SSP Styregruppe - 14-09-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Onsdag, 14 september, 2022 - 16:30
Hent som fil:
16. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

SSP styregruppen skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i mødet.

17. Orientering om Ungdomsforum

Resume

Det er politisk besluttet, at der skal nedsættes et Ungdomsforum i Faxe Kommune. Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget besluttede i februar 2022 en proces for realisering af et Ungdomsforum i Faxe Kommune, herunder at der blev afholdt en workshop mellem de to udvalg d. 4. maj 2022. De to udvalg har besluttet, at Ungdomsforum fremadrettet placeres i Plan & Kulturudvalget.


Under punktet deltager koordinatoren for Ungdomsforum for at fortælle om forummet.


Sagsfremstilling

På baggrund af workshop og temadrøftelse har de to udvalg sat følgende rammer for Ungdomsforum:

 • Ungdomsforums formål er at styrke fællesskabet mellem unge, give unge erfaring med at være aktive medborgere, styrke unges initiativer, selvbestemmelse og mulighed for at udvikle ungemiljøer og at samarbejde direkte sammen med politikerne i Faxe Kommune. Ungdomsforum skal arbejde for og med unges vilkår, interesser og rettigheder og være et forum for alle unge mellem 15 og 25 år, som er bosiddende i Faxe Kommune.
 • Ungdomsforum understøttes af en koordinatorfunktion og midler tildelt via det kommunale budget.
 • Ungdomsforum beslutter selv organiseringsform og aktiviteter.
 • Ungdomsforum gives høringsberettigelse på niveau med råd og nævn. Hvorvidt der afgives høringssvar i bestemte sager/sagsforhold afgøres af Ungdomsforum.
 • Ungdomsforum kan udarbejde en form for forretningsorden, der beskriver ideen bag Ungdomsforum, og hvordan det forventes at fungere. Hvad der konkret udarbejdes og hvordan, besluttes af Ungdomsforum.
 • Ungdomsforum opfordres til løbende at informere det politiske niveau om deres aktiviteter og ønsker. Administrationen og koordinator understøtter Ungdomsforum heri.

For nuværende er Ungdomsforum i gang med rekrutteringsfasen. Pt. er 3 unge deltagende og blandt andet i gang med at lave podcasts i samarbejde med en lokalradio i Faxe.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i mødet.


18. Orientering om det opsøgende SSP arbejde

Resume

Der gives en orientering om det opsøgende SSP arbejde i perioden fra maj til september 2022.


Sagsfremstilling

Det opsøgende arbejde er en integreret del af SSP arbejdet og den generelle kommunale forebyggelse af ungdomskriminalitet. Det opsøgende SSP arbejde foregår i hele kommunen, men hovedsagligt der, hvor de unge mennesker mødes organiseret eller uorganiseret.

Det opsøgende SSP foregår primært eftermiddag, aften og weekender og tilrettelægges alt efter, hvor og hvornår, der skønnes at være behov for en opsøgende indsats.

SSP har - ud over det sædvanlige opsøgende arbejde i kommunen – haft et særligt fokus på følgende:


Haslev Festdage

Haslev festdage trækker rigtig mange unge til, og igen i år har der været unge, som har tjent til billetten ved at hjælpe med opsætning og nedtagning.


Haslev skaterhal

Der har i perioder har været udfordringer i forhold til de unges færden omkring skaterhallen. SSP har et godt og konstruktivt samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Haslev skaterhal.


Rockerklubben Satudarah

Satudarah har for nylig afholdt en større fest i deres klubhus i Finlandsgade. I forbindelse med denne fest blev der i samarbejde med politiet lavet aftaler om SSP´s rolle i forhold til de unge, der måtte vise interesse for denne fest.


Køge Festuge

Køge festuge er netop veloverstået, og SSP har været tilstede og synlige for de mange unge fra Faxe kommune, der hvert år deltager i arrangementet.Det opsøgende arbejde omkring ovenstående er forløbet stille og roligt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i mødet.


19. Orientering fra familiechefen

Resume

 Under punktet orienterer familichefen om socialområdet og de øvrige områder i centeret.

Sagsfremstilling


Familiechefen orienterer styregruppen om:

 • Ændring i ledelsen af SSP
 • Udviklingsplan for socialområdet


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i mødet.


20. Orientering fra SSP konsulenterne

Resume

Under punktet orienterer SSP konsulenterne styregruppen.


Sagsfremstilling


SSP konsulenterne orienterer styregruppen om:

 • Afholdelse af sidste skoledag: inden længe starter planlægning af sidste skoledag 2023.
 • Ungeprofilundersøgelsen: der arbejdes pt. med tilpasning af temaer og spørgsmål i undersøgelsen, så de imødekommer behov i Faxe Kommune.
 • Planlægning af temadag i efteråret er i gang.
Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i mødet.


21. Orientering fra politiet

Resume

Under punktet orienterer politiet styregruppen.Sagsfremstilling

Politiet orienterer styregruppen om:

 • Udskiftning på lederposten i Lokalpolitiet i Næstved og dermed ny repræsentant i SSP styregruppen.
 • Status på det tværsektorielle ungdomskriminalitetsprojekt.
 • Tryghedsundersøgelsen fra Justitsministeriet.
 • Status på kriminalitetsbilledet i Faxe kommune.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i mødet.


22. Eventuelt

Sagsfremstilling

Under punktet tages meddelelser og drøftelser op, som ikke har et selvstændigt dagsordenspunkt eller som ikke er medtaget under nogle af de øvrige dagsordenspunkter.


 • Drøftelse af SSP styregruppens deltagelse i RUS-temamøde d.15. august 2022.


Beslutning

Godkendt.


Charlotte Bergen Skov deltog ikke i mødet.