Teknik & Miljøudvalget - 03-10-2023

Referat
Dato:
Tirsdag, 3 oktober, 2023 - 16:30
Hent som fil:
148. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

.


Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.


Beslutning

Godkendt.Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).


149. Beslutning om vision og indsatsområder for kommende cykelstrategi

Resume


I fortsættelse af temadrøftelse på Teknik & Miljøudvalgets møde i maj 2023, vedrørende kommende cykelstrategi, skal udvalget med denne sag beslutte vision og indsatsområder for cykelstrategi 2025-28. Ligeledes orienteres udvalget om de forespørgsler, som blev bragt op ved temadrøftelsen.

Sagsfremstilling


Ved Teknik og Miljøudvalgets temadrøftelse i maj 2023 om den kommende cykelstrategi bad udvalget administrationen om: At forberede en evaluering af cykelstrategien fra 2017; at blive orienteret om uheldsbelastede lokaliteter i perioden 2017 - maj 2023, hvor cyklister har været involveret i uheld; at blive orienteret om muligheder for stats- og fondsmidler samt at blive orienteret om muligheder for at tage cykel med i kollektive transportmidler.


Evaluering af cykelstrategien fra 2017

Faxe Kommunes cykelstrategi fra 2017 har sammen med trafikhandleplanen dannet baggrund for Center for Plan & Miljøs arbejde med at forbedre forholdene for cyklister og fremme af cyklisme i kommunen.


Af bilag 1 fremgår det hvilke tiltag der har været udført fra 2017. Som det fremgår af listen over tiltag, har der været udført arbejder som både relaterer sig til ”bløde værdier” og fysiske tiltag.


I forhold til de ”bløde værdier” har indsatsen særligt været fokuseret på kampagner og fokus på børn og unges adfærd i trafikken som cyklister. I forhold til fysiske tiltag, har indsatsen særligt været fokuseret på at skabe trafiksikre cykelstier, særligt på skoleveje.


I forhold til de trafikale målsætninger i cykelstrategien har Center for Plan & Miljø ikke kunne foretage en egentlig evaluering af om cykeltrafikken er steget, og om andelen af skoleelever der cykler til skole er steget. Der foreligger ikke valide baggrundstal herfor. Det er imidlertid vurderingen, at antallet af cyklister ikke er væsentligt anderledes i forhold til da cykelstrategien 2017 blev udarbejdet. I forhold til reduktion af cykelistuheld er cykelstrategiens målsætning ikke opfyldt. Der er registreret 59 uheld i den 5-årige periode 2017-2021. Center for Plan og Miljø, vil i forbindelse med udarbejdelse af trafikhandleplanen 2025-2028 foretage en analyse af uheldene.


Uheldsbelastede lokaliteter fra 2017 til nu

Administrationen har gennemgået de tilgængelige uheldsdata fra 2017 - til nu, hvor en cyklist har været indblandet.


Tilgængelige data viser, at:

i 2017 var der registeret 7 uheld, hvor en cyklist var indblandet i et uheld i kommunen.

I 2018 var der registeret 12 uheld

I 2019 var der registeret 13 uheld

I 2020 var der registeret 18 uheld

I 2021 var der registeret 12 uheld

I 2022 var der registeret
8 uheld

i 2023 er der indtil videre registeret 2 uheld, hvor en cyklist er indblandet i et uheld i kommunen.

Administrationen vil dog gøre opmærksom på, at disse tal kun er de uheld, der bliver registeret. Der kan være flere uheld, hvor en cyklist er indblandet, som ikke er registeret. Oplyste tal er derfor med forbehold.


Af kortbilaget på bilag 2 er vist et kort over hvor uheldene er sket, og heraf fremgår det, at koncentrationen af uheld ikke umiddelbart er så høj, at lokaliteter kan udpeges som særligt uheldsbelastede. Center for Plan og Miljø, vil i forbindelse med udarbejdelse af trafikhandleplan 2025-2028 foretage en nærmere analyse af uheldene, for at vurdere, om disse bør danne grundlag for anlægsarbejder. Udvalget vil blive forelagt analysen i forbindelse med udarbejdelsen af den reviderede trafikhandleplan.


Redegørelse for stats- og fondsmidler

Siden 2009 har Staten uddelt midler til cykelprojekter i kommunerne, administrationen er oplyst om, at Staten fortsætter med at uddele midler i 2024 og 2025. Center for Plan & Miljø vil derfor fortsætte med at udarbejde forslag til Teknik & Miljøudvalget med forslag til cykelprojekter i Faxe kommune, som der kan søges tilskud til via den Statslige cykelpulje. Center for Plan & Miljø er aktuelt ikke bekendt med øvrige tilgængelige puljer og fonde, hvortil der kan søges om midler til cykelprojekter i kommunen, men vil foreligge eventuelle muligheder for udvalget, såfremt administrationen bliver bekendt hermed.


Redegørelse for muligheder for at tage cykel med i kollektive transportmidler

Det er muligt at have cyklen med i forskellige kollektive transportmidler. I lokaltoget fra Køge til Faxe Ladeplads er det muligt at tage en cykel med. I toget mellem Næstved og Nivå er det også muligt at tage cykel med. Det er ligeledes muligt at tage en cykel med i de kollektive busser, hvis der er plads. I skolebusserne er det ikke muligt at tage en cykel eller andre transportmidler som el-løbehjul med, da busserne ikke er indrettet til at have disse med på ruterne.


Vision og indsatsområder for kommende cykelstrategi 2025-2028

I fortsættelse af temadrøftelsen på Teknik & Miljøudvalgets møde i maj 2023 skal udvalget nu beslutte vision og indsatsområder for den kommende cykelstrategi, inden et udkast til cykelstrategien udarbejdes. Bilag 3 gengiver udvalgets bemærkninger fra temadrøftelsen.


Den kommende strategi skal danne grundlag for det fremadrettede arbejde, så der skabes en udvikling i kommunen, der understøtter cyklisme blandt borgerne, skolebørn, og turister.


På baggrund af temadrøftelsen foreslår Center for Plan & Miljø at visionen i cykelstrategi 2025-2028 formuleres således: Det skal være nemmere at være cyklist i Faxe kommune, således at det bliver mere attraktivt at vælge cyklen frem for andre transportmidler.


Administrationen foreslår at visionen understøttes af 4 indsatsområder, som også kan relateres til byrådets fokusområder for Faxe Kommune:


 1. Erhverv og turisme – Der skal være fokus på cykelturisme og cykeloplevelser i kommunen
  Strategien skal indeholde tiltag som blandt andet handler om at planlægge for nye tilgængelige cykelruter forbi aktrationer, overnatningssteder, særlig bevaringsværdig natur m.m., endvidere skal eksisterende ruter synliggøres og der skal arbejdes for at skabe gode faciliteter ved cykelruterne.


 1. Arbejdskraftudfordringen og klimaplan – Der skal være fokus på cykelpendling og kombinationsrejser ved knudepunkterne i kommunen
  Strategien skal indeholde tiltag som blandt andet handler om at have fokus på gode faciliteter ved knudepunkter. Det kan for eksempel ske ved at arbejde for, at der kommer lappe/ladecentre i nærheden af knudepunkterne; at se på muligheder for udlejning af cykler/løbehjul m.m. i nærheden af knudepunkterne; at arbejde for at der kommer cykelzoner i nærheden af knudepunkterne; at arbejde for at synliggøre cykelruter fra knudepunkter; og arbejde for gode bymidter/bymiljøer for cyklister nær knudepunkter allerede i planlægningsfasen.


 1. Uddannelsesniveau og sundhedsprofil – Der skal være fokus på cyklisme hos børn, unge og ældre i kommunen
  Strategien skal indeholde tiltag som blandt andet handler om at sikre gode skoleveje; at se på muligheder for trafikundervisning og cyklistkurser; at benytte cykelkampagner; at se på muligheder for diverse konkurrencer og at arbejde for at der kommer bilfrizoner i faste perioder for eksempel ved skolerne.


 1. Befolkningsvækst – Der skal være fokus på at skabe gode rammer for cyklisme i boligområder særligt i de nye udstykninger i kommunen
  Strategien skal indeholde tiltag som blandt andet handler om: At arbejde for at skabe cykelvenlige forbindelser mellem byerne i kommunen og fra boligområder til knudepunkter; at arbejde for supercykelstier på tværs af kommunen og andre kommuner; samt, at der allerede i lokalplanarbejdet for nye udstykninger, planlægges gode rammer for cyklisterne.


Økonomi


Ingen økonomiske konsekvenser, da Center for Plan & Miljø afholder udgiften til udarbejdelse af cykelstrategi 2025-2028 indenfor det eksisterende centerbudget under trafiksikkerhedspuljen.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at


 1. Teknik & Miljøudvalget tager administrationens evaluering af cykelstrategien fra 2017; orientering om uheldsbelastede lokaliteter fra 2017 til nu; redegørelse for stats- og fondsmidler samt redegørelse for muligheder for at tage cykel med i kollektive transportmidler til efterretning.


