Socialudvalget - 30-11-2020

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 30 november, 2020 - 19:00
Hent som fil:
103. Godkendelse af dagsorden

ØkonomiSagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen

104. Orientering om Fælles om Forebyggelse

Resume

På hvert møde i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget fremlægger administrationen en orientering om status og aktiviteter i det tværkommunale tiltag på børne-/ungeområdet, "Fælles om Forebyggelse".


Sagsfremstilling

En af byrådets vigtige prioriteringer for 2020 og årene frem er det store tværkommunale tiltag på børne-/ungeområdet, ”Fælles om Forebyggelse”. Byrådet afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen for Budget 2020 - 2023 ca. 16 mio. kr. årligt til denne prioritering.


Med Fælles om Forebyggelse ønsker Byrådet at styrke kommunens proaktive, opsøgende indsatser for at sikre, at familier, børn og unge med særlige behov eller udfordringer mødes tidligst muligt. Det kan fx være særlige behov eller udfordringer, der er opstået på grund af skilsmisse i familien, på grund af angst eller depression hos et barn eller på grund af noget helt tredje, som gør, at barnet eller den unge har brug for kommunens hjælp. Hjælp og indsatser skal understøttes gennem tværorganisatoriske og faglige indsatser, dels administrativt og dels politisk.

Fælles om Forebyggelse begyndte i 1. kvartal 2020 med en omfattende involveringsproces, hvor interne og eksterne aktører blev involveret i, hvilken retning Fælles om Forebyggelse skulle gå. På baggrund af denne proces blev følgende besluttet:

 • Der skulle ansættes en centerleder for Fælles om Forebyggelse
 • Der skulle findes en fælles fysisk placering for de medarbejdere, der er en del af Fælles om Forebyggelse
 • Organisatorisk skulle der arbejdes videre med Fælles om Forebyggelse som et samarbejdsprojekt mellem almenområdet og specialområdet
 • Derudover blev det aftalt, at der skulle arbejdes videre med en involverende proces, når den nye centerleder var blevet ansat.

På grund af Covid-19 er indsatsplanen revideret nogle gange i forhold til den først planlagte. Status er, at der er ansat en centerleder pr. 1. juni 2020, og i august 2020 blev der udarbejdet en ny strategi for efterårets arbejde med Fælles om Forebyggelse, herunder at der i den kommende periode bliver arbejdet med to hovedspor. Indsatsplanen er vedlagt som bilag.

I det ene spor bliver der arbejdet med prøvehandlinger, hvor der bliver iværksat handlinger/arbejdsgrupper, der direkte arbejder ude lokalt med en række af de problematikker, der gerne skal løses i Fælles om Forebyggelse. Herunder er der eksempler på indsatser, der bliver arbejdet med lige nu:

 • Skolefravær/underretninger i øst
 • Lokale tilbud til elever, der lige nu er visiteret til eksterne specialskoletilbud
 • Arbejdsgruppe omkring overgange/indsatser til de yngste børn
 • Task-Force er blevet fast tilknyttet Fælles om Forebyggelse.


I det andet spor er der etableret en implementeringsgruppe, hvor alle enheder omkring Fælles om Forebyggelse er repræsenteret.
Formålet med implemeringsgruppen er bl.a. følgende:

 • Få fælles viden
 • Definere formål og kerneopgave
 • Planlægge videre involvering
 • Drøfte organisering og metoder
 • Igangsætte prøvehandlinger
 • Arbejde med målfastsættelse.


Implementeringsgruppen og styregruppen har netop været samlet på et døgnseminar med henblik på at konkretisere strategien. Her blev der arbejdet med en virklighedsnær case og følgende temaer:

 • Hvorfor Fælles om Forebyggelse
 • Hvad skal der til for at lykkes
 • Hvordan skal vi gøre det
 • Hvornår skal vi gøre hvilket.


