Teknik & Miljøudvalget - 06-09-2022

Referat
Dato:
Tirsdag, 6 september, 2022 - 16:00
Hent som fil:
140. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog i stedet for Finn Hansen (A).

141. Introduktion til vej- og trafikområdet

Resume

For at sikre et godt afsæt til Teknik & Miljøudvalgets arbejde har administrationen sammensat et introduktionsprogram for udvalget, der giver en indføring i fagområderne, herunder, hvilken rolle udvalget har på de enkelte områder. Introduktion af områderne finder sted i den første tid i valgperioden, og de er afstemt med udvalget.


Med denne sag præsenterer administrationen vej- og trafikområdet samt kollektiv trafik og vejdrift.


Sagsfremstilling

Dagens tema fokuserer på udvikling og myndighedsbehandling inden for vej- og trafikområdet.

Administrationen holder et oplæg, som danner ramme for udvalgets drøftelse om området.


På de efterfølgende møder, bliver udvalget introduceret for:

 • Natur- og parkområdet
 • Byggesager og virksomhedstilsyn
 • Kommunale aktieselskaber og § 60 selskaber

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at introduktionen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog i stedet for Finn Hansen (A).


142. Godkendelse af forslag til Busplan 2022

Resume

Med denne sag præsenterer administrationen et forslag til busbetjening i Faxe Kommune, som Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til.

I december 2024 udløber kontrakten med Trafikselskabet Movia om drift af linjerne 265, 266 og 267, der kører i Haslevområdet, og der skal derfor tages stilling til hvilke ruter, der skal genbestilles.

I 2019 besluttede Teknik & Miljøudvalget at hjemtage linje 266, der kører i Vibeengskolens og Nordskovskolens skoledistrikter samt servicerer Teestrup, Skuderløse og Bråby. Denne rute er derfor en del af den nye kontrakt på kommunal kørsel med DitoBus Servicetrafik, og skal derfor ikke genbestilles.

Det er trods gentagne henvendelser til Region Sjælland ikke lykkedes at få opgraderet den regionalt finansierede busrute 263 mellem Haslev og Faxe.

Sagsfremstilling

Overblik

Det kollektive rutenet i Faxe Kommune består i dag af seks kommunalt drevne busruter, fire regionalt drevne ruter og en regionalt drevet rute, som Faxe Kommune betaler en del af udgiften for.

Derudover er der i Faxe Kommune syv skolebusruter, der bliver kørt af kommunens busentreprenør. Disse ruter er tidligere blevet kørt af Movia, men de er over de senere år blevet hjemtaget, og de bliver nu kørt direkte på kommunens kontrakt med DitoBus Servicetrafik. Dette har givet generelt billigere timepriser og en langt større fleksibilitet i køreplanlægningen.

Budgettet ligger under ”kollektiv trafik”, og større ændringer i forbindelse med skemalægning eller eventuelle skolesammenlægninger kan medføre behov for justering af budgettet til kollektiv trafik.

En antal ruter i det åbne land er gennem de sidste 10 år blevet lukket på grund af et utilstrækkeligt passagergrundlag, og Faxe Kommune er derfor blevet tilsluttet Flextur, som giver alle borgere mulighed for at bestille en vogn med afhentning på egen adresse og kørsel til en valgfri adresse. Med denne ordning kan enhver borger i Faxe Kommunes landområder komme til indkøb for en grundtakst på 36 kr.

Borgere med handicap kan via kommunens visitationsenhed blive godkendt til Handicapkørsel, som er en billigere ordning, der kan benyttes 104 gange om året.

I det kollektive trafiktilbud i Faxe Kommuner indgår også Østbanen mellem Faxe Ladeplads og Køge samt Lille Syd, Næstved-Haslev-Køge som væsentlige elementer. I april 2023 forventes den direkte forbindelse mellem Haslev og Køge-København sat i drift.


Linje 263 mellem Haslev og Faxe

Driften af linje 263 mellem Haslev og Faxe overgik i 2014 til Region Sjælland, og Faxe Kommune har lige siden presset på for at få strækningen opgraderet til halvtimesdrift i myldretiderne. Dette er ikke lykkedes, og administrationen foreslår derfor, at kommunen igen overtager ruten og overgiver betaling for drift af strækningen mellem Faxe Syd og Faxe Ladeplads (linje 630R) til regionen. Endvidere foreslår administrationen, at bybussen i Faxe - linje 261- bliver omlagt for samlet set at løfte busbetjeningen mellem Faxe By og Haslev. Forslaget er uddybende beskrevet i bilag.


Busser i og omkring Haslev

Rutenettet i og omkring Haslev består i dag af disse busruter, som køres af to fysiske busser:

 • Linje 265, Haslev-Nordskovskolen-Førslev-Ørslev-Terslev-Terslev Skole-Haslev. Ruten køres alle hverdage i tidsrummet fra kl. 5.30 til kl. 22.15. Mellem kl. 8.30 og kl. 13.30 køres direkte mellem Haslev og Terslev/Ørslev. Efter kl. 18.00 betjenes Ørslev ikke.
 • Linje 266, Haslev-Vibeengskolen-Nordskovskolen-Teestrup-Skuderløse-Bråby-Haslev. Ruten køres alle hverdage i tidsrummet fra kl. 5.30 til kl. 18.30.
 • Linje 267, Haslev servicebus, Stationen-Vængerne-Lysholm-Troelstrup-Stationen. Ruten køres alle hverdage i tidsrummet fra kl. 8.30 til kl. 13.30.

Når linje 266 bliver hjemtaget og kørt som en kommunal rute, vil køreplanen fortsat skulle målrettes skolernes ringetider, men rutens køreplaner vil være fleksible og hurtigt kunne tilpasses skemaændringer, klasse- eller skolesammenlægninger med mere.

