Teknik & Miljøudvalget - 16-08-2022

Referat
Dato:
Tirsdag, 16 august, 2022 - 16:00
Hent som fil:
121. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Punkt 133 behandles som første punkt på dagsordenen.Fraværende: Dorthe Adelsbech (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).

122. Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Faxe Syd

Resume

Med denne sag skal byrådet endeligt godkende Faxe Fjernvarmeselskabs projektforslag om fjernvarmeforsyning af området, Faxe Syd. Godkendelsen sker i henhold til varmeforsyningsloven. Faxe Kommune har vurderet, at projektet med fordel kan gennemføres, da det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Forslaget har været i høring, og der er ikke indkommet indsigelser.

Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab har søgt om en endelig godkendelse af projektforslaget om fjernvarmeforsyning af området, Faxe Syd. Byrådet meddelte den 22. marts 2022 en foreløbig godkendelse af projektforslaget betinget af, at der opnås tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje. Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud på 3,7 mio. kr, som ansøgt af Faxe Fjernvarmeselskab. Faxe Kommune kan derfor nu endeligt godkende projektforslaget.


Projektet omfatter fjernvarmeforsyning af ejendomme i området Faxe Syd. Området er i dag primært udlagt som gasområde. Der er knap 350 bygninger, som bliver varmeforsynet med naturgas, olie, fastbrændsel, elradiatorer eller varmepumper.


Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring. Gasselskab, elselskab og væsentligt berørte grundejere (grundejere, der planlægges pålagt servitut) er blevet skriftligt underrettet om forslaget.


Der er indkommet tre høringssvar - fra Evida, andelsboligforeningen Guldvænget og en grundejer. Gasselskabet Evida har ingen indsigelser mod projektet. Andelsboligforeningen Guldvænget oplyser, at de ikke har bemærkninger til, at en forsyningsledning krydser deres ejendom for eventuelt at fjernvarmeforsyne ejendommen Lindegårdsvej 4. Grundejer Kornagervej 76 vil gerne vide, om der er en "plan B", når den nuværende aftale om affaldstræ slutter. Faxe Fjernvarmeselskab oplyser hertil, at selskabet løbende arbejder på at producere miljørigtigt og bruge vedvarende energi. Der er ikke fundet og valgt en "plan B", men der er flere interessante scenarier, bl.a. spildvarme fra lokal industri, spildvarme fra lokalt spildevandsrensningsanlæg, solvarme og store eldrevne varmepumper.


Kommunen skal godkende projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, og skal i den forbindelse blandt andet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af varmeplanlægningen, projektbekendtgørelsens bestemmelser, de samfundsøkonomiske analyser og indkomne høringsbemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Kommunen kan bestemme, at alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke er relevante alternativer i de samfundsøkonomiske analyser.


Projektforslaget viser overordnet, på baggrund af de anlagte forudsætninger, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at konvertere til fjernvarme - ca. 5,3 mio. kr. i forhold til det beregnede alternativ, som er individuelle luft-vand varmepumper. Desuden er der miljømæssige fordele ved fjernvarmen i modsætning til de individuelle løsninger med hensyn til støj og pladskrav, ligesom fjernvarmen er vigtig for at kunne udfase de fossile brændsler. Der er ikke regnet på alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler.


Center for Plan & Miljø vurderer, at der kan meddeles en godkendelse af projektet bl.a. begrundet i, at fjernvarmeforsyning er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt sammenlignet med luft-vand varmepumper, og at fossile brændsler ikke bliver anset som relevante alternativer.


En ændring af et område fra gas- til fjernvarmeforsyning medfører ikke, at grundejerne skal skifte varmeforsyning, og ved skift af varmeforsyning må grundejerne gerne skifte til f.eks. luft-vand varmepumpe, hvis de ikke ønsker fjernvarme.


På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger, og at der ikke er indkommet indsigelser, vurderer Center for Plan & Miljø samlet set, at det vil være fordelagtigt at ændre varmeplanlægningen af området til fjernvarmeforsyning og fjernvarmeforsyne Faxe Syd.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslaget om fjernvarmeforsyning af Faxe Syd godkendes endeligt.


Beslutning

Anbefalet.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


123. Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område ved Egedevej

Resume

Med denne sag skal byrådet endeligt godkende Faxe Fjernvarmeselskabs projektforslag om fjernvarmeforsyning af området, Egedevej. Godkendelsen sker i henhold til varmeforsyningsloven. Faxe Kommune har vurderet, at projektet med fordel kan gennemføres, da det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Forslaget har været i høring, og der er indkommet en indsigelse, som er imødekommet af Faxe Fjernvarmeselskab.


Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab har søgt om en endelig godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af området, Egedevej. Byrådet meddelte den 22. marts 2022 en foreløbig godkendelse af projektforslaget betinget af, at der opnås tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje. Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud på 1,22 mio. kr., som ansøgt af Faxe Fjervarmeselskab. Faxe Kommune kan derfor nu meddele en endelig godkendelse af projektforslaget.


Projektet omfatter fjernvarmeforsyning af ejendomme i et område ved Egedevej. Det meste af området er i dag udlagt som gasområde. I området er der godt 130 bygninger, som bliver varmeforsynet med naturgas, olie, fastbrændsel, elradiatorer eller varmepumper.


Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring. Gasselskab, elselskab og væsentligt berørte grundejere (grundejere, der planlægges pålagt servitut) er blevet skriftligt underrettet om forslaget.


Der er indkommet to høringssvar - fra Evida og en grundejer. Gasselskabet Evida har ingen indsigelser mod projektet. Grundejer Danavej 8 ønsker ikke, at en forsyningsledning krydser ejendommen, som anført i projektforslaget. Faxe Fjernvarmeselskab har oplyst, at selskabet derfor vil finde andre løsninger, f.eks. at etablere forsyningsledninger i både Fønixvej og Danavej - eller krydse en anden ejendom med forsyningsledningen under forudsætning af, at der kan indgås en aftale på frivillig basis med de pågældende grundejere.


Kommunen skal godkende projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og i den forbindelse blandt andet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af varmeplanlægningen, projektbekendtgørelsens bestemmelser, de samfundsøkonomiske analyser og indkomne høringsbemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Kommunen kan bestemme, at alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke er relevante alternativer i de samfundsøkonomiske analyser.


Projektforslaget viser overordnet, på baggrund af de anlagte forudsætninger, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at konvertere til fjernvarme - ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det beregnede alternativ, som er

individuelle luft-vand varmepumper. Desuden er der miljømæssige fordele ved fjernvarmen i modsætning til de individuelle løsninger med hensyn til støj og pladskrav, ligesom fjernvarmen er vigtig for at kunne udfase de fossile brændsler. Der er ikke regnet på alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler.


Center for Plan & Miljø vurderer, at der kan meddeles en godkendelse af projektet bl.a. begrundet i, at fjernvarmeforsyning er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt sammenlignet med luft-vand varmepumper, og at fossile brændsler ikke bliver anset som relevante alternativer.


En ændring af et område fra gas- til fjernvarmeforsyning medfører ikke, at grundejerne skal skifte varmeforsyning, og ved skift af varmeforsyning må grundejerne gerne skifte til f.eks. luft-vand varmepumpe, hvis de ikke ønsker

fjernvarme.


På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger, og at den indkomne indsigelse er imødekommet, vurderer Center for Plan & Miljø samlet set, at det vil være fordelagtigt at ændre varmeplanlægningen af området til fjernvarmeforsyning og fjernvarmeforsyne området ved Egedevej.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslaget om fjernvarmeforsyning af område ved Egedevej godkendes endeligt med den ændring, at ejendommen Danavej 8 ikke krydses af forsyningsledninger.


