SSP Styregruppe - 19-03-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Tirsdag, 19 marts, 2019 - 17:30
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Beslutning

Godkendt.


Thorkild Steen Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

2. Forslag til mødeplan for 2019

Sagsfremstilling

Ifølge kommissiorie for SSP samarbejdet i Faxe Kommune skal der afholdes fire årlige møder i SSP Styregruppen.

SSP styregruppen besluttede på sidste møde, d. 11. december 2018, at fremtidige møder ligger på tirsdage i tidspunktet 16.30-18.30 samt at første møde i 2019 lægges d. 19. marts.


Der foreslåes følgende datoer for møder i 2019:


18. juni 2019

10. september

10. december 2019


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at mødeplan for 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Thorkild Steen Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

3. Forslag til årligt arrangement i SSP regi

Sagsfremstilling

SSP Styregruppen behandlede på møde d. 11. september 2018 sag om årligt arrangement i SSP regi, hvor det blev besluttet, at der arbejdes videre med planlægning af et sådan arrangement. Jf. kommissorium for SSP samarbejdet skal der afholdes et årligt arrangement i SSP regi, som styregruppen inviterer til. Arrangement i 2018 blev ikke afholdt grundet besparelser på økonomien, hvilket Socialudvalget besluttede.

Med sagen fremlægges forslag til tema for arrangementet foruden forslag til deltagerkreds.


Forslag 1:

Der foreslås at afholde fire eftermiddags temaarrangementer fordelt over det kommende år (2019-2020). Arrangementerne kan fx ligge torsdage og være af 2-2,5 times varighed. Dette vil sikre, at en bredere deltagerkreds kan deltage (her tænkes særligt skolerne og politikere).

Der foreslås en kombination af eksterne oplægsholdere og SSP konsulenter, der holder oplæg, og med afsat tid til plenumdrøftelse, herunder med et særligt fokus på at styrke samarbejdsrelationer og kendskab til hinanden jf. Faxe i Fællesskab.

Det foreslås, at det er SSP konsulenterne der i et samarbejde med repræsentanter fra SSP Koordinationsgruppen, der står for detaljeplanlægningen.


Temaer/emner:

Mulige oplægsholdere og kort præsentation:

Generel forebyggelse – herunder sociale medier. Børn og unge der deler eller får delt digitalt materiale (tekst og/eller billeder).

Oplægsholder kunne være Jonas Ravn fra Center for digital pædagogik, som har været med til at udvikle Undervisningsmaterialet

 ” dit liv på nettet” som bruges i Faxe kommune på 2. og 8. årgang

Dannelse - herunder flertalsmisforståelser og sociale relationer

Jonas Nørgaard Mortensen

Relationel velfærd – når borgere og professionelle møder hinanden og skaber relationer

Ungdomskriminalitetsnævn

Maria Lambrecht – socialrådgiver i politiets forebyggelsessekretariat.

Maria sidder med de sager, der bliver udvalgt til at komme i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Social pejling

Lars Holmberg – Lektor i kriminologi.

Hvad er social pejling, og hvorfor er det et vigtigt redskab i arbejdet med kriminalitetsforebyggelse. Der kunne tages afsæt i seneste forskning: ”Tingbjergundersøgelsen ”

It Kriminalitet - herunder salg og køb af stoffer og våben via digitale medier.

Muligvis oplæg ved politiet.

Når børn og unge har det svært i skolen

Tekla Canger - Lektor ph.d.

Hun har lavet forskning omkring unge i Ungdomsskolernes Heltidsundervisning – Unges fortællinger om marginalisering, men også om muligheder og inklusion.

Fælles for de unge, er en oplevelse af skolen som et sted hvor standardisering, normalisering og problemforståelser har skabt uoverstigelige vanskeligheder for dem; skolen er blevet til et sted hvor de ikke har oplevet anerkendelse af deres ’anderledeshed’ (diagnoser, faglige vanskeligheder, usikker tilknytning til fællesskaber etc.).


Forslag 2:

Der foreslås, at der afholdes en hel temadag – fra 8.30-16.00. i efteråret/vinteren 2019.

Der foreslås en kombination af eksterne oplægsholdere og SSP konsulenter, der holder oplæg, og med afsat tid til plenumdrøftelse og med et særligt fokus på at styrke samarbejdsrelationer og kendskab til hinanden jf. Faxe i Fællesskab.

Det foreslås, at det er SSP konsulenterne, der i et samarbejde med repræsentanter fra SSP Koordinationsgruppen, der står for detaljeplanlægningen.

Der vil maksimalt kunne være to temaer på dagen, således at der er mulighed for fordybelse og plenumdrøftelser. Forslag til oplægsholdere som ovenstående.

1.  tema: Dannelse - herunder flertalsmisforståelser og sociale relationer

2.  tema: Social pejling

3.  tema: Ungdomskriminalitetsnævn

4.  tema: Forslag fra Styregruppen


Fordele og ulemper


Forslag 1 - fire temaarrangementer:

 • Fordele: Det skønnes, at der vil være flere deltagere til temaarrangementerne grundet dels arrangementernes varighed og dels placeringen om eftermiddagen. Det vil være muligt at tage flere temaer op end ved en hel dag. Der vil ikke være lige så store udgifter til forplejning til et kort arrangement som til et heldagsarrangement.
 • Ulemper: Det kan kræve mere tid at planlægge fire temaarrangementer end en hel dag.

Forslag 2 - hel temadag:

 • Fordele: Det skønnes, at der kan netværkes mere, når man deltager i et heldagsarrangement, fordi man kan tale sammen i pauserne.
 • Ulemper: Det kan være svært for mange at prioritere deltagelse, når der skal afsættes en hel dag. Der kan kun tages to temaer op. Der vil være flere udgifter til forplejning, da der skal bestilles frokost og eftermiddagsforplejning.

Deltagerkreds


Der foreslås nedenstående deltagerkreds til temaarrangementer/temadag:

 • SSP styregruppen
 • SSP Koordinationsgruppen
 • Direktion
 • Centercheferne fra Børn & Undervisning og Familie, Social & Beskæftigelse
 • Skolelederne – afdelingsskolelederne
 • SSP lærerne
 • Socialcenteret
 • Politiet
 • Rusmiddelcenteret
 • Familie og Ungeindsatsen
 • Ungevejen
 • UU
 • PPR
 • Politi
 • Sundhedsplejen

Øvrige deltagere der kan tænkes ind grundet fokus på øget samarbejde:

 • Bråby heldagsskole
 • Spjellerup Friskole
 • Druestrup Friskole
 • Privatskolen
 • Efterskolerne i beliggende i Faxe Kommune
 • Kariseuddannelsen
 • Ungdomsuddannelserne beliggende i Faxe Kommune. STX, VUC, FGU

Der fastsættes et deltagerantal uanset hvilken model for temaarrangement/temadag, der vælges.


Lovgrundlag

Retsplejeloven.


Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 • at der afholdes fire temaarrangementer jf. forslag 1 og
 • at deltagerkreds vedtages som foreslået.

Beslutning

Godkendt. Opholdssteder og plejefamilier tilføjes på deltagerlisten.


Thorkild Steen Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


4. Meddelelser fra Politiet

Sagsfremstilling

 • Ungdomskriminalitetsnævnet

Økonomi


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Beslutning

Meddelelser blev givet.


Thorkild Steen Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


5. Meddelelser fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Sagsfremstilling

 • Sidste skoledag

Økonomi


Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Beslutning

Meddelelser blev givet.


Thorkild Steen Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.