Teknik & Miljøudvalget - 16-01-2023

Referat
Dato:
Mandag, 16 januar, 2023 - 16:30
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A)

2. Godkendelse af mål for særlige indsatser vedrørende Faxe Spildevand

Resume

Faxe Forsyning har anmodet om, at Faxe Kommune som myndighed fastsætter mål for nogle særlige indsatser, som spildevandsselskabet varetager i forhold til bl.a. Gillesbækken og Faxe Å. Det vil give selskabet mulighed for at ansøge Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om tillæg til selskabets økonomiske ramme. Et tillæg vil give ekstra opkrævningsret hos forbrugerne. Det vil forbedre selskabets økonomiske muligheder for at udføre indsatserne.


Med denne sag skal der træffes beslutning om fastsættelse af mål for særlige indsatser, som efterfølgende vil blive indarbejdet i kommunens spildevandsplan, og som vil danne baggrund for konkrete krav til Faxe Forsyning om handlinger. Der kan i den forbindelse fastsættes yderligere mål end de ansøgte.


På Teknik & Miljøudvalgets møde deltager direktør for Faxe Forsyning, Marianne Almindsø Andersen og medarbejdere fra kommunens administration.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget behandlede sagen på et møde den 10. maj 2022 og besluttede, at administrationen skulle udarbejde konkrete forslag til mål med henblik på at løfte vandkvaliteten i vandløb og kystvande.


Med denne sag præsenterer administrationen forslag til konkrete mål.


Vedlagt som bilag er Faxe Forsynings notat af 28. april 2022 om baggrunden for ønsket om fastsættelse af mål.


Spildevandsselskabets økonomiske ramme fastsættes efter vandsektorloven (lov nr. 1693 af 16. august 2021) og bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber (nr. 2291 af 30. december 2020). Den økonomiske ramme er specificeret nærmere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Indberetningsvejledning til økonomiske rammer (2022).


Efter lovens § 8 og bekendtgørelsens § 11 kan selskabets økonomiske ramme øges med et tillæg for omkostninger til kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål.


Forsyningsselskabet kan søge om tillæg for indsatser, der fx fremgår af spildevandsplanen eller i øvrigt er fastsat, pålagt eller godkendt af kommunen.


Tillæg kan gives til dækning af udgifter til konkrete aktiviteter, som er egnet til og direkte forbundet med opfyldelse af disse mål.


Der er blandt andet følgende betingelser for, at der kan gives tillæg:

 • Målene skal være besluttet af kommunen som myndighed, og de skal være dokumenteret.
 • Målene skal være konkret formuleret. Beslutningen skal beskrive målet og eventuelt de konkrete tiltag, der skal iværksættes for, at målet nås.
  Det er ikke nok, at målet er generelt og overordnet formuleret, fx et mål om høj forsyningssikkerhed. Målet skal være mere konkret, fx et mål om etablering af nødforsyning for at forbedre forsyningssikkerheden.
 • Målene skal ligge ud over ordinær drift. Der skal være tale om omkostninger til nye aktiviteter, som de økonomiske rammer ikke allerede tager højde for.


Faxe Kommune har et ønske om, at Faxe Spildevand gør en særlig indsats for at sikre et bedre miljø i bl.a. Gillesbækken, som leder til Suså-systemet, og i Faxe Å-systemet. Begge er udfordret med hensyn til vandkvaliteten som følge af spildevandspåvirkning. Derudover har Faxe Kommune et ønske om at begrænse forureningen med PFAS.


Indsatserne kan være:

 • monitorering af spildevandsudledning og påvirkningen i vandløbene - fx ved måling af Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI),
 • opssporing af fejlkoblinger af spildevand til regnvand,
 • nedbringe/nedlægge regnbetingede overløb,
 • forbedre rensningen i eksisterende renseanlæg, og
 • måling af PFAS i spildevandsslam osv.


Baggrund

Faxe Kommune ønsker at gøre en særlig indsats i de to vandløbssystemer, fordi det er vandsystemer, som er tydeligt spildevandspåvirkede, og fordi Faxe Spildevand i forvejen gør en indsats her for at forbedre tilstanden i vandløbene. Desuden udleder begge vandsystemer til vandområder, som ikke lever op til deres målsætning om god økologisk tilstand, og hvor vi derfor er forpligtede til at gøre en særlig indsats. Faxe Kommune indgår i forvejen i et stort EU-projekt for at forbedre livsbetingelserne for den truede tykskallet malermusling i Suså-systemet. Faxe Kommune har lavet adskillige vandløbsgenopretningsprojekter i Faxe Å-systemet, og det udleder i Faxe Ladeplads, hvor der er store badevandsinteresser.


PFAS er en samlet betegnelse for en stor gruppe syntetisk fremstillede flourstoffer. Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende. I Danmark har der siden 2021 været stor fokus på problemerne med forurening med PFAS-stoffer. I bl.a. Faxe Å og i spildevandsslammet på Faxe Renseanlæg er der konstateret forurening med PFAS.


Konsekvenser

Fælles for mange miljømål er, at der kan være økonomiske konsekvenser for Faxe Forsynings gæld og takster og/eller kommunens økonomiske bindinger, f.eks. ved garantistillelse.


Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men hvis kommunen opstiller mål for Faxe Forsyning, der udvider deres låneramme, vil det have betydning for den kommunale økonomi, da kommunen er garant for forsyningens låneoptag. I sidste ende vil det have økonomiske konsekvenser for forbrugerne i form af takststigninger.


De mål, som bliver fastsat i denne sag, vil blive indarbejdet næste gang spildevandsplanen skal revideres.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at det godkendes, at Faxe Kommune fastsætter følgende mål for Faxe Spildevand:

 1. at spildevandspåvirkningen i Suså-systemet (Gillesbæk) skal mindskes selvom byen Haslev vokser
 2. at spildevandspåvirkningen i Faxe Å skal mindskes
 3. at slam fra Faxe Spildevands renseanlæg med PFAS over vejledende grænseværdier ikke må bidrage til jordforurening.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet bakker op om målene for Faxe spildevand.

