Socialudvalget - 26-08-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 26 august, 2019 - 18:30
Hent som fil:
69. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Godkendt.

70. Dialog med borgerrådgiveren

Sagsfremstilling

Den 20. juni 2019 blev Byrådet præsenteret for borgerrådgiverens årsrapport for 2018.


Borgerrådgiveren har blandt andet til opgave at hjælpe borgere, der på den ene eller anden måde er kommet i klemme i det kommunale system. Henvendelser og klager kan dog bidrage til at afklare generelle juridiske og retssikkerhedsmæssige problemstillinger, der bør tages hånd om.


Årsrapportens hovedfokus er en beskrivelse af udvalgte sager og forvaltningsretlige problemstillinger, som har givet anledning til refleksion i Socialudvalget. Det blev derfor besluttet ved Socialudvalgets møde den 24. juni 2019 at invitere borgerrådgiveren til en uddybende dialog ved næste udvalgsmøde.


Borgerrådgiveren deltager dermed ved dette punkt.

Borgerrådgiverens årsrapport er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at dialogen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der udarbejdes en administrativ handleplan med henblik på at forbedre de områder, rapporten påpeger, herunder kommunikation, belysning af sagerne, udarbejdelse af handleplaner samt sagsbehandlingsfrister.


Udvalget orienteres om handleplanen inden årets udgang.

71. Kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse til genbehandling

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse efter Serviceloven § 50 genfremsættes efter Socialudvalgets behandling på mødet i juni med de faldne bemærkninger indarbejdet.


Herunder angives oprindelig ordlyd i kvalitetsstandarden, udvalgets bemærkninger samt foreslået ny ordlyd:


På side 2 under punktet Form og indhold:

Første udkast: "Hvis den børnefaglige undersøgelse iværksættes på grund af overgreb eller mistanke om overgreb på barnet/den unge, skal undersøgelsen foregå i det børnehus, som kommunen er tilknyttet."


Udvalgets bemærkninger: "Vi vil gerne tilføje "vold" i dette afsnit ved siden af ”overgreb”, for at være eksplicit."


Afsnittet lyder nu: "Hvis den børnefaglige undersøgelse iværksættes på grund af vold og/eller overgreb eller mistanke herom på barnet/den unge, skal undersøgelsen foregå i det børnehus, som kommunen er tilknyttet."


Der er foretaget konsekvensrettelser hertil i hele dokumentet.


På side 3 under punktet Leverandør - 2 ændringer:

1) Udvalget ønsker tilføjelse af sætning: "Endelig vil vi gerne have tilføjet under ”Undersøgelsens dele” i punktet om ”familieforhold” vores beslutning fra SOU 21/1 2019 om, at udarbejdelsen af forældrekompetenceundersøgelser sker i samarbejde med anerkendte psykologer, der ikke har anmærkninger/alvorlig kritik i Psykolognævnet."


"Udarbejdelse af eventuelle forældrekompetenceundersøgelser sker i samarbejde med anerkendte psykologer, der ikke har anmærkninger/alvorlig kritik i Psykolognævnet" er tilføjet.


2) Første udkast: "Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet, den unge og/eller forældrene undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog."


Udvalgets bemærkninger: ""Hvis det er nødvendigt" - her kunne det være gavnligt med en tilføjelse til sætningen "på baggrund af oplysninger i barnets sag"."


Afsnittet lyder nu: "Hvis det skønnes nødvendigt på baggrund af oplysninger fremkommet i forbindelse med § 50 undersøgelsen, skal kommunen lade barnet, den unge og/eller forældrene undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog. "

Ordet "sag" er ikke medtaget, da det ikke er givet, at barnet har en sag. Ordet "sag" opfattes desuden som værende barnets journalsag. Det vurderes, at det er de oplysninger, der fremkommer i forbindelse med undersøgelsen, der kan ligge til grund for nødvendighed af læge- eller psykologundersøgelse.


På side 4 under punktet Varighed:

Første udkast: "Forhold, som kommunen ikke har indflydelse på, kan betyde, at undersøgelsen ikke kan afsluttes endeligt inden for 4 måneder." og "Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen."