Faxe Kommune søger om at komme med i et samarbejde med Kombu (Nationalt Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom)

Bag Kombu står Psykiatrifonden, Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Kompetencecenteret er støttet af Sundhedsministeriet via satspuljemidler i en 4-årig periode fra 2019.

Fagpersoner, der arbejder med børn og unge, kan søge viden, rådgivning og værktøjer hos Kombu.

I projektperioden vil et samarbejde med 14 kommuner blive etableret. Der vil i samarbejdskommunerne være et særligt fokus på at identificere børn og unge, som vokser op i familier med psykisk sygdom, og der vil være fokus på at støtte kommunerne i at arbejde med specifikke tiltag rettet mod målgruppen på lokalt og kommunalt niveau.


Faxe Kommune ansøger om at blive samarbejdskommune i regi af Fælles om Forebyggelse. Som samarbejdskommune kan man vælge mellem to modeller:

Model 1


Model 2

 • Opstartsmøde med styregruppe


 • Uddannelse af 20 faglige fyrtårne


 • E-learning til fagpersoner


 • Sparring til implementering af tidlig opsporing


 • Opstartsmøde med styregruppe


 • Uddannelse af 20 faglige fyrtårne


 • E-learning til fagpersoner


 • Uddannelse af fire gruppeledere


 • Sparring til implementering af børnegrupper samt tidlig opsporing


Uddannelsen er for faglige medarbejdere i almenområdet (daginstitution, folkeskole, ungdomsuddannelse) samt myndighedsbehandlere på børne- og ungeområdet.


Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget orienteres om, hvorvidt Faxe Kommunes ansøgning godkendes af Kombu.

Lovgrundlag


Intet.


Økonomi


Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen


105. Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2020

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 31. oktober 2020.


I denne sag præsenteres de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.


Det samlede skøn for serviceudgifter er ikke meget anderledes end opfølgningen pr. september. Det betyder dog stadigvæk, at forventningen ligger 25,0 mio. kr. over sigtepunktet for serviceudgifter.

Sagsfremstilling

De samlede driftsudgifter

Vores samlede skøn på driften ligger ved oktober-opfølgningen kun 120 tkr. over skønnet pr. september.

Skønnet for serviceudgifterne ser ud til at stabilisere sig

Ud af ændringen i det samlede skøn for driften (se ovenfor) er det under 100 tkr. der vedrører serviceområder. Afvigelsen er så lille at den ikke ses i tabellen herunder.


Vores serviceudgifter er 25,0 mio. kr. højere end sigtepunktet. Præcis ligesom i opfølgningen pr. september. I KL høring om Covid-19 udgifter, som netop er afsluttet, har administrationen opgjort Covid-19 udgifter til minimum at udgøre 12,5 mio. kr svarende til halvdelen af de 25,0 mio. kr.På udvalgsniveau er der små forskydninger

Hos Teknik & Miljøudvalget samt Plan & Kulturudvalget er der ingen ændringer i skønnet siden forventet regnskab pr. september. Der er mindre udsving på de øvrige udvalg.


Hos Økonomiudvalget ses en stigning på 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til

 1. Center for Familie, Social & Beskæftigelse der skønner merudgifter vedr. omorganisering i centret samt uddannelse og supervision i Socialcentret og
 2. Center for HR, Økonomi & IT der skønner merudgift i forhold til implementering af nye administrative systemer samt eksterne konsulentudgifter til BuboBubo som undersøger besparelsespotentialer på indkøbsområdet.


Hos Senior & Sundhedsudvalget ses et fald på 1,7 mio. kr. som primært kan henføres til lavere materialeudgifter i sygeplejen samt på hjælpemiddelområdet.


Hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget ses en stigning på 0,6 mio. kr. som skyldes udgifter ifm. Covid-19, herunder karantæneramte udenlandske håndværkere.


Hos Socialudvalget ses en stigning på 0,7 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter vedr. kørsel til udsatte børn og unge samt handicappede børn.


Hos Børn & Læringsudvalget ses et fald på 0,8 mio. kr. som primært skyldes implementering af ny befordringsstandard og alternative løsninger til elever under specialområdet.


