Teknik & Miljøudvalget - 11-12-2023

Referat
Dato:
Mandag, 11 december, 2023 - 16:30
Hent som fil:
187. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

.


Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, Eli Jacobi Nielsen (O) ønsker sag om tilladelse til udledning af opsuget regnvand fra sandfangsbrønde optaget på næste udvalgsmøde.

Allan Tirsgaard (C) ønsker sag om opfølgning af Faxe Energis etablering optaget på næste udvalgsmøde.


Fraværende: Ingen.

188. Orientering om status for særlige indsatser vedrørende Faxe Spildevand

Resume

Denne sag omhandler den årlige orientering om Faxe Forsynings arbejde med de fastsatte miljømål.

Direktør for Faxe Forsyning Marianne Almindsø Andersen er inviteret til at deltage i punktet.


Sagsfremstilling

Byrådet fastsatte den 31. januar 2023 følgende mål for Faxe Spildevand:

 1. at spildevandspåvirkningen i Suså-systemet (Gillesbæk) skal mindskes selvom byen Haslev vokser, således at vandløbet opnår god økologisk tilstand og biodiversitet,
 2. at spildevandspåvirkningen i Faxe Å skal mindskes, således at vandløbet opnår god økologisk tilstand og biodiversitet,
 3. at slam fra Faxe Spildevands renseanlæg med PFAS over vejledende grænseværdier ikke må bidrage til jordforurening.


Med dette punkt fremlægges status for implementeringen og Faxe Forsyning giver et bud på en fremtidig implementeringsplan.


Status for implementering af miljømål for Faxe Spildevand


Miljømål 1:

Mange af de indsatser, som blev skitseret for udvalget i januar 2023 under punktet om miljømål, var allerede enten påbegyndt eller planlagt. Derfor er langt de fleste indsatser udført eller vil blive udført. Dette gælder for en række indsatser såsom omlægning af overløb på Haslev Renseanlæg og forøgelse af beluftning på Haslev Renseanlæg samt oprensning af laguneanlægget. Hertil kommer en række mindre tiltag såsom renovering af overløbsbygværker, fastholdelse af udledningen på højst det halve af udlederkravet for Haslev Renseanlæg og DVFI-målinger (DFVI står for Dansk Vandløbs Faunaindeks og er en målemetode, hvor man ved hjælp af undersøgelse af vandløbsdyr kan bedømme tilstanden i vandløbet).


Miljømål 2:

Tilsvarende for spildevandspåvirkningen i Faxe Å, var de fleste indsatser enten påbegyndt eller planlagt, da de blev fremlagt for udvalget. Her har det mest drejet sig om mindre tiltag såsom etablering af flowmålinger, renovering af overløbsbygværker, fastholdelse af udledningen på halvdelen af udlederkravet, årlige DVFI-målinger mv.


Miljømål 3:

Faxe Forsyning har siden konstateringen af det høje indhold af PFAS i slammet fra Faxe Renseanlæg løbende fået analyseret slam fra de forskellige renseanlæg. Der har i perioder været slam med indhold af PFAS over den vejledende grænseværdi. Det er specielt i perioder efter lang tids regn. Slam med PFAS over den vejledende grænseværdi køres til forbrænding på AffaldPlus' forbrændingsanlæg i Næstved. Det er AffaldPlus, der har betalt prisforskellen mellem normal udbringning på marken og forbrænding. Dette vurderes på baggrund af en periode på 1½ år at være ca. 2 mio. kr. pr. år. AffaldPlus forventer at tage et renseanlæg på Faxe miljøanlæg i brug efter årsskiftet. Herefter er det forventningen at indholdet af PFAS vil falde til normalt niveau.


Plan for implementering i 2024


Miljømål 1 og 2:

Den tidligere spildevandsplan indeholdt en række tiltag til reduktion af overløb gennem kloaksepareringsprojekter i byerne Dalby, Karise og Faxe Ladeplads. Disse projekter er nu ved at være afsluttet og der er vedtaget en ny spildevandsplan. Heri er der imidlertid ingen krav om nedlæggelse af overløb eller kloakseparering. Hvis der skal nedlægges yderligere overløb ved at kloakseparere flere fælleskloakerede områder, vil det skulle ske gennem tillæg til spildevandsplanen.


Faxe Forsyning har 30 overløb. De fleste er etableret i forbindelse med etablering af renseanlæg tilbage i 70'erne. For de 16 eksisterer der stadig en tilladelse, mens 14 tilladelser er bortkommet. Faxe Forsyning har søgt nye tilladelser for de 14 og har modtaget udkast til nye tilladelser fra Faxe Kommune. Mange af de nye tilladelser er midlertidige til og med 2026, idet recipienterne ikke overholder vandmiljøkvalitetskrav. Evt. fortsat nedlæggelse af overløb vil kræve meget store investeringer i yderligere kloaksepareringer og vil forløbe over en længere årrække. Arbejdet som skal planlægges i samarbejde med Faxe Kommune, vil kræve spildevandstillæg og vil kræve at Faxe Kommune som myndighed pålægger den enkelte boligejer at separere på egen grund.


Arbejdet skal prioriteres i forhold til at investeringerne skal give mest miljø for pengene.

Det er Faxe Forsynings vurdering at der kunne investeres ca. 8 mio. kr. pr. år i nedlæggelse/formindskelse af overløb til Suså-systemet og 4 mio. kr. pr. år i nedlæggelse/formindskelse af overløb til Faxe Å. Den økonomiske konsekvens for forbrugerne vil være en forhøjelse af spildevandstaksten på ca. 5-6 kr., hvilket vil give en udgift pr. bolig på i gennemsnit 6-700 kr. om året. Det samlede investeringsbehov vurderes at være henholdsvis 300 mio.kr. til kloaksepareringer i Haslevområdet og 150 mio. kr. i Faxeområdet. Det vurderes at arbejdet vil forløbe over 40 år.


Endelig vil det blive undersøgt om et eksisterende bassin på Kongsted Renseanlæg vil kunne anvendes til udvidelse af kapaciteten på anlægget og dermed nedbringe risikoen for overløb. Dette er p.t. estimeret til ca. 2 mio.kr.


Miljømål 3:

På sigt vil det stadig være hensigtsmæssigt at behandle alt spildevandsslam inden det udbringes på markerne. Dette kræver en metode som sikrer at fosfor forbliver i restproduktet, at det er plantetilgængeligt og at restproduktet udbringes på marker. Der er undersøgt en række teknologier, herunder pyrolyse, men mange af disse anlæg bygger på en forholdsvis ny og uprøvet teknologi, så Faxe Forsyning afventer nogle flere praktiske erfaringer fra andre forsyninger.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.189. Drøftelse af faunaundersøgelser i Faxe Å og Gillesbæk samt potentielle handlemuligheder

Resume

Denne sag er udarbejdet på opfordring fra formand for Teknik & Miljøudvalget, Dorthe Egede Borg (V), og formand for Vandløbsrådet, Lisette Lind Larsen (A), og den er i overensstemmelse med udvalgets beslutning om særlig fokus på de to vandløb, Faxe Å og Gillesbæk, samt at vandløbsrådet fortsat udviser stor bekymring for tilstanden i disse vandløb.

Sagsfremstilling

På baggrund af de miljømål, som blev vedtaget af Byrådet den 31. januar 2023, har Faxe Forsyning fået udført DVFI-målinger i Faxe Å og Gillesbæk (DVFI står for Dansk Vandløbs Fauna Indeks og er en målemetode, hvor man ved hjælp af undersøgelse af vandløbsdyr kan bedømme tilstanden i vandløbet). Rapporten fra undersøgelserne er vedlagt som bilag, og rapporten er blevet fremlagt og drøftet i Vandløbsrådet i september 2023. Hovedkonklusionerne fra rapporten er opsummeret herunder.


Faxe Å

Vandløbet starter ved Kongsted renseanlæg øst for Rønnede. Vandløbet indeholder, udover renset spildevand, også overfladevand, der har passeret regnvandsbassin ved Rønnede samt drænvand fra nogle få marker. Når vandløbet nærmer sig Faxe er der ved Rådhusvej en større regnvandsudledning fra Faxe industriområde, som også modtager vand fra Faxe kalkbrud samt et mindre overløbsbygværk. Ca. halvvejs mod Faxe Bugt passerer vandløbet Faxe renseanlæg. Omkring Faxe er der flere udledninger fra overløbsbygværker, både før og efter renseanlægget.


Faunaprøverne viser, at vandløbet har en ringe tilstand til at starte med, vandløbstilstanden bliver bedre undervejs mod Faxe, falder lidt ved udledningen ved Rådhusvej i Faxe, vandløbstilstanden bliver bedre før renseanlægget, for derefter at falde igen ved renseanlægget i Faxe. Påvirkningen fra renseanlægget er tilsyneladende målbart i vandløbsfaunaen langt nedstrøms. Det lader ikke til, at udledningerne fra overløbsbygværkerne har en væsentlig betydning for tilstanden i vandløbet.


Gillesbæk

Vandløbet starter ved laguneanlægget i Haslevs vestlige del. Oplandet til laguneanlægget er Haslev by. Hovedsageligt er der tale om overfladevand fra tage, veje og andre belagte arealer. Der er dog også et af kommunens større overløbsbygværker, der leder ud i laguneanlægget. Cirka midtvejs på vandløbet ligger Haslev renseanlæg, som udleder renset spildevand. Faunaprøverne viser, at vandløbet har en ringe tilstand på den første del af vandløbsstrækningen, den bliver bedre indtil renseanlægget, hvor tilstanden forværres, for igen at blive bedre jo længere nedstrøms renseanlægget der tages prøver.


Sammenfatning

Fælles for de to vandløb er, at smådyrsfaunaen er væsentligt påvirket af organisk stof fra diverse renseanlæg. Overløbsbygværkerne ser ikke ud til at have den store betydning for vandløbstilstanden. Regnvandsudledningerne ser dog ud til at have en vis betydning. Dette ses af påvirkningen umiddelbart nedstrøms laguneanlægget i Gillesbæk samt udledningen ved Rådhusvej ved Faxe i Faxe Å. Med hensyn til regnvandsudledningerne er det uklart præcis hvad det er, der medfører en ringere smådyrsfauna. Den mest nærliggende årsag er miljøfremmede stoffer og næringsstoffer.


