Socialudvalget - 27-05-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 27 maj, 2019 - 19:00
Hent som fil:
46. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Godkendt.

47. Tilsyn med tilbud efter servicelovens §§ 103 og 104 i 2018

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse skal på vegne af Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de dagtilbud, som enten er etableret efter servicelovens § 103 (beskyttet beskæftigelse) eller servicelovens § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Center for Familie, Social & Beskæftigelse har valgt at tilkøbe tilsynet for tilbuddene hos tilkøbsafdelingen i Socialtilsyn Øst. Det er dog stadig Faxe Kommune, der er myndighed.


I 2018 er der tre tilbud i denne kategori; Faxe Sociale Udviklingscenter, Faxe Vandrerhjem samt Café Paraplyen. Alle tre har været tilfredsstillende, og tilbuddene er derfor fortsat godkendte. Hvis der modtages tilsynsrapporter, der vurderes til at kræve Socialudvalgets opmærksomhed, vil det blive fremlagt til politisk orientering hurtigst muligt.


Faxe Sociale Udviklingscenter

 • Aktivitetstilbud
 • Beskæftigelsestilbud
 • Væresteder

Lovgivning: SEL § 104, SEL § 103 og SEL § 104 (uvisiteret)


Driftsherre: Faxe Kommune


Myndighed: Faxe Kommune

Tilsynets konklusion

Socialtilsynets tilkøbsafdeling har gennemført et anmeldt tilsyn den 5. og 7. december 2018 og har besøgt alle afdelinger/tilbud, som indgår i tilsynet. Der har i 2018 været særligt fokus på tilbud på Industriparken.


Vurderingen er, at tilbuddene er tilfredsstillende, og de er derfor fortsat godkendt.


Der er en kommentar vedrørende tilbuddenes beskrivelse på Tilbudsportalen, hvilket der arbejdes med i 2019.

Faxe Vandrerhjem

 • Beskæftigelsestilbud

Lovgivning: SEL § 103


Driftsherre: Selvejende, Danhostel Faxe Vandrerhjem


Myndighed: Faxe Kommune

Tilsynets konklusion

Socialtilsynets tilkøbsafdeling har gennemført et anmeldt tilsyn den 29. november 2018.


Vurderingen er, at tilbuddet lever op til de forskellige temaer og mål for tilsynet. Tilbuddet er derfor fortsat godkendt.


Der er en bemærkning om stedets økonomiske bæredygtighed, da der er ledige pladser. Men dette er tilbuddet bevidst omkring og arbejder med problemstillingen.

Café Paraplyen

 • Værested

Lovgivning: SEL § 104 (uvisiteret)


Driftsherre: KFUM's Sociale Arbejde


Myndighed: Faxe Kommune

Tilsynets konklusion

Socialtilsynets tilkøbsafdeling har gennemført et anmeldt tilsyn den 15. november 2018.


Vurderingen er, at tilbuddet fortsat er et velfungerende tilbud og lever op til mål og temaer for tilsynet. Tilbuddet er derfor fortsat godkendt.


Lovgrundlag

Lov om Socialtilsyn, og

Lov om Social Service §§ 103 og 104.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

48. Årsrapport for PSP-samarbejdet i 2018

Sagsfremstilling

PSP-samarbejdet (Politi, Social og Psykiatri) er et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder samt social- og behandlingspsykiatrien som led i indsatsen over for socialt udsatte personer. Der afholdes fire møder om året.


Formålet med samarbejdet er at skabe et smidigt og uformelt forum for tilrettelæggelse af en koordineret indsats over for socialt udsatte personer med henblik på at sikre, at disse personer hjælpes på den rigtige måde, og at forebygge, at de pågældende personer udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd.


Organiseringen af PSP-samarbejdet i Faxe Kommune foregår på to niveauer; et styregruppeniveau og et udførende niveau. Det udførende niveau har eksisteret i Faxe Kommune siden 2011. Sekretariatsfunktionen varetages af Faxe Kommune.


