Teknik & Miljøudvalget - 08-06-2023

Referat
Dato:
Torsdag, 8 juni, 2023 - 16:30
Hent som fil:
109. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

110. Dialogmøde med Center-MED udvalg fra Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).111. Initiativgruppe mod Skydecenter i Åstrup Skov og BostedDanmark

Sagsfremstilling

Som Teknik & Miljøudvalget besluttede den 13. april 2023, sag nr. 51. at invitere Initiativgruppe mod skydecenter i Åstrup Skov og BostedDanamark.

De kommer kl. 16.30 - 17.00.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at dialogen tages til orientering

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.112. Initiativsag fra Eli Jacobi Nielsen (O) - vedr. nedsivning

Sagsfremstilling

I forbindelse med indsatsen overfor spildevandsudledninger fra ikke-kloakerede ejendomme i det åbne land udsendte den daværende miljøminister 15. juni 2018 et hyrdebrev til kommunerne, med henstilling om at der gives grundejerne størst mulig råderum til at vælge blandt de mulige spildevandsløsninger, herunder hvor det teknisk er muligt at etablere nedsivningsanlæg. Det blev i brevet påpeget at:


”Den daværende miljøminister sagde i fremsættelsestalen for lovforslaget L 128 om spildevandsrensning i det åbne land m.v., at nedsivningsanlæg, der er de billigste, vil have første prioritet, mens typegodkendte minirenseanlæg vil have anden prioritet”


På mødet d. 28. maj 2020 vedtog Teknik og Miljøudvalget under pkt. 79 at:


” Vejledning på kommunens hjemmeside om ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg bringes i overensstemmelse med intentionen i miljøministerens hyrdebrev af 15/6-2018, hvori anvendelse af nedsivningsanlæg anbefales i videst mulig omfang”


Denne tilretning af vejledningen, og prioritering af nedsivning som spildevandsløsning generelt ses ikke gennemført.


For at efterkomme beslutningen af 28-5-2023 ønskes derfor udarbejdet sag indeholdende konkrete tiltag til ændring af den øjeblikkelige, for borgerne unødvendigt besværlige og bekostelige, holdning til nedsivningsanlæg.

Det kan eksempelvis nævnes at Miljøbeskyttelseslovens §19 stk. 1, der omhandler nedsivningsanlæg, alene anfører at kommuner skal give tilladelse til sådanne, men ikke hvorvidt det skal ske efter ansøgning om etablering, eller blot gennem ibrugtagningstilladelse.


Ligeledes hedder det i Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 14, ” Afledning af spildevand til jorden (nedsivning)” under §37 stk1.1 alene at der skal være udført undersøgelser, der viser, at jordbunden på ejendommen er egnet til nedsivning. Det defineres ikke hvorvidt dette skal dokumenteres gennem de bekostelige jordbundsanalyser Faxe Kommune kræver i øjeblikket, eller en simpel nedsivningstest er tilstrækkelig.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- & Miljøudvalget.

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning

For forslaget: stemte Allan Tirsgaard (C), Erik Rasmussen (V), Dorthe Egede Borg (V) og Eli Jacobi Nielsen (O).

Imod stemte: Lisette Lind Larsen (A), Finn Hansen (A) og Thomas Spange Olsen (Ø).


Forslaget er godkendt.


Fraværende: Ingen.113. Budget 2024-2027 - Budgetreduktionskatalog, Teknik & Miljøudvalget

Resume

Udvalget præsenteres for udvalgsområdets budgetreduktionsforslag, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Et samlet katalog for budgetreduktionsforslag for alle udvalg præsenteres på første budgetmøde i juni.

Sagsfremstilling

Administrationen har i foråret arbejdet med temaer, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Udvalget præsenteres for de budgetreduktionsforslag inden for eget område (det administrative spor).


Det samlede katalog for de administrative budgetreduktionsforslag, på tværs af alle fagudvalg, præsenteres på budgettemamødet d. 19. juni 2023. Kataloget skal indeholde et potentiale på 35-40 mio. kr. årligt for at kendte udfordringer og et ønsket råderum på 20 mio. kr. kan opnås.


Det samlede budgetreduktionskataloget der præsenteres på budgettemamødet vil også indeholde de budgetreduktionsforslag som Komponent sideløbende bistår kommunen med. Forslagene fra komponentsporet indgår derved ikke i denne sag. De præsenterede forslag i nærværende sag vil fortsat blive kvalificeret frem mod budgettemadagen i juni.


Teknik & Miljøudvalget har en opgave i at skabe mulige budgetreduktionsforslag inden for udvalgets budgetområde til det samlede katalog.


Vær opmærksom på at der undervejs kan blive justeret i forslagene og/eller, at der kan komme nye til.


Nedenfor oplistes udvalgets budgetreduktionsforslag. Der henvises til sagens "bilag 1", hvor hvert forslag beskrives mere dybdegående.


Drift, Budgetreduktionsforslag, mio. kr.

