Teknik & Miljøudvalget - 04-02-2021

Referat
Dato:
Torsdag, 4 februar, 2021 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:
12. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

13. Beslutning om implementering af nye affaldsordninger

Resume

Der er kommet ny lovgivning på Affaldsområdet, og der skal udarbejdes ny affaldsplan og nye regulativer for de nye affaldsordninger. Nye ordninger vil være husstandsindsamling af blød plast, farligt affald, tekstiler og mad- og drikkekartoner. Ordningerne kan ikke iværksættes inden for tidsfristen, hvis de normale procedurer for høring, udbud og inddragelse skal overholdes. Derfor vil iværksættelsen af ordningerne ske efter tidsfristens udløb.

Sagsfremstilling

Der er i december 2020 kommet ny affaldsbekendtgørelse med tilhørende vejledninger. Dette indebærer, at Faxe Kommune skal udarbejde en ny affaldsplan, nye regulativer og fastlægge nye indsamlingsordninger for genbrug og affald i 2021.


Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skal der fra den 1. juli 2021 etableres husstandsindsamlingsordninger for 10 fraktioner. Det drejer sig om mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald (frist udsat til 1. januar 2022), drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Metal-glas-plast blandingen, som indsamles i Faxe kommune, vil ikke længere være tilladt og skal udfases inden 2025.


I dag har vi i Faxe Kommune etableret indsamlingsordninger for ni ud af de 10 fraktioner. Vores indsamlingsordninger er dog ikke alle ordninger i faste beholdere ved husstanden men i stedet på genbrugspladsen. I fremtiden skal alle 10 indsamles ved husstanden.


Genbrugsprocenten er allerede nu over 2022 kravet på 50 %. Potentialet i de nye ordninger er beregnet til kun at være 2 %. Vi indsamler derfor allerede nu 98 % af det affald, der vedrører de nye krav.


Fristen for iværksættelse af de fleste af ordningerne er 1. juli 2021. En normal proces med politisk godkendelse, borgerinddragelse samt høring af regulativer og planer er en længere proces. AffaldPlus har tidligere udregnet, at det vil tage mellem 21-31 måneder at gennemføre en fuld proces. Det er muligt, at processen kan gøres hurtigere, hvis man springer nogle trin over, men de udmeldte seks måneder er ikke realistiske.


Generelt i Danmark er der blandt kommunerne og forsyningsselskaberne en opfattelse af, at tidsfristerne er urealistiske og i bedste fald kun kan overholdes, hvis høringsperioder og politisk behandling af alternative scenarier begrænses stærkt eller helt udelades. Kommunernes Landsforening har derfor 22. januar 2021 sendt en henvendelse til miljøministeren og forligskredsen med kritik af tidsfristerne og en anbefaling om en generel udsættelse af kravet til udgangen af 2023.


Derudover er der i affaldsbekendtgørelsen beskrevet en dispensationsmulighed for udsættelse af kravet pr. 1. juli 2021 (se bilag). Tidsfrist for indsendelse af dispensationsansøgning er 1. marts 2021. Det foreslås derfor, at Center for Plan & Miljø udarbejder en dispensationsansøgning. Dispensationsansøgningen vil fokusere på både tekniske (udbud og indgåede kontrakter) og planmæssige udfordringer (borgerinddragelse, planer og regulativer). Affaldsbekendtgørelsen giver kun dispensationsmulighed for tekniske udfordringer. Administrationen og Faxe Forsyning vurderer, at det ikke vil være muligt at fremskaffe den nødvendige dokumentation for vores tekniske udfordringer inden fristen for dispensationsansøgningen. Muligheden for at få en tilfredsstillende dispensation kan derfor værre lille.


