Socialudvalget - 29-09-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 29 september, 2022 - 19:00
Hent som fil:
87. Dialogmøde med Dansk Handicap Forbund Faxe afdeling

Resume

Dansk Handicap Forbund Faxe afdeling deltager på mødet kl. 19.00 - 19.30 for en dialog med udvalget.


Sagsfremstilling

Dansk Handicapforbund Faxe afdeling har ønsket et dialogmøde med udvalget.

En dialog om hvad der rører sig på udvalgets området og hvad der rører sig i Dansk Handicapforbunds afdeling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udgår.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

88. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Punkt 87 udgår af dagsordenen på grund af sygdom.

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

89. Godkendelse af høringsudkast til Alkohol & rusmiddelpolitik

Resume

Med denne sag kommer høringsudkast til Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 til udvalgets godkendelse. Politikkens oprindeligt vedtagne proces- og tidsplan er i forbindelse med udarbejdelsen af høringsmaterialet blevet ændret med fire ugers udvidelse af høringsperioden. Sagen indeholder en kort forklaring om den danske alkoholkultur, sammenhængen mellem alkohol og brug af stoffer, samt politikkens opbygning, høringsproces og endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af Rus-temamødet den 15. august 2022, har en arbejdsgruppe på tværs af kommunens centre, udarbejdet vedlagte høringsudkast til Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027. Se bilag 1. Dialogmødet resulterede i mange gode inputs, som arbejdsgruppen har sorteret og kategoriseret under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunal alkohol og rusmiddelforebyggelse. Ifølge politikkens proces- og tidsplan skulle udkastet i seks ugers høring fra den 28. september til den 10. november. Se bilag 2.

Efter aftale med udvalgsformanden er høringsperioden imidlertid blevet udvidet med fire uger, så den nye høringsperiode løber fra den 28. september til den 9. december. Udvidelsen er sket, idet ikke alle høringsparter kunne nå at afgive høringssvar indenfor den oprindelige høringsperiode. Det betyder, at den endelige godkendelse af politikken flyttes fire uger med godkendelse i udvalget den 9. januar og i Byrådet den 31. januar 2023.


Den danske alkoholkultur
Den danske alkoholkultur er kendetegnet ved at være en beruselseskultur, hvor især unge, drikker alkohol med fuldskab til formål. Det er et særligt dansk fænomen, som placerer Danmark på en kedelig førsteplads i Europa over unge med det største alkoholindtag.


Det er dog ikke kun danske unge, der drikker for meget. Det gælder også deres forældre og bedsteforældre, hvor aldersgruppen 55+ år har et ligeså stort alkoholforbrug som gruppen af 16-24 årige. I Danmark bærer vi en alkoholkultur, hvis skadesvirkninger ved overforbrug rammer alle aldersgrupper. Børn, der skades af at vokse op i familier med ubehandlet alkoholafhængighed, vold og ulykker i nattelivet, hvor fx en ung om måneden aldrig kommer hjem. Alkohol forårsager en række sygdomme, ulykker og skader, der medfører indlæggelser og funktionstab. Det koster dyrt både menneskeligt og økonomisk.


Sammenhængen mellem alkohol og stoffer
Der er en veldokumenteret sammenhæng mellem unge, der begynder at drikke tidligt i livet og unge som eksperimentere med stoffer. Dét, at prøve illegale stoffer er typisk et ungdomsfænomen (< 25 år), der oftest er startet med overforbrug af alkohol, så hash og derefter stærkere euforiserende stoffer. Forebyggelse af brug af stoffer hænger derfor tæt sammen med forebyggelse af uhensigtsmæssig brug. Derfor har udkastet til alkohol og rusmiddelpolitikken et primært fokus på alkoholforebyggelse, men medinddrager forebyggelse af brug af andre rusmidler, særligt på området børn og unge.


Temaer og indsatsområder
Politikken er bygget op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om en flerstrenget, helhedsorienteret og systematisk forebyggende tilgang. Den er fordelt på fem temaer med tilhørende 15 konkrete indsatsområder, der retter sig mod alle målgrupper og de mange faktorer, der påvirker brugen af alkohol og andre rusmidler. Derfor retter indsatsområderne sig mod en række arenaer: kommune, familien, grundskoler, ungdomsuddannelser, festmiljøer, civilsamfund, kultur og foreningsliv. De fem temaer er:


1. Tværgående organisering af indsatser
2. Kommunens borgerrettede funktioner
3. Kommunens institutioner
4. Ansvarlig udskænkning og trygt natteliv
5. Rådgivning og behandling


Indsatsområderne er fordelt under de fem temaer og bygger dels på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og dels på inputs fra dialogmødet. Beskrivelse af temaer og indsatsområder fremgår af vedlagte høringsudkast til politikken.


Tværgående organisering
Alkohol og rusmiddelindsatsen er forankret på politisk niveau gennem Rusmiddelkoordinationsgruppen, som består af Socialudvalget og udvalgsformændene fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget. På administrativt niveau er politikken forankret i Chefforum og udmøntes via den tværgående koordinationsgruppe Sundhed på tværs, der koordinerer indsatsarbejdet af Sundhedspolitikken.


Høring og fremadrettet arbejde
Høringsperioden løber fra den 30. september til den 9. december. Administrationen indsamler høringssvarerne, der forelægges udvalget sammen med udkastet til den endelige politik den 7. december. Høringsparter er: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Frivilligrådet, Frivilligt Samråd, Handicaprådet, Udsatterådet, Seniorrådet, Bruger- pårørenderåd/bestyrelser på plejehjem, skolebetyrelser, bestyrelser i daginstitutioner samt relevante MED-udvalg i kommunen.


CenterMED i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, Center for Beskæftigelse, Center for Børn, Unge & Familier og Center for Social, Sundhed & Pleje.


Efter politikkens godkendelse, vil der over de kommende år blive udarbejdet og implementeret konkrete indsatser fordelt over de 15 indsatsområder. På RUS-temamødet, der afholdes én gang årligt, vil RUS-koordinationsgruppen blive forelagt en status på arbejdet, som også vil kunne yderligere koordineres og justeres.


Dokumenter, der kobler sig til høringsudkastet
Vedlagt sagen er nedenstående gældende dokumenter, der kobler sig tæt til høringsudkast til Akohol og Rusmiddelpolitik 2023-2027.

 • Alkohol & Rusmiddelpolitik for medarbejdere (Byrådet 2011, redigeret dec. 2018). Se bilag 3
 • Alkoholretningslinje på dagtilbud, skoler, fritidstilbud med børn og unge under 18 år (Byrådet feb. 2013). Se bilag 4
 • Restaurationsplan 2020 (Plan & Kulturudvalget jan. 2020). Se bilag 5
 • Sundhedspolitik 2021-2025 (Byrådet nov. 2021). Se bilag 6


Chefkonsulent Louise Nordgaard deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at udvalget godkender høringsudkast til Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027.
 2. at udvalget godkender den nye proces- og tidsplan med fire ugers udvidelse af høringsperioden.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

90. Orientering om overgang fra barn til voksen på det specialiserede område

Resume

Med denne sag orienteres om, hvordan administrationen arbejder med at sikre sammenhænge ved overgange fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde.