Handlemuligheder for Faxe Kommune

Faxe Kommune har mulighed for at stille vilkår i forbindelse med diverse udledninger, hvad enten det er fra renseanlæg, overløbsbygværker eller regnvandsudledninger. På baggrund af konklusionerne fra vedhæftede notat er det oplagt at skærpe kravene til udledningerne fra renseanlæggene og de mest betydende regnvandsudledninger. Med hensyn til overløbsbygværker er der i tilladelserne til udledningerne stillet vilkår om fremtidige faunaundersøgelser omkring udledningerne de næste 3 år, hvilket vil be- eller afkræfte ovenstående sammenfatning.


Fordi der i januar 2023 blev fastsat miljømål for Gillesbæk og Faxe Å har Faxe Forsyning mulighed for at iværksætte tiltag til forbedring af vandløbenes miljøtilstand uden at blive sanktioneret økonomisk af forsyningssekretariatet fordi udgifterne vil kunne lægges på spildevandstaksten.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter sagen med den tilstedeværende direktør for Faxe Forsyning, Marianne Almindsø Andersen.


Beslutning

Udvalget ønsker en fortsættelse af drøftelsen på det ekstraordinære temamøde om vand i januar 2024.


Fraværende: Ingen.190. Beslutning om bevilling til afledt drift og orientering om afslutning af Rigkilde-LIFE projekt

Resume

Med denne sag skal byrådet træffe beslutning om de afledte driftsomkostninger vedrørende naturprojektet RigKilde-LIFE, som Faxe Kommune har været en del af siden 2015. Der orienteres om afslutning af projektet, hvilke resultater projektet har bidraget med og hvilke driftsmæssige forpligtelser der er for Faxe Kommune fremadrettet overfor EU.


Udbetalingerne fra EU udviser et overskud på 223.735 kr. som søges bevilget til en årlig afledt drift på 55.000 kr. pr. år til og med 2027. Efterfølgende skal yderligere afledt drift fra 2028 og frem indarbejdes i budgettet, idet aftalerne om forpagtning og afgræsning gælder til og med 2029. Eftersom målet med projektet er, at det skal have en permanent effekt på biodiversiteten i området, så er både kommunen og lodsejerene ifølge kontrakterne forpligtet til, at forsøge, at videreføre projektet ved en genforhandling inden aftaleophør i 2029.


Sagsfremstilling

EU og staten bevilligede i 2015 Faxe Kommune 2,3 millioner kr. til gennemførelse af plejeforanstaltninger i Natura 2000-område nr. 163 ved Suså. Bevillingen var en del af EU's LIFE-program, der er målrettet særlige naturtyper. I dette tilfælde naturtyperne rigkær, kildevæld og avneknippemoser. Projektet kom derfor til at hedde "RigKilde-LIFE".


RigKilde-LIFE har været et samarbejde mellem Faxe, Furesø, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Struer og Thisted Kommuner samt Naturstyrelsen. Thisted Kommune har været projektleder og har været ansvarlig for afrapportering til EU. Projektet blev afsluttet den 31. december 2022 og afrapporteret til EU i løbet af 2023.


Resultater

Med RigKilde-LIFE projektet har Faxe Kommune kunnet realisere en del af kommunens handleplansforpligtelser, navnlig på naturtyperne rigkær og avneknippemoser, inden for Natura 2000-område nr. 163 - nærmere bestemt i Gammellung Mose. I Faxe Kommune har projektet centreret sig omkring undersøgelser af hydrologiske forhold, botaniske undersøgelser, rydning af krat, etablering af afgræsning og udplantning af hvas avneknippe. De mest synlige effekter af projektet i Gammellung Mose er, at der er ryddet ca. 8 ha. krat og indhegnet ca. 32 ha. mose, hvor der er udsat 14 galloway-køer, som afgræsser området i sommerhalvåret. Projekttiltagene er blevet gennemført via frivillige aftaler med de private lodsejere, og der er indgået forpagtningsaftaler med de lodsejere, som har lidt indtægtstab som konsekvens af projektet. Lodsejerene kompenseres årligt for tabet. Der er desuden opsat informationstavler i området og udarbejdet undervisningsmateriale til skoleklasser. Man kan læse mere om projektet på hjemmesiden: Gammellung og Tuerne (rigkildelife.dk) og i den vedlagte lægmandsrapport.


Økonomisk afrapportering og afledt drift

I 2019 blev der lavet en midtvejsevaluering til EU, og da denne blev godkendt fik Faxe Kommune udbetalt de udgifter, som vi havde haft i forbindelse med projektet indtil da. Siden midtvejsevalueringen har Faxe Kommune haft udgifter for ca. 1.500.000 kr. i forbindelse med projektet. Den sidste afrapportering er blevet godkendt af EU, og Faxe Kommune har modtaget tilskud på 1.723.745 kr. Dette beløb er inklusive overhead/overskud.


Faxe Kommune er forpligtet overfor EU til at vedligeholde projektet i fem år efter projektets afslutning. Det betyder reelt, at der vil være udgifter til afledt drift til projektet så længe vi har plejeaftaler med lodsejere, og så længe vi ejer kreaturer og hegn i området. Det vil være udgifter til blandt andet forpagtningsaftaler, reparation af hegn, strøm og vand. Udgifterne forventes at beløbe sig til ca. 55.000 kr. årligt.


Der er indlagt et overskud i LIFE-projektet på godt 220.000 kr. Overheadet kan derfor dække de afledte driftsudgifter de første fire år efter projektafslutning. Aftalerne om forpagtning og afgræsning gælder til og med 2029. Eftersom målet med projektet er, at det skal have en permanent effekt på biodiversiteten i området, så er både kommunen og lodsejere forpligtet, ifølge kontrakterne, til at forsøge at videreføre projektet ved en genforhandling inden aftaleophør. Det vil sige at projektet i forbindelse med budget 2028 får brug for en permanent bevilling til afledt drift på 55.000 kr./år og indtil projektophør.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Overskud på 223.745 søges bevilget til afledt drift på 55.000 kr. pr år i perioden 2024 - 2027 inklusive.


Kommunen og lodsejere er ifølge kontrakterne forpligtet til, at forsøge, at videreføre projektet ved en genforhandling inden aftaleophør. Det vil sige at projektet fra 2028 har brug for en permanent bevilling til afledt drift på 55.000 kr./år. Denne bevilling til afledt drift søges indarbejdet i budget 2028 og frem.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orienteringen om afslutning af projektet tages til efterretning.
 2. overskuddet på projektet lægges i kassen ved regnskabsafslutningen.
 3. der gives en driftsbevilling til afledt drift på årligt 55.000 kr. fra 2024 indtil og med 2027.
 4. bevillingen i punkt 3 finansieres af kassen.
 5. den fortsatte driftsbevilling søges indarbejdet i budget 2028 og frem.


Beslutning

Anbefales, med bemærkning om, at punkt 5 omformuleres til: Driftsbevillingen søges indarbejdet i budget 2028 og 2029.


Fraværende: Ingen.191. Beslutning udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen - Huslodderne i Faxe

Resume

Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for Huslodderne, Faxe.


Sagsfremstilling

Administrationen har i september 2023 modtaget en underskriftindsamling med ønske om kloakering fra en gruppe borgere på Huslodderne, 4640 Faxe.


Huslodderne ligger i et område med krav om forbedret spildevandsrensning. Der er indsendt tilsagn fra ejerne af de 8 ud af 11 ejendomme på Huslodderne. De 3 ejendomme, der ikke har skrevet under er interesserede i kloakering, men afventer sporstofundersøgelse.

Forespørgslen fra Huslodderne er blevet vurderet af Faxe Forsyning, der stiller følgende kriterier for, at projektet kan hænge økonomisk sammen for dem:


• Alle 11 ejendomme skal kloakeres.

• Der kloakeres med tryksat system kun for spildevand, dvs. der skal etableres én minipumpestation per ejendom. Regnvand skal håndteres på egen grund.

• Spildevandet pumpes fra Huslodderne til Store Torøje og herfra videre mod Karise Renseanlæg.

• Der betales den til enhver tid gældende takst for tilslutningsbidrag for de 11 boligenheder. I 2023 priser er dette 44.809,50 kr. inkl. moms per boligenhed kun for spildevand, regnvand skal håndteres på egne grund.


Hvis Teknik & Miljøudvalget er indstillet på kloakering af Huslodderne skal der først udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for området.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik & Miljøudvalget godkender, at der udarbejdes tillæg til spildevandsplan for Huslodderne, Faxe.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.192. Beslutning om godkendelse af spildevandstakster 2024

Resume

Med denne sag skal byrådet tage stilling til en legalitetsgodkendelse af spildevandstaksterne, der er fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S for 2024.


Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende takstblad for spildevandsbidrag for 2024. Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2024 til godkendelse i kommunen. Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag.


En legalitetsgodkendelse betyder, at Faxe Kommune skal sikre, at taksterne overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres. Derudover skal taksterne overholde "hvile-i-sig-selv-princippet" således, at indtægter over en årrække ikke overstiger omkostninger, og at grundlagene for bidragene er i overensstemmelse med planerne for spildevandsområdet.

Baggrunden for beløbene kan ses i bilagne "Budget spildevand" og "Budget Spildevandscenter".


Beløbene herunder er inkl. moms.


Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 17,00 kr. pr. m3 for rensning af spildevand; svarende til en stigning på 18,7 % i forhold til 2023.


Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 39,84 kr. pr. m3 for transport af spildevand; svarende til en stigning på 2,7 % i forhold til 2023. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 711,25 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 8,2 % i forhold til 2023.


Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 56,84 kr. pr. m3; svarende til et fald på 7,0 % i forhold til 2023.


Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af "Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.", som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, fx private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden. Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.


Tømningsordning for bundfældningstanke

For ordinær tømning af bundfældningstank til og med 3,0 m3 fastsættes et bidrag på 933,75 kr. pr. gang (i planlagt rute); en stigning på 2,5 % i forhold til 2023.


Administrationens vurdering

På baggrund af de tilsendte budgettal og Faxe Forsynings redegørelse, som fremgår af bilag "Legalitetsgodkendelse 2024", vurderer administrationen, at de af selskabernes fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at takstblad for spildevandsbidrag for 2024, fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter, legalitetsgodkendes.


Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at der er tale om en stigning på 7 % i det samlede bidrag for rensning og transport i forhold til 2023.