 1. Teknik & Miljøudvalget godkender vision og indsatsområder for den kommende cykelstrategi, så et udkast til ny cykelstrategi 2025-28 kan udarbejdes til godkendelse i Teknik & Miljøudvalget i 2024.


Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådet er positive overfor visioner og indsatsområder for en kommende ny cykelstrategi. Seniorrådet lægger især vægt på de fire indsatsområder fx at der allerede nu i 2023 sikres stort fokus på gode rammer for cyklister i forhold til nye udstykninger i kommunen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

150. Beslutning om Teknik & Miljøudvalgets studietur 2023

Resume


Teknik & Miljøudvalget har i løbet af valgperioden mulighed for at deltage på en større studietur, med fagligt fokus indenfor udvalgets område. Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 13. april, at deltagelse i en større konference i 2023 erstattes med en to-dags studietur. Studieturen blev efterfølgende fastlagt til den 25. - 26. oktober 2023. Udvalget skal med denne sag beslutte om der fortsat ønskes planlagt en studietur i 2023, og i hvilket omfang.

Sagsfremstilling


Teknik & Miljøudvalget har i valgperioden (2022-2025) mulighed for at deltage på en større studietur efter eget ønske, samt i de enkelte år at deltage i en fagligt relevant konference, erfaringsudveksling eller et virksomhedsbesøg afholdt i Danmark, fx. Kls klimatopmøde, besøg hos en kommune, anden aktør eller lignende. Der er ikke et formelt krav om at udvalget skal deltage i en aktivitet eller på studietur. Formålet med en studietur er at indhente inspiration og læring om emner, der er relevante for udvalget, herunder temaer og emner, som indgår i byrådets fem strategiske temaer, fx klima og grøn omstilling.


Teknik & Miljøudvalget traf den 13. april 2023 beslutning om, at tage på en studietur i 2023 i stedet for at deltage i KL's Teknik & Miljøkonference, som normalt finder sted over to dage med overnatning, og udvalget anmodede administrationen om at præsentere forslag til tidspunkt for turen, mulige temaer og rejsemål.


Administrationen foreslog Jylland som rejsemål, hvor der flere steder er muligheder for relevante besøg med fokus på klima og grøn omstilling. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet en foreløbig skitse for en to dages studietur med stop i Sønderborg, Vandel og Middelfart. Planlægningen er i øjeblikket fortsat på skitsestadiet, og der er ikke lavet aftaler om transport og overnatning.


Administrationen lægger op til, at udvalget drøfter og træffer beslutning om den skitserede studietur.

Økonomi

Udgifter forbundet med studieturen afholdes inden for Teknik & Miljøudvalgets egen ramme til møder og kurser.


De økonomiske konsekvenser afhænger af omfang for studietur, sted og varighed.


Sagen afgøres af


Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter om udvalget ønsker, at

 1. tage på studietur i 2023, som planlagt i to dage,
 2. eller om studieturen i 2023 skal ændres til en dag,
 3. eller om studieturen skal udskydes til 2024.


Beslutning

Indstillingens punkt 3 blev godkendt med bemærkning om, at studieturen søges afholdt ultimo januar til ultimo februar 2024.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).151. Beslutning om undersøgelse af muligheder for etablering af stenrev i Faxe Bugt

Resume

Denne sag fremstilles som følge af en initiativsag på byrådsmødet den 2. marts 2023 om at undersøge mulighederne for at anlægge et stenrev i Faxe Bugt og fremlægge et skitseforslag for byrådet. Forslaget skal udarbejdes som et selvstændigt projekt, der tager højde for og samtænkes med anden udvikling i området, såsom udvidelse af lystbådehavn m.m.


Der blev stillet to ændringsforslag, som skal indgå i det videre arbejde:

 • Hvordan Faxe Kommune bedst medvirker til at sikre et godt havmiljø i Faxe Bugt. Mulighederne kan bl.a. være følgende, listen er ikke udtømmende: Anlæggelse af et stenrev i forbindelse med udbygningen af havnen i Faxe Ladeplads. Undlade at klappe opgravet materiale fra sejlrenden i Faxe Bugt. Stoppe stenfiskeri i Faxe Bugt. Minimere udledningerne af kvælstoffer og fosfor til Faxe Bugt. Forslagene kan være enkeltstående eller blive set i sammenhæng.
 • At det i undersøgelsen bliver tydeliggjort, at de processer vi sætter gang i, ikke giver anledning til en mobilisering af eventuelle miljøskadelige stoffer aflejret og akkumuleret i havbundssedimenterne fra tidligere tiders mulige udledninger og forureninger. Derudover, at vi gør os overvejelser om et øget fokus på negative udledninger, herunder også en opmærksomhed på, om der er tiltag, vi kan gøre i forbindelse med etablering af kunstige rev, f.eks. i forhold til vegetation (f.eks. ålegræs mws flere), der fremmer opnåelse af vores klimamål om - ikke kun neutralitet - men forhåbentlig også på sigt, negative emissioner.


Teknik & Miljøudvalget skal med denne sag beslutte, hvorvidt der skal opstartes en proces for et stenrevsprojekt i Faxe Bugt.

Sagsfremstilling

Kystvande i vandområdeplanerne

Kystvandet i Faxe Bugt er målsat til god økologisk tilstand i de statslige vandområdeplaner. Den nuværende tilstand er moderat økologisk tilstand, som er ét niveau under målsætningen. I de nuværende og tidligere vandområdeplaner har de konkrete indsatser for at opnå målopfyldelse centreret sig omkring reducering af næringsstoffer ved at forbedre spildevandsrensning, etablere vådområder og lavbundsprojekter m.m.


Ifølge indsatsbekendtgørelsen til vandområdeplanerne, skal Miljø- og Fødevareministeriet sikre etablering af vådområder og lavbundsprojekter. Der er ikke indsatskrav i form af stenrev eller genopbygning af levesteder i de marine kystvande, og derfor er der heller ikke beskrevet en ansvarlig myndighed for dette. Et stenrevsprojekt kan derfor opstartes både af kommuner, foreninger, styrelser og forskningsinstitutioner. Et eventuelt projekt med stenrev skal have en tilladelse fra Kystdirektoratet.


Stenrev langs kyster i Danmark

Der arbejdes med stenrev for at forbedre biodiversiteten i kystvandene flere steder i Danmark. For eksempel i Køge Bugt, hvor en frivillig forening er primus motor på projektet, som finansieres primært af fondsmidler. I Lillebælt er flere kommuner gået sammen om at etablere stenrev, og her er kommunerne de primære projektejere og betaler en stor del af udgifterne. I Roskilde Fjord etablerer nationalparken sammen med Miljøstyrelsen nogle nye stenrev.


Stenrev er udmærkede foranstaltninger til at forbedre biodiversiteten, da sådanne rev forbedrer vækstbetingelser for både dyr og planter.


Naturlige stenrev er hovedsageligt beliggende under vand, men hvis nye stenrev etableres i henhold til teorierne for og erfaringerne med tekniske anlæg som kystparallelle bølgebrydere, dvs. anlæg højere end største vandstand og største bølgehøjde samt tæt på kysten, vil stenene under vand fungere som stenrev og øge biodiversiteten. Ved erosionskyster vil der altid være behov for sandfodring, men hårde anlæg med sten kan reducere behovet.


Kystsikringsprojektet ”Nordkystens Fremtid” (Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner) har i 10 år arbejdet med muligheder for at stenrev kan stoppe erosionen i Nordsjælland. De tekniske eksperter vurderer, at længere stenrev langs eller ud for kysten hverken er den bedste eller den billigste metode til at beskytte ejendommene langs Nordkysten. De har foreslået, at der anlægges mindre stenrev, flak, høfder eller bølgebrydere på lavt vand på udsatte strækninger, hvor sand og ral eroderer bort for hurtigt. De anbefaler en kombination af strandfodring i stor skala og forbedring af skråningsbeskyttelser som værende den mest effektive og billigste metode til erosionsbeskyttelse. Stenrev alene vil ikke kunne afhjælpe det overordnede problem, nemlig at der mangler sand og ral på stranden på Nordkysten. Der er derfor ingen vej uden om strandfodring, hvis stranden skal bevares og de hårde anlæg og skråningerne bagved skal beskyttes mod storme og erosion


DTU Aqua har opstartet et forskningsprojekt på Samsø (BARREEF), hvor de gennem 5 år vil undersøge, hvorvidt kunstige stenrev både kan fremme biodiversitet og kystbeskyttelse, se bilag. Anlægsarbejdet opstartes først i 2023/2024, og derfor foreligger der endnu ikke resultater af dette projekt.


Stenrev ved Faxe Ladeplads

I Faxe Ladeplads er der gennem årene blevet vurderet fordele og ulemper med bølgebrydere, høfder, fremskudt mole i forbindelse med eventuel havneudvidelse og sandfodring.

Foreløbigt er der kun sandfordret, da de udførte hydrauliske beregninger viste, at der ikke er stor forskel på den nødvendige vedligeholdelsesfodring på en strand med og uden høfder.

