Teknik & Miljøudvalget - 04-10-2021

Referat
Dato:
Mandag, 4 oktober, 2021 - 17:00
Hent som fil:
157. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A). Christina Birkemose (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i behandling af punktet.

158. Godkendelse af nyt husholdningsregulativ

Resume

Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til et nyt husholdningsregulativ, som indeholder en ny storskraldsordning og en ordning for farligt affald. Regulativet har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skal følgende 10 affaldstyper fremover hentes direkte hos husstanden. Det drejer sig om restaffald, madaffald, papir, pap, metal, glas, hård og blød plast, farligt affald, mad & drikkekartoner samt tekstil. I den nuværende ordning indsamles allerede syv af de 10 affaldstyper. De nye affaldstyper er farligt affald, mad & drikkekartoner og tekstil. Faxe Kommune har modtaget en dispensation fra Miljøstyrelsen og skal først indsamle alle affaldstyperne fra 2023.

Det nye husholdningsregulativ er en del af Faxe Kommunes nye affaldsordning, som skal sikre, at Faxe Kommune fra 2023 lever op til sorteringskravene for husholdningsaffald i affaldsbekendtgørelserne.

På Teknik & Miljøudvalgsmødet 17. maj 2021 blev det under punkt 84 besluttet, at de nye indsamlingsordninger indfases i to trin med fuld implementering i 2023, og at 1. trin er etablering af en storskraldsordning og ordning for farligt affald med opstart primo 2022. I 2023 starter indsamlingen af mad & drikkekartoner og tekstil.

Faxe Kommunes affaldsordninger for hustande reguleres af et regulativ for husholdningsaffald. Udkastet til et nyt regulativ for husholdningsaffald blev forelagt på Teknik & Miljøudvalgets møde 10. juni 2021 under punkt 102. Udvalget besluttede at sende regulativet i offentlig høring i fire uger.

Høring

Regulativet har været i offentlig høring i perioden fra 2. juli 2021 til og med 6. august 2021. Der er indgivet otte høringsvar, som er samlet i en hvidbog. Disse bemærkninger har ikke medført ændringer til udkast af husholdningsregulativet.

Høringssvarene har følgende fokusområder:

 1. En positiv indstilling til øget sortering af affald
 2. Forslag til affaldsløsninger
 3. Ønske om fokus på at det skal være praktisk for borgerne
 4. Ønske om at der er fokus på æstetik og borgerens mulighed for at indrette løsninger på egne matrikler


Regulativet ligger nu klar til endelig godkendelse og indeholder følgende væsentlige ændringer; ordning for storskrald, ordning for farligt affald og afbrænding af haveaffald.

Forslag til ordning for storskrald

Ordning for storskrald indføres med start 1. januar 2022.

Ordningen er en traditionel storskraldsordning og omfatter indsamling af møbler, madrasser, hårde hvidevarer, fjernsyn og lignende.

Ordningen er gældende for alle private borgere og grundejere i Faxe Kommune og kan ikke fravælges.

Storskrald afhentes efter tilmelding fra gang til gang og bestilles hos Faxe Forsyning mindst tre hverdage i forvejen. Affaldet skal være sorteret og placeret på egen grund ved skel mod vej.

Ordningen omfatter ikke haveaffald, som henvises til genbrugspladsen.

Affaldstaksten forventes at blive på ca. 119 kr. pr. husstand pr. år.

Ordningen er nærmere beskrevet i Faxe Forsynings notat om storskraldsordning.

Forslag til ordning for farligt affald

Ordning for farligt affald indføres med start 1. marts 2022.

Farligt affald er affald, der kan gøre skade på mennesker og miljø, hvis det ikke får den rigtige behandling. Farligt affald omfatter spraydåser, maling, olie- og benzinprodukter, kemikalier, batterier og lignende.

Indsamlingen foregår i hustandsomdelte miljøkasser, som ombyttes ved hver afhentning. Etageejendomme og boligforeninger kan vælge mellem en ordning med miljøkasser eller en viceværtsordning. Se forklaring i Faxe Forsynings notat om forslag til ordningen.

Afhentningen bestilles på Faxe Forsynings selvbetjeningsløsning senest tre hverdage i forvejen.

Ordningen er nærmere beskrevet i Faxe Forsynings notat om forslag til ordning for farligt affald.

Affaldstaksten forventes at blive på ca. 101 kr. pr. husstand pr. år.

