SSP Styregruppe - 06-12-2021

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 6 december, 2021 - 16:30
Hent som fil:
17. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Morten Haupt-Hansen deltog ikke i mødet.

18. Orientering om status på SSP styregruppens arbejde 2018-2021

Resume

Her gives en orienterende opsamling på de dagsordenspunkter, som SSP styregruppen har behandlet i perioden 2018-2021. Dette gøres, fordi den nuværende SSP styregruppe afslutter sin periode, og der skal udpeges politiske medlemmer af styregruppen på ny pga. kommunalvalget. Der gøres på denne måde status for styregruppens arbejde.


Under dette punkt deltager den tidligere formand for SSP styregruppen, som sad som formand i perioden januar 2018 til september 2021.


Sagsfremstilling

SSP styregruppen afholder som udgangspunkt 4 årlige møder. I 2020 blev der afholdt et ekstraordinært møde og i 2021 blev der aflyst et møde. Derudover har der været afholdt 3 fællesmøder, som fremgår af oversigten nedenfor.I 2018 blev der afholdt almindelige SSP styregruppemøder d. 6. februar,9. maj, 11.september og 11. december.


I starten af 2018 blev SSP flyttet fra Ungdomsskolen til Familie og Ungeindsatsen for at styrke det sociale aspekt i SSP samarbejdet. Derfor arbejdede styregruppen i 2018 med forretningsorden, kommissorium og struktur for SSP arbejdet i forhold til skoler, uddannelsesinstitutioner, specialskoler, friskoler, efterskoler, privatskoler, opholdssteder og STU.

Der var også i 2018 at sidste skoledag blev afholdt med
SSP som primus motor og som et arrangement uden alkohol, hvilket gavn genlyd i mange andre kommuner.

Derudover var der drøftelser om unge og rusmidler, de mest kriminaliserede unge, SSP+ og en arbejdsgruppen om tryghed i Haslev.I 2019 blev der holdt almindelige SSP styregruppemøder d.19. marts, 18. juni, 10. september og 10. december.

D.19. marts blev der desuden afholdt fællesmøde med RUS-koordinationsgruppen med formål at styrke samarbejdet om unge og rusmidler.

D. 7. november blev der afholdt fællesmøde med Udsatterådet og PSP på baggrund af Udsattepolitikkens handleplan om ungdomskriminalitet og hjemløshed.


I 2019 blev der afholdt to fællesmøder ud over den almindelige møderække. Der blev afholdt møde med RUS-koordinationsgruppen (der er en tværgående administrativ og politisk gruppe, der koordinerer rusmiddelindsatsen i Faxe Kommune) om samarbejde om unge og rusmidler.

Der blev også afholdt fællesmøde med PSP (et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri) og Udsatterådet i Faxe Kommune om ungdomskriminalitet og hjemløshed.

På de almindelige møder arbejdede SSP styregruppen med vidensdeling og samarbejde med så mange som muligt ved hjælp af beslutning om indføre SSP tema-eftermiddage. I styregruppen var der også fokus på lokale indsatser, som knallertindsats i Faxe Ladeplads, opsøgende arbejde og ungegrupperinger.

Der blev ligeledes arbejdet med sidste skoledag og opfølgning på de gode erfaringer, der blev gjort med den nye form for markering af dagen.I 2020 blev der holdt almindelig SSP styregruppemøder d.10. marts, 9. juni, 15. september og 15. december.

D. 13. maj blev der afholdt ekstraordinært møde.

D: 20. oktober blev der afholdt fælles temaaften med RUS-koordinationsgruppen om unge og hash.


Styregruppens arbejde i 2020 var selvsagt meget præget af COVID-19. Derfor blev der også afholdt et ekstraordinært møde i maj, hvor sidste skoledag og SSP arbejde under nedlukningen var på dagsordenen.

Der skulle findes en form på markering af sidste skoledag, som kunne lade sig gøre under de daværende restriktioner.

Styregruppen arbejdede desuden med tilpasning af indsatser i SSP regi og med national lovændring i form af ungdomskriminalitetsreformen. Det var også i 2020 at det forældede kommissorium for SSP samarbejdet blev revideret, tilpasset og omskrevet til en beskrivelse af SSP samarbejdet, som blev sendt i høring hos samarbejdsparter.