Administrationen har for nyligt taget kontakt til samme rådgiver, som udarbejdede materiale til kommunens projekt om sandfordring for at belyse, hvilken effekt et kunstigt stenrev kan have. Rådgiver vurderer, at et skitseprojekt om dette vil tage omkring tre år og koste ca. 150.000 kr. Det er dog rådgivernes umiddelbare vurdering, at stenrev i Faxe Bugt ikke vil kunne erstatte sandfordring som kystbeskyttelse, fordi der langs Faxe Ladeplads er langsgående erosion, og dette vil stenrev ikke kunne reducere.


Administrationens bemærkninger

Såfremt udvalget ønsker at igangsætte projektet foreslås følgende proces:

 1. Der igangsættes en idéfase med henblik på at skabe rammerne for et fremtidigt skitseprojekt.
 2. Der er behov for en stor lokal opbakning til projektet og det foreslås at naturrådet er kommunens sparringspartner i idéfasen,
 3. Der udarbejdes et skitseprojekt for et stenrev i Faxe Bugt, som samtidig belyser mulighederne for udplantning af ålegræs og eventuel kystbeskyttende virkning af stenrevet. Skitseprojektet udarbejdes af rådgivere, som bestilles af Faxe Kommune.
 4. Der arbejdes for at en lokalt drevet forening står for fondsansøgninger til etableringen af et stenrev. Fondsansøgningerne skal tage udgangspunkt i skitseprojektet.

Såfremt der modtages tilsagn om et stenrevsprojekt skal den lokale forening stå for ansøgning om tilladelser til etableringen. Faxe Kommune kan bistå i denne proces.

Økonomi

Et skitseprojekt forventes at koste op til 150.000 kr., som vil skulle afsættes på budget 2025 eller gives som en tillægsbevilling.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Teknik & Miljøudvalget

 1. godkender at der iværksættes en idéfase
 2. godkender at sagen tages op på et naturrådsmøde
 3. midler til udarbejdelse af et skitseprojekt oversendes til budgetforhandlingerne for 2025.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).152. Beslutning om nyt vejnavn til ubebygget udstykning ved Skovholmlundsvej

Resume


Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget beslutte hvilket vejnavn, det nye boligområde ved Skovholmlundsvej, under lokalplan nr. 500-91 skal have.


Sagsfremstilling


Den ubebyggede udstykning ved Skovholmlundsvej, sydøst for Arne Jacobsens Vej, er udlagt til boligformål i form af enfamilieshuse, dobbelthuse og rækkehuse. Der skal anlægges en ny privat fællesvej, der kan vejbetjene de nye boliger. Denne vej skal have et navn.


Center for Plan & Miljø har været i dialog med ejer af matriklen, angående vejnavne for området. Ejeren har forslået at opkalde endnu en vej i området efter en kendt dansk designer.


Forslagene er som følger:

 • Poul Henningsens Vej
 • Verner Pantons Vej
 • Hans Wegners Vej


Ejer har givet udtryk for ønske om, at den nye vej får vejnavnet Poul Henningsens Vej.

Opsætning af vejskilte koster ca. 2000 kr. pr skilt, som grundejer selv skal bekoste.

Et kort, der viser udstykningen er vedlagt som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at vejen får vejnavnet Poul Henningsens Vej.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
153. Godkendelse af trafikløsning for Lysholm Skolevej i forbindelse med boksbutikker i Haslev

Resume


Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning og erhvervsudvikling. Planer for et Centerområde ved Lysholm Alle i Haslev har være i 10. ugers offentlig høring. I forbindelse med høringen er Center for Plan & Miljø blevet opmærksom på, at Lysholm Skolevej ikke er egnet til den tunge trafik fra varegården bag de planlagte butikker på Sverigesgade. Sweco har på vegne af bygherre udarbejdet et trafiknotat, som belyser trafikken fra varegården. I Notatet anbefales det, at kørebanen på Lysholm Skolevej sideudvides med 1,5 m og at krydset Lysholm Skolevej/Lysholm Alle udvides så en sættevogn der foretager et 90° sving. Bygherre har i den forbindelse tilbudt at nævnte ændringer kan indgå i udbygningsaftalen vedrørende ændringer af Lysholm Alle.

Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til, om Center for Plan & Miljø kan arbejde videre med de valgte løsninger.


Sagsfremstilling


På mødet den 21. juni 2023 har byrådet godkendt at planforslag for et Centerområde ved Lysholm Alle i Haslev, samt udkast til udbygningsaftale vedrørende ændringer af Lysholm Alle, sendes i 10 ugers høring.

I forbindelse med høringen er Center for Plan & Miljø blevet gjort opmærksom på, at på Lysholm Skolevej ikke er egnet til den tungetrafik fra den kommende varegård.

Lysholm Skolevej er udlagt i 8 meters bredde og er asfalteret i 4 meters bredde. Center for Plan & Miljø er betænkelige ved om vejen har den rette bredde til den planlagte trafik. Vi har derfor bedt bygherre om at udarbejdet et trafiknotat der belyser den kommende trafik fra varegården i forhold til følgende nedslagspunkter: Den planlagte adgang fra boksbutikker til Lysholm Skolevej, bredden på Lysholm Skolevej samt krydset Lysholm Skolevej/ Lysholm Alle


Trafiknotat

Det fremgår af Trafiknotatet at: "Lysholm Skolevej er med en asfalteret bredde på ca. 4 meter, ikke egnet til afvikling af mange lastbiler. Det skyldes, at to lastbiler ikke kan passere hinanden uden af benytte grusrabat. Det medfører, at kørebanen med tiden bliver nedbrudt og vejen dermed hurtigere skal have ny asfalt."

I notatet foreslås følgende løsninger:

 • at Lysholm Skolevej sideudvides til en bredde på 5,5 meter mellem varegårdens udkørsel og krydset med Lysholm Skolevej og Lysholm Alle således, at en personbil og en lastbil kan passere hinanden på strækningen.
 • at der etableres venstresving forbudt for lastbiler fra varegården.
 • at krydset Lysholm Skolevej/Lysholm Alle dimensioneres, så en sættevogn der foretager et højresving på 90 grader fra Lysholm Skolevej til Lysholm Alle.


Tilbud om udbygningsaftale

Innovater har tilbudt at finansiere og etablere nævnte ændringer af Lysholm Skolevej og af krydset Lysholm Skolevej/Lysholm Alle. Konkret har Innovater foreslået at ændringerne indarbejdes i udkast til udbygningsaftale, om ændringer af Lysholm Alle, som byrådet godkendte på mødet den 21. juni 2023 og som har været i offentlig høring parallet med planerne for Centerområdet ved Lysholm Alle.

Med udvalgets godkendelse vil nævnte ændringer blive indarbejdet i udbygningsaftalen. Aftaleudkastet vil blive politisk behandlet i forbindelse med byrådets endelige behandling af forslag til Kommuneplantillæg nr 14 og lokalplan 500-99 for et Centerområde ved Lysholm Alle i Haslev.


Krydset Lysholm Skolevej/Lysholm Alle

Center for Plan & Miljø er bekymrede for de kørekurver, ved krydset Lysholm Alle/Lysholm Skolevej, der fremgår af vedlagte ”Situationsplan – Sideudvidelse” af 18.09.2023. Kørekurverne viser at udkørsel med sættevognstog er vanskeligt at gennemføre. Manøvrearealet inddrager store dele af vejarealet i modsatte køreretning og særligt venstresving er vanskeligt at gennemføre, idet det forudsætter et S-sving for at vogntoget kan holde sig indenfor vejgeometrien. Også vigelinjen (Hajtænderne) på Hestehavevej overkøres ved venstresvingmanøvren.

Efter aftale med Innovater indarbejdes følgende passage i udbygningsaftalen: ”Der skal etableres hjørneafskæringer i det sydlige ”ben” i krydset Lysholm Skolevej/Lysholm Alle for at udvide manøvrerummet for sættevogne. Det konkret projekt skal udarbejdes på baggrund af en landinspektør opmåling. Projektet skal opfylde gældende regler og normer, og afklares med kommunens vejafdeling.”

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Faxe Kommune vil dog fremover have udgifter til drift og vedligeholdelse af de anlæg, som bygherre tilbyder at finansiere på kommunens vej Lysholm Skolevej og krydset Lysholm Skolevej/Lysholm Alle i Haslev.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at følgende ændringer af Lysholm Skolevej indarbejdes i den allerede godkendte udbygningsaftale om ændringer af Lysholm Allé i Haslev, at

 1. kørebanen på Lysholm Skolevej sideudvides fra 4 meter til 5,5 meter mod ejendommen Sverigesgade 2,
 2. krydset Lysholm Skolevej/Lysholm Alle dimensionere efter en sættevogn der foretager et 90° højresving,
 3. der etableres hjørneafskæringer i krydsets sydlige ”ben” for at udvide manøvrerummet for sættevogne 

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
154. Godkendelse af forslag til tillæg til Varmeplan 2022

Resume


Denne sag drejer sig om godkendelse af forslag til tillæg til Varmeplan 2022.