Afbrænding af haveaffald

I landzonen har det tidligere været muligt at afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts. I den nye affaldsbekendtgørelse er afbrænding af haveaffald begrænset til Sankthansaften. Det er ikke lovgivningsmæssigt muligt at give dispensation til at afbrænde haveaffald på andre tidspunkter. Den nye affaldsbekendtgørelse er derfor en væsentlig begrænsning af mulighederne for at afbrænde haveaffald.

Regulativer er blevet opdateret med de nye bestemmelser herom.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 09-12-2020.

Affaldsaktørbekendtgørelse nr. 2097 af 14-12-2020.

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 25-11-2019.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes således, at det træder i kraft 1. januar 2022.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A). Christina Birkemose (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i behandling af punktet.


159. Beslutning om sløjfning af regulativ for afbrænding af haveaffald

Resume

Faxe Kommunes regulativ for afbrænding af haveaffald er blevet forældet på grund af ændringer i affaldsbekendtgørelsen. Center for Plan & Miljø foreslår derfor, at regulativet sløjfes.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Byråd vedtog 15. december 2011 Regulativ for afbrænding haveaffald m.m.

Regulativet indeholder regler for afbrænding af haveaffald, Sankt Hans bål, afklippet materiale fra skovbrug, landbrug, gartnerier og naturplejeaktiviteter i landzone.

I den seneste affaldsbekendtgørelse er muligheden for afbrænding af haveaffald i landzonen begrænset til Sankt Hans aften.

Center for Plan & Miljø har tidligere truffet afgørelser efter regulativet i forbindelse med afbrænding af haveaffald i sommerperioden, hvor det var ulovligt, og afholdelse af Sankt Hans og på alternative datoer. Disse afgørelser er der ikke længere lovhjemmel til i affaldsbekendtgørelsen.

Regulativet skal derfor sløjfes eller opdateres efter gældende lovgivning.

Det er derfor Center for Plan & Miljøs vurdering, at et nyt opdateret regulativ ikke vil blive anvendt i fremtidige afgørelser.

Der er ikke noget krav om, at kommuner skal have et regulativ for afbrænding af haveaffald. De omkringliggende kommuner har ikke noget lignende regulativ for afbrænding. Eftersom regulativet ikke forventes at blive anvendt i fremtiden, anbefaler Center for Plan & Miljø, af Regulativ for afbrænding m.m. sløjfes.

Reglerne for afbrænding af afklippet materiale fra skovbrug, landbrug, gartnerier og naturplejeaktiviteter er fortsat tilladt og allerede indskrevet i regulativ for erhvervsaffald.

Det vil fortsat være tilladt at lave bål, herunder Sank Hans bål på alternative datoer, så længe der ikke brændes haveaffald men kun rent tørt træ.

Afbrænding vil fortsat skulle ske i henhold til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder med videre og regler udstedt i medfør heraf.

Eftersom regulativet er politisk godkendt, er det Center for Plan & Miljøs vurdering, at det kræver en politisk godkendelse at sløjfe regulativet.


Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 09-12-2020

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Regulativ for afbrænding af haveaffald m.m. sløjfes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A). Christina Birkemose (A) og Lars Folmann (O) deltog ikke i behandling af punktet.


160. Godkendelse af forslag til spildevandsplan

Resume

Center for Plan & Miljø har med hjælp fra rådgivende ingeniørfirma Sweco og i samarbejde med Faxe Spildevand A/S udarbejdet et forslag til Spildevandsplan 2022-2026. Planen er en status for spildevandshåndteringen i Faxe Kommune for 2016-2021 plus inddragelse af tre planlagte men endnu ikke udførte kloakeringsprojekter. Forslaget til Spildevandsplan 2022-2026 indstilles til godkendelse til offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

I planen er der status for de mål, der blev sat i den gældende spildevandsplan 2016-2021:


 • Forbedret spildevandsrensning i det åbne land.
 • Separatkloakering af fælleskloakerede områder i Dalby og Karise.
 • Udbygning og renovering af Karise renseanlæg.


Der er i spildevandsplanen lavet konsekvensrettelser. Der er flere områder, hvor man i forbindelse med byomdannelse ændrer kloakeringsform og opland. Hertil er der et antal kloakoplande, der udvides for at afspejle de muligheder for bebyggelse, der er givet i lokalplanerne. Disse ændringer er beskrevet i spildevandsplanen.


