Socialudvalget - 25-05-2020

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 25 maj, 2020 - 19:00
Hent som fil:
36. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.


37. Orientering om corona-situationens indflydelse på Socialudvalgets område

Sagsfremstilling

Centerchefen giver en mundtlig orientering om corona-situationens indflydelse på Socialudvalgets område. 


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Steen Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

38. Orientering om Fælles om Forebyggelse

Sagsfremstilling

Direktionen giver en mundtlig orientering om nuværende status på implementering af Fælles om Forebyggelse. Orienteringen gives også i Børn & Læringsudvalget.


Der orienteres om den kommende administrative og politiske proces.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


39. Orientering om decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018 fra Social- og Indenrigsministeriet

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse orienterer med denne sag om decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet, samt Faxe Kommunes redegørelse i forbindelse med decisionsskrivelsen. Skrivelsen omhandler beretning om revision af Faxe Kommunes sociale regnskaber for regnskabsåret 2018 på områder med statsrefusion.


Opfølgning for regnskabsåret 2017

Social- og Indenrigsministeriet oplyser, at Børne- og Socialministeriet decisionsskrivelse af 26. februar 2019 ikke angav forhold, som var nødvendige at følge op i forbindelse med beretning for regnskabsåret 2018.

 

Revision på det sociale område

Social- og Indenrigsministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der er konstateret fejl i en af to gennemgåede personsager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens § 42, samt at det er fejl med refusionsmæssig betydning. Revisor bedes om at følge op på dette i beretningen for regnskabsåret 2019.


Fravalg af persongennemgang

Revisonsberetningen for 2018 oplyser, at revisor har fravalgt personsagsgennemgang på en række områder, da de enten har været af ringe økonomisk betydning eller at Faxe Kommune ikke har haft udgifter til området. Social- og Indenrigsministeriet finder at revisor har begrundet fravalget.


Vedrørende ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance (hjælperordninger):

Revisor gav følgende anbefalinger i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2018:

 • at kommunen sætter fokus på at igangsætte relevante handlinger i forhold til styring på området.
 • at kommunen med fordel kan udarbejde formulerede strategier eller målsætninger; herunder kvalitetsstandarder og brugerhåndbog for området.
 • at der etableres en procedure, som sikrer, at time- og økonomisk regnskab indhentes årligt, og at disse gennemgås og vurderes, således at det sikres, at kommunens økonomiske tilsynsforpligtelse dokumenteres i sagen.

Social- og Indenrigsministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisionen har vist, at Faxe Kommune ikke i tilstrækkeligt omfang har fastsat procedurer og serviceniveauer på området. De finder det derudover ikke tilfredsstillende, at der ikke kontinuerligt foretages personrettet tilsyn, samt at den økonomiske opfølgning ikke er optimal. Social- og Indenrigsministeriet tilslutter sig revisors anbefalinger.


På baggrund af ovenstående har Social- og Indenrigsministeriet anmodet Faxe Kommune om at indsende en redegørelse indeholdende en beskrivelse af, hvilke handlinger, der er iværksat for fremadrettet at sikre lovmedholdelighed og en bedre styring på området. Redegørelse er blevet udarbejdet i samarbejde mellem Center for Sundhed & Pleje og Center for Familie, Social & Beskæftigelse, og denne er fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet.


I redegørelsen beskrives de forbedringer på området, som Faxe Kommune har arbejdet med i 2019 og 2020

 • Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96, der bl.a. sikrer, at alle borgere skal tilbydes en handleplan, samt løbende opfølgning, minimum en gang om året.
 • På foranledning af Socialudvalget, er Faxe Kommune i gang med at udarbejde en Brugerhåndbog til borgere der modtager hjælp efter Lov om social service §§ 95 og 96 - Kontant Tilskud til hjælpere & Borgerstyret Personlig Assistance – BPA.
 • Styrket samarbejde mellem Center for Sundhed & Pleje og Center for Familie, Social & Beskæftigelse i sager efter servicelovens §95 og §96, bl.a. via tværfaglige vurderinger af sager
 • Tilsyn med sager efter servicelovens § 95 og § 96 ved behov og minimum en gang om året.
 • Behandling af sager efter servicelovens § 95 varetages af to medarbejdere i Center for Sundhed & Pleje. De to medarbejdere arbejder tæt sammen om sagerne.
 • Behandling af sager efter servicelovens §96 varetages nu af tre medarbejdere i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Disse medarbejdere danner parløb i sagerne, og de deltager hvis muligt sammen parvist til alle møder. Afgørelserne bliver udarbejdet i fællesskab, og hvis nødvendigt i sparring med den juridiske konsulent i Center for Familie, Social & Beskæftigelse.
 • De fem medarbejder, som er ansvarlige for behandlingen af § 95 og § 96-sager i Center for Sundhed & Pleje og i Center for Familie, Social & Beskæftigelse er tilknyttet en BPA Erfagruppe på tværs af kommunerne i Region Sjælland.
 • Styrket fokus på økonomistyring af sager efter servicelovens §95 og § 96

Det skal herudover nævnes, at Center for Familie, Social & Beskæftigelse er i gang med et toårigt forløb med Taskforce Handicap ved Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, hvor bl.a. styringsredskaber og arbejdsgange gennemgås og overvejes. Dette forløb er i opstartsfasen og løber fra 2020 til 2022.