Borgere, der ønsker at benytte ruten, må ikke opkræves betaling, og med skolernes større frihed i skemalægningen forventes det at være muligt at opretholde en uændret busbetjening af ruten. Der vil dog ikke være kørsel i skoleferier, og afgangene vil ikke fremgå af Rejseplanen.

Hvis linje 266 bliver hjemtaget, vil der kun være én fysisk bus tilbage i det kommende udbud, og dette vil fordyre en timepris væsentligt. Administrationen har derfor spurgt Movia om muligheden for at flytte driften af linjerne 265 og 267 over i den kontrakt, der er på den resterende kørsel i kommunen, og Movia har tilkendegivet, at det ikke er i uoverensstemmelse med udbudsreglerne.

Af hensyn til udbudsproceduren skal Movia i oktober 2022 modtage kommunens ønsker vedrørende ruterne 265 og 267 fra 2024.


Miljø

Ingen busruter i Faxe Kommune er eldrevne. I forbindelse med det seneste udbud i 2020 anbefalede Movia fortsat dieseldrift på de regionale og kommunale ruter i kommunen, og såvel Region Sjælland og Faxe Kommune fulgte den anbefaling. Udviklingen er imidlertid gået hurtigere end forventet, så det nu på en del af de kommende udbud vil være udgiftsneutralt eller billigere at vælge eldrift – men under visse forudsætninger.

Indkøbsprisen på en elbus er 150 procent højere end en dieselbus, så bussen skal være i drift hele dagen for, at regnestykket kan gå op. Det er ikke tilfældet på skolebusruterne, hvor der i øvrigt køres med minibusser på flere af ruterne, og hvor markedet pt. ikke tilbyder eldrevne minibusser.

Den nuværende kontrakt med Movia udløber i 2028, og med udviklingen på markedet må det forventes, at samtlige busruter herefter vil være eldrevne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet forudsætningen er, at:

 1. Der frigives midler til drift af linje 263 (1,9 mio. kr.) i kommunal regi ved ikke at skulle finansiere drift af linje 630R (2,1 mio. kr.) samt frigives midler ved omlægning af linje 261 (2,2 mio. kr.). De 2,2 mio. kr. bruges til opgradering af linjebetjeningen af strækningen Haslev-Faxe.
 2. Linje 265/267 overføres til den igangværende kontrakt.
 3. Linje 266 hjemtages og videreføres som en kommunal rute.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at det godkendes, at:

 1. Der igangsættes en forhandling med Region Sjælland om overdragelse af drift og budget på linje 263 til Faxe Kommune, mens regionen overtager den fulde drift af linje 630R.
 1. Linje 261, bybussen i Faxe, omlægges og køreplantimer herfra indgår i den samlede betjening af Faxe By-Rønnede-Haslev.
 1. Under forudsætning af at punkt 2 godkendes, opjusteres til halv-times drift på linje 263 Faxe By-Rønnede-Haslev snarest muligt efter overtagelse af ruten fra Region Sjælland.
 1. I det omfang det kan holdes indenfor den eksisterende økonomi, indsættes afgange om søndagen på linje 263.
 1. Driften af linje 265 og 267 flyttes over i den eksisterende kontrakt med Movia.

Beslutning

 1. Godkendt.
 2. Sendes tilbage til administrationen med bemærkning om, at udvalget ønsker at få præsenteret en sag med detaljer om passagertal, afgangstider og fremtidige mulige ruter.
 3. Sendes tilbage til administrationen med bemærkning om, at udvalget ønsker at få præsenteret en sag med detaljer om passagertal, afgangstider og fremtidige mulige ruter.
 4. Godkendt.
 5. Godkendt under forudsætning af, at udvalget beholder sine handlemuligheder fra 2024.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog i stedet for Finn Hansen (A).


143. Orientering om status på samkørselsprojekt med Køge og Stevns Kommuner

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om status på et samkørselsprojekt med Køge og Stevns Kommuner.


I efteråret 2021 inviterede Trafikselskabet Movia Faxe Kommune til at deltage i et samkørselsprojekt med Køge og Stevns Kommuner. Projektet er finansieret af Region Sjælland og Movia, og det er uden kommunal finansiering. Det blev politisk godkendt, at Faxe Kommune skulle deltage, og opstarten nærmer sig.


Projektets formål er at skabe kontakt på tværs af kommunens virksomheder og institutioner og herigennem at tilbyde medarbejdere og uddannelsessøgende et fleksibelt og attraktivt alternativ til den kollektive trafik, som i landområderne har et begrænset rutenet. Projektet er planlagt til at skulle løbe i to år, hvorefter løsningen gerne skulle kunne køre videre uden kommunens aktive deltagelse.

Sagsfremstilling

Oplæg

Efter længere tids tilløb blev et samkørselsprojekt med Køge og Stevns Kommuner i juni 2022 udbudt til fire private aktører, og FDM blev valgt med deres løsning "Ta' med".


Idéen i projektet er, at de deltagende kommuner via kontakter til uddannelse og erhvervsliv skal skabe opmærksomhed omkring de muligheder, der er i en samkørselsordning i områder, hvor det kollektive rutenet ikke altid slår til. "Ta' med" er en app-baseret løsning, som giver brugerne mulighed for enten at tilbyde samkørsel til en fastlagt kilometertakst på 70 øre, at benytte sig af kørselstilbuddene - eller begge dele afhængig af behov.