Administrationen har udarbejdet forslag til tillæg, som omhandler de gasforsynede områder, som der ikke i Varmeplan 2022 er taget stilling til - om de skal udlægges som mulige fjernvarmeområder eller områder for individuel varmeforsyning. Forslaget indebærer, at de fleste gasforsynede områder udlægges til individuel varmeforsyning. Endvidere indebærer forslaget, at potentielle fjernvarmeområder i Faxe Ladeplads og Rønnede reduceres.


Sagsfremstilling


De gasforsynede områder, som der ikke er taget stilling til i Varmeplan 2022, er beliggende i Faxe og Haslev - samt ved Olstrup/Vordingborgvej.


Forslag til tillæg til varmeplan indebærer, at de fleste af disse gasforsynede områder udlægges til områder for individuel varmeforsyning.


Faxe

I Faxe udlægges de gasforsynede områder til områder for individuel varmeforsyning.


Undtagelsen er dog to områder. Et område med ejendommen Faxe Alle 4 og et område med ejendommene Granvej 1, 2, 3 og 4 samt Præstøvej 37, 39, 41, 58B, 60, 62 og 64. Disse områder udlægges til potentielle fjernvarmeområder. Baggrunden er, at en del af ejendommene allerede er blevet fjernvarmeforsynede.


Faxe Fjernvarmeselskab har ikke planlagt større projekter for yderligere udbygning med fjernvarme end allerede besluttet, dvs. Egedevej og Faxe Syd.


Haslev

I Haslev udlægges de gasforsynede områder til områder for individuel varmeforsyning.


Undtagelsen er dog fire områder. Et område med ejendommen Bækvej 10, et område med ejendommen Stadionvej 8, og et område med bl.a. ejendommene Bråbyvej 51A og 53, Jens Chr. Skous Vej 2, 4 og 5, Ostenfeldts Vej og Valdemar Poulsens Vej. Disse områder udlægges til potentielle fjernvarmeområder. Baggrunden er, at en del af ejendommene allerede er blevet fjernvarmeforsynede. Endvidere udlægges et område ved erhvervsområdet Lysholm Alle/Grønlandsgade som potentielt fjernvarmeområde. Baggrunden her er, at Haslev Fjernvarme er ved at undersøge interessen og mulighederne for fjernvarme.


Haslev Fjernvarme har ikke planlagt større projekter for yderligere udbygning med fjernvarme end allerede besluttet, dvs. Floraparken, Gildringeparken, Grøndalsparken, Lysholm Alle, Pilevang og Sclerosehospitalet.


Olstrup/Vordingborgvej

Mellem Dalby og Rønnede udlægges det gasforsynede område Olstrup/Vordingborgvej til område for Individuel varmeforsyning.


Baggrunden er, at Olstrup/Vordingborgvej har et lavt potentiale for fjernvarme.


Faxe Ladeplads

I Faxe Ladeplads ændres det potentielle fjernvarmeområde syd for Lille Å til område for individuel varmeforsyning.


Baggrunden er, at Faxe Energi ikke undersøger mulighederne og interessen for fjernvarme syd for Lille Å, da gasforsynede ejendomme ligger spredt i området, hvorfor varmetætheden er lav.


Rønnede

I Rønnede ændres områderne med golfbanen og den sydligste del af Kongsted (ejendommene Møllevej 66-70) fra potentielle fjernvarmeområder til områder for individuel varmeforsyning.


Baggrunden er, at der på golfbanen ikke er bygninger, der har behov for fjernvarmeforsyning. For den sydligste del af Kongsted undersøger Faxe Energi ikke mulighederne og interessen for fjernvarme, da ejendommene ligger adskilt fra det øvrige bebyggede område i Kongsted.


Dalby og Karise

Der foretages ingen ændringer i Dalby og Karise i forbindelse med de allerede udlagte potentielle fjernvarmeområder.


Landsbyer og det åbne land

Hele kommunen - bortset fra vedtagne fjernvarmeområder og udlagte potentielle fjernvarmeområder - udlægges til områder for individuel varmeforsyning.


Baggrunden er, at de nuværende fjernvarmeselskaber ikke har planer om at undersøge mulighederne og interessen for fjernvarme i disse områder - og at der ikke er f.eks. nye forbrugerejede varmeselskaber under etablering.


Cirkulæreskrivelse

Forslag til tillæg til varmeplan udarbejdes som opfølgning på cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse, som indebærer, at kommunerne skal gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. Indsatsen skal danne grundlag for, at fjernvarme udrulles inden udgangen af 2028.


Center for Plan & Miljø vurderer, at frem mod 2028 er der ikke grundlag for at planlægge for mere fjernvarme end anført i forslaget grundet pris- og renteniveauet. På længere sigt kan det ikke vurderes, om det vil være fordelagtigt at planlægge for mere fjernvarme. I så fald foretages ny planlægning og revision af varmeplanen.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at


 1. forslag til tillæg til Varmeplan 2022 godkendes,
 2. forslag til tillæg fremlægges i offentlig høring til den 5. november 2023,
 3. der afholdes borgermøde den 31. oktober 2023, kl. 19.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at varmeforsyningsrådet orienteres om høringen af varmeplanen og borgermødet.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
155. Godkendelse af målsætninger Vandforsyningsplan

Resume

Som meddelt den 8. juni 2023 har Faxe Kommune bedt NIRAS om at udarbejde et udkast til en ny vandforsyningsplan efter § 14 i vandforsyningsloven.

Vandforsyningsplanen er en sektorplan og omhandler den generelle vandforsyning i kommunen, dog primært drikkevand og mindre ikke-almene indvindinger. Vandforsyningsplanen indeholder blandt andet målsætninger og fokusområder for vandforsyningsområdet og anvendes som det overordnede plan- og beslutningsgrundlag i kommunen. Administrationen og NIRAS har udarbejdet udkast til målsætninger og fokusområder, og med dette punkt skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til, hvorvidt de kan godkendes og indarbejdes i den nye vandforsyningsplan.

Sagsfremstilling

Målsætningerne i vandforsyningsplanen bestemmer retningen og det fokus kommunen vil arbejde med i planperioden for at sikre vandforsyningen, sådan at borgere og virksomheder i Faxe Kommune altid har adgang til rent drikkevand. Faxe Kommune vil arbejde aktivt for en bæredygtig udvikling af hele vandforsyningen i kommunen - til dette formål har kommunen opstillet tre overordnede målsætninger og fem fokusområder, som skal medvirke til at udvikle vandforsyningen i en bæredygtig retning indenfor planperioden 2024-2034.


Administrationen har opstillet følgende tre målsætninger:


God drikkevandskvalitet - Målsætning:

 • At sikre, at forsyning af drikkevand i Faxe Kommune kan ske på grundlag af rent og urenset grundvand.

  Drikkevandsproduktionen i Faxe Kommune er baseret på grundvand, der efter en simpel filtrering gennem sandfilter kan distribueres til forbrugerne. Rensning af forurenet grundvand skal være undtagelsen.

  Faxe Kommune vil gennem godkendelser, tilladelser og tilsyn arbejde for, at drikkevandskvaliteten for alle almene vandværker, fællesanlæg og enkeltindvindere overholder kvalitetskravene til drikkevand.


Ren og tilstrækkelige grundvandsressource - Målsætning:


 • At sikre en bæredygtig forvaltning af vandressourcen, som tilgodeser det almene, private og erhvervsmæssige behov for grundvand og som samtidig understøtter, at rette vand benyttes til rette formål.

  Faxe Kommune vil arbejde for en bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcen. Det sker bl.a. gennem tilladelser til indvinding af grundvand.

  Faxe Kommune skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne skal sikre, at den nødvendige indsats for at beskytte grundvandet bliver gennemført, sådan at der også i fremtiden kan indvindes rent grundvand.

  Faxe Kommune vil bl.a. arbejde for, at grundvandsbeskyttelse bliver realiseret ved, et øget samarbejde mellem alle kommunens almene vandværker.


Sikker forsyning - Målsætning:

 • At sikre, at alle har lige mulighed for at opnå en vandforsyning af god kvalitet med en høj forsyningssikkerhed og til en rimelig pris.

  Faxe Kommune vil i denne planperiode fortsat have stor fokus på forsyningssikkerhed på de almene vandforsyninger med henblik på god forsyningssikkerhed hos forbrugerne. Faxe Kommune vil fortsat arbejde for et øget samarbejde omkring forsyningssikkerhed mellem vandværkerne.

  God forsyningssikkerhed kan karakteriseres ved, at en almen vandforsyning kan klare vedligehold, renovering, ledningsbrud og akutte forureningssituationer uden at afbryde forsyningen af drikkevand til deres forbrugere.

  God forsyningssikkerhed kræver også, at vandværkets indvinding er bæredygtig på lang sigt. At der er sammenhæng mellem ressource og indvinding, at kvaliteten af vandet er i orden, og at ressourcen beskyttes.