Social- og Indenrigsministeriets konklusion

Social- og Indenrigsministeriet anser punkter, hvor revisor bedes følge op i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2019, som videreførte forhold. De øvrige beskrevne punkter anser ministeriet derimod som afsluttede.

Ministeriet forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl, jf. ovenfor, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet.

Social- og Indenrigsministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen, men tager dog forbehold for resultatet af kommunens redegørelse.


Social- og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018 samt Faxe Kommunes redegørelse i forbindelse med decisionsskrivelsen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder1.


1Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 var gældende bekendtgørelse på tidspunktet for revisionen. Bekendtgørelse nr. 1467 af 16. december 2019 ophæver ovenstående bekendtgørelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

 Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.


Fraværenden: Ingen

40. Orientering om ekstern analyse i forbindelse med budgetprocessen for 2021

Sagsfremstilling

Direktionen orienterer med denne sag om processen for den eksterne analyse på socialudvalgets område, som udvalget besluttede, skulle igangsættes under pkt. 19 d. 27. april 2020.


Udvalget ønskede, at der blev iværksat en ekstern undersøgelse med den forudsætning, at analysen kan fremlægges politisk som en del af budgetprocessen for 2021. Analysen skal bl.a. belyse de økonomiske udfordringers omfang, varighed og bagvedliggende årsager. Analysen skal både forholde sig til kommunens fremadrettede serviceniveau og samtidig sikre, at kommunen også fremadrettet overholder lovmedholdig praksis på det sociale område.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

41. Orientering om godkendte budgetoverførsler fra 2019 til 2020

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende budgetoverførsler fra 2019 til 2020 blev i år ekstraordinært fremrykket og allerede godkendt af Byrådet d. 15. april 2020.


Af vores godkendte tidsplan for overførsler fremgår det, at sagen skal behandles i fagudvalgene og derfor orienteres I i denne sag. Hele sagen fra Byrådets behandling kan læses i bilag 5.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen om budgetoverførsler 2019 til 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen

42. Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, og på driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 8,0 mio. kr., fordelt på 5,7 mio kr serviceudgifter og 2,3 mio. kr. ikke serviceudgifter. Når de 5,7 mio. i merforbrug sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som alene var udfordringen for velfærdsområderne på servicerammen pr. 23. marts, skal det tages i betragtning, at ikke disponerede puljemidler til digitalisering og Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i skønnet pr. 23. marts. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr. Der er således fortsat udfordringen på; Socialudvalget, Børn og Læringsudvalget, Senior og Sundhedsudvalget og Beskræftigelses- & Integrationsuvalget.


På anlæg ses et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvilket skyldes at overførsler på 31,2 mio. kr. ikke indberettet i korrigeret budget pr. 31. marts. Hertil forventes fremrykning af anlæg fra 2021 på ca. 15 mio. kr. som samtidig skønnes brugt.


Forventet regnskab er gået den digitale vej. Jedox - en digital løsning, som Økonomiafdelingen har udviklet til Faxe Kommunne. Løsningen tages i brug til opfølgninger i 2020. Dét betyder, at bilagene ser en smule anderledes ud end de plejer.  


Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.262,0 mio. kr., forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.


Udfordringen på servicerammen udgør i opgørelsen 5,7 mio. kr. Når tallet sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som var udfordringen på servicerammen pr. 23. marts, skal det tages i betragtning, at ikke disponerede puljemidler til digitalisering og Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i skønnet pr. 23. marts. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr.

Servicerammen pr. april belastes med yderligere13,6 mio. kr., idet overførslerne fra 2019 gives som tillægsbevillinger.


På Byrådets behandling d. 12. maj 2020 om konsekvenser for budget 2020, dagsordenspunkt 79, blev der besluttet at afhjælpe det nuværende skønnede merforbrug på ca. 39 mio. kr. på de 4 udfordrede udvalg med ialt 44,6 mio. kr., fordelt med;


 • Reduktion af puljer under direktionen, 20 mio. kr.
 • Reduktion af PL-puljer, 7 mio. kr.
 • Budgetreduktioner jf. budgetforslag, 17,6 mio. kr.