Beslutning

Anbefalet.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


124. Godkendelse af forslag til udvidelse af daginstitutionen Møllen i Rønnede

Resume

Børn & Læringsudvalget og Teknik & Miljøudvalget besluttede på deres møder henholdsvis den 12. maj 2022 og den 8. juni 2022, at der på augustmødet fremlægges forslag til udvidelse af daginstitutionen Møllen i 2023.


Med denne sag fremlægger administrationen forslag til en udvidelse af daginstitutionen Møllen, herunder at der bliver bygget en svanemærket bygning inden for det afsatte budget, som udvalgene skal træffe beslutning om. Sagen besluttes af Teknik & Miljøudvalget, og den forelægges Børn & Læringsudvalget til orientering.


Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2022 indlagt en anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. i 2023 til tilbygning/udvidelse af Møllen. På budgetvedtagelsestidspunktet i oktober 2021 rakte bevillingen til at bygge 420 m².


Behovet for udvidelsen af Møllen skyldes stor befolkningsvækst i Rønnedeområdet, hvor der i 2021 var en befolkningsvækst på 7,4% svarende til 188 personer, mens der for hele Faxe Kommune var en stigning på 1,2% svarende til 448 borgere.


Der er udarbejdet forslag til udvidelse af daginstitutionskapaciteten i Rønnede-Kongsted området. Forslagene tager udgangspunkt i budgetoverslaget på 14,5 mio. kr. og viser den mulige besparelse, hvis bygningerne opføres billigst muligt (med forventet kortere levetid/øgede driftsudgifter) samt en beskrivelse af klima/miljømæssige certificeringer og økonomien hertil.


Børnetal

På nuværende tidspunkt er der pasning af 56 vuggestuebørn og 95 børnehavebørn i Møllens fire bygninger, i alt 151 børn.


De nuværende bygninger rummer 591 m² ”børneareal” aktuelt fordelt med 297 til vuggestue og 294 til børnehave. Det giver 5,3 m² gulvareal pr. vuggestuebarn og 3,1 m² gulvareal pr. børnehavebarn. Kravene i bygningsreglementet tilsiger et frit gulvareal på mindst 3 m² pr. barn i vuggestuer og 2 m² pr. barn i børnehaver (Det kaldes teknisk ”Kvalitetsniveau”, mere om ”børnearealer” kan findes i bilag.)


Center for Ejendomme foreslår, at der som hovedregel er 4,5 m² pr. vuggestuebarn og 3 m² pr. børnehavebarn, svarende til kvalitetsniveau B, men at dette kan fraviges ved spidsbelastninger.


Kapacitetsbehovet er ifølge daginstitutionsområdet 114 børnehavebørn og 67 vuggestuebørn i 2023. Dette behov er dækket, når pavillonen "i skoven" er rejst ultimo 2022 (bygningerne kan rumme 66 vuggestuebørn og 114 børnehavebørn i kvalitetsniveau B).


Fremtidige kapacitetsbehov er svære at forudse, men hvis behovet fremskrives med 10 % fra 2023-tallet, vil der være behov for ca. 7 ekstra vuggestuepladser og 12 ekstra børnehavepladser i 2024/2025.


Forslag

Budgetforslaget på 14,5 mio. kr. giver mulighed for at bygge 420 m² til 26.300 kr./m² hertil skal lægges 3,48 mio. kr. til indretning af daginstitutionen, inde og ude.


Hvis der bygges Svanemærket, vil der erfaringsmæssigt skulle tillægges 3 % på hele anlægsprisen, svarende til ca. 460.000 kr.

Hvis der bygges DGNB Certificeret (Deutche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), vil der erfaringsmæssigt skulle tillægges 7 % på hele anlægsprisen, svarende til ca. 1.040.000 kr. mere.


Hvis bygningerne etableres billigst muligt, vil der være ca. 14 % at spare på de samlede anlægsudgifter svarende til ca. 2,057 mio. kr. Der gøres her opmærksom på, at bygningens levetid forventeligt vil er væsentligt kortere, og at driftsudgifterne til bygningsvedligeholdelse efter nogle år vil være højere.


Administrationen foreslår, at der bygges svanemærket, men at m² priserne sænkes med 3 %, således at budgettet på 14,5 mio. kr. overholdes. Dette øger kapaciteten på Møllen med 420 m² svarende til ca. 60 børn.
Hvis børnetallet ikke fortsætter med at stige, er det muligt at nedskalere bygningsmassen på Møllen ved først at fjerne lejede pavilloner og dernæst ældre træbygninger.


Placering af kommende pavillon

På møder i Børn & Læringsudvalget i maj og i Teknik & Miljøudvalget i juni besluttedes en placering af den kommende pavillon. Den besluttede placering ligger i landzone, som giver en meget lang byggesagsbehandlingstid grundet lovkrav om høringer. Derfor foreslår administrationen en ny placering af den kommende pavillon, som er ønsket af daginstitutionen. Daginstitutionens vigtigste argumenter for denne placering er, at det er betryggende at placeringen er indenfor hegnet, da det er 3-4 årige børn der skal være i bygningen og at bygningen ligger hyggeligt mellem træerne.


Bilag

Kort over bygningerne på Møllen fremgår af bilag. Oversigt over krav til daginstitutionsbyggeri og økonomioversigter er også vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser, hvis byrådet i forbindelse med behandling af budget 2023 bevilger de 14,5 mio. kr., som byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 indlagde i budgetoverslagsåret 2023.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget og forelægges Børn & Læringsudvalget til orientering.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at


 1. Udvidelsen af daginstitutionen Møllen udføres som svanemærket byggeri indenfor det afsatte budget på 14,5 mio. kr.
 2. Den kommende pavillon placeres som vist på kortbilag.

Beslutning

 1. Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker, at udvidelsen udføres ud fra Version B DNGB (7 %, sølv niveau) svarende til 15.076.535,40 kr.
 2. Godkendt.
Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


125. Beslutning om en delvis nedlæggelse af vej areal på en privat fællesvej, Klintevej

Resume

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om den private fællesvej, matrikel 2g, Ll. Favrby By, Hylleholt (vejen bag Klintevej 31) kan nedlægges som vej, men opretholdes med et mindre vejudlæg som sti.

Der er tidligere givet afslag efter Naturbeskyttelsesloven for nedlæggelse hele vejarealet. Der skal være adgang for gående færdsel da stien er en del af en værdifuld rekreativ rute for beboere i Faxe Ladeplads.


Sagsfremstilling

Grundejeren Klintevej 31 har fremsendt et ønske om, at Klintevej, som er beliggende over matrikel 2g, Ll. Favrby By, Hylleholt, delvist bliver nedlagt og kun opretholdt som sti. Klintevej har i dag et vejudlæg på 6 meter og er spærret for kørende adgang med en bom for at forhindre gennemkørsel til kommunens rekreative område. Vejen fungerer derfor i dag kun som sti og adgangsvej til Klintevej 46.

Ejeren af Klintevej 31 har et ønske om, at det nedlagte vejareal kan indgå som en del af denne ejendom.

Det er vejmyndighedens vurdering, at vejen ikke tjener et alment formål i forhold til at kunne komme til det rekreative områder i bil. Endvidere er det oplyst, at vejen ikke ønskes nedlagt i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 26a, hvilket betyder at gående og cyklende trafik stadig er muligt.

Klintevej er den primære vejadgang til Klintevej 46, som har vejret til den private fællesvej. Vejen skal derfor opretholdes, hvis vejen er vigtig for en ejendom med vejret til vejen. Dette med henvisning til § 72 stk. 2 i Lov om private fællesveje.