Det er Center for Plan & Miljøs vurdering, at større ændringer på affaldsområdet, bør gennemføres efter en gennemtænkt planproces. Formålet er at sikre politisk og folkelig dialog, samt at man undgår forkerte eller unødvendigt dyre beslutninger, som bagefter skal ændres. Faxe Forsyning og Faxe Kommune arbejder derfor på et procesforslag til, hvordan de nye regler på affaldsområdet kan blive implementeret i Faxe Kommune. Forslaget vil blive forelagt for Teknik & Miljøudvalget på et kommende møde.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Affald BEK nr. 2159 af 09-12-2020, offentliggjort den 24-12-2020.

Vejledning om indsamling af husholdningsaffald nr. 9926 af 14-12-2020.

Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald nr. 9920 af 09-12-2020.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af


Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at der udarbejdes en proces og tidsplan for implementering af de nye affaldsordninger i Faxe Kommune,
 1. at Faxe Kommune søger dispensation for tidsfristen for iværksættelse af nye affaldsordninger, og
 2. at Teknik & Miljøudvalget sender en skriftlig henvendelse til ministeren om det uhensigtsmæssige i at implementere lovgivning uden at sikre den fornødne borgerinddragelse.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

14. Beslutning om ekspropriation til anlæg af lysreguleret kryds ved Bråbyvej i Haslev

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til arealerhvervelse ved ekspropriation. Formålet med arealerhvervelsen er at skabe plads til anlæg af lysregulering i krydset Bråbyvej/Grøndalsvej for at forbedre trafiksikkerheden i krydset.


Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at afsætte midler til anlæg af et lysreguleret kryds ved Bråbyvej/Grøndalsvej i Haslev (ved Privatskolen).

I den forbindelse skal der besluttes arealerhvervelse.


For at gennemføre projektet vil det være nødvendigt at erhverve areal fra seks ejendomme. De berørte ejendomme er vist på vedhæftede oversigtskort.


Center for Ejendomme indstiller, at arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation med hjemmel i Lov om offentlige veje, kapitel 10.


Der foreslås afholdt åstedsforretning i perioden 29. marts til 16. april 2021. Byrådet skal beslutte den eksakte dato.

Der skal udpeges et medlem af byrådet til at lede åstedsforretningen.


Der er ingen budgetmæssige konsekvenser, idet de nødvendige midler er afsat i budget 2021.

Lovgrundlag

Vejloven.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at arealerne erhverves ved ekspropriation,
 2. at der udpeges et medlem af Teknik & Miljøudvalget til at lede åstedsforretningen,
 3. at der fastsættes en dato for afholdelse af åstedsforretning, og
 4. at kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik & Miljøudvalget.Beslutning

Anbefalet. Eli Jacobi Nielsen (O) blev udpeget til at lede ekspropriationen, der afholdes 15. april 2021.


Fraværende: Ingen.

15. Godkendelse af ekspropriation til anlæg af sti ved Græsvej i Karise

Resume

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget træffe beslutning om ekspropriation af arealer til sti på Græsvej i Karise samt beslutte arealerstatningstilbud.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at afsætte midler til anlæg af sti til forbedring af trafiksikkerheden for bløde trafikanter på Græsvej i Karise.


Beslutningskompetencen vedrørende ekspropriation er ved byrådsmøde, den 8. oktober 2020 - pkt. 181 - delegeret til Teknik & Miljøudvalget i den konkrete sag.


Der blev den 16. november 2020 afholdt åstedsforretninger med de to lodsejere, der skal afstå areal til stianlægget. Åstedsforretningerne blev ledet af udvalgsformand Eli Jacobi Nielsen.


For hver åstedsforretning er der udarbejdet en protokol med påfølgende forligsforhandlinger. Protokollerne er udsendt til lodsejerne den 27. november 2020 med en klagefrist på fire uger.


På baggrund af de udsendte protokoller er der udarbejdet oplæg til forligstilbud med beskrivelse af økonomi, omfang og aftaler. Sagen er bilagt ekspropriationsplan, arealfortegnelse, erstatningstilbud og protokoller.


Forligstilbuddene er fremsat med forbehold af politisk godkendelse af ekspropriationsbeslutning på det på åstedsforretningen foreliggende grundlag.