Evaluering/Årsrapport

PSP-samarbejdet evalueres årligt, og der udarbejdes hvert år en årsrapport for samarbejdet. Rapporten udarbejdes på baggrund af arbejdet på det udførende niveau og godkendes efterfølgende af styregruppen, inden den fremlægges for fagudvalget.


Vedlagt årsrapport for 2018 er godkendt af styregruppen i april 2019.


Evalueringen af PSP-samarbejdet for 2018 viser, at der er flere positive effekter af samarbejdet, og at effekterne rækker ud over selve møderne og de sager, der tages op på møderne.


Møderne giver deltagerne mulighed for at vende en sag med en eller flere samarbejdspartnere uden for deres egen organistation, herunder at de får kendskab til og forståelse for hvilke indsatser, der er eller kan sættes i værk andre steder fra. Evalueringen viser endvidere, at PSP-samarbejdet har en forbyggende effekt og ofte fører til konkrete handlinger.


Det er også en væsentlig positiv effekt, at organisationerne bag deltagerne opnår, at samarbejdet  mellem dem forbedres i det daglige som følge af det kendskab, medlemmerne får til hinanden og til de andres ansvars- og kompeneteceområder.


Det er afgørende for PSP-samarbejdets operationelle muligheder, at der er en høj og konstant fremmødefrekvens.


Styregruppen har ikke fundet anledning til at ændre på den form, samarbejdet har, hvorfor PSP-samarbejdet i Faxe Kommune fortsætter på samme måde i 2019.

Lovgrundlag

Lov om rettens pleje.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at årsrapport for PSP-samarbejdet 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

49. Orientering om aktivitetstal på Socialudvalgets område 1. kv. 2019

Sagsfremstilling

Med sagen fremlægges aktivitetstal for 1. kvartal 2019 på Socialudvalgets område vedrørende indsatser og tilbud efter serviceloven til udsatte børn, unge og voksne.

I 2019 er opgørelse af aktivitetstal ændret, og derfor kan forrige år ikke sammenlignes med 2019 på en kvalificeret måde. I forhold til tidligere år indsamles nu ledelsesinformation på flere typer foranstaltninger, der tælles mere komplekst, der opgøres i henholdsvis Faxe Kommune borgere og borgere fra andre kommuner, og der opgøres aktivitet over hvilke foranstaltninger og hvor mange forløb, der købes i andre kommuner. Der er ikke budgetforudsætninger på alle de aktiviteter, der opgøres og fremlægges. Derfor fremstår nedenstående tabeller uden sammenlignelige tal. På sigt vil det være muligt at sammenligne kvartaller og år og dermed vise et flow.

Tallene anvendes som styringsværktøj og til anskueliggørelse af udfordringer på området. Der gives et overblik over, hvordan området udvikler sig i forhold til de største udgiftsområder.

Et barn, en ung eller en voksen kan modtage flere foranstaltninger på samme tid.


 • Underretningsantallet er opgjort til at være 1.023 i 2017 og 999 i 2018. Der er tale om et lille fald efter en årrække med meget store stigninger. Tallet følges nøje. Underretninger tælles som antal cpr nr. (ikke unikke idet der kan komme flere underretninger på et barn. Én underretning, der omhandler fx to børn, tæller som to underretninger).
 • En forebyggende foranstaltning købes eksternt i de tilfælde, hvor der behov for en særlig indsats, eller hvor der ikke er kapacitet i eget regi.
 • Forebyggende foranstaltninger internt ydes i Familie- og Ungeindsatsen, som rummer Familiehuset, Labyrint og Specialiseret Indsats.
 • Familiehuset varetager forskellige former for behandling samt flere forløb med praktisk pædagogisk støtte. Familiehuset tæller forløb og ikke cpr nr. Især familiebehandlingsforløb kan omfatte flere cpr nr., men tælles som ét forløb.
 • Labyrint varetager gruppeforløb, individuelle kontaktpersonsforløb og § 54 forløb.
 • Specialiseret varetager familiesager, praktisk pædagogisk støtte, ungehybler, individuelle kontaktpersonsforløb til børn og unge efter § 52, stk. 3, nr. 6 og til voksne efter § 85. Desuden varetager Specialiseret et beskæftigelsesrettet tilbud, som ikke tælles med her.
 • Efterværn gives til visse unge, der har været anbragt op til deres 18. år som overgang fra anbringelse til voksentilværelsen.
 • Ventetid: I Familiehuset er der igangsat i alt 152 forløb i 2018. Heraf har 15 familier ventet i 4-6 mdr. på igangsættelse. En enkelt familie har ventet 12 mdr. på en specifik indsats.


