SSP Styregruppe - 14-06-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Tirsdag, 14 juni, 2022 - 16:30
Hent som fil:
8. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen.

Beslutning

Godkendt.

9. Godkendelse af beskrivelse af SSP samarbejdet

Resume

Der er udarbejdet en beskrivelse af SSP samarbejdet, som indeholder oplysninger om formål med SSP samarbejdet, organisering, lokal tilrettelæggelse og opgavebeskrivelse for SSP konsulenterne (se bilag).


Med sagen fremlægges beskrivelsen til SSP styregruppens godkendelse, fordi der i denne udgave af beskrivelsen er ændret i afsnittet om organisering, da administrationen foreslår, at centerchefen uddelegerer sin deltagelse i SSP styregruppen til "en chef fra Center for Børn, Unge & Familiers ledelse". Det er også tilføjet, at Børn & Ungeafdelingen og Familie & Ungeindsatsen er slået sammen i "afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde", hvor SSP teamet er organiseret.


Alle ændringer er markeret i bilaget.


Sagsfremstilling

Beskrivelse af SSP samarbejdet afløste i foråret 2021 det daværende kommissorium. Dette skete på den tidligere styregruppes foranledning og fordi kommissoriet var forældet. Den nye beskrivelse har været i høring hos SSP´s samarbejdsparter og vedtaget af Byrådet.


Beskrivelsen af SSP samarbejdet sætter en ramme for formål med SSP samarbejdet, organisering, lokal tilrettelæggelse og opgavebeskrivelse for SSP konsulenterne og bruges dermed både til afgrænsning og forklaring af SSP samarbejdet i Faxe Kommune. SSP beskrivelsen suppleres af de samarbejdsaftaler, der også er lavet mellem SSP og en række samarbejdsparter.


I den udgave af beskrivelsen, som er vedlagt som bilag, er der ændringer til - alle markeret med gul overstregning:


s.2. Tilføjet afsnit: "SSP er organiseret i Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde i Center for Børn, Unge & Familier. Afdelingen udgøres af myndigheden på børn, unge og familieområdet i Børn & Ungeafdelingen og Familie og Ungeindsatsen, der varetager indsatser til børn, unge og familier ".


s. 3 under overskriften Organisering, "SSP styregruppen ser således ud":

Det foreslås, at "Centerchefen fra Center for Børn, Unge & Familier" ændres til "En chef fra ledelsen i Center for Børn, Unge & Familier". Dette foreslås, fordi der er sket ændringer i centerorganiseringen, som har medført udnævnelse af en stabschef, en dagtilbudschef og en familiechef foruden de eksisterende ledere i skoler, Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR. Det giver mulighed for, at der kan deltage en centerledelsesrepræsentant, der er tættere på SSP´s arbejdsfelt end centerchefen. Det vil som udgangspunkt være Familiechefen, der deltager i styregruppemøderne. Familiechefen er ansvarlig for at bringe viden, spørgsmål og drøftelser videre til centerchefen og den øvrige ledelse i Center for Børn, Unge & Familier.


s. 3 under deltagere til formøder: Samme ændring gør sig gældende her; "centerchefen" foreslås ændret til ”En chef fra Center for Børn, Unge & Familiers ledelse”.Denne ændring har SSP styregruppen kompetence til at beslutte, fordi den kun vedrører organisering i eget fagcenter.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

SSP styregruppen

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at de i bilaget markerede ændringer godkendes.

Beslutning

Godkendt.

10. Beslutning om deltagelse i ungeprofilundersøgelse

Resume

Under denne sag bedes SSP styregruppe træffe beslutning om deltagelse i ungeprofilundersøgelsen.

En ungeprofilundersøgelse er en elektronisk, spørgeskemabaseret undersøgelse med fokus på livsstil hos elever i 7., 8. og 9. klasse samt på Ungdomsuddannelser.

Faxe Kommune indgik i ungeprofilundersøgelsen i 2015 på baggrund af beslutning i SSP styregruppen.


Denne sag følger op på sag nr. 11 fra SSP styregruppemødet d. 7. juni 2021 vedrørende eventuel deltagelse i ungeprofilundersøgelsen og sag nr. 20 fra SSP styregruppemødet d. 6. december 2021, som orienterede om undersøgelsen og prisen herpå.

Da der er nye oplysninger til prisen bedes styregruppen træffe beslutning om eventuel deltagelse i undersøgelsen.


Sagsfremstilling

Ungeprofilundersøgelsen er landsdækkende og frivillig for kommunerne at deltage i. Undersøgelsen er ensartet, så kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner kan få aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation og bidrager dermed til at styrke den forebyggende indsats i og på tværs af landets kommuner.