Desuden at budgettet for tømningsordning for bundfældningstanke, fremlagt på mødet, vedhæftes referatet.


Fraværende: Ingen.193. Beslutning om godkendelse af Faxe Forsynings takstblad 2024

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om de vil legalitetsgodkende drikkevandstaksterne for 2024 fastsat af Faxe Vandforsyning A/S.


Sagsfremstilling


Byrådet skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende takstblad for Faxe Vandforsyning A/S takster for 2024.


En legalitetsgodkendelse omfatter, at Faxe kommune skal sikre, at taksterne, som fastsættes af Faxe Vandforsynings bestyrelse, overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, og at lovgivningen generelt respekteres. Derudover skal taksterne overholde "hvile-i-sig-selv-princippet" således, at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger, og at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for vandforsyningsforsyningsområdet.


Takster samt anlægs- og driftsbidrag 2024

Faxe Vandforsynings A/S har fremsendt selskabets takster samt anlæg- og driftsbidrag for 2024 til godkendelse i Kommunen.


Beløbene herunder er inkl. moms.


 • Tilslutningsbidraget fastsættes til 43.338,75 kr., hvilken i forhold til 2023 er en stigning på 5,0 %.
 • Vandafgiften fastsættes til 14,5 kr. pr. m3, hvilket i forhold til 2023 er en stigning på 9,1 %.
 • Målerleje (1,5-2,5 m3) fastsættes til 162,5 kr. pr. år, hvilket i forhold til 2023 er en stigning på 8,3 % .


Derudover har Faxe Vandforsyning A/S fremsendt Legalitetsgodkendelse 2024 og Forsyningssekretariatet status om økonomiske rammer for 2024 (bilag),


Administrationens vurdering

På baggrund af det materiale, som Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt, er det administrationens vurdering, at de af selskabet fastsatte takster samt anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, hvile-i-sig-selv-princippet samt vandforsyningsloven og andre gældende love.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte takster samt anlægs- og driftsbidrag for 2024 legalitetsgodkendes.


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.194. Beslutning om henvendelse til Transportministeriet og orientering om sikkerhed på og omkring Haslev Station

Resume

Denne sag vedrører en beslutning om henvendelse til Transportministeren og forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035. Faxe Kommune er ikke enig i det materiale, der har ligget til grund for deres beslutning om udmøntning af midler fra puljen til Haslev Station til forbedring af sikkerhed og tilgængelighed. Denne sag indeholder også orientering om status på fejl på bomanlæg i jernbaneoverskæringen ved Ringstedvej/Tingvej/Stationsvej, samt ved Stoksbjergvej, og er en opfølgning på en tidligere orienteringssag på Teknik & Miljøudvalgets møde den 13. april 2023.

Sagsfremstilling

I Infrastrukturplan 2035 fra 28. juni 2021, er der afsat en pulje på 150 mio. kr. til af forbedre sikkerheden og tilgængelighed i udvalgte perronovergange, herunder bydelsforbindelserne i Haslev og Bjerringbro, som specifikt er nævnt i aftalen. I teksten fra Infrastrukturplanen fremgår det, at Banedanmark vil igangsætte undersøgelser af de mulige løsninger for hver station med inddragelse af de berørte kommuner og på den baggrund udarbejde konkrete forslag til forligskredsen til udmøntning. Infrastrukturplan 2035 er vedlagt som bilag 1.


Administrationen har fået aktindsigt i materiale fra møde den 17. februar 2023 i forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035. På mødet fremlagde Banedanmark deres indstilling til projekter for forligskredsen, og fik godkendt deres forslag til hvilke løsninger der skal arbejdes videre med. Faxe Kommune har ikke været hørt eller inddraget i Banedanmarks forslag til projekter til forligskredsen og er ikke enig i det materiale der ligger til grund for forligskredsens beslutning. Materiale fremlagt for forligskredsen er vedlagt som bilag 2.


I materialet fra Banedanmark til forligskredsen fremgår det, at Banedanmark har udvalgt 7 perronovergange hvor sikkerheden adskiller sig negativt fra det generelle sikkerhedsniveau på jernbanen, da overgangene enten har en bydelsforbindende funktion eller er placeret på hovedbanenettet. Bjerringbro og Haslev har begge bydelsforbindende overgange, og er sammenlignelige i forhold til at have to perroner, hvoraf den ene er en ø-perron, hvor man som togpassager skal krydse hen over et spor for at få adgang til ø-perronen. På begge stationer kan man tilgå perronerne fra begge sider, det vil sige at krydsningerne også kan bruges af personer der blot krydser jernbanen og ikke nødvendigvis skal med toget. På begge stationer er der derfor stor risiko for personpåkørsel. Se bilag 3 for oversigtskort over Haslev Station og placering af perronovergange.


Det som adskiller de to stationer er, at toge må køre igennem Haslev Station med 120 km/t, mens de kun må køre igennem Bjerringbro med 60 km/t. I Haslev er der dagligt ca. 1.790 passagerer, mens der i Bjerringbro kun er 790 daglige passagerer. Dertil kommer antallet af øvrige krydsninger, hvor vi vurderer at tallet for Haslev ligger væsentligt højere end i Bjerringbro, da Haslev har langt flere indbyggere og har boliger på begge sider af jernbanen.


Banedanmarks forslag til forligskredsen er, at man i Haslev lukker de bydelsforbindende overgange ved at sætte hegn op og leder folk til at benytte fortovet ved overkørslen i krydset ved Tingvej/Stationsvej i stedet, mens man i Bjerringbro foreslår, at der etableres en gangbro hen over banen samt etableres en ny sideperron. Begrundelsen er blandt andet at "omvejen" i Haslev kun er på ca. 200 meter mens den i Bjerringbro er 360, hvilket vurderes at være for lang en omvej. I virkeligheden vil omvejen i Haslev være 550 meter, da Banedanmark har glemt at tage højde for deres eget perronforlængelsesprojekt der lukker den sydlige overgang, og den midterste overgang er ikke niveaufri (trinfri)og er dermed ikke tilgængelig for alle.


Samlet set holder begrundelsen for de valgte løsninger ikke, og det materiale som forligskredsen har truffet beslutning på baggrund af, ser ud til at være mangelfuldt. Løsningen som Banedanmark foreslår for Haslev Station øger ikke sikkerheden eller tilgængeligheden for de mange daglige passagerer der tager toget, og en lukning af de bydelsforbindende overgange vil betyde, at bløde trafikanter der til dagligt benytter denne mulighed, i stedet presses ud i trafikken på Ringstedvej og overkørslen ved Tingvej/Stationsvej/Ringstedvej, hvor der ikke er cykelstier. Det vil derfor kræve en ombygning af krydset for at sikre de bløde trafikanter.


Som det fremgår af Infrastrukturplanen, så vil de berørte kommuner blive inddraget. Vi har endnu ikke modtaget et egentligt forslag til mulige løsninger, men Banedanmark har i marts måned 2023 orienteret administrationen om, at en løsning kunne være blot at lukke de to bydelsforbindende passager og ikke gøre yderligere. Dette anser vi ikke som en løsning der tilgodeser hverken sikkerheden eller tilgængeligheden. Tværtimod vil passagerer til perronerne stadig skulle krydse foran og bagved togene, og pendlere der parkerer på DSB´s parkeringsplads ved Energivej vil ikke fremadrettet have let adgang til perronerne.


Status for perronforlængelser

Perronforlængelser på Haslev Station er udsat på ubestemt tid, som følge af manglende kapacitet hos leverandøren af det nye signalsystem. Der er afsat 16 millioner til perronforlængelser. Banedanmark foreslår i deres materiale til forligskredsen, at de afsatte midler til perronforlængelser kan anvendes til gangbro eller gangtunnel, og at dette vil kræve at der også etableres en ny sideperron. Det fremgår ikke af materialet om denne løsning har været drøftet, og det indgår ikke som en del af den anbefalede indstilling til forligskredsen.


Status på problemer ved jernbaneoverkørsler

Administrationen har juli 2023 rettet henvendelse til Banedanmark for at få en forklaring på de store problemer med fejl på signal- og bomanlæg ved jernbaneoverskæringerne ved Ringstedvej/Tingvej/Stationsvej og ved Stokbjergvej. Se bilag 4 for oversigtskort over jernbaneoverskæringer. Det drejer sig om signalanlæg, der ikke går i gang, bomme der ikke går ned, bomme der ikke går op igen, signal i lyskryds der viser grønt for kørsel over overskæring mens signal- og bomanlæg for tog går i gang og lignende hændelser der involverer risiko for personpåkørsel eller risiko for at biler og tog kører sammen i overkørslen. Vi har modtaget følgende svar vedrørende de to overkørsler.


Stoksbjergvej

Svar modtaget den 29.08.2023: "Der har siden februar 2023 været 130 registrerede hændelser på overkørslen ved Stoksbjergvej. Banedanmark har ellers overordnet set et fald af hændelser på overkørsler på strækninger med det nye signalsystem, men efter en opdatering af det nye signalsystem og en opdatering af kørestrømsanlæg på strækningen i foråret 2023, har den pågældende overkørsel oplevet et antal stigende fejl.


Det skal hermed understreges, at det nye signalsystem reagerer hensigtsmæssigt korrekt, når det "fejler", i det systemet automatisk vil bremse toget ned til 10 km/t, inden det når overkørslen. Lokomotivføreren skal derefter have en tilladelse til at passere overkørslen fra trafiklederen i Banedanmarks trafiktårncentral. Banedanmark ser med stor seriøsitet på alle henvendelser, der er til gene for borgerne. Banedanmark har derfor nedsat en tværfaglig taskforcegruppe, der skal finde årsagen og en løsning på problemet i overkørslen ved Stoksbjergvej. Tidshorisonten er endnu ukendt, men det forventes at være udbedret inden for et par måneder."


Administrationens kommentar: Det er bekymrende at bomanlægget ved Stoksbjergvej ikke aktiveres korrekt. Der er meget ringe udsyn for trafikanter i forhold til at se tog på strækningen inden selve overkørslen, og derfor stor risiko for påkørsel. Vi har endnu ikke modtaget svar på, hvad status er på løsningen af problemet på denne overkørsel.