2024

2025

2026

2027


Budgetreduktion, Plustur

TMU-CPM-R2

-0,250

-0,275

-0,300

-0,300


Budgetreduktion, Flekstur

TMU-CPM-R3

-2,800

-2,900

-3,000

-3,000


Energistyring med kunstig intelligens - foreløbig beregning

TMU-CFE-R4

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600


Robotbaseret rengøring

TMU-CFE-R5

-0,300

-0,600

-0,600

-0,600


Reduceret bygningsvedligehold

TMU-CFE-R6

-1,200

-2,000

-2,000

-2,000


Reduktion i pleje af kommunens udearealer

TMU-CFE-R7

-0,400

-0,400

-0,400

-0,400


Reduktion i vejvedligeholdelse

TMU-CFE-R8

-0,300

-0,400

-0,400

-0,400


Udlicitere kommunalt dyrehold til naturpleje

TMU-CFE-R9

-0,400

-0,400

-0,400

-0,400


Reduktion i rengøringsniveauet i kommunens bygninger

TMU-CFE-R10

-0,500

-1,000

-1,000

-1,000


Standard for arealbehov på skolerne

TMU-CFE-R11

-0,400

-0,700

-0,700

-0,700

Total drift

-7,150

-9,275

-9,400

-9,400


Anlæg, Budgetreduktionsforslag, mio. kr.

2024

2025

2026

2027


Nedlæggelse af del af landsbypuljen hvor borgerne har mulighed for at søge om tilskud til afhjælpning af kondemnable forhold mv, jf. byfornyelsesloven

TMU-CFE-R1

-0,300

-0,300

-0,300

-0,300


Energistyring med kunstig intelligens Under udarbejdelse

TMU-CFE-R4

4,000

0

0

0


Robotbaseret rengøring

TMU-CFE-R5

2,000

0

0

0

Total Anlæg, netto (+ er udtryk for investering)

5,700

-0,300

-0,300

-0,300


Samlet sum budgetforslagskatalog Teknik og Miljøudvalget

-1,450

-9,575

-9,700

-9,700

Tabel 1: overblik over budgetreduktionsforslag på udvalgsområdet for 2024-2027 (pr. 24 maj 2023)


I sagens "bilag 2" fremgår et overblik over udvalgets opprioriteringsforslag til budgetprocessen. Kataloget er også et nettokatalog, hvor opprioriteringsforslaget viser den reelle udgift, som forslaget vil koste. Byrådet har besluttet, at opprioriteringsforslag skal inkluderer finansiering. Der arbejdes fortsat med kvalificering af opprioriteringsforslagene.


I bilag 3 fremgår et foreløbigt overblik over beregnede anlæg, der vedrører Teknik & Miljøudvalget. Dette vil blive kvalificeret og beskrevet yderligere fortsat frem mod budgettemadagene i juni og august .

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om præsentation af prioriteringsforslag til budgetprocessen for 2024-2027

Sagen afgøres af


Teknik & Miljøudvalget

Indstilling


Center for Økonomi, Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme indstiller, at Teknik & Miljøudvalget drøfter budgetreduktionsforslagene med henblik på den videre budgetproces


Supplerende bemærkninger:

Seniorrådet bemærker, at der er forslag om reduktion på driften af plusture og flexsture, man at det ikke er specificeret hvad det indebærer.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

114. Godkendelse af den politiske mødekalender 2024

Resume

Med denne sag præsenterer administrationen et udkast til Mødeplan 2024, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.


Mødeplanen behandles først i fagudvalgene, derefter i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på at være endeligt godkendt i juni.


Administrationen anbefaler, at Teknik & Miljøudvalget holder møde på tirsdage skiftevis kl. 16.00 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.00 i Søndergade 12, Haslev. Da Plan & Kulturudvalget også anbefales at holde møde på tirsdage, anbefaler administrationen, at de to udvalg skiftes til at holde tidlige og sene møder.


Sagsfremstilling

Afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne så vidt muligt afholdes henover tre uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen.


Som udgangspunkt anbefaler administrationen følgende overordnede mødestruktur, og at møderne holdes i Søndergade 12, Haslev:

 • Socialudvalget: Mandage kl. 16.00 -18.45
 • Beskæftigelse & Integrationsudvalget: Mandage kl. 19.15 - 22.00
 • Teknik & Miljøudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
 • Plan & Kulturudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skfitevis tidspunkt)
 • Senior & Sundhedsudvalget: Onsdage kl. 16.00 - 19.00
 • Børn & Læringsudvalget: Torsdage kl. 16.30 - 19.30
 • Økonomiudvalget: Kl. 16.00 - 19.00 i ugen efter fagudvalgsmøderne
 • Byrådet: Kl. 18.30 i ugen efter Økonomiudvalgets mødeHen over året kan eksterne begivenheder konflikte med mødekalenderens struktur, bl.a. KL arrangementer og helligdage.


