Teknik & Miljøudvalget - 06-12-2022

Referat
Dato:
Tirsdag, 6 december, 2022 - 16:00
Hent som fil:
193. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C)

194. Godkendelse af forsøg med fleksibel kollektiv transport

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til, om Faxe Kommune skal deltage i et forsøg med fleksibel kollektiv transport.


For at imødegå afvikling af kollektive transporttilbud i landområderne ønsker Trafikselskabet Movia at afprøve et forsøg med fleksibel kollektiv transport. Movia vurderer, at Faxe Kommunes geografi gør kommunen ideel til afprøvning af forsøget.


Sagsfremstilling

Mange kommuner har nedlagt ruter i landområder, hvor udgiften ved at drive rutebåren kollektiv trafik er alt for høj i forhold til passagergrundlaget. Samtidig har denne type ruter ofte få daglige afgange, og kan derfor reelt ikke løse borgernes transportbehov.


Flextur og Plustur findes som fleksible tilbud, men de forøger transportomkostningen, idet der skal betales særskilt takst. Samtidig er det vanskeligt for kommunerne at styre omkostningerne ved disse transporttilbud.


Movia foreslår derfor et forsøg, hvor ruter, der i myldretiderne kører pendlere og elever til og fra arbejde og undervisning, tages ud af ordinær rute midt på dagen, hvor der generelt er få passagerer, og i stedet kører "efter bestilling".


Forsøget tænkes iværksat i Haslev-området og vil indebære, at ruterne 266 (Haslev-Bråby-Skuderløse-Terslev-Haslev) og 265 (Haslev-Terslev-Haslev) tages ud af den ordinære rute i tidsrummet ca. kl. 8.00 til 13.00.


Bussen skal som udgangspunkt bestilles via en App - til de it-svage tilbydes en anden bestillingsform - og bestillingstiden kan være helt ned til et kvarter, afhængig af hvor bussen befinder sig. Bussen kan bestilles til og fra eksisterende stoppesteder, men på tværs af eksisterende ruter, og der kan oprettes det antal stoppesteder, der er nødvendige for en god og tæt betjening. Bussen kan på denne måde betjene et helt område i stedet for at være bundet til en rute. Det reducerer ventetid og transporttid, og forsøget tænkes udført med mindre busser, hvorved også miljøet tilgodeses. Det vil dog ikke være muligt at benytte el-drevne busser, da de ikke findes i den relevante størrelse.


Turene kan betales med Rejsekort og andre DOT-betalingsformer.


Forsøget tænkes opstartet i 2023 og skal løbe over to år, og en forudsætning vil være, at forsøget skal være udgiftsneutralt for Faxe Kommune. Under forudsætning af udvalgets principielle godkendelse, vil Movia stå for det videre arbejde i tæt dialog med Center for Plan & Miljø.


Movia har udarbejdet en præsentation, der er vedhæftet som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at deltagelse i forsøget med fleksibel kollektiv trafik i Faxe Kommune godkendes.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet finder det oplagt at gå med i forsøget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C).

Enclosures: 
195. Orientering om status på drænproblemer i sommerhusområdet Mosebølle Strandhuse

Resume

Teknik & Miljøudvalget orienteres med dette punkt om status for dialogen med Grundejerforeningen Mosebølle Strandhuse og om konsekvenserne for sagsbehandlingen af spildevandssager i sommerhusområdet.


Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede på et møde den 10. maj 2022 ”at
Faxe Kommune afventer, at sommerhusejerne selv laver foranstaltninger, der afhjælper drænproblemerne i forhold til overfladevand, før der tages stilling til, om der skal udarbejdes et spildevandstillæg. Når grundejerforeningen kan dokumentere, at drænproblemerne er løst, genoptages dialogen mellem Faxe Kommune og grundejerforeningen om at løse eventuelle spildevandsproblemer i området.”


I maj 2022 har Center for Plan & Miljø udsendt information til alle grundejere i sommerhusområdet om udvalgets beslutning. Desuden har sagen været forelagt på grundejerforeningens generalforsamling i juni. Her blev der gennemført en vejledende afstemning, som viste, at der var stemning for en kloakering (53 stemmer for og 15 imod).


Grundejerforening Mosebølle Strandhuse har forelagt kommunen dokumentation for, at deres eksisterende dræn i området er vedligeholdt og i god stand. På baggrund af denne dokumentation har formanden oplyst, at grundejerforeningen ser frem til at fortsætte processen frem mod kloakering af området. Grundejerforeningen har ingen planer om at etablere yderligere dræning i området.


Størstedelen af sommerhusene i området er i BBR registreret med "Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg". I hovedtræk er området udfordret i forhold til både udledning og nedsivning af spildevand. Området er præget af en høj grundvandsstand og lerjord, der gør det vanskeligt at nedsive. Baggrunden er nærmere forklaret under pkt. 126 på mødet i Teknik & Miljøudvalget den 19. august 2021. Det er et generelt problem i sommerhusområdet, at nedsivningsanlæggene ikke fungerer optimalt eller er ved at være udtjente. Det resulterer i, at der løbende indgår nye spildevandssager i Center for Plan & Miljø, hvor spildevandsanlæg ikke længere virker og derfor forårsager uhygiejniske forhold, samt ansøgninger om at etablere nye tidssvarende anlæg.


Drænene i sommerhusområdet er generelt blevet vedligeholdt årligt, og afvandingsproblemerne kan derfor ikke skyldes manglende vedligeholdelse. Så længe grundejerforeningen ikke har taget initiativ til at etablere bedre dræning af området, ser Center for Plan & Miljø kun mulighed for at løse spildevandssagerne enkeltvis i stedet for en samlet løsning for Mosebølle Strandhuse. Dette er i overensstemmelse med udvalgets beslutning den 10. maj 2022. Konsekvenserne er, at administrationen ifølge lovgivning på området kun kan godkende et meget begrænset udvalg af spildevandsløsninger for de borgere, som har og får problemer med deres spildevandsanlæg i området.


Administrationen rådgiver efter bedste evner om mulige løsninger - herunder kontraktligt medlemsskab. Hvis ikke ansøger kan leve op til de krav, der stilles til de enkelte spildevandsanlæg, så ser Center for Plan & Miljø sig nødsaget til at bede ansøger vælge en anden løsning.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at Teknik & Miljøudvalget får fremsendt svarene fra grundejerforeningen.


Fraværende: Ingen.


196. Beslutning om istandsættelse af vejstrækninger i 2023

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget beslutte hvilke vejstrækninger, der skal istandsættes i 2023.

Administrationen har udarbejdet forslag til istandsættelse af vejstrækninger i 2023 ud fra omfanget af skader på vejen og mængden af trafik.

Beslutningen vedrører de 434 km veje, som blev hjemtaget fra funktionskontrakt i 2020. Administrationen foreslår istandsættelse af 46,8 km veje heraf 17,5 km med varmblandet asfalt og 29,3 km veje med OB (overfladebelægning) i 2023.


Sagsfremstilling

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget beslutte hvilke vejstrækninger, der skal istandsættes i 2023 under den nye 4-årige rammeaftale, der blev indgået i maj 2021. Rammeaftalen omfatter for 9,2 millioner kr. varmblandet asfalt og for 1,2 millioner kr. OB (overfladebelægning). Prisindekseringen for 2023 kendes først omkring den 1. april 2023. Hvis prisen stiger meget, er det nødvendigt at udskyde nogle af de foreslåede strækninger til senere år, så budgettet for 2023 kan overholdes.


Beskrivelse af asfalttyper/opgaver

Varmblandet asfalt er det, mange vil kalde rigtig asfalt, og som er fin at køre på.

Udlægges som fulddækkende lag.

Udlægges partielt til reparation af lokale skader på vejene.

Overfladebelægninger kaldet "OB" består af et stenlag fastholdt til vejoverfladen af en relativ tyk bindemiddelhinde (tjærelag). Denne enkle opbygning af en vejbelægning medfører såvel fordele som ulemper.

Fordele: Denne belægningstype er grundet det "selvlukkende" tjærelag velegnet til de mindre veje, som ikke har stor bæreevne og derfor tit får revnedannelser medvidere, som lukkes af tjærelaget.

Ulemper: Denne belægningstype virker grov i overfladen, og der kan være stentab og gennemsvedning af tjærelaget på meget varme dage. Ved udlægningen er der mange løse sten i en kortere periode.

Lapning af huller, opstribning af veje, brøndarbejder, kantfyld og højderegulering af rabatter samt dataregistrering af vejens tilstand.