  Faxe Kommune vil desuden arbejde for, at den fremtidige vandindvinding fortsat skal ske spredt i kommunen. En spredt indvindings- og forsyningsstruktur vil øge forsyningssikkerheden i kommunen, fordi en eventuel forurening af et grundvandsmagasin eller et vandværk kan begrænses til at påvirke færre vandværker og dermed et færre antal forbrugere. Derudover vil en spredt indvinding reducere påvirkningen af de enkelte grundvandsmagasiner, samt indvirkningen på natur- og vådområder.


Administrationen har udpeget dertil følgende fem fokusområder:

1. Drikkevandskvalitet

2. Vandressourcen

3. Forsyningsstruktur

4. Forsyningssikkerhed

5. Samarbejde om vandforsyning


De fem fokusområder beskriver Faxe Kommunes planer og strategier, som skal medvirke til at udvikle vandforsyningen i en bæredygtig retning indenfor planperioden.

For en uddybende beskrivelse af fokusområderne se bilag 1, som er en del af det kommende udkast til ny vandforsyningsplan.


I vandforsyningsplanen vil der være konkrete retningslinjer, som er udarbejdet med udgangspunkt i målsætningerne, Retningslinjerne kan have konsekvenser for de enkelte vandværkers økonomi og drift. Det er derfor vigtigt, at målsætningerne afspejler Faxe Kommunens ønskede udvikling på vandforsyningsområdet.

Retningslinjerne vil komme i offentlig høring sammen med hele vandforsyningsplanen i løbet af 2024.

Økonomi

ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at målsætningerne og fokusområderne godkendes, så der kan arbejdes videre på konkrete retningslinjer til brug i den administrative sagsbehandling.


Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at et øget samarbejde med myndigheder og andre interessenter, virksomheder, grundejere med flere indarbejdes i målsætning 1.1.2.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).156. Beslutning om Taskforcen for flere uddannelser i Faxe Kommune

Resume

Denne sag er en sag fremsendt til Teknik & Miljøudvalget på baggrund af udvalgsmødet i Økonomiudvalget den 16. juni 2023. I sagen kommer Taskforcen med to anbefalinger til initiativer, hvoraf den ene omhandler en konkret analyse af infrastruktur og transportmuligheder til og fra ungdomsuddannelserne, som Teknik & Miljøudvalget skal vurdere.


Sagsfremstilling


Baggrund

Region Sjælland, herunder Faxe Kommune, har landets laveste andel af unge, der færdiggør en ungdomsuddannelse. Det har på nuværende tidspunkt medført, at "Taskforcen for flere uddannelser i Faxe Kommune" har to konkrete anbefalinger til Økonomiudvalget for at øge andelen af unge, der færdiggør en ungdomsuddannelse.


Taskforcen for flere uddannelser blev i 2022 nedsat for en 4-årig periode. Taskforcen har på de første møder drøftet, analyseret og vurderet situationen omkring uddannelser og uddannelsesniveau i Faxe Kommune samt søgt inspiration hos andre kommuner og uddannelsesinstitutioner. Det har medført at Taskforcen nu videresender to konkrete anbefalinger til Økonomiudvalget, nemlig et forslag om en udvidet og mere praksisorienteret brobygning allerede fra 7. klasse til ungdomsuddannelser og lærepladser i virksomheder. Og et forslag om at få analyseret mulighederne for en styrket infrastruktur og transport til og fra ungdomsuddannelser til og fra de 7 byer i kommunen. Sidstnævnte forslag behandles i denne sag.


Det offentlige vejnet i kommunen forbinder centerbyerne i kommunen, og der eksisterer allerede et kollektivt rutenet mellem de samme byer med afgange minimum én gang i timen på hverdage i tidsrummet 6.00-20.00 på alle ruter.


Center for Plan & Miljø har suppleende set på transporttiden fra centerbyerne til uddannelsessteder i kommunen samt fra centerbyerne til uddannelser i Køge og Næstved. Udgiften ved at øge frekvenser af afgange i myldretiderne er også estimeret.


Transporttider

Nedenstående skema viser transporttiden mellem centerbyerne og udddannelsesinstitutionerne i og uden for kommunegrænsen. Kun elever fra Terslev til Faxe oplever længere transporttid til visse indenbys uddannelser mens alle øvrige elever, der vælger en udenbys uddannelse oplever væsentligt længere transporttid i forhold til, hvis de valgte en indenbys.


Alle tider i minutter.


Fra/Til

Haslev

Faxe

Køge Campus

ZBC Næstved

Næstved Gymnasium

ZBC Ringsted

Faxe Ladeplads

40

12

60

56

75

61

Faxe By

27

x

56

40

60

49

Rønnede

16

10

116

34

55

42

Dalby

15

34

70

58

73

51

Karise

26

18

48

67

85

62/90

Terslev

26

75

62

58

75

58

Haslev

x

27

39

21

31

29


Frekvens

Busruterne 263 og 264 er kommunens primære ruter som forbinder Faxe By og Haslev samt Karise og Haslev én gang i timen alle hverdage. Hvis frekvensen øges til halvtimesdrift i myldretiderne, vil det give det gøre uddannelsesstederne mere attraktive trafikalt set - og tilsvarende forbedre korrespondancen for andre pendlere.


Movia har i foråret 2023 beregnet udgiften ved halvtimesdrift i tidsrummene 6.30-10.00 og 13.00-20.00 til 2.1 mio.kr. Center for Plan & Miljø vurderer, at de budgettal Movia dengang beregnede ud fra ikke længere er retvisende, og estimerer derfor udgiften ved frekvensforøgelserne til 2.5 mio. kr. årligt.


Økonomi

Opgradering til halvtimesdrift i myldretiderne på ruterne 263 og 264 estimeres til at koste 2.5 mio. kr. årligt.


Det er ikke muligt at frigøre disse midler ved at om- eller nedlægge de øvrige lokale ruter, hvorfor beløbet må søges via budgetforhandlingerne.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at:


 1. En eventuel analyse af den enkelte uddannelsessøgendes behov foretages af Center for Børn, Unge & Familie.
 2. Oversigten over transporttider samt udgiften ved en frekvensforøgelse på linjerne 263 og 264 fremsendes til Taskforcen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).157. Beslutning om tillægsbevilling til liggehal på daginstitutionen Møllen i Rønnede

Resume


Med denne sag skal der tages stilling til tillægsbevilling på 1 mio. kr. til liggehal på daginstitutionen Møllen. Bevillingen gives oveni anlægsprojektet vedr. udvidelse af daginstitutionen Møllen som har bevilling på 15,077 mio. kr.

Teknik & Miljøudvalget godkendte på mødet 22. august 2023 pkt. 133 valg af entreprenør til udvidelsen af Møllen og protokollerede samtidig, at administrationen undersøger muligheden for at liggehallen ses, som en del af det samlede projekt, og at finansieringen, i form af en tillægsbevilling, findes inden for den samlede eksisterende anlægsramme.


Sagsfremstilling


Teknik & Miljøudvalget godkendte 22. august 2023 pkt. 133 valg af entreprenør til at bygge udvidelsen af daginstitutionen Møllen protokollerede at administrationen undersøger muligheden for at liggehallen ses, som en del af det samlede projekt, og at finansieringen, i form af en tillægsbevilling, findes inden for den samlede eksisterende anlægsramme.


Center for Ejendomme foreslår, at der gives tillægsbevilling på 1 mio. kr. til opførelse af liggehal, som bygges samtidig med bygning af udvidelsen af daginstitutionen Møllen - herved kan prisoption på liggehallen, som blev indhentet samtidig med licitationen på udvidelsen af Møllen, anvendes. Tillægsbevillingen foreslås finansieret fra kommunens anlæg 'Infrastrukturpulje', som har uforbrugte midler på 1,348 mio. kr.


Tillægsbevillingen på 1 mio. kr. tillægges den eksisterende anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Møllen, som er på 15,077 mio. kr. Herved bliver den samlede bevilling på 16,077 mio. kr.


Liggehallen opføres med yderbeklædning af eternit. Såfremt den skal opføres i murværk, ligesom udvidelsen af daginstitutionen Møllen, skal der tillægges yderligere 0,2 mio. kr.


Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er brug for en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til bygning af en liggehal, som bygges samtidig med udvidelsen af daginstitutionen Møllen.

Tillægsbevillingen på 1 mio. kr. kan finansieres fra et mindreforbrug på anlægsprojektet "Infrastrukturpuljen", som har uforbrugte midler på 1,348 mio. kr.

