Socialudvalget - 24-06-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 24 juni, 2019 - 19:00
Hent som fil:
59. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkning:


Punkt 62 behandles før punkt 61.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Steen Petersen (O) deltog ikke under dette punkt.

60. Dialogmøde med CenterMED

Sagsfremstilling

Socialudvalget afholder sammen med Beskæftigelses & Integrationsudvalget dialogmøde vedrørende budget 2020 med Centerudvalg for Center for Familie, Social & Beskæftigelse, jævnfør budgetvejledningen for 2020.

Formålet med dialogmødet er at give udvalget indblik i de faglige udfordringer og eventuelle bekymringer, medarbejderne finder vigtige i forhold til budgetlægningen for det næste år. Derudover giver dialogmødet de ansatte indblik i de dilemmaer og udfordringer, politikerne oplever, når der nødvendigvis skal prioriteres i forhold til helheden.

Der er afsat 30 minutter til dialogen.  

Lovgrundlag

Budgetvejledningen for 2020.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at dialogen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at CenterMED inviteres til to årlige møder, hvoraf det ene er budgetdialog.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

61. Budget 2020 - 2023 - Budgetforslag

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for budget 2020-2023 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslagene, som er sendt i høring pr. 1. juni, og som behandles på 1. budgettemadag d. 27. juni.


Primo marts 2019 blev de første budgetrammer for 2020 forelagt Økonomiudvalget. Direktionen, Chefforum og en bredere kreds af medarbejdere har til budgettemadagen udarbejdet en række budgetforslag, som behandles på 1. budgettemadag. Der er tale om besparelses- og effektiviseringsforslag på driften, samt forslag som reducerer anlægsbudgettet.


Da budgettemadagen følger efter fagudvalgsmøderne i juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.


På grund af de forsinkede forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020 og dermed manglende indsigt i Faxe Kommunes indtægter i 2020 er det sandsynligt, at den første budgettemadag udskydes.


Budgetforslagene indgår efter fagudvalgsbehandlingen i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.


Alle budgetforslag kan tilgås i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Link hertil:

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b...


Budgetforslagene indgår ikke som særskilte forslag, men som samlefiler med dertil hørende oversigter – dét betyder at fagudvalgene både bliver berørt af forslag under de enkelte fagudvalg, forslag der går på tværs af de 6 fagudvalg samt forslag under Økonomiudvalget.


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.


Faxe Kommunes budgetvejledning for budget 2020-2023.

Økonomi

 Fremgår af de enkelte forslag.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

  1. At de udarbejdede budgetforslag drøftes,
  2. At de udarbejdede budgetforslag og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde, og
  3. At sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling. 

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkning:


Udvalget ønsker en uddybning af forslaget Fælles om Forebyggelse.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

62. Orientering om BDO-rapport "Servicetjek og effektiviseringspotentialer" i Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Sagsfremstilling

I budgetforliget i Faxe Kommune for 2019-2022 blev der indgået aftale om at sætte fokus på en række konkrete områder frem mod budget 2020-2023. Af forliget fremgår det, at der frem mod budget 2020 skal arbejdes med en styrkelse af økonomien, heriblandt udførelse af en drifts- og indholdsanalyse på socialområdet. Arbejdet skal give afsæt for konkrete politiske prioriteringer til budgetarbejdet for 2020 på flere velfærdsområder.


BDO har i foråret 2019 udarbejdet rapporten "Servicetjek og effektiviseringspotentialer" for Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Rapporten er forelagt Byrådet på et temamøde den 23. maj 2019.

Rapporten omfatter en analyse af det specialiserede voksenområde samt Familie- og Ungeindsatsen.


Formålet med denne sag er således at orientere Socialudvalget om resultaterne i den endelige rapport.

 

Rapporten har til formål at:

  • Afdække og analysere, hvorvidt der inden for det vedtagne serviceniveau er muligheder for at optimere driften på områderne.
  • Anvise konkrete handlemuligheder og nye veje for at imødekomme et stigende udgiftspres, herunder om det er muligt, at effektivisere arbejdsgange i driften, at prioritere anderledes inden for det vedtagne serviceniveau. Alle dele med henblik på at sikre, at de tildelte midler anvendes mest effektivt.
  • Sikre, at Faxe Kommune fremadrettet vil være rustet til at imødekomme det stigende udgiftspres og dermed opnå et fremtidssikret fundament for området.

Rapporten er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

63. Beslutning om udarbejdelse af ny handicappolitik

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes gældende handicappolitik blev godkendt den 6. juni 2015 og gælder for perioden 2015-2019. Såfremt Faxe Kommune fortsat skal have en handicappolitik, skal der vedtages en ny, som kan gælde fra 2020.

Handicappolitikken skal være med til at sikre, at hele organisationen har fokus på handicappedes rettigheder og muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med ikke-handicappede.

Handicappolitikken, som den er i dag, blev til i samarbejde mellem de daværende Børne- & Familieudvalg og Social- & Sundhedsudvalg med afsæt i en workshop, hvor kommunens Handicapråd og flere handicaporganisationer var repræsenteret.

Politikken afspejler de fokusområder, der var oppe i tiden tilbage i 2014/2015, og den måde politikker blev udarbejdet på, på daværende tidspunkt. Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller til, at der udarbejdes en ny handicappolitik ved inddragelse af Handicaprådet, handicaporganisationerne og relevante kommunale interessenter. Sådan, at den nye handicappolitik med tilhørende handleplan kommer til at afspejle de værdier, Faxe Kommune arbejder med i Faxe i Fællesskab og sådan, at den giver mening og skaber ejerskab for de aktuelle interessenter. 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har følgende forslag til tidsplan for det videre arbejde med den nye handicappolitik og den tilhørende handleplan:

 


Tidspunkt

Aktivitet

Formål

Aktører

Juni 2019

Beslutning i Socialudvalget 

Beslutning om hvorvidt der skal udarbejdes en ny handicappolitik gældende fra 2020.