Ungeprofilundersøgelsen afvikles i overensstemmelse med lovgivningen, herunder databeskyttelsesreglerne og via kommunernes portal BørnUngeLiv. BørnUngeLiv (tidligere Skolesundhed.dk) startede i 2007 i samarbejde mellem en række kommuner og Aarhus Universitet støttet af en bevilling fra Trygfonden. Den centrale idé var, at kommunerne udviklede et fælles arbejdsværktøj. I 2011 blev rettighederne til at anvende BørnUngeLiv overgivet til deltagerkommunerne af Aarhus Universitet. Det betyder, at det er deltagerkommunerne, der ejer BørnUngeLiv. I det kommunale repræsentantskab sidder en repræsentant fra hver region samt en fra hver af følgende storkommuner: København, Aarhus, Aalborg og Odense.

For at deltage i ungeprofilundersøgelsen skal der indgås aftale med BørnUngeLiv. BørnUngeLiv er et redskab, som ved hjælp af viden fra spørgeskemaer, målrettet forældre, børn og unge, herunder Ungeprofilundersøgelsen, understøtter kommunernes indsats for, at børn og unge trives godt. Viden fra spørgeskemaerne giver kommunen overblik over trivsel og sundhed på både klasse-, skole-, institutions- og kommuneniveau i form af børne- og ungeprofiler. Kommunens superadministrator er ansvarlig for at oprette de brugere, der skal have adgang til kommunens resultater og rapporter i form af grafer. Der kan ikke gives adgang til data på individniveau.

Deltagelse har tidligere været drøftet i styregruppen med positiv tilkendegivelse. Idet der er nye oplysninger om prisen på deltagelse, tages sagen op igen.

I 2015, da Faxe Kommune sidst deltog i ungeprofilundersøgelsen, var den samlede udgift på knap 10.000. kr. Prisen for deltagelse i 2022 angives til at være i omegnen af 12.000 kr. for SSP´s vedkommende, afhængig af hvilke moduler, der til vælges i selve spørgeskemaet og hvor mange andre afdelinger i kommunen, der også ønsker at benytte sig af undersøgelsen. Udgiften deles mellem de afdelinger, der deltager i undersøgelsen, og dermed falder udgiften for de enkelte afdelinger.

Prisen for at deltage er steget, fordi de fondsmidler, der var afsat til ungeprofilundersøgelse i de forrige år, er bortfaldet. I 2023 stiger prisen for deltagelse yderligere.

Administrationen anbefaler, at der deltages i ungeprofilundersøgelsen i indeværende år (2022).Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der deltages i ungeprofilundersøgelsen i 2022.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at deltagelse i 2023 tages op til beslutning i styregruppen i det kommende år.

11. Drøftelse af temaeftermiddage i SSP regi

Resume

SSP styregruppen kan afholde arrangementer for samarbejdspartnere jf. beskrivelsen for SSP samarbejdet.


D.19. marts 2019 besluttede den daværende styregruppe, at arrangementerne skal afholdes som 4 årlige temaeftermiddage for SSP´s samarbejdspartnere. På grund af COVID-19 har der indtil d.d. været afholdt 2 temaeftermiddage.

Med denne sag skal SSP styregruppen drøfte, om formatet med 4 årlige temaeftermiddage skal fastholdes eller ændres.


Sagsfremstilling

Der har været afholdt to temaeftermiddage i SSP regi siden styregruppens beslutning om dette format.

En temaeftermiddag handlede om ungdomskriminalitetsnævnet, herunder nævnets kompetencer og opgaver, det tværfaglige samarbejde og den kommunale opgave og forpligtelse, som afgørelser i nævnet kan have indflydelse på. Den anden temaeftermiddag handlede om unge og sociale medier med oplæg fra en ungdomsforsker i unges brug af sociale medier.


Temaeftermiddagene har hver især haft ca. 50 tilmeldte, og deltagerne har været kommunalt ansatte og medarbejdere fra opholdssteder og heldagsskoler beliggende i Faxe kommune.
Evaluering af temaeftermiddagene har vist, at deltagerne ønsker, at der også gives plads til faglige drøftelser og netværksdannelse til arrangementerne. Udgifter til temadagene afholdes inden for SSP´s budget, og har ligget på hhv. 2000 kr. og 9000 kr. inkl. forplejning til deltagerne.


Efter bortfald af COVID-19 restriktioner bedes styregruppen nu drøfte, om formatet med 4 årlige temaeftermiddage skal fastholdes.


Som fordele ved det nuværende format kan nævnes:

 • 4 årlige arrangementer giver mulighed for at drøfte forskellige emner.
 • Udgifter til forplejning holdes på et minimum grundet den korte varighed på 2-2,5 timer.
 • Der er mulighed for at nå ud til mange samarbejdspartnere


Som ulemper ved det nuværende format kan nævnes:

 • Det er tidskrævende at planlægge fire temaeftermiddage.
 • Der vil være udgifter forbundet med at afholde de fire temaeftermiddage til fx oplægsholdere
 • Det er uklart om effekten af temaeftermiddagene står mål med udgifter her til samt ressourcer til planlægning.