Center for Ejendomme har udarbejdet forslag til istandsættelse af vejstrækninger ud fra mængden af skader på vejen samt trafikmængden, hvor der er tællinger.


Af trafiksikkerhedsmæssige årsager har administrationen desuden foreslået strækninger, som ofte får huller, også selvom der måske er veje med mere trafik, som også er dårlige. Som endnu en udvælgelsesparameter foreslås det, at administrationen som supplement til Teknik & Miljøudvalgets prioritering kan udvælge strækninger, hvor ledningsejere skal asfaltere en del af vejen, og hvor man i et samarbejde med ledningsejeren så kan få hele vejen asfalteret.


Forslag til vejstrækninger der istandsættes i 2023

Vejnavn

By

Trafiktal

Længde, m

Areal, m2

Asfalttype

Vestergade

Haslev

1259

311

2812

Varmblandet

Terslev Overdrevsvej og Freerslev Overdrevsvej

Haslev

369

2374

9434

Varmblandet

Stoksbjergvej (inden for byskilt)

Haslev

Ingen tal

440

1892

Varmblandet

Stoksbjergvej

Haslev

Ingen tal

3430

4141

OB

Bråbyvej

Haslev

4370

482

5000

Varmblandet

Dalstrøget, Engsvinget, Bakkefaldet og Parkvej

Haslev

Ingen tal

571

4822

Varmblandet

Teestrupvej

Haslev

3012

3020

17100

Varmblandet

Hesede Hovedgård

Haslev

Ingen tal

924

3551

OB

Skuderløsevej

Haslev

1508

2025

4141

OB

Ferskenvej (i samarbejde med ledningsejer)

Haslev

Ingen tal

175

2005

Varmblandet

Videbæksvej (ved bebyggelse)

Haslev

Ingen tal

470

1627

Varmblandet

Videbæksvej

Haslev

Ingen tal

689

1436

OB

Terslev Skolevej

Haslev

736

3030

15025

OB

Orupgade og Murerstrædet

Faxe

Ingen tal

1606

9812

Varmblandet

Bonderødvej

Faxe

157

1345

6216

Varmblandet

Værløsevej

Faxe

296

1399

5643

OB

Nordhøjvej, Spjellerupvej + 100 m Lygtevej

Faxe

769

1185

6300

Varmblandet

Vesterskovvej

Faxe

145

3265

13374

OB

St. Elmuevej og Feddet

Faxe

1409

3430

8028

OB

Strandhovedvej

Faxe Ladeplads

159

372

1938

Varmblandet

Elmuevej

Faxe Ladeplads

359

1505

7337

Varmblandet

Faxevej

Faxe Ladeplads

1962

1450

10279

Varmblandet

Folehaven

Faxe Ladeplads

Ingen tal

1961

3325

OB

Brandskov

Faxe Ladeplads

84

1772

6231

OB

Søndergade

Karise

1631

515

3170

Varmblandet

Tinghusvej, Kulagervej, St. Lindevej, Mosevej og Ågårdsvej

Karise

490

6161

32399

OB

Kulagervej (inden for byskilte)

Karise

278

660

3960

Varmblandet

Møllevej

Karise

Ingen tal

375

2213

Varmblandet

Gammelbyvej

Karise

Ingen tal

1225

1500

OB

Præstemarksvej

Karise

Ingen tal

638

3520

Varmblandet

Sumtal for længde og areal46.805 m

198.231 m2


Oversigtskort og billeder over de foreslåede strækninger fremgår i bilaget til sagen.

Forslaget til udpegning af vejstrækninger tager udgangspunkt i, at de dårligste veje med den højeste trafikmængde bliver istandsat først, og at vejstrækninger, som erfaringsmæssigt får mange huller, af trafiksikkerhedsmæssige årsager også bliver prioriteret. Der åbnes endvidere op for, at administrationen kan prioritere strækninger, hvor der i et samarbejde med ledningsejer kan asfalteres i hele vejens bredde, så vi opnår en helt ny asfalteret vej fremfor fx kun halvdelen af vejen. Herved bliver vejene hurtigst bedre for flest trafikanter.

Center for Ejendomme afholder møder med ledningsejere for at afklare, hvor (på hvilke veje) ledningsejerne planlægger at istandsætte eller udrulle deres infrastruktur. Hvis der skal laves større gravearbejder i en af de prioriterede strækninger, foreslår administrationen, at administrationen bliver bemyndiget til at beslutte at udskyde asfaltering af strækningen til et passende tidspunkt efter ledningsarbejdets færdiggørelse.

Såfremt det efter prisindeksering viser sig, at der ikke er penge til alle planlagte strækninger, er det nødvendigt at udsætte istandsættelse af enkelte strækninger til et senere tidspunkt. I 2022 blev alle planlagte strækninger istandsat med undtagelse af de strækninger, der blev udsat grundet ledningsarbejde.Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:


 1. de foreslåede vejstrækninger bliver istandsat i 2023
 2. hvis der ikke er økonomi til at istandsætte alle de prioriterede vejstrækninger i 2023, bliver de manglende vejstrækninger overført til istandsættelse på et senere tidspunkt. Det samme gælder for de prioriterede vejstrækninger, hvor ledningsejere har planlagt at nedgrave eller reparere ledninger.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. november 2022, pkt. 179:

Sagen blev udsat.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet finder det godt, at der istandsættes på de konkrete vejstrækninger.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


197. Beslutning om delfinansiering til færdiggørelse af nye cykelstier lang Bråbyvej i 2022/2023 samt prioritering af midler til færdiggørelse af sti langs Køgevej i Karise

Resume

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til prioritering af ubrugte, uprioriterede midler i trafiksikkerhedspuljen på 1,1 mio. kr. Administrationen foreslår, at de anvendes til delvis finansiering af nye stier langs Bråbyvej i Haslev til udførelse 2022/2023. Nye stier langs Bråbyvej forventes efter licitation den 18. oktober 2022 at koste 3,8 mio. kr. inkl. rådgivning. Anlægget af stier på Bråbyvej finansieres således delvist fra cykelpuljen med 2,7 mio. kr. og delvist fra trafiksikkerhedspuljen med 1,1mio. kr. Projektet er fra Trafiksikkerhedsplanen.


Der er 0,6 mio. kr. tilbage i cykelpulje 2022/2023. Disse foreslås anvendt til en delvis færdiggørelse af en sti langs Køgevej i Karise, mellem Græsvej (Solhaven) og Syrenvænget. En fuld færdiggørelse af stiforbindelsen på Køgevej koster 1,2 mio. kr. Der mangler således 0,6 mio. kr. til en fuld færdiggørelse af stien.


Begge projekter er en del af budgetforliget.


Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede den 18. januar 2021 pkt. 3 at prioritere anlæg af enkeltrettede cykelstier på Bråbyvej i 2021/2022 fra Moltkesvej til Grøndalsvej. Grundet økonomien i cykelpuljen og trafiksikkerhedspuljen blev anlægget rykket til 2022/2023.


Stierne langs Bråbyvej har således været drøftet og planlagt et stykke tid, og der er som følge heraf udført en skitseprojektering som blev anvendt ved informationsmøde for borgerne den 7. juli 2022. Stianlægget er efterfølgende blevet færdigprojekteret og udbudt. Der blev afholdt licitation den 18. oktober 2022, som viser, at stianlægget inkl. rådgivning kan udføres for 3,8 mio. kr.


Cykelpulje 2022 og 2023 har samlet 3,3 mio. kr. Der anvendes 2,7 mio. kr. på stierne langs Bråbyvej.


Der er således 0,6 mio. kr. tilbage, som foreslås anvendt til delvis færdiggørelse af en sti langs Køgevej i Karise mellem Græsvej (Plejehjemmet Solhaven) og Syrenvænget. Fuld færdiggørelse af stien langs Køgevej koster 1,2 mio. kr. Der resterer således 0,6 mio. kr., før anlægget kan færdiggøres. Pt arbejdes der på etape 1, som forventes færdig i uge 50, dernæst etape 2 som er det, som foreslås finansieret nu. Der resterer herefter en etape 3 til 0,6 mio. kr., som der ikke er finansieringsforslag på lige nu.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Teknik & Miljøudvalget prioriterer anlægsmidlerne i både cykelpulje og trafiksikkerhedspulje og har således kompetence til at foretage prioriteringen.