Beslutning

1.-2. Anbefalet med den tilføjelse, at Gillesbæk og Faxe Å opnår god økologisk tilstand og biodiversitet.

3. Anbefalet.

4. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at hvis Forsyningssekretariatet godkender miljømålene, følges der op med en drøftelse mellem Teknik & Miljøudvalget og Faxe Forsyning i forhold til en nærmere konkretisering af mål for PFAS samt en drøftelse om en implementeringsplan for punkt 1-3.


Fraværende: Ingen.3. Godkendelse af Busplan 2023 - forslag til ruter og køreplaner

Resume

Teknik & Miljøudvalget godkendte på sit møde den 6. september 2022 administrationens forslag om at overtage driften af buslinje 263 mellem Haslev og Faxe by fra Region Sjælland og samtidig overlade det fulde driftsansvar for buslinje 630R mellem Faxe Ladeplads og Faxe Syd Station til regionen. Regionsrådet har på sit møde den 7. november 2022 godkendt byttet.


Udvalget ønskede endvidere at få fremlagt oplysninger om passagertal, fremtidige ruter og forslag til køreplan, hvilket bliver præsenteret med denne sag.

Sagsfremstilling

Buslinje 263 mellem Haslev og Faxe Bystation

Med indførelse af halvtimesdrift mellem Næstved og København den 11. april 2023 vil Haslev blive et attraktivt knudepunkt for den kollektive transport i Faxe Kommune. Region Sjælland har på regionsrådsmødet den 7. november 2022 godkendt at bytte betalingsforpligtelser med buslinje 630R mellem Faxe Syd Station og Faxe Ladeplads Station, og med kommunens overtagelse af buslinje 263 bliver det muligt at indføre halvtimesdrift på hverdage i myldretiderne, men det kræver, at der træffes nogle valg.

Nogle køreplaner er lette at lægge, mens der i andre tilfælde skal træffes nogle valg om hvilke korrespondancer, der skal tilgodeses. En skolebus skal være ved skolen 10 minutter før ringetid om morgenen og køre 10 minutter efter om eftermiddagen, en enkelt opgave, mens eksempelvis linje 263 bedst muligt skal korrespondere med toget mod Køge og Næstved og linje 440R mod Ringsted i Haslev samt linje 630R mod Faxe Syd og Faxe Ladeplads på Faxe Bystation.

Det har ikke kunnet lade sig gøre at få alt til at gå op i en højere enhed. Det var meningen, at togene på Lille Syd skulle krydse hinanden på Haslev Station, men dette har ikke kunnet lade sig gøre, idet toget skal igennem et "nåleøje" mellem Køge og Køge Nord stationer, og køreplanen på Lille Syd er derfor tilpasset herefter. Det er dog lykkedes at tilrettelægge en køreplan, som betyder, at bussen fra Faxe ankommer til Haslev Station 6 minutter før afgang mod Køge/København, mens der desværre vil være 20 minutters ventetid for tog mod Næstved. Det er også lykkedes at skabe korrespondance med linje 440R, så strækningen Faxe-Haslev-Ringsted kan benyttes i begge retninger uden ventetid og busskift i Haslev.

På Faxe Bystation er situationen den, at passagerer fra Haslev, der skal videre mod Faxe Ladeplads, kan stige lige over i linje 630R og fortsætte rejsen uden ventetid. Den modsatte vej er situationen desværre, at bussen mod Haslev kører 5 minutter før bussen fra Faxe Ladeplads ankommer til Bystationen. Det er meget uhensigtsmæssigt og lyder som noget, der nemt kan koordineres, men det er desværre ikke muligt at ændre af hensyn til korrespondance med tog og bus i Haslev.

Det er administrationens vurdering, at køreplanen bør målrettes togforbindelsen i Haslev. Det er her, det største potentiale ligger, og når Østbanen forhåbentlig snart skal renoveres, skal togene på Østbanen erstattes af togbusser med heraf følgende ændringer i køreplanen for linje 630R.

Rute 90 - Gymnasiebussen - nedlægges, da den kører samme strækning som linje 263, og eleverne her vil blive tilbudt flere afgange morgen og eftermiddag. Midlerne til drift af Rute 90 indgår i opgraderingen af linje 263. Dog vil der blive behov for en morgenafgang mellem Faxe Ladeplads og Faxe Bystation, så elever til 10. klasse, gymnasiet og Haslev Privatskole ikke får ventetid på Faxe Bystation.

Movia skal på baggrund af udvalgets beslutning gennemregne økonomien i omlægningen af linje 263, men det er næppe sandsynligt, at der vil være midler til drift om søndagen.

Udkast til køreplaner er vedhæftet som bilag.


Betjening i Faxe By samt i og omkring Haslev

Økonomien til opgradering af linje 263 findes ved at inddrage køreplantimerne på linjerne 261, 265, 267 og 287.

Linje 261 nedlægges som bybus i Faxe by, hvor den på nuværende tidspunkt kører hver halve time og med begrænsede passagertal, som det fremgår af bilagene, men linje 263 omlægges til at køre via Rådhusvej til Faxe Sundhedscenter og Bibliotek/Borgerservice samt Kulturmuseum Øst. Der vil således være direkte forbindelse til og fra Sundhedscentret og Rønnede/Haslev. Der vil fremover ikke være bybusdrift syd for Rådhusvej, eksempelvis Lindegårdsparken, men passagerer herfra vil kunne benytte stoppestederne på Schjølervej og Rådhusvej. Der vil heller ikke være direkte forbindelse mellem Faxe Syd Station og sundhedscentret. Ligeledes vil Rønnedevej i Faxe by ikke blive betjent af linje 263, men af linje 630R mod Rønnede og Næstved. Borgere på Rønnedevej, som vil til Haslev, skal benytte stoppestedet på Faxe Bystation eller Rådhusvej ved Sundhedscentret. Denne ændring er nødvendig for at skabe køreplanminutter og økonomi til halvtimesdrift på linje 263.

Administrationen vil i samarbejde med Movia og Region Sjælland arbejde på at forbedre skiftemulighederne i Faxe by, men indtil videre vil scenariet være som netop skitseret.

