Teknik & Miljøudvalget - 09-09-2021

Referat
Dato:
Torsdag, 9 september, 2021 - 17:00
Hent som fil:
143. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) og Henrik Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

144. Godkendelse af Faxe Varmeforsyningsråd

Resume

Denne sag omhandler en opfølgende drøftelse om og godkendelse af et nyt råd - Faxe Varmeforsyningsråd.

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har undersøgt interessen for at deltage i Faxe Varmeforsyningsråd ved at kontakte energiselskaber, grundejerforeninger med flere. For nuværende vil følgende gerne være medlem af Faxe Varmeforsyningsråd:


 • Evida
 • Faxe Fjernvarmeselskab
 • Haslev Fjernvarme
 • E.ON
 • Beboerforeningen Bonderød-Alslev-Tågerup
 • Beboerforeningen Gildringeparken
 • Grundejerforeningen Hermelinvej
 • Grundejerforeningen Sneppevej
 • Grundejerforeningen Spurvehøjen
 • Dansk Energicenter
 • Nærvarme Danmark
 • Termonet


Center for Plan & Miljø finder, at de interesserede selskaber, foreninger med flere repræsenterer forskellige væsentlige interessenter, der udgør et godt grundlag for opstart af Faxe Varmeforsyningsråd.


De interesserede opfylder kommissoriets krav til medlemskab, hvorfor administrationen foreslår, at udvalget godkender, at alle de interesserede optages som medlemmer af rådet.


Center for Plan & Miljø forventer, at interessen vil stige de kommende år i forbindelse med udfordringerne med udfasning af olie og naturgas. Den nuværende sammensætning er ikke statisk, og Faxe Varmeforsyningsråd er altid åbent for nye medlemmer.


På baggrund af udkastet til foreløbigt kommissorium har Center for Plan & Miljø udarbejdet forslag til kommissorium til udvalgets godkendelse.


Formand for Teknik & Miljøudvalget er født formand for Faxe Varmeforsyningsråd. Medlemmerne af Teknik & Miljøudvalget er ikke forpligtede til men er meget velkomne til at deltage i de som udgangspunkt to årlige møder i Faxe Varmeforsyningsråd.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Mødeudgifter finansieres via Center for Plan & Miljøs driftsbudget.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at den foreslåede sammensætning af Faxe Varmeforsyningsråd godkendes, og
 1. at forslag til kommissorium godkendes.


Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at Haslev Boligforening/Lejerbo inviteres til at deltage, samt at første møde i rådet afholdes i det nye år.


Fraværende: Ingen.

145. Godkendelse af forslag til Affaldsplan 2021-2032 til offentlig høring

Resume

Faxe Kommune skal have en ny affaldsplan for perioden 2021-2032. Center for Plan & Miljø har udarbejdet forslag til en ny affaldsplan, som indstilles til godkendelse til offentlig høring i otte uger.


Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har udarbejdet en ny Affaldsplan for perioden 2021-2032. For at sikre et effektivt samarbejde på affaldsområdet er planens hovedindhold udarbejdet i samarbejde med AffaldPlus, Faxe Forsyning, Næstved Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Ringsted Kommune og Vordingborg Kommune.

Affaldsplanen er inddelt i en række afsnit. Afsnittenes indhold er kort beskrevet herunder.

Kortlægningsafsnittet

Beskrivelse af Faxe Kommunes nuværende affaldsordning, indsamlede affaldsmængder, affaldsanlæg og økonomi.

Målsætningsafsnittet

Beskrivelse af Faxe Kommunes målsætninger på affaldsområdet. Målsætningerne i Faxe Kommune er de samme, som i den nationale ressourcestrategi, med en målsætning om 55 % reel genanvendelse af det kommunale affald i 2025 og 60 % i 2030.

Planlægningsafsnittet

Afsnittet omhandler en beskrivelse af fremtidige affaldsmængder, og hvordan målsætningerne tænkes at blive implementeret.

Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skal følgende 10 affaldstyper fremover hentes direkte hos hustanden. Det drejer sig om restaffald, madaffald, papir, pap, metal, glas, hård og blød plast, farligt affald, mad & drikkekartoner samt tekstil. I den nuværende ordning indsamles allerede syv af de 10 affaldstyper. De nye affaldstyper er farligt affald, mad & drikkekartoner og tekstil. Faxe Kommune har modtaget en dispensation fra miljøstyrelsen og skal først indsamle alle affaldstyperne fra 2023.

