Teknik & Miljøudvalget - 18-01-2021

Referat
Dato:
Mandag, 18 januar, 2021 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:
1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A). Erik Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

2. Beslutning om nyt vejnavn Fodboldvænget til ny boligvej på tidligere fodboldbane i Kongsted

Resume

Udvalget skal beslutte, hvilket vejnavn en ny privat boligvej skal have. Vejen anlægges på en tidligere fodboldbane i Kongsted med adressen Møllevej 31B.

Sagsfremstilling

Ejeren af Møllevej 31B, Kongsted, 4683 Rønnede - matr.nr. 8at Kongsted By, Kongsted ønsker at anlægge en ny vej og opføre 36 boliger som rækkehuse. Den nye vej skal have et navn.


Center for Plan & Miljø har sendt fire forslag til vejnavne til ejeren af Møllevej 31B, fordi fastsættelse af vejnavne og husnumre ifølge adresseloven skal ske i samråd med grundejeren. I tilfælde af at der ikke opnås enighed, fastsætter adressemyndigheden vejnavne og husnumre.


Administrationens fire forslag til vejnavne er:

 1. Fodboldvænget, Kongsted, 4683 Rønnede.
 2. Støvleparken, Kongsted, 4683 Rønnede.
 3. Støvlevænget, Kongsted, 4683 Rønnede.
 4. Træningsbanen, Kongsted, 4683 Rønnede.


Ejeren er ikke selv kommet med forslag. Ejeren foretrækker vejnavnet Fodboldvænget.


Faxe Kommune skal bekoste og opsætte et vejnavneskilt ved den offentlige vej Møllevej.


Et kortbilag, der viser udstykningen, er bilagt sagen.


Lovgrundlag

Adresseloven.

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at vejen får vejnavnet Fodboldvænget, Kongsted, 4683 Rønnede.

Beslutning

Indstillingen blev ikke godkendt.


Udvalget godkendte vejnavnet Træningsbanen på grund af den historiske tilknytning til stedet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

3. Beslutning om anlægsplan for gennemførelse af trafikhandlingsplanen i 2021

Resume

Teknik & Miljøudvalget skal træffe beslutning om en konkret anlægsplan for gennemførelsen af trafikhandlingsplanens prioriteringer i 2021.


Sagsfremstilling

Der er i budgetforliget afsat 2 millioner kroner i puljen til trafikhandlingsplanen og 4 millioner kroner i puljen til cykelstier herunder cykelstier på Bråbyvej. Begge puljer er prioriteret i den nye Trafikhandlingsplan 2021 - 2024, og anlægsplanen, der præsenteres i denne sag, er baseret på de tiltag, der er udpeget og prioriteret i planen.

Trafikhandlingsplanen er vedhæftet som bilag 1, og tiltagene, der er udpeget og prioriteret i planen, er listet på side 18 – 27.

Pulje til Trafikhandlingsplan
Det bemærkes, at vi allerede i 2020 har taget hul på den nye Trafikhandlingsplan 2021 - 2024. I forlængelse af Teknik & Miljøudvalgets beslutning på udvalgsmødet i maj 2020 er tiltagene vedrørende uheldsbekæmpelse på side 18 gennemført og afsluttet. Tilbage er to lister med prioriterede tiltag, som dels omfatter listen ”Skoleprojekter (skolebesigtigelse)” på side 19 og dels listen ”Borgerhenvendelser/øvrige skoleprojekter” på side 20 – 24.

Center for Plan & Miljø foreslår, at puljen til trafikhandlingsplanen på 2 millioner kroner fordeles med ca. 1 millioner kroner på hver af de to lister.

Fra listen ”Skoleprojekter (skolebesigtigelse)” udpeges de første 10 prioriteringer, hvilket giver et samlet anlægsoverslag på 1.110.000 kroner, som følger:


De 10 tiltag som medtages fra listen Skoleprojekter (skolebesigtigelse) fra trafikhandlingsplan 2021 – 2024, side 19.

Fra listen ”Borgerhenvendelser/øvrige skoleprojekter” udpeges de første 14 prioriteringer, hvilket giver et samlet anlægsoverslag på 1.035.000 kroner, som følger:


De 14 tiltag som medtages fra listen Borgerhenvendelser/øvrige skoleprojekter fra trafikhandlingsplan 2021 – 2024, side 20.

Det samlede anlægsoverslag overskrider budgetrammen med 145.000 kroner. Ved at sammenlægge opgaverne i forbindelse med udbuddet forventer Center for Plan & Miljø, at der kan opnås en tilsvarende besparelse.

Pulje til cykelstier, herunder stier på Bråbyvej
I forbindelse med budgetforliget er det besluttet at prioritere enkeltrettede cykelstier på Bråbyvej i 2021/2022. Projektet fremgår ligeledes af trafikhandlingsplanens liste over omkostningstunge tiltag på side 26. Anlægsoverslaget ligger på 6,65 millioner kroner og overstiger budgetrammen for pulje til cykelstier i 2021. Der udarbejdes derfor ikke en særskilt anlægsplan for andre stiprojekter i 2021.