Socialudvalget


September 2019

 Workshop

Konkretisering af politikkens udformning og handleplanens fokusområder med afsæt i Faxe i Fællesskab.

Socialudvalget
Handicaprådet
Handicaporganisationer
Relevante kommunale ledere og medarbejdere
+ åben invitation

Oktober/november 2019

Udformning og formulering

Udforme og formulere politikken på baggrund af input fra workshop.

Administrationen

November 2019

Udkast fremlægges for Socialudvalget

Socialudvalget får fremlagt udkast til handicappolitik til drøftelse.
Der foretages eventuelle justeringer på baggrund af drøftelserne, hvorefter politikken sendes i høring i Handicaprådet.

Socialudvalget

December 2019

Udkast i høring i Handicaprådet

Handicaprådet får udkast til politikken i høring med henblik på, at rådet kan komme med evt. justeringsforslag i deres høringssvar.

Handicaprådet

Januar 2020

Beslutning i Socialudvalget

Socialudvalget træffer beslutning om at anbefale Handicappolitikken eventuelt med justeringer.

Socialudvalget

Februar 2020

Beslutning i Byrådet

Beslutning om at godkende Handicappolitikken.

Byrådet

Primo 2020

Handicappolitikken træder i kraft

Handicappolitikken træder i kraft.
Handleplanen udarbejdes, proces vedrørende dette fremlægges primo 2020 for Socialudvalget.Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at der udarbejdes en ny handicappolitik med tilhørende handleplan.

Beslutning

Godkendt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

64. Kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse § 50

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes serviceniveau for børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 er ikke tidligere blevet beskrevet, hvorfor der er udfærdiget en kvalitetsstandard, som fremadrettet skal være med til at understøtte styringen på området. Med denne nye kvalitetsstandard er der således ikke tale om en ændring af det hidtidige serviceniveau men en beskrivelse af en anvendt lovgivning, hvor formål, målgruppe, rammer, borgers rettigheder og forpligtelser oplyses og offentliggøres. 

Med sagen fremlægges forslag til kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50.

Kommunen har pligt til at undersøge barnets eller den unges forhold, hvis det må antages, at barnet eller den unge trænger til særlig støtte. Barnet eller den unge kan have behov for særlig støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller af sociale årsager.

Undersøgelsen er en systematisk kortlægning af barnets/den unges forhold og indebærer både indsamling af viden om barnets eller den unges situation, samt en vurdering og en konklusion på grundlag af den indsamlede viden.

Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der alene er indhentet oplysninger. Kommunen skal også vurdere og konkludere på oplysningerne. Den børnefaglige undersøgelse er desuden grundlaget for den handleplan, som kommunen har pligt til at udarbejde, inden der træffes afgørelse om en foranstaltning.


Der vurderes ikke at være foreninger, råd, nævn eller lignende, der er høringsberettigede i forhold til denne kvalitetsstandard, hvorfor kvalitetsstandarden indstilles til vedtagelse.

Forslag til kvalitetsstandard for § 50 BFU er vedhæftet som bilag.


Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 vedtages.

Beslutning

Kvalitetsstandarden genfremsættes på mødet i august med de faldne bemærkninger.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

65. Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance - BPA efter Serviceloven § 96

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau for ydelser efter lov om social service § 96. Serviceloven § 96 omhandler borgerstyret personlig assistance (BPA).

BPA ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse og skal tilbydes til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Kvalitetsstandard for for Borgerstyret Personlig Assistance - BPA efter Serviceloven § 96 har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har fremsendt høringssvar den 28. maj 2019. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden, hvorfor den fremlægges til godkendelse unden ændringer.


Følgende dokumenter er vedhæftet som bilag: "Forslag til kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance, BPA efter serviceloven § 96", "Handicaprådets høringssvar" samt "Administrationens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar til kvalitetsstandard for BPA, SEL § 96".

Lovgrundlag

Lov om social service § 96.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance, BPA efter serviceloven § 96 godkendes uden ændringer.

Beslutning

Godkendt, idet BPA-håndbogen afventes.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

66. Kvalitetsstandard for ledsagelse til voksne efter Serviceloven § 97

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau for ydelser efter lov om social service § 97. Serviceloven § 97 omhandler ledsagelse til voksne.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse til voksne om måneden til borgere, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard for ledsagelse til voksne efter serviceloven § 97 har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har fremsendt høringssvar den 28. maj 2019. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden, hvorfor den fremlægges til godkendelse unden ændringer.


Følgende dokumenter er vedhæftet som bilag: "Forslag til kvalitetsstandard for ledsagelse til voksne efter serviceloven § 97", "Høringssvar fra Handicaprådet" samt "Administrationens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar til kvalitetsstandard for Ledsagelse til voksne, SEL § 97".


Lovgrundlag

Lov om social service § 97.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for ledsagelse til voksne efter serviceloven § 97 godkendes uden ændringer.

Beslutning

Godkendt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

67. Meddelelser

Sagsfremstilling

  • Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser
  • Årshjul 2019
  • Orientering efter konferencen "27th European Social Service Conference"

Økonomi


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Udvalget har modtaget en forespørgsel fra Udsatterådet angående oprettelse af aktivitetspulje på væresteder.


Udvalget ønsker et besøg og uddybende dialog med Borgerrådgiveren.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

68. (Lukket)