Grundejeren Klintevej 46 er indforstået med, at adgangsvejen bliver ændret, hvis adgangen gives fra Øster Søvej ved et vejudlæg for en ny privat fællesvej hen over kommunens rekreative område, matrikel 7 bh, St. Favrby By, Hylleholt. Klintevej 46 benytter i dag kommunes plads som adgangsvej, men uden rettigheder for krav om snerydning, kørevejens stand mm.

Faxe Kommune administrerer pladsen og ønsker, at arealet fremover skal fremstå som rekreativt område. Aftaler om en fremtidig vedligeholdelse af en privat fællesvej kan fastsættes ved en tinglysning, så vedligeholdelse, snerydning mm. sker uden ekstra omkostninger for Faxe Kommune.

Flagstangspladsen matrikel 7 bh, St. Favrby By, Hylleholt er ejet af Faxe Kommune og fremstår som et rekreativt område, som anvendes til parkering og af gående til strandområdet.

Området er et naturligt udflugtsmål for turister og borgere.

Et udlagt vejareal hen over pladsen vil betyde at råderetten over arealet vil blive begrænset og derved forringe muligheden for eventuel senere anden indretning af Faxe Kommunes rekreative område.


Lovgrundlag

Vejen administreres efter byzonereglerne i Lov om private fællesveje.

Afgørelsen vil blive truffet efter § 41 og § 72 i lov om private fællesvej for vejudlæg og ibrugtagning af vej.

For adgang fra offentlig vej til privat fællesvej vil afgørelsen blive truffet efter § 49 i Lov om offentlige veje.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonokiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der ikke gives tilladelse til at nedlægge en del af den private fællesvej, så vejarealet fremover kun er udlagt som sti.

Beslutning

Godkendt.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


126. Godkendelse af Regulativ for husholdningsaffald

Resume

Faxe Kommune skal indføre en ny affaldsordning med en tredje beholder og sortering af 10 affaldstyper. Inden den nye affaldsordning kan træde i kraft, skal et nyt Regulativ for husholdningsaffald godkendes. Regulativet har været i høring og Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til, om det kan endeligt godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal 10 affaldstyper fremadrettet hentes direkte hos husstanden. Det drejer sig om restaffald, madaffald, papir, pap, metal, glas, hård og blød plast, farligt affald, tekstil, mad- og drikkekartoner. I den nuværende ordning indsamles 9 af de 10 affaldstyper. Ordningerne skulle ifølge affaldsbekendtgørelsen være indført i sommeren 2021, men Faxe Kommune har fået en dispensation til at indføre ordningen inden udgangen af 2022.

Inden den nye affaldsordning kan træde i kraft, skal et nyt Regulativ for husholdningsaffald godkendes. Teknik & Miljøudvalget besluttede den 8. juni 2022 at sende et udkast til det nye husholdningsregulativ i fire ugers høring. Husholdningsregulativet har nu været i høring, og Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til, om det kan endeligt godkendes.

For langt de fleste borgere i Faxe Kommune betyder det, at de skal sortere i 3 beholdere. Med den nye ordning bliver også drikkekartoner indsamlet direkte hos husstanden, og den nuværende sammenblanding af plastik, glas og metal skal sorteres hver for sig.

Sorteringsløsningen er planlagt i samarbejde med AffaldPlus, Næstved, Vordingborg, Ringsted, Sorø og Slagelse Kommuner. Administrationerne i de seks kommuner har i enighed besluttet at anbefale samme opdeling af fraktioner og beholdere for de nye indsamlingsordninger. Formålet er at sikre bedst mulige afsætningsmuligheder, fælles reklamekampagner og andre stordriftsfordele.

Affaldsordningen består af følgende:

 • En 240 l beholder med to kamre (60/40) til restaffald (60) og madaffald (40), som tømmes hver anden uge (eksisterende ordning).
 • En 240 l beholder med to kamre (60/40) til henholdsvis hård/blød plast og drikkekartoner (60) og papir/småt pap (40), som tømmes hver anden uge.
 • En 240 l beholder med to kamre (60/40) til glas (60) og metal (40), som tømmes hver 8. eller 12. uge.
 • Storskraldsordning (indsamler også tekstilaffald).
 • Ordning for farligt affald.


Andre ændringer

Der har i regulativet været mulighed for at blive fritaget for benyttelsespligten, hvis ejendomme har været ubenyttet i mindst en måned. Undtagelsen for benyttelsespligten er i forslaget til det nye regulativ ændret til følgende:

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra benyttelsespligten. Ved særlige tilfælde forstås:

• hvis ejendommen er registreret uden boligenhed i BBR, og der ikke frembringes affald på ejendommen

• hvis ejendommen er ubeboelig f.eks. grundet nedrivning

• hvis ejendommen er nedbrændt

• hvis ejendommen har stået tom i minimum 6 måneder, og det kan dokumenteres via folkeregistret, at der ikke har været tilmeldt personer på adressen.

Det har i praksis været muligt at blive fritaget for sortering på grund af demens, dårligt syn eller lignende. Dette er nu skrevet ind i regulativet.


Høringssvar

Faxe Kommune har modtaget 9 høringssvar. Høringsvarerne omhandler forslag til løsninger, hvor husstande kan undgå at benytte den tredje beholder, f.eks. ved selv at køre på genbrugspladsen eller ved oprettelse af fællesløsninger som affaldsøer eller lignende.

For at sikre, at alle borgere har mulighed for at sortere deres affald nemt og effektivt, er der i den Nationale affaldslovgivning stillet krav om, at de 10 affaldstyper skal hentes direkte hos borgerne. Der er derfor ikke nogen mulighed for løsninger, som ikke omhandler afhentning af affaldet ved husstanden.

Det er allerede nu muligt at oprette fællesløsninger som affaldsøer og lignende. I det nye Husholdningsregulativ vil det fortsat være en mulighed. Fællesløsninger skal aftales med Faxe Forsyning, og det er Faxe Forsyning, som afgør, om fællesløsningerne er praktisk mulige.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Regulativ for husholdningsaffald godkendes med ikrafttrædelse den 1. september 2022.Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet anbefaler, at affaldsøerne bibeholdes i lokalområderne. Samtidig anbefales, at der udarbejdes en pixi pjece, der beskriver den nye affaldssortering.

Beslutning

Godkendt.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


127. Godkendelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2022-2026, Karisegårde

Resume

Med denne sag skal der træffes beslutning om at godkende "Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2022 - 2026 - Karisegaarde, Karise".


Sagsfremstilling

En privat bygherre ønsker at byggemodne et areal på ca. 8,6 ha nordvest for Karise. Der er i den forbindelse udarbejdet en lokalplan, "Lokalplan 200-30 Boligområde øst for Karise Gårde", som behandles sideløbende med dette tillæg til spildevandsplanen.


Arealet er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, inden området kan blive kloakeret.


Projekt

Jævnfør lokalplanen skal området separatkloakeres (regnvand og husspildevand skal adskilles i et regnvandsrør og et spildevandsrør). Spildevandet bliver tilsluttet den eksisterende spildevandsledning, der løber langs Karise Bæk, hvor det bliver ført til Karise renseanlæg. Efterfølgende bliver det rensede spildevand udledt i Karise Bæk, umiddelbart inden dens udløb i Stevns Å. Regnvandet bliver ledt til et regnvandsbassin, der bliver etableret i området ned mod Karise Bæk. Her bundfælder sedimenter (aflejringer), og regnvandet bliver forsinket og neddroslet inden udledningen til Karise Bæk. Karise Bæk løber ud i Stevns Å, der løber ud i Tryggevælde Å, der har udløb i Køge Bugt.