For at leve op til affaldsbekendtgørelsen, planlægger Faxe Kommune at indføre en række nye affaldsordninger i 2022 og 2023.

I 2022 indføres en storskraldsordning og en ordning for farligt affald, som begge indsamles direkte hos husstanden.

I 2023 indføres indsamling af alle 10 affaldstyper direkte hos hustanden.

For at leve op til sorterings- og indsamlingskravene i affaldsbekendtgørelsen, forventes det, at affaldsgebyrerne vil stige med op mod 1000 kr. om året. Gebyr for storskraldsordning og ordning for farligt affald, som træder i kraft i 2022, er indregnet i de 1.000 kr.

Planens klimamæssige konsekvenser

Beskrivelse af affaldsplanens klimamæssige konsekvenser.

Sammenhæng med Faxe Kommunes øvrige politikker, strategier og planer

Beskrivelse af sammenhængen mellem affaldsplanen og nogle af Faxe Kommunes andre politikker, strategier og planer.

Forslag til affaldsplan skal i høring

Efter at Teknik & Miljøudvalget har godkendt forslag til affaldsplan, skal forslaget i otte ugers høring. Herefter vil høringsvarerne blive gennemgået og inddraget i den endelige godkendelse af affaldsplanen. For at sikre en bedre offentlig høring er der udarbejdet en forkortet udgave af affaldsplanen, som vil kunne læses og downloades på Faxe Kommunes hjemmeside.

Endelig godkendelse

I henhold til Delegations- og Kompetenceplan for Teknik & Miljøudvalgets område er det Byrådet, der beslutter efter indstilling fra Økonomiudvalget og Teknik & Miljøudvalget. Den endelige godkendelse forventes at ske på byrådets møde i december 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til Affaldsplan 2021-2032 godkendes og sendes i otte ugers høring.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

146. Orientering om cykelstier og parkering på Ringstedvej i Haslev

Resume

Forholdet vedrørende cykelbaner og parkering på Ringstedvej har tidligere været drøftet i Teknik & Miljøudvalget ved flere lejligheder. Teknik & Miljøudvalget har senest drøftet forholdet tilbage i juni 2021, hvor udvalget besluttede, at alternative løsningsmuligheder ønskes fremlagt på et kommende udvalgsmøde, inden der afholdes et borgermøde. Udvalget orienteres herved om mulighederne.

Sagsfremstilling

Ringstedvej er en overordnet indfaldsvej til Haslev by med en gennemsnitlig trafikbelastning på ca. 3500 køretøjer i døgnet. Vejen har en gennemsnitsbredde på ca. 12 meter inklusive rabatter, fortove, vejbaner og cykelstier. Vejbredden varierer dog lidt i hele vejens længdeprofil.

Ringstedvej er forsynet med kantbaner, der er afmærket med cyklistsymboler jf. Transport og Boligministeriets bekendtgørelse om vejafmærkning nr. 1632 af 20-12-2017. Kantbaner, der er afmærket med cyklistsymboler, anses som cykelsti, og parkering på cykelsti er i strid med færdselslovens bestemmelser om standsning og parkering, hvilket fremgår af færdselslovens § 28.

Cykelstierne på Ringstedvej er med til at øge trygheden og trafiksikkerheden for cyklisterne generelt og særskilt for de mange skoleelever, der benytter strækningen som skolevej til Nordskovskolen.

Center for Plan & Miljø har i det følgende beskrevet mulighederne for at etablere parkering på Ringstedvej og samtidig fastholde en god sikkerhed for cyklister. I forbindelse med nedenstående vurderinger er der taget udgangspunkt i vejreglernes anbefalede tværprofiler, som er vedhæftet som bilag 1.

Parallelparkering, fortove og ensrettede cykelstier

Etablering af parallelparkering (P-bane) i den ene vejside kræver en udvidelse af vejbredden på minimum 2 meter. Med udgangspunkt i vejreglernes anbefalinger til vej- og stibredder vil det ikke være muligt at etablere længdeparkering og samtidig fastholde cykelstier og fortove på strækningen uden, at der skal foretages ekspropriation af de tilstødende matrikler.