Tillægsbevillingen på 1 mio. kr. tillægges den eksisterende anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen møllen, som er på 15,077 mio. kr. Herved bliver den samlede bevilling på 16,077 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at


 1. der gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til bygning af en liggehal på daginstitutionen Møllen samtidig med udvidelsen af daginstitutionen.
 2. tillægsbevillingen på 1 mio. kr. finansieres fra uforbrugte midler på anlægsprojekt 'Infrastrukturpuljen'.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).158. Beslutning om energibesparende tiltag

Resume


Både af hensyn til aktuel forsyningssikkerhed, økonomi samt af hensyn til CO2 udledning, lægger administrationen i denne sag op til, at udvalget skal tage stilling til om det fælles serviceniveau for energiforbrug skal fastholdes. Emnet var sidst på Teknik & Miljøudvalgets møde d. 13. april 2023 pkt. 59, hvor det blev besluttet at de indstillede energibesparende tiltag fortsætter og at Teknik & Miljøudvalget skal have sagen op igen på oktobermødet 2023.


Sagsfremstilling


I 2022 blev 34 % af kommunens opvarmning produceret af gas. Fjernvarme stod for 45%, mens elektricitet udgjorde 20% af opvarmningen. Der var stadig 1% produceret med fyringsolie.

Energistyrelsen har udsendt en pressemeddelelse, der sætter gode forbrugsvaner som forudsætning for en sikker energiforsyning vinteren igennem. (pressemeddelelsen er vedlagt som bilag).

Kommunernes Landsforening har udsendt et idékatalog over anbefalede tiltag. (Informationsmail er vedlagt som bilag).


Sidste fyringssæson var der en tilvænningsperiode for en del af medarbejderne, hvor man skulle omstille sig til en arbejdssdag med 19 grader.


Beslutninger om opvarmning

Center for Ejendomme vurderer, at vi alle er bedre forberedt til endnu en vinter under samme vilkår, og foreslår derfor en videreførsel af serviceniveauet med opvarmning til:

 • 21 grader på børnearealer i daginstitutioner.
 • 17 grader i sportshaller og gymnastiksale.
 • 19 grader i øvrige opvarmede bygninger (undtagen lokaler med uniformskrav med korte ærmer).
 • Varmt vand i håndvaske lukkes, hvor det er muligt.
 • Boliger, for eksempel på plejehjem, berøres ikke af serviceniveauet.


Beslutninger om Elforbrug

Det har førhen været normalt at klasseværelser og kontoret indeholdt en del private microovne, elkedler, køle/fryseskabe, blæsere og lignende hvidevarer, der har trukket på det kommunale elforbrug.

Center for Ejendomme foreslår, at sådanne brugermedbragte hvidevarer heller ikke fremover må tilsluttes elnettet i de kommunale bygninger. Der henvises til brug af de fælles løsninger, som kommunen stiller til rådighed for brugere og medarbejdere. De kommunale hvidevarer bør leve op til et rimeligt lavt energiforbrug efter tidens standard.


Al elforbrug tæller, men det kan være hensigtsmæssigt især at begrænse det forbrug der ligger på tider hvor elproduktionen fra vedvarende energikilder er lav og elpriser sædvanligvis er relativ høj. Center for Ejendomme foreslår derfor, at man fortsat har fokus på at begrænse udendørs pynte belysning ved bygninger og anlæg, herunder begrænsning af julebelysning. Der tænkes både på begrænsning i antal lyskilder og på tidsstyring, så der kun er tændt i færrest mulige timer.

Al gade- og stibelysning er nu med LED armaturer, hvilket i sig selv har givet en stor besparelse i forhold til tidligere tider. Derudover har det muliggjort en nattesænkning af lysintensiteten der sparer yderligere.


Energirenoveringer og investeringer generelt

Som supplement til disse beslutninger om serviceniveau er der i genne årene foretaget en række energibesparende tiltag. Kommunen har efterisoleret bygninger, optimeret på teknikken og skiftet varmekilder. Ligeledes er der investeret i belysning med LED, som har et væsentlig lavere energiforbrug, samtidig med at det giver et klart og roligt lys.


Økonomi

Sagens indstilling har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.


Sidste vintersæson medvirkede energibesparelserne i et mindre merforbrug. Der kan ikke udregnes en eksakt bessparelse ved at sænkes temperaturen, men en forsigtig vurdering er, at der opnås ca. 1 mio. kr. pr. sænket grad celsius. Det vil sige 19 grader er lig med ca. 2 mio. kr. i besparelse fratrukket de områder der ikke sænkes. I alt 1,7 – 1,8 mio. kr. i skønnet besparelse, afhængig af energipriserne.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at


 1. fyringssæsonen starter fremover først når temperaturen ikke kan holde den vedtagne temperatur uden opvarmning,
 2. Kommunens bygninger generelt opvarmes til 19 gader,
 3. Børnearealer i daginstitutioner opvarmes til 21 grader,
 4. Kommunens haller og gymnastiksale opvarmes til 17 grader,
 5. Varmt vand i håndvaske lukkes, hvor det er muligt,
 6. Driftstid for varme og ventilation styres elektronisk, så udgifter holdes på et minimum uden forringelse af serviceniveau i brugsperioden,
 7. Brugermedbragte hvidevarer må ikke tilsluttes elnettet i de kommunale bygninger,
 8. Fokus på at begrænse udendørs belysning ved bygninger og anlæg, herunder begrænsning af julebelysning.


Beslutning

Godkendt med bemærkning om at punkt 8 justeres til: "Fokus på at begrænse udendørs belysning ved bygninger og anlæg".


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).


159. Orientering om affaldstakster 2024

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om Faxe Kommunes affaldsordningers udvikling og økonomi. Faxe Kommune har i de seneste år indført flere nye affaldsordninger som medførte væsentlige stigninger i affaldsgebyrerne. For 2024 er der kun en begrænset stigning som hovedsageligt skyldes ændringer i markedspriserne for afsætning af affald samt overførsel af gæld fra tidligere år.

Sagsfremstilling


Affaldstakster

På baggrund af Folketingets beslutning om nye regler for sortering af affald i kommunerne, er der de seneste år indført flere nye affaldsordninger i Faxe Kommune. De mange nye ordninger medførte væsentlige stigninger på affaldstaksterne.


Faxe Kommunes affaldsordninger levede allerede i 2022 op til alle gældende lovgivninger på affaldsområdet og der er ikke planlagt nogen væsentlige ændringer i 2024. Der er derfor kun en mindre takststigning for 2024, som hovedsageligt skyldes ændringer i markedspriserne for afsætning af affald samt overførsel af gæld fra tidligere år.


I de vedlagte bilag er der en nærmere uddybning af grundlaget for Faxe Forsynings budget og takstberegning. Administrationen vurderer, at de nye takster overholder "hvile i sig selv princippet" og at Faxe Kommunes affaldsordninger lever op til gældende lovgivning.


Jordflytningsgebyret

Jordflytningsgebyret er et gebyr, der dækker over kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og godkendelse af jordflytninger efter Jordflytningsbekendtgørelsen. Gebyret er efter "hvile i sig selv princippet" og skal dække kommunens faktiske omkostninger. Gebyret gælder kun for erhverv, så private borgere som anmleder jordflytninger betaler ikke noget gebyr.


Gebyret blev indført i 2022, og er for 2024 genberegnet ud fra erfaringer om de faktiske omkostninger for 2022 og 2023. Det har vist sig, at omkostningerne skal dækkes af et færre antal regninger end først forventet. Gebyret stiger derfor fra 811 kr. til 1115 kr. per time. I praksis bliver langt de fleste sager håndteret på under en halv time.


Endelig godkendelse af gebyr og takster

Det er Byrådet, der træffer den endelige beslutning om godkendelse af affaldstaksterne og jordflytningsgebyret. Beslutningen bliver truffet i kommunens samlede takstsag i november 2023 i forbindelse med Byrådets godkendelse af takster og brugerbetaling for 2024.


Økonomi

ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
160. Orientering om status på samkørselsprojekt med Køge og Stevns kommune

Resume


I denne sag orienteres Teknik & Miljøudvalget om status på samkørselsprojektet med Køge og Stevns Kommuner.


Projektet har nu i sin helhed kørt godt et år, heraf ca. 3 måneder i Faxe Kommune, og Movia har derfor udarbejdet en midtvejsevaluering.


Sagsfremstilling


I efteråret 2021 inviterede Trafikselskabet Movia Faxe Kommune til at deltage i et samkørselsprojekt med Køge og Stevns Kommuner. Projektet er finansieret af Region Sjælland og Movia, og det er uden kommunal finansiering. Det blev politisk godkendt, at Faxe Kommune skulle deltage.


Projektet blev igangsat i sensommeren 2022 og havde til formål er at skabe kontakt på tværs af kommunens virksomheder og institutioner. Målet var og er herigennem at tilbyde medarbejdere og uddannelsessøgende et fleksibelt og attraktivt alternativ til den kollektive trafik som i landområderne har et begrænset rutenet. Projektet er planlagt til at skulle løbe i to år, hvorefter løsningen gerne skulle kunne køre videre uden kommunens aktive deltagelse.


Med organiseret samkørsel kan private borgere stille deres tomme bilsæder til rådighed mod en betaling på 70 øre pr. km pr. passager. Matchet mellem chauffør og passager samt betaling for ydelsen, varetages på en samkørselsapp, der drives af såkaldte samkørselsoperatører. I dette projekt er operatøren FDM, som har app’en "Ta’Med".