 • Der er tale om Faxe Kommune borgere i både interne tilbud som i tilbud, der købes i andre kommuner eller hos private leverandører. 
 • Der er dermed ikke oplyst faktiske antal pladser internt i kommunen.

Lovgrundlag

Lov om social service,

Lov om kommuners styrelse,

Lov om almene boliger, og

Lov om særligt tilrettelagt uddannelse.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

50. Ankestatistik 2. halvår 2018

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen udsender halvårlige statistikker over sine afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet.


Denne sagsfremstilling fremlægger Ankestyrelsens afgørelser for 2. halvår 2018 vedrørende Faxe Kommunes afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Afgørelserne opdeles mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget alt efter, hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til.


Socialudvalgets ansvarsområde

Udvalget har løbende fået fremlagt statistikken. Til de tidligere fremlagte grafer er her tilføjet data fra 2. halvår 2018 således, at udviklingen i ankesager kan følges for de seneste fem halvår.  Kilde: www.ast.statistikbank.dk


Ankestyrelsen har i 2. halvår af 2018 i alt afgjort 107 sager fra Faxe Kommune, hvoraf 38 sager er på Socialudvalgets ansvarsområde. Heraf er 16 sager stadfæstet, 11 sager er ændret, otte sager er hjemvist, og tre sager er afvist/henvist. I 2. halvår 2017 var der sammenlagt 35 sager på Socialudvalgets ansvarsområde.

 

Omgørelsesprocenten i 2. halvår 2018 var således 54 % på Socialudvalgets ansvarsområde. Det vil sige, at andelen af sager, der enten blev ændret eller hjemvist var 54 %. Til sammenligning var omgørelsesprocenten 43 % for 2. halvår 2017 og 54 % for andet halvår 2016. Grafen viser udviklingen i omgørelsesprocenten de seneste 2,5 år på Socialudvalgets ansvarsområde.


 


Nedenstående graf viser udviklingen i andelen af henholdsvis stadfæstelser, ændringer, hjemvisninger og afvisninger.Centerchefen gennemgår de omgjorte og hjemviste sager på udvalgsmødet.


Faxe Kommune sammenlignet med hele landet

For at sammenligne niveauet for omgørelsesprocenten i Faxe Kommune med landsgennemsnittet tilføjes følgende graf, der viser omgørelsesprocenten inden for de forskellige lovgivninger, Faxe Kommune som helhed har afgørelser under. Grafen viser, at Faxe Kommunes omgørelsesprocent for alle lovgivninger er 35,5 %, hvilket er 4,5 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Tallet i parentesen viser det antal afgørelser, som Faxe Kommune har haft under de forskellige lovgivninger. Da ankestyrelsens statistik er gjort op efter kvartaler, er nedenstående tal gennemsnittet fra 3. og 4. kvartal 2018. Dermed bliver en omgørelsesprocent på 100 % det ene kvartal og 0 % det andet kvartal til 50 % for andet halvår 2018, og det er grunden til, at én afgørelse kan give en omgørelsesprocent på 50.


 


Antallet af afgjorte ankesager er generelt steget siden 2. halvår 2016, både i Faxe Kommune og på landsplan. Se nedenstående tabel over antallet af sager i alt i hhv. Faxe Kommune og på landsplan.2. halvår 2016

2. halvår 2018

Hele landet

12973

14520

Faxe

86

114


For at sammenligne niveauet for afsluttede klagesager i Faxe Kommune med landsgennemsnittet tilføjes følgende graf. Den viser det gennemsnitlige antal afsluttede klagesager pr. 10.000 indbyggere pr. kvartal 2. halvår 2018 (gennemsnittet af 1. kvartal og 2. kvartal) for henholdsvis Faxe Kommune og på landsplan.