På mødet deltager leder Kirsten Kaxe, Visitation Handicap & Psykiatri.

Sagsfremstilling

Frem til udgangen af 2021 var socialområdet i Faxe Kommune organiseret sådan at hovedparten af kommunens specialiserede ydelser efter serviceloven var samlet i ét center, som dækkede alle aldersgrupper. Mens almenområdet for børn og unge under 18 år var samlet i et andet center.


Fra 1. januar 2022 blev denne organisering ændret, sådan at ydelser på børneområde nu er samlet i ét center og ydelser på voksenområde er samlet i et andet center. Børneområdet omfatter både det almene og specialiserede børneområde, og voksenområdet omfatter både det specialiserede voksenområde samt sundheds- og ældreområdet.


Det overordnede formål med organisationsændringen pr. 1. januar 2022 var et ønske om en stærkere og tidligere forebyggende indsats for borgerne ved at skabe en bedre sammenhæng og fagligt fællesskab mellem almen- og specialområdet i kommunen.


Da den nuværende organisering rummer en risiko for manglende sammenhæng mellem det specialiserede børne- og voksenområde, er der et særligt fokus på at sikre sammenhæng mellem børne- og voksenområdet på netop det specialiserede område. Derfor ligger sagsbehandling og visitation i forhold til børn fra 13 år og opefter sammen med voksenmyndighedsområdet og ikke sammen med myndighed på børneområdet.


For at sikre et ensartet serviceniveau og en struktureret overgang fra barn til voksen afholdes der ugentligt fælles møder for alle handicaprådgivere fra både børneområdet og voksenområdet, ligesom lederne fra begge områder også deltager. Møderne kan indeholde både nye principafgørelser, tilbud for området samt sagsdrøftelser og for at sikre, at mødernes formål opfyldes, er der mødepligt til disse møder.


Den kommunale ungeindsat (KUI) er forankret i Ungevejen, som er netværksorganisation mellem voksenområdet og Jobcentret (på tværs af to kommunale centre). Der afholdes netværksmøder hver 14. dag, hvor medarbejdere fra både voksenområdet, børneområdet, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Jobcentret kan bringe sager til drøftelse. Også ved de møder er der ledelseskraft til stede for at sikre en smidig sagsbehandling for bevillinger. Møder vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er også forankret i Ungevejen. Her behandles både kommende sager og bevillings sager.


Såvel de skemalagte møder som det tværgående kendskab sagsbehandlerne imellem bidrager til, sikrer at der er sammenhæng mellem det specialiserede børne- og voksenområde. Herudover medvirker det til, at overgangen fra barn til voksen bliver så gnidningsfri som muligt, selvom den unge går fra børneparagrafferne til voksenparagrafferne med, hvad det bibringer af lovgivningsmæssige forandringer.


Siden omorganiseringen pr. 1. januar 2022 har der været fokus på, hvordan der kan skabes et økonomisk overblik i overgangen fra barn til voksen og dermed et overblik over, hvilke udgifter voksenområdet kan forvente de kommende år.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

91. Orientering om anmeldt tilsyn på Socialpædagogisk Center - Øst

Resume

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg hos Socialpædagogisk Center - Øst (SCØ) i maj 2022 og vurderer, at SCØ opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Socialtilsynet anerkender indsatsen for, at løfte den faglige kvalitet i tilbuddet og fokus på, at understøtte trivsel og udvikling for medarbejderne. SCØ har fået fem udviklingspunkter og tre opmærksomhedspunkter, der skal særlig fokus på i den kommende tid. I forbindelse med tilsynet blev der godkendt fire yderligere pladser/boliger.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg den 4. maj og den 23. maj hos Socialpædagogisk Center – Øst (SCØ). På grund af corona udbrud på Hertelsvej, kom tilsynet igen den 23. maj 2022.


Ved varsling af tilsynsbesøget blev ny centerleder opmærksom på, at boligerne på Rådhusvej 39, 41, 43 og 45 ikke figurerer på Tilbudsportalen. De fire pladser er døgnpladser, beboet af borgere, som anvender fællesarealerne i fælleshuset Rådhusvej 63 og som modtager støtte fra det personale, der er tilknyttet Rådhusvej 61-65. Ændringen har ingen praktisk betydning, da det blot skaber overensstemmelse mellem tilbuddets faktiske rammer og tilsynets formelle godkendelse.


SCØ er nu godkendt til 49 lejemål fordelt på Hertelsvej 18-60 og Rådhusvej 39-45, 61-65 i Faxe. Målgruppen er borgere over 18 år med kommunikationsnedsættelse, udviklingshæmning, mobilitetsnedsættelse og anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse.


Faxe Kommune har pligt til at føre tilsyn med tilbud, som ligger i kommunen, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Tilsynet udføres af Socialtilsyn Øst. Tilsynet vurderer tilbuddet i forhold til følgende otte temaer: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metoder og resultater, Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse, Kompetencer, Fysiske rammer og Økonomi.


Vurdering
Socialtilsynet vurderer, at SCØ opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og, at indsatsen for borgerne er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.


Socialtilsynet vurderer, at SCØ i middel til høj grad arbejder målrettet indenfor samtlige temaer i kvalitetsmodellen. Socialtilsynet har ved tidligere tilsyn givet tilbuddet udviklings- og opmærksomhedspunkter. Det vurderes ved dette tilsyn, at tilbuddet har taget initiativ til at imødekomme flere af punkterne. Der er ved dette tilsyn givet øvrige anbefalinger og bemærkninger. Ledelsen kan med fordel iværksætte initiativer til at imødekomme socialtilsynets anbefalinger og bemærkninger med henblik på at øge tilbuddets samlede kvalitet.


Socialtilsynet vurderer at:

 • SCØ er udfordret af højt sygefravær, en høj personalegennemstrømning og en minimal normering.
 • SCØ understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen, i form af beskæftigelse/uddannelse/samværs- og aktivitetstilbud eller andet, tilpasset den enkelte borger.
 • SCØ har opmærksomhed på, og respekterer borgernes selvstændighed, selvbestemmelse og integritet.
 • SCØ arbejder med afsæt i en bred målgruppe, herunder borgere med massive underliggende problematikker.
 • SCØ er udfordret i forhold til at implementere og forankre oplyste anvendte pædagogiske faglige tilgange og metoder, ligesom det vurderes, at tilbuddet i mindre grad har fokus på de kvalifikationer, der målretter sig tilbuddets målgruppes problematikker, herunder underliggende problematikker.
 • Medarbejderne har relevante relationelle og personlige kompetencer. Tilbuddet arbejder målrettet på, at sikre borgernes trivsel, og at tilbuddet møder borgerne med afsæt i anerkendelse og respekt.
 • SCØ har forankret en praksis i relation til tilbuddets dokumentationspraksis.
 • SCØ understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Borgerne trives i tilbuddet.
 • SCØs fysiske rammer understøtter formålet med tilbuddets indsats, og er velegnet til målgruppen. De fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og tryghed.
 • Borgerne trives, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, i SCØ.