I oktober blev der nok en gang holdt fællesmøde med RUS-koordinationsgruppen. Denne gang om unge og hash.I 2021 blev der holdt almindelige SSP styregruppemøder d. 8. marts, 7. juni og 6. december.

Møde planlagt til d. 6. september blev aflyst grundet mange afbud.


Også i 2021 har styregruppens arbejde været præget af COVID-19 på den måde, at flere sager handlede om indflydelsen på SSP arbejdet, tilpasning af aktiviteter og formen på sidste skoledag.

Det var også i 2021, at den nye, tilpassede beskrivelse af SSP samarbejdet afløste det forældede kommissorium via beslutning i Byrådet.

I slutningen af 2021skete der også udskiftning i SSP styregruppen i og med at to nye politiske medlemmer indtrådte i gruppen til afløsning for to daværende.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Morten Haupt-Hansen deltog ikke i mødet.

19. Orientering om sidste skoledag 2022

Resume

Sagen orienterer om arbejdet med at planlægge sidste skoledag 2022.


Sagsfremstilling

Planlægningen af sidste skoledag 2022 er allerede i fuld gang.


Grundet retningslinjer for håndtering af COVID-19 var det ikke muligt at afholde den traditionsrige sidste skoledag hverken i 2020 eller i 2021 på samme måde, som det ellers er kutyme.

Sidste skoledag 2022 planlægges dog ud fra, at det er muligt at afholde et arrangement som sædvanligt, hvor alle afgangsklasser i kommunen inviteres til et fælles, alkoholfrit arrangement fra kl.13-17.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til sidste skoledag er afholdes inden for SSP´s økonomiske ramme, som i forhold til sidste skoledag er på 110.000 kr. på aktivitetsbudgettet. Arrangementet tilpasses den økonomiske ramme, således at uforudsete udgifter i forbindelse med arrangementet afholdes inden for rammen.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Morten Haupt-Hansen deltog ikke i mødet.

20. Orientering om ungeprofilundersøgelsen

Resume

Der følges op på sag nr. 11 fra SSP styregruppemødet d. 7. juni 2021 vedrørende eventuel deltagelse i ungeprofilundersøgelsen.

En ungeprofilundersøgelse er en elektronisk, spørgeskemabaseret populationsundersøgelse med fokus på livsstil hos elever i 7., 8. og 9. klasse samt på Ungdomsuddannelser.

Faxe Kommune indgik i ungeprofilundersøgelsen i 2015 på baggrund af beslutning i SSP styregruppen.


Sagsfremstilling

Ungeprofilundersøgelsen er landsdækkende og frivillig for kommunerne at deltage i. Undersøgelsen er ensartet, så kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner kan få aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation og bidrager dermed til at styrke den forebyggende indsats i og på tværs af landets kommuner.

Ungeprofilundersøgelsen afvikles i overensstemmelse med lovgivningen, herunder databeskyttelsesreglerne og via kommunernes portal BørnUngeLiv. BørnUngeLiv (tidligere Skolesundhed.dk) startede i 2007 i samarbejde mellem en række kommuner og Aarhus Universitet støttet af en bevilling fra Trygfonden. Den centrale idé var, at kommunerne udviklede et fælles arbejdsværktøj. I 2011 blev rettighederne til at anvende BørnUngeLiv overgivet til deltagerkommunerne af Aarhus Universitet. Det betyder, at det er deltagerkommunerne, der ejer BørnUngeLiv. I det kommunale repræsentantskab sidder en repræsentant fra hver region samt en fra hver af følgende storkommuner: København, Aarhus, Aalborg og Odense.

For at deltage i ungeprofilundersøgelsen skal der indgås aftale med BørnUngeLiv. BørnUngeLiv er et redskab, som ved hjælp af viden fra spørgeskemaer, målrettet forældre, børn og unge, herunder Ungeprofilundersøgelsen, understøtter kommunernes indsats for, at børn og unge trives godt. Viden fra spørgeskemaerne giver kommunen overblik over trivsel og sundhed på både klasse-, skole-, institutions- og kommuneniveau i form af børne- og ungeprofiler. Kommunens superadministrator er ansvarlig for at oprette de brugere, der skal have adgang til kommunens resultater og rapporter i form af grafer. Der kan ikke gives adgang til data på individniveau.