Ejerne af de to berørte ejendomme har begge accepteret de fremsendte erstatningstilbud herunder oplæg til forlig.


Arealerstatninger og de afledte erstatninger til lodsejerne er indeholdt i de samlede anlægsudgifter. Der er således ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved at godkende de foreliggende forligstilbud.

Lovgrundlag

Vejloven.Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at det i medfør af vejlovens kapitel 10 besluttes at ekspropriere de nødvendige arealer og rettigheder til anlæg af sti på Græsvej i overensstemmelse med det på åstedsforretningen forelagte grundlag, og som det er forelagt lodsejerne,
 2. at de fremsatte forslag til forligstilbud godkendes, og
 3. at det i medfør af vejlovens § 119, stk. 4, vedtages at udbetaling af erstatning til lodsejerne kan ske uden panthaversamtykke.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

16. Beslutning om prioritering af sti- og fortovsistandsættelser 2021

Resume

Teknik & Miljøudvalget skal beslutte hvilke fortove og stier, der skal istandsættes i 2021.

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2021 er der afsat 2 millioner kr. til nye belægninger på stier samt 4 millioner kr. til renovering af fortove. Udvalget skal beslutte hvilke fortove og stier, der skal istandsættes i 2021.

Strækningerne er prioriteret ud fra tilstanden og ud fra hvor mange trafikanter, der antages at benytte strækningerne. Strækninger med tilhørende billeder fremgår af bilaget.

Faxe Ladeplads

Følgende strækninger foreslås renoveret:

 1. Fortov Hovedgaden fra Faxevej til Faxe Havnevej + 120 m på Faxe Havnevej - i alt 700 m.
 2. Fortov Strandvejen, lige numre fra Faxe Havnevej til Faxe Å - i alt 900 m.

Faxe

Følgende strækninger foreslås renoveret:

 1. Fortov Gl Strandvej fra nr. 4 til indkørsel Rolloskolen - i alt 280 m.
 2. Fortov Torvegade fra nr. 18 til nr. 40 - i alt 450 m.
 3. Cykelsti fra Ny Strandvej til Parkvej - i alt 380 m.
 4. Cykelsti langs Gl Strandvej fra Schjølervej til Rolloskolen - i alt 540 m.
 5. Cykelsti fra Ny Strandvej 1A til Koralvej - i alt 1.100 m.
 6. Cykelsti langs Schjølervej og mod syd til Faxe Syd Station - i alt 1.200 m.

Karise

Følgende strækninger foreslås renoveret:

 1. Fortov Kildevej fra Køgevej til Lægehuset i Karise (Kildevej 2A) - i alt 70 m.
 2. Fortov Bredgade Karise fra nr. 29 til Køgevej (begge vejsider) - i alt 840 m.

Haslev og Bråby

Følgende strækninger foreslås renoveret:

 1. Fortov Bråby Bygade 6-14B - i alt 280 m.
 2. Fortov Ringstedvej, ulige numre fra jernbanen til Nordskovvej - i alt 920 m.
 3. Cykelsti Bregentvedvej til rundkørsel ved kirken - i alt 85 m.
 4. Cykelsti Præstevænget fra Søndergade til Skolegade - i alt 350 m.
 5. Cykelsti fra Tingvej 2 langs jernbanen til Højgårdsparken - i alt 525 m.
 6. Cykelsti Tingvej (ulige numre) fra Vestergade til Tingvej 7 - i alt 150 m.
 7. Cykelsti fra Duevej til Ørnevej - i alt 50 m.


Skema med strækninger og længder i meter.


Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da administrationen forventer at kunne udføre de foreslåede arbejder indenfor de afsatte anlægsmidler, 2 millioner kr. til nye belægninger på stier samt 4 millioner kr. til renovering af fortove.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at de foreslåede strækninger til renovering i Faxe Ladeplads, Faxe, Karise, Haslev og Bråby godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

17. Beslutning om pleje af grønne områder 2021

Resume

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget beslutte, hvilket serviceniveau de forskellige græsarealer rundt i kommunen skal have.