Fire skolebusafgang på linje 287 mellem Faxe og Mosebølle vil blive betjent gennem kommunens direkte aftale med DitoBus Servicetrafik.


I Haslev-området vil linje 265 fremover køre én gang i timen direkte mellem Haslev og Terslev. Der vil fortsat være aftenbetjening af Terslev frem til kl. 22.00, og transporttiden mellem Haslev og Terslev reduceres hermed fra 25 minutter til 10 minutter. Strækningen mellem Terslev og Ørslev i Ringsted Kommune vil ikke kunne betjenes. Skolebusafgangene vil blive betjent gennem kommunens direkte aftale med DitoBus Servicetrafik.

I selve Haslev by ændres linje 267, som i øjeblikket kører en ringrute fra stationen via "Vængerne"-Lysholm-Teestrupvej og Nygade til stationen. Ruten afkortes, så den vil komme til at køre direkte mellem stationen og de nye udstykninger ved Lysholm og direkte retur via Troelstrupvej. Der bliver afgang én gang i timen i myldretiderne, og transporttiden mellem Lysholm og station bliver på 7-8 minutter. Det er administrationens vurdering, at der vil være potentiale i at tilbyde borgerne i de nye bydele en direkte transport til og fra stationen. Der vil være uændret drift med linje 266 i den østlige del af Haslev.

Nye køreplaner for linje 265 og 267 er endnu ikke udarbejdede, men ankomster og afgange vil også her korrespondere med bus og tog på Haslev Station.


Hvis ovennævnte opgraderinger skal kunne gennemføres, vil det ikke være muligt at nedlægge linje 265 i Movia regi fra december 2024, da disse køreplantimer er nødvendige for etablering af halvtimesdrift på linje 263. Når den eksisterende kontrakt med Movia udløber, overflyttes køreplantimerne til den eksisterende Movia-kontrakt der løber frem til sommeren 2027.


Linje 264 mellem Haslev og Karise

Linje 264 kører én gang i timen på hverdage og er på nuværende tidspunkt planlagt efter Østbanen, idet togene krydser hinanden i Karise. Det betyder, at bl.a. elever til gymnasiet, 10. klasse og privatskolen ankommer til Haslev kl. 7.28 om morgenen. Hvis denne køreplan fastholdes, vil der være 22 minutters ventetid på tog mod Køge og 8 minutter mod Næstved. Om eftermiddagen 24 minutter med tog fra Køge og stadig kun 8 minutter for passagerer fra Næstved.

Hvis køreplanen derimod vendes og planlægges efter toget i Haslev, vil pendlerne få 4-5 minutters skiftetid til og fra Køge, mens passagerer til og fra Næstved må vente 18-19 minutter. Skift til bussen til og fra Ringsted forbedres ligeledes. Eleverne til og fra uddannelserne i Haslev vil spare 20 minutter om morgenen. Midt på formiddagen vendes køreplanen for at skabe bedst mulig forbindelse for togpassagerer mod Dalby.

Ændringen vil også have betydning for elever til og fra Druestrup Friskole, hvor elever fra Karise vil ankomme 8.30 i stedet for nu 8.10. Elever fra Haslev, som på nuværende tidspunkt ikke kan bruge bussen eller har lang ventetid om morgenen, vil til gengæld kunne være på friskolen kl. 8.10.

På Karise Station vil passagerer mod Køge og Faxe Ladeplads får 8-9 minutters skift, hvilket ikke nødvendigvis er problematisk, da det vil give sikrere skift i forhold til den nuværende køreplan, som er meget stram, hvorfor bussen ofte er forsinket i myldretiderne. Passagerer fra Køge og Faxe Ladeplads må vente 24 og 25 minutter. Det er dog administrationens vurdering, at det ikke vil få større betydning, idet borgere fra Dalby til og fra Køge vil benytte alternative ruter.

Efter aftale mellem Region Sjælland og Køge Kommune omlægges linje 120A mellem Præstø og Køge nemlig pr. 11. april 2023, så ruten fra Dalby kører via Tureby Station, hvor det er muligt at skabe korrespondance med tog såvel mod Køge som mod Næstved. Det er administrationens vurdering, at denne rute vil være attraktiv for borgere i Dalby, og forbindelsen mod Køge/København forbedres yderligere, hvis Faxe Kommune som ovenfor beskrevet målretter køreplanen mod toget i Haslev. Herved skabes reelt afgang fra Dalby til og fra Køge/København hver halve time henholdsvis via Haslev og Tureby.

Udkast til køreplan er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Movia skal gennemregne ændringerne, men antallet af køreplantimer forudsættes ikke forhøjet, hvorfor driftsudgifterne forventes at være uændrede.

Det er naturligvis forventningen, at flere vil benytte de forbedrede tilbud, men det vil ikke være realistisk at budgettere med øgede billetindtægter før ud i overslagsårene.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at forslaget om fremtidig betjening af Faxe by samt Haslev og omegn - buslinjerne 261, 265, 267 og 287 - godkendes,
 2. at forslaget til rute og køreplan for ny buslinje 263 godkendes, eller
 3. at forslag 1 og 2 afvises, så der køres uændret på de nævnte ruter, bl.a. med timedrift på buslinje 263,
 4. at forslaget om at målrette køreplanen for buslinje 264 efter toget i Haslev godkendes, eller
 5. at nuværende køreplan på buslinje 264 med korrespondance i Karise fastholdes.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet er tilfredse med, at der indtænkes busser i nærområderne.

Beslutning


1. Ikke godkendt.


2. Ikke godkendt.


3. Godkendt.


4. Ikke godkendt.


5. Godkendt.


Frem mod de kommende budgetforhandlinger undersøger administrationen:

- muligheder for at udvide busrute 263 og 264 til halvtimes drift

- potentialer ved at ændre fra store busser til små busser.Fraværende: Ingen.


4. Orientering om muligheder for gratis kollektiv trafik

Resume

I forbindelse med behandling af "Busplan 2022" på udvalgsmødet den 6. september 2022 udtrykte udvalget ønske om at undersøge muligheden for gratis kollektiv trafik i Faxe Kommune.