Udviklingspunkter:
Socialtilsynet har givet tilbuddet udviklingspunkter i temaerne: Målgruppe, metoder og resultater; Organisation og ledelse; Kompetencer. Et udviklingspunkt anvendes, når der er forhold, som med fordel kan udvikles uden, at der nødvendigvis er grund til at anfægte den samlede kvalitet i tilbuddet.


Opmærksomhedspunkter:
Socialtilsynet har givet tilbuddet opmærksomhedspunkter i temaerne: Målgruppe, metoder og resultater; Sundhed og trivsel; Organisation og ledelse; Kompetencer. Et opmærksomhedspunkt anvendes, når kvaliteten bør forbedres. Hvis tilbuddet ikke forholder sig aktivt og relevant til opmærksomhedspunktet, kan socialtilsynet påtænke iværksættelse af sanktioner. Et opmærksomhedspunkt er hermed mere alvorligt end et udviklingspunkt, da der er bekymring for kvaliteten vedrørende det pågældende forhold.


Processen:
Socialtilsynet anerkender tilbuddets indsats i relation til, at tilbuddet har igangsat en større proces med at løfte den faglige kvalitet i tilbuddet, herunder blandt andet en proces med at implementere og forankre kvaliteten af dokumentation i tilbuddet. Tilbuddet er godt i gang med at få implementeret alle tiltag. Ligeledes har tilbuddet stort fokus på, at understøtte trivsel og udvikling for medarbejderne. Dette vurderes at højne sundhed, trivsel og udvikling hos borgerne. Socialtilsynet følger op på denne proces ved kommende tilsyn.


Opfølgning på tilsyn
SCØ har udarbejdet vedlagte handleplan. Den er udarbejdet som opfølgning på de udviklings- og opmærksomhedspunkter socialtilsynet har givet SCØ.

Der arbejdes med at nedbringe sygefravær og personalegennemstrømning, kompetenceudvikling og supervision af medarbejderne, opmærksomhed på indberetning og procedure for magtanvendelse, samt dokumentation med afsæt i mål og delmål.


Tilsynsrapport er vedlagt som bilag 1, oversigt over tiltag der imødekommer udviklings- og opmærksomhedspunkter er vedlagt som bilag 2, godkendelse af fire ekstra pladser er vedlagt som bilag 3.


Chef for Handicap & Psykiatri Troels Permin deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet ønsker fokus på personalenormering og kvalifikationer hos personalet.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

92. Orientering om sygefraværet 2. kvartal 2022

Resume

Formanden har ønsket, at Socialudvalget bliver orienteret om udviklingen i sygefraværet. Denne orientering bygger på opgørelser fra 2. kvartal 2022. Samtidig får udvalget en orientering om indsatser, der skal være med til at nedbringe sygefraværet i Center for Social, Sundhed & Pleje.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af sygefraværet i 2. kvartal 2022 har formanden ønsket, at Socialudvalget bliver orienteret om sygefraværet på enhederne under Socialudvalget.


Sygefraværet for de enkelte enheder fremgår af vedhæftede bilag "sygefraværsrapport 2. kvartal 2022". Rapporten tager ikke højde for den nye organisering, der trådte i kraft fra 1. august 2022, hvor voksensocialområdet er samlet under en ny chef og Socialpædagogisk Center samt Socialpsykiatri og neurorehabilitering ikke længere er samlet under én leder. Det fremgår af rapporten, at sygefraværet for nogle enheders vedkommende er faldet siden 1. kvartal, mens det er steget på andre enheder.Fraværspocent Jan-Jun 2021

Fraværsprocent Jan-Jun 2022

Banebryderne

8,9

7,8

Faxe Sociale Udviklingscenter

6,2

8,6

Socialpsykiatri og neuro-rehabilitering

8,1

8,3

Socialpædagogisk Center

7,1

8,2


Sygefraværet på voksensocialområdet ligger i Faxe Kommune højt også sammenlignet med andre kommuner. Sygefraværet er derfor et prioriteret område, som ledelsen har et stort og konstant fokus på at få nedbragt. Faxe Kommune har i 2022 fået bevilget 2 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til arbejdet med nedbringelse af sygefraværet i Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP). Projektet har fokus på fem indsatser:


Læringsloop

Alle enheder i Center for Social, Sundhed & Pleje skal udarbejde en handleplan for arbejdet med sygefravær. Hver tredje måned er der læringsloop-møder med lederne, hvor formålet er at skabe et rum for erfarings- og vidensdeling i forhold til arbejdet med sygefravær.


Jurakursus

Der gennemføres jurakursus for alle ledere, hvor formålet er at give lederne information og viden om de juridiske aspekter af sygefraværsprocessen. Kurset indeholder blandt andet information omkring de lovgivningsmæssige aspekter af sygefravær, men også viden og gode råd om dokumentation, mulighedserklæringer mm.


Workshop i nærværssamtale

Workshoppen har til formål at give alle ledere information og gode råd om afholdelse af nærværssamtalen, samt være med til at styrke ledernes praktiske færdigheder, gennem casearbejde, hvor der arbejdes med træning i at afholde nærværssamtaler.


Styrke samarbejde med jobcenter

Gennem projektet er det kommet frem, at der med fordel kunne kigges på at styrke samarbejdet med jobcenteret ift. eksempelvis sygedagpenge og paragraf 56, samt støtte i form af fasttrack forløb mm. Jobcenteret har holdt oplæg om, hvad de kan hjælpe med og i den forbindelse oprettet et kontaktnummer til lederne, der kan ringe ind og søge sparring. I løbet af efteråret vil de fra jobcenteret komme ud og holde flere oplæg for lederne, for at skabe et endnu større kendskab til jobcenteret tilbud.


Afdækning af medarbejdernes oplevelse af sygefraværet

Spørgeskemaundersøgelse skal afdække medarbejderes og lederes kulturelle indstilling til sygefravær, deres oplevelse af arbejdspladsens tilgang til forbyggelse af fysiske og psykiske belastninger og retningslinjer for sygefravær. Spørgeskemaundersøgelsen bliver fulgt op af fokusgruppe-interviews og munder ud i konkrete anbefalinger til, hvordan ledelsen fremadrettet kan arbejdet med sygefraværet.