Opmærksomhedspunkt

I kan finde oplysninger om afvigelser målt op imod korrigeret budget i sagens bilag.


Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende:

Ingen


106. Godkendelse af udmøntning og implementering af budget 2021-2024

Resume

Udvalget gennemgår budgetændringer til budget 2021-2024 på udvalgets område, og beslutter en plan for implementering og eventuel yderligere politisk behandling.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres alle budgetændringer fra budget 2021-2024 på udvalgets område. Formålet med sagen er at sørge for, at udvalget har mulighed for at følge tæt op på de indsatser der er besluttet for deres kommende budget, samt at fastlægge en plan for implementering og videre politisk behandling.

I bilaget til sagen er et overblik over budgetændringerne på udvalgets område udarbejdet, sammen med administrationens forslag til en plan for implementering og forslag til eventuel yderligere politisk behandling.

Udvalget gennemgår administrationens forslag til planerne for implementering, og beslutter, om det er den rigtige handlingsplan for budgetændringerne. Enkelte ændringer fra budgetforliget er ikke blevet beskrevet uddybende, og administrationen beder i de tilfælde udvalget om at uddybe og beskrive ændringerne, så det sikres, at de implementeres efter hensigten. 

Samtidig beslutter udvalgene, hvilke budgetændringer der skal følges tæt og særskilt op på implementeringen og eventuelt effekten af.

Lovgrundlag

Intet.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller

 • at udvalget beslutter planen for implementering og den politiske behandling af budgetændringerne på udvalgets område
 • at udvalget beslutter hvilke budgetændringer, det vil følge tæt og særskilt op på i 2021

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker at følge alle budgetændringer, herunder i 2021 tæt og særskilt aktiviteten "Opprioritering".


Fraværende:

Ingen

107. Godkendelse af takster på det specialiserede voksenhandicapområde

Sagsfremstilling

Der er beregnet takster for 2021 for de tilbud i Faxe kommune, som er omfattet af den rammeaftale, der er indgået mellem regionen og kommunerne, om tilbud på det specialiserede social og undervisningsområde. Taksterne behandles særskilt, da de ikke er en del af de generelle takster (brugerbetaling), men alene er mellemkommunale takster, det vil sige den pris som kommunerne i regionen skal betale til hinanden for køb af specialiserede tilbud.


Der er foretaget en fremskrivning af taksterne ud fra den aftalte pris- og lønfremskrivningssats, jævnfør Kommunernes Landsforening (KL).

I takstberegningen indgår også eventuelle over- og underskud på tilbuddene fra regnskab 2019, som ligger over 500.000 kr.

Taksterne for 2021 fremgår af det vedlagte bilag.


Som forudsætning for takstberegningerne for 2021 indgår generelt følgende elementer:

 • Budgetgrundlaget for taksterne 2021
 • En vurderet belægningsprocent
 • Forrentning og afskrivning
 • Tjenestemandspensioner
 • Feriepengeforpligtelser
 • Andel af fraværspulje
 • Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4 procent af driftsomkostningerne
 • Over- og underskud vedrørende 2019


Det har i de seneste år været praksis, at disse mellemkommunale betalinger (takster) blev forelagt Socialudvalget til orientering. Administrationen ønsker fremadrettet at taksterne godkendes af Byrådet.


Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at taksterne for 2021 på det specialiserede voksenhandicapområde godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende:

Ingen


108. Godkendelse af "Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance".

Resume

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Sundhed & Pleje har på Socialudvalgets opfordring i samarbejde udarbejdet "Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance". En håndbog, som er målrettet brugere af hjælperordningerne efter servicelovens § 95 og § 96, og som kan give svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om ordningerne. Medarbejdere, borgere og interesseorganisation har været inddraget i arbejdet i forskellige faser.

Med denne sag bedes Socialudvalget tage stilling til, om håndbogen kan godkendes til fremadrettet brug for borgere, der får bevilget ordninger efter servicelovens § 95 og § 96.