Administrationen fremlægger her resultatet af de hidtidige undersøgelser.

Sagsfremstilling

Ordninger på Fyn og i Jylland

Gratis kollektiv trafik var et tilbud til borgerne i Ikast Kommune før kommunesammenlægningen, og ordningen er blevet videreført i Ikast-Brande efter kommunalreformen.

Administrationen har derfor holdt møde med Ikast-Brandes kommunes trafikplanlægger, som oplyste, at ordningen blev indført for at fastholde elever til en del ungdomsuddannelser, der havde og har til huse i Ikast. Helt lavpraktisk har det betydet, at elever skulle betale for at komme på uddannelse i Herning eller Silkeborg, men har kunnet køre gratis til og fra Ikast, og dette har angiveligt været medvirkende til at fastholde de unge.

På samme vis kan borger i landdistrikterne benytte skolebusserne gratis, men skolebussernes køreplaner er primært rettet mod skolernes ringetid og har få afgange – ganske som i Faxe Kommune. En bybus kører tre små ringruter i Ikast by og medtager bl.a. borgere til læge og aktivitetstilbud – i det omfang borgernes fysik tillader.

Ordningen har fungeret i så mange år, at man ikke har tal på, hvad de mistede billetindtægter egentlig koster kommunen, men det er vurderingen, at de gratis busser ikke har tiltrukket nye passagerer, men brugerne benytter busserne oftere end før.

Det er Trafikselskabet Midttrafik, der udbyder og opererer ruterne, og der stilles ikke så høje miljøkrav som Øst for Storebælt, hvilket hidtil har været med til at holde priserne nede. Overblik over ruterne i Ikast-Brande Kommune ligger som bilag men links til ruter og køreplaner.

Ringkøbing/Skjern Kommune samt Lemvig Kommune kører tilsvarende ordninger, så i Midttrafik er der øjensynlig ingen problemer med at tillade gratiskørsel. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det i henhold til "Lov om Trafikselskaber" er det lokale trafikselskab, der skal varetage den kollektive trafik i regionen. Det er således ikke muligt at køre de åbne ruter med egne busser, hvilket i øvrigt ville kræve ressourcer til kommunal administration.

I Odense kører en gratis ”City-Bus” i en ringrute i udkanten af og rundt om centrum. Busserne kører hvert 10. minut hverdage mellem 9 og 17 samt lørdage mellem 11 og 16. Rutens formål er angiveligt at give borgerne nem adgang til besøg og shopping.

Der er under én kilometer fra den ene til den anden ende af Odense ”City”, og administrationen finder derfor ikke ordningen relevant i Faxe-regi, hvorfor ”City-Bus” ordningen ikke er yderlige undersøgt.

Faxe Kommune

Det kollektive rutenet i Faxe Kommune består af Lille Syd (DSB), Østbanen (Lokaltog/Region Sjælland), tre regionalt finansierede busruter, syv kommunalt finansierede ruter samt ni skolebusruter, der køres af kommunens direkte operatør, DitoBus Servicetrafik.

Det er allerede gratis at benytte de skolebusruter, der køres af DitoBus Servicetrafik, og her er én morgen- og to til tre eftermiddagsafgange, alle målrettet skolernes ringetider.

Movia oplyser i sit sidste nye estimat, at der i 2023 forventes billetindtægter på 3,7 mio. kr. på de syv busruter. Dette beløb er med til at danne grundlag for årets budget og betyder, at budgettet til kollektiv trafik skal tilføres 3,7 mio. kr. i 2023, hvis der skal tilbydes gratis kollektiv trafik på de kommunale ruter.

Det er Movias bestyrelse, der suverænt bestemmer, om der kan gives tilladelse til gratis kollektiv trafik i trafikselskabets område. Der er ingen fortilfælde – ud over enkelte større arrangementer af få dages varighed – og administrationen har ikke været i kontakt med Movia om spørgsmålet, men vil naturligvis rette henvendelse, hvis udvalget mener at kunne skaffe indtægtsmæssig dækning for gratiskørsel.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indførelse af gratis kollektiv trafik i Faxe Kommune vil kræve, at budgettet til området hæves med 3,7 mio. kr. om året.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.


5. Beslutning om proces for udarbejdelse af ny cykelstrategi

Resume

Det fremgår af budgetaftalen 2023-2026, at den eksisterende strategi for cykelstier skal kraftigt revideres frem mod budget 2024-2027.


Teknik & Miljøudvalget skal med denne sag træffe beslutning om, hvorvidt vedtagelsen af kommunens næste cykelstrategi skal foregå i 2023 eller 2024.


Center for Plan & Miljø anbefaler, at vedtagelsen af kommunens næste cykelstrategi foregår i 2024, så det er muligt at sammentænke cykelstrategien og trafikhandlingsplanen for perioden 2025-2028, hvilket vil skabe en synergi mellem de to planlægningsværktøjer. Herved får udvalget ligeledes mulighed for at drøfte de enkelte temaer i strategien grundigt i løbet af 2023.


Sagsfremstilling

Kommunens nuværende cykelstrategi blev udarbejdet i 2017. Strategien er en lokal kommunal indsats, der bl.a. indeholder tiltag for at fremme cyklisme i kommunen, se bilag 1. Tiltagene er som udgangspunkt enten gennemført eller indarbejdet i den nuværende trafikhandlingsplan for 2021-2024, se bilag 2.

Det fremgår af budgetaftalen 2023-2026, at den eksisterende strategi for cykelstier skal kraftigt revideres frem mod budget 2024-2027, så det er muligt i forbindelse med næste års budgetforhandlinger at lægge en ambitiøs plan for udbygning af kommunens cykelstier til glæde for kommunens indbyggere og for at understøtte øget cykelturisme i kommunen.

Teknik & Miljøudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt vedtagelsen af kommunens næste cykelstrategi skal foregå i 2023 eller 2024.