Chef for Handicap & Psykiatri, Troels Permin deltager i behandlingen af dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

93. Beslutning vedrørende studietur for Socialudvalget

Resume

Denne sag lægger op til, at Socialudvalget drøfter og beslutter eventuelle ønsker til temaer og lokationer for en kommende studietur samt beslutter, hvornår udvalget ønsker studieturen gennemført. Som afsæt til drøftelserne fremlægges forslag til forskellige temaer og mulige lokationer.

Sagsfremstilling

Som oplæg til Socialudvalgets drøftelser om ønsker til temaer og evt. lokationer for en kommende studietur fremlægges fire forskellige temaer samt mulige tilhørende lokationer. Studieturen kan planlægges, så den omfatter flere temaer herunder helt andre temaer end de foreslåede.


Tema 1: Rusmidler

Det fremgår af Region Sjællands Sundhedsprofil 2021, at andelen af borgere i Faxe Kommune, der drikker mere end fem genstande ved samme begivenhed er steget fra 6 % til 10 % siden 2017. På den baggrund, og i forlængelse af Rustemamødet den 15. august 2022 samt den kommende nye alkohol politik, foreslås rusmidler som tema for studieturen som inspiration for Faxe Kommunes videre arbejde.


En mulig destination under dette tema er Odense Kommune, som har en række rusmiddelindsatser målrettet forskellige aldersgrupper. Bl.a. hjemmesiden Drugbox som er udviklet af Odense Kommune på opfordring af de unge i Odense (https://drugbox.dk/).


En anden mulig destination under dette tema er Kolding Kommune, hvis rusmiddelbehandling er inddelt i alkoholbehandling, stofbehandling og ungebehandling.


En tredje mulig destination under dette tema er Aarhus Kommunes rusmiddelcenter, som bl.a. har et særlig rusmiddelteam for unge under 18 år.


Tema 2: Forebyggende indsatser jf. § 82

Siden 1. januar 2018 har kommunerne kunnet bevilge forebyggende hjælp og støtte til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller sociale problemer og til personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer jf. servicelovens § 82.


Faxe Kommune har tilbudt denne indsats i form af Krydsfeltet siden 1. november 2021. Krydsfeltet er åbent for alle og tilbyder bl.a. råd og vejledning i forhold til at navigere i det offentlige system samt hjælp i forbindelse med individuelle problemstillinger. Herudover tilbydes forskellige former for fællesskaber, som giver deltagerne mulighed for at finde spejling og sparring til de udfordringer, der kan være i livet.


Under temaet forebyggende indsatser kan udvalget blive klogere på de erfaringer andre kommuner, der har været i gang i længere tid end Faxe, har gjort sig.


Mulige destinationer under dette tema er bl.a. Slagelse, Horsens og/eller Fredericia Kommuner, som alle har implementeret de forebyggende indsatser for nogle år siden.


Tema 3: Bosteder

Faxe Kommune råder over flere bosteder, både midlertidige og længerevarende, som er indrettet forskelligt og huser forskellige mennesker med forskellige problemstillinger. Flere elementer har indflydelse på beboernes trivsel og livskvalitet, herunder bl.a. beboersammensætning, fysisk indretning, geografisk placering og personalets arbejdsmetoder. Under temaet bosteder kan udvalget høre og se, hvordan bosteder i andre kommuner er indrettet og hvilke arbejdsmetoder der anvendes.


Mulige destinationer under dette tema er bl.a. Udviklingscentret Skansebakken i Vejle, som er et længerevarende botilbud til voksne med massive fysiske og psykiske handicaps. På Skansebakken er aktivitets- og læringstilbud etableret i bodelen og mange af aktiviteterne foregår udendørs. Botilbuddet har ansat en kok, som laver mad til beboerne i centrets eget køkken. Derudover anvender Skansebakken oversigts/info-skærme som en del af hverdagen og det pædagogiske arbejde.


En anden mulig destination under dette tema er botilbuddet Tuesten Huse, der ligger i Tilst ved Århus. Botilbuddet er et midlertidigt botilbud for voksne med svære psykiske diagnoser og sociale vanskeligheder. En del af beboerne har endvidere et skadeligt brug af rusmidler.


Tema 4: Ny hovedlov

Den 7. juni 2022 indgik en meget bred kreds af partier i Folketinget en aftale om en ny lov om helhedsorienteret indsats (HOI-loven) for borgere med komplekse udfordringer. Loven forventes at træde i kraft medio 2023, hvorefter kommunerne får to år til at implementere loven.


Aftaleparterne ønsker at skabe bedre og mere frie rammer for, at medarbejderne og ledere i kommunerne kan bruge deres faglighed til sammen med borgeren at finde de rette, helhedsorienterede løsninger og dermed skabe resultater til gavn for den enkelte borger.


Med den nye lov understøttes en ny måde at arbejde sammen med borgeren på og en ny fælles kultur på tværs af forvaltninger i kommunerne, som understøtter, at der arbejdes efter de samme mål for borgeren.


Under temaet ny hovedlov kan udvalget få indsigt i de erfaringer andre kommuner, der allerede er i gang med at arbejde med mere helhedsorienterede løsninger.


Mulige destinationer under dette tema er bl.a. Ballerup Kommune, som har arbejdet med processen siden 2015 og Furesø Kommune, der har været i gang siden 2016, og har etableret en ny model under overskriften ”Koordineret borgerindsats”.


Videre forløb

Som det fremgår indledningsvis, kan studieturen omhandle et eller flere af de foreslående temaer, ligesom den også vil kunne omhandle helt andre temaer. Når Socialudvalget har besluttet sig for tema eller temaer og evt. lokationer og har besluttet, hvornår studieturen ønskes gennemført, vil administrationen udarbejde et oplæg til program for studieturen.


Programmet vil efterfølgende blive fremlagt for udvalget til endelig godkendelse i byrådet jf. byrådets beslutning af 25. november 2021. Af nævnte byrådsbeslutning fremgår det bl.a., at der kun må godtgøres udgifter og tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmers deltagelse i bl.a. studieture, hvis aktiviteten er godkendt af byrådet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Afholdes studieturen i Danmark over to hverdage med én overnatning og transport i lejet bus med chauffør, anslås det, at den vil koste ca. 50.000 kr. inklusiv forplejning men eksklusiv eventuelt tabt arbejdsfortjeneste. Det betyder, at studieturen anslås at koste ca. 5.000 kr. pr. deltager.


Hvert byrådsmedlem i Faxe Kommune har et årligt rådighedsbeløb på 15.000 kr., som skal dække udgifter til kurser, konferencer, repræsentation og diverse abonnementer mv. Herunder eventuelle studieture samt deltagelse i relevante konferencer og topmøder i Kommunernes Landsforenings (KL) regi. Det fremgår af ”Administrationsgrundlag vedr. vederlag, tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse af udgifter til byrådsmedlemmer”.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at

 1. studieturen afholdes i Danmark over to hverdage med én overnatning,
 2. temaer samt mulige lokationer for studieturen besluttes samt
 3. det besluttes, hvornår studieturen skal gennemføres.