Politisk behandling

Forslaget til dette tillæg er udarbejdet i april 2022, hvorefter det har været til kommentering hos bygherre og Faxe Forsyning. Den 10. maj 2022 besluttede Teknik & Miljøudvalget at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden udløb den 28. juli 2022. Der indkom ikke nogle høringssvar.


I det vedhæftede tillæg er der foretaget enkelte redaktionelle præciseringer af datoer. Ellers er det uforandret i forhold til det forslag, der blev forelagt Teknik & Miljøudvalget i maj 2022.


Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021.

Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2022 - 2026 godkendes.


Beslutning

Anbefalet.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


128. Beslutning om anvendelse af Landsbypuljen 2022

Resume

Faxe Kommune har igen i 2022 opnået midler fra Pulje til Landsbyfornyelse (fra Bolig- og Planstyrelsen), og byrådet har afsat 100.000 kr. til landsbypuljen 2022. I den forbindelse skal Teknik & Miljøudvalget beslutning om, hvilke formål Landsbypuljen 2022 skal benyttes til.


Med det øgede fokus på den grønne omstilling foreslår Center for Plan & Miljø, at tilskuddet i år bruges til udskiftning af utidsvarende opvarmningskilder i ejer- og andelsboliger. Tilskuddet vil kunne bidrage til, at flere vælger at udskifte et gammelt oliefyr eller brændeovn til en bæredygtig opvarmningskilde.


Herudover foreslår Center for Plan & Miljø, at midlerne som Teknik & Miljøudvalget afsatte til Landsbypuljen 2018, indgår i Landsbypuljen 2022.


Sagsfremstilling

Bolig og Planstyrelsen har udmeldt midler til landsbyfornyelse 2022, hvor Faxe Kommune har fået tildelt 1.852.832 kr. Den statslige refusionsprocent er i 2022 fastsat til 60 %. Faxe Kommunes egenbetaling udgør derfor 40 %.


Faxe Kommune har med landsbypuljen mulighed for at yde støtte til bl.a. istandsættelse af væsentligt nedslidte huse. I den periode, som Faxe Kommune har anvendt Landsbypuljen, har den været anvendt til istandsættelse af huses klimaskærme, nedrivning af faldefærdige bygninger eller fjernelse af skrot.


Landsbypuljen kan også anvendes til udskiftning af utidssvarende opvarmningskilder. Med kommunens øgede fokus på den grønne omstilling foreslår Center for Plan & Miljø derfor, at puljen i 2022 alene anvendes til at støtte private ejerboliger og andelsboligejere til etablering af tidssvarende og bæredygtige opvarmningsformer, både i forhold til mere miljøvenlige opvarmningsformer og til mere økonomisk rentable opvarmningsformer, eksempelvis varmepumper eller jordvarme, i det åbne land og i byer under 4000 indbyggere, hvor puljen kan anvendes.


Hvem kan få andel i puljemidlerne

Kriterierne for anvendelse af puljemidlerne er ikke ændret i forhold til 2021. I forhold til mulighed for bygningsfornyelsesstøtte kan puljen anvendes til boliger, der er opført før 1960, som er væsentlig nedslidte og som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad eller ejendomme, hvor et energimærke indeholder forslag til energiforbedringer. Der vil på visse betingelser også være mulighed for at yde støtte til bygningsfornyelse af erhverv og forsamlingshuse. Mildlerne kan stadig alene anvendes i byer med færre end 4000 indbyggere og i det åbne land. Det er muligt at skelne mellem at tildele midler til henholdsvis ejere af private udlejningsboliger og ejere af ejerboliger og andelsboliger,


Center for Plan & Miljø foreslår, at der via puljen i 2022 på grund af det begrænsede beløb alene bliver ydet støtte til ejer- og andelsboliger, hvor ejer bor på ejendommen, og hvor ejerne kan have svært ved at skaffe finansiering til projektet. I Faxe Kommune er der cirka 900 boligenheder udenfor forsyningsområder til fjernvarme og naturgas, som primært opvarmes med oliefyr (tallet tager ikke højde for ejerform eller om det er by- eller landzone). Center for Plan & Miljø vurderer derfor, at der vil være et stort potentiale i at tilbyde støtte til at etablere tidssvarende og bæredygtige opvarmningsformer. Politisk er det muligt også at beslutte at yde støtte til ejere af udlejningsejendomme. Sommerhuse/flexboliger vil ikke være omfattet af mulighederne.


Hvad kan der søges tilskud til

Der kan søges tilskud til udskiftning af udtjente opvarmningskilder (oliefyr, brændeovn eller elvarmepaneler) til luft til vand varmepumpe, jordvarmepumpe eller ligende anlæg. For at flest muligt kan få glæde af puljen, foreslår Center for Plan & Miljø konkret, at der alene ydes tilskud til anskaffelse af selve opvarmningsanlægget, eksempelvis varmepumper eller jordvarme anlæg, og at der stilles krav til korrekt bortskaffelse af gamle installationer. Center for Plan & Miljø foreslår endvidere, at der bliver stillet krav til anlæggets energimærke, og at installationen skal foretages af autoriserede personer, for at sikre kvaliteten af anskaffelsen, men at det er administrationen, der udfærdiger den endelige tilskudsmodel.


Tilskuddets størrelse

Teknik & Miljøudvalget kan vælge at give et fast tilskud eller et procentvist tilskud. De samlede udgifter til en luft til vand varmepumpe ligger på mellem 85.000-120.000 kr., mens udgifterne til jordvarme ligger på mellem 110.000-150.000 kr. (kilde: Bygningspuljebekendtgørelsen, 1812 af 13/09/2021). Prisen varierer efter husets størrelse.


Fordelene ved et fast tilskud er, at ansøgeren kan få udarbejdet et samlet tilbud på varmepumpe og udgifter forbundet hermed, for eksempel bortskaffelse af olietank. Det vil give et samlet overblik over udgifterne for den enkelte borger og være en administrativ mindre opgave for kommunen.

Fordelene ved at give et procentvist tilskud er, at tilskuddets størrelse følger den enkelte borgers udgifter. Til gengæld skal der foretages en klar opdeling af de indhentede tilbud for at sikre, at kommunen kun udbetaler tilskud til den del af projektet, der direkte vedrører udskiftningen af varmepumpen.


Uanset om udvalget vælger et fast tilskud eller et procentvist tilskud, kan tilskuddets størrelse makismalt udgøre 50 % af ejerens tilskudsberettigede udgifter.


Center for Plan & Miljø foreslår, at der af hensyn til at tilgodese flest mulige ejere og samtidigt yder en støtte, som tilskynder til udskiftningen og er økonomisk fordelagtigt for ejerne for at skifte til tidssvarende opvarmning, fastsætter et fast tilskud på 50.000 kr., dog maksimalt 50 % af udgiften.


Økonomi

Byrådet har afsat 100.000 kr. til Landsbypuljen 2022.

Herudover er der 721.752 kr. til overs på Landsbypuljen 2018.