Sagsfremstilling

Baggrund

På foranledning af Socialudvalget med anbefaling fra revisionen er der blevet udarbejdet "Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance". Arbejdet er foregået på tværs af Center for Sundhed & Pleje, som varetager servicelovens § 95 og Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som varetager servicelovens § 96.


Formål

"Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance" er tænkt som hjælp og information til borgere i Faxe Kommune, der har fået bevilliget kontant tilskud til hjælpere eller borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95 og § 96.

Formålet med håndbogen er at vejlede om, hvad det indebærer at have og forvalte disse to hjælperordninger.

Håndbogen afgrænser sig til § 95 og § 96 i serviceloven. Den beskriver retningslinjer for og indhold af ordningerne samt den praksis, der gælder i Faxe Kommune for administration af disse.


Indhold

Der er mange fællesnævnere for ordningerne, men også betydelige forskelle. Håndbogen er derfor delt i to, hvor første del omhandler servicelovens § 95 - kontant tilskud til hjælpere og anden del servicelovens § 96 - borgerstyret personlig assistance. Der vil derfor i sagens natur være en del gentagelser.


Håndbogens indhold er primært relevant for borgeren, når borgeren er blevet bevilget en af ordningerne.


Det er hensigten, at håndbogen kan give svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse hjælperordningerne, fx. hvad arbejdslederopgaven består i, hvilke muligheder der er i forhold til arbejdsgiveransvaret, forsikringsforhold, udmåling, borgerens hjem som arbejdsplads, ansættelsesforhold etc.


Håndbogen er dog på ingen måde udtømmende, og der vil sandsynligvis være spørgsmål, som borgeren ikke kan finde svar på her.


Borgerinddragelse

En række borgere, som er brugere af de to ordninger, Handicaprådet samt LOBPA (Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance) fik i oktober 2020 tilsendt håndbogen til kommentering, bemærkninger og input. I den forbindelse er der modtaget en tilbagemelding fra én borger. Der er ikke modtaget svar fra Handicaprådet eller LOBPA.


Tilbagemeldingen fra borgeren gav anledning til tilretning i håndbogen vedrørende hjælpers ferie.

Administrationen blev desuden gjort opmærksom på relevante følgeudgifter i forhold til brandsikring i hjemmet, hvilket er taget til efterretning.

Det drejer sig om brandslukker, brandtæppe og førstehjælpskasse. Idet hjemmet også er en arbejdsplads, bliver disse udgifter medregnet ved beregning af følgeudgifter i forbindelse med ansættelse af hjælpere.


Afslutningsvis

Håndbogen er vejledende. Det er derfor vigtigt at pointere, at der altid i de enkelte situationer vedrørende en ansøgning om servicelovens § 95 eller § 96 er tale om en konkret og individuelle vurdering.


Håndbogen beskriver gældende praksis ud fra det gældende serviceniveau.


Sagen fremlægges enslydende for Senior & Sundhedsudvalget den 1. december 2020.

Hvis et af udvalgene har spørgsmål, bemærkninger eller ændringsforslag til sagen, der giver anledning til yderligere afdækning, anbefaler administrationen, at den sendes tilbage til administrationen.


Lovgrundlag

Lov om social service § 95 og § 96.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at "Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance" godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen


109. Orientering om sagsgennemgang af anbringelsessager relateret til decissionsskrivelse for regnskabsår 2015

Resume

Med denne sag følges der op på sag nr. 59 "Opfølgning på sag vedrørende anbragte børn og decissionsskrivelse" og Socialudvalgets beslutning om, at Implement, i forbindelse med deres servicetjek af det specialiserede socialområde, laver en stikprøvegennemgang af 20 anbringelsessager fra 2015. Implement er en konsulentvirksomhed.


Udvalget traf denne beslutning, da der var opstået tvivl i adminisstrationen om, hvorvidt alle anbringelsessager var blevet gennemgået som en løsning på de konstaterede fejl i revisionsberetning for årsregnskab 2015 og den efterfølgende decissionsskrivelse (på baggrund af kommunens revisionsberetning træffer Social- og Indenrigsministeriet afgørelse i form af en decissionsskrivelse).

