Socialudvalget - 27-09-2023

Referat
Udvalg:
Dato:
Onsdag, 27 september, 2023 - 19:30
Hent som fil:
101. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af møde i andet fagudvalg.


Godkendt.

102. Beslutning om handlingsplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2022

Resume

I denne sag præsenteres Socialudvalget, Børn og Læringsudvalget samt Byrådet for omgørelsesprocenterne på socialområdet i 2022 (kaldet danmarkskortet).


Byrådet skal beslutte, om der skal udarbejdes handlingsplaner for at nedbringe omgørelsesprocenterne. Af sagen fremgår også, hvordan der bliver arbejdet med at nedbringe omgørelsesprocenterne. Samlet set vurderer administrationen ikke, at der er behov for at udarbejde yderligere handlingsplaner.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres Socialudvalget, Børn og Læringsudvalget samt Byrådet for omgørelsesprocenterne på socialområdet i 2022 (kaldet danmarkskortet). Byrådet skal beslutte, om der skal udarbejdes handlingsplaner for at nedbringe omgørelsesprocenterne.


Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser på socialområdet. Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort: 1) et kort, der handler om det generelle socialområde, 2) et kort, det handler specifikt om voksenhandicapområdet, og 3) et kort, der handler specifikt om børnehandicapområdet.


De tre kort er vedlagt som bilag 1 og kan også ses på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.


Når Ankestyrelsen beregner omgørelsesprocenterne, anvendes tre begreber:

Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for dem, der har klaget.

Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig med kommunens afgørelse og ændrer den.

Hjemvisning: Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Det sker for eksempel, hvis der mangler væsentlige oplysninger i sagen, og styrelsen ikke selv kan indhente dem. Det betyder, at den kommunale myndighed skal genoptage sagen og afgøre den på ny.


Når en afgørelse hjemvises eller ændres, er der tale om, at en kommunal afgørelse bliver omgjort. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der enten bliver hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen.


Afgørelserne, som indgår i de tre danmarkskort, omhandler en række specifikke lovbestemmelser, som går på tværs af forvaltningerne. I ministeriets læsevejledning til danmarkskortene (bilag 2) fremgår det hvilke konkrete lovbestemmelser, der indgår i danmarkskortene.


Kort over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt

Ankestyrelsen har truffet 74 afgørelser på socialområdet generelt i 2022. I 24 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 32 %, heraf er 7 % ændret eller ophævet og 26 % er hjemvist. Det betyder samtidig, at 68 % af kommunens afgørelser er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på socialområdet generelt for 2022 på 37,5 %, hvoraf 9 % er ændret eller ophævet og 28,5 % er hjemvist, mens 62,5 % er stadfæstet.


Udviklingen fra 2019-2022 kan ses i bilag 3.


Kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet

Ankestyrelsen har truffet ni afgørelser på børnehandicapområdet i 2022. I to af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 22 %, heraf er 0 % ændret eller ophævet og 22 % er hjemvist. Det betyder samtidig, at 78 % af kommunens afgørelser på børnehandicapområdet er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på børnehandicapområdet for 2022 på 48,8 %, hvoraf 10,5 % er ændret eller ophævet og 38,3 % er hjemvist, mens 51,2 % er stadfæstet.


Udviklingen fra 2019-2022 kan ses i bilag 3.


Kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet

Ankestyrelsen har truffet fire afgørelser på voksenhandicapområdet i 2022. I to af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 50 %, heraf er 0 % ændret eller ophævet og 50 % er hjemvist. Det betyder, at 50 % af kommunens afgørelser på voksenhandicapområdet er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på voksenhandicapområdet for 2022 på 38,9 %, hvoraf 7,7 % er ændret eller ophævet og 31,3 % er hjemvist, mens 61,1 % er stadfæstet.


Udviklingen fra 2019-2022 kan ses i bilag 3.


Indsatser for at nedsætte omgørelsesprocenterne i Faxe Kommune

På børnehandicapområdet er der påbegyndt et politisk vedtaget arbejde med en udviklingsstrategi, for at styrke den faglige, styringsmæssige og økonomiske kvalitet. Arbejdet foregår i fem spor; høj faglig kvalitet, barnet og den unge i centrum, styring med effekt, retssikkerhed samt forebyggende praksis. De tilknyttet aktiviteter og handlinger under de enkelte spor adresserer bl.a. sagsbehandling, lovmedholdelighed, inddragelse samt rettigheder, som har indflydelse på kvaliteten af de afgørelser, der træffes.