Beslutning

Udvalget ønsker en to dages studietur i februar 2023 med fokus på tema 3 Botilbud og Tema 4 Ny hovedlov. Administrationen undersøger muligheden for at Udvalget for Beskæftigelse og Integration deltager i turen vedrørende ny hovedlov.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

94. Beslutning om behov for handleplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021

Resume

Social- og Ældreministerens danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021 blev fremlagt for byrådet den 1. september 2022. Byrådet tog sagen til efterretning.


På grund af en lovændring skal byrådet nu udover behandling af det offentliggjorte danmarkskort også beslutte, hvorvidt omgørelsesprocenterne giver anledning til, at kommunen udarbejder en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Hvis det besluttes, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres.


Sagsfremstilling

Det følger af retssikkerhedsloven, at Social- og Ældreministeren hvert år skal offentliggøre et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenterne på socialområdet for det foregående år, som de respektive kommunalbestyrelse/byråd skal behandle på et møde inden årets udgang.


Danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021 blev fremlagt for byrådet den 1. september 2022, hvor byrådet tog sagen til efterretning.


På grund af en lovændring, som trådte i kraft den 1. juli 2022, skal byrådet nu udover behandling af det offentliggjorte danmarkskort også beslutte, hvorvidt omgørelsesprocenterne giver anledning til, at kommunen udarbejder en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.


Ankestyrelsens brev af 13. september 2022 vedr. lovændringen er vedlagt som bilag.


Hvis det besluttes, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom med en beskrivelse af baggrunden for beslutningen om ikke at iværksætte en handlingsplan.


Som det fremgår af sagsfremstillingen fra 1. september 2022, har Ankestyrelsen truffet ni afgørelser på børnehandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 11.


Som det videre fremgår af sagsfremstillingen fra 1. september 2022, har Ankestyrelsen truffet tre afgørelser på voksenhandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse og hjemvist sagen til fornyet behandling, hvilket giver en omgørelsesprocent på 33.


Hverken på børne- eller voksenområdet er det administrationens vurdering, at én omgjort sag pr. område giver anledning til at iværksætte handlingsplaner. Herudover er det administrationens vurdering, at der allerede på nuværende tidspunkt arbejdes målrettet med den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på begge fagområder. Herunder har Faxe Kommune siden 2020 samarbejdet med Social- og Ankestyrelsens Taskforce om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med henblik på at fremme læring og faglig kapacitetsopbygning for på den måde at udvikle kvaliteten af kommunens sagsbehandling på handicapområdet.


Endelig fremgår det af sagsfremstillingen fra 1. september 2022, at Ankestyrelsen har truffet 57 afgørelser på socialområdet generelt i 2021 (heri indgår også sager på ældreområdet). I 15 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 26. Sammenlignes årene 2019, 2020 og 2021 ses det, at omgørelsesprocenten er faldet hen over alle tre år fra 41 i 2019, til 35 i 2020 og til de 26 i 2021.


Eftersom de 15 omgjorte sager fra 2021 spænder over mange forskellige paragraffer, og eftersom omgørelsesprocenten generelt er faldet over de seneste tre år, finder administrationen ikke anledning til at iværksætte handlingsplaner på socialområdet generelt.


Anbefaling

På baggrund af ovenstående gennemgang er det administrationens vurdering, at danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021 ikke giver anledning til at iværksætte handlingsplaner.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

95. Godkendelse af handleplan til Integrationspolitikken

Resume

I marts 2022 godkendte Byrådet Faxe Kommunes Integrationspolitik. På baggrund af flere administrative workshops er der efterfølgende udarbejdet handleplaner på alle fagudvalgsområderne. Indsatserne i handleplanerne understøtter, at integrationsopgaven tænkes ind i mødet med borgerne på tværs af kommunen.


Med denne sag skal udvalget godkende handleplanen til Integrationspolitikken på Socialudvalgets område.

Sagsfremstilling

Integrationspolitikken indeholder seks pejlemærker for integrationsindsatsen. Alle udvalg vil ikke nødvendigvis have indsatser for alle pejlemærker. Pejlemærkerne er som følger:

 • Vi vil arbejde helhedsorienteret.
 • Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne.
 • Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet.
 • Vi vil arbejde for at understøtte integranter i at blive selvforsørgende.
 • Vi vil samarbejde med erhvervslivet og tror på, at virkeligheden virker.
 • Vi vil vejlede om repatriering (frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland) .


Integrationsindsatsen kræver koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen. Derfor er der udarbejdet tre indsatser, som er en del af alle fagudvalgenes handleplaner. Det drejer sig om indsatser under følgende pejlemærker:


Vi vil arbejde helhedsorienteret

 • Oprette en fælles koordinationsgruppe med fokus på udbrede viden om indsatser og arbejdsgange på tværs af fagcentrene.
 • Undersøge muligheden for at samle alt relevant information for borgerne i målgruppen på en fælles platform, som er nem at tilgå.


Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne

 • En styrkelse af sprogindsatsen, hvor alle centre forpligter sig til at motivere og understøtte målgruppen i at tilegne sig det danske sprog og den danske kultur.


Center for Social, Sundhed & Pleje har derudover udarbejdet særlige indsatser i samarbejde med Center for Beskæftigelse. Der er også udarbejdet indsatser, hvor Center for Social, Sundhed & Pleje er den hovedansvarlige for indsatsen.


Center for Social, Sundhed & Pleje har i udviklingen af indsatser til handleplanen haft særligt fokus på samarbejdet mellem frivillige og civilsamfund samt at understøtte integranter i at blive selvforsørgende.


Vi har gode erfaringer med at inkludere målgruppen i kommunens frivillige kaffevogn, der kører rundt til bl.a. plejehjem og ældreboligområder.


Vi har ydermere gode erfaringer med at støtte op om, at målgruppen kan indtræde på det danske arbejdsmarked, fx ved etablere kontakten mellem plejehjem og selvforsørgende ægtefæller gennem den årlige jobbørs, hvor det indtil videre er endt ud i én varig ansættelse.


Integrationspolitikken og handleplanen til Integrationspolitikken på Socialudvalgets område er vedlagt som bilag.


Videre proces:

Når alle fagudvalg har godkendt deres handleplaner til integrationspolitikken, samles disse til en fælles handleplan, som præsenteres for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at handleplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

96. Orientering om antal klager på det voksensociale område første halvår 2022

Resume

Udvalget har på mødet den 11. maj 2022 bedt om halvårligt at blive orienteret om antallet af klager på det sociale område, og klagernes karakter. Centeret har i 1. halvår 2022 modtaget fire skriftlige og én mundtlig klage i perioden, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Udvalget har bedt om halvårligt at blive orienteret om antallet af klager på det sociale område, samt om en evaluering i september 2023.