Der er ca. 1,1 mio. kr. ubrugte og uprioriterede midler i trafiksikkerhedspuljen Og 0,6 mio. kr. i ubrugte og uprioriterede midler i cykelpuljen 2022/2023.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme indstiller, at:


 1. Der prioriteres 1,1 mio. kr. fra trafiksikkerhedspuljen til delvis finansiering af nye stier langs Bråbyvej i Haslev til udførelse 2022/2023.
 2. Der prioriteres 0,6 mio. kr. til delvis færdiggørelse af stianlæg langs Køgevej i Karise mellem Græsvej (Plejehjemmet Solhaven) og Syrenvænget.Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet finder det godt, at der færdiggøres stier.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


198. Beslutning om istandsættelse af stier og fortove i 2023

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget beslutte, hvilke stier og fortove, der skal renoveres i 2023.
Administrationen har udarbejdet et forslag til hvilke stier og fortove, der skal renoveres ud fra tilstand og skønnet trafikmængde.


Der er i anlægsbudget 2023 afsat 2 mio. kr. til renovering af fortove og 0,5 mio. kr. til asfaltering af eksisterende stier.

Midlerne til asfalteringen af eksisterende stier foreslås anvendt til nye stier på Bråbyvej, da der ikke er nok midler til dette anlæg i puljen til cykelstier.


Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2023 er der afsat 0,5 mio kr. til renovering af cykelstier og 2 mio kr. til renovering af fortove. Udvalget skal beslutte, hvilke fortove og stier, der skal istandsættes i 2023.

Strækningerne er prioriteret ud fra tilstanden ”hvor meget trænger de? ”, og hvor mange trafikanter, der antages at benytte strækningerne. Der er endvidere taget hensyn til, hvor der bliver istandsat veje, idet omlægning af fortove er godt at udføre inden asfaltering af vejen, da det er nødvendigt at skære i asfalten ved omlægning af kantstenen. Strækningerne med tilhørende billeder fremgår af vedlagte bilag.


Der er afsat 0,5 mio. kr. til asfaltering af eksisterende stier. Disse foreslås i 2023 anvendt til de nye stier langs Bråbyvej, da disse ikke kan anlægges fuldt ud for de afsatte midler i cykelpuljen. De stier, som skulle være asfalteret, foreslås udsat til kommende år og fremgår af bilaget 'Stier planlagt til asfaltering 2023'.


Årsagen til at midlerne til asfaltering af eksisterende stier foreslås anvendt til de nye stier på Bråbyvej er, at der efter licitation den 18. oktober 2023 kan konstateres, at der ikke er midler nok i cykelpuljen til anlæg af de nye stier langs Bråbyvej. Der forventes at være ca. 1,3 mio. kr. tilbage i cykelpuljen i 2022, og der er 2 mio. kr. i 2023, samlet 3,3 mio. kr. Den samlede anlægsudgift til nye stier langs Bråbyvej forventes efter licitation den 18. oktober 2022 at blive 3,8 mio. kr. inkl. rådgivning.

Haslev

Følgende fortove foreslås renoveret:


 • Fortov Sofiendalsvej fra Jernbanegade til StationvejFaxe Ladeplads

Følgende fortove foreslås renoveret:


 • Fortov Faxevej fra Hovedgaden til Plantagevej


Oversigtskort og billeder af de foreslåede strækninger fremgår af bilag til sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. de foreslåede fortovsstrækninger istandsættes i 2023 inden for de økonomiske rammer på 2 mio. kr.
 2. midler til asfaltering af eksisterende stier, 0,5 mio. kr. anvendes til færdiggørelse af nye cykelstier langs Bråbyvej i Haslev i 2023.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. november 2022, pkt. 180:

Sagen blev udsat.


Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling er udarbejdet fordi midler til nyanlæg af stier ved Bråbyvej foreslås finansieret fra trafiksikkerhedspuljen.


Følgende stier foreslås asfalteret i 2023 (se bilaget med kort og billeder af de planlagte strækninger).


 • Cykelsti / gangsti Floraparken 3 stk.
 • Cykelsti Ringstedvej 4 stk.
 • Cykelsti Ringstedvej 2 stk.
 • Cykelsti / gangsti Bregnevang og Pilevang.
 • Cykelsti / gangsti Gl. Strandvej til vandtårnet.
 • Cykelsti / gangsti Rosenkildevej til Rådhusvej.
 • Cykelsti / gangsti Møllevej til Møllevangen.


Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. De foreslåede fortovsstrækninger istandsættes i 2023 inden for de økonomiske rammer på 2 mio. kr.
 2. De foreslåede stistrækninger asfalteres i 2023 inden for de afsatte økonomiske rammer på 0,5 mio. kr.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet finder det godt, at stierne bliver gjort gangbare for både cyklister og fodgængere.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


199. Beslutning om godkendelse af udkast til regulativ for erhvervsaffald

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget træffe beslutning om godkendelse af udkast til Regulativ for erhvervsaffald. Herefter vil det blive sendt i fire ugers høring.

Ændringer i affaldsbekendtgørelsen gør, at kommunerne nu har mulighed for at indsamle genanvendeligt affald fra virksomheder. Ordningen kræver en ændring i regulativet for erhvervsaffald.

Sagsfremstilling

Ændringer i affaldsbekendtgørelsen gør, at kommunerne nu har mulighed for at indsamle genanvendeligt affald fra virksomheder, der har en affaldsproduktion, som i art og mængde svarer til en husholdning. Det er frivilligt for kommunerne at tilbyde ordningen, og det er ligeledes frivilligt for virksomheder at benytte sig af ordningen.

I praksis betyder det, at virksomheder har mulighed for at benytte de affaldsordninger, som Faxe Kommune allerede tilbyder kommunens private husstande. Kommunen må ikke lave specialløsninger rettet mod private virksomheder, og indsamlingen skal foregå til markedspris.

Faxe Forsyning vil gerne tilbyde deres ordninger til virksomhederne i Faxe Kommune og har udregnet markedsprisen til den almindelige pris + et overskudstillæg på 10 procent. Metoden lever op til Forsyningstilsynets vejledning til udregning af markedsprisen.

Virksomheder er i forvejen forpligtet til at sortere og genanvende deres affald. Ordningen skaber derfor ikke nye krav til virksomheder. Det er Center for Plan & Miljøs vurdering, at ordningen vil gøre det nemmere for virksomhederne at sortere deres affald og dermed bidrage til den grønne omstilling.

Ordningen kræver en ændring i regulativet for erhvervsaffald, hvori der bliver tilføjet, at ordninger for genanvendeligt affald i regulativet for husholdningsaffald bliver tilbudt virksomheder, der har en affaldsproduktion, der i art og mængde svarer til en husholdnings.


Videre forløb

Hvis Teknik & Miljøudvalget godkender indstillingen, bliver udkast til Regulativ for erhvervsaffald sendt i fire ugers høring. Regulativet vil efterfølgende blive fremlagt til endelig godkendelse i Teknik & Miljøudvalget. Ordningen kan derefter blive etableret endeligt den 1. januar 2023.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling


Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til Regulativ for erhvervsaffald godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. november 2022, pkt. 183:

Sagen blev udsat.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


200. Orientering om ansøgninger til Landsbypulje 2022

Resume

Med denne sag orienterer administrationen Teknik & Miljøudvalget om status på ansøgninger til Landsbypulje 2022. I 2022 er det muligt at søge om tilskud til udskiftning af utidssvarende varmekilder til bæredygtige varmekilder, fx luft til vand varmepumpe eller jordvarmepumpe.


Ansøgningsfristen er udløbet, og administrationen har modtaget 12 ansøgninger. På grund af det lave antal ansøgninger planlægger Center for Plan & Miljø endnu en ansøgningsrunde.


Sagsfremstilling

I 2022 er det muligt at søge tilskud fra Landsbypuljen til udskiftning af utidssvarende varmekilder til bæredygtige varmekilder såsom luft til vand varmepumpe eller jordvarmepumpe. Ansøgningsrunden har løbet fra den 5. september 2022 til den 5. oktober 2022.


Administrationen har modtaget 12 ansøgninger. Fire ansøgere bor i et forsyningsområde og ønsker at udskifte et gasfyr. Da et gasfyr ikke blivet betragtet som en utidssvarende varmekilde, jf. byfornyelsesloven, er det derfor ikke muligt at få støtte fra puljen. De resterende otte ansøgere opfylder som udgangspunkt betingelserne for at kunne få tilskud.


De otte ansøgninger dækker over en støtteudgift på ca. 340.000 kr.

Der er afstat 2 mio. kr. til landsbypuljen i 2022.