På voksenhandicapområdet er det politisk besluttet, at kommunen indgår i et udviklings- og statusforløb med Ankestyrelsens og Social- og Boligstyrelsens Taskforce på handicapområdet frem i perioden til ultimo 2024. Forløbet er en forlængelse af det forløb, som voksenhandicapområdet gennemgik fra 2020 til 2022. Forløbet skal styrke sagsbehandlingen og dermed den juridiske kvalitet af samme.


Det er administrationens vurdering, at de igangsatte initiativer er at sammenligne med handleplaner. På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke udarbejdes særskilte handlingsplaner som følge af gennemgangen af danmarkskortet for 2022.


Hvis Byrådet tiltræder indstillingen om, at der ikke skal udarbejdes handlingsplaner, vil administrationen orientere Ankestyrelsen herom.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller,

 1. at orientering om danmarkskort 2022 tages til efterretning og
 2. at der ikke udarbejdes særskilte handlingsplaner med henblik at nedbringe omgørelsesprocenterne for Faxe Kommune, idet der igangsat udviklingsaktiviteter, der skal imødegå antal klagesager.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


103. Beslutning om at sende udkast til pårørendepolitik i høring

Resume

I forlængelse af den politiske beslutning om at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik skal udkast til pårørendepolitik godkendes med henblik på at sende den i høring. Politikken er blevet til med bidrag fra blandt andet Handicaprådet, Udsatterådet, Seniorrådet, Frivilligrådet samt repræsentanter for pårørende. Visionen er, at pårørende oplever, at de er en vigtig samarbejdspartner til at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Samtidig skal pårørende opleve, at de bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.  For at indfri visionen sætter politikken fokus på fire temaer: De pårørende er vigtige, Samarbejde og dialog, Anerkendelse og dialog samt Når børn og unge er pårørende.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte den 7. juni 2023 proces- og tidsplan for udarbejdelse af pårørendepolitik i Faxe Kommune. Baggrunden er, at Socialudvalget (SOU), Senior & Sundhedsudvalget (SSU), Beskæftigelses- & integrationsudvalget (BIU), Plan & Kulturudvalget (PKU) samt Børn & Læringsudvalget på deres møder i marts 2023 besluttede at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik. Politikformuleringen er forankret i Socialudvalget, der skal godkende høringsudkastet.


Pårørendepolitikken er et værdifuldt fundament for det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og personale og skal medvirke til, at

 • styrke netværket omkring borgeren,
 • erfaringer, viden og ressourcer inddrages,
 • pårørende bliver mødt der, hvor de er,
 • skabe respekt og forståelse for hinandens roller,
 • støtte pårørende.


Politikken er blevet til med med bidrag fra blandt andet Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterådet, Frivilligrådet samt repræsentanter for pårørende i hele kommunen, der har deltaget i et dialogmøde, hvor de har delt deres oplevelser og tanker.


Ikke to pårørende er ens og det er deres behov heller ikke. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens definition af pårørende definerer politikken pårørende som værende både partner, børn eller anden nær familie, men også naboer, venner eller andet netværk kan regnes som pårørende. Det afgørende er, hvem borgeren opfatter og udpeger som sine pårørende. Pårørende kan desuden defineres som de mennesker, hvis liv bliver påvirket af, at de hjælper og støtter en nærtstående.


Visionen er, at pårørende oplever, at de er en vigtig samarbejdspartner til at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Samtidig skal pårørende opleve, at de bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.


For at indfri visionen sætter politikken fokus på fire temaer:

 • De pårørende er vigtige
 • Samarbejde og dialog
 • Anerkendelse og støtte
 • Når børn og unge er pårørende.


De fire temaer skal omsættes til virkelighed gennem handlinger og konkrete aktiviteter for og med pårørende.


Processen fremadrettet

Hvis udvalget godkender høringsudkastet til pårørendepolitik, vil administrationen sende udkastet i høring i relevante råd, nævn, bestyrelser, samarbejdspartnere, brugerpårørenderåd mv. Høringsperioden løber fra oktober til december. Da målgruppen for politikken går på tværs af flere fagudvalg vil SSU, BIU, BLU og PKU drøfte høringsudkastet på deres møder i december med henblik på at give input til politikken.