Grafen viser, at Faxe Kommune i gennemsnit pr. kvartal har 15 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere i 2. halvår 2018, sammenlignet med 12 på landsplan. Faxe Kommune ligger således over landsgennemsnittet.

De lovområder, hvor der er meget få ankesager, fremgår ikke af denne statistik, da tallet nærmer sig 0 pr. 10.000 indbyggere.


 


Afdelingerne arbejder løbende med at udbrede den læring, der opnås på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser.

 

Ankestatistikken for 2. halvår 2018 samt listen over ankesager på Socialudvalgets område er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag

Serviceloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at ankestatistikken tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

51. Orientering om investeringsforslag - Fælles om Forebyggelse

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget.

D. 25. marts 2019 afholdte Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget fællesmøde om strategi for Fælles om Forebyggelse. På efterfølgende udvalgsmøder protokollerede udvalgene beslutning om hhv. at ”området opprioriteres og nytænkes, så den nye strategi kan implementeres” for Socialudvalgets vedkommende, mens Børn & Læringsudvalget fik protokolleret, at ”der er et ønske om, at der arbejdes videre med implementering af strategien Fælles om Forebyggelse, herunder finasiering. Helt centralt er i omlægningen er et ændret mindset hos alle”. 

Der blev desuden afholdt temamøde i Byrådet om samme emne d. 11. april 2019.

På baggrund heraf fremlægges orientering om investeringsforslag for Fælles om Forebyggelse.


På fællesmødet og temamødet blev den bekymrende udvikling, som det samlede børne- og ungeområde er inde i, gennemgået:

 • Anbringelsestallet er stigende. Det er nu på 131 børn og unge.
 • Et gennemsnit på 8,3 % af eleverne er for nuværende i segregerede skoletilbud.
 • Der sendes underretninger på 8,9 % af det samlede antal 0-17 årige i kommunen. Underretningsantallet er steget 95 % på fire år.
 • Der er udgifter for næsten 200 millioner kr. på de specialiserede børne- og ungeområder.
 • Gentagende budgetoverførsler.

Grundet de sidste års økonomiske og ressourcemæssige udfordringer på hele børne- og ungeområdet vurderes det, at der er behov for at ændre på kommunens måde at arbejde på, hvilket strategien Fælles om Forebyggelse er udarbejdet med henblik på. Strategien sætter fokus på det samlede børne- og ungeområde, på fællesheden, og er derfor den røde tråd mellem det generelle arbejde i institutioner og skoler, det almene forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.


En meget stor mængde forskning viser, hvor stor betydning almenområdet har for børn og unges udvikling, trivsel og læring. Derfor vurderes løsningen heller ikke kun at være flere sagsbehandlere eller flere sundhedsplejersker eller et styrket TVÆRS, men derimod en samlet investering i hele området, da de enkelte faglige områder ikke kan løfte opgaven alene. Ansvaret er alles.


Investeringsbehov


Etableringsudgift i opstarts år (2020)

Udgift det efterfølgende år (2021)

Udgift fremadrettet (2022-)

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

21 sagsbehandlere (nedsættelse af sagsantal pr. rådgiver til 25 sager og tættere kontakt til familier)

10,5 mio. kr.

10,5 mio. kr.

10,5 mio. kr.

Center for Børn & Undervisning

2 sundhedsplejersker (tidlig, tværfaglig indsats)

1,2 mio. kr.

1,2 mio. kr.

1,2 mio. kr.

3 socialrådgivere (tilknyttes dagtilbud og skoler)

1,5 mio. kr.

1,5 mio. kr.

1,5 mio. kr.

Pulje til styrkelse af TVÆRS (ansættelse af medarbejdere)

2 mio. kr.

2 mio. kr.