For at give flere borgere tid og mulighed for at søge, planlægger Center for Plan & Miljø at lave en ansøgningsrunde mere. Denne gang over to måneder.


Center for Plan & Miljø planlægger at behandle sagerne løbende i den nye ansøgningsrunde, så borgere undgår at vente unødigt længe på at blive godkendt til et tilskud.


Økonomi

Den nye ansøgningsrunde medfører en anlægsudgift på ca. 1.714.000 kr.

Anlægsudgiften blev godkendt på Teknik & Miljøudvalgets møde den 16. august 2022.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at sagen tages til orientering.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. november 2022, pkt. 187:

Sagen blev udsat.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


201. Orientering om forventet regnskab pr. 30. september 2022

Resume

I denne sag præsenterer administrationen Teknik & Miljøudvalget for årets sidste opfølgning i forhold til det forventede regnskab.


Udvalget bliver først orienteret om den generelle status på kommunens økonomi, og dernæst bliver udvalgets egen økonomiske status præsenteret.


Administrationens vurdering viser, at Teknik & Miljøudvalget skal forvente et underskud i omegnen af 6 mio. kr. Underskuddet kommer fortsat på baggrund af prisstigningerne på el, gas og brændstof.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet endnu en opfølgning på Faxe Kommunes økonomi. Denne gang er det data for og udviklingen henover årets første 9 måneder som danner grundlaget for endnu et forventet regnskab 2022.


Opfølgningen tager udgangspunkt i:

 • Det korrigerede budget pr. 30. september 2022.
 • Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige den allernyeste viden og eventuelle udfordringer, som er spottet frem mod publicering af dagsordenen.
 • Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.


I opfølgningen er der fokus på områder, hvor der forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.


I fortsættelse af årets tidligere opfølgninger er der fortsat behov for fokus på allerede kendte udefrakommende udfordringer. Ruslands fortsatte angreb på Ukraine har stadig store konsekvenser - også for kommunens økonomi. Energikrisen har sat sine spor og inflationen er fortsat historisk høj, hvilket betyder at budgetterne både centralt og på institutionsniveau er under et voldsomt pres. Et pres der viser sig gennem prisstigninger både hvad angår el, gas og brændstof, men også fødevarer og tjenesteydelser. Hertil kommer fortsat økonomiske udfordringer som følge af tilgangen af ukrainske flygtninge.


Udover konsekvensen af krigen i Ukraine, er der dog også et fortsat behov for fokus på udfordringerne på flere store velfærdsområder. Der er således et stadigt stigende pres i hjemmeplejen, der ligger udover demografitilskrivningen og det vedtagne budget, samt et fortsat pres på både det specialiserede børneområde og voksenområde. Samlede forhold som både presser servicerammen og kommunens likviditet. Der er for så vidt intet nyt i det.


Kommunen ser ud til at ende med et mindreforbrug i omegnen af 10 mio. kr., i forhold til budgettet. Det er en markant forbedring siden sidste opfølgning, og en stor del af årsagen skal findes hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget der som bekendt fandt en fejl i opsætningen mellem økonomisystemet og fagsystemet.

Også flere andre områder holder enten igen med genansættelser eller anvendelse af puljer.

Det er ikke helt ualmindeligt at der i årets første opfølgninger skønnes konservativt, da 'better safe than sorry' hviler i alle kanter i kommunen, særligt på områder som er rammebudgetteret.


Udvalgets økonomi:


I lighed med tidligere opfølgninger, ser Teknik & Miljøudvalget ind i et merforbrug i omegnen af 6 millioner kr.


Under 'kommunale bygninger' og 'grønne områder og vejvedligeholdelse' ligger merudgiften på el, gas og brændstof. På baggrund af betalte regninger for 1.-3. kvartal 2022, vurderes årets merudgift til at udgøre mere end 10 millioner kr. Teknisk Service udviser tilbageholdenhed på omkring 2 millioner kr. for at imødekomme merforbruget.

Der ses et mindreforbrug under kollektiv trafik på ca. 2,5 millioner kr. som forventes overført til 2023, hvor udgifterne er usikre grundet stadig stigende brændstofpriser.


På anlæg, forventes et samlet mindreforbrug i omegnen af 16 millioner kr. Dette skyldes dels at flere anlæg ikke når at blive gennemført i 2022, og derfor først bliver en udgift i 2023.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning samt indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. november 2022, pkt. 188:

Sagen blev udsat.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


202. Godkendelse af Varmeplan 2022

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget godkende Varmeplan 2022. Varmeplanen skal godkendes i 2022 i overensstemmelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne. Teknik & Miljøudvalget har kompetence til at godkende Varmeplan 2022 i henhold til beslutning på Teknik & Miljøudvalgets møde den 8. november 2022. I Varmeplan 2022 er indarbejdet udvalgets beslutninger om, at Dalby, Faxe Ladeplads, Karise og Rønnede udlægges som potentielle fjernvarmeområder, og at der i 2023 foretages nærmere vurderinger af gasområder i Haslev, jf. ligeledes mødet den 8. november 2022.Sagsfremstilling

Varmeplan 2022 er udarbejdet i henhold til varmeforsyningsloven, cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og aftale om fremskyndet planlægning.


I varmeforsyningsloven er anført, at en varmeplan skal udarbejdes i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter.


I cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse er bl.a. anført, at en varmeplan skal:

 • medtage alle områder i kommunen, der har status som gasforsynede områder, herunder også ejendomme i gasforsynede områder, som har et oliefyr, og
 • fastlægge områder, der forventes at blive fjernvarmeforsynet, herunder en forventet tidshorisont herfor, samt hvilke områder, der fremover forventes individuelt forsynet med vedvarende energi.


I aftale af 29. juni 2022 om fremskyndet planlægning af udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne er regeringen og Kommunernes Landsforening enige om følgende:

 • Kommunerne gennemfører planlægning, og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt med henblik på, at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023. Regeringen og KL er enige om, at dette sker med henblik på, at ejendomsejerne inden udgangen af 2023 vil få endelig forpligtende tilsagn fra fjernvarmeselskabet om og hvornår, ejendomsejeren vil få fjernvarme samt vilkårene herfor. Ambitionen er, at fjernvarmeforsyningen er udrullet inden udgangen af 2028, hvor dette er samfundsøkonomisk bæredygtigt.
 • I områder, hvor fjernvarmen ikke bliver udrullet, kan der være behov for at understøtte etablering af en fælles varmeforsyning i mindre målestok.


I Varmeplan 2022 er bl.a. anført følgende for de nuværende gasområder:


Faxe


 • Der udlægges ikke nye godkendte fjernvarmeområder i Faxe. Faxe Fjernvarmeselskab har ikke for nuværende planlagt større projekter for yderligere udbygning med fjernvarme.


 • For de allerede udlagte og godkendte fjernvarmeområder Hertelsvej, Egedevej og Faxe Syd anføres, at området Hertelsvej forventer Faxe Fjernvarmeselskab at fjernvarmeforsyne i 2023. Fjernvarmeforsyning af områderne Egedevej og Faxe Syd, herunder tidsplan herfor, forventer Faxe Fjernvarmeselskab at tage beslutning om i 2023.


Haslev

 • Der udlægges ikke nye godkendte fjernvarmeområder i Haslev. Syv områder udlægges som potentielle fjernvarmeområder – Floraparken, Gildringeparken, Grøndalsparken, Lysholm Alle, nyt boligområde Bækvej/Lysholm Alle, Pilevang og Schlerosehospitalet. Haslev Fjernvarme har ikke for nuværende planlagt yderligere udbygning med fjernvarme.
 • I de andre udlagte gasområder kan der i visse områder være potentiale for fjernvarme, men det kræver yderligere vurderinger herunder undersøgelse af den lokale opbakning til fjernvarme.


 • I ”Analyserapport om muligheder for fjernvarme i Faxe Kommune 2022” er anført, at for det gasforsynede sydvestlige område udlagt til boligformål og offentlige formål samt for Højgårdsparken anbefales nærmere undersøgelser af potentialet, som umiddelbart ikke vurderes som værende højt. I 2023 forventes, at der foretages yderligere vurderinger, herunder undersøgelse af den lokale opbakning.


Dalby, Faxe Ladeplads, Karise og Rønnede


 • Dalby, Faxe Ladeplads, Karise og Rønnede udlægges som potentielle fjernvarmeområder. I 2023 forventes, at der foretages yderligere vurderinger, herunder undersøgelse af den lokale opbakning. Hvis den lokale opbakning er tilstrækkelig, udarbejdes projektforslag for fjernvarme med nærmere afgrænsning af, hvilke områder der fjernvarmeforsynes og tidsplan herfor.