I den godkendte proces- og tidsplan er der lagt op til at politikken eventuelt drøftes på et temamøde i Byrådet.


Socialudvalget behandler i januar 2024 det endelige udkast til politik med indarbejdede kommentarer fra høringen, hvorefter Byrådet på deres møde i januar 2024 godkender Faxe Kommunes pårørendepolitik.


Når politikken er godkendt, skal de enkelte fagudvalg omsætte politikkens mål til handlinger inden for eget område.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets synspunkter

Pkt. 103 - Seniorrådet bakker op om indstillingen.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller

 1. at høringsudkast til pårørendepolitik i Faxe Kommune godkendes.
 2. at udkast til pårørendepolitik sendes i høring i relevante råd og nævn, bestyrelser, samarbejdspartnere, bruger-pårørenderåd mv.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


104. Orientering om antal klager for 1. halvdel af 2023 på Socialudvalgets område samt beslutning om ændring af kadence for afrapportering

Resume

Udvalget besluttede på mødet den 9. maj 2022, at få en halvårlig orientering om antallet af klager på det sociale voksenområde, herunder en orientering om klagernes karakter. Center for Social, Sundhed & Pleje har i 1. halvår 2023 modtaget seks skriftlige og ingen mundtlige klager i perioden, som alle er beskrevet i sagsfremstillingen. Udvalget har ønsket en evaluering af hyppigheden af orientering i september 2023. På baggrund af omfanget af klager samt ønsket om at følge samme kadence som for de øvrige udvalg, er det administrationens indstilling, at antallet af klager fremover afrapporteres én gang om året.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på møde i maj 2022 at få en halvårlig orientering om administrationens egen opgørelse over mundtlige og skriftlige klager. Samtidig besluttede udvalget af evaluere kadancen i september 2023.


Opgørelsen giver et indblik i omfanget og typen af klagesager, herunder hvordan de fordeler sig i forhold til de enkelte enheder.

Opgørelsen omfatter ikke klager vedrørende afgørelser, da de indgår i Ankestyrelsens klagestatistik, som årligt fremlægges for udvalget.


Klager i 1. halvår 2023

Center for Social, Sundhed & Pleje har i 1. halvår modtaget 3 klager. Der er ikke givet medhold i nogle af klagerne. Til sammenligning er der indkommet 5 klager i andet halvår af 2022.


Antallet af klager skal ses i sammenhæng med antallet af aktive sager. Der har i perioden været ca. 900 aktive sager på udvalgets område.


Alle klagerne vedrører Visitation Handicap og Psykiatri. Klagerne er indkommet med 1 januar, 1 i april og 1 i juni.

Klagerne omhandler:

 • Klage over sagsbehandling i forbindelse med bl.a. anvendelse af fritvalgsordningen - her er ikke givet medhold.
 • Manglende tilbagebetaling for opkrævet beløb vedr. rengøring på fællesarealer - her er ikke givet medhold.
 • Udgift til omfanget af lejemål - her er ikke givet medhold


På baggrund af antallet af klager og klagernes indhold er det administrationens vurdering, at de ikke er udtryk for systematiske udfordringer med fejl i sagsbehandlingen på området.

Administrationens opfølgning på klager

Når administrationen modtager en klage, er det primære fokus altid at løse det konkrete problem for borgeren i det omfang, det er muligt og rimeligt. Borgerens rettigheder og pligter er omdrejningspunkt for sagsbehandlingen også ved klagesager. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt eller rimeligt er fokus altid på at give borgeren en forklaring og vejledning.


Alle enheder på området har en opmærksomhed på at sikre den gode dialog med borgeren i forhold til dennes rettigheder og pligter.


En klage kan afsløre kvalitetsproblemer i sagsbehandlingen, enten i forhold til den konkrete sag eller i sagsbehandlingen generelt. Derfor bliver alle klager altid undersøgt og vurderet, med henblik på at tage læring af hvert enkelt tilfælde og ændre procedurer eller sikre en bedre dialog med borgeren.