Sagsfremstilling

På Teknik & Miljøudvalgets møde 3. december 2020 pkt. 153 blev det besluttet, at følgende virkemidler tages i anvendelse for at få balance i budgettet til pleje af grønne områder.

1. Fortsat reduceret græsklipning på en række grønne områder dog ikke de bolignære områder, som har været kritiseret i 2020. Men fortsat hel eller delvis reduceret græsklipning for en række områder.

2. Nøjes med at klippe stier eller "pladser" i græs, der ellers får lov at vokse højt.

Center for Ejendomme har inddelt græsplejen i følgende definitioner baseret på plejeniveauet og/eller brugen af arealet:

 • Brugsplæner: Der benyttes til boldspil, leg eller anden færdsel. Klipning hver ca. 10. dag.
 • Parkpræg: Klipning af plæner hver ca. 14. dag.
 • Oversigtsarealer ved veje og rabatkanter hvor høj vækst ellers ville genere færdslen: Klippes efter behov, 2 - 5 gange årligt.
 • Naturpræg: Klipning 0 - 3 gange i sæsonen. Fx græsarealer, der kan opfylde de rekreative behov, selvom græsset er højt - eventuelt med klippede stier/spor.
 • Arealer der alene udfylder formålet at være noget grønt at se på: Klipning foretages 0 - 1 gang årligt.

Ændringer i forhold til 2020:

I 2020 skete der en stor ændring på vedligeholdelse af græsarealerne i grønne områder og udenomsarealer ved institutioner, idet mange områder gik fra parkpræg til naturpræg. Plejeniveauerne fortsætter principielt på samme måde i 2021 dog med mere græsslåning på de bolignære arealer, som var kritiseret i 2020, og med mindre græsslåning på større arealer, hvor der nogle steder klippes enkelte gangspor med en lille klipper for at øge tilgængeligheden og anvendeligheden af arealet.

Sagen her præsenterer plejeniveauerne og viser også ændringer for enkeltarealer på baggrund af erfaringer fra 2020.

Plejeniveauet "naturpræg" kan rumme forskellige indsatser begrundet i, at visse arealer i 2020 viste sig at være næringsrige og fugtige nok til at gro meget højt græs meget hurtigt. Dér foreslår vi at indføje en ekstra slåning (et høslæt), inden græsset modnes. Dette gøres for at mindske mængden af græspollen og efterfølgende selvsåning af mere græs. Ud fra et biodiversitetshensyn er det ønskeligt at give mere plads til de mindre urter, der er levesteder til forskellige sommerfugle og insekter. Andre arealer viste sig i 2020 som mere næringsfattige og tørre og med en meget større artsrigdom. Disse arealer klippes 0 - 1 gang om året efter, at urterne har spredt deres frø.

Følgende arealer klippes ekstra i forsommeren:

 • Omkring stendyssen ved Dyssevej i Rønnede.
 • Areal ved Leragervej/Jernbanestien i Haslev.
 • Areal ved badebroen ud for Strandhovedvej i Faxe Ladeplads.
 • Legeplads ved Leragervej i Faxe.

Følgende arealer får kun klippet gangspor og ellers 0 - 1 gang klipning årligt:

 • Seminariegrunden Haslev plænerne bag kollegiet (var i 2020 med parkpræg).
 • Københavnsvej, Haslev (var i 2020 med parkpræg).
 • Rådhusvej.
 • Rastepladser på Stevnsvej.
 • Ved Flagstangen i Faxe Ladeplads.
 • Areal ved Frøgården.
 • Areal på Bredgade ved Køgevej i Karise.

I bilagene vises de fremtidige plejeniveauer for græsarealer.

I forhold til 2020 er der, som angivet, ændret op og ned i serviceniveauet for græsslåning for forskellige områder. Samlet forventes det at give den ønskede budgetbalance på 525.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at serviceniveauet for fremtidig pleje godkendes.


Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der ønskes en afklaring af vedligeholdelsesbehov og aftaler omkring regnvandsbassin i Dalby. Ændres der i de foreliggende planer, skal ændringer først forelægges og godkendes af udvalget.


Fraværende: Ingen.

18. Beslutning om igangsættelse af miljøgodkendelse af støjvold ved Nielstrup

Resume

Landsbyen Nielstrup er påvirket af trafikstøj fra Sydmotorvejen, som overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Derfor har firmaet Jord.dk i samarbejde med en gruppe borgere fra Nielstrup indsendt en projektbeskrivelse til en støjvold ud mod motorvejen. Projektet har tidligere været præsenteret for både Teknik & Miljøudvalget og Plan & Kulturudvalget, da det blandt andet forudsætter miljøgodkendelse, adgangstilladelse, VVM-screening og udarbejdelse af en lokalplan. Teknik & Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til forløbet af det videre arbejde med projektet.

Sagsfremstilling

Projektet

Nielstrup oplever i dag støj fra Sydmotorvejen, som i det meste af landsbyen overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for vejstøj i boligområder på 58 dB. For at mindske støjen er der ansøgt om en støjvold på 14 meter i højden, mellem 1,2 og 1,4 kilometer i længden og 60 meter i bredden. Volden strækker sig et stykke syd for Nielstrup, da terrænet gør, at støjen primært sendes op til byen sydfra. Anlægsperioden forventes at strække sig over fem til seks år, men dette afhænger af den tilgængelige jordmængde.

Volden vil ud fra beregninger i ansøgningsmaterialet sænke støjniveauet i selve Nielstrup med mellem 2 og 6 decibel afhængig af afstand til motorvejen. En forbedring på 3 decibel svarer til en halvering af støjen. Volden vil blive udformet, så dens hældninger og forløb gennem landskabet vil være varieret for at indpasse den bedre i landskabet. Samtidig vil der blive indarbejdet rekreative elementer i voldens udformning.

Ifølge projektbeskrivelsen ønskes volden anlagt med jord af klasse 0-3 men dog med lavere grænseværdier for mobile organiske komponenter. Faxe Kommune har dog ikke modtaget en nærmere ansøgning om miljøgodkendelse endnu.

Sagens forløb

Plan & Kulturudvalget har tidligere godkendt, at der kan udarbejdes et lokalplanforslag for projektet. Lokalplanen er dog endnu ikke udarbejdet, da der er en række miljømæssige dilemmaer, som bør afklares sideløbende med lokalplanens udarbejdelse. Derfor blev projektet og dets fordele og ulemper forelagt Teknik & Miljøudvalget den 26. august 2020. Her blev det besluttet, at der skulle indhentes udtalelser fra henholdsvis Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet omkring de miljømæssige forhold, inden arbejdet med en miljøgodkendelse af volden kunne igangsættes. Begge myndigheder har oplyst, at de ikke umiddelbart har bemærkninger til projektet eller en myndighedsrolle i forhold til miljøgodkendelse af projektet. Teknik & Miljøudvalget fik dette meddelt den 18. januar 2021.

Videre proces

Ved sagsbehandlingen af en miljøgodkendelse til projektet vil det kunne afklares eksempelvis hvilken konkret størrelse, jordtype og placering af volden, der kan gives miljøgodkendelse til. Det skyldes, at der ikke kan tillades en større vold, end hvad der er nødvendigt, for at nedbringe støjen i Nielstrup til Miljøstyrelsens grænseværdier. Hvis volden laves større, vil der ikke længere være tale om nyttiggørelse af jorden, og den ekstra jordmængde vil blive betragtet som deponi. I en miljøgodkendelse kan der ligeledes stilles vilkår til, hvordan volden skal anlægges og vedligeholdes, så en eventuel forurening i jorden ikke spredes.