2 mio. kr.

Fælles for begge centre

Opsporingsværktøj købes/udvikles/drift.

250.000 kr.

50.000 kr.

0 (udgift tages fra afkast)

Kompetenceudvikling, indsatstrappen og Sign of Safety

50.000 kr.

0

0

Projektleder (2 år, deltid)

450.000 kr.

450.000

0

I alt

15.950.000 mio. kr.

15.700.000 mio. kr.

15.200.000 mio. kr.

Antal sagsbehandlere i Center for Familie, Social & Beskæftigelse er opgjort på baggrund af en sagstælling. Netop sagstallet følges nøje på ledelsesniveau. De 21 sagsbehandlere vurderes at være et maks. antal, og der kan blive tale om færre. De 21 sagsbehandlere ansættes til at have ca. 25 sager hver, og det kan derfor blive nødvendigt at justere antallet af ansatte løbende.


Finansiering

Der fremlægges til budget 2020-2024 budgetreduktionsforslag fra Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse, der overstiger den anviste investering i Fælles om Forebyggelse.

Hvis børn og unge, der har brug for hjælp eller som er udsatte, hjælpes nærmere ”normalbefolkningens” livsforløb ved hjælp af virkningsfulde, forebyggende indsatser, viser analyser, erfaringer, forskning og evalueringer, at der er et betydeligt potentiale såvel menneskeligt som samfundsøkonomisk. Flere kommuner, som gennem de seneste år har investeret i en lignende omlægning, rapporterer om de første gevinstrealiseringer efter 2-3 år. Eksempelvis er Syddjurs lykkes med at lave en investering i hele området, som nu gør at et overforbrug er vendt til et overskud.


Konsekvenser ved ikke at investere i Fælles om Forebyggelse

Regnskabet for årene 2016-2018 på det specialiserede børneområde i såvel Center for Børn & Undervisning som Center for Familie, Social & Beskæftigelse ser således ud:


Regnskab, CBU: Specialundervisning i reg. tilbud, kom. specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, støttetimer, særlige dagtilbud og klubber, forebyg. foranstaltninger. Supporterende netværk er ikke del af dette regnskab om end en del af deres budgetter også anvendes på det specialiserede område.

Regnskab, CFSB: Opholdssteder for børn og unge (520), Forebyggende foranstaltninger (521), Plejefamilier (521), Døginstitutioner for unge (523), Sikrede døgnsinstitutioner for børn (524) og tilhørende refusioner.

Det ses, at der ikke er tale om en lineær stigning, hvilket gør udviklingen svær at forudsige. Fælles for områderne er, at der behov for at kurven knækkes ved hjælp af en investering, der sikrer, at det bliver muligt at lave den omstilling, der er behov for, og som erfaring fra andre kommuner og analyse fra bl.a. KL viser er virksom.


På baggrund af forrige års regnskaber, kendskab til nuværende sager og forhold, skønnes budgetfremskrivning på det specialiserede børne- og ungeområde at forløbe således:

I den skønnede budgetfremskrivning er indbefattet;

 • At de skønnede refusioner for 2019 er ekstraordinært høje grundet kendskab til nuværende sager.
 • At der findes en anden løsning fra 2020 til en særligt dyr sag, hvorfor er refusionerne reduceret fra 2020 og frem.
 • At opholdssteder for børn og unge ikke reduceres tilsvarende, da der her er taget højde for den aktivitetsudvikling der historisk er til områderne. I gennemsnit har der i perioden 2016-2018 været en nettotilgang til områderne på 16 foranstaltninger. Der er skønnet en gennemsnitlig udgift på 250.000,- kr. her til.
 • At aktivitetstilgangen er placeret samlet på opholdssteder for børn og unge (520).
 • At der er indregnet en pris- og lønfremskrivning på 2,5 %.

Der er ikke lavet budgetfremskrivning for Center for Børn & Undervisning, da det er det specialiserede børne- og ungeområde, der ender med udgiften til de børn og unge, der har behov for støtte, og som ikke modtager en rettidig, tidlig forebyggende indsats.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.


Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

52. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages tre årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningerne pr. marts og maj behandles politisk, mens budgetopfølgningen pr. august er en administrativ budgetopfølgning. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidler vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - Dette dog først til Økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.167,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.186,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, fordelt med 7,9 mio. kr. på serviceudgifter og 11,1 mio. kr. på overførselsudgifter. I forhold til servicerammen forventes merforbrug på 0,6 mio. kr. ekskl. overførsler.Det bemærkes, at overførsler fra 2018 til 2019 ikke fremgår af korrigeret budget, da overførselssagen endnu ikke er politisk færdigbehandlet. De korrigerede budgetter vil dog være tilrettet med vedtagne budgetoverførsler i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.


Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2018 men inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 1,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

På Plan & Kulturudvalgets område forventes budgettet overholdt, idet merudgifterne skyldes områder, hvor der er eksternt finansierede projekter. Budgettet forventes tilført efter behandling af overførselssagen.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 12,5 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på 4,1 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler. For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter primært forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 10,6 mio. kr. Regeringen har i foråret givet budgetgaranti til kommunerne vedrørende Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, grundet stor debat og kritik omkring afregningsopgørelser. Den samlede budgetgaranti fra regeringen svarer til det budget, der er afsat i kommunen. For Faxe Kommune udgør dette 143 mio. kr., som er afsat under Senior & Sundhedsudvalget. Af de 143 mio. kr. skal afholdes 133 mio. kr. på fagudvalgets driftsbudget og 10 mio. kr. på finansielle konti under Økonomiudvalget. De 10 mio. kr. er efterregulering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet for 2018.

Dermed er hovedårsagen til den forventede mindreudgift, at de 10 mio. kr. skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget, vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Dette skyldes primært forsørgelsesudgifter som sygedagpenge, kontanthjælp og forsikrede ledige og er forårsaget af generel konjunktur samt indsats på området.


Socialudvalget

På Socialudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet underskud på børn og ungeområdet på 5 mio. kr., som dog opvejes af et næsten tilsvarende mindreforbrug på voksenområdet.


Børn & Læringsudvalget

På Børn & Læringsudvalgets område forventes en merudgift på 9,3 mio. kr. i 2019. Dette skyldes først og fremmest forventet merforbrug på specialskoleområdet og modtageundervisningen, befordring til visiterede specialtilbud samt et forventet merforbrug på tilskud til private pasningsordninger samt fripladser til dagtilbud. På fagudvalgets møde vil der blive fremlagt handleplan med forslag til kompenserende besparelser, så budgettet for 2019 kan overholdes.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 svarer til det oprindelige budget og udgør 1.534,1 mio. kr. Efter budgetvedtagelsen er der sket budgettilretninger således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 1.542,6 mio. kr. Budgettilretningerne er forårsaget af tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. vedrørende det eksternt finansierede projekt: Frontrunner 'Flere skal med II'. Herudover er der sket budgettilretning ved omplaceringer fra "ej-service"-udgifter til serviceudgifter på 6,3 mio. kr. pr. 31. marts.


Når regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2020 bliver kendt, justeres servicerammen for 2019, idet der kompenseres for blandt andet ændrede P/L-skøn fra KL samt DUT-sager.

Der er i budgetopfølgningen skønnet et forbrug på serviceudgifter på 1.534,7 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 0,6 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme.


Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 68,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 62,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2018 til 2019 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018.

Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.


Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet forbrug på baggrund af forventninger til overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018 til 2019.


 


Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 76,3 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved at udskyde anlægsprojekter til 2020 eller flytte udgifter til drift i det omfang, dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet efterregulering/merbetaling af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet for 2018. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som følge af den 2-årige overgangsordning, udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr. i 2019 og 2020.

Endvidere forventes mindreudgift på 1,2 mio. kr. til renter og afdrag.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 10,4 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. marts 2019 var den faldet til 130,6 mio. kr., hvilket svarer til 3.578 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. 12 måneders likviditeten skønnes ved udgangen af 2019 at ligge i niveauet 115-120 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2018.