Olstrup/Vordingborgvej


 • Der udlægges ikke fjernvarmeområder eller andre områder til kollektiv forsyning i det udlagte gasområde Olstrup/Rode/Skoverup og Vordingborgvej. I ”Analyserapport om muligheder for fjernvarme i Faxe Kommune 2022” er anført, at Olstrup har et lavt potentiale for fjernvarme.


For ikke-gasområder, dvs. individuelt forsynede områder, er bl.a. anført følgende:


 • Der udlægges ikke områder til fjernvarme eller anden kollektiv varmeforsyning i byer, byområder og det åbne land, som ikke i dag er gasforsynet. Der kan i visse områder være potentiale for fjernvarme eller anden kollektiv varmeforsyning, men det kræver yderligere vurderinger, herunder undersøgelse af den lokale opbakning.


 • Etablering af kollektiv varmeforsyning i de nuværende individuelt varmeforsynede områder forudsætter som udgangspunkt, at det er grundejerne selv, som skal etablere og drive varmeforsyningen, f.eks. organiseret i forbrugerejede andelsselskaber. Faxe Kommune kan vejlede grundejere og bistå i mindre målestok i forbindelse med udvikling af konkrete projekter til forsyning af flere ejendomme i områder, hvor fjernvarme ikke forventes udrullet. Projekterne må ikke omfatte træpillefyr og anden træbiomasse.


For revision af varmeplan er bl.a. anført følgende:


 • Varmeplan 2022 forventes revideret i 2023. I 2023 forventer Faxe Kommune, at der foreligger beslutninger om etablering af eventuelle nye fjernvarmeselskaber og konkrete projektforslag om fjernvarme. Herved kan det afklares, i hvilken udstrækning de i denne plan udlagte potentielle fjernvarmeområder skal udlægges til fjernvarmeområder eller områder til individuel forsyning.


 • I forbindelse med revision af varmeplanen vil der blive taget stilling til, om der er grundlag for at kunne udarbejde en samlet samfundsøkonomisk varmeplan, så varmeplanens samfundsøkonomiske analyse kan lægges til grund ved godkendelse af konkrete projektforslag.


Fjernvarmeværkerne har ingen bemærkninger til Varmeplan 2022. Cerius gør opmærksom på, at når planerne for de udlagte potentielle fjernvarmeområder konkretiseres i forhold til varmebehov, valg af produktionsenheder og dermed også estimater for forventet eleffektbehov, vil Cerius gerne orienteres herom, enten via opdaterede planer/projektforslag fra kommunen eller via henvendelser fra det pågældende fjernvarmeselskab. Evida gør opmærksom på, at i varmeplanens bagvedliggende rapporter er brugere af gas- og oliefyr angivet samlet og opfordrer til, at fremadrettet holdes gasbrugere og oliebrugere adskilt. Endvidere tilbyder Evida information om, hvordan overgravninger af gasledninger undgås, som de gerne viderebringe til relevante parter.


Faxe Varmeforsyningsråds bemærkninger på mødet den 15. november 2022 er forsøgt indarbejdet ved at uddybe og præcisere forskellige forhold og formuleringer.


Varmeplan 2022 er kort men ambitiøs, hvor der er lagt op til, at der i 2023 skal afklares og vurderes adskillige forhold i samarbejde med fjernvarmeværker, borgere og erhvervsdrivende. Til trods for ambitionerne vurderer Center for Plan & Miljø, at planen og opfølgningen herpå ikke opfylder forventningerne hos borgere og erhvervsdrivende om klar besked. På baggrund af de nuværende forhold vurderer Center for Plan & Miljø, at planen - og opfølgningen herpå med udsendelse af informationsbreve inden årets udgang til ejere af gas- og oliefyr i gasforsynede områder - ikke kan konkretiseres yderligere.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Opfølgning på varmeplanen vil eventuelt medføre udgifter til konsulentbistand i forbindelse med yderligere vurderinger af muligheder for fjernvarme elle anden kollektiv forsyning. Eventuelle konsulentudgifter finansieres af Center for Plan & Miljøs driftsbudget.

Sagsbehandling af projektforslag, dialog med borgere og erhvervsdrivende, herunder borgermøder, og anden opfølgning på varmeforsyningsplanen samt eventuel revision af varmeplanen sker på baggrund af de nuværende afsatte ressourcer til området i Center for Plan & Miljø.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Varmeplan 2022 godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.203. Orientering om information til ejendomsejere med gas- og oliefyr

Resume

Med denne sag orienterer administrationen Teknik & Miljøudvalget om information til ejendomsejere med gas- og oliefyr, der ligger i gasområder. Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i gasområder skal inden udgangen af 2022 have klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at skifte til en anden løsning, f.eks. en varmepumpe. Teknik & Miljøudvalget er orienteret herom på møder den 28. september og 8. november 2022. I henhold til Teknik & Miljøudvalgets beslutning den 8. november 2022 vil ejendomsejere med gas- eller oliefyr i Dalby, Faxe Ladeplads, Karise og Rønnede få information om, at disse byer er udlagt som potentielle fjernvarmeområder.
Sagsfremstilling

Ved aftale af 29. juni 2022 om fremskyndet planlægning af udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne, er regeringen og Kommunernes Landsforening enige om følgende: Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i eksisterende gasområder får inden udgangen af 2022 klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning, f.eks. en varmepumpe.


Alle ejendomsejere med gas- og oliefyr beliggende i eksisterende gasforsynede områder skal have information om fjernvarme.


Eksisterende gasforsynede områder er udlagte gasområder men også udlagte fjernvarmeområder, som stadig er gasforsynede.


Alle ejendomsejere skal have information - uanset om der er tale om ejere af boligejendomme, erhvervsejendomme eller ejendomme med bygninger til offentlige formål.


Energistyrelsen har til kommunerne fremsendt brevskabeloner til brug for udsendelse af breve til ejere af boligejendomme - men ikke for udsendelse af breve til ejere af erhvervsejendomme og ejere af ejendomme med bygninger til offentlige formål.


Center for Plan & Miljø udarbejder breve på baggrund af Varmeplan 2022 og Energistyrelsens brevskabeloner - opdelt efter følgende status og plan for fjernvarme:


Fjernvarme godkendt og etableret


Faxe Fjernvarmeselskab og Haslev Fjernvarme har områder, hvor fjernvarme er godkendt og etableret - men hvor der fortsat er ejere med gas- eller oliefyr. Der udarbejdes breve målrettet de tre forskellige slags ejendomsejere i henholdsvis de to fjernvarmeselskabers forsyningsområder.


Fjernvarme godkendt men ikke etableret


Faxe Fjernvarmeselskab og Haslev Fjernvarme har områder, hvor fjernvarme er godkendt men ikke etableret - og hvor der er ejere med gas- eller oliefyr. Der udarbejdes breve målrettet de tre forskellige slags ejendomsejere i henholdsvis de to fjernvarmeselskabers forsyningsområder.


For Faxe Fjernvarmeselskab omfatter det bl.a. de nyligt udlagte fjernvarmeområder Egedevej og Faxe Syd.


Fjernvarme planlægges men der er ikke godkendt projektforslag


Haslev Fjernvarme har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af 7 områder i Haslev. Disse områder udlægges som potentielle fjernvarmeområder i Varmeplan 2022. Der udarbejdes breve målrettet de tre forskellige slags ejendomsejere i disse områder. Alle ejendomsejere i de 7 områder får enslydende breve, da der ikke er behov for at målrette brevene afhængig af, om man bor i det ene eller andet område.


I Varmeplan 2022 udlægges Dalby, Faxe Ladeplads, Karise og Rønnede som potentielle fjernvarmeområder. Der udarbejdes breve målrettet de tre forskellige slags ejendomsejere i disse områder. Alle ejendomsejere i de 4 byer får enslydende breve, da der ikke er behov for at målrette brevene afhængig af, hvilken by man bor i.


Fjernvarme ikke planlagt for nuværende


I Faxe og Haslev er der gasforsynede områder, hvor fjernvarme ikke er planlagt for nuværende. Der udarbejdes breve målrettet de tre forskellige slags ejendomsejere i disse områder i henholdsvis de to forskellige byer.