Tilsammen vil Faxe Kommune således kunne stille med 821.752 kr. Med den statslige medfinanciering på 60 % vil der med Landsbypuljen 2022 kunne gives tilskud svarende 2.054.380 kr.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har afsat 100.000 kr. til Landsbypuljen 2022. Herudover er der uforbrugte midler i Landsbypuljen for 2018.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at det godkendes:

 1. At Landsbypuljen 2022 bruges til udskiftning af udtjente opvarmningskilder til tidssvarende og bæredygtige opvarmningsformer
 2. At tilskuddet gives til private boligejere eller andelsboligejere
 3. At tilskuddet ydes som et fast beløb på 50.000 kr. dog maksimalt 50 % af anskaffelsessummen
 4. At Center for Plan & Miljø bemyndiges til at behandle ansøgningerne og tildele tilskud
 5. At Center for Plan & Miljø får mulighed for at anvende 100.000 kr. til tilskud uddelt fra Landsbypuljen 2022
 6. At Center for Plan & Miljø får mulighed for at anvende tidligere ikke uddelte landsbypuljemidler fra 2018.
Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet tilslutter sig med begejstring.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker at få forelagt en sag om muligheder for udvidelse af ordningen i forhold til uforbrugte midler i 2022.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


129. Godkendelse af en tillægsbevilling til Landsbypuljen 2022

Resume

Byrådet har i Budget 2022 afsat en anlægspulje på 100.000 kr. til Landsbypulje 2022. Landsbypuljen medfinansieres af staten, som tilbagebetaler 60 % af den udbetalte støtte. Inden refusionen fra staten kan trækkes hjem, skal pengene i første omgang udbetales fra kommunens egen kassebeholdning. Byrådet skal derfor godkende, at der sker et midlertidigt overtræk, indtil refusionen fra staten er trukket hjem.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune har siden 2014 fået andel i den statslige pulje til istandsættelse af bygninger og nedrivning og fjernelse af skrot og affald (Landsbypuljen).


Bolig- og Planstyrelsen har i 2022 tildelt Faxe Kommune 1.858.832 kr.

Landsbypuljen forudsætter, at kommunerne medfinansierer svarende til 40 %.


Det er kommunen, der udbetaler støtte til godkendte projekter. Når projekterne er afsluttet, og støtten er udbetalt, kan kommunen trække refusionen hjem fra staten. Der er derfor behov for et midlertidigt træk på kassebeholdningen.


Center for Plan & Miljø foreslår derfor, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1.858.832 kr. til statens medfinansiering af Landsbypuljen 2022. Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, da sagen både rummer en indtægtsbevilling på 1.858.832 kr. og en udgiftsbevilling på 1.858.832 kr.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, da sagen både rummer en indtægtsbevilling på 1.858.832 kr. og en udgiftsbevilling på 1.858.832 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at der i 2022 gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til Landsbypuljen 2022 med en indtægtsbevilling på 1.858.832 kr. og en udgiftsbevilling på 1.858.832 kr.

2. at rådighedsbeløbet frigives.


Beslutning

Anbefalet.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


130. Beslutning om vejnavn på udstykningen Gl. Næstvedvej 37A

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget beslutte, hvilket vejnavn udstykningen på Gl. Næstvedvej 37A skal have.


Sagsfremstilling

Ejer af udstykningen på Gl. Næstvedvej 37A, matr. nr 5g Rønnede By, V. Egede, ønsker at opføre boliger i form af rækkehuse. Der skal anlægges en ny privat fællesvej for at vejbetjene de 32 nye boliger. Den nye vej skal have et vejnavn.


Grundejeren er kommet med to forslag til vejnavne, og Center for Plan og Miljø har foreslået et. Dette er grundejeren blevet orienteret om. Fastsættelse af vejnavne og husnumre skal ifølge adresseloven ske i samråd med grundejeren.


Forslag til vejnavne:

 1. Golfhaven
 2. Golfparkvej
 3. Golfvænget


Der er ikke kommet et specifikt ønske fra grundejeren, men projektet er i ansøgningen benævnt, Golfhaven.


Faxe Kommune skal finansiere og opsætte et vejnavneskilt ved den offentlige vej Gl. Næstvedvej.


Et kortbilag, der viser udstykningen, er vedlagt som bilag.

Økonomi

Opsætning af vejskiltet koster ca. 2000 kr., som skal finansieres af Faxe Kommune.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at vejen får vejnavnet Golfhaven.

Beslutning

Godkendt.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


Enclosures: 
131. Godkendelse af vejadgang i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for boligområde ved Det blå marked

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget træffe beslutning om en adgangsvej.

På hjørnet af Bækvej og Lysholm Alle i Haslev ligger ”Det blå marked”, som Plan & Kulturudvalget er i gang med at udarbejde en lokalplan for. Udarbejdelsen af lokalplanen er afhængig af valg af adgangsvej, og det er Teknik & Miljøudvalget, der har beslutningskompetencen i forhold til adgangsveje.


Sagsfremstilling

På Hjørnet af Bækvej og Lysholm Allé i Haslev ligger "Det Blå Marked", som Plan & Kulturudvalget på et møde i marts 2022 har igangsat en udarbejdelse af en ny lokalplan for. I planen arbejdes der med at skabe mulighed for et boligområde på stedet. Lokalplanen har været sendt i høring, og på baggrund af høringssvarene har ejeren ønsker om tilpasninger i forhold det udgangspunkt, som planen blev igangsat på.


Ejendommen ligger i byzone og inden for kommuneplanens rammeområde H-B37, som udlægger området til tæt-lav og etageboliger i op til 3 etager og en bygningshøjde op til 12 m. Da bygherre oprindeligt havde et ønske om at opføre en bebyggelse i op til 4 – 5 etager, blev der i maj 2022 gennemført en idéfase, idet en bebyggelse på 4-5 etager ville medføre, at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg. Under idéfasen afholdt ejer et informationsmøde.


I idéfasen er der kommet 9 forslag og kommentarer til den kommende planlægning for området. Forslagene omhandler overordnet set forslag til infrastruktur og ønske om, at der ikke planlægges for 4 etager, men maksimalt 3 etager, som er den gældende kommuneplanramme. Forslag og kommentarer er samlet i deres fulde længde i en hvidbog, som er vedlagt sagsfremstillingen som bilag 1. Her kan man også læse administrationens bemærkninger til forslagene.


På baggrund af høringssvarene har bygherre efterfølgende besluttet, at bebyggelsen kun skal opføres i 1-2 etager, og dermed holder planen sig indenfor den gældende kommuneplanramme. En trafikanalyse udarbejdet af bygherre har endvidere givet anledning til en ændring af bebyggelsesplanen i forhold til adgangsveje. Det nye forslag til bebyggelsesplan, der giver mulighed for opførelse af 136 boliger, er vedlagt som bilag 2.


En væsentlig ændring af bebyggelsesplanen er, at der kun etableres én vejadgang til lokalplanområdet fra Lysholm Allé, hvor den tidligere plan havde adgang både fra Lysholm Allé og Bækvej. Løsningen med kun én adgangsvej fra Lysholm Allé strider dog mod retningslinje 6 i afsnittet Vejnettet i Kommuneplan 2021, der fastsætter, at "Ved etablering af nye parceller (i dette tilfælde et nyt boligområde) bør det tilstræbes at omlægge eksisterende overkørsler til stikveje". Løsningen med kun én adgang fra Lysholm Allé er valgt, da det ifølge trafikanalysen ikke er hensigtsmæssigt at lede yderligere trafik til Bækvej af hensyn til den trafik, der skal til og fra Nordskovskolen. Trafikanalyse vedlagt som bilag 3.


Området er påvirket af støj fra trafik og virksomheder, og der er registreret en jordforurening. På den baggrund er det vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport for at sikre, at der i lokalplanen bl.a. indarbejdes de fornødne støjdæmpende foranstaltninger. Udkast til afgrænsning af miljørapport er vedlagt som bilag 4.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Teknik & Miljøudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at vejadgang til det nye boligområde i lokalplanen sker fra Lysholm Allé.