Heraf udgør serviceudgifterne 7,9 mio. kr., mens overførselsudgifter udgør 11,1 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes merforbrug på 0,6 mio. kr.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 76,3 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 


Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.


Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 10,4 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på ca. 6,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne nettobudget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 76,3 mio. kr. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.
 • At udvalg fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse.

Beslutning

Anbefales.

53. Orientering om initiativer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling vil præsentere Socialudvalget for initiativer, der skal imødegå budgetoverskridelse i 2019.


I forbindelse med de konstaterede budgetoverskridelser i 2018, som forventeligt ville række ind i 2019, iværksatte man en række ledelsesmæssige initiativer, der skulle sikre, at der blev fulgt op i sagerne. Det var intentionen, at den tætte opfølgning og revisitering af sagerne kunne reducere i ydelsesniveauet i de løbende sager samt medvirke til, at der ikke blev leveret ydelser i sager, hvor der ikke længere var behov.

Dette særlige fokus blev forankret i Socialcentret, der varetager myndighedsarbejdet på både børn-, unge- og familieområdet samt voksenhandicap og psykiatri.

Det var målsætningen, at Socialcenteret ved årets udgang var på omgangshøjde i sagerne. Ud fra følgende kriterier:

 • Tidsfrister overholdes
 • Sagerne er lovmedholdelige
 • Inaktive sager er lukkede
 • Borgerne oplever naturligt flow og fremdrift i sagsbehandlingen

Derudover har man ændret organiseringen af børne- og ungeområdet samt etableret UngeVejen.

Børne- og ungeområdet har fået en frontfunktion, bestående af tre rådgivere der bl.a. screener underretninger og agerer på alt det akutte i hverdagen. Det har givet den nødvendige ro, således at de ”almindelige” familierådgivere kan komme rundt om alle sagerne, udarbejde opfølgning og lukke de sager, der skal lukkes.


Børne- og voksenhandicap er fusionerede for at sikre en bedre overgang, og der er tidsbegrænset ansat en rådgiver mere for at løfte den faglige kvalitet i sagerne og sikre, at der udarbejdes de nødvendige udredninger for at følge op på sagerne.

Tiltagene har virket på voksenhandicap og psykiatriområdet, hvorimod børne-, unge- og familieområdet konstaterer ressourcerelaterede udfordringer. Den tætte opfølgning i børne- og familiesager kan ikke realiseres med de nuværende personaleressourcer, men man arbejder ihærdigt på at få det maksimale ud af de ressourcer, der er tilgængelige.

Det skal bemærkes, at sygefraværet og medarbejderomsætningshastigheden er lav sammenlignet med andre familieafdelinger.


Derudover har ledelsen i Center for Familie, Social & Beskæftigelse iværksat initiativer, der skal fremme det interne samarbejde i centret mellem de forskellige afdelinger for at øge effektiviteten og forebygge, at Faxe Kommune må købe tilbud ved eksterne leverandører.

Det drejer sig både om driftsoptimerende tiltag i forhold til vagtplanlægning og tilrettelæggelse, nattevagter osv. Men også på det faglige plan hvor de specialiserede kompetencer, der findes forskellige steder, bringes i spil til gavn for hele kommunen, så man eksempelvis ikke skal købe bistand til eksempelvis medicinhåndtering eller magtanvendelser fra eksterne firmaer eller andre myndigheder.

Desuden bliver de decentrale ledere i CFSB sat sammen for at udtænke og etablere nye tilbudsformer og løsninger, der kan forebygge køb fra eksterne leverandører.


Endelig har man iværksat nye samarbejdsformer med eksempelvis Sundhed & Pleje, hvor man samtænker løsninger omring borgerne, igen for at forebygge at købe tilbud ved eksterne leverandører.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

54. Socialudvalgets deltagelse i konference

Sagsfremstilling

Den 5. og 6. juni 2019 deltager Socialudvalget i konferencen: "27th European Social Service Conference". Velfærdsteknologi og kvalitet inden for det sociale område er på dagsordenen, når Socialudvalget og repræsentanter fra Faxe Kommunes ledelse tager på konference i Milano. Konferencens hovedtema er "Fokus på kvalitet - fra kvalitet af pleje til livskvalitet".