De deltagende kommuner skal i samarbejde med Movia og FDM præsentere løsningen for relevante ledere eller medarbejdere i virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Kommunen står for at skabe kontakten, og Movia/FDM står for yderligere præsentation og implementering. I Faxe Kommune er første prioritet at skabe kontakte til fx Royal Unibrew, Andel, Gymnasiet, Rådhuset, Haribo og lignende.Status

Projektet skulle have været sat i gang i foråret, men det er af flere årsager blevet forsinket, så opstarten først bliver i september 2022. Center for Plan & Miljø har flere gange rykket for hvervemateriale, og har nu modtaget materialet. Det er administrationens vurdering, at materialet ikke er velegnet til at skabe den første kontakt med virksomheder og institutioner. I stedet benytter administrationen en introskrivelse, som Køge Kommune har udarbejdet - dog tilpasset Faxe Kommune.


Hvervematerialet fra Movia/FDM er vedlagt som bilag.


Der vil i første omgang blive skabt kontakt til de største virksomheder og institutioner med henblik på at ramme flest mulige potentielle brugere, og FDM præsenterer projektet for deltagerne den 9. september 2022.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog i stedet for Finn Hansen (A).


144. Beslutning om ansøgning til Energistyrelsens tilskudspulje til energirenoveringer

Resume

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til omfanget af ansøgninger til Energistyrelsens tilskudspulje til energirenoveringer.


Sagsfremstilling

Kommuner og regioner kan igen i september 2022 få tilskud til energiforbedringsprojekter og digitaliseringsprojekter i kommunale og regionale bygninger. Puljen åbner for ansøgninger mandag den 26. september 2022 kl. 10.00. Puljen lukker igen fredag den 7. oktober 2022 kl. 12.00.

Det er sidste gang, der kan søges tilskud, idet ordningen herefter bliver lukket.


Tilskudsordningen er målrettet alle kommuner og regioner, og det er derfor den enkelte kommune eller region, der ansøger om tilskud. Bygningerne, der søges tilskud til, skal både ejes og benyttes af den enkelte kommune eller region. Bygninger til udlejning er altså ikke omfattet.


Med henblik på at fremme en geografisk spredning af ordningens midler er der fastsat et loft for, hvor meget tilskud den enkelte kommune eller region kan opnå pr. ansøgningsrunde.


For energiforbedringsprojekter er det samlede tilskudsloft 4 mio. kr., mens loftet er på 1 mio. kr. for digitaliseringsprojekter. Det betyder, at den enkelte kommune eller region kan opnå et samlet tilskud på 5 mio. kr.


Tilskuddet dækker op til 30 procent af projektets realiserede omkostninger, dog maksimalt det i tilsagnet opnåede tilskud. Af hensyn til proportionalitet i forhold til administration er der fastsat et minimumstilskudsbeløb pr. energiforbedringsprojekt på 30.000 kr. og på 100.000 kr. for digitaliseringsprojekter.


Ved energiforbedringsprojekter er tilskudspuljen målrettet bygninger med energimærke i intervallet D-G. Det er også muligt at søge tilskud til fredede bygninger, som er undtaget krav om energimærkning. Projekterne kan bestå af ét eller flere energiforbedrende tiltag. Det kan for eksempel være:

 • Konvertering af olie- eller gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme
 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udvendig isolering af ydervæg.


Faxe Kommunes erfaring fra tidligere ansøgningsrunder er, at der ikke kan opnås tilskud til fx facadevinduer med mindre, der også konverteres fra olie- eller gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme.


Ved digitaliseringsprojekter er tilskudspuljen målrettet digitale projekter, der optimerer bygningens energiforbrug. Det omfatter også projekter, der overvåger bygningens energiforbrug, hvorfra man kan trække konkrete indsigter til optimering. Det kan for eksempel være:

 • Opsætning af udstyr til målinger
 • Design af energiledelsessystem
 • Kompetenceudvikling ved undervisning relateret til energirigtig drift.


Center for Ejendomme foreslår, at der ansøges om tilskud til energiforbedringsprojekter i følgende ejendomme:

 • Hylleholt Skole, Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads. Investering 6,325 mio. kr. tilbagebetalingstid 15,7 år (økonomien kvalificeres/justeres helt frem til ansøgningstidspunktet).
 • Karise Skole, Skolegade 39, Karise. Investering 9,615 mio. kr. tilbagebetalingstid 12,69 år (økonomien kvalificeres/justeres helt frem til ansøgningstidspunktet).
 • Tandhjulet, Skolegade 42, Karise. Investering 0,7 mio. kr. tilbagebetalingstid 14 år (økonomien kvalificeres/justeres helt frem til ansøgningstidspunktet).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke umiddelbare økonomiske konsekvenser, da Faxe Kommune i overslagsåret 2023 har afsat 4 mio. kr. til energiforbedringer i kommunens bygninger.

Hvis Faxe Kommune opnår tilskud på de maksimale 4 mio. kr. til energiforbedringer, vil det kræve samlede investeringer på 13,34 mio. kr., som Faxe Kommune skal lægge ud, men som efter tilskud betyder en nettoudgift på 9,34 mio. kr. I dette tilfælde rejses sagen igen politisk med henblik på at træffe beslutning om det videre forløb.

I forhold til finansiering har det hidtil været muligt for kommunerne at lånefinansiere anlægsudgifter til energiforbedringer.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at det godkendes, at:


1. Der ansøges om tilskud til energiforbedringer i følgende ejendomme


a. Hylleholt Skole, Dannebrogsvej 1. Faxe Ladeplads. Investering 6,325 mio. kr. tilbagebetalingstid 15,7 år (økonomien kvalificeres/justeres helt frem til ansøgningstidspunktet).


b. Karise Skole, Skolegade 39, Karise. Investering 9,615 mio. kr. tilbagebetalingstid 12,69 år (økonomien kvalificeres/justeres helt frem til ansøgningstidspunktet).


c. Tandhjulet, Skolegade 42, Karise. Investering 0,7 mio. kr. tilbagebetalingstid 14 år (økonomien kvalificeres/justeres helt frem til ansøgningstidspunktet).