Administrationen har desuden valgt at medtage tre kloakeringsprojekter i planen:


 • Udvidelse af kloakopland i forbindelse med udvidelse af institutionen Vidarslund i Vindbyholt.
 • Kloakering af eventpark ved Jomfruens Egede ved Faxe.
 • Kloakering af sommerhusområdet Strandhuse ved Mosebølle.


Formål

Formålet er at give en status for spildevandsområdet, mens vi afventer, at Faxe Spildevand A/S får vedtaget deres strukturplan (ultimo september 2021), og Statens vandområdeplaner udsendes (forventes vedtaget efteråret 2022). Samtidig medtages tre kloakeringsprojekter, for at holde det samlet i en plan.


Konsekvens for borgere og erhvervsliv

Kloakering af eventparken ved Jomfruens Egede og udvidelse af institutionen Vidarslund er ønsket af bygherre.

Kloakering af sommerhusområdet Strandhuse er foreslået af administrationen i samråd med Faxe Spildevand A/S, da afledningsforholdene i området er meget sparsomme. Teknik & Miljøudvalget besluttede på møde 19. august 2021 pkt. 126, at kloakering af området skal medtages i spildevandsplanlægningen. Når området er kloakeret, vil den enkelte grundejer modtage påbud om at tilsluttes sig kloakledningen.


Konsekvenser for Faxe Spildevand A/S

For Faxe Spildevand A/S vil omkostningerne til de planlagte tiltag beløbe sig til:


 • Vidarslund i Vindbyholt: Ca. 100.000 kr.
 • Jomfruens Egede ved Faxe: Ca. 2,1 millioner kr.
 • Strandhuse ved Mosebølle: Ca. 13,5 millioner kr.


Konsekvenser for Faxe Kommune

For Faxe Kommune indebærer forslaget, at administrationen skal bruge ressourcer på blandt andet sagsbehandling, tilsyn og ajourføring af registre.


Miljøscreening af forslag

Forslaget til de tre kloakeringsprojekter er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Center for Plan & Miljø har ved screening vurderet, at planforslaget ikke omfatter forhold, der bør vurderes nærmere. Det vil sige, at de tre kloakeringsprojekter omfattet af Spildevandsplan 2022-2026 ikke i øvrigt vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund heraf vurderes det, at forslaget ikke medfører pligt til at udarbejde en miljøvurdering.


Afgørelse herom offentliggøres samtidig med, at forslaget til Spildevandsplan 2022-2026 sendes i offentlig høring.


Høring, borgermøde og endelig godkendelse

Forslaget skal før endelig vedtagelse sendes i otte ugers offentlig høring.


I høringsperioden planlægges et borgermøde den 22. november 2021.


I henhold til Delegations- og Kompetenceplan for Teknik & Miljøudvalgets område er det Byrådet, der godkender den endelige Spildevandsplan 2022-2026, efter indstilling fra Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Den endelige godkendelse af Spildevandsplan 2022-2026 forventes at ske på Byrådets møde i december 2021.


Lovgrundlaget er miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at forslaget til Spildevandsplan 2022-2026 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger, og
 2. at afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering af forslaget offentliggøres samtidig med høringen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A). Christina Birkemose (A) deltog ikke i behandling af punktet.


161. Godkendelse af VVM-tilladelse til aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede

Resume

Jomfruens Egede Gods har ansøgt om VVM-tilladelse til en aktivitetspark på og omkring godset. VVM-redegørelse (miljøkonsekvensrapport) og udkast til VVM-tilladelse har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 6. juni til den 10. august 2021. Der skal nu tages stilling til, om VVM-redegørelse og VVM-tilladelse kan godkendes endeligt.


Sagsfremstilling

Jomfruens Egede Gods har ansøgt Faxe kommune om at etablere en aktivitetspark på og omkring godset. Projektet omfatter overordnet set etablering af ny bebyggelse og mulighed for glamping telte i tilknytning til selve godset. Mulighed for at anvende Hulket skov til terrænkørsel samt etablering af sheltere og bålhytte. Etablering af en manøvrebane med udfordringer for køretøjer. Etablering af en jagt og oplevelsesbane i Åstrup skov med tilhørende samlingshytte. Mulighed for at anvende en mark til demonstration af og undervisning i landbrugsmaskiner.