Center for Plan & Miljø anbefaler, at vedtagelsen af kommunens næste cykelstrategi foregår primo 2024, så det er muligt at sammentænke cykelstrategien og trafikhandlingsplanen for perioden 2025-2028. Ved at sammentænke cykelstrategien og trafikhandlingsplanen kan der skabes en synergi mellem de to planlægningsværktøjer, så de understøtter hinanden. Derudover vil en synkronisering af planperioden for cykelstrategien og trafikhandlingsplanen give et bedre overblik i forhold til indsatsen for at fremme cyklisme i kommunen. Center for Plan & Miljø anbefaler dertil, at cykelstrategien fremadrettet revideres hver gang trafikhandlingsplanen revideres, hvert 4. år.

Center for Plan & Miljø anbefaler ligeledes, at cykelstrategien fremadrettet primært fokuserer på de tiltag, som Center for Plan & Miljø kalder de "bløde" værdier, og at de fysiske tiltag i forhold til infrastrukturen fastholdes i trafikhandlingsplanen. Herved kan der sikres et tydeligt administrationsgrundlag for planlægningen af denne fremadrettede indsats i forhold til at fremme cyklisme med henblik på at skabe optimale trafikale forhold.

Administrationen foreslår, at Teknik & Miljøudvalget på mødet i februar eller marts har en temadrøftelse om den kommende cykelstrategi, hvor udvalget får mulighed for indgående at drøfte indsatsområdet for at fremme cyklisme i kommunen, inden udkastet til cykelstrategien udarbejdes.

Hvis Teknik & Miljøudvalget beslutter, at vedtagelsen af kommunens næste cykelstrategi foregår i 2024, anbefaler administrationen - indtil 2025 hvor cykelstrategien træder i kraft - følgende:

 • Den nuværende cykelstrategi indeholder tiltag for at forbedre trafiksikkerheden for cyklisterne, som Center for Plan & Miljø kalder for de "bløde" værdier, og som stadig kan gennemføres frem mod 2025. Tiltagene kan eksempelvis være at deltage i nationale trafikkampagner og afholdelse af cyklistkurser på skolerne.
 • Den nuværende trafikhandlingsplan indeholder ligeledes tiltag for at forbedre trafiksikkerheden for cyklisterne, som eksempelvis kan være sikring af stikryds og nye cykelstier. En række af disse tiltag er gennemført, men der er stadig indsatser, som kan gennemføres frem til 2025.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at vedtagelsen af kommunens næste cykelstrategi foregår i 2024, hvor kommunens næste trafikhandlingsplan også skal vedtages for perioden 2025-2028, og fremadrettet revideres hver gang trafikhandlingsplanen revideres, hvert 4. år
 2. at cykelstrategien fremadrettet primært fokuserer på de tiltag, som Center for Plan & Miljø kalder de "bløde" værdier, og at de fysiske tiltag i forhold til infrastrukturen fastholdes i trafikhandlingsplanen
 3. at Teknik & Miljøudvalget holder en temadrøftelse om kommunens næste cykelstrategi
 4. at de "bløde" værdier og tiltag i trafikhandlingsplanen fortsat gennemføres, indtil den næste cykelstrategi træder i kraft.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet ser frem til at blive inviteret til at deltage i udvalgets temadrøftelse om den nye cykelstrategi.

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at administrationen fortsat arbejder med at søge puljemidler til cykelstiprojekter.


Fraværende: Ingen.


6. Beslutning om godkendelse af forslag til spildevandstillæg om kloakering af Moltkesvej og Koldinghus Allé i høring

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget træffe beslutning om at godkende forslag til Spildevandstillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2022-2026 - Moltkesvej og Koldinghus Allé. Hvis spildevandstillægget godkendes, sendes det efterfølgende i otte ugers høring.


En ejer af flere ejendomme på Moltkesvej og Koldinghus Allé ønsker at forbedre spildevandsrensningen ved at kloakere ejendommene. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.


Sagsfremstilling

En ejer af ejendomme på Moltkesvej og Koldinghus Allé ønsker at kloakere flere af sine ejendomme. Ejendommene er omfattet af den gældende spildevandsplan, under ejendomme i det åbne land, der skal forbedre spildevandsrensningen. Da ejer ønsker at efterkomme påbud om forbedret spildevandsrensning ved at kloakere ejendommene, skal der udarbejdes et tillæg til spildevansplan.


Området bliver spildevandskloakeret, og regnvandet bliver afledt som hidtil.


Projektet er forelagt Faxe Forsyning, der vurderer, at det er økonomisk forsvarligt for dem at lave projektet.


Udkastet til spildevandsplanstillægget er udarbejdet i september 2022, og det er sendt til kommentering hos ejer og Faxe Forsyning. Udkastet er vedhæftet som bilag.


Når spildevandstillægget har været i otte ugers offentlig høring, forventer administrationen, at det kan blive vedtaget i begyndelsen af 2023.


Lov grundlaget er:

Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021.

Lov om afgift af spildevand, jf lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget til spildevandstillægget for Moltkesvej og Koldinghus Allé godkendes.Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. november 2022, pkt. 178:

Sagen blev udsat.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


7. Beslutning om pleje af grønne arealer 2023

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget træffe beslutning om serviceniveauet for kommunens grønne områder, pladser og rabatter i byområder i 2023.

Som udgangspunkt anbefaler administrationen at fortsætte driften fra de foregående år med uklippet naturgræs på de arealer, der ikke bliver anvendt til aktiviteter. Der suppleres med såede hjemmehørende danske blomster, der i endnu højere grad kan fremme biodiversitet (det vil sige variationer af liv naturen).

Græsset bliver klippet hver anden uge i vækstsæsonen på arealer, der bliver anvendt til aktiviteter. Der vil desuden blive klippede stier i nogle af arealerne med højt græs.

Som et nyt forsøg i 2023 tilplantes udvalgte eksisterende plantekummer med hårdføre tørketålende planter.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme har ansvaret for drift og vedligehold af kommunens grønne arealer på matrikler ved kommunale bygninger og på offentlige arealer og pladser i byer og på vejarealer. Det er Park & Vej, som er en del af Center for Ejendomme, der udfører driften.

Driften på arealer ved bygninger, skoler og institutioner bliver aftalt individuelt med brugerne, og driften på kommunens boldbaner bliver aftalt med Center for Kultur og Fritid. Disse arealer er således ikke en del af denne sag.