Karakteren af klagerne beskrives i denne sag.

Klagerne i denne opgørelse omfatter mundtlige og skriftlige klager, som er modtaget i Center for Social, Sundhed & Pleje.

Opgørelsen omfatter ikke klager vedrørende afgørelser, da de indgår i Ankestyrelsen klagestatistik. Udvalget får årligt fremlagt Ankestyrelsens klagestatistik.


Center for Social, Sundhed & Pleje har i 1. halvår 2022 modtaget fem klager - fire skiftlige og én mundtlig - hvoraf der er givet medhold i to af klagerne. To klager vedrører Visitation Handicap & Psykiatri, én klage vedrører Rusmiddelcentret, én klage vedrører det midlertidige botilbud P 86 og én klage vedrører Socialpædagogisk Center Øst. Klagerne er fordelt over første halvår med, én i marts måned, tre i april måned og én i maj måned.


Klagerne omhandler:


 • Fejlopkrævning af transport som brugeren ikke har anvendt – der er givet medhold.
 • Manglende telefonisk kontakt til Rusmiddelcentret – der er givet medhold.
 • Manglende omsorg, trods personalets daglige tilbud om samtaler, guidning og praktisk hjælp – der ikke givet medhold.
 • Ledsagelse af borger uden koordinering og bestilling via personale på stedet – der er ikke givet medhold.
 • Flytning af borger, der er sket flytning til andet opholdssted uden Familieretshusets vurdering om betingelserne for flytningen var opfyldt – der er ikke givet medhold.


Klagen vedrørende manglende kontakt til Rusmiddelcentret har medført, at telefonsystemet er undersøgt ligesom logningen på deres telefon er gennemgået for eventuelle fejl for at sikre, at det ikke gentager sig. Der er ikke fundet fejl i logningen, men det kan ikke afvises, at andre tekniske årsager kan have forårsaget fejlen, fx. telefonselskabet o.l.


Klagen vedrørende fejlopkrævning for transport er undersøgt, og arbejdsgangen er ændret, så det fremadrettet ikke gentager sig, at der opkræves for transport, der ikke er anvendt.


Antallet af indkomne klager i perioden skal også ses i lyset af det antal borgere, der modtager ydelser på området, og der er fx p.t. 907 aktive sager i Visitation Handicap & Psykiatri.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

97. Orientering om Handicaprådets Årsberetning 2021

Resume

Med denne sag fremlægges Handicaprådets årsberetning 2021 til orientering for Socialudvalget. 

Sagsfremstilling

I følge Handicaprådets vedtægter skal Handicaprådet én gang årligt afgive en årsberetning om rådets arbejde. Handicaprådet godkendte årsberetning 2021 på deres møde den 23. august 2022 og sender hermed årsberetning 2021 til orientering i Socialudvalget, se bilag 1: Handicaprådets Årsberetning 2021.


Af årsrapporten fremgår, at Handicaprådet holdt seks ordinære møder i 2021. Halvdelen blev, grundet Corona, holdt virtuelt. Handicaprådet holdt dialogmøde med Socialudvalget vedr. økonomi og deltog i høringsmøde med Center for Børn & Undervisning vedr. skolestruktur.


Handicaprådet vedtog i april 2018 en arbejdsplan for perioden 2018-2021, således at der på forhånd var foreslået temaer for møderne, eksempelvis dialog med forskellige relevante kommunale afdelinger. I 2021 gæstede ledere fra en række kommunale fagområder Handicaprådet i årets løb.


Handicaprådet blev hørt i ni sager i 2021 og afgav høringssvar til alle ni.


Handicaprådet står bag årets handicappris, der i 2021 for første gang blev delt i to. Prisen blev givet til både Danhostel Faxe Vandrerhjem og til Hovby Maskinsnedkeri Aps. Begge med baggrund i at være rummelige arbejdspladser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

98. Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde

Resume

Med denne sagsfremstilling orienterer administrationen om nøgletal for august 2022 for det specialiserede voksenområde under Center for Social, Sundhed og Pleje.


Nøgletallene er baseret på de aktivitetsdata, som administrationen i løbet af 2021 har arbejdet med at kvalificere. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene fremlægges for det politiske udvalg løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering. Denne sagsfremstilling fokuserer udelukkende på nøgletal.

Sagsfremstilling

Aktivitetstallene præsenteres løbende. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene fremlægges for Socialudvalget løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering. Med denne sagsfremstilling fokuseres der udelukkende på nøgletal.


Med nøgletallene illustreres den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede område under Center for Social, Sundhed og Pleje. Budget 2022 er i høj grad aktivitetsstyret, hvorfor nøgletallene netop er afgørende at følge løbende. Budgetforudsætningerne for budget 2022 udgør det aktivitetsmæssige fundament for budgetlægningen. Løbende opfølgning på nøgletallene illustrerer, hvordan den aktivitetsmæssige udvikling på området svarer til det budgetterede niveau. Endvidere vurderes, om aktiviteten vil få en betydning ind i budget 2023.


Aktiviteten i august 2022

I nedenstående tabel er angivet den samlede aktivitetsmæssige sum fordelt på de forskellige foranstaltninger. I tabellen ses:

 • Budget 2022: Den aktivitetsmæssige andel, der udgør budgetgrundlaget for budget 2022
 • FR august 2022: Gennemsnittet af den realiserede aktivitet for januar-august 2022 samt kendt disponeret aktivitet for resten af 2022 (prognose).

Paragraf / Område

Aktivitet (i helårspersoner)*

Budget 2022

FR august 2022

Botilbud

Længevarende botilbud (§108)

36

37

Midlertidige botilbud (§107)

75

79

Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)

62

61

Dagtilbud

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

76

80

Beskyttet beskæftigelse (§103)

53

52

Støtte i eget hjem

BPA-ordning (§ 95og §96)

9

9

Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)

80

80

Socialpædagogisk støtte §85

291

257

I alt Voksen Handicap

682

654

* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i helårspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1 vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en 1/2 helårsperson for den givne måned.

Vedlagt i bilaget er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling inden for hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på data fra juni til og med august.


Botilbudsområdet samlet set er med realiserede foranstaltninger i januar til og med august 2022, samt kendte disponeringer for resten af 2022 i gennemsnit 4 over det budgetterede aktivitetsniveau for 2022. Denne stigning skyldes hovedsageligt tilgang af sager, hvor en ung overgår fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde.


Alle tilgange på længerevarende og botilbudslignende botilbud forventes at have helårseffekt i budgetår 2023 og frem. Tilgange på midlertidigt botilbud forventes delvist at have helårseffekt i budgetår 2023. Borgere indskrevet på Kildebo forventes en varighed på 3 måneder.


