SSP Styregruppe - 10-09-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Tirsdag, 10 september, 2019 - 16:30
Hent som fil:
15. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Beslutning

Godkendt.

16. Tema: Ungegrupperinger

Sagsfremstilling

Under punktet holdes oplæg om ungegrupperinger ved SSP konsulenterne, og der drøftes kategorier, udtryk samt hvordan der kan arbejdes med de unge.

Lovgrundlag

Retsplejeloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at oplæg og drøftelse tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

17. Beslutning om punkter til drøftelse på fællesmøde mellem Udsatterådet, SSP styregruppen og PSP

Sagsfremstilling

Der skal jf. Udsattepolitikkens handleplan afholdes fællesmøde mellem SSP, Udsatterådet og PSP-repræsentanter i efteråret.


På baggrund af Udsatterådets handleplan (bilag 2) for deres udsattepolitik (bilag 1) inviteres derfor til fællesmøde om udfordringer, der er tværgående for SSP, Udsatterådet og PSP indenfor emnerne hjemløshed og ungdomskriminalitet. Fællesmødet finder sted d.7. november 2019.


Som forberedelse til fællesmødet bedes SSP styregruppen drøfte, hvad der ønskes taget op på fællesmødet inden for de nævnte emner.


I Udsattepolitikken er mål vedrørende hjemløshed defineret som:

  • Ingen af kommunens borgere skal være tvunget til at være hjemløs.

"Målet skal nås ved, at Faxe Kommune er opmærksom på, at der er forskel på tvungen og frivillig hjemløshed. Der skal være forståelse for, at voksne borgere, uden mindreårige børn, vælger alternative boformer. Men ingen borgere skal være tvunget til livet på gaden, uden at få tilbudt en helhedsorienteret støtte til at komme i en mere permanent bolig.

Færre skal være hjemløse."

I handleplanen for Udsattepolitikken fremgår det, at: "I 2019 afholdes et temamøde mellem Udsatterådet, SSP og PSP omkring hjemløshed i kommunen, og hvordan man kan sikre, at færre borgere i Faxe Kommune er hjemløse. På mødet drøftes indsatser, som kan understøtte dette arbejde."


I Udsattepolitikken er mål vedrørende ungdomskriminalitet defineret som:

  • Færre unge ender i et liv med kriminalitet.

"Målet skal nås ved, at Faxe Kommune er opmærksom på, at der er behov for, at udsatte unge bliver en del af nye og produktive fællesskaber, for eksempel gennem sportsklubber og andre fritidsaktiviteter. Der er behov for et stærkere forældresamarbejde, en styrkelse af SSP-arbejdet og en udbredelse af muligheden for at forlade det kriminelle liv.

Færre 15-17-årige udsatte unge skal modtage en fældende strafferetlig afgørelse."


I handleplanen for Udsattepolitikken fremgår at: "I 2019 afholdes et temamøde mellem Udsatterådet og SSP om unges kriminalitet i kommunen, og hvordan man kan sikre, at færre unge modtager en fældende strafferetlig afgørelse. På mødet drøftes indsatser, som kan understøtte dette arbejde."


Formandsskabet i Socialudvalget, hvorunder SSP styregruppen hører, har nikket til, at begge temadrøftelser slås sammen, da der er sammenfald mellem mødedeltagere og emner. Derfor inviteres der til et fællesmøde mellem Udsatterådet, SSP styregruppen og PSP gruppen d. 7. november 2019 kl. 15.30-17.30, hvor indsatser til begge punkter drøftes i fællesskab.


Lovgrundlag

Retsplejeloven.


Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at SSP styregruppen beslutter, hvad de ønsker at drøfte til fællesmødet indenfor emnerne hjemløshed og ungdomskriminalitet.

Beslutning

Styregruppen ønsker at drøfte følgende emner:

- Alternative fællesskaber

- Problematikker når man ikke længere kan trække på sit netværk

- Problematikker når man er udenfor fællesskabet

- Samspillet med kommunens ungeindsats


18. Orientering om det opsøgende arbejde i skolernes sommerferie

Sagsfremstilling

Under punktet giver SSP konsulenterne en status på, hvordan skolernes sommerferie er gået i SSP regi, hvilke opsøgende indsatser, der er leveret, og hvordan det er gået.


Det opsøgende arbejde er en integreret del af SSP arbejdet og den generelle kommunale forebyggelse af ungdomskriminalitet. Det opsøgende SSP arbejde foregår i hele kommunen, men hovedsagligt der, hvor de unge mennesker mødes organiseret eller uorganiseret.

Det opsøgende SSP foregår primært eftermiddag, aften og weekender og tilrettelægges alt efter, hvor og hvornår, der skønnes at være behov for en opsøgende indsats.

Lovgrundlag

Retsplejeloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

19. Orientering om knallertindsats i Faxe Ladeplads

Sagsfremstilling

Hermed følges op på SSP styregruppens fokus på knallertkørsel i Faxe Ladeplads. Med sagen orienteres om nyt privat/foreningsmæssigt initiativ for de unge.


Gennem længere tid har der været episoder med knallertkørsel og musik til ulempe for borgerne i Faxe Ladeplads. Såvel SSP som politiet har haft fokus herpå gennem længere tid.


Frivillige kræfter og private aktører har, med Faxe Ladeplads Idrætsforening og Faxe Ladeplads borgerforening i spidsen, arrangeret at knallertkørerne nu har et afgrænset område, der er stillet til rådighed af Faxe Kalk, hvor de kan være, og hvor de kan køre uden at være til gene for borgerne.


SSP har bidraget til at skabe kontakt mellem indrætsforeningen og de unge knallertkørere og har dermed været behjælpelige i processen. SSP vil følge initiativet fremadrettet, og hjælpe med at lave aftaler mellem de unge, foreningerne og virksomheden.


De unge har nu en grund, hvor de kan opholde sig, men da der ikke er en form for afskærmning eller overdækning på grunden, arbejdes der på, at der bevilges en container til de unge i samarbejde mellem Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Familie, Social & Beskæftigelse, idet initiativet foregår primært i foreningsregi og tildels i SSP regi.


Lovgrundlag

Retsplejeloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

20. Meddelelser fra Politiet

Økonomi


Sagen afgøres af

SSP styregruppen

Beslutning

.

21. Meddelelser fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Sagsfremstilling

Der gives meddelelse om dato for første SSP temaeftermiddag, der er d. 31. oktober 2019, kl. 14-16.30.

Økonomi


Sagen afgøres af

SSP styregruppen

Beslutning

.