SSP Styregruppe - 10-12-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Tirsdag, 10 december, 2019 - 16:30
Hent som fil:
22. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen.

Beslutning

Godkendt.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

23. Beslutning om ændring af forretningsorden for SSP styregruppen

Sagsfremstilling

Sagen omhandler forslag om ændring af SSP Styregruppens forretningsorden.


I forretningsordenen (vedlagt som bilag) står i stk. 4: "Styregruppen består af 3 politisk udpegede medlemmer og 2-3 ledelsesrepræsentanter fra politiet foruden de administrative medlemmer, der er leder af den kommunale enhed, hvor SSP organisatorisk er forankret, centerchefen samt sekretær. SSP konsulenter deltager i styregruppemøder ved behov".


Da der er behov for, at SSP konsulenterne deltager i alle styregruppemøderne foreslås det, at stk 4 ændres til: "Styregruppen består af 3 politisk udpegede medlemmer og 2-3 ledelsesrepræsentanter fra politiet foruden de administrative medlemmer, der består af leder af den kommunale enhed, hvor SSP organisatorisk er forankret, centerchefen samt sekretær foruden de til enhver tid fungerende SSP konsulenter".


Lovgrundlag

Retsplejeloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at forretningsordenen ændres.

Beslutning

Godkendt.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

24. Forslag fra Socialudvalget: Kampagne mod hash

Sagsfremstilling

Den 23. september 2019 havde Socialudvalget 1. behandling af kvalitetsstandarderne for hhv. "Serviceloven § 101 Rådgivning og stofmisbrugsbehandling" og "Sundhedsloven § 141 Rådgivning og alkoholbehandling". I drøftelse af kvalitetsstandarderne opstod ønske om øget dialog omkring brug og normalisering af brug af hash. Socialudvalgets ønske er, at man i Rus-koordinationsgruppen og SSP-styregruppen arbejder mod en lokal oplysningskampagne rettet mod unge.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse foreslår derfor, at SSP-styregruppen og Rus-koordinationsgruppen afholder endnu et fællesmøde i foråret 2020 med hash-kampagnen som omdrejningspunkt. Formålet med fællesmødet er, at kampagnen bliver politisk forankret og med input fra begge grupper.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Retsplejeloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at der afholdes fællesmøde mellem Rus-koordinationsgruppen og SSP Styregruppen med fokus på unges brug af hash.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at fællesmødet handler om at få øget viden om emnet og aktuelle indsatser, inden eventuelle initiativer besluttes.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

25. Beslutning om mødeplan for SSP Styregruppen 2020

Sagsfremstilling

Ifølge kommissiorie for SSP samarbejdet i Faxe Kommune skal der afholdes fire årlige møder i SSP Styregruppen.


Der foreslåes følgende datoer for møder i 2020:


Tirsdag d. 10. marts 2020

Tirsdag d. 9. juni 2020

Tirsdag d. 15. september 2020

Tirsdag d. 15. december 2020


Møderne ligger som regel i tidsrummet 16.30-18.30.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Kommisorium for SSP samarbejdet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at mødeplan for 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


26. Orientering om udenbys opsøgende indsats

Sagsfremstilling

Sagen orienterer om SSP konsulenternes opsøgende arbejde uden for kommunegrænsen.


Da kommunens unge færdes i omkringliggende kommuner på grund af eksempelvis uddannelse og i forbindelse med større arrangementer, har SSP konsulenterne udvidet deres opsøgende arbejde. Der er indgået samarbejde med Næstved og Køge kommuners SSP medarbejdere om at udføre opsøgende SSP arbejde på tværs af kommunegrænser, således at man kan følge kommunens unge. På samme vis udfører Næstved og Køges SSP medarbejdere opsøgende arbejde i Faxe kommune.

Dette har ikke indflydelse på mængden af opsøgende arbejde, der udføres inden for egen kommune.


Lovgrundlag

Retsplejeloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


27. Orientering om afholdt SSP temadag

Sagsfremstilling

Med sagen fremlægges orientering om den afholdte SSP temaeftermiddag og evaluering af denne.

D. 31. oktober 2019 blev der afholdt SSP temaeftermiddag om unge og sociale medier. Der var omkring 60 tilmeldte, og ca. 50 fremmødte. Temaeftermiddagen var den første i den nye form.


Der blev efterfølgende sendt en elektronisk evaluering ud, som viser overordnede fine tilbagemeldinger. Evalueringen viser også, at der var ønske om mere tid til at drøfte emnet på tværs af de fremmødte.

SSP koordinationsgruppen bemærker, at det kunne være gavnligt med vekslen mellem oplæg og drøftelser mellem de fremmødte, lige som koordinationsgruppen også bemærker, at der til næste temaeftermiddag i højere grad bør inviteres via kalenderinvitationer, hvor der er muligt, frem for elektronisk tilmelding, som der blev anvendt til denne første temaeftermiddag.


Næste temaeftermiddag er planlagt til at finde sted d. 30. januar 2020, hvor temaet er Ungdomskriminalitetsnævnet. Der er sendt kalenderinvitationer ud, hvor det er muligt. Samarbejdsparter uden mulighed for at modtage kalenderinvitationer, inviteres på anden vis.

Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede, individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år. Nævnet findes i alle politikredse i landet. Nævnet består af en dommer, som leder mødet, et kommunalt ansat medlem og et nævnsmedlem, som er ansat i politiet. De kommunalt ansatte medlemmer må ikke behandle sager fra egen kommune.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


28. Meddelelser fra Politiet

Økonomi


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen.

Beslutning

.

29. Meddelelser fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Økonomi


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen.

Beslutning

.