2. Administrationen bemyndiges til at ansøge for samtlige af kommunens bygninger/ejendomme indenfor rammerne i Energistyrelsens tilskudspulje.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog i stedet for Finn Hansen (A).


145. Orientering om status på sporstofundersøgelser i juni 2022

Resume

Med denne sag orienterer administrationen Teknik & Miljøudvalget om resultaterne af og udgifterne for de sporstofundersøgelser, som er udført fra december 2021 til maj 2022.


Sagsfremstilling

Der er foretaget 25 sporstofundersøgelser i perioden fra medio december 2021 til medio maj 2022. Herefter er det blevet for tørt til at foretage sporstofundersøgelser. Tørkeindekset medio maj er på 10 ud af 10.


Ved en sporstofundersøgelse tilsættes et farvestof i en ejendoms septiktank, hvorefter der tilsættes vand. Det farvede vand kan efterfølgende lokaliseres i drænbrønde og slutteligt i vandløb. Herved kan det kortlægges, hvor spildevandet fra den enkelte ejendom ender.


Resultatet er undersøgelserne er faldet således ud:


 • 15 undersøgelser, hvor der er påvist udledning til målsat recipient (vandløb).
 • 2 undersøgelser blev afbrudt på grund af tørke (jorden suger vand ud af drænene, hvilket umuliggør sporstofundersøgelse).
 • 4 undersøgelser påviste udledning til overfladen eller privat vandhul.
 • 4 undersøgelser har ikke medført noget resultat, da sporstoffet ikke har kunnet genfindes efter tilsætning i septiktank.


Undersøgelserne forventes genoptaget, når tørkeindekset falder til 8 eller derunder.


Hvor sporstofundersøgelserne ikke har givet noget resultat, vil dette indgå i den samlede vurdering af en ejendoms afløbsforhold.


På nuværende tidspunkt er der ca. 40 ejendomme, der afventer at få foretaget sporstofundersøgelse. Proceduren er fortsat, at der foretages en sporstofundersøgelse, hvis en borger henvender sig med dette ønske.


Ressourcetræk

For at foretage en sporstofundersøgelser bruges der i gennemsnit 10 timer til forberedelse, undersøgelse og afrapportering. Derudover er der en udgift på ca. 2.200 kr. + moms til en spulevogn. Medarbejderressourcer og udgifter til en spulevogn afholdes indtil videre af Center for Plan & Miljø, det vil sige inden for eget budget og af egen bemanding.


Fremadrettet proces

Som følge af Teknik & Miljøudvalgets beslutning den 8. juni 2022 indgår orientering om status på sporstofundersøgelser, herunder fremdrift og ressourcetræk frem over hvert halve år i den samlede status på området.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog i stedet for Finn Hansen (A).


146. Orientering om forslag til klimamål og -indsatser i en ny klimaplan

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om DK2020-projektet og foreløbige forslag til klimamål og -indsatser, som en del af arbejdet med udarbejdelse af en ny klimaplan.

Sagsfremstilling

Kommunens nye klimaplan, der bliver udarbejdet i regi af DK2020-projektet, skal omfatte og medføre følgende:


 • Udvikle et handlingsforløb, der skal vise vejen til en klimaneutral kommune inden udgangen af 2050, inkl. ambitiøse delmål.


 • Anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig - og forbedre sin modstandsdygtighed over for både klimaforandringer, der kan ramme både nu og i fremtidige klimascenarier.


 • Engagere lokalsamfundet og beskrive de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster og merværdier, man kan forvente som følge af implementering af planen og være med til at sikre en retfærdig fordeling af disse gevinster og merværdier til indbyggere og lokalsamfund.


 • Beskrive kommunens beføjelser og kapacitet samt de samarbejdspartnere, der skal inddrages for at sikre indfrielsen af kommunens klimamålsætninger inden for både reduktion og klimatilpasning.


Klimaplanen skal udarbejdes i henhold til rammerne for DK2020-projektet - klimaplaner i hele Danmark - som er et partnerskab for perioden 2020-2023 mellem Kommunernes Landsforening, Realdania (en filantropisk forening) og regionerne.


Klimaplanen skal forhåndsvurderes af CONCITO (en dansk grøn tænketank) og godkendes af C40 (et internationalt bynetværk bestående af en række af verdens største byer).


Tidsplan


Foreløbig tidsplan for politisk drøftelse og godkendelse af klimaplanen:


8. november 2022: Godkendelse af forslag i Teknik & Miljøudvalget.


11. november 2022: Aflevering af klimaplan til forhåndsvurdering hos CONCITO.


6. december 2022: Drøftelse af endelig klimaplan i Teknik & Miljøudvalget.


20. december 2022: Godkendelse af endelig klimaplan i Byrådet.


22. december 2022: Aflevering af klimaplan til endelig godkendelse hos CONCITO/C40.Vejen til en klimaneutral kommune


I 2019 blev der i Faxe Kommune udledt knap 290.000 ton drivhusgasser med følgende fordeling på områder:


Energi: 28 procent

Transport: 37 procent

Landbrug: 29 procent

Kemiske processer: 6 procent

Affald: 1 procent

Spildevand: < 1 procent


Opgørelserne er forbundet med usikkerhed, og de varierer fra år til år, men generelt er de væsentligste kilder til udledning af drivhusgasser områderne energi, transport og landbrug i Faxe Kommune.