Sagsfremstilling


Implement har nu gennemgået 20 anbringelsessager og efterfølgende udarbejdet en beskrivelse, der er vedhæftet sagen som bilag. Med denne sag orienteres Socialudvalget om sagsgennemgangen og om handling på baggrund af sagsgennemgangen.


De 20 sager er udtrukket vilkårligt af Implement på baggrund af et samlet udtræk af anbringelsessager, der var aktive i 2015. Der er ikke set på, om sagen er aktiv nu. Sagsgennemgangen er lavet ud fra et kontrolperspektiv og med fokus på nedenstående punkter, hvilke den almindelige revision af området bl.a. også tager udgangspunkt i. Denne sagsgennemgang er dog mere nuanceret end revisionens stikprøve (flere sager og flere fokuspunkter).


Hovedfokuspunkter i sagsgennemgangen har været, om der i sagen er:

 • Afholdt en børnesamtale – eller forklaret, hvorfor dette ikke er tilfældet
 • Udarbejdet en handleplan – og er denne revideret i forbindelse med opfølgning eller eventuelle ændringer i foranstaltningen
 • Udarbejdet en forældrehandleplan – eller alternativt en helhedsorienteret handleplan i forbindelse med anbringelsen
 • Tydelig journalføring og lovmedholdelighed samt god sagsbehandling generelt.


Konkrete resultater af sagsgennemgangen er beskrevet i bilaget.


Opsummering på resultater af sagsgennemgangen:

Det gode:

 • Der er opfølgning i alle sager
 • Børneperspektivet er tydeligt i alle sager
 • Der er tydelige overvejelser om anbringelsesform
 • Der er tydelige overvejelser om netværk
 • Der er sket en klar forbedring fra 2016 og frem, særligt i forhold til den løbende opfølgning.


Det mindre gode - områder, der skal udvikles:

 • Brug af skabeloner og dermed strukturen omkring børnesamtalerne og handleplanerne
 • Registreringspraksis, herunder journalføring og navngivning samt brug af dokumentskabeloner, der er sikrer lovmedholdelighed og god sagsbehandlingspraksis.Tiltag siden 2015 på området:

I 2016 blev der tilkøbt en sagsgennemgang af 20 nye børnesager. Denne gennemgang blev udført af et revisionsfirma som afslutning på og evaluering af et flerårigt udviklingsprojekt, hvor der var fokus på:

 1. Organisering, ledelse og kvalitetssikring
 2. Kvalitet i børnefalige undersøgelser og handleplaner
 3. Ensartet og fælles praksis
 4. Journalisering og dokumentation.


Sagsgennemgangen viste efterfølgende, at der var sket en stor fremgang i forhold til de udpegede udfordringer i kraft af de igangsatte tiltag.


Efterfølgende har Socialcentret deltaget i et toårigt samarbejds-, udviklings- og kompetenceløftsprojekt med Børns Vilkår om bedre børneinddragelse, ligesom der løbende er igangsat aktiviteter til at forbedre sagsbehandligen.

I 2019 besluttede byrådet at prioritere Fælles om Forebyggelse, som bl.a. har fokus på at nedsætte sagstallet for socialrådgiverne på området for at øge retssikkerheden og den faglige kvalitet på området.


Som det seneste kan nævnes udviklingsplanen i 2020 for det samlede sociale område, som konsulentvirksomheden Implement har bistået med. En del af denne udvikling er et delprojekt om ledelsesinformation og datagrundlag, hvor der ses både på at udnytte eksisterende IT-systemer optimalt og på at få en bedre og mere ensartet systematik i forhold til registreringer. Dertil kommer, at det eksisterende journaliseringssystem netop er blevet opgraderet med et modul, der retter sig decideret mod registrering af anbringelsessager, således at det fremover sikres, at disse registreres på samme måde, med samme navngivning og med rette oplysninger, der skal videregives til Danmarks Statistik.