Da arbejdet med miljøgodkendelse af støjvolden vil være definerende for voldens udformning, så er det Center for Plan & Miljøs vurdering, at miljøgodkendelsen skal udarbejdes sideløbende med udarbejdelsen af et lokalplanforslag. Miljøgodkendelsen kan ikke udarbejdes først, da der ikke kan udstedes miljøgodkendelse før lokalplanen er endeligt vedtaget. Arbejdet med at screene projektet for dets virkninger på miljøet (VVM) vil ligeledes skulle køre sideløbende med lokalplan og miljøgodkendelse.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at ansøger kontaktes med henblik på at få udarbejdet en ansøgning om miljøgodkendelse og en VVM-anmeldelse af projektet.  

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

19. Beslutning om udtalelse til Ankestyrelsen angående kommunens procedure for sporstofundersøgelser

Resume

Ankestyrelsens tilsyn har den 15. december 2020 bedt om en udtalelse til brug for tilsynets vurdering af, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Sagen vedrører Teknik & Miljøudvalgets tilføjelse til kommunens procedure for sporstofundersøgelser i forbindelse med håndteringen af spildevandssager.


Sagsfremstilling

Finn Hansen har den 3. juni 2020 skrevet til Ankestyrelsen angående Teknik & Miljøudvalgets beslutning den 28. maj 2020 punkt 79, hvor udvalgets flertal besluttede at tilføje følgende ordlyd til procedurens pkt. 5:

"Sporstofundersøgelser bruges til kortlægning af afløbsforhold, drænsystem med mere, samt afklaring af, hvorvidt ejendommens udledning når frem til den målsatte recipient. Såfremt dette ikke er tilfældet, tilbagekaldes påbuddet, med henvisning til Spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 2."

Finn Hansen har anført, at beslutningen er en omgåelse af loven og har herved henvist til to domme fra Østre Landsret.


Ankestyrelsen har bedt om en udtalelse for at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Administrationen har anmodet om fristforlængelse med henblik på politisk behandling af udtalelsen. Ankestyrelsen har forlænget fristen for svar til den 10. marts 2021.


Ankestyrelsen beslutter efter styrelseslovens § 48 a selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.


Administrationen har udfærdiget vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen.


Lovgrundlag

Styrelseslovens § 48 a. 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.


Beslutning

Anbefalet. Advokatnotat lægges på som nyt bilag.


Fraværende: Ingen.

20. Beslutning om revidering af Faxe Trafiksikkerhedsråds kommissorium

Resume

Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til en justering af kommissoriet og Trafiksikkerhedsrådets sammensætning.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Trafiksikkerhedsråd blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. I den forbindelse blev der udarbejdet et kommissorium for trafiksikkerhedsrådets arbejde og sammensætning. Kommissoriet er senere blevet revideret i 2010 og 2014 i forbindelse med en række organisatoriske ændringer i kommunens administration. Seneste ændring blev foretaget i 2018, hvor rådets sammensætning blev udvidet med en repræsentant fra henholdsvis Ældrerådet og kommunens Park & Vej. Gældende kommissorium fra 2018 er vedhæftet som bilag A.

Erfaringer fra de seneste års rådsmøder viser, at det er de konkrete udfordringer, vi støder på i hverdagen, der har den største interesse for rådets eksterne medlemmer. Konkrete udfordringer med tilgængelighed, trafiksikkerhed og driften af kommunens veje og stier fylder således meget på møderne. Den seneste udvidelse med Park & Vej har derfor fungeret rigtig godt.

Modsat er interessen for andre kommunale fagområder begrænset, og ud fra en ressourcemæssig betragtning giver det god mening at reducere antallet af interne kommunale medlemmer i rådet. Skulle der være særskilt behov for tværfaglige bidrag til møderne, kan relevante medarbejdere i kommuneregi indkaldes ad hoc.

Center for Plan & Miljø foreslår derfor, at rådets sammensætning justeres således, at Center for Sundhed & Pleje og Center for Børn & Undervisning udgår fra Trafiksikkerhedsrådets sammensætning. Center for Plan & Miljø foreslår endvidere, at centerets planmedarbejder udgår fra rådets sammensætning således, at Center for Plan & Miljø fremadrettet er repræsenteret af en trafikmedarbejder og centerchefen. De omtalte ændringer er indarbejdet i et nyt udkast til kommissorium, der er vedhæftet som bilag B.