Udvalgets bemærkninger: "Intentionen er at sætte en bagkant på for ”udløbsdato” for paragraf 50: Hvis undersøgelsen ikke er færdiggjort inden for 8 måneder, startes forfra på ny undersøgelse. Undersøgelser, der har været henlagt i længere tid end 8 måneder, bør ikke danne grundlag for sagens afgørelse, henset til, at børn og familier er i konstant udvikling.”


Afsnittet lyder nu: "Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen. Såfremt undersøgelsen ikke kan afsluttes inden 8 måneder, og der i mellemtiden ikke kan udarbejdes en foreløbig vurdering, der kan danne grundlag for en afgørelse, skal der startes forfra på en ny undersøgelse."


Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 med de nævnte tilpasninger vedtages.

Beslutning

Godkendt.

72. Godkendelse af repræsentant til Udsatterådet

Sagsfremstilling

Socialudvalget skal, jf. Byrådets godkendelse af Udsatterådet og dets vedtægter til mødet den 13. oktober 2016, godkende alle indstillede repræsentanter til Udsatterådet.


Efter at repræsentanten for de hjemløse, udpeget af SAND (de hjemløses organisation), udtrådte af Udsatterådet, har pladsen ikke været besat, da SAND ikke har kunnet finde en egnet lokal kandidat.

Udsatterådet har derfor selv taget kontakt til en lokal Hus-Forbi-sælger, som gerne vil indgå i Udsatterådet. SAND er indforstået med hendes kandidatur til pladsen i Udsatterådet.


Udsatterådet indstiller derfor Jette Kock fra Faxe som repræsentant for de hjemløse i Udsatterådet.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Socialudvalget godkender det indstillede medlem til Udsatterådet.

Beslutning

Godkendt.

73. Høring vedrørende ensomhedstema i værdighedspolitikken

Sagsfremstilling

I februar 2019 trådte en ny bekendtgørelse for værdighedspolitikken i kraft. Den nye bekendtgørelse tilføjer temaet ”ensomhed” til værdighedspolitikkens tidligere seks temaer. Ifølge bekendtgørelsen skal det nye tema derfor indarbejdes i kommunens eksisterende værdighedspolitik og vedtages af Byrådet senest ved udgangen af 2019. På baggrund af dialogmøder med Senior & Sundhedsudvalget, Socialudvalget, råd og nævn den 7. maj 2019 samt dialogmøde med foreninger og borgere den 18. juni 2019, har administrationen i Center for Sundhed & Pleje udarbejdet et forslag til tekst til det nye temaområde samt forslag til indsatser, der skal udmønte temaet i praksis. Forslaget er i høring frem til den 18. september, hvorfor Socialudvalget bedes drøfte forslaget og indsende høringssvar. Både forslag og den gældende værdighedspolitik er vedhæftet som bilag.

Efter høringsfristens udløb indarbejder administrationen i Center for Sundhed & Pleje høringssvarerne i værdighedspolitikken, som derpå sendes til godkendelse i Senior & Sundhedsudvalget den 24. september 2019 og i Byrådet den 10. oktober 2019. Den godkendte værdighedspolitik sendes derefter til Sundheds- & Ældreministeriet.    

Fra den 1. februar er de syv temaer således:

1.  Livskvalitet

2.  Selvbestemmelse

3.  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

4.  Mad og ernæring

5.  En værdig død

6.  Pårørende

7.  Bekæmpelse af ensomhed 

Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 ønsker, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes. Som led i finanslovsaftalen indføres en forpligtelse for kommunalbestyrelsen til, i værdighedspolitikken at beskrive, hvorledes kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed. Som følge heraf er kravet til værdighedspolitikker for ældreplejen ændret, således at ”bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de temaer, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.  

Det fremgår af bekendtgørelsen, at arbejdet med at beskrive værdighedspolitikken, hvordan ensomhed blandt ældre borgere skal bekæmpes, er omfattet af de samme krav om inddragelse af Ældrerådet og øvrige relevante parter samt offentliggørelse, som gælder for kommunalbestyrelsens sædvanlige arbejde i forhold til at vedtage en værdighedspolitik for ældreplejen.  

Som for de øvrige områder er det op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan der lokalt skal arbejdes med området ”Bekæmpelse af ensomhed”, herunder hvilke konkrete indsatser kommunen vil iværksætte.  