Energiområdet forventes at være klimaneutralt i 2050. Transport- og landbrugsområdet forventes ikke at være klimaneutralt i 2050, blandt andet da der for nuværende ikke kendes til virkemidler, som kan medføre, at for eksempel den tunge transport og non road-sektoren samt generelt landbrugssektoren er klimaneutrale i 2050.


Som 2030-mål foreslår administrationen, at det nationale mål om 70 procent reduktion også bliver et kommunalt mål, det vil sige at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. Da udledningen i 1990 i kommunen ikke er kendt, er der foretaget en tilbageregning, som er omfattet af betydelig usikkerhed.


Energi


På energiområdet forventes klimaneutralitet stort set opnået i 2030 grundet udfasning af fossile brændsler og produktion af energi på baggrund af vedvarende energikilder. Udviklingen sker til trods for, at elforbruget i Danmark forventes at stige markant (med omkring 50 procent i forhold til 2019), især til elforbrug i elbiler og varmepumper samt elforbrug i datacentre.


Endvidere forventes det opvarmede boligareal at stige med omkring 3 procent i enfamiliehuse og med omkring 12 procent i etageboliger fra 2020 til 2030. El- og fjernvarmesektoren forventes de kommende år at spille en vigtig rolle i nedbringelse af klimabelastningen fra andre sektorer, fx gennem elektrificering af transport, opvarmning, industrielle processer og gennem udvidet brug af fjernvarme i tidligere naturgas- og olieopvarmede bygninger. Klimaudfordringen for sektoren er, hvordan og i hvilket omfang el og fjernvarme kan leveres på de tidspunkter og i de mængder, der er behov for, og hvilke ressourcer, økonomiske såvel som naturgivne, fx i form af arealer og råstoffer, det vil kræve.


I aftalen "Danmark kan mere II" er anført, at det er den politiske ambition, at der ikke skal anvendes gas til rumvarme i danske husstande fra 2035, og at Danmark senest i 2030 vil være 100 procent forsynet med grøn gas. Endvidere er anført, at staten frem mod 2030 skal spille en aktiv rolle i planlægningen af energiparker på land, det vil sige større, statsligt udpegede områder, hvor der kan ske en hurtig udbygning af flere forskellige vedvarende energiteknologier, herunder vindmøller, solceller og PtX-anlæg med videre. Desuden er anført, at kommunerne fortsat har hovedansvaret for at fremme og vedtage lokalplaner for nye solcelle- og vindmølleprojekter. En markant udbygning af vedvarende energi på land forudsætter en omfattende arealplanlægning i hele landet, både i og uden for byerne, og det kræver, at kommunerne arbejder målrettet og effektivt med at sikre den nødvendige planlægning af vedvarende energi.


2030-mål:

 • Forbrug: Klimaneutralitet i forbindelse med både elektricitet, varme og procesenergi.
 • Produktion: Lokal produktion inden for kommunens grænser fra sol og vind, der mindst modsvarer elektricitetsforbruget.


Forslag til indsatser:

 • Udarbejde en varmeplan i 2022.
 • Udarbejde en strategisk energiplan i 2023.
 • Afklare potentialet for et kommunalt ejet varmeforsyningsselskab.
 • Udarbejde tillæg til kommuneplanen om beliggenheden og retningslinjer for tekniske anlæg som solcelleanlæg, vindmøller og biogasanlæg.
 • Afklare potentialet ved at etablere et kommunalt ejet solcelleselskab.
 • Bruge landsbypuljen til at yde støtte til energiforbedrende foranstaltninger, som for eksempel varmepumper.
 • Foretage kampagner om skift af varmekilder og om energibesparelser.


Transport


Udledning fra transport afhænger især af nationale rammer og tiltag. Kommunens handlemuligheder er relativt begrænsede, men der er forskellige muligheder for at understøtte den forventede nationale udvikling, blandt andet vedrørende valg af drivmidler og kollektiv kontra individuel transport.


2030-mål:

 • Personbiler: 5.000 elbiler indregistreret i Faxe Kommune. Kommunens egen bilpark 90 procent elektrificeret.
 • Ladestandere: Mindst 200 offentligt tilgængelige ladepunkter.
 • Busser: Busser til rutekørsel elektrificeret.
 • Tog: Togtransport elektrificeret.


Forslag til indsatser:


Elektrificering af transport:

 • Ladestandere: Udarbejde en strategi for ladestandere i 2022. I størst mulig udstrækning vil Faxe Kommune stille parkeringspladser på kommunale vejarealer og ved kommunale bygninger til rådighed for operatører af ladestandere til etablering af offentligt tilgængelige ladestandere.
 • Indgå klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik med Transportministeriet.


Alternativer til egen bilkørsel:

 • Kollektiv transport

Ved tog- og busstationer forsøge at forbedre cykelparkeringsforhold og udbygge mulighed for samkørsel (parkér og rejs).

 • Samkørsel

Samkørselsprojekt med Køge og Stevns Kommuner samt Movia i 2022.

 • Delebiler

Undersøge muligheden og interessen for delebiler.

 • Cykling

Forbedre forholdene for cyklister.


Reducering af behovet for transport:

 • Planlægge med øje for reduktion af transportbehov.
 • Skabe rammerne for etablering af flere arbejds- og uddannelsespladser i kommunen.
 • Mere hjemmearbejde og flere onlinemøder.


Det helt primære virkemiddel på transportområdet i relation til reduktion af udledning af drivhusgasser er elektrificering. Virkemidler som alternativer til egen bilkørsel og reducering af behovet for transport har dog andre fordele som forebyggelse af trængsel på vejene, reduktion af ressourceforbrug, øget trafiksikkerhed, forbedring af sundhed med mere.