Hvad sker der nu:

På baggrund af sagsgennemgangens påpegede udviklingspunkter er det blevet besluttet, at Implement afholder en workshop for medarbejderne, for at arbejde med forbedring af brug af skabeloner, sikre struktur omkring journalisering og ensrette registreringspraksis.


Lovgrundlag

Lov om social service.

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen


110. Beslutning om abonnementsaftale med ViSP

Resume

Faxe Kommune har indgået en abonnementsaftale med Videncenter for Specialpædagogik (ViSP) om levering af specialpædagogiske ydelser. ViSP leverer ydelser til borgere med problemer med hørelse, tale, hjerneskade og kognition samt læsning og læring, der er bosiddende i Næstved, Vordingborg og Faxe Kommuner. Abonnementsaftalen er løbende, og den kan opsiges med et års varsel med udgangen af december.


Med denne sag skal udvalget beslutte, om abonnementsaftalen med Videncenter for Specialpædagogik (ViSP) skal fortsætte i 2022.

Sagsfremstilling

ViSP er en selvejende institution, der er etableret af Næstved Kommune. Forholdet mellem ViSP og kommunerne er reguleret ved en abonnementsaftale. Abonnementsaftalen indeholder bestemmelser om de ydelser, som VISP leverer til borgerne i de tre kommuner samt den årlige rammebevilling. Faxe Kommune har fri henvisningsret til VISP.


ViSP leverer ydelser inden for følgende områder:

 • Hjerneskade
 • Stemmevanskeligheder
 • Udvikling og læring
 • Informations- og kommunikations teknologi
 • Hørevanskeligheder


Abonnementsaftalen indeholder derudover en årlig rammebevilling beregnet på baggrund indbyggertal i de deltagende kommuner. I 2019 skulle Faxe Kommune således betale i alt 4.376.706 kr., jævnfør pkt. 4 i abonnementsaftalen. Der er lagt op til, at beløbet pris- og lønreguleres fremadrettet. Der er i 2021 afsat 4.684.000 kr., som afholdes inden udvalgets budgetramme.


Opsigelse af abonnementsaftalen

Abonnementsaftalen er løbende, og den kan opsiges med et års varsel med udgangen af december. Efter opsigelse bortfalder aftalen ved udgangen af december i året efter opsigelse. Dette er af hensyn til ViSP´s personalemæssige forpligtelser.


Udvalget skal tage stilling til, om abonnementsaftalen skal fortsætte i 2022. Hvis aftalen opsiges på indeværende udvalgsmøde, vil den bortfalde ved udgangen af december 2021.


Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne,

Lov om social service og

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at abonnementsaftalen med ViSP fortsætter.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen


111. Orientering om pejlemærker til kommende strategi på det sociale voksenområde

Resume

Med denne sag bliver Socialudvalget orienteret om administrationens analyse af input og forslag til pejlemærker og principper, som sætter en politisk retning på det sociale voksenområde.


Den 9. november 2020 blev der afholdt en workshop for Socialudvalget, Handicaprådet og Udsatterådet om en kommende strategi på det sociale voksenområde. Det vil sige det område, som har med voksne borgere at gøre, der har behov for hjælp efter sociallovgivningen.


Der er brug for en strategi, der kan understøtte og skabe sammenhængskraft og samarbejde på tværs af det sociale voksenområde, og dermed sætte en fælles retning for hele området. På workshoppen fik administrationen en lang række input til, hvilken retning en kommende strategi skal udstikke samt en række udsagn og principper, der skal styre tænkningen og tilgangen på hele området. Ud over input fra Socialudvalget, Handicaprådet og Udsatterådet er der blevet interviewet en række borgere i kommunens tilbud, og der ses på de eksisterende visioner, politikker og strategier.


Sagsfremstilling

Den kommende strategi bliver til som en del af en større udvikling af området, og fordi der mangler et styringsredskab, der kan sætte en fælles retning.