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information.


Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 4,1 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Plan & Miljø, 1,7 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik samt Natura 2000 projektet.
 • Center for Ejendomme, 2,4 mio. kr., som kan henføres til Vintertjeneste

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., som henføres til at P/L-puljen ikke skønnes brugt.


Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 25,7 mio. kr., fordelt på;

 • Direktionen, 15,3 mio. kr. som primært kan henføres til puljer der ikke skønnes brugt .
 • Center for Børn & Undervisning, 0,06 mio. kr.
 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, 9,3 mio. kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde, herunder puljen til Fælles om Forebyggelse der ikke skønnes brugt.
 • Center for Sundhed og Pleje, intet at bemærke.
 • Center for Ejendomme, -0,02 mio. kr., som kan henføres til en uafklaret budgetreduktion vedr. Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
 • Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducering af indtægter på rykkergebyrer.
 • Direktionssekretariatet, 1,1 mio. kr., som primært kan henføres til at budgettet til valghandlinger ikke skønnes brugt.
 • Center for Plan & Miljø, 0,2 mio. kr., som henføres til at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
 • Center for HR, Økonomi & IT, -0,1 mio. kr., intet at bemærke.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 7,9 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Sundhed & Pleje, 8,5 mio. kr., som primært henføres til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF).
 • Center for Børn & Undervisning, -0,5 mio. kr. som henføres til Tandplejen.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget (BIU)

Der forventes et samlet merforbrug på 16,2 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, 15,2 mio. kr. som henføres til analysen og forventning om udvikling af forsørgelsesområdet udført af Mploy.
 • Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

Der forventes et merforbrug på 15,9 mio. kr., som primært kan henføres til 'Opholdssteder for børn' og unge samt 'Længerevarende botilbud'.


Børn & Læringsudvalget

Der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Derudover er BLU orienteret om et yderligere merforbrug på 9,1 mio. kr. som kan henføres til skoleområdet og SFO. Dette skøn fremgår ikke af tabel 1 ovenfor. Dette yderligere merforbrug forventes i overvejende grad at kunne indhentes ved hjælp af administrative handleplaner for de 3 skoler.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2020 udgør 1.609,6 mio. kr., og forventet regnskab pr. 31. marts udviser et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budgetterede serviceudgifter.

Udfordringen forsvinder når Byrådet d. 12. maj beslutter besparelser vedr. 2020.


Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 87,5 mio. kr.

Korrigeret budget i tabellen nedenfor indeholder ikke anlægsoverførsler fra 2019, ca. 31,2 mio. kr., som er forklaringen på merforbruget i tabel 2.Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

 


Finansiering og finansielle posterLikviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et yderligere træk på kassebeholdningen på 17,6 mio. kr., samlet set et kassetræk på 19,2 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 8,0 mio. kr. over korrigeret budget.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 5,7 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 2,3 mio. kr. over det korrigerede budget.


Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 19,2 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. marts, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.


Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

43. Godkendelse af ændring i Faxe Kommune kvalitetsstandard servicelovens §54, stk. 1 og 2, pkt. 7. leverandør

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges forslag til ændring af Faxe Kommunes kvalitetsstandard for støtteperson til forældremyndighedsindehavere i forbindelse med anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet efter servicelovens § 54, stk. 1 og 2. punkt 7. Leverandør.


”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet”. 


I dag er det Familie- og Ungeindsatsen, der formidler kontakten til støttepersonen. I en periode med knappe ressourcer ønsker vi at effektivisere vores sagsgang. Derfor overgår opgaver i forhold til at administrere muligt valg af tilbud om støtteperson til Socialcentret, ligesom nogle opgaver udgår.  En sådan ændring vil effektivisere processen og frigive timer i Familie- og Ungeindsatsen. Disse timer vil bliver anvendt til de øvrige familieopgaver, der er i Familie- og Ungeindsatsen.


Ændringer


Tekst A viser punkt 7. som det fremstår i nuværende kvalitetsstandard og tekst B den foreslåede ændring:


Tekst A: Nuværende tekst i kvalitetsstandard.


7.  Leverandør

I Faxe Kommune varetages opgaven med støttepersonsforløb som hovedregel af Familie- og Ungeindsatsen (FUI). FUI har eget støttepersonskorps, men forældre kan også selv udpege en ønsket støtteperson. FUI foretager i så fald en konkret vurdering af, hvorvidt den pågældende person er egnet som støtteperson.


FUI varetager en række opgaver forbundet med tilbud om støtteperson:

 • Oprettelse af sagen i journalsystemet.
 • Invitere til og afholde opstartsmøde med forældre og sagsbehandler.
 • Samarbejde med administrationen i forhold til kontrakt og befordringssedler.
 • Samarbejde med relevant sagsbehandler i Socialcentret omkring afslutning af sag.
 • Yde faglig sparring til støttepersonerne.
 • Afholde en årlig temadag for alle støttepersoner.