Projektet er lokalplanpligtigt, og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for området samt medfølgende miljørapport. Plan & Kulturudvalget behandlede på mødet den 29. september endelig vedtagelse af lokalplan 1200-41 for en aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede. Lokalplan 1200-41 giver bonusvirkning til en række faciliteter og træder dermed i stedet for en landzonetilladelse. Dette medfører, at detaljeringsniveauet i selve projektet er højt, og der er derfor sideløbende med planprocessen udarbejdet en VVM-redegørelse (miljøkonsekvensrapport) for selve projektet. Byrådet behandler både denne sag om VVM-redegørelse og sag om endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg på mødet den 14. oktober 2021.


VVM-redegørelsen har sammen med udkast til VVM-tilladelse været fremlagt i offentlig høring i 10 uger samtidig med lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport. Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 11 høringssvar, som både relaterer sig til VVM, miljørapport og lokalplanens indhold. Alle høringssvar er samlet i vedhæftede hvidbog, hvor også administrationens bemærkninger og indstillinger fremgår. Hvidbogen er vedhæftet som bilag.


Et gennemgående emne i høringssvarene var bekymring for støj fra især jagtbanen og også manøvrebanen og regulering af åbningstider på henholdsvis jagtbane og manøvrebane. Åbningstiderne kan ikke reguleres i en lokalplan, og da jagtbanen kræver miljøgodkendelse, vil det være med denne tilladelse, at åbningstiderne kan reguleres. Miljøgodkendelsen gives først efter at lokalplanen er endeligt vedtaget. Åbningstiderne på manøvrebanen reguleres i VVM-tilladelsen. Høringssvarene giver anledning til enkelte ændringer i VVM-redegørelsen, og der ud over til ændrede vilkår i VVM-tilladelsen.


VVM-tilladelse (miljøkonsekvensrapport)

VVM-redegørelsen som fremlagt i høringsperioden er vedhæftet sagen som bilag. På baggrund af høringssvarene er følgende ændret:

Side 37, nuværende tekst: ”Kørsel med motorkøretøjer i skoven vil foregå i meget lav fart (gang- og løbetempo) og meget lave motoromdrejninger.”

Ændres til: ”Kørsel med motorkøretøjer i skoven vil foregå i meget lav fart (gang og løbetempo) og meget lave motoromdrejninger. Der vil ikke være mulighed for kørsel med motocross-motorcykler og ekstrem 4WD på terrænbanen.”


Side 41, nuværende tekst: "De udførte støjberegninger på Delområde E, viser, at jagt- og oplevelsesbanen overholder et maksimalt støjniveau på 67dB, efter at der er etableret støjvold omkring de to nærmeste boliger, Åstrup Skov 2 og Egedevej 123. Dette støjniveau betyder, at banen ugentligt kan benyttes 6 hverdage (mandag-lørdag) i dagtimerne (kl. 7-18) samt 2 aftener (kl. 18-22).”

Ændres til: ”De udførte støjberegninger på Delområde E, viser, at jagt- og oplevelsesbanen overholder et maksimalt støjniveau på 67dB, efter at der er etableret støjvold omkring de to nærmeste boliger, Åstrup Skov 2 og Egedevej 123. Dette støjniveau betyder, at banen ugentligt kan benyttes som vist i skemaet.” (skema over maksimalt muligt åbningstider indsættes). I perioden maj-august kan afholdes 4 stævner/kurser/øvelser (skydning i 2 dage i samme weekend) og i perioden september-april 4 stævner/kurser/øvelser. Stævner/kurser/øvelser i weekenden skal afvikles indenfor tidsrummet lørdag kl. 09.00-20.00 og søndag kl. 09.00-18.00.”


Side 50, nuværende tekst: kort over kortlagte kerneområder for flagermus rettes, så de to grønne stjerne får pink farve, da de er beliggende i Faxe Kommune og ikke Næstved Kommune.


Side 65, nuværende tekst: ”Såfremt Rød Glente bruger overnatningspladsen i Åstrup Skov bør banen ikke benyttes efter kl. 14 i perioden fra oktober til marts, med mindre monitorering viser, at aktiviteterne på banen ikke påvirker fuglenes brug af overnatningspladsen.”

Ændres til: ”Såfremt Rød Glente bruger overnatningspladsen i Åstrup Skov bør banen ikke benyttes senere end 1 time før solnedgang i perioden fra oktober til marts, med mindre monitorering viser, at aktiviteterne på banen ikke påvirker fuglenes brug af overnatningspladsen.”