I regi af DK2020-projektet er der udarbejdet en rapport om muligheder for omstilling til klimavenlig persontransport i de sjællandske kommuner. På baggrund af interviews med borgere vurderes for Faxe Kommune, at bilture udgør 72 procent, kollektive ture (bus og tog) 5 procent og cykel- eller gangture 23 procent. Bilturene udgør 88 procent af trafikarbejdet i kørte km, de kollektive ture 10 procent og cykel- og gangture 2 procent. Turenes formål er arbejde 18 procent, uddannelse 6 procent, ærinde (indkøb, hente/bringe med mere) 36 procent, fritid 33 procent og erhverv (møder med mere) 7 procent.


I rapporten anføres som samlet vurdering og anbefaling for initiativer,

 • at der koncentreres om tiltag, som kan flytte nogle af de korte bilture til cykel.
 • at forbedre cykelforholdene (især målrettet ture med formål som skole og uddannelse, ærinde og fritid).
 • at optimere bilkørslen ved at fokusere på samkørsel i pendlingen.
 • at styrke "parkér og rejs" for at få en højere kollektiv andel af turene.


Landbrug


Udledning fra landbruget afhænger især af nationale rammer og tiltag. Kommunens handlemuligheder er relativt begrænsede.


I "Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug" er der for land- og skovbrugssektoren fokus på både klima, vandmiljø og natur - reduktion af udledning af drivhusgasser, reduktion af udledning af kvælstof og hensyntagen til biodiversitet. Som indsatser er blandt andet anført, at landbrugene skal have mulighed for at udtage og vådgøre så mange lavbundsjorder som muligt. Det er parternes ambition, at der skal udtages 100.000 ha lavbundsjorder inkl. randarealer. Endvidere afsættes der midler til privat skovrejsning. Aftaleparterne har en ambition om et større skovareal i Danmark.


2030-mål:

 • Udtagning af 100-200 ha lavbundsjord.
 • Skovrejsning på godt 200 ha, hovedsageligt ved privat foranstaltning.


Forslag til indsatser:

 • Årlige møder med lokale landboforeninger om, hvordan kommunen bedst kan understøtte landbrugets grønne omstilling.
 • Samarbejdsprojekter med landbruget om udtagning af landbrugsjorde.
 • Skabe gode rammer for skovrejsning via kommuneplanen.


Klimatilpasning


Planen skal indeholde mål, milepæle og indsatser for tilpasning til klimaforandringerne med højere temperaturer, mere regn og generelt flere ekstreme vejrhændelser, der kan betyde flere oversvømmelser fra enten kraftige regnskyl eller stormflod og mere erosion af kysterne.


I Faxe Kommune er der i dag størst risiko for oversvømmelse fra vandløb og fra havet.


2030-mål og -milepæle samt indsatser:

 • Tiltag mod stormflod/forhøjet vandstand i Faxe Ladeplads er opretholdt og eventuelt udbygget - og erosionssikringen af Strandvejen er opretholdt.
 • Mulighed for etablering af klimavådområder er blevet drøftet med landbrugsorganisationer med flere.
 • Klimatilpasning af det offentlige kloaksystem sker løbende i henhold til spildevandsplan.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at:

 • etablering af ladestandere ved togstationerne indgår som mål, jf. strategi for ladestandere
 • vi sikrer, at vi har et navigationsrum, som passer til den bedst mulige teknologi, der er tilgængelig, og som kan afholdes inden for de økonomisk mulige rammer
 • udvalget ønsker at få tilsendt materialet 14 dage inden udvalgsbehandling.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog i stedet for Finn Hansen (A).


147. Godkendelse af en ny handleplan for rottebekæmpelse

Resume

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til en lovpligtig rottehandleplan for perioden 2022 - 2024. Planen beskriver rammerne for forebyggelse og rottebekæmpelsen.Sagsfremstilling

Kommuner har pligt til at bekæmpe rotter i hele deres geografiske område:

 • Ved at fjerne rotter med gift eller fælder, hvor de bliver set af mennesker,
 • Ved at lave fejlsøgning af afløbssystemer på privat og offentlig grund,
 • Ved forebyggende foranstaltninger som rottespærrere ved bygninger med offentlig adgang.


Denne kommunale opgave betales af et gebyr via ejendomsskatten. Medarbejderne skal have autorisation som rottebekæmpere og er organiseret i en lille afdeling under Park & Vej.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at Handleplan for rottebekæmpelse 2022-2024 godkendes.


Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at den udendørs responstid ændres fra 7 døgn til 5 døgn.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog i stedet for Finn Hansen (A).


148. Orientering om proces for revision af vandløbsregulativer

Resume

Med denne sag bliver Teknik & Miljøudvalget præsenteret for Center for Plan & Miljøs proces for revision af vandløbsregulatriverne, lodsejerinddragelse og en kort gennemgang af de forhold, der dels kan ændres gennem en regulativrevsion og dels de forhold, der ikke kan ændres. Generelle forhold i de nuværende regulativer, som Center for Plan & Miljø gerne vil ændre i kommende regulativer, beskrives også. Derudover præsenteres et bilag med udkast til den rækkefølge vandløbsregulativerne revideres i samt et eksempel på, hvordan et nyt regulativ kan komme til at se ud.

Sagsfremstilling

Nye regulativer bliver udarbejdet med udgangspunkt i de gældende regulativer og efter en ny praksis. Alle ændringer i forhold til det tidligere regulativ bliver beskrevet i en redegørelse under det enkelte vandløbsregulativ. Det er ikke alt, der er beskrevet i et vandløbsregulativ, som kan ændres gennem en regulativrevision alene. Nogle forhold kræver særskilte tilladelser at ændre, fx vandløbets skikkelse.