Center for Plan & Miljø anbefaler, at der arbejdes videre med denne løsning, hvis vi både vil tilgodese behovet for parkering og trafiksikkerheden for cyklisterne.

Projektet vil kræve en ombygning af vejens tværprofil, hvor det vil være nødvendigt at flytte kantsten og sideforskyde vej- og stiarealer.

En nærmere vurdering af behovet for ekspropriation og ombygning af eksisterende vejareal vil kræve, at der udarbejdes et skitseprojekt på den aktuelle vejstrækning.

Parallelparkering og ensrettede fællesstier

Ved at tage udgangspunkt i vejreglernes minimumskrav til vej- og stibredder og ved at ombygge fortove og cykelbaner til enkeltrettede fællesstier, kan der muligvis etableres parallelparkering i den ene vejside uden eller med et minimum af ekspropriation.

Vejreglerne anbefaler dog ikke, at der anvendes minimumsbredder på kørebanen på længere strækninger, og fællesstier anbefales ikke i byrummet, hvor der er mange adgange, som tilfældet er på Ringstedvej, idet risikoen for at overse en cyklist ved udkørsel fra adgange bag hæk eller hegn er relativ stor. Center for Plan & Miljø kan derfor ikke anbefale denne løsning.

Projektet vil kræve en ombygning af vejens tværprofil, hvor det vil være nødvendigt at flytte kantsten og sideforskyde vej- og stiarealer.

En nærmere vurdering af behovet for ekspropriation og ombygning af eksisterende vejareal vil kræve, at der udarbejdes et skitseprojekt på den aktuelle strækning i hele længdeprofilet.

Parkeringslommer

Muligheden for parkeringslommer blev nævnt på udvalgsmødet i juni måned og nævnes igen her. På strækninger med lav trafikbelastning kan der med fordel etableres parkeringslommer ved at indsnævre vejbredden til ét kørespor udvalgte steder. På indfaldsveje med en høj trafikbelastning som fx Ringstedvej, kan denne løsning dog ikke anbefales, da det giver udfordringer med trafikafviklingen i spidsbelastningstimerne, hvor der kan opstå kødannelse og chancebetonet kørsel. En forringelse af vejens kapacitet og serviceniveau kan endvidere have den konsekvens, at vi flytter trafikbelastningen til andre strækninger, som ikke er egnet hertil. Løsningen blev af samme årsag fravalgt ved stiprojektet på Troelstrupvej og Søndergade.

Center for Plan & Miljø kan derfor ikke anbefale denne løsning.

To minus èn vej

To minus én veje anbefales ikke på strækninger med trafikbelastninger større end 3000 køretøjer i døgnet, da det ligesom med parkeringslommer giver udfordringer med trafikafviklingen i spidsbelastningstimerne. Herudover anbefales to minus én veje ikke på strækninger med et stort parkeringsbehov, da det ofte tvinger cyklister ud på kørebanen, når cyklister skal passere biler, der er parkeret i kantbanen.

Center for Plan & Miljø kan derfor ikke anbefale denne løsning.

Opsamling

Det er vanskeligt at tilgodese behovet for både parkering og sikre cykelstier uden, at vejen ombygges, og der eksproprieres arealer fra tilstødende matrikler.

Prioriteringen af stianlæg og trafiksikkerhed for cyklister i byrummet vil ofte have den konsekvens, at parkeringsmulighederne må indskrænkes, som tilfældet er på Søndergade og Troelstrupvej. For tilstødende grundejere kan begrænsningen af parkeringsmulighederne virke meget indgribende i privatlivet, da muligheden for at parkere i nærhed af boligen herved begrænses til parkering på egen matrikel.

Center for Plan & Miljø anbefaler, at cykelstierne på Ringstedvej fastholdes af hensyn til trafiksikkerheden og trygheden for cyklisterne.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt. Der afholdes borgermøde primo 2022 for relevante parter, hvor løsningsmodeller præsenteres.


Fraværende: Ingen.

147. Orientering om status for gennemførelse af Trafikhandlingsplan i 2021

Resume

På mødet i Teknik & Miljøudvalget den 18. januar 2021 godkendte udvalget en konkret anlægsplan for gennemførelsen af trafikhandlingsplanen i 2021. Teknik & Miljøudvalget orienteres herved om status for gennemførelsen af Trafikhandlingsplanen i 2021.