Med de omtalte ændringer vil Trafiksikkerhedsrådets sammensætning se ud som følger:

 • Én repræsentant fra Teknik & Miljøudvalget, Faxe Kommune (Trafiksikkerhedsrådets formand).
 • To repræsentanter fra Center for Plan & Miljø, Faxe Kommune (Henholdsvis centerchef og trafikmedarbejder).
 • Én repræsentant fra Center for Ejendomme, Park & Vej, Faxe Kommune.
 • Én til to repræsentanter fra Politiet.
 • Én repræsentant fra Ældrerådet.
 • Én repræsentant fra Dansk Handicap Forbund.
 • Én repræsentant fra Cyklistforbundet.

Udover ændringer i Trafiksikkerhedsrådets sammensætning foretages der ikke ændringer i kommissoriet.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Trafiksikkerhedsrådets kommissorium revideres som angivet i bilag B.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der søges inviteret relevante forældre- og elevorganisationer og Forenede Danske Motorejere (FDM).


Fraværende: Ingen.

21. Orientering om VVM-screeningsafgørelser i 2. halvdel af 2020

Sagsfremstilling

En lang række projekter herunder virksomheder og anlæg er omfattet af miljøvurderingsloven.

Projekter på miljøvurderingslovens bilag 1 skal inden projektstart gennemføres miljøvurderingsprocedure.

Projekter på bilag 2 er screeningspligtige. Screening af et konkret projekt er en forhåndsvurdering af, om projektet kan forventes at påvirke miljøet væsentligt. Screeningen foretages ud fra projektets karakteristika, placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet og tager udgangspunkt i ansøgers anmeldelse. Hvis projektet forventes at påvirke miljø væsentligt, skal der foretages miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis projektet ikke forventes at påvirke miljø væsentlig, træffer kommunen afgørelse om ikke VVM-pligt.

Center for Plan & Miljø har samlet en oversigt over de VVM-screeninger, der er lavet i 2. halvdel af 2020. Se vedlagte bilag 1. Vi har i 2. halvdel af 2020 screenet og truffet afgørelse for 10 projekter. Projekterne forfatter blandt andet Haslev Fjernvarmes nye fliskedel, kunstgræsbanen i Faxe, projekter på Royal Unibrew, regulering af dræn og grøfter, et minivåd område og et spildevandstillæg til Karise Haveaffaldsplads.

Et af projekterne i 2. halvdel af 2020 blev vurderet til, at påvirke miljøet så væsentligt, at der skal foretages en miljøvurdering. Det drejer sig om aktivitetsparken ved Jomfruen Egede.

I de øvrige sager er der truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller til, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

22. Orientering om skiltning i Faxe Kommune

Resume

Orientering til Teknik & Miljøudvalget om indsatser der styrker Byrådets vision 2030.

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø vil med afsæt i Byrådets vision 2030 og erhvervsstrategien om en mere imødekommende og opsøgende erhvervsservice gerne være med til at sætte fokus på den gode skiltning. Derfor orienterer administrationen her rammerne for skiltning og erhvervssamarbejde.

Erhvervssamarbejde

Det er kommunens opgave at hjælpe bygherrer, virksomhedsejere, seværdigheder og turisterhverv med flere med at finde rundt i de mange love og retningslinjer for blandt andet skiltning. Center for Plan & Miljø bidrager derfor med sparring om lovgivningen ved udformning og placering af skilte ved virksomheder og seværdigheder med videre.

Center for Plan & Miljø vil i 2021 undersøge muligheden for en mere udbredt information og reklamering i robuste områder i byerne, som for eksempel erhvervsområder og ved større veje. Det er dog forsat vigtigt at beskytte de bevaringsværdige byområder mod dominerende reklamer og friholde det åbne land for reklamer og skilte, som der er tradition for i Danmark. Virksomheder med et ønske om tydeligere og bedre skiltning ud fra ovenstående kan kontakte Faxe Kommunes udviklingskonsulent.