Foruden Faxe Kommune deltager ligeledes andre danske kommuner; Aalborg, Esbjerg, Favrskov, Holstebro, Odense, Randers og Vordingborg kommuner, ligesom der vil være repræsentanter fra Region Midtjylland.


Med denne sagsfremstilling præsenteres temaer i konferenceprogrammet med særligt fokus på "Nordic Day" og de fire valgte workshops, der blev besluttet ved sidste udvalgsmøde i Socialudvalget den 29. april 2019. Det fulde konferenceprogram er vedhæftet som bilag.


Nordic Day

Om formiddagen den 5. juni sættes der fokus på de nordiske lande. Oplæggene tager udgangspunkt i den demografiske udvikling i Norden, der særligt er under pres af den aldrende befolkning:


 • Vi lever længere, og andelen af ældre mennesker i Norden er stigende. "Aldersvenlige byer" præsenteres med det formål at vise, hvordan kommuner kan arbejde med konceptet; et lokalsamfund, hvor vi stadig kan opleve livskvalitet sent i livet.
 • Med den aldrende befolkning kan det blive nødvendigt at se på nye løsninger; bliver digitalisering og fjernløsninger en del af den nye infrastruktur, der skal opretholde den nordiske velfærdsmodel?
 • Omkring en halv million mennesker i de nordiske lande er blevet diagnosticeret med demens. Det betyder nye udfordringer for de lokale myndigheder; hvordan opnår vi bedre kvalitet i plejen, mere sikkerhed, større innovation samt bedre forskning og viden inden for demensområdet?

Oplæggene fremføres af Nordens Velfærdscenter og Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.


Workshop Session A

Den første workshop gør os klogere på kunstig intelligens; hvad er virkeligheden om kunstig intelligens, og hvilke opgaver kan teknologien løse?


Oplægget fremføres af IBM Watson Health.


Workshop Session B

Næste workshop sætter fokus på integreret sagsbehandling og hvordan, vi kan arbejde mod en forbedring inden for sociale ydelser - særligt med borgeren i fokus.


Oplægget fremføres af Lombardiet, region i Italien.


Workshop Session C

Den 6. juni er der endnu to workshops, hvor den første behandler emnet integrerede børneydelser og hvordan, vi kan skabe et bedre samarbejde mellem tjenester for bedre resultater.


Oplægget fremføres af "Comuni Insieme"-konsorsiet i Italien.


Workshop Session D

Sidste workshop handler om integration på de unges arbejdsmarked. Der præsenteres konkrete cases med eksempler på forebyggelse og best practice.


Oplægget fremføres af Lombardiet, region i Italien.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

55. Forslag til mødeplan 2020 for Socialudvalget

Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2020 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Planen er udarbejdet ud fra de samme principper, som i 2019:

 • Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:
  Mandag:
  Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 16.00 og Socialudvalget kl. 19.00
  Tirsdag:
  Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 og Plan & Kulturudvalget kl. 16.00
  Onsdag:
  Børn & Læringsudvalget kl. 16.00 og Teknik & Miljøudvalget kl. 17.00
 • Økonomiudvalget onsdag i ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.30
 • Byrådet torsdag i ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Socialudvalget foreslås:

 • at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på mandage,
 • at møderne begynder kl. 19.00, og
 • at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev

Byrådet og fagudvalgene har behandlet mødeplanen på møder i maj 2019.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Socialudvalget godkender forslag til mødeplan for 2020.

Beslutning

Godkendt.

56. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser
 • Årshjul 2019
 • Dialogmøde med CenterMED den 24. juni 2019
 • Invitation den 29. maj 2019 11.00-13.30: Indvielse af ny sansehave i Faxe Sociale Udviklingscenter

Økonomi


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

.

57. (Lukket)