SSP Styregruppe - 13-12-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Tirsdag, 13 december, 2022 - 16:30
Hent som fil:
23. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

SSP styregruppen skal godkende dagsordenen.
Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

24. Præsentation af nyt formandsskab for SSP styregruppen

Resume

Byrådet godkendte på sit møde d.24. november 2022, at der indtræder et nyt formandsskab for SSP styregruppen.


Den tidligere formand René Nielsen har meddelt, at han ikke længere kan forlige hvervene med sit job.


I bilag 1 og 2 kan beskrivelse af og forretningsorden for gruppen læses.

Sagsfremstilling

Ved det konstituerende møde 2. december 2021 blev Jannick Jeppesen valgt som formand, Randi O. Johansson som næstformand og Anne Fiil Winther som medlem. Ved byrådets møde den 30. maj 2022 blev René Nielsen udpeget som medlem og formand af SSP-Styregruppen, da Jannick Jeppesen udtrådte af hvervet.

Med Rene Nielsens udtrædelse af SSP styregruppen er det besluttet af Byrådet, at:

  • Randi O. Johansson (løsgænger) indtræder som formand for SSP styregruppen.
  • Martin Rosbjørn (O) indtræder som medlem af SSP styregruppen, og er valgt som næstformand.


Anne Fiil Winther fortsætter som medlem af SSP styregruppen.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning

Forslag til ændringer af forretningsorden: at virtuel deltagelse kan ske med kortere varsel end det fremgår nu. Forslaget stilles til godkendelse på næste SSP styregruppemøde. Det bør videre fremgå i forretningsordenen at man ved virtuel deltagelse er forpligtet til at sikre fortroligheden.

25. Beslutning om mødeplan for 2023

Resume

Jf. forretningsorden og beskrivelse for SSP samarbejdet skal der afholdes fire årlige møder i SSP styregruppen. Styregruppen træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår de ordinære møder afholdes. Med denne sag fremlægges forslag om fire datoer i 2023.


Sagsfremstilling

SSP styregruppen træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår de fire ordinære møder afholdes. Der planlægges at afholde et møde i kvartalet.


Der foreslås derfor følgende datoer for møder i SSP styregruppen i 2023:
D.16. marts

D. 15. juni

D. 14. september

D. 14. december.


Møderne ligger som regel i tidsrummet 16.30-18.30 i Haslev.Lovgrundlaget er retsplejeloven og lov om kommuners styrelse.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at møderne i 2023 ligger:

D.16. marts

D. 15. juni

D. 14. september

D. 14. december.


Beslutning

Styregruppen har godkendt mødeplanen.

26. Orientering om arbejdet med ekstremisme

Resume

Center for Dokumentation og Indsats mod
Ekstremisme har for nyligt sendt brev til borgmestre og politidirektører i landet. I brevet er en opfordring til at prioritere opmærksomhedsindsats på skoler og uddannelser.


Med punktet orienteres om tiltag i Faxe Kommune.


Sagsfremstilling

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme er en del af Udlændingestyrelsen.


Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme er en statslig myndighed, der dels skal forebygge og modvirke ekstremisme i Danmark, både nationalt, lokalt, online og uden for landets grænser, dels indhente baggrundsoplysninger om forskellige lande og hændelser.


Centeret understøtter således det forebyggende arbejde blandt statslige myndigheder, kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet m.fl., ligesom centeret er ansvarligt for
indhentning af baggrundsoplysninger til brug for den nationale sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere samt forbudslisten mod modtagelse af udenlandske donationer.

Centeret tilbyder rådgivning om at håndtere lokale udfordringer og udvikle forebyggende beredskaber og handlingsplaner samt opkvalificerende kurser om en bred vifte af emner inden for ekstremisme og forebyggelse.Brevet, der er sendt til borgmestre og politidirektører indholder en opfordring til, at der laves en opmærksomhedsindsats på skoler og uddannelser om bekymringstegn, forebyggende handlemuligheder og kriseberedskab ved udfordringer med baggrund i ekstremisme og radikalisering.


Et af de tilbud centeret har, og som der er taget i mod i Faxe Kommune, er et webinar d.24. november 2022 for SSP lærer, som forberedte lærerne på at holde oplæg for deres kolleger på personalemøder, for at udbrede viden om emnet. Efterfølgende står SSP for at lavet en samlet og fælles opsamling på webinaret for at styrke SSP lærernes videre arbejde med emnet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Christina uddyber med orientering om den konkrete indsats. Der er spørgsmål fra styregruppen om der laves øvelser i beredskabet på skolerne. Da politiet er fraværende i dag kan de ikke supplere vedr. indsatsen. SSP konsulenterne er ikke bekendt med at der er konkrete beredskabsøvelser. Dialog om behovet tages med til møde med SPP lærerne.


SSP styregruppen ønsker orienteringssag efter den fælles opsamling på webinaret.


Brevet fra Center for Dokumentation og Indsats mod ekstremisme vedlægges referatet til orientering.


Orienteringen tages til efterretning.

27. Orientering om høring af ny alkohol og rusmiddelpolitik

Resume

I uge 45 blev udkast til Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 til høring i Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Plan & Kulturudvalget. Høringsperioden løb fra den 3. oktober til den 9. december 2022. Faxe Kommunes nye tværgående Alkohol & Rusmiddelpolitik skal udgøre rammen for det kommende arbejde mod et mere hensigtsmæssigt forbrug af alkohol samt en nultolerance overfor stoffer.