I 2019 blev der reduceret i plejen af en række af kommunes grønne områder, vejrabatter, pladser og øvrige arealer i tilknytning til veje og stier i byerne. Dette serviceniveau har været vedtaget for de efterfølgende år 2020 - 2022. Reduktionen blev primært opnået ved at undlade græsslåning på arealer, der ikke bruges til aktiviteter. Arealer, der bliver brugt til boldspil eller lignende, bliver slået hver 14. dag i vækstsæsonen. Administrationen anbefaler, at dette serviceniveau fortsætter i 2023. Det betyder, at der kun bliver slået græs på de arealer, der bliver anvendt til aktiviteter.

Der indfinder sig efterhånden flere hjemmehørende arter på de uklippede græsarealer. Park & Vej udførte desuden forsøg med at så blomster på nogle delarealer i 2022. Dette foreslår administrationen, at der fortsættes med i 2023 suppleret med optimering af såbede og såtidspunkt for bedre resultat. Der fortsættes med "Faxe-blandingen" med lave hjemmehørende engplanter. Blandingen er lavet i samarbejde med biologerne fra kommunens naturteam og består udelukkende af arter, der er karakteristiske for området. Der er kun valgt lave urter for at tilgodese oversigtsforhold i vejrabatter.

Som noget nyt i 2023 vil Park & Vej gerne forsøge med at tilplante enkelte eksisterende plantebeholdere med hårdføre hjemmehørende arter, som ikke vil blive vandet.

Kort over de konkrete områders kategorier for serviceniveauet er vedlagt som bilag, og det kan også læses ved brug af webGIS.


Driftsformerne på kortbilag bliver fremover kaldt:


Park (grøn): Jævnlig klipning af græsset hver 14. dag så arealet kan bruges til boldspil og lignende.

Rabat (gul): 2 gange årligt for at sikre fremkommelighed (sommer 1 gang, efterår 1 gang).

Natur (orange): 0 – 1 gang årligt, der blot skal tjene som "noget grønt at kigge på" uden at springe i skov. Arealerne klippes 1 gang, hvis de er ved at springe i skov.

Blomster (blå): 0 klipninger, udsåning af 2 forskellige flerårige blomstrende arter for at skabe bedre forhold for bier, sommerfugle og andre smådyr.

Øvrige grønne elementer (rød): Fx buske, søer m.m.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen vurderer, at såning af flerårige planter på arealer vil medføre, at der ikke i samme omfang skal klippes ned i de efterfølgende efterår. Investeringen i frø og såning vil derfor tjene sig ind igen de næste par år.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at de foreslåede serviceniveauer for pleje af grønne områder i 2023 godkendes.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet er tilfredse med udkastet til pleje af grønne arealer i 2023.

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at områder, der er egnede som kælkebakker, bliver slået op til vintersæsonen.


Fraværende: Ingen.


8. Godkendelse af plejeplan for Natura 2000-området ved Gammellung

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende den fremlagte plejeplan for Gammellung.


Faxe Kommune har siden 2015 deltaget i EU LIFE-projektet RigKilde, som har til formål at bevare og skabe bedre vilkår for nogle af de mest værdifulde, sjældne og truede arter og naturtyper inden for kommunernes Natura 2000-områder. Faxe Kommune indgår i samarbejdet med moseområdet Gammellung, hvor projektet har været med til at skabe bedre rammer for udvikling af ny natur og naturpleje på de privatejede arealer. Plejeplanen er udarbejdet for at sikre en positiv udvikling af naturen i Gammellung.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Danmark har, jf. statens Natura 2000-planer, en bunden opgave med at bevare og forbedre forholdene for naturtyper og arter, som er sjældne, truede eller karakteristiske i de såkaldte Natura 2000-områder. For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet en Natura 2000-plan med målsætninger og indsatsretningslinjer for området. Kommunerne skal herefter arbejde på at få planerne gennemført på ikke statslige arealer.


Vi har derfor i perioden 2015-2022 deltaget i det EU-finansierede projekt LIFE RigKilde sammen med 8 andre kommuner samt Miljø - og Naturstyrelsen. Projektet har haft fokus på at forbedre kvaliteten af naturen i rigkær, kildevæld, og avneknippemoser samt skabe forudsætninger for, at naturtyperne kan brede sig i Natura 2000-områderne. Faxe Kommune har deltaget med et projektområde ude i mosen ved Gammellung, og det omfatter primært private arealer. En del af den projektaftale, som Faxe Kommune har indgået med EU er, at vi skal politisk godkende en plejeplan, som beskriver den efterfølgende pleje i projektområdet.


I projektet er der foretaget flere naturplejeprojekter herunder rydning af opvækst samt etablering af to græsningsfolde. Offentlighedens adgang til arealerne er blevet forbedret ved slåning af stier og opsætning af informationstavler. Og derudover er der blevet udført forundersøgelser, som skulle afdække mulighederne for at forbedre de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung.


Plan for den fremtidige drift


Alle initiativerne i Faxe Kommune er gennemført, og nu mangler vi kun at sikre naturplejen i områderne efter, at LIFE-projektet er afsluttet. En fortsat positiv udvikling af naturen i Gammellung sikres ved, at der er blevet udarbejdet en plan for naturplejen for en 10-årig periode. Planen skal vedlægges som bilag til den senest godkendte, kommunale handleplan for Natura 2000-område nr. 163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose".


Planen beskriver følgende:

 • Hvilke tiltag der er gennemført som del af LIFE RigKilde-projektet.
 • Målsætninger og retningslinjer for den fremtidige naturpleje i Gammellung.
 • Plan for vedligeholdelsen af deaf forundersøgelser for at afdække muligheden for forbedring af de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung. tekniske anlæg.
 • Oversigt over indgåede aftaler med private lodsejere og dyreholder.


Planen resulterer ikke i yderligere forpligtelser for lodsejerne ud over de aftaler, der er indgået som led i EU-projektet. Planen har derfor heller ikke været sendt i offentlig høring, da plejeplanen ikke medfører en væsentlig ændring af den gældende Natura 2000-handleplan, idet den understøtter handleplanens formål og de planlagte indsatser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at plejeplanen godkendes.