I aktivitetstallene er medregnet alle kendte overgangssager fra det specialiserede børneområde. Alle omtalte ungesager forventes at have helårseffekt i 2023 og indgår i beregningen af aktivitetsregulering for området.


Dagtilbudsområdet samlet set er med realiserede foranstaltninger i januar til og med august 2022, samt kendte disponeringer for resten af 2022 i gennemsnit 3 over det budgetterede aktivitetsniveau for 2022.


Støttet i eget hjem er – samlet set - faldet markant i aktivitet. Dette skyldes, at Myndighed i stor grad har gennemgået alle sager i 2022. Endvidere må én andel af aktiviteten formodes at være overgået til Servicelovens §82 støtte. Administrationen arbejder på at få iværksat aktivitetsregistrering for §82 aktiviteten. Endvidere arbejdes med at udskille den aktivitet, der vedrører §85 støtte på botilbuddene og via mentorordningen. Dette område har fokus i efteråret 2022.


Vedlagt i bilaget er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling indenfor hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på august data.


Forventet Regnskab 2022: Siden fremlæggelse af FR juni 2022 ses en yderligere stigende økonomisk aktivitetsudgift på det specialiserede voksenområde. De stigende økonomiske udgifter skyldes to faktorer dels:


-Aktivitetsstigning

-De tilgange, der ses på området, er i de fleste tilfælde dyrere end de sager, der afgår fra området.


Områdets stigende økonomiske aktivitetsudgifter modsvares dog af en samtidig stigning i forventet refusion, da aktivitetstilgange primært skyldes dyrere udgifter pr. foranstaltning eller en tilgang af borgere i dyre foranstaltninger.


Botilbudsområdet er direkte påvirket af en tilgang af dyrere foranstaltninger end de borgere, der afgår fra området. Dette især foranlediget af dyre ungesager overdraget fra det specialiserede børneområde. Enkelte sager kan have en årlig økonomisk udgift svarende til mellem 1 og 2 million kroner. Den stigende aktivitetsudgift foranlediges dog også en ændring i pris på borgere, der allerede er tildelt en foranstaltning.


Myndighedsområdet er ydermere udfordret af enkelte borgere, der samlet set, udgør en forholdsvist stor andel af udgifterne. En enkelt borger kan betyde udgifter op til 6-7 mio.kr. årligt. Det samlede specialiserede område arbejder med en samlet håndtering af disse dyre enkeltsager.


På dagstilbuds området ses en mindre økonomisk stigning. Dette skyldes både et fald i antal pladser, der sælges samt en aktivitetsstigning.


Indenfor området støttet i eget hjem ses en mindre stigning i antallet af borgere, der modtager mentorstøtte enten internt af Banebrydernes mentorer eller af eksterne mentorer, såfremt borger er bosat i anden kommune.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

99. Orientering om anmeldt tilsyn på Danhostel Faxe Vandrerhjem

Resume

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg hos Danhostel Faxe Vandrerhjem (DFV) den 3. maj 2022.


Ved tilsynsbesøget blev der fulgt op på anbefalinger fra 2021, og for 2022 fremkom enkelte nye anbefalinger. Det er tilsynets vurdering, at DFV leverer en indsats, der er i overensstemmelse med §§ 103 og 104 i lov om social service og Faxe Kommunes kvalitetsstandarder for aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Danhostel Faxe Vandrerhjem er en socialøkonomisk selvejende virksomhed godkendt til 30 pladser, med en samarbejdsaftale med Faxe Kommune, se bilag 1.

26 af pladserne er til beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) fire af pladserne er til aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104). Målgruppen er borgere i alderen 18-85 år med erhvervet hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelser, autismespektrum, anden/intellektuel forstyrrelse, udviklingshæmning og/eller medfødt hjerneskade.


Faxe Kommune har tilsynsforpligtelsen med beskyttet beskæftigelse og med aktivitets- og samværstilbud efter SEL §§103 og 104, beliggende indenfor kommunegrænsen. Der skal føres tilsyn en gang om året, tilsynet udføres af Socialtilsyn Øst.


Vurdering
Socialtilsynet har været på tilsynsbesøg hos DFV den 3. maj 2022 og vurderer, at der fortsat leveres en indsats, der er i overensstemmelse med: Servicelovens §§103 og 104, Faxe Kommunes kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103 og Faxe Kommunes kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104.


Socialtilsynet vurderer tilbuddene ud fra en kvalitetsmodel, der inddeler vurderingen i temaerne: Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud; Selvstændighed og relationer; Sundhed og trivsel; Organisation og ledelse; Kompetencer; Fysiske rammer; Økonomi.


Socialtilsynet vurderer at:

 • DFV tilbyder medarbejderne (borgerne) beskæftigelse og samvær, som giver værdi for medarbejderne.
 • DFV tilbyder et læringsmiljø med mange forskellige arbejdsopgaver og delopgaver, som medarbejderne har mulighed for at indgå i, og som bl.a. er med til at udvikle medarbejdernes arbejdsidentitet.
 • Læringsmiljøet understøtter medarbejdernes udvikling af sociale og faglige kompetencer, som de også kan anvende i andre kontekster.
 • Medarbejderne etablerer betydningsfulde venskaber og trives i deres beskæftigelse og /eller aktivitets- og samværstilbud.
 • DFVs personale har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til opgaveløsningen i tilbuddet. Fællesskabets betydning for opgaveløsningen og succesoplevelser for medarbejderne er centrale i driften af vandrerhjemmet.
 • Der er tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme medarbejdernes behov for støtte og vejledning.
 • DFV anvender relevante faglige tilgange og metoder. Der arbejdes løbende på at udvikle og opdatere visuelle støttesystemer for medarbejderne. Der kan fortsat arbejdes med at styrke personalets viden om faglige tilgange og metoder.
 • DFV udarbejder pædagogiske handleplaner, med enkelte mål, vurdering/udtalelse fra kontaktperson vedrørende de sociale og faglige kompetencer, samt en vurdering af medarbejdernes udviklingspotentiale. Der er høj grad af medarbejderinddragelse, medarbejdernes ønsker og oplevelser af at være i tilbuddet, fremgår af handleplanerne.
 • DFVs handleplaner har en hensigtsmæssig systematik og ensartethed, som tilbuddet fortsat kan udvikle på.
 • Der forekommer ikke magtanvendelser, vold, overgreb og grænseoverskridende adfærd. Personalets tilgang og kendskab til medarbejderne forebygger eventuelle konflikter og magtanvendelser.
 • Tilbuddet har en kompetent leder, som formår at navigere i et bredt felt med både drift af vandrerhjemmet, personaleledelse og den socialfaglige del i forhold til medarbejderne.