Det kan håndteres på to måder. Enten ved at skubbe hele mødeblokken, som det skete i årskalenderen 2023. Eller ved at kun det/de konkret berørte møder rykkes til nærmeste ledige mødedag. Denne model er valgt i forslaget for Mødeplan 2024, med henblik på at forstyrre den øvrige mødestruktur mindst muligt.


Konkret betyder det således kun fire afvigelser i 2024:

 • April (uge 14/15) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 1. april til den 8. april
 • Maj (uge 18/19) Børn & Læringsudvalget rykkes fra den 9. maj til den 2. maj
 • Juni (uge 23/24) Senior & Sundhedsudvalget rykkes fra den 5. juni til den 10. juni
 • September (uge 39/40) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 23. september til den 30. september.Der er dage, hvor to udvalg afvikler møder op ad hinanden. Af hensyn til de, som deltager begge steder, er der i Mødeplan 2024 indarbejdet tid til spisning, klargøring og eventuel transport mellem møderne. Derfor slutter første møde kl. 18.45 og næste møde begynder kl. 19.15.


I mødeplanen anbefaler administrationen, at Teknik & Miljøudvalget og Plan & Kulturudvalgets holder møde på tirsdage. Da de to udvalg ikke kan holde møde samtidig, indstiller administrationen, at udvalgene skiftes til at holde møde henholdsvis kl. 16.00 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.00.


Uddrag af forretningsordenen:

§ 1. Udvalget udøver sin politiske virksomhed i møder. Stk. 2. Udvalget beslutter sin egen mødeplan med angivelse af tidspunkt og længde af møderne. Beslutningen træffes ved stemmeflertal. Mødeplanen gælder for et regnskabsår og indeholder beslutning om, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem kræves indbragt til afgørelse af byrådet. Efterfølgende fravigelse af den besluttede mødeplan kræver enighed.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Teknik & Miljøudvalget godkender Mødeplan 2024, herunder at:

 1. møderne holdes på tirsdage
 2. at tidspunkt for møderne skiftevis er kl. 16.00 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.00.

Beslutning

For indstillingen stemte: Dorthe Egede Borg (V), Lisette Lind Larsen (A) og Finn Hansen (A) og Erik Rasmussen (V).


Imod stemte: Thomas Spange Olsen (Ø), Eli Jacobi Nielsen (O) og Allan Tirsgaard (C.),


og havde følgende mindretalsudtalelse: Administrationen opfordres til at gentænke mødeplanlægningen.


Indstillingen godkendt.


Fraværende: Ingen.115. Beslutning om Dalgårdsvej i Rønnede, forberedende arbejder forud for udvidelse af vejen

Resume

Boligudbygning i Rønnede er igangsat hvilket lægger et øget pres på vej- og stiinfrastrukturen. I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til en udvidelse af Dalgårdsvej, som vurderes at være nødvendig for en god og sikker trafikafvikling. Det foreslås at der i budgetforhandlingerne for 2024 tages stilling til bevilling til nødvendige arealerhvervelse ved ekspropriation samt arkæologiske undersøgelser.

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget har på møde den 9. maj 2023 besluttet at igangsætte planarbejdet for boligudbygning af et areal på ca. 7 ha øst for Dalgårdsvej nærmest Faxevej i Rønnede, som vist i bilag 1. I forbindelse med godkendelsen af lokalplanforslaget blev det anbefalet at afsætte midler på budget 2024 til en udvidelse af Dalgårdsvej som kan ske samtidig med udbygningen af boligområdet mod øst. Der er i lokalplanregi indlagt en betingelse om, at der skal etableres dobbeltrettet cykelsti langs Dalgårdsvej, inden der tillades yderligere byudvikling øst for vejen.


Der har gennem flere år været en løbende boligudvikling af området vest for Dalgårdsvej og sammen med den nye boligudvikling øst for vejen vil trafikbelastningen stige yderligere. Boligudviklingen må ligeledes forventes at give et stigende antal bløde trafikanter.


Dalgårdsvej er i dag anlagt i 3,5 -5 m bredde uden cykelsti og fortov. Der er allerede på nuværende tidspunkt en høj trafikbelastning og med den nye boligudvikling vurderes det at vejen ikke vil kunne afvikle trafikken på en god og sikker måde. Herudover er der behov for at tilbyde et stigende antal bløde trafikanter en tryg og sikker adgang til byens kulturcentre, herunder til handel, skole, institutioner og sport.


En udvidelse af Dalgårdsvej forventes ligeledes at kunne bidrage til en bedre trafikafvikling for hele Kongsted og Rønnede området, hvor trafikkken i dag er koncentreret omkring Møllevej, Dyssevej, Faxevej og Vordingborgvej. Krydsene Faxevej/Vordingborgvej og Dyssevej/Faxevej er særskilt udfordret i spidstimerne, hvor der opstår kødannelse. Det er Center for Plan & Miljøs vurdering, at en udvidelse af Dalgårdsvej vil kunne forbedre trafikafviklingen og bidrage til en bedre tilgænglighed for Rønnede og Kongsted.