Udkastet blev ikke sendt til høring i SSP styregruppen, fordi fagudvalgene har beslutningskompetencen vedrørende politikker.


Sagsfremstilling

Udkastet til politikken er blevet til efter et RUS-temamøde den 15. august 2022, hvor en bred række interne og eksterne aktører deltog. Her var SSP inviteret.

Mødet resulterede i en stor mængde inputs fra deltagerne, som en arbejdsgruppe på tværs af fagcentrene efterfølgende har sorteret og kategoriseret. Det er sket under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunal alkohol og stofforebyggelse samt kommunens tidligere arbejde på området. Udkastet til Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 og høringsbrevet er vedlagt som bilag 1 og 2.


Politikken forventes endeligt vedtaget i Byrådet d. 31. januar 2023 efter anbefaling fra Socialudvalget.


Politikkens opbygning
Politikken er bygget op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om en flerstrenget, helhedsorienteret og systematisk forebyggende indsats. Indsatsen er fordelt på fem temaer med tilhørende konkrete indsatsområder, der retter sig mod alle målgrupper og de mange faktorer, der påvirker brugen af alkohol og andre rusmidler. Derfor inddrager indsatssområderne en række arenaer som fx kommune, familien, grundskoler, ungdomsuddannelser, festmiljøer, civilsamfund, kultur og foreningsliv. Politikkens fem temaer er:

1. Tværgående organisering af alkohol og rusmiddelindsatsen
2. Kommunens borgerrettede funktioner
3. Kommunens institutioner
4. Ansvarlig udskænkning og trygt natteliv
5. Rådgivning og behandling

Indsatsområderne er fordelt under de fem temaer og bygger dels på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og dels på inputs fra dialogmødet. Beskrivelse af temaer og indsatsområder fremgår af vedlagte udkast til politik.

Tværgående organisering
Arbejdet med den forebyggende alkohol og rusmiddelindsats er forankret på politisk niveau i Rusmiddelkoordinationsgruppen, som består af Socialudvalget og udvalgsformændene fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget. På administrativt niveau er politikken forankret i Chefforum og udmøntes på handleplansniveau via den tværgående koordinationsgruppe Sundhed på Tværs, der koordinerer handleplansarbejdet af Sundhedspolitikken.


Høringsbemærkninger fra Børn & Læringsudvalget er disse: Udvalget anbefaler, at der også kommer særligt fokus på unges brug af alle former for rusmidler. Udkastet har ligeledes været i høring i MED systemet (medarbejdernes medbestemmelse og medindflydelse).


I udkastet er SSP styregruppen nævnt på side 5 under overskriften "Politiske mål" med hensyn til fastlæggelse af mål. Dette forventes uddybet eller redigeret, når politikken vedtages eller i det efterfølgende arbejde.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

SSP styregruppen har drøftet at Ungeprofil-undersøgelsen er inddraget i forslaget til Alkohol og rusmiddelpolitik. SSP styregruppen har ikke været høringsberettiget i forslaget. Ungeprofilen er besluttet af SSP styregruppen, og det har ikke været målet at levere data til Alkohol- og rusmiddelpolitikken. Der er desuden en opmærksomhed på at SSP ressourcerne ligger i det opsøgende arbejde. SSP styregruppen henstiller at blive høringsberettigede i sager der vedrører SSP.


Orienteringen taget til efterretning.

28. Orientering fra familiechefen

Resume

Under punktet orienterer familichefen om socialområdet og de øvrige områder i centeret.


Sagsfremstilling

Familiechefen orienterer styregruppen om:


  • Lovændring på vej: Barnets lov erstatter lov om social service.
  • Status på forventet regnskab for 2022 og forventet budget 2023 for SSP .
  • Status på ukrainske børn og unge bosat i Faxe KommuneØkonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

29. Orientering fra SSP konsulenterne herunder drøfte næste temadag

Resume

Under punktet orienterer SSP konsulenterne styregruppen.


Sagsfremstilling

SSP konsulenterne orienterer styregruppen om:


  • Afholdelse af sidste skoledag: status på planlægning af sidste skoledag i 2023.
  • Ungeprofilundersøgelsen: status på tilpasning af temaer og spørgsmål i undersøgelsen samt information om gennemførelse.
  • Afholdelse af temadag i efteråret 2022: kort mundtlig evaluering og drøftelse af evt. tilpasninger af kommende temadag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Styregruppen har valgt radikaliseringstemaet til næste temadag. Godkendelse af dato for temadagen sendes i høring hos styregruppen.


Orientering taget til efterretning.

30. Orientering fra politiet

Resume


Under punktet orienterer politiet styregruppen.


Sagsfremstilling

Politiet har ikke mulighed for at deltage i dette styregruppemøde, hvorfor der ikke er sat nogle orienteringspunkter ind.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Der er ikke orienteret, grundet politiets fravær.

31. Eventuelt

Beslutning

Randi rejser drøftelse af, hvor SSP styregruppen afholder styregruppe-møderne. Randis forslag er at nogle af styregruppemøderne kunne foregå på faciliteter der kan give indsigt i SSP arbejdsområdet. Der kunne også være tale om ekskursion for styregruppen.


Forslaget sættes på næste dagsorden.


Ændringsforslag til forretningsorden: fremadrettet fremsendes referat til godkendelse pr. mail.