Beslutning

Godkendt.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


132. Godkendelse af høringssvar om nedklassificering af Hestehavevej i Næstved Kommune

Resume

Næstved Kommune har fremsendt en høring om at nedklassificere Hestehavevej fra offentlig vej til privat fællesvej på den strækning, som ligger i Næstved Kommune.


Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til kommunens høringssvar i forhold til en mulig nedklassificering af kommunevejen og spærring af Hestehavevej ved kommunegrænsen mellem Næstved og Faxe Kommuner.


Sagsfremstilling

Hestehavevej i Rønnede har et vejforløb fra Borupvej i Faxe Kommune til Sparresholm i Næstved Kommune. Kort, der viser vejens forløb, er vedlagt som bilag 1.


Sparresholm Gods har sendt en ansøgning til Næstved Kommune med et ønske om at få nedklassificeret den del af hestehavevej, som ligger i Næstved Kommune, fra at have status som offentlig vej til at blive en privat fællesvej. Årsagen er, at ansøger oplever en stigende færdsel på grund af Camp Adventure, og at der opleves en del ”lyssky” kørsel og deraf efterladt affald, som øldåser mm. Kort, der viser den del af vejen, som ønskes nedklassificeret, er vedlagt som bilag 2.

En nedklassificering vil medføre, at vejen spærres med bom for gennemkørende trafik ved kommunegrænsen. Der vil blive etableret en vendeplads af hensyn til vendemulighed ved vejspærringen. Al skiltning, som kræves opsat ved en eventuel vejspærring, vil være uden omkostning for Faxe Kommune. Spærring med bom vil ske efter privatvejslovens bestemmelser med samtykke fra politiet. Ansøger har i undersøgelsesfasen oplyst Næstved Kommune om, at der vil være adgang for beredskab, renovation m. fl. i form af fx en nøgle til vejbommen.


Næstved Kommune har fået foretaget en trafiktælling syd for kommunegrænsen, som viser, at årsdøgntrafikken er på 43 køretøjer i alt for begge retninger. Næstved Kommune har vurderet, at vejen ikke har en trafikal betydning, som gør, at de ønsker at modsætte sig en nedklassificering af Hestehavevej.


Kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at der er et velfungerende kommunalt vejnet, jf. vejlovens § 8, stk. 1, men ikke at opretholde bestemte veje som kommuneveje.


Det fremgår af vejlovens § 15, 2. pkt., at en beslutning om at nedlægge eller nedklassificere en kommunevej skal træffes på baggrund af en trafikal vurdering af vejen eller vejstrækningens betydning eller funktion i det samlede kommunale vejnet.


I Næstved Kommune er vejforløbet en vej, som primært er anlagt med grus i en varierende kørebanebredde på 3,0 – 4,2 m. I Faxe Kommune er vejen asfalteret og vejbredden varierer mellem 3 – 4,5 meter.


Vejen kan i dag benyttes af beboere i både Næstved og Faxe Kommuner med adgang til Hestehavevej og med mulighed for at køre til begge sider ud på Hestehavevej. Beboere på Hestehavevej i Faxe Kommune kan også benytte Borupvej og Bjerggårdsvej, når de skal ud af området. En spærring af Hestehavevej vil dog begrænse deres adgangsmuligheder. Cyklister og fodgængere vil fortsat kunne benytte Hestehavevej som rekreativ rute på tværs af kommunegrænsen, jævnfør naturbeskyttelsesloven, hvor der er adgang for rekreativ brug på private veje/private fællesveje.

Høringen er offentlig på Næstved Kommunes hjemmeside, og den er sendt direkte til grundejere på Hestehavevej i både Næstved og Faxe Kommuner, Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, Beredskabsstyrelsen og Region Sjælland (ambulance). Høringsfristen er den 31. august 2022. Høringsbrevet er vedlagt som bilag 3.


Opmærksomhedspunkter

Administrationen har ikke indvendinger mod en spærring på det trafikale grundlag, men har følgende opmærksomhedspunkter, som skal tages med i overvejelser om indvendinger mod nedklassificering med vejlukning:


 • Hvis man vælger at nedklassificere vejen, kan der være risiko for, at vejen ikke i samme udstrækning kan anvendes til nye rekreative stiruter. Der er kun ganske få veje i Faxe Kommune, som forbinder den vestlige og østlige del af kommunen på tværs af motorvejen. Disse veje er primært store hovedfærdselsårer med meget trafik og er derfor ikke dem, som administrationen vil anbefale til rekreativ brug, eller som brugerne selv vil vælge at benytte, med mindre det er den eneste mulighed. Når der anlægges motorvej fra Rønnede til Næstved, vil Slettehavevej blive lukket, hvilket betyder, at der kun er Hestehavevej tilbage i denne del af kommunen, som er en mindre vej, som har rekreative interesser.


 • Faxe og Næstved Kommuner samarbejder om et projekt, der undersøger mulighederne for nye stiruter, der skal fremme den rekreative turisme på tværs af begge kommuner. Konkret drejer det sig om en vandrerute fra Karrebæksminde til Faxe Ladeplads, hvor det vil være oplagt at lave en skiltet vandrerute på Hestehavevej frem for på Næstvedvej. Der er også andre projekter i gang på tværs af kommunegrænserne for at understøtte cykelturisme, hvor det også vil være oplagt at vælge de små stille veje som Hestehavevej.

  Hvis det besluttes at nedklassificere Hestehavevej, må det derfor blive med en forudsætning om, at Næstved og Faxe Kommuner fremadrettet må have lov til at skilte rekreative ruter på denne strækning. Eventuel ved at opretholde vejen som en offentlig sti.


 • Hvis vejen nedklassificeres til en privat fællesvej, kan der være bekymring for, om vejen på et senere tidspunkt kun vil kunne administreres som privat vej, da der kun er én ejer til de matrikler, som grænser til Hestehavevej.


Jævnfør privatvejsloven §10 punkt 3. ’’Privat fællesvej: Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, jf. nr. 1, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer.’’ Dette kan få betydning for Næstved Kommunes mulighed for at kræve vejen istandsat efter vejlovgivningen, hvis det skulle blive nødvendig, samt muligheden for at skilte som rekreativ rute.


Lovgrundlag

Vejen administreres efter reglerne i Lov om offentlige veje m.v., LOV nr 1520 af 27/12/2014 §§ 124 – 128

Afgørelsen vil blive truffet efter §§ 124 – 128 om nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje eller private veje.


Afgørelsen skal træffes i Næstved Kommune efter endt høringsperiode.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af


Teknik & Miljøudvalget.


Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til høringssvaret godkendes.

Beslutning

Godkendt.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


133. Godkendelse af høringssvar til Region Sjælland om tilladelse til indvinding af råstoffer i Bjerrede

Resume

Region Sjælland har sendt et udkast til en tilladelse til råstofindvinding for Bjerredevej 22, 4682 Tureby i høring.

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget godkende høringssvaret.


Sagsfremstilling

Den 9. juni 2022 har Region Sjælland sendt et udkast til en tilladelse til råstofindvinding for Bjerredevej 22, 4682 Tureby i høring. Den officielle høringsfrist er den 9. august 2022. Center for Plan & Miljø har aftalt med Region Sjælland, at Faxe Kommune kan sende høringssvar frem til den 18. august 2022.

Høringsmaterialet kan findes på Region Sjællands høringsportal på følgende link:

https://www.regionsjaelland.dk/Miljo/raastoffer/gravetilladelse-regionen...

Det er Region Sjælland, som er myndighed på tilladelser efter råstofloven. I forbindelse med gravning af råstoffer vil det ofte være nødvendigt med tilladelser efter andre lovgivninger, som kommunen er myndighed på. Loven indeholder en samordningspligt, der gør, at kommunens afgørelser skal udarbejdes sideløbende og indbygges i selve tilladelsen til råstofindvinding.