Sagsfremstilling

Anlægsplanen blev tilpasset budgetrammen, og der blev udpeget 24 prioriterede tiltag fra trafikhandlingsplanen, som blev fordelt med henholdsvis 14 tiltag fra listen med Borgerhenvendelser/Øvrige skoleprojekter og 10 tiltag fra listen med Skoleprojekter. De pågældende lister og tiltag er vedhæftet som bilag 1.

Anlæg af stier, vejbump og vejafmærkning følger bestemmelserne i Vejdirektoratets Vejregler, bekendtgørelse nr. 620 af 17. juni 2019 om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger, samt bekendtgørelser nr. 1632 og 1633 om vejafmærkning og anvendelse af vejafmærkning.

Center for Plan & Miljø har udarbejdet skitseprojekter for alle 24 tiltag, og der er indhentet accept fra politiet samt indgået aftaler med entreprenører og Park & Vej om anlæg af projekterne. Der er bestilt afmærkningsmateriel, belysningsmateriel samt indgået aftale med asfaltleverandør om anlæg af bump og stier. Alle projekterne forventes gennemført i perioden september – november 2021.

To projekter er blevet afvist af politiet. Det drejer sig om prioritering nr. 5 og 6 i listen med Borgerhenvendelser/Øvrige skoleprojekter, som omfatter hastighedsbegrænsninger på Vivedevej og Overdrevsvej.

To projekter afventer endelig godkendelse fra politiet. Det drejer sig om prioritering nr. 10 i listen med Borgerhenvendelser/Øvrige skoleprojekter, som omfatter 60 km/t hastighedsbegrænsning på Tollerødvej og prioritering 3 i listen med skoleprojekter, som blandt andet omfatter indretningen af parkeringspladsen ved Nordskovskolen. Center for Plan & Miljø forventer, at begge projekter bliver godkendt af politiet i sin helhed dog med mindre justeringer af skiltningen.

Prioritering nr. 11 i listen med Borgerhenvendelser/Øvrige skoleprojekter, som omfatter krydsningshellen på Bråbyvej ved Ærtebjergparken, udskydes og gennemføres i sammenhæng med stiprojektet ved Bråbyvej i 2022, da projekterne har en indbyrdes sammenhæng.

Der blev ikke udarbejdet en særskilt anlægsplan for stiprojekter i 2021, idet beslutningen om at prioritere stier på Bråbyvej overstiger budgetrammen for pulje til cykelstier i 2021. De konkrete stianlægsprojekter udskydes derfor til gennemførelse i 2022.


Såfremt der er overskud på budgetbalancen, vil Center for Plan & Miljø udarbejde en ny sag til Teknik & Miljøudvalget, så udvalget får mulighed for at udpege supplerende tiltag til gennemførelse i indeværende budgetår.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

148. Orientering om forureningsundersøgelse af Karise Haveaffaldsplads

Resume

I 2019 blev haveaffaldspladsen i Karise lukket, da der blev fundet pesticider i spildevandet. Rådgivningsfirmaet WSP har lavet en undersøgelse af forureningssituationen omkring Karise Haveaffaldsplads.

Sagsfremstilling

I 2017 åbnede Karise Haveaffaldsplads, der er en ubemandet genbrugsplads, hvor borgere kan aflevere haveaffald. I perioden september 2017 til september 2019 var pladsen i brug, og overfladevand blev nedsivet via en permeabel belægning til grøft og faskine. På baggrund af en klage over nedsivningstilladelsen blev kvaliteten af det nedsivende vand undersøgt for pesticider. I undersøgelsen blev der konstateret et indhold af flere forskellige pesticider, hvoraf nogle overskred grænseværdierne for drikkevand. Haveaffaldspladsen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, og Karise vandværk har en indvindingsboring cirka 100 meter fra nedsivningen.


For at sikre grundlaget for at vurdere forureningssituationen omkring Karise Haveaffaldsplads har AffaldPlus udarbejdet en undersøgelse af grundvandet. Undersøgelsen er udarbejdet af rådgivningsfirmaet WSP på vegne af AffaldPlus, og WSP er kommet frem til følgende konklusioner:


 • I det terrænnære grundvand er fundet 1,2,4-triazol, men kun en del af indholdet kan tilskrives haveaffaldspladsen.
 • I det dybere liggende grundvand er fundet desphenyl-chloridazon tæt på grænseværdien, men forureningen kan ikke tilskrives haveaffaldspladsen.
 • Den fundne forurening er ikke en risiko for vandindvindingen i Karise.