For at sikre det systematiske arbejde med at samle op på klager, er der i Center for Social, Sundhed & Pleje udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse, som løbende bliver kommunikeret ud i organisationen. Der kan dog stadig være skyggetal, det vil sige, klager vi ikke får samlet op på.


Evaluering af kadencen

På baggrund af omfanget af klager samt ønsket om at følge samme kadence som for de øvrige udvalg, er det administrationens indstilling, at antallet af klager fremover afrapporteres én gang om året. Denne afrapportering vil

følge den årlige politiske orientering om Ankestyrelsens klagestatistik.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning
 2. at udvalget fremadrettet orienteres om klagerne årligt samtidig med Ankestyrelsens oversigt.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


105. Beslutning om ændringer i afregning og administration af Ledsagerordning

Resume

Ledsagerordningen er en visiteret ydelse jf. servicelovens § 97, som fastlægger rammer om 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Det foreslås i sagen, at budgettet til ledsagerordningen flyttes fra Socialpædagogisk Center Vest til myndighedsbudgettet, da det er herfra, der visiteres til ordningen. Herfra afregnes Socialpædagogisk center Vest så løbende med udgangspunkt i den genberegnede timepris på 215 kr. og den aktuelle aktivitet. Administrationen foreslår endvidere, at der arbejdes videre med en nærmere udredning af mulighederne for at sende ledsagerordningen i Faxe Kommune i udbud med henblik på at opgaven overdrages til en privat leverandør. Såfremt opgaven ikke sendes i udbud, vil administrationen i stedet overveje alternative, organisatoriske placeringer af ledsagerordningen indenfor centrets område.


Sagsfremstilling

Ledsagerordningen er en visiteret ydelse jf. servicelovens § 97, som fastlægger rammer om 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.


En borger, som er berettiget til ledsagelse, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.


Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til borgeren. Aflønning af ledsager forgår via Faxe kommunes lønsystem og er bagudrettet baseret på antal indberettede timer.


Selv om det er en visiteret ydelse har ordningen i dag et fast rammebudget under Socialpædagogisk Center Vest, hvilket betyder, at budgettet ikke tilpasses den faktiske aktivitet på området.

Ledsagerordning ligger organisatorisk under Socialpædagogisk Center Vest, men har ikke kobling til Socialpædagogisk Center Vests kerneopgave, længerevarende botilbudslignende tilbud, og der er ingen betydelige faglige synergier forbundet med denne organisering.


Budgetforudsætninger

Der er i 2024 afsat i alt 1,9 mio. kr. til varetagelsen af ledsagelse under Socialpædagogisk Center Vest. Budgetrammen blev i sin tid blev beregnet på baggrund af antallet af bevillinger på daværende tidspunkt og ledsagernes timeløn i dagtimerne på en hverdag (svarende til 147 kr.).


Ledsagelse på øvrige tidspunkter honoreres med højere timepris.
Forskellen mellem betalingen på hverdage og betalingen på øvrige tidspunkter samt administrationsudgifterne ved ordningen er ikke omfattet af det tildelte budget og finansieres derfor af Socialpædagogisk Center Vests øvrige budgetramme. I 2023 forventes således et merforbrug til ledsagerordningen på i alt 0,5 mio. kr. – og heri er ikke indregnet de administrative udgifter.


Med henblik på større økonomisk transparens og for at sikre en sammenhæng mellem den visiterede aktivitet og den afsatte økonomi, har administrationen genberegnet timeprisen, så den faktisk svarer til de udgifter Socialpædagogisk Center Vest har ved leveringen af en times ledsagelse. Dette flugter med det takstgenopretningsarbejde, der i øjeblikket varetages på de øvrige tilbudsområder i samarbejde med Implement.

Den fremtidige timepris vil på den baggrund i 2024 udgøre 215 kr., jf. tabellen nedenfor og vil blive pris og løn fremskrevet hvert år.


Timeløn til en ledsager - hverdag, dagtimerne

147 kr.

Den faktiske gennemsnitlige timepris til ledsager inkl. tillæg og godtgørelser

180 kr.

Timepris inkl. central og decentral administration

215 kr.