VVM-tilladelse

I VVM-tillaldelsen præciseres vilkår i forhold til trafikafvikling. Der bliver tilføjet vilkår om, at der ikke må anvendes motocross-cykler og ekstrem 4WD (firhjulstrækkere) på terrænbane og manøvrebane og manøvrebanens åbningstider præciseres til maksimalt kl. 10-16 alle dage. Der indarbejdes nye vilkår i forhold til Rød Glente og registrering af naturområder i skovene, og at helikopterlandingspladsen maksimalt må benyttes til 30 operationer årligt (lægehelikopter undtaget). Revideret VVM-tilladelse er vedhæftet som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at VVM-redegørelsen godkendes endeligt med de ændringer på side 37, 41, 50 og 65 som fremgår af sagsfremstillingen, og
 2. at VVM-tilladelsen godkendes med de ændringer, der fremgår af den reviderede VVM-tilladelse.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 4. oktober 2021, pkt. 161:

Anbefalet.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

162. Status på forventet regnskab pr. 31. august 2021

Resume

I denne sag orienteres Teknik & Miljøudvalget om tal og bemærkninger til det forventede regnskab pr. 31. august 2021.


På Teknik & Miljøudvalgets ramme skønnes der overordnet set balance mellem budget og forbrug.


Der er i sagen givet en overordnet bemærkning på udvalgets ramme - detaljer kan ses i bilaget.


Sagsfremstilling

Administrationen har givet en detaljeret vurdering af årets udgiftsniveau for hele kommunen - denne gang på data til og med august 2021.


Fagudvalgets økonomi

For så vidt angår Teknik & Miljøudvalget er der skønnet en lille stigning i udgiftsniveauet for 2021.


Tabel 1: Viser budget og skøn på Teknik & Miljøudvalget pr. 31. august 2021.


Graf 1: Viser budget og skøn på Teknik & Miljøudvalget pr. 31. august 2021.


Inden for Center for Plan & Miljøs område forventes et merforbrug på 0,8 mio kr. som alene kan henføres til forskudte indtægter på projekter med medfinansiering fra staten. Indtægterne forventes bogført i 2022.


Inden for Center for Ejendommes område forventes der budgetoverholdelse. Der forventes dog et lille mindre forbrug på skadedyrs bekæmpelse på godt 0,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på vintertjeneste på 1,6 mio. kr., som er imødegået ved tilsvarende reduktioner på Park og Vej.


Kommunens samlede økonomi

Den samlede økonomi 'indeholder' et skøn på både indtægtssiden samt udgiftssiden. Udgiftssiden består af både drift, anlæg og finansielle poster (renter, balanceforskydninger m.fl.), og ses det hele samlet, forventer administrationen, at årets resultat viser et underskud i omegnen af 65 mio. kr. Heri er inkluderet opsparing til svømmehal på 20 mio. kr., som reelt set ikke er en udgift i 2021 i og med, at midlerne fortsat er i kassebeholdningen.


Tabel 2: Kommunens samlede resultat af opfølgningen pr. 31. august 2021.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).


163. Orientering om ansøgning om udledning af trykprøvevand fra Baltic Pipe til Faxe Bugt

Resume

I forbindelse med etablering af Baltic Pipe gasrørledningen skal Energinet teste, om gasledningen er tæt. I den forbindelse har Energinet den 19. august 2021 ansøgt om en udledningstilladelse til at udlede trykprøvevand til Faxe Bugt.

Et udkast til denne udledningstilladelse skal sendes til Miljøstyrelsen, så det sikres, at alle de nødvendige vilkår til udledningen bliver stillet enten i udledningstilladelsen, som Faxe kommune meddeler, eller i VVM-tilladelsen, som Miljøstyrelsen meddeler.

Sagsfremstilling

Energinet har på ny ansøgt udledningstilladelse.

I forhold til den trykprøvning, der tidligere er blevet beskrevet (punkt 170 på udvalgsmøde den 15. december 2020), er der ændret på projektet. Tidligere ville Energinet genbruge det samme vand gennem det meste af rørledningen, hvilket gav en højere koncentration af forskellige stoffer blandt andet kobber. I takt med at projektet er blevet udskudt, er Energinets tidsplan under pres. De vil derfor trykteste flere dele af ledningen samtidig. De kan derfor ikke sikre en lige så høj grad af genbrug af vandet og vil derfor bruge mere vand til trykprøvningen. Vandet fra den vestligste del af ledningen på ca. 10 km udledes til Storebælt. Vandet fra de resterende 60 km søges udledt til Faxe Bugt.

Worst-case beregningerne af koncentrationerne af de forskellige metaller i spildevandet er derfor lavere end de miljøkvalitetskrav, vi i Danmark har til vores farvande.