Faxe Kommune forventer at træffe afgørelse om, at sagen afsluttes uden yderligere krav til AffaldPlus. Der vil være fire ugers klagefrist på afgørelsen.


På nuværende tidspunkt er der indført en midlertidig ordning, hvor haveaffaldet indsamles i containere. AffaldPlus har ansøgt om en permanent løsning, hvor affaldspladsen delvist asfalteres. Regnvand, der har været i kontakt med haveaffaldet, vil fremover blive ledt tiI renseanlæg. Etablering af pladsen forventes at starte kort tid efter, at klagefristen er udløbet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning

Godkendt. Faxe Forsyning ønskes orienteret om undersøgelsens resultat.


Fraværende: Ingen.

149. Orientering om grundvandsbeskyttelse i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Resume

Der har i juni været afholdt fællesmøde med de vandværker i Faxe Kommune, der er berørt af indsatsen i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). På baggrund af dialogen til mødet har Faxe Kommune udsendt informationsbrev til de berørte lodsejere.

Sagen er til orientering om Faxe Kommunes indsats for grundvandsbeskyttelse i BNBO.

Sagsfremstilling

I forlængelse at Teknik & Miljøudvalgets beslutning af 17. maj 2021 om handleplan for kommunens arbejde med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), afholdt administrationen i Center for Plan og Miljø 30. juni 2021 et fællesmøde. De vandværker, der skal foretage en indsats i BNBO omkring deres boring, var inviteret. Derudover deltog Rambøll med et oplæg om rapporten over sårbarhedsvurderingen i BNBO, og Østdansk Landboforening deltog med et oplæg om deres indgangsvinkel til de frivillige aftaler og mulige virkemidler for landmanden, som fremadrettet ikke må anvende pesticider i BNBO.

I alt ni vandværker er berørte af indsatsen, og til mødet deltog repræsentanter fra seks vandværker.


Mødet skabte en god fælles forståelse og gav klarhed over rollefordelingen mellem kommune, vandværk og lodsejer, og hvordan vi kan hjælpe hinanden.


Der var ønske fra vandværkerne om at udsende et informationsbrev til berørte lodsejere, og dette er udsendt pr. 23. august 2021.


Vedhæftet som bilag er referatet fra fællesmødet med vandværkerne og en kopi af det udsendte informationsbrev til de berørte lodsejere.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

150. Orientering om uvildig støjredegørelse for støjvold ved Nielstrup

Resume

Nielstrup er påvirket af trafikstøj fra Sydmotorvejen. Borgere i Nielstrup og Jord.dk ønsker derfor, at der opføres en støjvold mellem Nielstrup og motorvejen.

Den 10. juni 2021 besluttede Teknik & Miljøudvalget, at der skal arbejdes videre med en 1200 meter lang og 14 meter høj støjvold. Det blev også besluttet, at der skulle foretages en uvildig analyse af, hvor stor støjvolden skal være for at reducere støjen med 3 decibel til under det sundhedsskadelige niveau på 58 dB.


Konsulentfirmaet Rambøll er blevet hyret til opgaven. Konklusionen var, at støjvolden på 1200 meter i længden og 14 meter i højden ikke var tilstrækkelig til at dæmpe trafikstøjen i Nielstrup til under 58 dB.


Sagsfremstilling

Grænsen for, hvad man betragter som sundhedsskadelig trafikstøj ved boliger, er 58 dB. I det materiale, Jord.dk tidligere har fremsendt, har konklusionen været, at støjniveauet i Nielstrup i fremtiden, formentlig vil være 3 dB over denne grænse. Hvis man ønsker at bygge en støjvold, er det et lovkrav, at den skal dæmpe trafikstøjen, så den minimum kommer under grænsen på 58 dB. Gør den ikke det, betragtes jordvolden som deponi, hvilket ikke er lovligt.


Støjberegning

Firmaet Rambøll har udarbejdet en støjberegning af den støjvold, som jord.dk har foreslået.