Overkørsel ved Ringstedvej/Tingvej/Stationsvej

Svar modtaget 29.08.2023 vedrørende fejl hvor lysreguleringen viste grønt for kørsel over overskæring mens signal- og bomanlæg for tog blev aktiveret:


"Banedanmark oplevede fejl i overkørslen i perioden 6. juni-12. juni 2023, som gjort at overkørslen ikke altid blev aktiveret, og at den dermed ikke gav signal til lysreguleringen ved Stationsvej/Tingvej. Denne fejl opstod, da noget udstyr fra det gamle signalsystem skulle fjernes, og der ved en fejl blev ændret på aktiveringsindstillingen. Fejlen er nu rettet og det gamle udstyr er nu fjernet."


Svar modtaget 18.09.2023: "I perioden 1. februar til 1. august er der registreret 29 hændelser på overkørslen ved Ringstedvej/Tingvej/Stationsvej. Ved en manuel gennemgang af de registrerede hændelser er der konstateret 7 fejl, som ikke relaterer sig til, at bommene har været oppe, da toget skulle passere forbi (dvs. alle bomme har været nede). Der er derfor 22 fejl, som muligvis har påvirket borgerne i byen. Ud over fejlen med lysreguleringen, som er nævnt i svaret til Faxe Kommune (se afsnit ovenfor), så skyldes fejlene oftest tekniske udfordringer ved bommene, såsom fejl i motoren, meget langsomme bomme, bomme der er påvirket af kraftig vind mv. Endelig er der også en mulighed for, at fejlene er opstået ved at mennesker har påvirket bommene ved fx at skubbe/holde dem."


Administrationen har fundet antallet af hændelser for dette kryds meget lavt i forhold til hvor ofte vi oplever at der er problemer, og har spurgt til hvordan Banedanmark opgør dette. Hvis bomanlægget ikke virker i en periode på 2 timer med 8 togafgange, tælles det så som 1 eller 8 hændelser?


Svar modtaget 29.10.2023: "Banedanmark følger ITIL’s udarbejdede definition af et incident/en hændelse, som lyder således "En ikke-planlagt afbrydelse af en service eller en forringelse i kvalitet af en service”. Hertil kan tilføjes, at de relevante medarbejdere i Banedanmarks Signalprogram har gennemført ITIL kurser. Opgørelser over hændelser er mere kompliceret end som så. Én hændelse kan sagtens have flere påvirkede tog. I jeres eksempel ville fejlen blive registreret som én hændelse på bomanlægget, men med 8 påvirkede tog. Ved hver enkelt hændelse, sender Banedanmark incidenten videre til leverandøren, og det er herefter op til leverandøren at analysere hændelsen, samt redegøre for fejlen og hvordan de vil rette op på denne."


Vi forstår Banedanmarks svar således, at der ikke er opgjort hvor mange tog der har passeret overkørslen mens der har været fejl på anlægget. Vores vurdering er, at der samlet set har været flere hundreder hændelser, hvis der tælles på hvor mange gange at tog har passeret overkørslen hvor bom- og signalanlæg ikke har virket og der dermed har været risiko for person- eller bilpåkørsel hver gang. Vi har endnu ikke modtaget svar på hvad status er på løsningen af problemet.


Opfølgning på tidligere spørgsmål vi har stillet til sikkerheden

Administrationen har tidligere spurgt til, om der kører gennemkørende tog og godstog på strækningen, og om disse tog kan nå at bremse ned til 10 km/t ved fejl på signal- og bomanlæg. Der er modtaget følgende svar:


Svar modtaget 17.03.2023: "Der er ikke planlagt gennemkørende tog på Haslev Station (med undtagelse af godstog eller/materieltog, som gennemsnitligt kører mindre end én gang i døgnet)."


Svar modtaget 06.09.2023: "Der kører ingen planlagte godstog gennem Haslev. Der kan forekomme enkelte tog i løbet af et år i forbindelse med arbejdskørsel til sporarbejder, transport af materialer mv. Der vil ikke blive kørt godstog gennem Haslev i forbindelse med nogen sporarbejder i år. Eventuelle godstog til Køge vil køre via Roskilde. I forbindelse med sporspærring mellem Roskilde og Ringsted blev godstog ledt over København - Køge Nord - Ringsted banen."


Det har ikke været muligt at få at vide præcis hvor mange "ikke planlagte" gennemkørende tog der har været i perioden frem til nu, om gennemkørende tog og godstog, der må køre 120 km/t igennem byen kan nå at bremse ned, hvis der viser sig at være fejl på signal og bomanlæg, og om man fra Banedanmark har taget initiativ til ikke at tillade gennemkørende tog på strækningen, så længe der er udfordringer med sikkerheden på strækningen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der rettes henvendelse til transportministeren og forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 i form af vedhæftede brev.


Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådet bakker op om Faxe kommunes brev til Transportministeren som borger er det nu med livet som indsats, at krydses jernbaneoverskæringen i Haslev.

Beslutning

Godkendt, med bemærkning om redaktionelle ændringer.


Fraværende: Ingen.195. Beslutning om godkendelse af tillæg til Varmeplan 2022

Resume

I denne sag skal byrådet godkende et tillæg til Varmeplan 2022.


Forslag til tillæg har været i offentlig høring til den 5. november 2023. Der blev afholdt borgermøde om forslaget i høringsperioden, og der er indkommet to høringssvar. Center for Plan & Miljø vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer af forslaget.


Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget godkendte den 3. oktober 2023 et forslag til tillæg til Varmeplan 2022.


Forslaget til tillægget omhandler de gasforsynede områder, som der ikke i Varmeplan 2022 er taget stilling til - om de skal udlægges som mulige fjernvarmeområder eller områder for individuel varmeforsyning. Områderne er beliggende i Faxe og Haslev - samt ved Olstrup/Vordingborgvej.


Tillægget indebærer, at de fleste af disse gasforsynede områder udlægges til individuel varmeforsyning. Endvidere indebærer tillægget, at potentielle fjernvarmeområder i Faxe Ladeplads og Rønnede reduceres. Desuden udlægges hele kommunen - bortset fra vedtagne fjernvarmeområder og udlagte potentielle fjernvarmeområder - til områder for individuel varmeforsyning.


Høringssvar

Forslaget var i høring til den 5. november 2023. I høringsperioden indkom der to høringssvar - fra Cerius og Grundejerforeningen Højgårdsparken.


Cerius har ingen bemærkninger til selve forslaget men kommer med generelle bemærkninger om,

 • at det forventede antal individuelle varmeforsyninger vil være nyttigt for Cerius at kende med henblik på estimering af det samlede forbrug af el til individuelle varmepumper, og
 • at hvis det besluttes at etablere fjernvarme baseret på el, vil det betyde en tilslutning til det kollektive elnet af en rimelig størrelse, og det tilrådes at henvende sig til Cerius så hurtigt som muligt efter en sådan beslutning. Dette for at sikre en rettidig tilslutning til elnettet.


Center for Plan & Miljø finder, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i forslaget men er opmærksom herpå i det videre forløb.


Grundejerforeningen Højgårdsparken anfører følgende:

 • I Højgårdsparken, som består af 196 tætliggende parcelhuse i Haslev, er interessen for fjernvarme tidligere undersøgt via Grundejerforeningen og fremsendt til Haslev Fjernvarme. Højgårdsparken var/er ikke med i Haslev Fjernvarmes umiddelbare planer for at udvide fjernvarmeområdet og svaret, vi har modtaget,
  er da også blot besked om, at en stillingtagen kunne tage lang tid. Undersøgelsen er også tidligere fremsendt til Poul Jensen, Faxe Kommune – og Højgårdsparken har også tidligere været omtalt på møder i Varmeforsyningsrådet. I Højgårdsparken er vi fuldt ud klar over, at det i takt med prisudviklingen for installation af fjernvarme er blevet væsentligt sværere at opnå meget høje tilslutningsprocenter. Vi er derfor også klar over, at interesse-procenten for fjernvarme i undersøgelsen på 83 % skal tages med et vist forbehold – især for den andel (80 ud af de 196 parcelhuse) der i dag har el-varme og dermed heller ikke installation til centralvarme . Omvendt må vi tage det for givet, at de 89 parcelhuse, der i dag er opvarmet med naturgas, og de 13 parcelhuse, som i dag er opvarmet med olie/fast brændstof i centralvarmeanlæg, pr. definition vil vælge fjernvarme eller varmepumpe, når naturgassen udfases.
 • Vores kommentar/høringssvar til Faxe Kommune er derfor ”kun”: Kan Faxe Kommune leve med, at husstandene i Højgårdsparkens parcelhuskvarter midt i Haslev by med mere end 100 ejendomme med gasopvarmning/olie skal installere varmepumper, når gassen udfases – i stedet for at sikre, at et sådant gasområde bliver omfattet af fjernvarme leveret af en eller anden udbyder, herunder måske kommunens eget nye selskab. Vi har samtidig ud fra diverse politiske intentioner m.v. taget for givet, at når gassen udfases, så skal den erstattes med fjernvarme i bynære store kvarterer – og med varmepumper i spredte/fritliggende beboelser med store afstande mellem beboelserne. Dette må også være gældende, selv om tilslutningsprocenten ”kun” bliver ca. 50. Det må være åbenlyst, at en stor bebyggelse som Højgårdsparken med 196 tætliggende parcelhuse midt i en by ikke er tiltænkt varmepumper med de gener, det giver med placering, afstande til naboer og støjgener m.v. Som beboere i Højgårdsparken må vi derfor kraftigt opfordre Faxe Kommune til hurtigst muligt at medtage Højgårdsparken mere konkret end nu i Varmeplanen og tage beslutning om og informere om, at der vil blive etableret fjernvarme i Højgårdsparken – således at vi i strid med alle intentioner kan undgå, at der på grund af usikkerheden bliver installeret flere varmepumper med de gener det vil give.


Mulighederne for fjernvarme er vurderet i kommunens analyserapport om fjernvarme i Faxe Kommune. Fjernvarmeforsyning af gasområdet ved ringvejen i Haslev, inkl. Højgårdsparken, har umiddelbart negativ samfundsøkonomi. Det skyldes bl.a. de ekstra omkostninger, der vil være forbundet med at konvertere el-opvarmet bebyggelse til vandbårne centralvarmesystemer.


For nuværende finder Center for Plan & Miljø derfor ikke, at der er grundlag for at udlægge Højgårdsparken som et potentielt fjernvarmeområde, bl.a. da samfundsøkonomien ved et fjernvarmeprojekt i området kræver yderligere vurderinger, da der for nuværende ikke kan gives adgang til billig fjernvarme, og da omlægning fra opvarmning med elradiatorer til fjernvarme er omkostningstungt.