Administrationen vurderer, at der skal gives en udledningstilladelse, hvor der blandt andet vil blive stillet krav om, at spildevandet skal analyseres, inden det ledes ud. Det for at sikre, at indholdet af vandet svarer til det, Energinet har ansøgt om, og ikke overskrider miljøkvalitetskravene for Faxe Bugt.

Tidligere forløb

I 2019 fik Baltic Pipe den overordnede tilladelse til projektet efter § 25 i Miljøvurderingsloven (VVM-tilladelse). I denne blev der stillet vilkår om, at trykprøvevand skulle udledes til overfladearealer som marker med mere. Dette ønskede Energinet at ændre, så det kunne udledes til havet. Dette krævede en afgørelse fra Miljøstyrelsen om at ændre det vilkår i § 25 tilladelsen, så det var en mulighed at udlede trykprøvevandet til havet. Uagtet denne tilladelse ville det stadig kræve en særskilt udledningstilladelse fra Faxe Kommune.

For at ændre vilkåret om afledning af spildevand i § 25 afgørelsen skulle miljøstyrelsen screene, om denne ændring krævede en fuld miljøvurdering. Det var ikke Miljøstyrelsens indstilling. Til dette sendte Faxe Kommune den 16. december 2020 et høringsbrev på vegne af Teknik & Miljøudvalget (besluttet på udvalgsmøde 15. december 2020 punkt 170). I dette brev blev der redegjort for, at det eksisterende forureningsniveau i Faxe Bugt er uklart, hvorfor det også syntes usikkert, hvordan en udledning af kobber over de nationale miljøkvalitetskrav ville påvirke Faxe Bugt. Miljøkvalitetskravene er det niveau af forskellige stoffer, vi som minimum skal holde de forskellige recipienter under.

Efterfølgende traf Miljøstyrelsen afgørelse om at ændre i VVM-tilladelsen til Baltic Pipe, så vand fra trykprøvningen kunne udledes til Faxe Bugt, og at dette ikke krævede yderligere undersøgelser. Denne afgørelse påklagede Teknik & Miljøudvalget den 29. april 2021, se punkt 65 fra udvalgets møde den 19. april 2021.

Ny VVM-tilladelse

Hele Baltic Pipe projektet skal have en ny VVM-tilladelse efter, at den første tilladelse blev hjemvist 31. maj 2021. Miljøstyrelsen har meddelt, at de vurderer, at dele af Baltic Pipe projektet kan køre videre efter den hjemviste tilladelse efter Miljøvurderingsloven. Udledning af trykprøvevand til Faxe Bugt er dog ikke nævnt i den hjemsendte tilladelse. Den afgørelse fra Miljøstyrelsen, som Teknik & Miljøudvalget påklagede til klagenævnet 29. april, er ikke gyldig, da den overordnede VVM-tilladelse er bortfaldet.

Den 11. oktober 2021 skal den nye miljøkonsekvensrapport for landdelen til Baltic Pipe sammen med et udkast til udledningstilladelse for trykprøvevand sendes til Miljøstyrelsen. Formålet med dette er at sikre en koordinering mellem Faxe Kommune og Miljøstyrelsen, så det sikres, at der stilles de nødvendige vilkår i de forskellige tilladelser, der skal gives.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger: Udvalget ønsker, at analysen også omfatter stoffer anvendt til rengøring af røret, samt at udvalget informeres, såfremt de beregnede maksimumskoncentrationer og/eller miljøkvalitetskrav overskrides for et eller flere af stofferne.


Lars Folmann (O) kan ikke tage orienteringen til efterretning, da han betvivler ansøgningens fakta.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).


164. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Der bliver afholdt offentligt vandløbssyn på Gillesbækken den 25. november 2021 fra kl. 10. Lodsejere kontaktes direkte.
 • Der er planlagt borgermøde med praktiske tiltag til projektet om Danmarks Vildeste Kommune den 13. oktober 2021 kl. 17.00-19.00.
 • Miljøministeren kommer på besøg i Faxe Kalkbrud og Faxe Ladeplads den 4. oktober 2021 kl. 12.00-12.45.
 • Orientering omkring Østbanen.

Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Der blev ikke givet flere meddelelser.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).


165. Lukkede meddelelser (Lukket)
166. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 4. oktober 2021

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Teknik & Miljøudvalgets møde 4. oktober 2021.

Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i FirstAgenda.

Beslutning

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).