Med finansloven for 2019 er der afsat 100 mio. kr. årligt til at styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed m.v. blandt ældre. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. For Faxe Kommune vil det svare til et beløb på omtrent 700.000 kr. årligt, der udbetales til august 2019.


Administrationen i Center for Familie, Social & Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til høringssvar, der er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Serviceloven § 81a, stk. 2 og Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Socialudvalget afgiver høringssvar vedrørende det nye ensomhedstema i værdighedspolitikken.  

Beslutning

Godkendt med udvalgets tilføjelser.

74. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - dette dog først til Økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.177,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.197,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,6 mio. kr., fordelt med 10,2 mio. kr. på serviceområderne og 9,4 mio. kr. på overførselsudgifter og ej-serviceområder.Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2018 og P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst. På grund af folketingsvalget og den manglende forhandling om kommunernes økonomi har KL ikke kunnet udsende pris- og lønskøn for juni. Dette anvendes til at beregne, hvor stor del af P/L-puljen, der skal frigives, og dette vil først ske til budgetopfølgningen pr. 31. august. De anførte mer-/mindreforbrug for de enkelte udvalg er opgjort med forudsætning om, at PL-puljen frigives fuldt ud til områderne.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 5,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Plan & Miljø skyldes mindreforbruget dels Landsbypuljemidler, som ventes overført til 2020, samt en budget til uforudsete ændringer vedr. kollektiv trafik. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

Der forventes ikke udfordringer med at overholde budgettet.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 10,9 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på ca. 4,0 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler.

For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter fortsat forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 7,6 mio. kr. Dette skyldes primært negativ efterreguleringer af Kommunal Medfinansiering for aktiviteten i 2018 på 10 mio. kr., som skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget, hvorfor der på den øvrige del af driften skønnes et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget, vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb vedrørende medfinansieringen.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse har stort fokus på indsatsen 'fra ledighedsydelse til fleksjob' samt indsats omkring omlægning af aktivering under driftsloftet til mere virksomhedsrettede tiltag.


Socialudvalget

Som følge af stigende udgifter på flere områder har Center for Familie, Social & Beskæftigelse iværksat flere tiltag med henblik på at reducere driftsudgifterne. På baggrund af de iværksatte tiltag på Socialudvalgets område forventes budgettet overholdt.


Børn & Læringsudvalget

Merforbruget på Børn & Læringsudvalgets område skyldes først og fremmest en stigning i elever visiteret til støttetimer og specialtilbud samt befordring af elever i specialtilbud m.v.

Børn & Læringsudvalget vedtog på sit møde den 26. juni 2019 en handleplan med kompenserende tiltag for 5,6 mio. kr., hvorefter området forventes at overholde budgettet for 2019. Konsekvensen af den vedtagne handleplan vil være synlig i beregninger og tabeller ved budgetopfølgningen pr. 31. august.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget og udgør 1.534,2 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der forventes forbrug på serviceområderne på 1.538,6 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 4,4 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme. (I dette tal er dog ikke medregnet handlingsplanen som vedtaget af BLU på juni-mødet, som reducerer serviceudgifter med 5,6 mio. kr.)

Der vil ske ændring af servicerammen i 2019 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer, men det må forventes, at kommunen under et er udfordret i forhold til at overholde servicerammen.


Demografimidler i budget 2019

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der til Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget beregnet budgetmidler som følge af demografitildelinger. For Børn & Læringsudvalget var opgørelsen negativ og skulle udmøntes direkte. For Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget var opgørelserne positive og aktivitetsopgørelserne viser nu, at de låste demografimidler bør frigives. Demografimidlerne indgår i de korrigerede budgetter.


Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 70,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært overførte igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018 til budget 2019.

 

 


Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige bruttoanlægsbudget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. (brutto udgift på 34,1 mio. kr. og indtægt på 26,1 mio. kr.) Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke, om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2020 eller flytning af udgifter til drift i det omfang, dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet negativ efterregulering af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Denne udgift er reduceret i skønnet på Center for Sundhed & Pleje, idet regeringen har givet kommunerne budgetsikkerhed på KMF. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr.