For at understøtte boligudviklingen anbefaler Center for Plan & Miljø, at udvidelsen af Dalgårdsvej indarbejdes i budgetplanlægningen for 2024.


Anlægsomkostninger for at udvidde vejens tværprofil til en fordelingsvej med stier og fortorve på hele strækningen fra Dyssevej til Faxevej - som vist i løsningsforslagene i bilag 1- anslås til ca. 26 mio. kroner. Det foreslås ligeledes, at der i 2024 afsættes midler til arkæologiske undersøgelser samt arealerhvervelse. Herved vil det muliggøre hurtig igangsættelse af selve vejanlægget såfremt byrådet i fremtiden prioriterer midler til selve vejanlægget.


Der er dog behov for at kvalitetssikre trafikløsningerne og derfor anbefaler Center for Plan & Miljø, at der gennemføres en ny trafikanalyse for Rønnede - Kongsted, med fokus på Dalgårdsvej, Dyssevej, Faxevej og Vordingborgvej. Der blev i 2013/2014 lavet en trafikanalyse for Rønnede, men denne analyse er desværre forældet, da trafikgrundlaget ikke er tidssvarende.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser:

Omkostningerne for at udvide Dalgårdsvej anslås til ca. 26 mio. kr. I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2022 blev der ikke afsat midler til projektet i 2023 eller i overslagsårene.

Arkæologiske undersøgelser samt arealerhvervelse ved ekspropriation som samlet er vurderet til 1,85 mio. kr.

Udarbejdelse af revideret trafikanalyse anslåes at koste ca. 300.000 kr..

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 1. At finansieringer af forberedende arbejder med arkæologiske undersøgelser samt arealerhvervelse ved ekspropriation til 1,85 mio. kr. oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2024 -27.
 2. At der søges indarbejdet ca. 300.000 kroner til gennemførelsen af en trafikanalyse i 2024 som kan kvalitetssikre og udpege trafikløsningerne i Rønnede - Kongsted.
 3. At finansiering af selve vejanlægget af Dalgårdsvej indgår i efterfølgende års budgetforhandlinger.

Beslutning

Indstillingens punkt 2 godkendt.

Punkt 1 og 3 afventer trafikanalysen, som nævnt i punkt 2.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) blev erklæret inhabil og forlod lokalet under behandling af sagen.

116. Beslutning om anlæg af støjværn på Vestre Ringvej v. Rosenvænget

Resume

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til anlæg af et støjværn på Vestre Ringvej ved Rosenvænget - herunder beslutte om udgiften til projektets gennemførelse skal indgå i budgetforhandlingerne for 2024 - 2027.


Sagsfremstilling

Fra beboerne ved boligområdet ved Rosenvænget og Syrenvej i Haslev har der i mange år været et ønske om opsætning af et støjhegn ved Vestre Ringvej på strækningen Lysholm Alle til Vestre Ringvejs krydsning ved jernbanen.

Firmaet Dansk Miljørådgivning har foretaget støjberegninger der viser, at området er meget støjplaget. Nedbringelse af trafikstøjen i boligområdet til et niveau, der overholder de vejledende grænseværdier, vil kræve et 3,5 m højt støjhegn over en strækning på ca. 640 m og et 6 m højt støjhegn på en strækning af ca. 60 m.


Sagen om opsætning af støjhegn på Vestre Ringvej har tidligere været behandlet af Teknik & Miljøudvalget ved møde, den 8. november 2022, hvor det blev besluttet at udsætte projektet.

Det blev samtidig besluttet, at sagen skulle forelægges udvalget i juni 2023 efter en fornyet prisvurdering med henblik på budgetforhandlingerne for 2024 - 2027.


Der er i foråret 2023 foretaget en fornyet prisvurdering ved indhentning af tilbud/overslag fra fire firmaer, hvor de tilbudte priser varierer fra ca. 3.3 mio. kr. til ca. 7.5 mio. kr.

Ved valg af billigste tilbud forventes den samlede udgift til levering og opsætning af støjhegnet at beløbe sig til ca. 3.6 mio. kr. inkl. rådgivning.

I forhold til de indhentede overslag/tilbud fra 2022 ses der et prisfald på ca. 0,4 mio. kr. ved valg af billigste tilbud.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget - 2023 afsat 1 mio. kr. til opsætning af støjhegn på Vestre Ringvej.

Indstillingen betyder, at dette beløb ikke bliver anvendt i 2023. Stillingtagen til projektets gennemførelse og eventuelle bevillinger bliver rykket til budgetforhandlingerne i 2023 vedrørende budget 2024 - 2027. Udgiften til anlæg af støjhegnet vil ved valg af billigste tilbud - som anført under sagsfremstillingen - være ca. 3.6 mio. kr. (i 2023 - priser).