Hvad kan ændres gennem en regulativrevision?


De forhold, som kan ændres gennem en regulativrevision, er primært de administrative forhold. Det er fx:

 • Bredejerforhold,fx bestemmelser om hegning, arbejdsbælter, træer og drænudløb.
 • Omfang af vandløbstilsyn og kontrol af vandføringsevne.
 • Vandløbspleje: Omfanget af grødeskæring og hvilken metode, der bruges.
 • Kantskæring: Omfanget af skæring på brinkerne.
 • Bestemmelser om sejlads på vandløbet.Hvad kan ikke ændres gennem en regulativrevision?


Det er vigtigt at pointere, at der også er forhold, som der ikke må ændres gennem en regulativrevision alene. Det er fx:

 • Klimasikring af vandløb, herunder forbedring af afvandingen ved at ændre vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. En ændring af vandløbets skikkelse kræver en særskilt reguleringstilladelse, hvor de parter, der har nytte og gavn af reguleringen, rejser sagen og betaler for reguleringen. Reguleringstilladelsen kan kun gives, hvis reguleringen ikke har negative konsekvenser i forhold til afvanding og miljø i vandløbet. Klimasikring af større områder håndteres ofte i særskilte klimaprojekter.
 • Større ændringer i vandløbsplejen, som forventes at ændre tilstanden i vandløbet. Dette kan fx være større ændringer på grødeskæringsomfang, der i så fald også kræver en særskilt reguleringstilladelse.
 • Ulovlige tilstande, der bliver opdaget i forbindelse med regulativrevisionen, fx nye broer uden tilladelse. Disse skal lovliggøres enten ved en særskilt lovliggørende reguleringstilladelse eller ved påbud om fjernelse, hvis broen er lavet på en måde, så den har negative konsekvenser i forhold til miljø og afvanding i vandløbet.Ændringer i nye regulativer


Center for Plan & Miljø har gennemgået de typiske bestemmelser i kommunens gældende regulativer. Flere af bestemmelserne er fra en tid, hvor praksis for de offentlige vandløb var anderledes. Derfor foreslår administrationen flere ændringer for disse generelle administrative bestemmelser i de kommende regulativer. Det er fx for de nedenstående emner.


Tilsyn og kontrolhyppighed:

I Faxe Kommune er der længe arbejdet ud fra en praksis om at møde borgerne hurtigt ved eventuelle vedligeholdelsesklager og samtidigt også skride hurtigt til handling. Derfor vil administrationen ændre formuleringerne under tilsyn og kontrol, så disse i højere grad bestemmes af det konkrete behov modsat en fastsat termin, fx hvert 5. år. Nogle vandløb har større aflejringer, hvor der kan være behov for kontrol og oprensning oftere end hvert femte år, mens andre vandløb meget sjældent har behov for en kontrol eller oprensning. Ved at undgå de fastsatte terminsbestemmelser og i stedet gøre tilsyn og kontrol mere behovsstyret, kan ressourcerne allokeres derhen, hvor der er brug for dem. Derfor lægger administrationen op til, at tilsyn og kontrol i højere grad er styret af bredejernes behov ved konkrete problemer i vandløbene i stedet for, at det er bestemt inden for en bestemt tidsperiode.


Målrettet vandløbspleje:

Vandløbsplejen (grødeskæring) skal målrettes specifikke vandløbsplanter fremover. Det er ikke alle planterne i vandløbet, som reducerer afvandingen. Det er navnlig de mere 'stivstænglede' planter, fx pindsvineknop og tagrør. I flere af de gældende regulativer er der allerede beskrevet en målrettet vandløbspleje, hvor kun specifikke arter skæres under grødeskæringen. Men det er langt fra tilfældet i alle regulativer, og dette vil administrationen gerne ensrette.


I vandområdeplanerne skal vandløbene blandt andet opnå målopfyldelse på parameteren DVPI - Dansk VandløbsPlante Indeks. Det betyder, at Faxe Kommune nu i endnu højere grad end før skal have fokus på en målrettet vandløbspleje, hvor afvanding skal sikres, mens der samtidig arbejdes mod målopfyldelse af denne parameter. Derfor skal der sikres en god artsvariation af planterne i vandløbet.


Sejlads:

I kommunens gældende regulativer er der på nogle vandløb forbud mod sejlads, mens det på andre vandløb er tilladt at sejle med ikke-motordrevne fartøjer. Dette afhænger typisk af vandløbets størrelse, altså om det er fysisk muligt at sejle i vandløbet grundet dets størrelse eller farer for skader på brinkerne. I den kommende regulativrevision vil Center for Plan & Miljø gerne understøtte Faxe Kommunes strategi for øget adgang til naturoplevelser. Derfor vil vandløbenes følsomhed over for sejlads revurderes for at se, om der kan tillades sejllads på flere vandløbsstræk med ikke-motoriserede fartøjer, fx kajak og standup paddleboards.Procesplan for inddragelse af lodsejere


Et udkast til et vandløbsregulativ skal i otte ugers offentlig høring efter vandløbslovens bestemmelser. Administrationen ønsker at styrke borgerinddragelsen ved at inddrage de direkte berørte lodsejere i en dialog inden høringsprocessen. De berørte lodsejere vil få tilsendt et udkast til det nye vandløbsregulativ med et tilbud om dialog om konkrete vandløbsstrækninger efter lodsejernes ønsker. Afhængig af de indkommende høringssvar kan der også laves et informationsmøde for de berørte lodsejere om regulativudkastet. Center for Plan & Miljø behandler de indkommende synspunkter inden et nyt udkast til vandløbsregulativ sendes i otte ugers offentlig høring, hvor Faxe Vandløbsråd også vil blive inddraget. Redegørelsen for regulativet udarbejdes efter borgerdialogen med de direkte berørte lodsejere.Plan for revidering af regulativerne