Cirkulæreskrivelse

Tillæg til Varmeplan 2022 udarbejdes som opfølgning på cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse. Inden udgangen af 2023 skal kommunen i udgangspunktet udarbejde og træffe afgørelse om godkendelse af de konkrete projektforslag, der skal udmønte kommunens samlede varmeplan. Det skal skabe grundlaget for, at fjernvarmen udrulles inden udgangen af 2028.


Center for Plan & Miljø vurderer, at frem mod 2028 er der ikke grundlag for at planlægge for mere fjernvarme end anført i tillægget grundet pris- og renteniveauet. Hvis forudsætningerne ændres - på kort eller langt sigt - foretages ny planlægning og revision af varmeplanen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg til Varmeplan 2022 godkendes endeligt uden ændringer.

Beslutning

Anbefales.


Marianne Almindsø Andersen gav en status på mulige fjernvarmeplaner.


Udvalget ser frem til en særskilt sag, om behandling af et tillæg til varmeplan for byerne Karise, Dalby og Rønnede/Kongsted, snarest muligt.


Fraværende: Ingen.196. Beslutning om istandsættelse af vejstrækninger i 2024

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget beslutte hvilke vejstrækninger, der skal istandsættes i 2024.


Administrationen har udarbejdet forslag til istandsættelse af vejstrækninger i 2024, ud fra omfanget af skader på vejen og mængden af trafik.


Beslutningen vedrører de 434 km veje, som blev hjemtaget fra funktionskontrakten i 2021. Administrationen foreslår istandsættelse af 36,5 km veje i 2024, heraf 25,3 km med varmblandet asfalt og 11,2 km veje med OB (overfaldebelægning).


Sagsfremstilling


Teknik & Miljøudvalget skal beslutte hvilke vejstrækninger, der skal istandsættes i 2024 under den 4-årige rammeaftale, der blev indgået i maj 2021. Rammeaftalen omfatter 11,2 millioner kr. varmblandet asfalt og for 1,4 millioner kr. OB (overfladebelægning).


Forslag til vejstrækninger der istandsættes i 2024

Vejnavn

By

Trafiktal

Længde, m

Areal, m2

Asfalttype

Kildevang, Skovvang, Mosevang

Haslev

Ingen tal

897,15

5.602

Varmblandet

Themstrupvej

Haslev

Ingen tal

428,76

3.249

Varmblandet

Levetoftevej

Haslev

Ingen tal

2744,21

15.387

Varmblandet

Kirkevej

Haslev

Ingen tal

2845,65

19.548

Varmblandet

Skuderløsevej

Haslev

1.416

733,78

4.186

Varmblandet

Kværredevej

Haslev

314

325

1806,38

7.274

OB

Teestrup Nedenvej

Haslev

431

1.053

1.041

2641,30

13.551

OB

Teestrup Bygade

Haslev

950

1146,00

6.686

Varmblandet

Hammersgårdvej

Haslev

Ingen tal

840,00

2.699

Varmblandet

Guldagervej

Faxe

Ingen tal

421,94

3.163

Varmblandet

Tokkerupvej

Faxe

Ingen tal

1894,84

6.815

Varmblandet

Dyrehavevej

Faxe

773

1.179

1.568

3326,58

19.075

OB

Atterupvej

Faxe

Ingen tal

576,35

1.839

Varmblandet

Spjellerupvej

Faxe

566

2489,60

13.428

Varmblandet

Mørkhusvej

Faxe

109

3378,40

14.540

OB

En lille del af Gammel Strandvej

Faxe

Ingen tal

27,00

148

Varmblandet

Strandhovedvej

Faxe Ladeplads

159

598,58

2.230

Varmblandet

Elmuevej

Faxe Ladeplads

359

1483,25

5.075

Varmblandet

Jørslevvej

Karise

Ingen tal

5002,78

16.523

Varmblandet

Gimlingevej

Karise

Ingen tal

1773,79

6.744

Varmblandet

Alslevvej

Karise

388

221

1419,00

8.859

Varmblandet

Sumtal for længde og areal36.475 m

176.621 m2Oversigtskort og billeder over de foreslåede strækninger fremgår af bilaget til sagen.


Forslaget til udpegning af vejstrækninger tager udgangspunkt i, at de dårligste veje med den højeste trafikmængde bliver istandsat først, og at vejstrækninger, som erfaringsmæssigt får mange huller, af trafiksikkerhedsmæssige årsager også bliver prioriteret. Der åbnes endvidere op for, at administrationen kan prioritere strækninger, hvor der i et samarbejde med ledningsejer kan asfalteres i hele vejens bredde, så vi opnår en helt ny asfalteret vej fremfor f.eks. kun halvdelen af vejen. Herved bliver vejene hurtigst bedre for flest trafikanter.


Center for Ejendomme afholder møder med ledningsejere for at afklare, hvor (på hvilke veje) ledningsejerne planlægger at istandsætte eller udrulle deres infrastruktur. Hvis der skal laves større gravearbejder i en af de prioriterede strækninger, foreslås det, at administrationen bliver bemyndiget til at beslutte at udskyde asfaltering af strækningen til et passende tidspunkt efter ledningsarbejdets færdiggørelse.


Beskrivelse af asfalttyper/opgaver, som betales under anlægsbevillingen

Varmblandet asfalt er det, mange vil kalde rigtig asfalt, og som er fin at køre på.

Udlægges som fulddækkende lag.

Udlægges partielt til reparation af lokale skader på vejene.

Overfladebelægninger kaldet "OB" består af et stenlag fastholdt til vejoverfladen af en relativ tyk bindemiddelhinde (tjærelag). Denne enkle opbygning af en vejbelægning medfører såvel fordele som ulemper.

Fordele: Denne belægningstype er grundet det "selvlukkende" tjærelag velegnet til de mindre veje, som ikke har stor bæreevne og derfor tit får revnedannelser med videre, som lukkes af tjærelaget. Belægningstypen er billigere pr m².

Ulemper: Denne belægningstype virker grov i overfladen og der kan være stentab og gennemsvedning af tjærelaget på meget varme dage. Ved udlægningen er der mange løse sten i en kortere periode.

Lapning af huller, opstribning og veje, brøndarbejder, kantfyld og højderegulering af rabatter samt dataregistrering af vejenes tilstand.


Der er følgende asfaltkontrakter:

 • Rammeaftale, Munck vedr. 434 km veje udløber 31/12 2024. Vi kender indekset for 2023 i marts 2024 og tilsvarende kender vi indekset for 2024 i marts 2025.
 • Rammeaftale, DOB vedr. 434 km veje udløber 31/12 2024. Vi kender indekset for 2023 i marts 2024 og tilsvarende kender vi indekset for 2024 i marts 2025.
 • Asfaltfunktionskontrakt, Colas vedr. 91 km veje, primært tidligere amtsveje udløber 31/12 2025. Vi kender indekset for 2023 i december 2023. Tilsvarende kender vi indekset for 2024 i december 2024.
 • Asfaltfunktionskonkrakt, Pankas vedr. 157 km veje i det tidligere Rønnede Kommune udløber i 2030. Vi kender indekset for 2023 i december 2023. Tilsvarende kender vi indekset for 2024 i december 2024.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. de foreslåede vejstrækninger bliver istandsat i 2024.
 2. hvis der ikke er økonomi til at istandsætte alle de prioriterede vejstrækninger i 2024, bliver de manglende vejstrækninger overført til istandsættelse på et senere tidspunkt. Det samme gælder for de prioriterede vejstrækninger, hvor ledningsejere har planlagt at nedgrave eller reparere ledninger.
 3. administrationen bemyndiges til at beslutte at udskyde asfaltering af strækninger til et passende tidspunkt efter ledningsarbejdets færdiggørelse.


Supplerende sagsfremstilling
Seniorrådet bemærker, grundet renovering af togbanen Faxe Ladeplads/Køge, at der en del af kommunens små veje, der har lidt overlast på grund af den tunge trafik. Det gælder bla. Tokkerupvej, Atterupvej, Værløsevej og Søndergårdsvej.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

197. Beslutning om istandsættelse af stier og fortove i 2024

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget beslutte, hvilke stier og fortove, der skal istandsættes i 2024.

Administrationen har udarbejdet et forslag til hvilke stier og fortove, der skal istandsættes, ud fra tilstand og skønnet trafikmængde.


Der er i anlægsbudget 2024 afsat 2 mio. kr. til renovering af fortove og 0,5 mio. kr. til renovering af cykelstier.


Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget skal beslutte, hvilke fortove og stier, der skal istandsættes i 2024 for de afsatte 2,5 mio. kr.


Strækningerne er prioriteret ud fra tilstanden "hvor meget trænger de?", og hvor mange trafikanter, der antages at benytte strækningerne.


Der er endvidere taget hensyn til, hvor der bliver istandsat veje, idet renovering af fortove er godt at udføre inden asfaltering af vejen, da det er nødvendigt at skære i asfalten på vejen, hvis fortovskantstenene skal udskiftes eller gensættes.

Kort over strækningerne med tilhørende billeder fremgår af vedlagte bilag.


Haslev

Følgende fortove og stier forslås renoveret:


 • Fortov Teglværksvej (50% i 2024 og 50% i 2025)
 • Fortov Jernbanegade
 • Cykelsti/gangsti Kildehøjen til Troelstrupvej
 • Cykelsti/gangsti Valnøddeparken


Faxe

Følgende fortove og stier forslås renoveret:

 • Fortov Kornagervej
 • Fortov Solvænget
 • Fortov Lindevej
 • Fortov Parkvej
 • Cykelsti/gangsti mellem Guldagervej og Kornagervej
 • Cykelsti/gangsti Sandagervej til Leragervej


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de forslåede fortovsstrækninger og cykelstier istandsættes i 2024 inden for de økonomiske rammer på 2,5 mio. kr.


Supplerende sagsfremstilling:
Seniorrådet finder det godt at stier og veje istandsættes.
Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


198. Beslutning om videre skitsering og beregning af tekniske løsninger til sikring mod stormflod og oversvømmelser i Faxe Ladeplads

Resume

I denne sag præsenteres forskellige tekniske løsninger, som i forskelligt omfang afbøder konsekvenserne ved stormflod/oversvømmelser i Faxe Ladeplads.

Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke tekniske løsninger der skal arbejdes videre med.


Sagsfremstilling

Ved møde i Teknik & Miljøudvalget, den 7. november 2023 blev der orienteret om stormfloden, den 20. og 21. oktober 2023, hvor dele af Faxe Ladeplads blev oversvømmet med store skader til følge på private ejendomme og offentlige anlæg.

I den præsentation, der blev forelagt udvalget var angivet forslag til reparationsarbejder og forslag til permanente anlægsprojekter til imødegåelse påvirkningerne fra kommende forventede oversvømmelses – og stormflodshændelser.

I samme præsentation var angivet projekter og en skitseret tidsplan for disse projekters gennemførelse.

Med henvisning til nævnte præsentation foreslås følgende projekter/forslag vurderet nærmere med henblik på en forelæggelse for udvalget ved et kommende møde i marts 2024.


a) Reparation af kampestensmur ved Strandvej. (en ca. 150 m lang strækning)

b) Alternativt en total udskiftning af kampestensmuren med nyt fundament og en ny mur udført enten in situ støbt betonmur eller fabriksfremstillede betonelementer. Samt stillingtagen til, hvilken højde skal denne udføres med.

c) På strækningen Strandhovedvej til Elmuevej: Skal sikringen langs strandvejen laves højere? I givet fald skal valg at teknisk løsning samt økonomi afklares.

d) Skitseforslag til udførelse af en permanent pumpeløsning med tilhørende sluseværk ved Faxe Ås udløb ved Strandvejen.

e) Skitseforslag til pumpeløsning med sluseværk ved Krusebæks udløb.

f) Retablering af sandfodring ved stenskåning syd for Faxe Å.


Der arbejdes på plan for midlertidig sikring mod stormflod såfremt denne kommer før kampestensmuren ved Strandvejen er opført. Løsningen består i opsætning af bigballer af halm.


Faxe Forsyning er inddraget med henblik på sparring og samarbejde om løsningsforslag til imødegåelse af kommende oversvømmelseshændelser. Blandt andet undersøges mulighederne for en bedre sikring af el. forsyningen til renseanlæg, pumpestationer mv. - herunder den bedst mulige drift af renseanlæg og kloaksystemer - i forbindelse med ekstreme vejrsituationer.


Endelig kan Faxe Kommunes klimatilpasningsplans anbefalinger til indsatsområder i Faxe Ladeplads inddrages i forbindelse med prioritering af kommende tiltag til imødegåelse af stormflods – og oversvømmelseshændelser.

Er sat på som bilag.


Faxe Kommune har indkaldt til et offentligt møde, den 13. december 2023 til drøftelse af fremtidig kystbeskyttelse i Faxe Ladeplads.


Der er i forbindelse med finanslov 2024 vedtaget følgende: Stormfloden den 20. - 21. oktober 2023 har medført betydelige skader på blandt andet veje og bygninger. For hurtigere at få genoprettet kommunal infrastruktur og kommunale bygninger efter stormfloden er aftalepartierne enige om at oprette en ekstraordinær anlægspulje på 125 mio. kr., der kan søges af kommuner, med mulighed for dækning af op til 25 pct. af udgifterne til genopretning. Aftalepartierne er herudover enige om at oprette en lånepulje for at understøtte, at kommuner med en lavere likviditet også har mulighed for at anvende stormflodspuljen. Initiativet giver samlet set mulighed for at gennemføre genopretningsprojekter for i alt op til 500 mio. kr. i 2024 i de kommuner, der er hårdt ramt af stormfloden. Der afsættes 125 mio. kr. i 2024 til formålet.


Administrationen foreslår at stormflodspuljen ansøges om delfinansiering af genoprettende arbejder i muligt omfang, når ansøgningsmuligheden åbnes i staten.

Administrationen foreslår endvidere, at der lægges sag op om lånefinansiering når beløbene kendes og når lånemuligheden er åbnet i staten.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser idet udgifterne til undersøgelser og beregninger afholdes under infrastrukturpuljen.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

 1. de under oplistningen a - f anførte forslag vurderes nærmere med henblik på en eventuel anbefaling om gennemførelse.
 2. resultatet af Faxe Forsynings overvejelser om mulige tiltag fremlægges ved et kommende møde.
 3. resultatet af de foretagne undersøgelser og beregninger forelægges Teknik & Miljøudvalget ved møde d. 5. marts 2024.
 4. stormflodspuljen ansøges om delfinansiering af genoprettende arbejder i muligt omfang, når ansøgningsmuligheden åbnes i Staten.
 5. der lægges politisk sag op om lånefinansiering når beløbene kendes og når lånemuligheden er åbnet i staten.Beslutning

Godkendt.


For indstillingen stemte Dorthe Egede Borg (V), Erik Rasmussen (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og Allan Tirsgaard (C), Finn Hansen (A) og Thomas Spange Olsen (Ø)


Imod stemte Lisette Lind Larsen (A), der finder at der ved punkt b) skal undersøges nye tekniske og evt. mobile forslag der kan supplere/udvide en løsning med udskiftelse og forhøjelse af betonmuren langs Strandvejen, i respekt for samspillet mellem stormflodssikring og herlighedsværdi langs stranden.

Fraværende: Ingen.199. Beslutning om besvarelse af Tilsynets høring om Faxe Forsynings indsamling af erhvervsaffald til genanvendelse

Resume

Tilsynet i Ankestyrelsen har anmodet Faxe Kommune om en udtalelse med henblik på at vurdere om der er anledning til at rejse en tilsynssag i forbindelse med Faxe Forsynings indsamling af erhvervsaffald til genanvendelse.


Byrådet skal tage stilling til indholdet af svaret til Tilsynet.


Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 12. oktober 2023 anmodet Faxe Kommune om en udtalelse med henblik på at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.


Baggrunden for Ankestyrelsens henvendelse er, at Forsyningstilsynet har henvendt sig til Ankestyrelsen med oplysning om, at Faxe Forsynings tilbud om indsamling af erhvervsaffald muligvis er en overtrædelse af et krav i miljøbeskyttelsesloven, hvorefter kommuner kun må tilbyde indsamling af erhvervsaffald fra virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings. Forsyningstilsynets vurdering skyldes, at Faxe Forsyning tilbyder flere ordninger med relativt store beholdervolumener, som virksomheder kan tilmelde sig.


De beholderstørrelser, som Forsyningstilsynet har henvist til, er de samme beholdere, som der indsamles husholdningsaffald i fra fx boligforeninger. Der er således ikke tale om, at Faxe Forsyning indsamler andre affaldstyper end hos husholdningerne, og affaldsbeholderne er også beholdertyper, som anvendes af husholdningerne. Erhvervsaffaldet afhentes sammen med andet husholdningsaffald, og der er derfor ikke særlige kørsler til indsamling af erhvervsaffald. På den baggrund vurderer administrationen, at ordningen er lovlig.


Ankestyrelsens henvendelse og udkast til svar er vedlagt som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling


Administrationen indstiller, at byrådet godkender udkast til svar på Tilsynets høring.


Beslutning

Anbefales med redaktionelle ændringer.


Fraværende: Ingen.200. Beslutning om årlig opfølgning på Sundhedspolitikken 2021-2025

Resume

Sundhedspolitikken 2021-2025 blev godkendt af Byrådet den i 2021, jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal udarbejdes en årlig opfølgning til fagudvalg og Byråd. Denne sag er opfølgningen for 2023. Fagudvalgene skal forholde sig til deres områdes specifikke bilag vedlagt denne sag.


Sagsfremstilling

I perioden den 4. -11. december 2023 skal fagudvalgene behandle opfølgningen på Sundhedspolitikken på deres områder. Denne sag ligger identisk på fagudvalgenes dagsordener i december. Der er vedhæftet bilag for hvert fagudvalg. Teknik & Miljøudvalget skal forholde sig til bilag 2 og bilag 3.


Sundhedspolitikken 2021-2025

Byrådets vision er at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats. Sundhedspolitikken indeholder mål for borgernes sundhed, som skal være med til at gøre de sunde valg nemmere i dagligdagen og gennem hele livet. For eksempel ved at skabe sunde rammer i nærmiljøet ved anlæggelse af cykelstier, legepladser, indførelse af røgfri udearealer, adgang til sund mad og forskellige indsatser til at løfte den mentale sundhed.
Sundhedspolitikken indeholder seks overordnede mål for en bedre sundhed i Faxe Kommune. Fagudvalgene har ikke nødvendigvis indsatser inden for alle temaer.


De overordnede mål i Sundhedspolitikken er:

 1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus
 2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære
 3. Mindre alkohol og nul stoffer
 4. Styrket mental sundhed
 5. Mad og gode måltider
 6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats


Status på centrenes indsatser i 2023

Med dette udgangspunkt fremhæves følgende succeser og udfordringer i indsatserne i 2023:


Eksempler på succeser:

 • Jobcenter Faxe har som led i et STAR-projekt (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) samarbejde med HR omkring fastholdelse af Faxe Kommunes medarbejdere, samt nedbringelse af det interne sygefravær.
 • Sundhed & Forebyggelses tilbud ”Motion i fællesskab” fusionerede med den lokale gymnastikforening i Karise
 • Demensenhedens træningsterapeuter samarbejdede med Sundhedsstyrelsen om Træningsguide For Mennesker Med Demens og er med i flere træningsvideoer
 • Øget samarbejde mellem foreningskonsulenten i Kultur og Fritid og en sundhedskonsulent fra Sundhed & Forebyggelse om et årligt fælles kursus i foreningsregi om alkohol og rusmidler mv.
 • Fra 1. januar 2024 kan botilbuddene under Socialpædagogisk Center Øst og Vest tilbyde deres borgere en læge, som er fast tilknyttet det enkelte botilbud tilsvarende ordningen på kommunens plejehjem. Det vil i høj grad styrke den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene og øge patientsikkerheden.
 • Sundhedsplejens tilbud til førskolebørn med overvægt er implementeret.
 • Alle kommunale plejehjem har opnået det Økologiske Spisemærke af bronze.


Eksempler på udfordringer:

 • Flere multisyge borgere, som er udfordret psykisk, socialt og økonomisk, og som er sværere at fastholde i et forløb.
 • Børn og unges mentale sundhed er fortsat stærkt udfordret.
 • Andelen af borgere med overvægt er fortsat en af de højeste i regionen.