SSP styregruppen skal drøfte, om formatet skal fastholdes, om antallet skal fastholdes, og om der er forslag til indhold eller temaer, der skal tages op.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at SSP styregruppen drøfter temaeftermiddagene.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at der afholdes to årlige temaeftermiddage og at samarbejde på tværs af kommuner forsøges.

12. Drøftelse af dagsordenspunkter til kommende SSP styregruppemøder

Resume

SSP styregruppens dagsorden udarbejdes jf. forretningsorden for styregruppen (bilag) forud for styregruppens møder.


Da der er en ny SSP styregruppe efter kommunalvalget 2021, tages denne sag om indhold på kommende dagsordener op. Med sagen bedes styregruppen drøfte, både om der er ønsker til kommende dagsordenspunkter og om der kan indarbejdes faste dagsordenspunkter, der giver mulighed for at orientere om sager eller tiltag, drøfte status eller øjebliksbilleder på området.


Sagsfremstilling

Dagsorden til SSP styregruppens møder udarbejdes som regel på baggrund af hvad der rører sig i SSP regi, og hvad der er behov for, at SSP styregruppen træffer beslutning om.


Der er afholdes 4 årlige møder i SSP styregruppen, og der kan indkaldes til ekstraordinære møder, hvis en situation kalder på det. Sidste gang der blev afholdt et ekstraordinært møde, var i 2020 på grund af Covid-19 nedlukningen.


For at optimere styregruppemøderne og samtidigt imødekomme, at området kan udvikle sig hastigt, bedes styregruppen drøfte, om:

 • der er emner eller temaer, som styregruppen gerne ser taget op. Der kunne fx være tale om indblik i lovgivningen på området, indsatser i SSP regi eller tendenser.
 • der er behov for, at der er faste punkter på dagsordenen til alle møderne, som handler om orienteringer eller nuværende status på tiltag. Et sådant punkt kan også bruges til mere løse drøftelser og spørgsmål.


Kommende dagsordener vil stadig indeholde konkrete orienterings- og beslutningspunkter.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at SSP styregruppen drøfter kommende dagsordener.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at der tilføjes følgende orienteringspunkter:

orientering fra Familiechefen

orientering fra politiet

orientering fra SSP13. Orientering om sidste skoledag 2022

Resume

Sagen orienterer om den netop afholdte sidste skoledag for afgangsklasserne i Faxe Kommune.Sagsfremstilling


Igen i år har det været muligt at afholde Faxe Kommunes traditionsrige alkoholfrie sidste skoledag efter to år med COVID-19 restriktioner.


Arrangementet blev en succes, særligt på grund af:

 • et stort fokus på selve planlægningsprocessen
 • arbejdsgruppens sammensætning og elevrådsrepræsentanternes aktive deltagelse
 • præsentation af dagen for afgangseleverne herunder forventningsafstemning
 • mange aktiviteter på dagen
 • stedet, hvor arrangementet afholdes og transport her til og fra
 • gratis mad, vand og sodavand


Arrangementet blev afholdt uden politianmeldelser eller klager, som kan henføres til sidste skoledags arrangementet set over hele døgnet. Der har været et godt samarbejde på tværs både før og under arrangementet, og der opleves at være opbakning til dagen. Der er opmærksomhed på, at det er vigtigt forsat at arbejde for den kulturændring, det er, at holde alkoholfri sidste skoledag.


Arrangementet i år kostede ca. 230 kr. pr. deltager, hvoraf en stor del af udgiften går til transport og aktiviteter. Udgifterne afholdes inden for rammen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

14. Meddelelser fra Politiet

Sagsfremstilling

Under punktet er der mulighed for at give korte meddelelser.


Beslutning

Der blev givet meddelelse om:


Meget lav aktivitet i døgnrapporten.

Ny lokalbetjent.

Årstiden medfører flere anmeldelser om knallert og musik til ulempe.

Der laves et øget antal risikovurderinger.

Det fælles ungdomskriminalitetsprojekt på tværs af kommunerne i kredsen og kriminalforsorgen.

Afdækning af PSP området.

Øget kommunikation over sociale medier.


15. Meddelelse fra Center for Børn, Unge & Familie

Sagsfremstilling


Under punktet er der mulighed for at give korte meddelelser.


Beslutning

Der gives meddelelse om:


Samarbejde med "skaterhallen".

Ungdomsforum.

Invitation til temamøde om ny alkohol og rusmiddelpolitik.