Det foreslås samtidigt, at budgettet til ledsagerordningen flyttes til myndighedsbudgettet, da der er herfra, der visiteres til ordningen. Herfra afregnes Socialpædagogisk center Vest så løbende med udgangspunkt i den genberegnede timepris og den aktuelle aktivitet. På den måde vil der også fremadrettet sikres, at der er tilstrækkelige ressourcer til varetagelsen af opgaven i Socialpædagogisk Center Vest.


Erfaringer med udlicitering

Administrationen har været i kontakt med Holbæk, Kalundborg, Furesø og Gladsaxe kommuner, der har valgt at udlicitere opgaven til private leverandører.
Kommunerne har generelt haft erfaringer, som er meget positive.

Først og fremmest skal kommunerne ikke længere løfte administration af ordningen, hvilket er relativt ressourcekrævende opgave, der består af:


 • Annoncering
 • Rekruttering af ledsager
 • Oplæring af ledsager
 • Den daglige sparring
 • Koordinering - planlægning
 • Honorering


Derudover er de private firmaer typisk leverandører til flere Sjællandske kommuner og har derfor stordriftsfordele, som betyder, at de kan tilbyde højere serviceniveau og højere borger tilfredshed. Derudover har de private aktører udviklet digitaliserede systemer, der kan administrere tildeling/optælling af timer og deraf følgende økonomi, der kan leveres til kommunerne. Ved ledsagerordningen i Faxe Kommune foretages al registrering/optælling manuelt med deraf følgende usikkerheder om datakvalitet.


På den baggrund foreslår administrationen, at der arbejdes videre med en nærmere udredning, fagligt og økonomisk af mulighederne for at sende ledsageordningen i Faxe Kommune i udbud med henblik på, at opgaven overdrages til en privat leverandør. På baggrund af denne udredning vil administrationen forelægge en ny sag for udvalget med endelig stillingtagen til den fremtidige organisering af opgaven.


Som nævnt tidligere, så er det administrationens vurdering, at den nuværende organisering i tilknytning til Socialpædagogisk Center Vest er uhensigtsmæssig. Såfremt opgaven ikke sendes i udbud, vil administrationen derfor i stedet overveje alternative organisatoriske placeringer af ledsagerordningen indenfor centrets område.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

De anbefalede ændringer vil ikke til have konsekvenser til den samlede bevillingsramme.

I nuværende konstellation dækkes udgifterne til ledsagerordning af budgetrammen og medfinansiering af Socialpædagogisk Center Vest. Det foreslås derfor, at budgetrammen fremmedrettet bliver samlet under myndighedsfunktion med tilhørende økonomiske styrings- og budgetoverførselsregler.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at:

 1. budget til ledsagerordning flyttes fra Socialpædagogisk Center Vest til Visitation Handicap & Psykiatri (fra udfører- til myndighedsområde), og
 2. at Socialpædagogisk Center Vest i 2024 og frem afregnes på baggrund af en genberegnet timepris på 215 kr. samt den faktiske visiterede aktivitet
 3. at der arbejdes videre med en nærmere udredning fagligt og økonomisk af mulighederne for at sende ledsagerordningen i Faxe Kommune i udbud med henblik på, at opgaven overdrages til en privat leverandør.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


106. Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde

Resume

Med denne sagsfremstilling orienterer administrationen om 2023-nøgletal for det specialiserede voksenområde under Center for Social, Sundhed & Pleje.


Sagsfremstilling

Nøgletallene illustrerer den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede område under Center for Social, Sundhed & Pleje. Aktivitetstallene præsenteres løbende for Socialudvalget, og fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR). Nøgletallene fremlægges løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering.
Den næste økonomiske redegørelse om Forventet Regnskab vil udarbejdes efter september måned og vil fremgå i Socialudvalgets møde den 4. december 2023.


Aktiviteten i august 2023


I nedenstående tabel er angivet den samlede aktivitetsmæssige sum fordelt på de forskellige foranstaltninger. I tabellen ses:


 • Budget 2023: Det antal helårspersoner, der indgår i budgetgrundlaget for budget 2023
 • Forventet regnskab 2023: Gennemsnittet af den realiserede aktivitet for januar-august 2023 og prognosen for resterende måneder opgjort i helsårspersoner. Det skal bemærkes, at prognosen primært tager højde for kendte til- og afgange på borgerniveau.