 

Tekst B: Forslag til ændringer i kvalitetsstandarden.


 7.  Leverandør

I Faxe Kommune varetages opgaven med støttepersonsforløb som hovedregel af Socialcentret. Faxe Kommune har en liste med støttepersoner, der kan vælges hvis dette ønskes, men forældrene kan også selv udpege en ønsket person.


Socialcentret varetager følgende opgave forbundet med tilbud om støtteperson:


 • Invitere til og afholde opstartsmøde med forældre og sagsbehandler.

Familie- og Ungeindsatsen varetager følgende opgaver forbundet med tilbud om støtteperson:


 • Oprettelse af sagen i journalsystemet og kontrakt til støtteperson


Lovgrundlag

 § 52, stk. 3, nr. 7 eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet


Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling


Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller, at ændringen i kvalitetsstandarden godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

44. Forslag fra Christina Birkemose (A): Anbragte børn

Sagsfremstilling

I november 2016 modtog Faxe Kommunes daværende Børne- og Familieudvalg en decissionsskrivelse fra Socialministeriet. Decissionsskrivelsen drejede sig om Faxe Kommunes revision for året 2015. 

Decissionsskrivelsen peger på at der på området anbragte børn er fundet alvorlige fejl og mangler i sagsbehandlingen. 

Børnene har ikke fået de lovpligtige børnesamtaler, der mangler paragraf 50 undersøgelser og handleplaner for både børn og for de biologiske forældre, sådan som man skal gøre i anbringelsessager.


Ministeriets brev bliver sat på dagsordenen i Børne- og Familieudvalget første gang i maj 2017. Et enigt udvalg beslutter at udsætte sagen. 

Sagen kommer på dagsordenen igen i udvalget den 29. august 2017. Det er en orienteringssag. 

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.


Ministeriet skrev til Faxe Kommune:

Ministeriet er positive overfor at Faxe Kommune nu vil gennemgå alle anbringelsessager og sikre at disse bringes i orden.


Jeg ønsker denne gennemgang forelagt.


Hvis en sådan gennemgang ikke er foretaget, foreslår jeg at der foretages en fuldstændig gennemgang af anbringelsessager fra 2015, 2016 og 2017 med henblik på at rette op i eventuelle fejl, mangler og utilstrækkelig juridisk belysning af sager.


Antal anbragte (hentet fra referater):
2015:  93

2016:  101

2017:  113


Sager i alt, årene 2015-2017 (inkl.): 297 børn

Økonomi


Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:


Udvalget ønsker en undersøgelse af, hvordan Faxe Kommune har handlet i forbindelse med brev fra Socialministeriet som svar på decisionsskrivelse fra nov. 2016, hvori følgende formulering fremgik: Ministeriet er positive overfor at Faxe Kommune nu vil gennemgå alle anbringelsessager og sikre at disse bringes i orden.


Udvalget ønsker i første omgang, at administrationen fremlægger dokumentationen vedrørende gennemgangen af anbringelsessagerne, som danner grundlag for revisionsberetningen 2017. Såfremt der ikke er en afklaring i forbindelse med denne gennemgang, ønsker Udvalget at få fremlagt kommunikationen mellem Faxe Kommune og Socialministeriet i forhold til den pågældende sag.


Fraværende: Ingen.

45. Forslag fra Christina Birkemose (A): Tandpleje til udsatte borgere

Sagsfremstilling

Regeringen har afsat midler til gratis tandpleje til udsatte borgere.


Socialdemokratiet ønsker, at administrationen fremlægger en sag i Socialudvalget, der beskriver hvordan midlerne realiseres til gavn for udsatte borgere i Faxe Kommune, herunder mulig organisering, ressourcetræk på medarbejdersiden, med videre.   

Økonomi


Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:


Udvalget ønsker, at administrationen undersøger muligheden for eventuelt at søge de afsatte puljemidler til gratis tandpleje m.m. til udsatte borgere.


Fraværende: Ingen


46. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser
 • Årshjul 2020
 • Dialogmøde med CenterMED den 22. juni klokken 18.00
 • Dialogmøde med Handicaprådet og Udsatterådet
 • Ankestatistik for 2. halvår af 2019
 • Udsættelse af åbningsreception for nyt værested i Haslev

Økonomi


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

.

47. (Lukket)
48. Digital godkendelse af Socialudvalgets referat 25. maj 2020

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Socialudvalgets møde 27. april 2020.


Socialudvalgets medlemmer skal hver i sær godkende punktet i Firstagenda ved mødets afslutning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

.