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Indstilling


Center for Ejendomme indstiller, at finansieringer af anlægget støjværn på Vestre Ringvej ved Rosenvænget til 3.6 mio. kr. i 2023 priser oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2024 -27.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.117. Beslutning om godkendelse af midlertidige adgange til arbejdsområder ved Østbanen

Resume


Sporene på Østbanen skal renoveres og arbejdet på strækningen Hårlev-Rødvig påbegyndes i juni 2023.


I juli 2023 begynder arbejdet på strækningen til Faxe Ladeplads og i den forbindelse har entreprenøren behov for en række arbejdsstationer langs banen. Udvalget skal derfor i denne sag tage stilling til 17 adgange til det offentlige vejnet.


Det er forventningen, at arbejdet vil være afsluttet med udgangen af marts 2024.Sagsfremstilling

Spanggaard & Virenfeldt ApS har på vegne af entreprenøren Strukton Rail ApS fremsendt ansøgning om tilladelse til etablering af midlertidige adgange til offentlig vej fra 17 matrikler beliggende langs Østbanens spor. Adgangene til arbejdspladserne er nødvendige i forbindelse med renovering af Østbanens spor.


De enkelte adgangsplaceringer ses nederst i udkastet til afgørelsen samt på et samlet bilag til denne sag.


Administrationen foreslår adgangene givet på følgende vilkår:


 • Adgangene godkendes til brug for arbejdspladser i forbindelse med sporrenovering af Østbanen
 • Adgangene placeres jf. fremsendte situationsplaner
 • Adgangene anlægges med maksimalt 12 meters bredde i vejskel
 • Adgangene forstærkes i hele adgangens bredde langs vejskel i anlægsperioden
 • Overfladevand opsamles på egen grund
 • Ved de to adgange på Dalbyvej skal hastigheden på strækningen nedsættes til 60 km/t når der arbejdes på lokationerne
 • Til og frakørsel Karise Station skal foregå via Karl af Rises Vej
 • Til og frakørsel Stengårdsvej skal foregå via Faxevej
 • Kørebanen ved de enkelte lokationer skal fejes efter behov, dog mindst én gang dagligt
 • Før opstart gennemgås samtlige lokationer sammen med Faxe kommunes driftsafdeling, Park & Vej, telefon 56 20 29 00 eller e-mail materielgaard@faxekommune.dk
 • Tilladelsen gælder når adgangsvejene er gennemgået med kommunens driftsafdeling, og løber til 31. marts 2024


Samtlige udgifter til etablering og retablering af adgangene afholdes af tilladelsens indehaver, herunder eventuel flytning af vejudstyr mm.


Der er søgt og givet landzonetilladelse de steder, hvor en sådan tilladelse er påkrævet.


Lovgrundlag

Tilladelsen bliver givet efter § 49 i Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om Lov om offentlige veje mm.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives tilladelse som ansøgt

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.118. Orientering om kørsel med togbus under Østbanens renovering

Resume


Fra sommeren 2023 renoveres Østbanens spor i Faxe Kommune. Det indebærer, at der i perioder indsættes togbusser på strækningen og udvalget orienteres her om de ændringer det medfører for de passagerer der benytter banen samt de busruter der kører til og fra banen.


Sagsfremstilling

Renovering af togstrækning Hårlev - Faxe Ladeplads er opdelt i etaper og Lokaltog vil løbende holde passagererne informeret via Rejseplanen, på Lokaltogs hjemmeside, stationer og i de tog, der stadig kører. Endvidere vil kommunens kommunikationsenhed formidle nyheder.


Første etape strækker sig over perioden 17. juli til 6. august 2023. Her kører togbusser i timedrift, men det er ikke muligt at have samme afgangstider som i den gældende togkøreplan, da transporttiden forøges. Eksempelvis stiger rejsetiden fra Faxe Ladeplads til Hårlev fra den nuværende 20 minutter til 30 minutter og Tokkerup og Lille Linde betjenes ikke med togbus. Her henviser Lokaltog passagererne til at bestille Flextur eller Plustur.

Der kører togbus hver halve time mellem Hårlev og Køge, dog med tilpassede tider.


Anden etape løber fra 7. august til 10. september 2023, og her øges frekvensen til halvtimesdrift mellem Faxe Ladeplads og Hårlev. Tokkerup betjenes i tidsrummene 7-9 og 14-16 med taxa eller minibus, mens Lille Linde ikke betjenes. Også her kører togbus hver halv time mellem Hårlev og Køge.


Lokaltog vil afholde udgiften ved benyttelse af Flex- eller Plustur for den del som kommunen ellers ville blive faktureret for. Hvordan Lokaltog vil kompensere passagererne på de to trinbrædter vides endnu ikke, men det er ikke kommunens ansvarsområde.


For at minimere transporttiden for passagerer til og fra Faxe By, vil togbussen til og fra Faxe Syd/Faxe Ladeplads køre via Faxe Bystation, og herfra videre til Karise og Hårlev.