Olstrup/Vordingborgvej er et gasforsynet område mellem Dalby og Rønnede, hvor fjernvarme eller anden kollktiv forsyning ikke er planlagt for nuværende. Der udarbejdes breve målrettet de tre forskellige slags ejendomsejere i dette område.


Brevene til boligejere skal undsendes fra Bolianalysen. I brevene vil der være et link til borgerens egen hjemmeside i Boliganalysen. Det er uafklaret, om Bolianalysen også skal bruges til at udsende breve til ejere af erhvervsejendomme og ejere af ejendomme med bygninger til offentlige formål. Energistyrelsen har oplyst, at i så fald håber de at have en løsning klar i begyndelsen af december 2022. Ejere af erhvervsejendomme og ejere af ejendomme med bygninger til offentlige formål får ikke deres egen hjemmeside i Boliganalysen. Hvis Boliganalysen ikke kan bruges til at udsende breve til ejere af erhvervsejendomme og ejere af ejendomme med bygninger til offentlige formål, skal kommunen selv foretage udtræk fra BBR.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


204. Orientering om godkendelse af takstblade for fælles, private vandværker 2022

Resume

Med denne sag bliver Teknik & Miljøudvalget orienteret om, at Faxe Kommune skal godkende de fælles private vandværkers takster.


I 2022 har administrationen godkendt taksterne for de 16 fælles private vandværker i Faxe Kommune.


Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø orienterer i denne sag om, at Faxe Kommune i 2022 har godkendt takstblade for i alt 16 fælles private vandværker. Takstbladene kan ses på vandværkernes hjemmeside. Orienteringen sker med henvisning til Delegations- og kompetenceplan for Teknik & Miljøudvalgets område 2022-2025.

Den variable afgift til vandværker pr. ejendom ligger mellem 5,00 - 13,63 kr./m³ (ekskl. moms), den faste afgift ligger mellem 260,00 kr. - 2000,00 kr., og den statslige afgift ligger fast på 6,37 kr./m³. Tilslutningsbidrag for nye ejendomme ligger mellem 10.000 kr. - 65.807 kr.

De fælles private vandværker fastsætter selv taksterne, og Faxe Kommune skal godkende taksterne.

Det enkelte vandværks seneste årsregnskab, budget og investeringsplaner ligger til grund for Faxe Kommunes godkendelse af taksterne. Faxe Kommune skal sikre, at taksterne er fastsat i forhold til vandværkernes regnskab, og at regnskabet hverken er over- eller underfinansieret, så vandværkerne overholder "hvile-i-sig-selv"-princippet.

Herunder ses de godkendte takster for de 16 fælles private vandværker i 2022.Vandafgift pris pr. m3
kr. ekskl. Moms

Fast vandafgift kr. ekskl. Moms

Målerafgift kr. ekskl. Moms

Tilslutningsbidrag kr. ekskl. Moms

Mosebølle Vandværk

D

8,50

700,00

ingen

15.000,00

Dalby-Rode Vandværk


5,00

400,00

100,00

40.000,00

Ebbeskov Vandværk*


D

Egedevejens Vandværk


11,75

705,00

ingen

19.502,18

Fakse Ladeplads Vandværk


7,75

575,00

100,00

29.163,00

Faxe Vandværk


5,50

550,00

ingen

38.300,00

Karise Vandværk


8,00

260,00

ingen

26.700,00

Kongsted Vandværk


5,00

420,00

ingen

25.578,00-58.672,00

Leestrup Vandværk

D

10,80

2.000,00

ingen

25.000,00

Nielstrup Vandværk


6,50

750,00

ingen

30.000,00

Orup Vandværk


7,00

608,00

60,00

24.970,00

Rønnede Vandværk


6,50

500,00

120,00

30.700,00-65.700,00

Skuderløse Vandværk


4,50

550,00-950,00

ingen

14.870,00

St Torøje-Smerup Vandværk


9,50

800,00

ingen

27.481,00-30.813,00

Stubberup Vandværk


7,00

1.320,00

ingen

10.000,00

Terslev Vandværk


8,50

600,00

ingen

16.456,00-41.140,00

Karise Permatopia Vandværk

D

13,63

792,00

ingen

18.000,00

*Under nedlukning.

D: Distributionsvandværk - køber vandet fra et andet vandværk og fordeler det.

Vandværkernes takstblade godkendes med hjemmel i Vandforsyningslovens § 53, LBK nr. 602 af 10. maj 2022.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

[Sagen afgøres af

Teknik og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet finder det bemærkelsesværdigt. at der er så stor prisforskel mellem de private vandværker.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


205. Beslutning om godkendelse af takstblad for Faxe Vandforsyning 2023

Resume

Med denne sag skal Faxe Kommunes Byråd beslutte, om de vil legalitetsgodkende drikkevandstaksterne for 2023 fastsat af Faxe Vandforsyning A/S.


Sagsfremstilling

Faxe kommunes byråd skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende Faxe Vandforsyning A/S takster for 2023.


En legalitetsgodkendelse omfatter, at Faxe Kommune skal sikre, at taksterne, som fastsættes af Faxe Vandforsynings bestyrelse, overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, og at lovgivningen generelt respekteres. Derudover skal taksterne overholde hvile-i-sig-selv princippet således, at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger, og at grundlagene for bidragene er i overensstemmelse med planerne for vandforsyningsforsyningsområdet.

Takster samt anlægs- og driftsbidrag 2023

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets takster samt anlægs- og driftsbidrag for 2023 til godkendelse i kommunen.

Beløbene herunder er inkl. moms.

 • Tilslutningsbidraget fastsættes til 41.286,25 kr., hvilket i forhold til 2022 er en stigning på 11,5 %.
 • Vandafgiften fastsættes til 13,29 kr. pr. m3, hvilket i forhold til 2022 er en stigning på 2,2 %.
 • Målerleje (1,5-2,5 m3) fastsættes til 150 kr. pr. år, hvilket er en stigning på 3,4 % i forhold til 2022.

Derudover har Faxe Vandforsyning fremsendt Budget 2023, Forsyningssekretariatet afgørelse om økonomiske rammer for 2023-2024, samt notat om takster for 2023.

Administrationens vurdering

På baggrund af det materiale, som Faxe Forsyning har fremsendt, er det administrationens vurdering, at de af selskabet fastsatte takster samt anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, hvile-i-sig-selv princippet samt vandforsyningsloven og andre gældende love.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte takster samt anlægs- og driftsbidrag for 2023 legalitetsgodkendes.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet finder det bemærkelsesværdigt. at der er så stor prisforskel mellem de private vandværker.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


206. Beslutning om godkendelse af spildevandstakster 2023

Resume

Med denne sag skal byrådet tage stilling til en legalitetsgodkendelse af spildevandstaksterne, der er fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S for 2023.

Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende takstblad for spildevandsbidrag for 2023.

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2023 til godkendelse i kommunen. Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag.


En legalitetsgodkendelse betyder, at Faxe Kommune skal sikre, at taksterne overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres. Derudover skal taksterne overholde "hvile-i-sig-selv-princippet" således, at indtægter over en årrække ikke overstiger omkostninger, og at grundlagene for bidragene er i overensstemmelse med planerne for spildevandsområdet.

Baggrunden for beløbene kan ses i bilaget "Budget for Faxe Spildevand samt Spildevandscentret 2023".


Beløbene herunder er inkl. moms.


Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 14,32 kr. pr. m3 for rensning af spildevand; svarende til et fald på 7,1 % i forhold til 2022.


Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 38,81 kr. pr. m3 for transport af spildevand; svarende til et fald på 5,3 % i forhold til 2022. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 657,50 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 3,54 % i forhold til 2022.


Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 53,13 kr. pr. m3; svarende til et fald på 5,8 % i forhold til 2022.


Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af "Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.", som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, fx private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden. Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.


Tømningsordning for bundfældningstanke

For ordinær tømning af bundfældningstank til og med 3,0 m3 fastsættes et bidrag på 911,25 kr. pr. gang (i planlagt rute); en stigning på 37,0 % i forhold til 2022. Bidraget for tømning har de foregående 5 år været holdt under kostprisen på grund af tidligere gæld til forbrugerne på denne ordning.