I arbejdet kom Rambøll frem til, at der er to grundlæggende forudsætninger i beregningerne fra jord.dk, som Rambøll mener burde være anderledes.

Jord.dk har regnet støjen, som om der bliver bygget en væg, 14 meter høj og 1200 meter lang. Rambøll har i stedet beregnet på den som en vold i landskabet. De to måder at gøre det på, giver ikke det samme resultat. Rambøll har desuden anvendt en asfalt, der svarer til den type, som vil blive anlagt i 2026-2027. Det har Jord.dk ikke.


Rambøll har derfor beregnet, hvor meget de mener, at støjvolden vil dæmpe trafikstøjen i Nielstrup, hvis volden bliver anlagt, som Jord.dk har foreslået.

Resultatet af Jord.dk beregning er vedlagt i bilag 1.

Rambølls beregning af den samme vold er vedlagt som bilag 2.

Den samlede rapport fra Rambøll er vedlagt som bilag 3.


Rambølls konklusion

Støjvolden på 14 meter høj og 1200 meter lang vil ikke dæmpe trafikstøjen i Nielstrup, så den kommer under de påkrævede 58 dB.


På baggrund af Rambølls konklusioner har administrationen taget kontakt til Jord.dk med henblik på, at de fremsender et nyt forslag til en støjvold, som kan dæmpe trafikstøjen i fremtiden til under 58 dB.


Hvis jord.dk har fremsendt nye oplysninger inden udvalgsmødet den 9. september, vil disse blive fremlagt på mødet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

151. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Energinet har ansøgt om udledning af trykprøvevand fra Baltic Pipe til Faxe Bugt. Faxe Kommune afventer den nye miljøkonsekvensrapport der skal belyse miljømæssige problemstillinger ved projektet.
 • Vejledning om opsætning af valgplakater - For at tydeliggøre reglerne, er lygtepælen på vejarealet ud for Bavneskolen sat ind under "tilladte" (side 6 i bilaget).
 • Renovering af Østbanen forventes gennemført fra maj 2022 til december 2022.
 • Tilbagebetaling af ejendomsskat på grund af vurderingsændringer.

Pr. 1. september 2021 starter udsendelsen af nye ejendomsvurderinger til ejerne af 50.000 parcel- og rækkehuse for hele landet. De vil blive udsendt i puljer af 10.000.
Faxe Kommune har endnu ikke modtaget orientering fra Vurderingsstyrelsen (SKAT) om proceduren for udsendelse eller kommunikationen til borgerne. Administrationen er derfor ikke bekendt med, om ejendomme/borgere i Faxe Kommune vil indgå i udsendelserne.
Det forventes, at Kommunens Opkrævning og Plan & Miljø vil få væsentligt flere telefonopkald både vedrørende BBR ændringer og i forhold til ejendomsskatten. Det er ikke meldt ud, om det er SKAT, der står for ændringerne og udbetalingen af den for meget betalte ejendomsskat/ejendomsværdiskat. Faxe Kommune har derfor ingen mulighed for at oplyse borgerne om forløbet, da vi som kommune ikke er bekendt med den enkelte ændring.

 • Virtuelle møder.

De midlertidige fravigelser omkring rammerne for afholdelse af politiske udvalgsmøder og byrådsmøder er nu bortfaldet, så alle ordinære udvalgsmøder og møder i Byrådet holdes som udgangspunkt som fysiske møder.

Det er dog fortsat muligt at holde virtuelle udvalgsmøder, henholdsvis at enkelte deltagere (under halvdelen) deltager virtuelt, fordi møderne ikke er offentlige. Det er udvalgsformandens kompetence at vurdere og beslutte, om det enkelte mødes drøftelser (i forhold til dagsordenens punkter) kan tåle den blandede mødeform.

Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Der blev endvidere givet meddelelse om følgende:

 • Betaling af tilslutningsbidrag for kloak fra kunstgræsbanen i Faxe.


Der vedhæftes nyt bilag vedrørende renovering af Østbanen.


Fraværende: Ingen.

152. Lukkede meddelelser (Lukket)
153. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 9. september 2021

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Teknik & Miljøudvalgets møde 9. september 2021.

Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i FirstAgenda.

Beslutning

Fraværende: Ingen.