Videre politisk proces

Som koordinationsudvalg har Senior & Sundhedsudvalget det politiske ansvar for den tværgående opfølgning på Sundhedspolitikken. Når alle fagudvalg har behandlet opfølgningen på områdernes indsatser, samles disse til en tværgående opfølgning. Den tværgående opfølgning præsenteres for Senior & Sundhedsudvalget den 17. januar 2024 forud for Byrådets endelige behandling den 31. januar 2024.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.


Indstilling

Administrationen indstiller, at opfølgningen godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

201. Orientering om oversvømmelser efter store regnmængder

Resume


I denne sag orienteres Teknik & Miljøudvalget om oversvømmelser som følge af store regnmængder i november 2023.


Sagsfremstilling

På mødet gives information om oversvømmelser på udvalgte lokationer som følge af de store regnmængder.


Håndtering af oversvømmelser er en kompleks opgave og kræver konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.


Ved oversvømmelser bør det først vurderes, om oversvømmelsen skyldes manglende vedligehold.


Hvis dette ikke er tilfældet, kan oversvømmelsen skyldes manglende kapacitet – eller at der er tale om oversvømmelse i lavning, hvor dræn, regnvandskloak eller fælleskloak ikke sikrer afvanding.


Ved henvendelse er kommunen pligtig til at vurdere, om oversvømmelsen skyldes manglende vedligehold.


Hvis dette ikke er tilfældet, er kommunen ikke pligtig til at gøre yderligere. Hvis kommunen vurderer, at der er tale om manglende kapacitet, kan kommunen f.eks. afholde møde med grundejere i oplandet og undersøge, om der er interesse for et reguleringsprojekt.


Uanset om det er manglende vedligeholdelse eller manglende kapacitet skal man være opmærksom på, at der kan være lange sagsforløb forbundet med at få lodsejere til at undersøge/vedligeholde defekte dræn. Det samme gælder, hvis der skal ske forøgelse af drænkapaciteten gennem et reguleringsprojekt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.202. Orientering om tids- og procesplaner for bygge- og anlægsprojekter besluttet i budget 2024

Resume

I denne sag gives orientering om processer og tidspunkter for gennemførelse af projekter, som er besluttet i kommunens anlægsbudget 2024 - 2027.


Sagsfremstilling

I nedenstående skema ses investeringsplanen for 2024 - 2027. I vedhæftede bilag ses investeringsplanen med forventede tids- og procestrin for de enkelte investeringer, herunder hvornår der forventes at skulle træffes politiske beslutninger om projekterne.


Sagen behandles i de politiske udvalg, som har projekter i anlægsbudget 2024 - 2027: Børn & Læringsudvalget (BLU), Plan & Kulturudvalget (PKU), Socialudvalget (SOU), Teknik & Miljøudvalget (TMU) samt Økonomiudvalget (ØKU).


Udvalg

Emne

2024

2025

2026

2027Beløb i hele tusind kr.

BLU

Kapacitetsudvidelse daginstitution Dalby

4.000

4.500BLU

Pulje renovering af legepladser

3.000

1.000

1.000

1.000

PKU

Anlægspulje til fritidsbrugere

1.700

1.700

1.700

1.700

PKU

Biografsal i Haslev

1.000

6.000PKU

Førslev lysanlæg

525
PKU

Renovering af den gamle sportshal i Faxe

500
SOU

Toilet- og badeforhold på Faxe Kollegiet

1.447
SOU

Indkøb af nødkald til Kildebo og overfaldsalarmer til Kildebo og P86

407
SSU

Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem

575
TMU

Asfaltering af veje

23.600

17.600

17.600

17.600

TMU

Dalgårdsvej (udvidelse af den smalle del)

6.000
TMU

Renover. broer og bygværker

4.000

4.000

4.000

4.000

TMU

Energistyring af kommunale bygninger med kunstig intelligens

4.000
TMU

Støjværn på Vestre Ringvej

3.604
TMU

Energioptimering kommunale bygninger

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Pulje til cykelstier (sti langs Bråbyvej i Haslev, statens finansierer 50%)

6.620

2.000

2.000

2.000

TMU

Renovering af fortove

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Udsk. instal/lyskilder kommunale bygninger

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Robotbaseret rengøring

2.000
TMU

Byggemodning/kloakbidrag Symbiosen

1.800
TMU

Pulje til Trafikhandlingsplan

1.000

1.000

1.000

1.000

TMU

Udvidelse af institutioner

1.000

1.000

1.000

1.000

TMU

Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise

747
TMU

Fortov Køgevej/Græsvej i Karise, sidste stykke.

575
TMU

Fortov i Karise fra tunnel til idrætshal

600
TMU

Toilet ved badebro i Faxe Ladeplads

600
TMU

Nye stibelægninger på eksisterende cykelstier

500

500

500

500

TMU

Kommunale udgifter til Borupvej ved stop 37

500
TMU

Svømmehal, anlægsmidler til at sikre, svømmehallen holdes kørende

500

500

500

500

TMU

Kloakseparering Kommunale ejendomme

360

360

360

360

TMU

Landsbypuljemidler

100

100

100

100

TMU

Bomme ved stier


500ØKU

IT-indkøb 2023

4.255

4.255

4.255

4.255

ØKU

Infrastrukturpulje

1.500
ØKU

IT-indkøb

1.000

1.000

1.000

1.000

ØKU

Opgradering af IT-systemer

900
ØKU

Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter

500

500

500

50085.415

52.515

41.515

41.515
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tallene i skemaet er justeret, så tidligere bevillinger er tillagt.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget, Socialudvalget, Teknik & Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.203. Orientering om ny køreplan på østbanen

Resume

Sporrenoveringen af Østbanen forventes færdig i juli 2024, og for at tiltrække flere passagerer har Movia for Region Sjælland udarbejdet forslag til en ny og forbedret køreplan indenfor den eksisterende økonomisk ramme.


Forslaget til køreplan har været i administrativ høring i Køge, Stevns og Faxe kommuner, og udvalget orienteres her om forslaget som blev behandlet på regionsrådets møde den 5. december 2023.


Sagsfremstilling

Baggrund


I den politiske budgetaftale 2024 fremgår, at Region Sjælland skal arbejde for, at flere skal bruge den kollektive trafik. Region Sjælland har investeret massivt i den kollektive trafik ved at gennemføre sporrenoveringen af Østbanen til ca. 800 mio. kr.

Renoveringen resulterer i, at der kan udarbejdes en ny og forbedret køreplan, som kan øge potentialerne i den kollektive trafik. Movia forventer, at en ny køreplanen kan tiltrække langt flere passagerer og samtidig holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.


Udgangspunktet for forslaget til køreplan har været at genetablere den tidligere kvarterdrift mellem Hårlev og Køge, men også på sigt indfri den politiske ambition om øget frekvens mellem Køge og Roskilde. Der er imidlertid endnu ikke sporkapacitet til kvarterdrift på den statslige strækning nord for Køge station.


Denne køreplan kan kun etableres ved, at toget fra enten Rødvig-grenen eller Faxe Ladeplads-grenen fortsætter fra Køge til Roskilde og den anden har endestation i Køge. Movia foreslår at toget fra Rødvig-grenen fortsætter til Roskilde, da det vurderes, at der er størst passagermæssigt potentiale i, at toget fra Rødvig-grenen i dagstid/hverdage kører direkte til Roskilde. Om aftenen og i weekenderne vil togene fra begge grene køre direkte til Roskilde.


Forslaget indebærer endvidere, at passagerer fra Faxe-grenen vil få kortere transporttid til Køge og optimalt skift til toget mod København. Administrationen vurderer derfor, at denne løsning er til gavn for pendlere til og fra Faxe Kommune.


Køreplanen er illustreret og fremgår af bilagene, hvor også regionens sagsfremstilling, med uddybning af økonomi, fordele og ulemper ligger.


Der skal tages stilling til ny køreplan i december 2023 for at køreplanen kan implementeres i 2024 blandt andet af hensyn til rekruttering af ekstra lokomotivførere.


Sporrenoveringen forventes afsluttet juli 2024, hvorefter Trafikstyrelsen skal godkende brugen af banen efter testkørsler, og det nødvendige antal lokoførere skal være tilstede. Lokaltog forventer, at det vil være muligt at iværksætte den nye køreplan senest ved ordinært køreplansskifte december 2024.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Supplerende sagsfremstilling

Seniorrådet bakker op om indstillingen.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.204. Orientering om forventet regnskab 2023 (FR3) for udvalget

Resume

I denne sag orienteres udvalget om hvordan årets økonomi ser ud.

På Teknik & Miljøudvalget forventes det at regnskabet for 2023 viser et overskud på omtrent 7 mio. kr. på driften samt et overskud på anlæg på ca. 28 mio. kr. Anlægsbudgetterne forventes at skulle overføres til 2024 for de igangværende anlægsprojekter.


Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets tredje og sidste forventede regnskab (FR3) for 2023.


FR3 viser et forventet merforbrug på driften i omegnen af 39 mio. kr., hvilket i store træk modsvarer størrelsen på midtvejsreguleringen i indeværende år, som ikke er udmøntet i budgetterne.

FR3 viser således en generel og markant forbedring af forventet regnskab 2023 i forhold til forventningen ved FR2.


I årets tidligere sager om forventet regnskab har det stået klart at kommunen er under et betydende og fortsat økonomisk pres. I løbet af 2023 er der derfor foretaget nødvendige tiltag for at bremse op, herunder det skærpede ansættelsesstop samt opbremsning og udskydelse af projekter. Og det ses tydeligt i FR3, at organisationen har formået at vende udviklingen. Situationen er fortsat alvorlig, men organisationen har ageret ansvarligt.


Siden FR2 er det lykkedes at reducere forventningen til årets regnskabsresultat med mere end 30 mio. kr. på driften, dette til trods for at det specialiserede voksenområde stadig ser et stigende aktivitetspres.


Som orienteret om i de månedlige nøgletalssager, er likviditeten fortsat under pres, dog ses det at 3-måneders likviditeten begynder at stige i takt med at indtægter for midtvejsreguleringen udbetales til kommunen og opbremsningstiltagene får effekt.


Var midtvejsreguleringen udmøntet til fulde – altså de resterende ca. 38 mio. kr., så ville FR3 og budget omtrent være i balance. På servicerammen forventes en minimal overskridelse på 2 mio. kr.


Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR3-sag, som behandles af økonomiudvalget den 12. december og i Byrådet den 18. december, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.


Økonomi på Teknik & Miljøudvalget

Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabellen, skønnes der et overskud i omegnen af 7,3 mio. kr.


Tabel 1: Viser Teknik & Miljøudvalgets budget samt forventet skøn for året på driften;


Herunder gives et par bemærkninger til enkelte dele af tabellen;

Ved vedtagelsen af budget 2023 blev der indarbejdet en tilpasning af den kollektive trafik på 0,5 mio. kr., som ventes at overholdes og dertil er desuden en forventning om et mindreforbrug i omegnen af 0,8 mio. kr. som søges overføres til 2024.


Der udvises generelt tilbagehold. Tidligere på året blev det besluttet at udvalget selv skulle kunne finansiere eventuelle udfordringer på el- og gas priser i år. Derfor blev flere projekter udskudt til senere udførelse eller aflyst og budgettet blev samlet flyttet fra ex. Grønne områder og Vejvedligeholdelse (Park & Vej) til Kommunale Bygninger hvor energiudgifterne afholdes. På nuværende tidspunkt ser det dog ikke ud til at der i år kommer et merforbrug, som der både var sidste år og i 2021. Dette skyldes at priserne ser ud til at have stabiliseret sig, samt at der fortsat er sænkede temperaturer i bygninger hvor det skønnes forsvarligt. Projekterne igangsættes ikke, for at imødekomme kommunens likviditetsmæssige udfordring.


Der er på flere områder undladt at genbesætte vakante stillinger - også udover de stillingskategoerier som indgik i indskærpelsen af ansættelsesstoppet. Dette betyder, at der fortsat er lavere service i et vist omfang i administrationsbygninger samt daginstitutioner. Ligeså i plejen af de grønne områder omkring kommunens bygningsmasse.


Disse besparelser er alle indregnet i ovenstående skøn.


Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2023 udgør ca. 69 mio. kr. og det vurderes realistisk at anvende ca. 40 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug omtrent 28 mio. kr. Det er vigtigt at præcisere at der i skønnet er medtaget hvad der forventes at blive anvendt i 2023 under forudsætning af, at anlægsbudgetterne i udgangspunktet er fuldt disponeret, og således skal overføres til 2024.


I foråret blev der besluttet, at flere bygninger skal energioptimeres og derfor konvertere til varmepumper, med tilskud fra Energistyrelsen. Projekterne når ikke at blive færdige i indeværende år, hvorfor tilskud først forventes modtaget i 2024 når anlæggene er afsluttet. Det forventes at der i 2023 kun afholdes rådgiverydelser.


Landsbypuljen vil erfaringsmæssigt først bliver indfriet i det efterfølgende år på grund af ansøgningsprocessen, der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. for Landsbypuljen 2023. På Landbypuljen og Statens nedrivningspulje for 2018 forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.


For de øvrige anlæg gives ikke yderligere beskrivelse i sagen her, men der henvises til bilag med budget og skøn for de enkelte anlæg.


Overførsler til 2024

Følgende overførselsprincipper er gældende for udvalget;

 • Decentrale enheder samt centre og sekretariater har overførselsadgang af mindreforbrug på op til 4% af budgettet,
 • Et merforbrug på decentrale enheder samt centre og sekretariater vil uden overgrænse overføres til næste budgetår, og der skal udarbejdes handleplaner for nedbringelse,
 • Der er overførselsret på politisk vedtagne projekter, eksternt finansierede projekter og leverancer som kommunen er kontraktligt bundet af,
 • Såfremt et anlægsprojekt (ej. etårige puljer) er i gang og der er afholdt udgifter inden årets udgang, vil et mer-/mindreforbrug kunne overføres til næste regnskabsår.


Tabel 2. Tabellen viser hvilke overførsler der på nuværende tidspunkt skal overføres til 2024.


100% overførsel

4% overførsel

Kan søges på anlæg

Teknik & Miljøudvalget, ialt til genbevilling i 2024

1,2 mio. kr. i mindreforbrug vedr. kollektiv trafik samt byfornyelse

0,4 mio. kr. på rammebudgetter

ca. 28 mio. kr. i mindreforbrug vedr. igangværende anlæg.Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY – både drift og anlæg.

Der er foretaget udmøntning af pulje til extraordinære elever, barselspulje samt pulje til MED-pladser. Bevillingen af disse medtages i den samlede sag til Økonomiudvalget og byrådet. Ialt har Teknik & Miljøudvalget modtaget 184.206 kr. fra Økonomiudvalgets budget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.
 2. udvalgets økonomi og eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

205. Orientering om godkendelse af takstblade 2023 for fælles, private vandværker

Resume

Med denne sag bliver Teknik & Miljøudvalget orienteret om, at Faxe Kommune skal godkende de fælles private vandværkers takster.


I 2023 har administrationen godkendt taksterne for 15 fælles private vandværker i Faxe Kommune.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i 2023 godkendt takstblade for 15 fælles private vandværker i alt. Takstbladene er offentliggjort på vandværkernes hjemmeside. Orienteringen sker med henvisning til Delegations- og kompetenceplan for Teknik & Miljøudvalgets område 2022-2025.


Den variable afgift til vandværker per ejendom ligger mellem 5,00 kr. - 14,63 kr./m3.

Den faste afgift ligger mellem 260,00 kr.– 2000,00 kr.

Den statslige afgift ligger fast på 6,37 kr./m3.

Tilslutningsbidrag for nye ejendomme ligger mellem 10.000,00 kr.-52.998,00 kr. Priserne er ekskl. Moms.


De fælles private vandværker fastsætter selv taksterne, og Faxe Kommune skal godkende taksterne.


Det enkelte vandværks seneste årsregnskab, budget og investeringsplaner ligger til grund for Faxe Kommunes godkendelse af taksterne. Faxe Kommune skal sikre, at taksterne er fastsat i forhold til vandværkernes regnskab og at regnskabet hverken er over -eller underfinansieret, så vandværkerne overholde ”hvile-i-sig-selv-princippet".


Herunder ses de godkendte takster for 15 private vandværker i 2023.


Vandværk


Vandafgift pr. kr. m3 eksl. Moms

Fast vandafgift kr. ekskl. Moms

Målerafgift kr. ekskl. Moms

Tilslutningsbidrag kr. ekskl. Moms

Dalby-Rode Vandværk


5,00

400,00

125,00

43.390,00

Egedevejens Vandværk


11,75

705,00

ingen

20.754,21

Fakse ladeplads Vandværk


7,75

575,00

100,00

29.698,33

Faxe Vandværk


5,50

550,00

ingen

32.609,00

Karise Vandværk


8,00

260,00

ingen

26.700,00

Kongsted Vandværk


5,00

420,00

ingen

25.578,00-58.672,00

Nielstrup Vandværk*


6,50

1050,00

ingen

30.000,00

Orup Vandværk


8,00

647,00

80,00

26.571

Rønnede Vandværk


7,12

524,10

142,00

26.855,00-48.78,007

Skuderløse Vandværk


4,50

550,00-950,00

ingen

15.800,00

St. Torøje-Smerup


10,50

800,00

ingen

27.481,00-30.813,00

Stubberup Vandværk


7,00

1320,00

ingen

10.000,00

Terslev Vandværk


12,00

1275,00

130,00

29.330,00-52.998,00

Vemmetofte Kloster Vandværk**


Alslev Vandværk**

D

Ebbeskov Vandværk**

D

Karise Permatopia Vandværk

D

14,63

820,00

ingen

14.400,00

Leestrup Vandværk

D

10,80

2000,00

ingen

20.000,00

Mosebølle Vandværk

D

8,50

700,00

ingen

15.000,00


*mangler at indsende takstblad etc. tal taget fra webside

** mangler at indsende takstblad etc.


D: Distributionsvandværk – køber vandet fra et andet vandværk og fordeler det (ingen egen indvinding)


Vandværkernes takstblade godkendes med hjemmel i Vandforsyningslovens §53, LBK nr. 602 af 10. maj 2022.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.


Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.206. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Teknik & Miljøudvalgets studietur i foråret 2024 afholdes den 13. og 14. maj.
 • Ekstraordinært udvalgsmøde den 23. januar 2024 om temaet, vand.
 • Tilladelse til udledning af opsuget regnvand fra sandfangsbrønde til 5 regnvandsbassiner.
 • Status om antal af overløb fra Faxe Forsynings kloakledninger siden 21. oktober 2023.
 • Takstforhøjelse af Handicapkørsel pr. 1. april 2024.
 • PFAS fra solcelleanlæg
  Etablering af solcelleanlæg skaber en række spørgsmål, om udvaskning af miljøfremmende stoffer som for eksempel tungmetaller og PFAS.
  Det er Miljøstyrelsens vurdering, at afsmitning af miljøfarlige stoffer til miljøet er lille, men at det afhænger af hvilke materialer det konkrete solcellepaneler består af. Det kan således ikke generelt afvises, at solceller kan medføre afsmitning af forurening til det omgivende miljø. Som eksempel til understøttelse af vurderingen, bruger Miljøstyrelsen en konkret undersøgelse af et solcelleprojekt samt PFAS-analyser af konkrete solceller og kabler. Der kan ses her: europeanenergy-mulighed-udvaskning-af-pfas-stoffer-fra-solcellepaneler-2022.pdf (mst.dk) og her: european-energy-risiko-for-grundvandsforurening-ved-solcellepark.pdf (mst.dk)
  Hovedkonklusionen er, at der i forbindelse med etablering og drift af solcelleanlæg er en lille eller meget lille risiko for forurening af miljøet. Risikoen omfatter blandt andet: Spild/læk af transformerolie og afsmitning fra hele og ødelagte solcellepaner. Der er ikke fundet PFAS i de undersøgte solpaneler, men det kan ikke udelukkes at det forefindes i mindre mængder. Solcelleanlæg er omfattet af miljøvurderingsloven, og i forbindelse med planlægningen bliver der lavet en miljøvurdering af de konkrete anlæg. I den forbindelse vil ansøger skulle redegøre for muligheden for risiko for spredning af miljøfremmede stoffer til miljøet.


Økonomi

ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af


Teknik & Miljøudvalget.

207. Lukkede meddelelser (Lukket)
208. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat den 3. oktober 2023

Sagsfremstilling

.


Indstilling


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. oktober 2023:

.