Opfølgning på tilsyn
Vandrerhjemmet har arbejdet med alle anbefalingerne fra sidste år, og er kommet i mål med en del. For eksempel har de tilrettet oplysninger på Tilbudsportalen og indført årlig opfølgning på magtanvendelser. Andre anbefalinger fastholdes, det gælder dokumentation og kompetenceudvikling. Vandrerhjemmet har ligeledes arbejdet med anbefalingerne fra dette års tilsyn. De er i mål med takst beregning og har lagt planer for personalemøder. Der er planer om at ansætte en pædagog i 2023. For uddybning, se bilag 2 – opfølgning på anbefalinger, skematiseres socialtilsynets anbefalinger til udvikling.


For samlet vurdering og gennemgang, se bilag 3 – Tilsynsrapport for Danhostel Faxe Vandrerhjem 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af
Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Tilsynet på Faxe Vandrehjem - meget flot rapport og stor ros til ledere, personale og medarbejdere.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

100. Orientering om anmeldt tilsyn på Café Paraplyen

Resume

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg hos værestedet Café Paraplyen den 19. maj 2022.


Ved tilsynsbesøget blev der fulgt op på anbefalinger fra 2021, og for 2022 fremkom enkelte nye anbefalinger. Det er tilsynets vurdering at Paraplyen i høj grad leverer en indsats, der er i overensstemmelse med lov om social service og Faxe Kommunes kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.


Sagsfremstilling

Café Paraplyen er en del af KFUMs sociale arbejde, et åbent, anonymt og uvisiteret værested på Vestergade 4 i Haslev, med en samarbejdsaftale med Faxe Kommune, se bilag 1. Det er et alkohol- og stoffrit værested for socialt udsatte voksne fra 18 år. Tilbuddets målgruppe er borgere med alkoholmisbrug, hjemløshed, stofmisbrug.


Faxe Kommune har tilsynsforpligtelsen med aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104, beliggende indenfor kommunegrænsen. Der skal føres tilsyn en gang om året, tilsynet udføres af Socialtilsyn Øst.


Vurdering
Socialtilsynet har været på tilsynsbesøg den 19. maj 2022 og vurderer, at Paraplyen i høj grad leverer en indsats, der er i overensstemmelse med Servicelovens § 104 og Faxe Kommunes kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.


Socialtilsynet vurderer tilbuddene ud fra en kvalitetsmodel, der inddeler vurderingen i temaerne: Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud; Selvstændighed og relationer; Sundhed og trivsel; Organisation og ledelse; Kompetencer; Fysiske rammer; Økonomi.


Socialtilsynet vurderer at:

 • Paraplyen bidrager til at forebygge ensomhed. Her kan brugere og frivillige medarbejdere deltage i aktiviteter og/eller arrangementer, uden at blive registreret. Der er stor rummelighed og nye brugere føler sig velkomne.
 • Der er mulighed for at komme som bruger og/eller frivillig medarbejder og indgå i konkrete opgaver i værestedet. Brugerne opfordres til at deltage, da det har stor betydning for fællesskab og samhørighed i værestedet. De frivillige medarbejdere føler sig betydningsfulde og får tildelt passende ansvar, det er med til at skabe en form for arbejdsidentitet og selvstændighed.
 • Paraplyen bidrager, gennem de daglige tilbud, aktiviteter og arrangementer, til at brugerne/de frivillige medarbejdere kan spejle sig i hinanden. Brugerne/de frivillige medarbejdere udvikler forskellige kompetencer, bliver motiveret og/eller udfordret til at deltage i noget, som den enkelte ikke har prøvet før, og de danner nye relationer.
 • Der er overensstemmelse mellem tilbuddets værdigrundlag, faglige tilgange og metoder og praksis: Frivillige medarbejdere og brugere bliver mødt på en ligeværdig og respektfuld måde, og Paraplyen danner rammen om aktiviteter, hvis formål er at bringe indhold i menneskers daglige tilværelse.
 • Der kan ikke effektmåles på den konkrete og individuelle indsats, da Paraplyen er et anonymt, uvisiteret værested. Der er hverken handleplaner eller mål for den enkelte bruger/frivillige. Der er derfor ingen resultatdokumentation, der kan sandsynliggøre, at Paraplyens indsats opnår en forventet og positiv effekt. Men der udtrykkes stor tilfredshed med værestedet blandt brugere og frivillige. Og ledelsen registrerer antallet af brugere, dagligt og ved arrangementer, disse viser en jævn og pæn tilslutning.
 • Ledelsen vurderes at have såvel relationelle som faglige kompetencer og formår, at koordinere og holde fokus på mangeartede ledelsesmæssige opgaver, samtidig med, at der holdes fast i at udøve en social indsats på et kristent grundlag. Ledelsen fremstår fagligt kompetent, engageret og prioriterer deltagelse i aktiviteter og samvær med brugerne og de frivillige medarbejdere. Ledelsen formår at finde balancen mellem at være initiativtager, støtte og vejlede, men også at trække sig.
 • De fysiske rammer og faciliteter understøtter formålet med indsatsen, men der kan være pladsmangel, særligt ved større arrangementer. Brugere og frivillige medarbejdere trives i de fysiske rammer. Paraplyen ligger centralt og i samspil med det øvrige samfund. Den centrale beliggenhed øger tilgængeligheden for brugere og de frivillige medarbejdere.


Opfølgning på tilsyn
Paraplyen er i mål med anbefalingerne fra sidste år. Hjemmesiden er opdateret og styregruppen har drøftet og prioriteret visionerne. Paraplyen har også arbejdet med anbefalingerne fra dette års tilsyn: For at give brugerne mulighed for at udvide deres netværk, introduceres de til relevante grene af foreningslivet. Paraplyen genovervejer stedets målgruppe ift. Tilbudsportalen. For uddybning, se bilag 2 – opfølgning på anbefalinger, skematiseres socialtilsynets anbefalinger til udvikling.


For samlet vurdering og gennemgang, se bilag 3 – Tilsynsrapport for Værestedet Café Paraplyen 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

101. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelse om strakspåbud fra Arbejdstilsynet

Socialpædagogisk Center Vest har fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet i forhold til personsikring af medarbejdere samt brug af tekniske hjælpemidler i forbindelse med forflytning og påføring af støttestrømpe. Administrationen vil på mødet orientere om tiltag i forbindelse med strakspåbuddet.


Meddelelse om rammer for mødeafholdelse i udvalget

Formanden ønsker en drøftelse af rammer for afholdelse af udvalgsmøderne, da flere mødedeltagere er udfordret af en bagkant for at kunne nå deltagelse i det næste udvalgsmøde.


Meddelelse om forslag til afholdelse af julefrokost

Café Paraplyen har rettet henvendelse og foreslået, at udvalget afholder deres julefrokost i Café Paraplyen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Drøftelse af rammer for mødeafholdelse i udvalget udskydes til næste møde.


Administrationen orienterede om, at Udsatterådet har ønsket to dialogmøder årligt med udvalget.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

102. Meddelelser - Lukket (Lukket)
103. Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 27. september 2022

Resume

Socialudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Socialudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)