I denne sag har Faxe Kommune behandlet følgende sager:

 • Faxe Kommune har 27. november 2019 givet afslag på sænkning af grundvandsspejlet. Afgørelsen afventer en endelig afgørelse i Landsretten.
 • Faxe Kommune har den 14. juni 2020 givet afslag på nedlægge et 110 meter beskyttet jorddige.
 • Faxe Kommune har den 14. juni 2020 godkendt et 15 meter bredt gennembrud af et beskyttet jorddige.
 • Faxe Kommune har 14. januar 2020 givet dispensation til at nedlægge en beskyttet sø på matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev
 • Faxe Kommune har 14. januar 2020 givet afslag til at nedlægge en beskyttet sø matr.nr. 3a Bjerrede By, Terslev


Alle sagerne er politisk behandlet i Teknik & Miljøudvalget.

Gravetilladelsen er udformet, så den indeholder vilkår til gravning under grundvandsspejlet. Vilkårene træder i kraft, hvis ansøger på et tidspunkt opnår tilladelse til sænkning af grundvandet. Tilladelser til grundvandssænkninger gives efter vandforsyningsloven. Det er derfor Faxe Kommune, der er myndighed på en eventuel ny afgørelse om grundvandssænkning.


Faxe Kommune har tidligere fremsendt flere høringsvar til Region Sjælland. De seneste høringsvar fra 2019 og 2020 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvaret godkendes.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at redigeret høringssvar fremsendes til udvalget til gennemsyn den 17. august 2022.


Thomas Spange Olsen (Ø), Lisette Lind Larsen (A) og Finn Hansen (A) stemte imod med følgende bemærkning:

Da miljørapporterne fra WSP og Rambøll viser, at der ikke er den beskrevne risiko for Bagholt Mose ved en grundvandssænkning og derfor ikke er risiko for Natura 2000 området, kan henvisningen til tidligere fremsendt høringssvar ikke støttes.


Fraværende: Dorthe Adelsbech (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


134. Godkendelse af ændring af delegations- og kompetenceplanen for Teknik & Miljøudvalget for varmeforsyningsloven

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til, om betinget godkendelse og endelig godkendelse af projektforslag i medfør af varmeforsyningsloven fortsat skal besluttes af byrådet, eller om delegations- og kompetenceplanen skal ændres, så betinget godkendelse besluttes af administrationen og endelig godkendelse besluttes af administrationen eller af Teknik & Miljøudvalget. Formålet er, at Teknik & Miljøudvalget drøfter, om der skal ske en hurtigere sagsbehandling af projektforslag og i bekræftende fald, at udvalget godkender ændring af delegations- og kompetenceplanen.


Sagsfremstilling

I delegations- og kompetenceplanen er anført for lov om varmeforsyning, at projektgodkendelser besluttes af byrådet.


I forbindelse med projekter, hvor fjernvarmeselskaber søger om tilskud ved fjernvarmepuljen, er der indført en ny godkendelsesordning kaldet betinget godkendelse. Det indebærer, at kommunen meddeler en foreløbig godkendelse af projektet betinget af, at projektet opnår tilskud. Hvis der opnås tilskud, meddeler kommunen efterfølgende endelig godkendelse af projektet.


Den betingede godkendelse er i praksis et udkast til en afgørelse på baggrund af en indledende vurdering af, om projektet kan godkendes i overensstemmelse med reglerne i projektbekendtgørelsen. Den betingede godkendelse gives inden projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. Den offentlige høring og afsluttende vurdering af projektet sker først i forbindelse med den endelige godkendelse.


For fjernvarmeselskaberne er det væsentligt, at hele processen - betinget kommunal godkendelse, fjernvarmepuljens godkendelse, endelig kommunal godkendelse og fjernvarmepuljens revurdering af tilsagn - sker så hurtigt om muligt af hensyn til selskabernes efterfølgende udbud og indgåelse af endelige aftaler.


For nuværende skal både betinget godkendelse og endelig godkendelse besluttes af byrådet.


For at afkorte sagsbehandlingstiden kan administrationen foreslå, at både betinget godkendelse og endelig godkendelse besluttes af administrationen - eller at betinget godkendelse besluttes af administrationen, og at endelig godkendelse besluttes af Teknik & Miljøudvalget.


Følgende muligheder kan blandt andet opstilles:


1. Betingede projektgodkendelser besluttes af administrationen. Teknik & Miljøudvalget orienteres. Endelige projektgodkendelser besluttes af byrådet.


2. Betingede projektgodkendelser besluttes af administrationen. Teknik & Miljøudvalget orienteres. Endelige projektgodkendelser besluttes af Teknik & Miljøudvalget.


3. Betingede projektgodkendelser og endelige projektgodkendelser besluttes af administrationen. Teknik & Miljøudvalget og byrådet orienteres.


4. Betingede projektgodkendelser og endelige projektgodkendelser besluttes af administrationen. Teknik & Miljøudvalget orienteres.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Teknik & Miljøudvalget godkender en af følgende muligheder:


1. Betingede projektgodkendelser besluttes af administrationen. Teknik & Miljøudvalget orienteres. Endelige projektgodkendelser besluttes af byrådet.


2. Betingede projektgodkendelser besluttes af administrationen. Teknik & Miljøudvalget orienteres. Endelige projektgodkendelser besluttes af Teknik & Miljøudvalget.


3. Betingede projektgodkendelser og endelige projektgodkendelser besluttes af administrationen. Teknik & Miljøudvalget og byrådet orienteres.


4. Betingede projektgodkendelser og endelige projektgodkendelser besluttes af administrationen. Teknik & Miljøudvalget orienteres.

Beslutning

Teknik & Miljøudvalget anbefaler over for byrådet, at mulighed nummer 2 med en tilføjelse om, at byrådet orienteres, godkendes.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).Den 18. august 2022

Teknik & Miljøudvalget har beslutningskompetencen i forhold til delegations- og kompetenceplanen, og sagen stopper dermed med Teknik & Miljøudvalgets beslutning.


135. Orientering om Miljøstyrelsens opfordring til måling for PFAS i badevandet

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om, at Miljøstyrelsen den 17. juni 2022 har sendt en mail til alle kommuner med kyststrækninger, hvori der blev orienteret om, at der i juli 2022 ville blive foretaget målinger for PFAS på 50 lokaliteter langs de danske kyster. Styrelsen opfordrede samtidigt kommunerne til at analysere for PFAS i kommunernes badevandsprøver.


Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen sendte den 17. juni 2022 en mail til alle kommuner med kyststrækninger, hvori der blev orienteret om, at der i juli 2022 ville blive foretaget målinger for PFAS på 50 lokaliteter langs de danske kyster. Styrelsen opfordrede samtidigt kommunerne til at analysere for PFAS i kommunernes badevandsprøver.

KL har anbefalet, at kommunerne ikke udfører målingerne, da det er Miljøstyrelsen, der er ansvarlig for vandkvaliteten i havet.

I forbindelse med sagen om PFAS i Faxe Å besluttede Center for Plan & Miljø at undersøge indholdet af PFAS i badevandet ved målepunktet tæt på udløbet for Faxe Å. Der er her fundet en koncentration af PFAS(Sum4) på 0,91 ng/l. Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen har vurderet, at en koncentration på 40 ng/l ikke udgør en sundhedsrisiko for badende.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


136. Orientering om forventet regnskab sommer 2022

Resume

Denne sag præsenterer årets anden detaljerede opfølgning på økonomien, forventet regnskab sommer 2022.