Center for Plan & Miljø vil endvidere styrke samarbejdet med Business Faxe og planlægger i den forbindelse at afvikle et møde i 2021. På mødet vil vi blandt andet gennemgå lovgivningen og lytte til de ønsker og tanker, Business Faxe har til samarbejdet og servicevejvisningen i Faxe Kommune.

Lovgivning

I forhold til den erhvervsrelaterede skiltning og turisme er det primært reglerne vedrørende servicevejvisning, der er relevante. Der skelnes mellem trafikalt begrundede servicemål (f.eks. havn, station, transportcenter) og kommercielle servicemål (f.eks. attraktioner, seværdigheder, butikker).

I lovgivningen findes faste regler for hvordan og hvorfra, der må skiltes langs vejene. Reglerne er beskrevet nedenfor og er illustreret med eksempler i bilaget.

 • Der må maksimalt være fire vejvisningstavler i hver retning med tekst. Er der flere servicemål end fire, skiltes der kun med symbol. Administrationen vurderer i hvert tilfælde, om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at sætte opsætte ny vejvisning.
 • Uden for tættere bebygget område kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, og inden for tættere bebygget område er det fra nærmeste større vej. Ligger målet inden for 2 km af flere rutenummererede veje, kan der skiltes fra to veje. Herefter skal der skiltes kontinuerligt frem til målet.
 • Områdeinformationstavler for ekseksempel et industriområde skal sættes ved en vigeplads eller parkeringsplads, så billisten kan stoppe og studere tavlen uden at være til gene for de øvrige trafikanter.
 • Skilte i det åbne land skal følge naturbeskyttelseslovens § 21. Det vil sige, at der kun må opsættes mindre skilte på egen ejendom eller ved indkørsel til ejendommen.
 • Pyloner kræver byggetilladelse, og de skal holdes på privat matrikel og følge bestemmelserne i lokalplanen.
 • Kommuneplanen indeholder retningslinjer om skiltning i boligområder og i kulturmiljøer. Flere lokalplaner indeholder bestemmelser om skiltning og reklameflagning. Det drejer sig især om lokalplaner for centerområder, erhvervsområder, landsbyer og boligområder

Aktuelt projekt

I foråret 2021 igangsætter Center for Ejendomme skiltning af en cykelrute fra Faxe Ladeplads til Faxe Kalk som en service for kommunens mange cykelturister.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen BEK nr. 1633 af 20. december 2017.

Naturbeskyttelsesloven § 21.

Byggeloven.

Planloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

23. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Arbejdet med at nedgrave landdelen af Baltic Pipe er blevet forsinket i ca. et ½ år på grund af bløde jordbundsforhold. Udvalget har tidligere behandlet en sag om midlertidig adgangstilladelse, hvor tidshorisonten er oplyst til august 2020 - februar 2021. De seneste oplysninger forlyder, at nedgravningen først gennemføres i 2021 fra februar til august. Der skal i så fald søges om fornyet midlertidig adgangstilladelse.

Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Der blev endvidere givet meddelelse om følgende:

 • Baltic Pipe - Bemærkninger til screening af ændret linjeføring for elkabel mellem Everdrup og Haslev. Der tilføjes bilag.
 • Henrik Aakast (V) har fået henvendelser om ændret anvendelse og bygningsmæssige ændringer af forhenværende Terslev Forsamlingshus.
 • Erik Rasmussen (V) fortæller, at oprensning af vandløb nu fungerer godt.
 • Erik Rasmussen (V) spurgte, om der bliver foretaget tidsregistrering af behandling af klager over ting, der er lovlige.


Fraværende: Ingen.

24. Lukket meddelelser (Lukket)
25. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 4. februar 2021

Sagsfremstilling

Under punktet godkendes referatet af dagens møde.


Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i FirstAgenda.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning

Fraværende: Ingen.