Paragraf / Område

Aktivitet (i helårspersoner) *

Budget

2023

Forventet

regnskab

2023

Botilbud

Længevarende botilbud (§108)

38

41

Midlertidige botilbud (§107)

82

78

Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)

61

60

Dagtilbud

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

80

78

Beskyttet beskæftigelse (§103)

52

50

Støtte i eget hjem

BPA-ordning (§ 95og §96)

9

9

Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)

80

82

Socialpædagogisk støtte §85

251

264

I alt Voksen Handicap

653

662


* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i hel årspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1 vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en 1/2 helårsperson for den givne måned.


Botilbudsområdet er samlet set under det budgetterede niveau, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar-august 2023.

Der er en del sager under midlertidige botilbud, der bliver lukket, da borgeren overgår til andet tilbud eller flytter. Det bliver dog delvist opvejet af stigning i antal af nye sager med hjerneskader.


Dagtilbudsområdet er samlet set under det budgetterede aktivitetsniveau for 2023, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar-august 2023.


Støttet i eget hjem er samlet set over det budgetterede aktivitetsniveau i 2022, hvilket kan henføres til, at flere end det budgetterede får hjælp efter Servicelovens § 85. Det skyldes blandt andet, at administrationen, ud fra en konkret og individuel vurdering, anvender § 85 i højere grad end tidligere, til at understøtte borgere med sociale og psykiske problemer, frem for at tilbyde et midlertidigt botilbud.


Selv om antal helårspersoner på de fleste foranstaltninger er lavere end budgetteret er økonomien presset på grund af stigning i gennemsnitspriser.


Vedlagt i bilag 1 er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling indenfor hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på august-data.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


107. Orientering om indsats i handleplan for Alkohol- og Rusmiddelpolitikken som vedrører bl.a. SSP

Resume

Orientering om baggrunden for handleplan for Alkohol- og Rusmiddelpolitikken og handleplanens kobling til Alkohol- og Rusmiddelpolitikken i forhold til Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP)’s rolle heri.


SSP har ikke nogen specifik rolle i forhold til politikken. I forhold til handleplanen har SSP en rolle i at deltage i et samarbejde om at undersøge, hvordan Faxe-data kan anvendes lokalt. Dette arbejde understøttes af centerstaben for Center for Børn, Unge & Familier.


Sagen fremlægges på initiativ af udvalgsformanden.

Sagsfremstilling

På Socialudvalgsmøde den 21. august 2023 vedtog udvalget handleplan for Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027. Handleplanen indeholder seks forskellige indsatser, som bl.a. er udvalgt, pga. deres forebyggende sigte og fordi de tilsammen favner flere aldersgrupper. Handleplanen er vedlagt som bilag nr. 1.


Én af de seks indsatser handler om at anvende data baseret på Faxe-undersøgelser. Indsatsen går ud på at undersøge, hvordan data, der indsamles lokalt i Faxe Kommune, kan anvendes som datagrundlag for de politiske beslutninger om, hvad der skal fokuseres på fremadrettet i forhold til bl.a. fokus på unges brug af rusmidler.


Af indsatsen fremgår det, at det skal afklares, om indsatserne kan iværksættes indenfor de allerede eksisterende ressourcer, eller om de kræver en ændring i prioriteringen af ressourcerne. Indsatsen er herudover, som det fremgår af handleplanen, at undersøge, hvordan data kan anvendes som baggrund for kampagner med viden til gavn for forældre og andre voksne, der har berøring med børn og unge. Indsatsen kan fx omfatte data fra hhv. Ungeprofilundersøgelsen, som gennemføres af SSP blandt 9. klasserne og Ungeundersøgelsen, som gennemføres af sundhedsplejen blandt 8. årgang.


Endelig fremgår det af handleplanen, at det er Center for Børn, Unge & Familier (CBUF) i regi af SSP og Sundhedsplejen, som er ansvarlig for indsatsen.


I forlængelse af Socialudvalgets beslutning af 21. august har et udvalgsmedlem spurgt til koblingen mellem den omtalte indsats i handleplanen og det faktum, at oplæg fra høringsudgaven af Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 om, at SSP-styregruppen skulle udarbejde konkrete mål på baggrund af ungeprofilundersøgelsen, netop blev taget ud af politikken som følge af høringssvarene. Høringsudgaven af politikken blev fremlagt for Socialudvalget 29. september 2022 og den reviderede politik blev godkendt af Byrådet den 31. januar 2023. Høringsudgaven af politikken er vedlagt som bilag nr. 2.