I den kommende strategi skal sættes en retning for den daglige drift ved hjælp af fire pejlemærker. Pejlemærkerne spiller overordnet ind i kommunens vision om, at ”vi skaber fremtiden og det gode liv sammen”, foruden andre relevante politikker og strategier på området, som eksempelvis:

 • Udsatte politikken (Fx løsninger findes i samspil med borgeren og ved at samarbejde på tværs af kommunen)
 • Handicappolitikken (Fx vi vil aktivt understøtte og stille krav for, at borgeren kan udleve sit fulde potentiale)
 • Sundhedspolitikken (Fx mental sundhed og meningsfulde fællesskaber)
 • Fælles om Forebyggelse på børne- og ungeområdet (Fx helhedstænkning og tværfaglighed).

Pejlemærkerne skal konkretisere og sætte en retning for, hvordan vi arbejder på det sociale voksenområde. Under hvert pejlemærke er derfor angivet nogle principper, som er styrende for vores indsats og en del af vores tænkning og tilgang til hverdag. I principperne uddybes, hvad der skal gøres. Hvordan det skal gøres konkret, beskrives i handleplaner for hver enkelt pejlemærke. Dette arbejde skal sættes i gang efter godkendelse af strategien, ligesom strategien skal suppleres med succeskriterier og konkrete mål.


Pejlemærker

MEDBORGERSKAB OG ANSVAR

Vi understøtter:

 • mulighed for at udleve sit fulde potentiale
 • og udfordrer til selvhjulpenhed
 • ansvar for eget liv
 • bidraget til fælleskabet

- for alle skal have chancer og muligheder!


SAMMEN OG PÅ TVÆRS

Vi arbejder:

 • sammen for at skabe helhed
 • på tværs for at bygge bro
 • sammen og på tværs for én fælles plan

- for sammen kan vi mere!


DIALOG OG TILLID

Vi skaber:

 • mening gennem ligeværdig kommunikation
 • inddragelse gennem åbenhed
 • sammenhæng gennem helhedssyn, forståelse og respekt

- for alle skal ses, høres og forstås!


ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Vi anvender:

 • rette indsats på rette tid
 • høj faglighed og samarbejde på tværs
 • fleksibilitet, omstilling og udvikling

- for en sund og balanceret økonomi!


Der sættes nu gang i en proces, hvor ledere og medarbejdere på området skal være med til at kvalificere pejlemærkerne og principperne. I denne proces vil brugere og pårørende også blive involveret.

I februar 2021 fremlægges forslag til den samlede strategi for Socialudvalget med henblik på høring og endelig beslutning i marts 2021.Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen


112. Orientering om personalesag (Lukket)
113. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser


 • Årshjul 2020


 • Arbejdet med værdighed i mødet med borgeren:

Økonomiudvalget har den 4. november 2020 besluttet, at der skal være en konkret politisk involvering ved proces start, der kan sætte rammerne for arbejdet med værdighed, værdier og kultur i mødet med borgerne. Det betyder, at byrådet igangsætter processen for det fremtidige arbejde på temamødet den 17. december 2020 kl. 16 – 18.

Temamødet er planlagt med ekstern oplægsholder og facilitator Birgitte Hvilsom, som dels vil præsentere et oplæg om værdighed, værdier og kultur i mødet med borgeren samt facilitere en proces hvor byrådet kan udarbejde 3-5 pejlemærker, der skal danne rammen for det videre administrative arbejde i organisationen.


ØkonomiSagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Steen Petersen (O) og Henrik Rützou Aakast (V) orienterede om arbejdet i § 17, stk. 4-udvalget - Udvalget til analyse for kommunal sagsbehandling, herunder om borgerinddragelse.

114. (Lukket)
115. Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 30. november 2020

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Socialudvalgets møde den 26. oktober 2020.


Socialudvalgets medlemmer skal hver i sær godkende punktet i Firstagenda ved mødets afslutning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

.