Beslutning Teknik & Miljøudvalget den 8. november 2022, pkt. 177:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling 14. december 2022

Plejeplanen for Gammellung Mose er blevet fremlagt for og godkendt af Teknik & Miljøudvalget d. 8. december 2022. Ifølge Delegations- og kompetenceplanen skal planen endeligt godkendes af Byrådet, samt fremlægges for Økonomiudvalget. Til plejeplanen er der blevet udarbejdet en mindre rettelse om, at kommunen kan godkende, at dyrene udsættes tidligere eller hjemtages senere fra arealerne. Dette kun, hvis det bidrager til en positiv naturudvikling af området, og under hensyntagen til dyrenes trivsel. Tilføjelsen fremgår under punkt 5.4 om retningslinjer for driften af arealet, som starter på side 10. Her er der sket en tilføjelse til den øverste retningslinje. Denne tilføjelse vil ikke føre til økonomiske ændringer i forbindelse med vedtagelse af planen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 225:

Økonomiudvalget tilbagesendte sagen til Teknik & Miljøudvalget.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


9. Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning - område Sclerosehospitalet

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget godkende Haslev Fjernvarmes projektforslag om fjernvarmeforsyning af et område ved Sclerosehospitalet. Godkendelsen sker i henhold til varmeforsyningsloven. Faxe Kommune har vurderet, at projektet med fordel kan gennemføres, da det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Forslaget har været i høring, og der er ikke indkommet indsigelser.


Teknik & Miljøudvalget har kompetence til at godkende projektforslag endeligt, byrådet orienteres, jf. beslutning på udvalgets møde den 16. august 2022.


Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme har søgt om godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område ved Sclerosehospitalet.


Området er i dag udlagt som gasområde. I området er der 8 ejendomme, som bliver varmeforsynet med naturgas.


Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring. Gasselskab og elselskaber er blevet skriftligt underrettet om forslaget. Der er indkommet høringssvar fra Evida og Cerius, som ikke har bemærkninger til forslaget.


Kommunen skal godkende projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og i den forbindelse blandt andet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af varmeplanlægningen, projektbekendtgørelsens bestemmelser, de samfundsøkonomiske analyser og indkomne høringsbemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Kommunen kan bestemme, at alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke er relevante alternativer i de samfundsøkonomiske analyser.


Projektforslaget viser overordnet, på baggrund af de anlagte forudsætninger, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at konvertere til fjernvarme - knap 3,9 mio. kr. i forhold til det beregnede alternativ, som er individuelle luft-vand varmepumper. Desuden er der miljømæssige fordele ved fjernvarmen i modsætning til de individuelle løsninger med hensyn til støj og pladskrav, ligesom fjernvarmen er vigtig for at kunne udfase de fossile brændsler. Der er ikke regnet på alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler.


Center for Plan & Miljø vurderer, at der kan meddeles en godkendelse af projektet bl.a. begrundet i, at fjernvarmeforsyning er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt sammenlignet med luft-vand varmepumper, og at fossile brændsler ikke bliver anset som relevante alternativer.


En ændring af et område fra gas- til fjernvarmeforsyning medfører ikke, at grundejerne skal skifte varmeforsyning, og ved skift af varmeforsyning må grundejerne gerne skifte til f.eks. luft-vand varmepumpe, hvis de ikke ønsker fjernvarme.


På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger og at der ikke er indkommet indsigelser, vurderer Center for Plan & Miljø samlet set, at det vil være fordelagtigt at ændre varmeplanlægningen af området til fjernvarmeforsyning og fjernvarmeforsyne området ved Sclerosehospitalet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslag om fjernvarmeforsyning af område ved Sclerosehospitalet godkendes.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet er meget positive over for forslag om mulig fjernvarmeforsyning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.10. Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning - område Bækvej/Lysholm Allé

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget godkende Haslev Fjernvarmes projektforslag om fjernvarmeforsyning af et nyt boligområde ved Lysholm Allé. Godkendelsen sker i henhold til varmeforsyningsloven. Faxe Kommune har vurderet, at projektet med fordel kan gennemføres, da det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Forslaget har været i høring, og der er ikke indkommet indsigelser.


Teknik & Miljøudvalget har kompetence til at godkende projektforslag endeligt, byrådet orienteres, jf. beslutning på udvalgets møde den 16. august 2022.Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme har søgt om godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Lysholm Allé.


Området er i dag udlagt som gasområde. I området forventes etableret ca. 136 boligenheder.


Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring. Gasselskab og elselskaber er blevet skriftligt underrettet om forslaget. Der er indkommet høringssvar fra Evida og Cerius, som ikke har bemærkninger til forslaget.


Kommunen skal godkende projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og i den forbindelse blandt andet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af varmeplanlægningen, projektbekendtgørelsens bestemmelser, de samfundsøkonomiske analyser og indkomne høringsbemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Kommunen kan bestemme, at alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke er relevante alternativer i de samfundsøkonomiske analyser.


Projektforslaget viser overordnet, på baggrund af de anlagte forudsætninger, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at konvertere til fjernvarme - godt 10 mio. kr. i forhold til det beregnede alternativ, som er individuelle luft-vand varmepumper. Desuden er der miljømæssige fordele ved fjernvarmen i modsætning til de individuelle løsninger med hensyn til støj og pladskrav, ligesom fjernvarmen er vigtig for at kunne udfase de fossile brændsler. Der er ikke regnet på alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler.


Center for Plan & Miljø vurderer, at der kan meddeles en godkendelse af projektet bl.a. begrundet i, at fjernvarmeforsyning er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt sammenlignet med luft-vand varmepumper, og at fossile brændsler ikke bliver anset som relevante alternativer.


En ændring af et område fra gas- til fjernvarmeforsyning medfører ikke, at grundejerne skal aftage fjernvarme. Grundejerne må gerne skifte til f.eks. luft-vand varmepumpe, hvis de ikke ønsker fjernvarme.