Administrationens vurdering

På baggrund af de tilsendte budgettal og Faxe Forsynings redegørelse, som fremgår af bilag "Legalitetsgodkendelse 2023", vurderer administrationen, at de af selskabernes fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at takstblad for spildevandsbidrag for 2023, fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter, legalitetsgodkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


207. Godkendelse af forslag til spildevandstillæg for Boligområde ved Søndermarksgård

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget træffe beslutning om at godkende et forslag til Spildevandstillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2022-2026 - Boligområde ved Søndermarksgård. Hvis tillægget godkendes, sendes det efterfølgende i otte ugers høring.Sagsfremstilling

En privat bygherre ønsker at byggemodne et område syd for boligområdet Engen i Haslev. Der er i den forbindelse udarbejdet lokalplan "Lokalplan 500-95 Boligområde ved Søndermarksgård", som bliver behandlet i Plan & Kulturudvalget den 8. november 2022.


Arealet er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, inden området bliver kloakeret.


Jævnfør lokalplanen skal området spildevandskloakeres med privat afledning og forsinkelse af regnvand. Spildevandet bliver tilsluttet den eksisterende spildevandsledning i Bråbyvej og ledes til Haslev Renseanlæg. Regnvandet bliver ledt til et af fire regnvandsbassiner, der etableres på området, hvor det forsinkes inden det ledes til Møllebækken.


Projektet er forelagt Faxe Forsyning, der vurderer, at det er økonomisk forsvarligt for dem at lave projektet.


Udkast til spildevandstillægget er udarbejdet i november 2022, og det er sendt til gennemlæsning hos bygherre og Faxe Forsyning. Udkastet er vedhæftet som bilag.


Når spildevandstillæget har været i otte ugers offentlig høring, forventer administrationen, at det kan blive vedtaget i foråret 2023.


Lovgrundlaget er:

Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021.

Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til Spildevandstillæg nr. 3 for boligområde ved Søndermarksgård godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


208. Beslutning om at fremhæve særligt gode badesteder i Faxe Kommune

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til, om Faxe Kommune skal søge om at få fremhævet særligt gode badesteder gennem Badepunkt-mærkningsordningen, som administreres af Friluftsrådet. Et badested kan opnå mærkningen, Badepunkt, hvis det har rent badevand, høj badesikkerhed, basal infrastruktur og mulighed for frilufts-, natur- eller kulturoplevelser. Ordningen er udviklet for at kunne tilbyde kommunerne et redskab til at fremhæve særligt gode og smukke badesteder, der kan give borgere og turister gode og unikke badeoplevelser.


Administrationen har undersøgt muligheder for at få strande i Faxe Kommune mærket Badepunkt, og udpeger Stranden ved Flagstangen, som med få tiltag kan komme i betragtning i sommeren 2023. Derudover er der på sigt mulighed for at søge om badepunktmærkning af stranden syd for havnen i Faxe Ladeplads.


Sagsfremstilling

Badepunkt

Badepunkt er en nordisk mærkningsordning, der blev rullet ud i 2019. Badepunktsmærkningen, har fokus på rent badevand, høj badesikkerhed, basal infrastruktur og med mulighed for særlige frilufts-, natur- eller kulturoplevelser. Til sammenligning er det mere kendte Blå Flag, der er en international ordning med vægt på rent badevand, sikkerhed, faciliteter og bæredygtighed.


Det primære for badepunktsordningen er at synliggøre badesteder, der ikke nødvendigvis har en masse service og faciliteter tilknyttet, men hvor fokus er på den gode badeoplevelse med de basale faciliteter i orden.


Begge ordninger har samme krav til rent badevand og badesikkerhed. For mere uddybning se bilag 1.


Badepunkt-sæsonen kan strække sig fra 1. juni til 15. september, men kommunen kan vælge at have en kortere sæson. Flaget skal senest være hejst den 1. juli.


Badepunkts ordningen koster 5.000 kr. pr. strand og dertil kommer prøvetagning, der koster cirka 600 kr. pr. prøve. Der skal mindst tages 4-5 prøver per sæson, men anbefalingen er, at der bliver taget 10 prøver for at give de badende en større sikkerhed. 4-5 prøver på en sæson koster 3.000 kr. og 10 prøver på en sæson 6.000 kr. Dertil kommer omprøver, hvis grænseværdierne for E. coli og Enterokokker overstiges.


Øvrige kriterier for at opnå badepunktmærkning er:


 • Information til badegæsterne, så de kan træffe et oplyst valg om at benytte badestedet og har let ved at finde service og faciliteter
 • Badevand skal til enhver tid opfylde gældende krav for at opnå den bedste badevandskvalitetskategori, jf. det europæiske badevandsdirektiv
 • Sikkerhed: Der skal være livredningsudstyr og/eller tilstedeværelse af livreddere
 • Faciliteter og renhold: Der skal være adgang til toilet og affaldsløsninger i rimelig afstand fra badestedet.Faxe Kommune har 7 badestrande, hvor der i sommersæsonnen bliver taget prøver for at holde øje med badevandskvaliteten. I alt bliver der taget prøver 9 steder langs kysten. Se bilag 2.


Administrationen vurderer, at Stranden ved Flagstangen med få tiltag kan komme i betragtning til badepunkt for sommeren 2023. Derudover er der på sigt mulighed for at få badepunkt på stranden syd for havnen i Faxe Ladeplads.Forslag til proces


Stranden ved Flagstangen

Stranden ved Flagstangen er en populær badestrand i Faxe Ladeplads, hvor kravene til badepunkt stort set er opfyldt. Der mangler en større og bedre infotavle. En infotavle koster cirka 15.000 kr. ekskl. moms.


Stranden syd for havnen i Faxe Ladeplads

Stranden syd for havnen i Faxe Ladeplads er velbesøgt og oplagt at arbejde for at få badepunktsmærkning på ved at igangsætte følgende handlinger:

 • Der mangler et toilet i umiddelbar nærhed. Lokalplanen for området giver mulighed for at etablere et toilet i nærheden af stranden
 • Hvis der bliver etableret et toilet, skal dette rengøres, og udgiften til dette bør medtages i overvejelsen
 • Der mangler en større og bedre infotavle.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

I 2023 afsætter Center for Plan & Miljø 15.000 kr. til infotavle, 5.000 kr. til ansøgning og 6000 kr. til prøvetagninger inden for eget budget.

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2024 fremlægger administrationen de årlige driftsudgifter til ordningen og udgifter til en eventuel udvidelse af ordningen til stranden syd for Faxe Ladeplads.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at:


 1. Stranden ved Flagstangen bliver gjort klar til at kunne blive godkendt som badepunkt
 2. der bliver søgt om at få Stranden ved Flagstangen godkendt badepunkt til sommeren 2023
 3. der arbejdes videre med at gøre området ved stranden syd for havnen klar til at kunne blive godkendt som badepunkt i 2025
 4. finansiering af fremtidige badepunkter overgår til budgetforhandlingerne i 2024.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet bakker op om, at stranden ved Flagstangen godkendes som badepunkt, der opfordres til, at der etableres toiletter ved stranden syd for havnen. Man bør overveje flere picnic-steder i samme område.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. november 2022, pkt. 172:

Godkendt.


Eli Jacobi Nielsen (O) stemte imod og ønskede sagen standset og løftet til byrådet.


Fraværende: Ingen.
Beslutning fra Byrådet, 24. november 2022, pkt. 163:

Byrådet sendte sagen tilbage til Teknik & Miljøudvalgets behandling.


Fraværende:

Martin Lasse Sieben (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

Bente Abrahamsen (O) deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen (O).


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet fastholder bemærkningerne fra sidste gang sagen blev behandlet i Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Eli Jacobi Nielsen (O) stillede følgende ændringsforslag:

Faxe Kommune deltager i ikke i Friluftsrådets Badepunkt-mærkningsordning, men markerer på egen hånd badevandets kvalitet med flag og skilte, udført i overensstemmelse med Bilag 5 i Bekendtgørelse om badevand og badeområder, og samstemmende med hensigten i det politiske grundlag i flertallets konstitueringsaftale om det ”hvide badeflag”.


For ændringsforslaget stemte:

Eli Jacobi Nielsen (O)

Allan Tirsgaard (C)

Dorthe Egede Borg (V)

Erik Rasmussen (V)Imod ændringsforslaget stemte:

Lisette Lind Larsen (A)

Finn Hansen (A)

Thomas Spange Olsen (Ø)


Ændringsforslaget blev godkendt.


Lisette Lind Larsen (A), Finn Hansen (A) og Thomas Spange Olsen (Ø) støtter administrationens indstilling om badepunkt-mærkningsordningen.Fraværende: Ingen.209. Godkendelse af opfølgning på indsatser i Sundhedspolitik 2021-2025

Resume

I november 2021 godkendte Byrådet Faxe Kommunes Sundhedspolitik, Jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203. Der er efterfølgende udarbejdet en status og opfølgning for alle fagudvalgsområdernes indsatser, som fagudvalgene skal godkende. Opfølgning skal sikre, at Sundhedspolitikken indtænkes på alle områder og bredt understøtter sundheden i Faxe Kommune.