Togdriften mellem Køge og Roskilde køres efter normal køreplan i hele perioden.


Næste etape, fra 11. september er under planlægning, og der arbejdes med muligheden for at supplere med togbus mellem Faxe og Haslev for at give passagererne mulighed for at benytte Lille Syd mod Køge/København. Disse køreplaner var ikke færdige før dette udvalgsmøde.


Ovennævnte ændringer nødvendiggør justering af køreplanen for kommunens linje 264 mellem Karise og Haslev. For at sikre bedst mulig korrespondance justeres afgangstiderne, så passagerer med skift i Karise får mindst mulig ventetid. Ankomsten til Druestrup Friskole rykkes 10 minutter, hvilket Friskolen informeres om. Til gengæld sikres også bedst mulig korrespondance til Lille Syd i Haslev.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen godkendes.Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.119. Orientering om ændret proces og tidsplan for godkendelse af Lystrup Skydebane

Resume

Miljøstyrelsen har den 26. april 2023 udsendt nye anbefalinger for beregning af støj ved udendørs skydebaner. På den baggrund opdateres ansøgningen om miljøgodkendelse til Lystrup Skydebane, hvilket vil give anledning til ændringer i både udkastet til miljøgodkendelse, processen og tidsplanen for forventet godkendelse.


Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har den 26. april 2023 udsendt nye anbefalinger for, hvorledes beregning af støj ved udendørs skydebaner skal udføres, da der er sket tekniske ændringer i beregningsmetoden.

Baggrunden for ændringen er, at undersøgelser fra 2018 har vist, at de beregnede støjniveauer har været underestimerede med den hidtidige beregningsmetode.


Miljøstyrelsen anbefaler, at der ved fremtidige beregninger af støjniveau fra udendørs skydebaner, anvendes nye udgangsværdier fra haglvåben. Men samtidig oplyser Miljøstyrelsen, at de nye anbefalinger til beregning af støjniveauer kan have betydning for tidligere afgørelser om miljøgodkendelse, og at de desuden vurderer, at den nye anbefaling til beregning kan resultere i, at allerede godkendte udendørs skydebaner ikke overholder det skudstøjsniveau, som er tilladt ifølge gældende miljøgodkendelser. Hvis det er tilfældet, oplyser Miljøstyrelsen, at det kan være nødvendigt, at kommunerne vurderer om der skal udstedes påbud om yderligere støjbegrænsende foranstaltninger.


Faxe Kommune modtog i august 2022 en fuldt oplyst ansøgning om miljøgodkendelse til Lystrup Skydebane. Både ansøger og kommune var på daværende tidspunkt vidende om, at Miljøstyrelsen havde nye anbefalinger i høring, men har sagsbehandlet ansøgningen om miljøgodkendelse på det - indtil nu – foreliggende og gældende lov- og vejledningsgrundlag.


Da det imidlertid er Center for Plan og Miljøs vurdering, at de nye anbefalinger vil have en betydning for udkastet til miljøgodkendelse for Lystrup Skydebane, er ansøger blevet bedt om at forholde sig til de nye anbefalinger ved en opdateret ansøgning. Ansøger har tilkendegivet, at ville opdatere ansøgningen i henhold til Miljøstyrelsens nye anbefalinger.


En opdateret ansøgning på baggrund af Miljøstyrelsens nye anbefalinger kan medføre ændringer af projektet og dermed også ændring af udkastet til miljøgodkendelse. Det vil betyde at godkendelsesprocessen vil blive forlænget i forhold til både sagsbehandling, en evt. ny partshøring samt politisk behandling.


Det forventes dermed ikke, at et udkast til miljøgodkendelse vil kunne forelægges til politisk behandling- eller vedtages i august 2023 som planlagt.


Når den videre proces er afklaret, så vil de der har fremsendt høringssvar og bemærkninger til det nuværende udkast til miljøgodkendelse blive adviseret herom.


En oversigt over sagsbehandlingsprocessen frem til nu og fremadrettet fremgår herunder.


Økonomi

Ikke relevant

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.120. Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2023

Resume

I denne sag orienteres udvalget om hvordan årets økonomi ser ud på nuværende tidspunkt.

På Teknik & Miljøudvalget forventes det at regnskabet for 2023 viser et overskud på ca. 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver en pejlemærkning for hvor regnskabet forventes at lande ved årets afslutning. Dette er første FR for 2023.

I årets første måneder har Økonomiudvalget og byrådet fået fremlagt sager om kommunens økonomiske nøgletal. En faldende likviditet og et pres på budgettet betyder at der skal styres stramt for at nå i mål med budgetoverholdelse og dermed undgå yderligere træk på kommunens likviditet.

Desuden har de store velfærdsområder samt Teknik & Miljøudvalget behandlet sag om status på budgettet for 2023 på møderne i marts, hvilket gav anledning til at iværksætte tiltag for at opbremse for yderligere træk på kassebeholdningen.