På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger, og at der ikke er indkommet indsigelser, vurderer Center for Plan & Miljø samlet set, at det vil være fordelagtigt at ændre varmeplanlægningen af området til fjernvarmeforsyning og fjernvarmeforsyne det nye boligområde ved Lysholm Alle.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslag om fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Lysholm Allé godkendes.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet er meget positive over for forslag om mulig fjernvarmeforsyning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.11. Orientering om vandforsyningsplan

Resume

Faxe Kommune skal udarbejde en ny vandforsyningsplan. Teknik & Miljøudvalget orienteres derfor med denne sag om fokusområder, målsætninger og tidsplan for udarbejdelsen af den nye vandforsyningsplan.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune skal udarbejde en ny vandforsyningsplan, som vil blive fremlagt til byrådets godkendelse i efteråret 2023. Planen skal gælde for hele Faxe Kommune og erstatte de tre tidligere vandforsyningsplaner fra forhenværende Haslev, Rønnede og Fakse Kommuner. Administrationen vil derfor gerne orientere om fokusområder, målsætninger og tidsplan for udarbejdelsen af den nye vandforsyningsplan.


Formålet med vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen skal sikre, at borgere og virksomheder i Faxe Kommune altid har adgang til rent drikkevand.

Den nye vandforsyningsplan skal derfor indeholde målsætninger, fokusområder, prognose og administrative retningslinjer. I planens bilag skal der ses tekniske data og forsyningsområder for de almene vandværker i kommunen.


Vandforsyningsplanens målsætninger og retningslinjer vil danne baggrund for kommunens administration af drikke- og grundvandsområdet.

Fokusområder skal bl.a. være:

• Forsyningsstruktur og forsyningssikkerhed
• Drikkevandskvalitet
• Vandressourcen
• Samarbejde om vandforsyning

Indvindingsstruktur i Faxe Kommune

Der bliver i øjeblikket indvundet vand fra 16 almene vandværker med 57 indvindingsboringer. Desuden er der 4 distributionsvandværker, som køber vandet fra andre vandværker. Der findes også diverse små vandforsyninger med egen boring, som forsyner 3-9 husstande og over 300 enkeltindvindere i Faxe Kommune. Tilladte oppumpede vandmængde ligger lige nu på over 5 mio. m3.

Miljøstyrelsen er ved at udarbejde en ny grundvandskortlægning for Faxe Kommune, som forventes afsluttet sidst i 2022. Grundvandskortlægningen indeholder nye beregninger for indvindingsopland og BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) for alle aktive vandværksboringer i Faxe Kommune. Derudover er der fra kommunens side udført vandværkstilsyn i efteråret 2022 for at indsamle de nyeste data til en vandforsyningsstruktur i kommunen.

Center for Plan & Miljø er ved at færdiggøre en revideret beredskabsplan, som forventes fremlagt til politisk godkendelse i januar. Beredskabsplanen indeholder oplysninger om nødforsyning og procedure i forbindelse med forurening af drikkevand.

Informationerne fra grundvandskortlægningen og beredskabsplanen skal indgå i den nye vandforsyningsplan.


Videre forløb

Udarbejdelsen af den nye vandforsyningsplan sendes i udbud i starten af 2023. Udkast til vandforsyningsplanen vil blive udarbejdet af rådgiver i løbet af foråret 2023. Herefter vil der blive gennemført en høringsproces, og den endelige plan forventes at kunne blive godkendt i efteråret 2023. Hele tidsplanen for processen kan ses i bilaget.

Når vandforsyningsplanen er udarbejdet, vil der blive udarbejdet en indsatplan for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet finder de positivt, at der bliver udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Faxe Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.


12. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Faxe Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om 6,6 mio. kr. til forundersøgelse af et klima-lavbundsprojekt ved Faxe Å i Faxe Ladeplads. Beløbet er inklusiv reservation af midler til lodsejererstatninger.


 • KL's Klima & Miljø Topmøde 2023 (tidligere Teknik & Miljø) afholdes den 13.-14. april 2023 i Sønderborg: KL's Klima & Miljø Topmøde. KL åbner for tilmeldinger og hotelbookinger den 5. januar 2023.


 • Næstved Kommune har truffet afgørelse i sagen om nedklassificering af en privat fællesvej, Hestehavevej. Næstved Kommune giver afslag på ansøgningen.


 • Faxe Kommune har modtaget høring fra Kystdirektoratet i forbindelse med deres behandling af ansøgning om en badebro ved Feddet Camping. Badebroen bliver etableret ud for campingpladsens strand. Badebroen bliver opsat hvert forår og nedtaget om efteråret, og den er tilgængelig for alle. Høringsfristen er 28. januar 2023. Administrationen har ingen bemærkninger til høringen.


 • Status på proces for forbedret spildevandsrensning i det åbne land jf. beslutning på møde i TMU den 8. juni 2022:


- Første pulje har fået ændret deres afløbskode i BBR og fået nyt varsel af påbud.


- Anden pulje har fået brev om ændring af afløbskode i BBR, og BBR ændres i løbet af januar 2023.


- Tredje pulje har fået gennemgået afløbsforholdene og får brev om ændring af afløbskode i BBR i løbet af januar 2023.


- Fjerde pulje har fået gennemgået afløbsforholdene og får brev om ændring af afløbskode i BBR i løbet af januar 2023.
Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om:


 • Faxe Forsyning har påbegyndt en oprensning af Laguneanlægget i Haslev. Som en del af myndighedstilladelsen har der været en klagefrist med udløb den 18. januar 2023. Faxe Forsyning har påbegyndt arbejdet med oprensningen, inden klagefristen var afsluttet. Oprensningsarbejdet er efterfølgende blevet standset.
 • På kommende møde fremlægger administrationen en status på spildevandsrensning om påbudssager
 • Miljøvurderingsscreening af støjvold i Nielstrup


Lisette Lind Larsen (A) stillede spørgsmål om status på etablering af et fortov på Køgevej i Karise. Administrationen orienterede om planen.


Fraværende: Ingen.


13. Lukkede meddelelser (Lukket)
14. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat den 16. januar 2023

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Teknik & Miljøudvalgets møde den 16. januar 2023.

Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i FirstAgenda.