Lokalt er deltagelse i den kommende ungeprofilundersøgelse afhængig af godkendelse fra Faxe Kommunes databeskyttelsesrådgiver og IT-afdelingen. Der er nu startet drøftelser mellem Faxe Kommune og det tværfaglige sekretariat, der står bag BørnUngeLiv i forhold til, om Faxe Kommune anser løsningen for at være brugbar. Ca. 70 kommuner anvender allerede BørnUngeLiv.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgift for deltagelse i undersøgelsen afhænger af hvilke moduler, der tilvælges i selve spørgeskemaet samt om flere enheder i kommunen deltager i undersøgelsen og dermed får del i resultaterne. Prisen vurderes at være i omegnen af 30.000 kr., som deles mellem de enheder, der deltager i undersøgelsen. Beløbet afholdes for SSP´s vedkommende inden for rammen.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Morten Haupt-Hansen deltog ikke i mødet.

21. Orientering om rockergrupperinger i Faxe Kommune

Resume

Under punktet orienteres der om status på nuværende rockergrupperinger i Faxe Kommune.


Sagsfremstilling

Grundet nyeste udvikling i tilstedeværelsen af en rockerrelateret gruppering i Faxe Kommune, sættes der særligt fokus på samarbejde mellem kommune og politi på dette område.

Under punktet fremlægger SSP og politiet vedkommende viden for SSP styregruppen.


Alle relevante parter er opmærksomme på situationen, idet enhver bosættelse af medlemmer af bander, der kan have kriminelle aktiviteter, tages særdeles alvorligt.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Morten Haupt-Hansen deltog ikke i mødet.

22. Orientering om politiets databaserede tilgang til at forebygge og nedbringe ungdomskriminalitet

Resume

Under punktet giver politiet en orientering om deres tilgang til ungdomskriminalitet, hvor der er igangsat et fælles projekt mellem kommunerne i politikredsen og politiet.


Sagsfremstilling

I regi af kredsrådet er der igangsat et fælles projekt mellem kommunerne i politikredsen og politiet med det formål at nedbringe og forebygge personfarlig ungdomskriminalitet.


Der er nedsat fire tværgående projektgrupper, som arbejder med hvert sit tema inden for projektets overordnede ramme. Faxe Kommune deltager i projektet med medarbejdere fra SSP og den sociale børne- og ungemyndighed.

Politiet fortæller under punktet om det overordnede projekt og dets formål samt de underliggende projekter.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende:

Morten Haupt-Hansen deltog ikke i mødet.

Ivan Flændsdal deltog ikke under dette punkt.

23. Beslutning om mødedato for SSP styregruppen 2022

Resume

Jf. forretningsorden og beskrivelse for SSP samarbejdet skal der afholdes fire årlige møder i SSP styregruppen. Styregruppen træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår de ordinære møder afholdes.


Da dette år er valgår, og det endnu er uvist, hvilke politiske medlemmer, der indtræder i SSP styregruppen for den nye periode, foreslås derfor kun en dato for styregruppens første, konstituerende møde.


Sagsfremstilling

På styregruppens første møde fremlægges forslag til mødeplan for resten af 2022. Det foreslås, at styregruppens første møde foregår torsdag d.3. marts 2022 kl. 16.30-18.30.


På denne dato er ikke planlagt andre politiske møder.Lovgrundlag herfor er retsplejeloven og lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at SSP styregruppen mødes d.3. marts 2022.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Morten Haupt-Hansen deltog ikke i mødet.

Ivan Flændsdal deltog ikke under dette punkt.

24. Meddelelser fra Politiet

Sagsfremstilling

Der er generelt stille og roligt i kommunen.


Fraværende:

Morten Haupt-Hansen deltog ikke i mødet.

Ivan Flændsdal deltog ikke under dette punkt.


Beslutning

.

25. Meddelelser fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Sagsfremstilling

Der gives meddelelse om:

Organisationsforandring.


Fraværende:

Morten Haupt-Hansen deltog ikke i mødet.

Ivan Flændsdal deltog ikke under dette punkt.


Beslutning

.