Administrationen arbejder med budgetoverholdelse inden for de gældende rammer og vilkår, herunder byrådets økonomiske strategi. Nuværende FR viser at der, til trods for de allerede iværksatte tiltag, fortsat er et stort pres på økonomien. Særligt velfærdsområderne er under pres - det gælder for så vidt både socialområdet, det specialiserede børneområde, skoleområdet og beskæftigelsesområdet.


Selvom der opnåes budgetoverholdelse, er styringsmålene i den økonomiske strategi presset grundet den faldende likviditet for kommunen, men også grundet en forventning om anvendelse af godkendte tillægsbevillinger i løbet af året, herunder overførsler fra 2022 samt anlægsbevillinger.


Status på FR viser samlet set en forventning om et merforbrug på servicerammen på godt 45 mio. kr. Dog skal forventningen ses i sammenhæng med den kommende positive midtvejsregulering, som udmeldt fra Regeringens side løfter servicerammen og giver finansiering for ca. 17 mio. kr. vedrørende 2023. Dette betyder at servicerammen reelt set er udfordret med ca. 28 mio. kr. ved nuværende skøn til FR.


Det er nødvendigt at budgettet for året overholdes på alle områder. Dermed er det også nødvendigt at eventuelle tillægsbevillinger efterlever reglen om tilsvarende finansiering, jf. kommunens styringsprincipper.


Økonomi på Teknik & Miljøudvalget


Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabellen, skønnes der et overskud på knap 1 mio. kr., men det skal holdes for øje at afvigelsen er beregnet i forhold til et budget som er låst ved udgangen af marts, og som derfor ikke indeholder de allerede besluttede overførsler fra 2022. Udvalget fik på byrådets møde i april, godkendt og bevilget overførsler på ialt 1,1 mio. kr. hvorfor det forventes at et samlet mindreforbrug udgør 2,0 mio kr.


Tabel 1: Viser Teknik & Miljøudvalgets budget, forbrug pr. 31. marts samt skøn for året.

i hele kr.

Budget pr. 31. marts

Forbrug til og med marts

Forventet regnskab (FR) 2023

Afgivelse ml. FR og budget

Teknik & Miljøudvalget

136.632.784

34.616.001

135.719.144

-913.640

Centrale opgaver

3.423.032

0

3.424.189

1.157

Kollektiv trafik

19.716.888

6.460.869

19.155.324

-561.564

Virksomheder og drikkevand

92.900

-21.215

352.483

259.583

Natur, vand og land

2.783.705

650.705

2.234.339

-549.366

Trafik

577.062

72.775

581.386

4.324

Klima

992.641

196.319

1.162.505

169.864

Skimmelsvamp

239.065

-9.829

226.265

-12.800

Kommunale Bygninger

88.890.094

22.198.942

90.239.393

1.349.299

Grønne områder og vejvedligeholdelse

24.888.101

5.007.402

23.313.964

-1.574.137

Vandløbsvedligeholdelse

2.169.296

60.034

2.169.296

0

Ældreboliger

-7.140.000

0

-7.140.000

0Driftsudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. inklusiv overførslerne fra 2022. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på området Kollektiv Trafik, primært som følge af overførslen fra 2022.

Ved vedtagelsen af budget 2023 blev der indarbejdet en tilpasning af den kollektive trafik på 0,5 mio. kr. og denne reduktion forventes samtidig at holde.


Der er tidligere varslet et merforbrug i omegnen af 3,2 mio. kr. på energiudgifterne til især el og gas. Udvalget besluttede på mødet i april at holde igen på andre opgaver der efter bedste vurdering kan udskydes til senere udførelse, og som derved finansierer energiudgifterne i år.


Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2023 inkl. overførsler fra 2022 og godkendte bevillinger i år udgør ca. 69 mio. kr.


Det er administrationens foreløbige vurdering at der skal udføres anlægsopgaver for ca. 62 mio. kr. i 2023 og at der dermed forventes at ske overførsel til 2024 på ca. 7 mio. kr.

Se bilag 1 for oversigt over de enkelte anlæg.


Overførsler til 2024

Følgende overførselsprincipper er gældende for udvalget;


 • Decentrale enheder samt centre og sekretariater har overførselsadgang af mindreforbrug på op til 4% af budgettet,
 • Et merforbrug på decentrale enheder samt centre og sekretariater vil uden overgrænse overføres til næste budgetår, og der skal udarbejdes handleplaner for nedbringelse,
 • Der er overførselsret på politisk vedtagne projekter, eksternt finansierede projekter og leverancer som kommunen er kontraktligt bundet af,
 • Såfremt et anlægsprojekt (ej. etårige puljer) er i gang og der er afholdt udgifter inden årets udgang, vil et mer-/mindreforbrug kunne overføres til næste regnskabsår.


Tabel 2. Tabellen viser hvilke overførsler der på nuværende tidspunkt skal overføres til 2024.


100% overførsel

4% overførsel

Kan søges på anlæg

Teknik & Miljøudvalget, drift

1,9 mio. kr.