Teknik & Miljøudvalget orienteres om den overordnede vurdering af kommunens økonomi, og efterfølgende en status på udvalgets egen økonomi, særligt om noget har ændret sig siden opfølgningen i foråret.


Administrationens vurdering viser, at udvalget skal forvente et underskud på ca. 7 mio. kr. ved årets udgang. Underskuddet kommer på baggrund af en forventet merudgift vedrørende prisstigningerne på el, gas og brændstof.


Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en opfølgning på Faxe Kommunes økonomi henover sommeren med henblik på forventet regnskab for 2022 samt eventuelle konsekvenser for kommende Budget 2023.


Opfølgningen tager udgangspunkt i:

 • det korrigerede budget pr. 30. juni 2022, det vil sige inklusive driftsoverførsler fra 2021.
 • aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige aller nyeste viden og eventuelle udfordringer, som er spottet frem mod publicering af dagsordenen.
 • forventninger til forbrugsudviklingen resten af året, herunder om udviklingen forventes at påvirke kommende budgetår samt overslagsår.


I opfølgningen er der fokus på områder, hvor der forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet, herunder skønnet ved sidste opfølgning, og som derfor kræver særlig handling eller forklaring. I fortsættelse af forårets opfølgninger er der fortsat behov for fokus på allerede kendte udefrakommende udfordringer, som Ruslands fortsatte angreb på Ukraine og de afledte konsekvenser blandt andet i forhold til den historisk høje inflation afledt af blandt de meget høje energipriser. Der er dog også et fortsat behov for fokus på egne udfordringer, dvs. de store velfærdsområder.
Der er således et stadigt pres på aktiviteten på de specialiserede børne- og ungeområde, stadigt stigende priser på eksterne tilbud til voksne med særlige behov samt et stadigt pres i hjemmeplejen, der ligger udover demografitilskrivningen. Samlet forhold som både presser servicerammen og kommunens likviditet.


Ses der på kommunens samlede økonomi, så er der ingen tvivl om at situationen i Ukraine fortsat påvirker økonomien og fortsat vil gøre i den kommende periode - både integrationsområdet, indlogering af ukrainere, skole og dagtilbudsområdet er påvirket direkte, imens at energi- og brændstofpriserne er en afledt udfordring deraf. Der er for så vidt intet nyt i det.


Kommunen ser ind i et merforbrug i omegnen af 20 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf udgifterne vedr. Covid-19 og ukrainske flygtninge udgør i omegnen af 10 mio. kr. Da både udgifterne til Covid-19 og de ukrainske flygtninge forventes delvist kompenseret jf. udmelding fra staten, anbefales det at begge områder bliver regnskabsforklaret med henblik på endelig netto opgørelse af udgifterne til de to områder.


Administrationen vurderer at den senest udmeldte serviceramme overskrides med i omegnen af 10-15 mio. kr. under hensyn til at der overføres midler fra 2022 til 2023.


Opgørelse er vedhæftet som bilag.


Fagudvalgets økonomi:Ovenstående tabel viser at Teknik & Miljøudvalget er udfordret i omegnen af 7 mio. kr. som i lighed med sagen om forventet regnskab forår 2022, primært skal henføres til de stigende energipriser. Skønnet er siden forårets opfølgning nedjusteret da der for nuværende er taget højde for beslutningen om, at overførslen fra 2021 på 2,5 mio. kr. under Center for Ejendomme, skal dække en del af de stigende energipriser. Skønnet er fortsat baseret på de nuværende gas, el og brændstofpriser.

Derudover er udgifter vedr. indlogering af flygtninge fra krigen i Ukraine isoleret, således at forbruget på en halv million kr. ikke påvirker den ordinære drift. Denne udgift kompenseres helt eller delvist, men da det fortsat er uvist i hvilket omfang, er det i administrationen vurderet, at udgifterne opgøres særskilt og forklares i regnskabet.


Forklaring til tabellen:

 • Under 'Kommunale bygninger' ligger merforbruget til forsyning (gas og el).
 • Under 'Grønne områder og vejvedligeholdelse' ligger der dels merforbrug til brændstof hos Park & Vej samt merforbrug vedrørende vintertjenesten. Derudover ligger en forventet besparelse i omegnen af 1 mio. kr. i og med at der ses færre anmeldelser af rotter.
 • Under 'Kollektiv trafik' ses et mindreforbrug i omegnen af 1 mio. kr. som primært skyldes hjemtagning af skolebusruter i 2. halvår af 2022.
 • Budgetterne på de øvrige områder forventes, på den store klinge, at holde.


Teknik & Miljøudvalgets skøn på anlæg udgør samlet set 66 mio. kr. Det er ca. 6,5 mio. kr. lavere end anlægsbudgettet. Det skyldes, i lighed med sidste opfølgning, at der under anlægget ' Renovering af broer og bygværker' ikke kan opnåes myndighedstilladelse til igangsættelse af projekterne. De resterende anlæg forventes udført i 2022. Skønnene på de enkelte anlæg er vedhæftet som bilag.


På sidste udvalgsmøde blev der besluttet en række handlinger som på både kort sigt, men også den længere bane skal reducere energiforbruget. Dette følges tæt, men da prisen på el fortsat stiger er det vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere effekten af de besluttet handlinger.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning samt indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Godkendt.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


137. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Administrationen har givet tilladelse til etablering af en privat badebro ud fra Skrænten i Faxe Ladeplads. Badebroen bliver opsat hvert forår og nedtaget om efteråret, og den vil være tilgængelig for alle.


 • Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 7. juni 2022 ophævet Faxe Kommunes påbud om støjmåling af en vindmølle. Klagenævnets afgørelse er vedlagt som bilag.


 • Miljøstyrelsen har meddelt, at et brev fra Faxe Kommune den 17. marts 2020 om Gillesbækken bliver medtaget som høringssvar om vandområdeplanerne 2021-2027. Et flertal i det tidligere Teknik & Miljøudvalg anmodede Miljøstyrelsen om at vurdere muligheden for at udtage Gillesbækken af vandområdeplanerne med henvisning til den minimale slyngningsgrad og vandløbets specielle situation i forhold til regnbetingede udløb og udledning fra kommunalt rensningsanlæg.


 • Center for Plan & Miljø har igangsat en kortlægning af udbredelsen af flagermus i Faxe Kommune. En større viden om, hvor der er flagermus og hvilke arter det vil medføre en bedre, hurtigere og smidigere sagsbehandling på både miljø- og planområdet, da det vil blive muligt hurtigere at få tilrettelagt planer eller projekter, så de kan udvikle sig uden konsekvenser for de beskyttede flagermus. Kortlægningen i Faxe Kommune udføres som fire separate kortlægninger over fire på hinanden følgende år. Hvert år afsluttes med en rapport med resultater fra de udvalgte områder, som herefter straks kan benyttes i administrationens sagsbehandling. Kortlægningen udføres af SeNatur, og udgiften til undersøgelserne afholdes inden for Center for Plan & Miljøs budget.


 • Formanden orienterer om møde med Danske Handicaporganisationer.

Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Lisette Lind Larsen (A) stillede spørgsmål til administrationen, om der er modtaget et brev fra Trafikstyrelsen om omfartsvej eller nordvendte ramper ved Ulse. Administrationen afkræftede at have modtaget et brev fra Trafikstyrelsen om omfartsvej eller nordvendte ramper ved Ulse.Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i stedet for Erik Rasmussen (V).


138. Lukkede meddelelser (Lukket)
139. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 16. august 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Teknik & Miljøudvalgets møde den 16. august 2022.


Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende referatet digitalt i First Agenda.Beslutning

.