På den baggrund har udvalgsformanden bedt om at få fremlagt en supplerende sag for udvalget, hvor administrationen orienterer om baggrunden for handleplanen og koblingen til politikken.


I forlængelse af, at Alkohol & Rusmiddelpolitikken blev godkendt, blev der nedsat en mindre arbejdsgruppe, hvor også SSP var repræsenteret. Arbejdsgruppen havde til opgave at udarbejde et oplæg til en handleplan med konkrete indsatser til udmøntning af Alkohol & Rusmiddelpolitikken. Én af disse indsatser handler, som beskrevet ovenfor, om at anvende data baseret på Faxe-undersøgelser, fx input fra Ungeprofilundersøgelsen, til bl.a. beslutningsgrundlag og kampagner. Som det videre fremgår, er det skrevet ind i handleplanen, at det er CBUF i regi af SSP og Sundhedsplejen, som er ansvarlig for indsatsen.


I modsætning til forslaget fra høringsudgaven af Alkohol & Rusmiddelpolitikken, så er der i handleplanen ikke tale om, at hverken SSP eller SSP-styregruppen skal udarbejde konkrete mål. Handleplansindsatsen lægger op til, at SSP indgår i et samarbejde om at undersøge, hvordan Faxe-data kan anvendes lokalt.


Da der er fokus på ressourcetrækket i SSP, har Familiechefen i forlængelse af handleplanens godkendelse været i dialog med SSP om, hvordan arbejdet med den konkrete indsats kan tilrettelægges så skånsomt for SSP som muligt, sådan at SSP's kerneopgave ikke påvirkes. Herudover skal det fremhæves, at medarbejderressourcer fra CBUF's centerstab vil bidrage til at løfte indsatsen.


Gældende for alle indsatserne i handleplanen er, at såfremt det af en eller anden grund bliver nødvendigt at ændre i nogle af indsatser fx i hvem, der har ansvaret for en indsats, vil disse ændringer indgå i den årlige afrapportering til RUS-koordinationsgruppen. Såfremt en indsats kræver tilførsel af ressourcer, vil det (som vedtaget af Socialudvalget) blive bragt op i det relevante fagudvalg.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


108. Orientering om delegations- og kompetenceplan for Socialudvalget og administrationen

Resume

På baggrund af udvalgets drøftelse af delegations- og kompetenceplan på det seneste møde fremlægger administrationen delegations- og kompetenceplanen til orientering. Hvis der er behov for en præcisering af planen, skal der udarbejdes en ny sag til udvalget.


Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 21. august 2023 behandlede udvalget Orientering om lukning af den skærmede afdeling på Socialpædagogisk Center Vest på Tycho Brahes Vej, pkt. 88. I forlængelse heraf drøftede udvalget delegations- og kompetenceplanen for Socialudvalget og administrationen.


På den baggrund fremlægger administrationen delegations- og kompetenceplanen til orientering. Delegations- og kompetenceplanen blev godkendt af Socialudvalget den 10. januar 2022. Hvis der er behov for en præcisering af planen, skal der udarbejdes en ny sag til udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at orientering om delegations- og kompetenceplan for Socialudvalget og administrationen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


109. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om deltagelse ved Kommunernes Landsforenings konference KL Social 2023

Drøftelse af udvalgets deltagelse ved KL Social 2023, der afholdes i Århus den 22. november 2023.

Nærmere beskrivelse af konference findes i dette link: KL Social


Meddelelse om besøg i forbindelse med udvalgets møde i november 2023

I forbindelse med udvalgets møde i november er der planlagt besøg på Førslev. Besøget er frivilligt og er planlagt til kl. 15-15.45.

Udvalgets ordinære møde afholdes som planlagt på Søndergade.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Dorthe Adelsbech (V) orienterede om at Randi O. Johansson har bedt om at få protokoleret på referatet fra maj 2023 under punktet godkendelse af dagsorden, at hun forlod mødet inden mødets afslutning på grund af møde i andet fagudvalg.


110. (Lukket)
111. Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 26. september 2023

Resume

Socialudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet. 

Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Socialudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.