0


Uforbrugte anlægsbudgetterca. 7 mio. kr.

I alt til genbevilling i 2024

ca. 1,9 mio. kr.

0

ca. 7 mio. kr.Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY – både drift og anlæg.

Under Teknik & Miljøudvalget foreslås følgende omplacering mellem drift og anlæg foretaget;

På byrådsmødet d. 23. marts i punkt 53, blev det besluttet at give tillægsbevilling til 7 energiprojekter som der er givet tilsagn om tilskud til fra Energistyrelsen. Et enkelt af projekterne ligger på nuværende tidspunkt på driften, men i og med af det har karakter af en anlægsopgave, giver det anledning til at flytte budgettet på 2.050.000 kr. fra bygningsvedligeholdelsespuljen til anlæg. Indstillingen foretages i kommunens samlede sag til Økonomiudvalget og byrådet, og vil være medvirkende til at mindske presset på kommunens serviceramme.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Der indstilles til Økonomiudvalget og byrådet at flytte 2.050.000 kr. fra drift til anlæg i 2023.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi, Center for Ejendomme samt Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, samt
 2. at udvalgets økonomi og eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

121. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering om midlertidig adgang til kommunalt grønt areal ved Drosselvej i Karise. I forbindelse med anlæg af regnvandskassetter på matrikel 1dr, Karise By, Karise ved Karise bæk, har administrationen modtaget ansøgning fra Faxe Forsyning om midlertidig adgang. I dag er der gående adgang via diverse stier, men når arbejdet påbegyndes ønsker Faxe Forsyning kørende adgang. Der kan opstå gener for beboerne på Drosselvej, særligt når overskudsjorden bortskaffes via Drosselvej, hvorfor administrationen vurderer at Teknik & Miljøudvalget skal orienteres. Administrationen påtænker at give tilladelse til midlertidig kørende adgang med forventet opstart primo august. Der forventes kørende adgang i ca. 2-3 måneder. Bortskaffelsen af overskudsjord forventes at pågår over en eller to dag i perioden. Faxe Forsyning er i dialog med grundejerforeningen på Drosselvej, så beboerne kan orienteres om arbejdet.


 • Administrationen vil gerne orientere om valg af rådgiver og den nye reviderede tidsplan for udarbejdelse af Vandforsyningsplan for Faxe Kommune. Som Teknik & Miljøudvalget blev orienteret om den 16. januar 2023, skal Faxe Kommune udarbejde en ny vandforsyningsplan, som vil blive fremlagt til Byrådets godkendelse i foråret 2024. Planen skal gælde for hele kommunen og erstatte de tre tidligere vandforsyningsplaner fra forhenværende Haslev, Rønnede og Faxe Kommune.
  Tilbudsindhentningen resulterede i, at der blev indgået kontrakt med Niras, som afgav det mest økonomisk fordelagtige tilbud. Opstartsmødet med Niras blev holdt den 15. maj 2023. Hen over sommeren vil dataindsamlingen til Vandforsyningsplanen finde sted, og det forventes, at et udkast til vandforsyningsplanen bliver afleveret i oktober 2023. I december 2023 skal det endelige udkast være klar til politisk behandling. Den 8 ugers offentlige høringsperioden vil, efter tidsplanen, ligge fra midt i januar til midt i marts 2024. Den politisk godkendelse af den færdig plan forventes at ligge sidst i april 2024. En mere detaljeret tidsplan kan ses i bilaget.


 • Administrationen er dialog med jord.dk om specifikationerne for støjvolden ved Nielstrup, men mangler materiale fra jord.dk om valg af membrantype. En orientering forventes derfor først at kunne fremlægges for udvalget i august.


 • Henvendelse på mail fra KL's Klima- og Miljøudvalg


 • Administrationen orienterede om skrivelse om projektstop for fjernvarme i Faxe syd fra Faxe Fjernvarme.


 • Administrationen orienterede om at tagløsning bygning 6 ikke kan gennemføres grundet statikken i bygningen. Sag kommer på til august.


 • Administrationen orienterede om at indeklimaprojekt på Bavneskolen er blevet dyrere en budgetteret. Sag kommer på i august.


 • Allan Tirsgaard (C) orienterede om trafiksikkerhedsproblemer med jernbaneoverskæringen i Haslev.


 • Thomas Spange Olsen (Ø) spurgte til status på muligheder for at opsætte solceller på kommunale bygninger. P.t. er der ikke et tidsestimat på om og hvornår det bliver muligt.Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Taget til orientering.


Fraværende Ingen.

122. Lukkede meddelelser (Lukket)
123. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat den 8.juni 2023

Sagsfremstilling

Digital underskrivning af protokollen fra Teknik & Miljøudvalgets møde den 8. juni 2023.


Når referatet er tilgængeligt i First Agenda, skal Teknik & Miljøudvalgets medlemmer hver især foretage en godkendelse i First Agenda.