Projektet blev igangsat i Faxe Kommune ved den 1. december 2022 hvor Royal Unibrew lancerede det for sine medarbejdere. Der er til dato oprettet 57 brugere (medarbejdere) ud af 900, og det har pr. 1. juni resulteret i fire (4) samkørsler.


Lanceringen på Rådhuset i Haslev (forstået som de tre administrationsadresser) foregik den 2. marts 2023, hvor én (en) medarbejder deltog i opstartsmødet. Lanceringen blev suppleret med posters flere steder på de tre adresser samt naturligvis opslag på personale Intra. 16 medarbejdere har pr. 1. juni oprettet sig i app'en, men det har ikke resulteret i nogle samkørsler. Business Faxe har også været inddraget, dog uden større effekt indtil videre.


Rådhusene i Køge og Stevns kommuner har oplevet samme skuffende resultater Den største succes findes på Køge Gymnasium, hvor 93 tilmeldte har foretaget i alt 328 samkørsler - Måske tilskyndet af en konkurrence om billetter til Roskilde Festivalen.


Center for Plan & Miljø vurderer, at samkørsel ikke har det store potentiale på virksomheder med flexible arbejdstider. Medarbejderne ønsker eller kan ikke binde sig til faste transportaftaler, eller måske er betalingen for lille. Denne kan dog ikke øges uden at komme i konflikt med skattevæsenet.


Movia har fremlagt forskellige anbefalinger til fremme af projektet. Administrationen er ikke uenig i tiltagene men vurderer, at der er behov for nyt reklamemateriale, da det nuværende ikke er tidssvarende og opmærksomhedsskabende.


Dette vil administrationen, med udvalgets opbakning, arbejde for i den resterende del af projektforløbet.


Hele Movias midtvejsevaluering er vedhæftet som bilag til sagen.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet projektet er finansieret af Movia og Region Sjælland.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).161. Orientering om status på projekt FLOT - Fleksibel offentlig transport

Resume


I denne sag orienteres Teknik & Miljøudvalget om status på projekt FLOT - Fleksibel offentlig Transport.


For at imødegå afvikling af kollektive transporttilbud i landområderne ønsker Trafikselskabet Movia at afprøve et forsøg med fleksibel kollektiv transport. Movia vurderer, at Faxe Kommunes geografi gør kommunen ideel til afprøvning af forsøget.


Udvalget godkendte derfor på sit møde den 6.december 2022, at kommunen kunne deltage i forsøget, som er uden ekstra omkostninger for Faxe Kommune. Forarbejdet til forsøget er nu så godt som gennemført og igangsættelse er godkendt af Movias direktion. Forsøget forventes opstartet ultimo januar 2024.


Sagsfremstilling


Den nuværende rutetrafik i landområder, hvor der køres med store busser på faste ruter, er ofte dyr i forhold til passagergrundlaget. Samtidig kan produktet virke mindre fleksibelt for borgerne at anvende, fordi afstanden til nærmeste stoppested kan være lang, og antallet af afgange er lavt – særligt i aften og weekender.


Flextur og plustur findes allerede som fleksible tilbud, men er ikke så pendlervenlige, fordi der skal betales særskilt takst, og hvis man skal videre med den ordinære kollektive transport, skal man ”tjekke” ind i denne via DOT’s normale takstsystem. I praksis er flextur primært et godt produkt til unge, samt ældre borgere som kan have vanskeligt ved at bevæge sig hen til et stoppested (kører fra adresse til adresse). Plustur appellerer til yngre målgrupper, og har sammenhæng til det strategiske net (Tog og R-busruter).


Movias bestyrelse besluttede derfor i december 2020, at der skulle gennemføres et pilotforsøg med fleksibel offentlig transport, der har som mål at ramme midt imellem plustur/flextur og rutebus ved at holde fast i fordelene fra ordinær rutetrafik og flextur ud fra et pendlerperspektiv. Som produkt skal Fleksibel Offentlig Transport således kunne give borgerne: Større fleksibilitet end ved faste ruter, kortere rejsetid, bedre mulighed for at komme afsted når man har brug for det, og god sammenhæng til det strategiske net. Samtidig skal produktet give kommunerne en billigere service eller en bedre service for de samme midler. Produktet vil forventeligt være mest relevant i områder der er karakteriseret ved, at der er en stor andel lokal kørsel suppleret med nogle få bus- og toglinjer i det strategiske net.


I perioden siden februar 2023 er der gennemført et forprojekt med henblik på at gennemføre et egentligt pilotforsøg med fleksibel offentlig transport i Haslev fra primo 2024. I pilotforsøget, som vil løbe i to år, vil busdriften på linje 265, 266 og 267 blive erstattet af FLOT. Skolebusafgange vil dog blive kørt på traditionel vis.


Forsøget vil være uden ekstra omkostninger for kommunen, og Movia er opmærksom på, at kommunens kontrakt med DitoBus udløber med udgangen af 2024.


Movia har beskrevet projektforløbet i vedhæftede businesscase.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet Movia betaler alle udgifter.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).162. Orientering om indsatser i de nye vandområdeplaner 2021-2017

Resume


Med vandrammedirektivet skal Danmark, og de øvrige EU medlemslande, sikre renere vand og bedre forhold i vandløb, søer, den kystnære del af havet (kystvande) og grundvand. Det gør vi via vandområdeplanerne, som med tilhørende indsatsprogrammer lægger en plan for, hvor der skal sættes ind for at alt vand opnår 'god tilstand'. I det følgende vil vi folde den nyeste vandområdeplan ud og give et overblik over de indsatser, Faxe Kommune skal arbejde med frem til 2027.

Sagsfremstilling


Vandområdeplanerne 2021-2027 blev udgivet den 15. juni 2023. De har til formål at beskytte og forbedre tilstanden i overfladevand (vandløb, søer, kystvande) og grundvand. Til dette formål opstilles i vandområdeplanerne miljømål, som skal opfyldes ved planperiodens udgang. Miljømålene skal nås gennem indsatsprogrammet, som fastlægger de foranstaltninger, der skal gennemføres i det enkelte vandområdedistrikt for at forbedre tilstanden i de enkelte overfladevandområder og grundvandsforekomster.


I det følgende belyses de indsatsområder, som Faxe Kommune skal arbejde med frem til 2027 inden for de forskellige vandforekomster. Disse indsatser fremgår af indsatsbekendtgørelsens bilag, som forpligtiger de ansvarlige myndigheder til at gennemføre indsatsen.


Vandløb

Indsatser på vandløbsområdet omfatter typisk fysiske indsatser og handler om at forbedre de fysiske forhold i vandløbene. Det kan gøres ved at genåbne rørlagte strækninger eller fjerne spærringer, der kan udlægges groft materiale i vandløbet i form af træ, sten og/eller grus, der kan plantes træer langs vandløbet, etableres sandfang eller genslynge vandløbsstrækningen.


I de nye vandområdeplaner er der fastsat indsatser på 24 vandløbsstrækninger i indsatsbekendtgørelsen, se bilag "vandløbsindsatser i vandområdeplan". Otte af disse indsatser er videreført fra den forrige vandområdeplan. Vandløbsindsatserne handler typisk om at udlægge groft materiale i vandløbet og etablere sandfang, som reducerer sandtransport og -aflejringer i vandløbet. Enkelte indsatser drejer sig også om genslyngning, fjernelse af spærringer eller genåbning af rørlagte vandløbstrækninger. Indsatser på vandløbsområdet gennemføres af kommunerne.


Spildevand

Indsatser inden for spildevand kan både forbedre tilstanden i vandløb og/eller kystvande. Udledning af b.la. næringstoffer kan reduceres med indsatser for renseanlæg, regnbetinget udledning fra overløb og forbedret spildevandsrensning fra ukloakerede ejendomme.


Der er udpeget to nye områder til forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Se bilag "Spildevandsindsats i vandområdeplan". Det ene områder omfatter tre ejendomme, der udleder til et tilløb til Stevns Å i Stevns Kommune. Det andet område udleder til Lilleå, som løber ud i Faxe Å lige før dennes udløb i Faxe Bugt. Dette område berører ca. 40 ejendomme. Såfremt disse ejendomme ikke allerede har renset deres spildevand til rensekrav "SO" (Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation), vil de modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning. Det vurderes at mellem 30 og 35 af disse nye ejendomme vil modtage påbud om forbedret spildevandsrensning, idet nogle af ejendommene i området, allerede har en renseløsning der lever op til det nye rensekrav. Det er Faxe kommune, der er ansvarlig for udsendelse af påbud, og at disse er opfyldt inden planens udløb.


Der er ikke indsatser for renseanlæg i denne vandområdeplan i Faxe Kommune.