I Faxe Kommune er der regulativer for 61 offentlige vandløb. Center for Plan & Miljø har grupperet de forskellige vandløb efter opland og geografi og ud fra dette lavet en prioriteringsliste for rækkefølgen af revisionen, se bilag. Det er ikke nødvendigvis alle vandløbsregulativer på listen, som skal revideres, i det der forud for revisionen skal foretages en vurdering af, om vandløbet skal omklassificeres på baggrund af den offentlige interesse i vandløbet. Som beskrevet i punkt 134 på Teknik & Miljøudvalgets møde den 19. august 2021, forventer Center for Plan & Miljø i gennemsnit at gennemgå fem vandløb årligt.


Hvert enkelt revideret regulativ bliver fremlagt for Teknik & Miljøudvalget til endelig godkendelse efter den offentlige høring af regulativet. Hvis et vandløb skal omklassificeres, skal dette også godkendes af Teknik & Miljøudvalget.Udkast til nyt regulativ


Vedlagt som bilag er et eksempel på, hvordan et nyt regulativ kan se ud. Vedhæftede eksempel for Lilleå har været sendt til de berørte lodsejere i starten af juli 2022. Der er modtaget en enkelt kommentar på baggrund af regulativudkastet. I eksemplet til vandløbsregulativet fremgår forslag til opsætning for nye regulativer og indholdet heri.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog i stedet for Finn Hansen (A).


149. Orientering om VVM-screeningsafgørelser i 1. halvdel af 2022

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om de VVM-screeninger (vurdering af miljøpåvirkning), der er gennemført i 1. halvår af 2022. Der er screenet og truffet afgørelse for 11 projekter, og ingen af dem har givet anledning til miljøvurderinger.

Sagsfremstilling

En lang række projekter herunder virksomheder og anlæg er omfattet af miljøvurderingsloven.


Projekter på miljøvurderingslovens bilag 1 skal inden projektstart igennem en miljøvurderingsprocedure.


Projekter på miljøvurderingslovens bilag 2 er screeningspligtige. Screening af et konkret projekt er en forhåndsvurdering af, om projektet kan forventes at påvirke miljøet væsentligt. Screeningen foretages ud fra projektets karakteristika, placering og arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, og den tager udgangspunkt i ansøgers ansøgning. Hvis projektet forventes at påvirke miljø væsentligt, skal der foretages en miljøvurdering (VVM-pligt), og hvis projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentlig, træffer kommunen afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt.


På miljøvurderingslovens bilag 2 findes blandt andet en lang række produktionsvirksomheder, affaldsbehandlingsanlæg, infrastrukturprojekter, grundvandsindvinding, vandløbsregulering, forskellige turisme- og fritidsanlæg, flyvepladser, vertikale jordvarmeanlæg og større renseanlæg.


Center for Plan & Miljø har samlet en oversigt med de VVM-screeninger, der er udført i 1. halvdel af 2022. Se vedlagte bilag.


I 1. halvdel af 2022 er der screenet og truffet afgørelse for 11 projekter. Projekterne omhandler blandt andet nedgravning af fjernvarmerør, indvindingstilladelser, restaurering af vandløb, minivådområde og en affaldsvirksomhed.


Ingen af projekterne blev vurderet til at påvirke miljøet så væsentligt, at der skulle foretages en miljøvurdering. Center for Plan & Miljø har derfor i alle sagerne truffet afgørelser om, at der ikke er VVM-pligt.


Lovgrundlaget er miljøvurderingsloven.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog i stedet for Finn Hansen (A).


150. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering om kommende ekstrabetaling til Movia:


Trafikselskabet Movia varslede i juli 2022 en kommende ekstrabetaling i forbindelse med især prisstigninger på diesel. Samlet set er beløbet på 149 mio. kr., hvilket for Faxe Kommunes vedkommende betyder en ekstraregning på 683.000 kr., som forfalder til betaling den 1. oktober i år.

Ydermere varsles en mulig ekstraregning på ca. 100 mio. kr. - 460.000 kr. for Faxe Kommune - hvis regeringen, KL og Danske Regioner ikke kan aftale kompensation for mindreindtægter i forbindelse med Covid-19. Forhandlingerne foregår primo september i år, og en eventuel ekstraregning vil blive opkrævet i januar 2024.

Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om:

 • status på proces om varmeplan 2022. Administrationen forventer at fremlægge en sag for udvalget på mødet i november 2022
 • status på udrulning af fjernvarme, der forventes opbremset på grund af stigende etableringsomkostninger.


Dorthe Egede Borg (V) stillede spørgsmål til administrationen om beredskab i forhold til eventuelle restriktioner i forhold til kommunens energiforbrug. Administrationen orienterede om, at det er muligt at reducere fx gadebelysning på stier og i boligområder.


Christina Birkemose (A) orienterede om, at hun har modtaget henvendelser fra borgere om belysning i nogle af kommunens bygninger i aftentimerne, fx biblioteket. Administrationen orienterede om, at der er afholdt workshops med medarbejdere på ejendomsområdet om energibesparende tiltag.


Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog i stedet for Finn Hansen (A).


151. Lukkede meddelelser (Lukket)
152. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat den 6. september 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Teknik & Miljøudvalgets møde den 6. september 2022.


Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende referatet digitalt i First Agenda.Beslutning

.