Endvidere forventes mindreudgift på 0,7 mio. kr. til renter og afdrag grundet merindtægt som følge af omlægning fra obligationer til aktier.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten, som i henhold til lånebekendtgørelsen opgøres som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. maj 2019 var den faldet til 122,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.365 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. Likviditeten skønnes pr. ultimo 2019 at ligge i niveauet 105-110 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 4,4 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 9,4 mio. kr. under det korrigerede budget.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne skønnes at udgøre 88,6 mio. kr., og der må dermed forventes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning,
 2. At centrene fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse,
 3. At Socialudvalget frigiver låst demografi for 2019.

Beslutning

Anbefalet.

75. Orientering om aktivitetstal på Socialudvalgets område 2. kvt. 2019

Sagsfremstilling

Med sagen fremlægges aktivitetstal for 2. kvartal 2019 på Socialudvalgets område vedrørende indsatser og tilbud efter serviceloven til udsatte børn, unge og voksne.

I 2019 er opgørelse af aktivitetstal ændret, og derfor kan forrige år ikke sammenlignes med 2019 på en kvalificeret måde. I forhold til tidligere år indsamles nu ledelsesinformation på flere typer foranstaltninger, der tælles mere komplekst, der opgøres i henholdsvis Faxe Kommune borgere og borgere fra andre kommuner, og der opgøres aktivitet over hvilke foranstaltninger, og hvor mange forløb, der købes i andre kommuner. Der er ikke budgetforudsætninger på alle de aktiviteter, der opgøres og fremlægges. Derfor fremstår nedenstående tabeller uden sammenlignelige tal fra sidste år. På sigt bliver det muligt at sammenligne kvartaller og år og dermed vise et flow.

Tallene anvendes som styringsværktøj og til anskueliggørelse af udfordringer på området. Der gives et overblik over, hvordan området udvikler sig i forhold til de største udgiftsområder.

Et barn, en ung eller en voksen kan modtage flere foranstaltninger på samme tid. • Underretningsantallet er opgjort til at være 1.023 i 2017 og 999 i 2018. Der er tale om et lille fald efter en årrække med meget store stigninger. Tallet følges nøje. Underretninger tælles som antal cpr nr. (ikke unikke idet der kan komme flere underretninger på et barn. Én underretning, der omhandler fx to børn, tæller som to underretninger).
 • En forebyggende foranstaltning købes eksternt i de tilfælde, hvor der behov for en særlig indsats, eller hvor der ikke er kapacitet i eget regi.
 • Forebyggende foranstaltninger internt ydes i Familie- og Ungeindsatsen, som rummer Familiehuset, Labyrint og Specialiseret Indsats.
 • Familiehuset varetager forskellige former for behandling samt flere forløb med praktisk pædagogisk støtte. Familiehuset tæller forløb og ikke cpr nr. Især familiebehandlingsforløb kan omfatte flere cpr nr. men tælles som ét forløb.
 • Labyrint varetager gruppeforløb, individuelle kontaktpersonsforløb og § 54 forløb.
 • Specialiseret varetager familiesager, praktisk pædagogisk støtte, ungehybler, individuelle kontaktpersonsforløb til børn og unge efter § 52, stk. 3, nr. 6 og til voksne op til 30 år efter § 85 (tælles i næste tabel). Desuden varetager Specialiseret et beskæftigelsesrettet tilbud, som ikke tælles med her.
 • Efterværn, som det tælles her, gives til visse unge, der har været anbragt op til deres 18. år som overgang fra anbringelse til voksentilværelsen.


 • Der er tale om Faxe Kommune borgere i både interne tilbud som i tilbud, der købes i andre kommuner eller hos private leverandører. 
 • Der er dermed ikke oplyst faktiske antal pladser internt i kommunen.

Lovgrundlag

Lov om social service,

Lov om kommuners styrelse,

Lov om almene boliger, og

Lov om særligt tilrettelagt uddannelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

76. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser
 • Årshjul 2019
 • Status på BPA-håndbog
 • Sag fra Økonomiudvalget angående kvalitetstandarder kommer på dagsordenen d. 23. september 2019
 • Socialudvalgets julefrokost 28. november 2019
 • Invitation til workshop om den nye Handicappolitik i Faxe Kommune

Økonomi


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

.

77. (Lukket)