Søer

Alle søer over 5 hektar i Faxe Kommune har et miljømål på god økologisk og kemisk tilstand. Kun en enkelt sø er udpeget til sørestaurering i Faxe Kommune, se bilag "søindsatser i vandområdeplan". Sørestaureringer gennemføres af kommunerne. Sørestaureringer bruges når tilførslen af næringsstoffer (primært fosfor) fra omgivelserne er nedbragt til et niveau, der skulle sikre målopfyldelse, men yderligere indsats er nødvendig til opfyldelse af miljømålet. Økosystemet kan være adskillige år om at vende tilbage til den oprindelige tilstand, og det kan fremskyndes ved bl.a. opfiskning af fredfisk, kemisk fældning af fosfor eller oprensning af sediment, som resulterer i klart vand og større udbredelse af undervandsplanter.


Kystvande

Alle kystvande er målsat til god økologisk tilstand, men de færreste lever op til dette mål. Store næringsstoftilførsler, særligt kvælstof, er hovedproblemet i forhold til manglende målopfyldelse. Da den altovervejende kilde til den diffuse kvælstoftransport vurderes at være tabet af kvælstof fra dyrkede arealer, fokuserer kvælstofindsatserne primært på reduktion af tilførsel fra denne kilde. Dette gøres gennem vådområder og lavbundsprojekter (ej at forveksle med klima-lavbund). Miljøministeriet og Fødevareministeriet skal sikre etableringen af vådområder og gennemførelsen af lavbundsprojekter, men de kan indgå aftale om, at andre myndigheder gennemfører foranstaltningerne helt eller delvist.

Vandløbene i Faxe Kommune løber til de tre store hovedvandoplande Køge Bugt, Østersøen og Smålandsfarvandet. Disse er alle opdelt i mindre kystvande, hvoraf der er udpeget en kvælstofindsats for Karrebæk Fjord (kvælstof reduktion på 4.234 kg kvælstof pr. år gennem vådområder og 1.738 kg kvælstof pr år via lavbundsområder) og Præstø Fjord (kvælstof reduktion på 466 kg kvælstof pr. år gennem vådområder og 255 kg kvælstof pr år via lavbundsområder). De arealer i Faxe Kommune, der afvander til disse to kystvande, kan ses i bilaget "kystvandindsatser i vandområdeplan".


Grundvand

Grundvandet er i dag beskyttet igennem en række eksisterende generelle initiativer, som bl.a. omfatter indvindingstilladelser, pesticidgodkendelsesordningen, Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026, de generelle gødningsregler og målrettet regulering. Miljøministeriet vurderer, at de eksisterende initiativer er tilstrækkelige til at indsatsbehovet opfyldes, hvorfor der ikke er yderligere indsatser beskrevet i vandområdeplanen. Derfor er der ikke konkrete indsatser for grundvand i indsatsbekendtgørelsen, som det ses for de ovenstående områder.

I perioden frem mod 2024 gennemføres flere udviklingsinitiativer med det formål at tilvejebringe et forbedret vidensgrundlag med henblik på at revurdere og eventuelt iværksætte indsatser i 2024-2027 eller i næste planperiode


De kommunale myndighedsansvar inden for grundvandsbeskyttelsen omfatter b.la. indvindingstilladelser, deltagelse i vandsamarbejde, indsatser i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og udarbejdelse af en indsatsplan til grundvandsbeskyttelse for udpegede indsatsområder (IO).


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen om de aktuelle indsatser i vandområdeplanerne 2021-2027 tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).163. Orientering om trafikanalyse af industriområdet ved Symbiosen, Ny Næstvedvej

Resume


I forbindelse med udviklingen af industriområdet ved Symbiosen ved Rønnede forelægges Teknik & Miljøudvalget en ny trafikanalyse for Ny Næstvedvej, som fokuserer på krydsene omkring motorvejstilslutning 37. Analysen kortlægger kapaciteten på strækningen, og kvalificerer forslag til ændringer af vejinfrastrukturen. Teknik & Miljøudvalget orienteres i denne sag om trafikanalysen, og den foreslåede løsning, med etablering af signalregulering, for at opretholde en fornuftig fremtidig trafikafvikling.


Sagsfremstilling


Denne sag understøtter Faxe kommunens strategi om erhvervsudvikling.


I forbindelse med henvendelse om etablering af et nyt logistikcenter nord for erhvervsområdet Symbiosen, udbygningen af Stop 37 og udviklingen af erhvervsområdet ved Symbiosen forventes der en stigning i trafikbelastningen på Ny Næstvedvej ved Rønnede. Særligt delstrækningen omkring de 4 kryds ved Symbiosen, Borupvej og motorvejstilslutningerne øst og vest for motorvejen forventes det at have betydning for, da krydsene i forvejen er trafikalt belastede.

Center for Plan og Miljø har derfor igangsat en trafikanalyse hos ekstern rådgiver, med henblik på kortlægning af den nuværende og fremtidige kapacitet og udpegning af løsningsforslag.


Trafikanalysen

Analysen, der er vedhæftet som bilag 1 viser, at der allerede i den nuværende situation med udbygningen af Stop 37 vil være udfordringer med trafikafviklingen. Særligt krydsene ved Borupvej og den østlige motorvejstilslutning er hårdt belastet med risiko for et trafikalt sammenbrud i morgenspidstimen.


En fremskrivning af trafikbelastning med den omtalte erhvervsudvikling og den generelle trafikudvikling viser, at der i en mellemperiode frem til motorvejstværforbindelsen er udbygget, vil være endnu større risiko for trafikalt sammenbrud. Det anbefales derfor i analysen, at signalregulere de to kryds Ny Næstvedvej/Borupvej og Ny Næstvedvej/Motorvejstilslutning Øst for at sikre, et fornuftige fremtidigt serviceniveau og den mest trafiksikre løsning for bløde trafikanter. De omtalte kryds og anbefalede løsninger er vist i oversigtskortet og pricipskitserne i bilag 2.


Når den nye motorvejstværforbindelse til Næstved er etableret, vil der frem mod år 2035 ske en omflytning af trafikken, som vil aflaste de fire kryds på Ny Næstvedvej. Signalreguleringen af de to kryds vil stadig være relevant på dette tidspunkt, både i forhold til fremkommelighed og trafiksikkerhed.


Analysen har ligeledes undersøgt en løsningsmodel med en 2 sporet rundkørsel (1 sporet rundkørsel har ikke tilstrækkelig kapacitet). Denne løsning kan dog ikke anbefales, da en rundkørsel ikke løser afviklingsproblemerne fra Borupvej, selvom der i denne undersøgelse tillige er medtaget et venstresvingsforbud fra Borupvej. Herudover er en rundkørsel meget omkostningstung, og vurderes ikke at være en trafiksikker løsning for cyklister, som også færdes i krydset.


Processen

Da en del af vejstrækningen på Ny Næstvedvej er statsvej, som bliver direkte berørt af omtalte erhvervsudvikling, er kommunen forpligtet til at inddrage Vejdirektoratet, som skal godkende eventuelt nye trafikløsninger. Vejdirektoratet har derfor været løbende inddraget i processen for at kvalificere trafikanalysen. Center for Plan & Miljø har nu fremsendt analysen til Vejdirektoratet, med henblik på deres stillingtagen og vi forventer et svar i september/oktober måned.


Trafikanalysen er endvidere forelagt projektudvikler af transport- og logistikcenteret, men henblik på at indlede en dialog om dennes stillingtagen til analysen og de nødvendige vejinfrastruktur projekter.


Center for Plan & Miljø vil fremlægge sagen for udvalget igen, når Vejdirektoratet har behandlet sagen, og når projektudvikler har forholdt sig til analysen og de anbefalede løsninger.


Økonomi


De kommunale udgifter til etablering af signalreguleringer mv. er endnu ikke beregnet, og indgår ikke i de kommende kommunale budgetter.


Etablering af transport- og logistikcenteret vil dog ikke kunne anbefales at blive igangsat, førend der er foretaget ændringer i infrastrukturen, som sikrer et fornuftigt fremtidigt trafikalt serviceniveau på Ny Næstvedvej, som ligeledes indebærer den mest trafiksikre løsning for bløde trafikanter.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at orienteringen om den udarbejdede trafikanalyse tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).164. Meddelelser

Sagsfremstilling

Ansøgning om fristforlængelse for udarbejdelse af Natura 2000-handleplaner

KL har anbefalet alle kommuner at ansøge Miljøstyrelsen om fristforlængelse på to måneder for udarbejdelse af Natura 2000-handleplanerne på baggrund af den statslige forsinkelse af Natura 2000-planerne. Faxe Kommune er kun tovholder på en enkelt af de fem handleplaner, som omfatter kommunens Natura2000-områder. For at sikre samtidighed for udarbejdelse af handleplanerne på tværs af kommunegrænser vil Center for Plan & Miljø derfor ansøge Miljøstyrelsen om fristforlængelse på to måneder. Formålet er at understøtte ens høringsfrister og en samlet politisk behandling for alle Natura 2000-handleplanerne for Faxe Kommune.


Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

BeslutningFraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).


165. Lukkede meddelelser (Lukket)
166. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat den 3. oktober 2023

Sagsfremstilling

.


Indstilling


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. oktober 2023:

.

BeslutningFraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).