Med denne sag skal fagudvalgene godkende de separate opfølgninger for indsatser i Sundhedspolitikken på deres områder. De respektive udvalg skal forholde sig til et fagudvalgsspecifikt bilag vedlagt denne sag.  

Sagsfremstilling

I perioden 5.-8. december skal fagudvalgene drøfte status på udfoldelsen af Sundhedspolitikken på deres områder og behandle mulige justeringer af politikkens indsatser for hver deres områder.

Denne sag ligger identisk på fagudvalgenes dagsordener fra den 5.-8. december. Der er vedhæftet bilag for hvert fagudvalg, som de skal behandle.

Bilagene indeholder både en status og opfølgning på indsatserne og eventuelle justeringer af politikken for fagudvalgenes områder. Desuden er Sundhedspolitikken 2021-2025 og den tværgående opfølgning og status ved lagt som bilag.


Sundhedspolitikken 2021-2025
Sundhedspolitikken indeholder seks overordnede mål for en bedre sundhed i Faxe Kommune. Fagudvalgene har ikke nødvendigvis indsatser inden for alle temaer.

De overordnede mål i Sundhedspolitikken er som følger:

 1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus
 2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære
 3. Mindre alkohol og nul stoffer
 4. Styrket mental sundhed
 5. Mad og gode måltider
 6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats


Status på centrenes indsatser i 2022
Byrådets vision er at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats. Sundhedspolitikken indeholder mål for borgernes sundhed, som skal være med til at gøre de sunde valg nemmere i dagligdagen og igennem hele livet. For eksempel ved at skabe sunde rammer i nærmiljøet ved anlæggelse af cykelstier, legepladser, indførelse af røgfri udearealer, adgang til sund mad og meget mere. Med dette udgangspunkt fremhæves følgende succeser og udfordringer i indsatserne i 2022:


Eksempler på succeser

 • Øget brug af naturen til mere bevægelse, foreningsaktiviteter mv. Fra august 2022 er der i større grad blevet adgang til Haslev Orned/Nordskoven. I alt ca. 170 hektar skov er nu yderligere til rådighed, hvilket kan blive til stor glæde og gavn for mange flere borgere, foreningsfolk mv. end dem der allerede bruger skoven/naturen.
 • Børne- og ungeområdet har et gennemgående fokus på bevægelsesglæde og sociale fællesskaber i både dagtilbud og skoleregi. Der er flere institutioner, som er DGI-certificerede, og der er flere steder etableret nye udendørs aktivitetsredskaber.
 • Udsatte borgeres mentale sundhed styrkes ved bl.a. tiltag for fastholdelse af borgerne på arbejdsmarkedet og nedbringelse af sygefravær for borgerne. Det understøtter trivselsfremmende miljøer med fokus på jobgenerhvervelse og social færdighedstræning i fællesskaber.
 • Lige adgang til sundhedstilbud for alle understøttes ved bl.a. én indgang til Sundhed og Forebyggelses tilbud. Det giver flere henvendelser fra både borgere og internt i organisationen. Der opleves herved bl.a. en større faglighed i visitationsprocessen.
 • Røgfri arbejdstid er fuldt implementeret.
 • Alkohol- og Rusmiddelpolitikken er udarbejdet og forventes godkendt i Byrådet den 31. januar 2023.


Eksempler på udfordringer

 • Sundhedsprofilen 2021 viser, at særligt borgernes mentale sundhed er udfordret på flere parametre. Det aktualiserer behovet for arbejdet med indsatserne i Sundhedspolitikken.
 • Visse målsætninger er ikke fuldt opfyldt af flere årsager, bl.a. grundet igangværende processer og manglende kompetencer, f.eks. i forhold til fuld udnyttelse af naturen som sundhedsfremmende element.
 • Det seneste skovareal i Haslev Orned/Nordskoven, som borgere og foreningsliv nu har fået brugsret over, er endnu ikke etableret fuldt ud, så det fulde potentiale for brug af skoven er opnået. Processen er påbegyndt i efteråret 2022 og fortsætter fremadrettet.


Videre politisk proces
Som koordinationsudvalg har Senior og Sundhedsudvalget det politiske ansvar for den tværgående udmøntning af Sundhedspolitikken. Når alle fagudvalg har godkendt deres handleplaner til Sundhedspolitikken samt eventuelle revideringer af deres indsatser, samles disse til en tværgående handleplan. Den tværgående handleplan præsenteres for Senior og Sundhedsudvalget den 16. januar forud for Byrådets endelige godkendelse den 31. januar.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

 • Socialudvalget den 5. december
 • Beskæftigelses- & Integrationsudvalget den 5. december
 • Plan & Kulturudvalget den 6. december
 • Teknik & Miljøudvalget den 6. december
 • Senior & Sundhedsudvalget den 7. december
 • Børn & Læringsudvalget den 8. december

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. fagudvalgene godkender opfølgningerne på indsatserne på deres områder
 2. fagudvalgene godkender eventuelle forslag til justeringer i indsatser og mål på deres områder.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


210. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Region Sjælland gennemfører frem til den 16. januar 2023 en høring af en redegørelse om revision af Region Sjællands Råstofplan 2020. http://www.redegoerelse.raastofplan2020.regionsjaelland.dk/ I redegørelsen er det Region Sjællands vurdering, af der ikke er behov for en revision af Råstofplan 2020, da den gældende plan er tilstrækkelig i forhold til behovet for råstoffer. Faxe Kommune vil derfor fortsat have graveområder ved Faxe Kalk, Bjerrede og Skuderløse samt interesseområder ved Bjerrede og Vester Egede. Eftersom der ikke er ændringer, forventer administrationen ikke at sende høringssvar.
 • Der blev i foråret 2022 fundet PFAS i grundvandet ved Faxe Miljøanlæg, Præstøvej 105B, 4640 Faxe. Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed på sagen, og de har nu varslet påbud om, at AffaldPlus I/S skal undersøge og risikovurdere forureningen med PFAS-forbindelser ved Faxe Miljøanlæg inden den 1. maj 2023. Center for Plan & Miljø afventer konklusionen på undersøgelsen.
 • Faxe Kommune bidrager til Region Nordjyllands ansøgte EU-Projekt ”Kalk og Biodiversitet” (LIME LIFE) med vurdering af naturkvaliteten omkring Faxe Kalk, faglig sparring til udarbejdelse af vejledninger til at styrke biodiversitet i råstofbranchen. Ansøgningen er indsendt af Region Nordjylland til EU. De forventer at få svar på deres ansøgning i løbet af denne vinter/forår. Projektperioden er sat til 5 år. Se bilag for nærmere beskrivelse.
 • Administrationen udsender i december de første nye varsler af påbud om forbedret spildevandsrensning til ejendomme i det åbne land. Dette er i overensstemmelse med tidsplanen for proces for ændring af afløbskoder i BBR (pkt. 107), som blev godkendt af Teknik & Miljøudvalget den 8. juni 2022.
 • Plejeplanen for Gammellung Mose, som blev godkendt af Teknik & Miljøudvalget den 8. november 2022, skal ifølge Delegation- og kompetenceplanen besluttes af byrådet. Punktet bliver derfor forelagt Økonomiudvalget og byrådet i december. Til plejeplanen bliver der lavet en rettelse om, at kommunen kan godkende, at dyrene kan udsættes tidligere eller hjemtages senere på arealerne. Dette kun, hvis det bidrager til en positiv naturudvikling af området og under hensyntagen til dyrenes trivsel.

Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Dorthe Egede Borg (V) orienterede om kontakt med pressen om enegibesparende tiltag.


Thomas Spange Olsen (Ø) orienterede om deltagelse i KLs klima- og miløudvalgsmøde, herunder om solceller og udledning af PFAS.

Administrationen undersøger forholdene.


Administrationen orienterer på kommende møde om status på sager med ændringer af BBR-koder og varsler af påbud om forbedret spildevandsrensning til ejendomme i det åbne land.


Erik Rasmussen (V) orienterede om henvendelse fra pressen om opsætning af en gylletank.


Fraværende: Ingen.


211. Lukkede meddelelser (Lukket)
212. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat den 6. december 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Teknik & Miljøudvalgets møde den 6. december 2022.

Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i FirstAgenda.Beslutning

.