Det bemærkes, at vi også på stiområdet har taget hul på den nye trafikhandlingsplan i 2020. I forlængelse af Teknik & Miljøudvalgets beslutning på udvalgsmødet i maj 2020 er flere af tiltagene vedrørende stiprojekter på side 25 igangsat i 2020 og forventes afsluttet i 2021.

Det efterlader alene prioritering nr. 3, 4 og 6 tilbage, som er markeret med gult i nedenstående liste. Disse prioriteringer indarbejdes først i de kommende anlægsplaner for 2022/2023.


Listen ”Stiprojekter” fra trafikhandlingsplan 2021 – 2024, side 25. Prioriteringer markeret med gult indarbejdes i anlægsplanen i 2022/2023. De øvrige prioriteringer gennemføres i 2021.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

 Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. At prioriteringerne i listen vedrørende Skoleprojekter (skolebesigtigelse) fra Trafikhandlingsplan 2021 - 2024, side 19, pkt. 1 – 10 gennemføres i 2021,
 2. at prioriteringerne i listen vedrørende Borgerhenvendelser/øvrige skoleprojekter fra Trafikhandlingsplan 2021 - 2024, side 20, pkt. 1 – 14 gennemføres i 2021, og
 3. at stiprojektet vedrørende enkeltrettede cykelstier på Bråbyvej fra Grøndalsvej til Moltkesvej, igangsættes i 2021 og gennemføres i 2021 – 2022.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A). Erik Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.


4. Orientering om styrkelse af vandløbs- og spildevandsindsatsen

Resume

Med vedtagelsen af budget 2021-24 er indsatsen på miljø og vandløbsområdet opprioriteret. Center for Plan & Miljø styrker indsatsen på spildevands- og vandløbsområdet med ansættelse af en ingeniør/hydrolog samt anskaffelse og brug af relevante programmer. Formålet med opnormeringen er at skabe et sikkert datagrundlag for myndighedsbehandlingen på de respektive områder.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opnormeringen vil der blive opbygget en database med kommunens vandløb. Databasen indeholder vandløbenes data. Dette vil sige dimensioner, forløb, opland samt oplandets afstrømning, som er afhængig af oplandets karakter. På denne baggrund vil det være muligt at lave beregninger i og omkring vandløbet.

I selve vandløbet kan der laves robusthedsanalyser, der siger noget om hvilke kræfter, der er i vandet, og hvad de kan betyde for fx erosion og forhold for dyr og planter.

På de ånære arealer kan der på baggrund af vandspejlsanalyser foretages oversvømmelsesanalyser og dermed kapacitetsanalyser af de enkelte vandløb.

Udledningstilladelser

Det vil være muligt at komme med et teknisk begrundet bud på, hvad der vil ske i og ved vandløbene, når der skal gives udledningstilladelser, og når der etableres anlæg til tilbageholdelse af regnvand. Et eksempel på dette kunne være en separatkloakering, hvor forsyningen skal udlede det separerede regnvand til et vandløb. Hvad vil denne nye mængde vand betyde for vandløbet og de ånære arealer? Med et svar på dette spørgsmål vil myndigheden være i stand til at fastsætte passende betingelser til den enkelte udledningstilladelse.

Restaureringer

Det vil være et værktøj, der kan bruges i forbindelse med vandløbsrestaureringer, når der skal udpeges strækninger, hvor det vil være formålstjenesteligt med specifikke tiltag som fx udskiftning af bundmateriale eller genslyngning af vandløbsstrækninger. Dette er relevant i forhold til vandområdeplanerne, som kommunen har pligt til at implementere. Det giver for eksempel ikke mening at genslynge et vandløb for at opfylde vandløbets målsætning, hvis faldet på vandløbet derved bliver reduceret så meget, at vandets hastighed nedsættes i et omfang, så vandet i stedet for deponerer sand og mudder på strækningen.

Reguleringer

I forbindelse med reguleringsønsker som genåbning, rørlægning, uddybning etc. vil det være muligt at sige, hvilken effekt det har på vandets kræfter og vandspejlets kote og dermed betydning på tilstødende arealer. § 3-beskyttet natur må ikke uden dispensation ændres, ligesom bymæssige arealer ikke skal oversvømmes.

Regulativrevision


Når vandløbsregulativerne på et tidspunkt skal revideres, vil det være et uundværligt værktøj, idet der skal foretages tydelige ændringer i en del ældre regulativer, der ikke lever op til vandløbslovens krav. De ændringer, der skal indarbejdes, kan simuleres i de tilgængelige programmer, så det sikres, at der ikke sker en ændring af de eksisterende forhold i forbindelse med revisionen. I tilfælde af at en regulering er nødvendig, kan datagrundlaget bruges til at vurdere konsekvenserne af de regulativmæssige ændringer.


Omklassificering

Vandløb er ejet af lodsejerne, men ansvaret for at vedligeholde de forskellige vandløbsstrækninger er delt mellem en offentlig forpligtigelse, hvor kommunen står for vedligeholdelse, og en privat forpligtigelse, hvor vandløb vedligeholdes af bredejere. Kommunen har pligt til at sikre en ensartet klassificering af vandløbene i kommunen. Kommunen mangler at harmonisere på tværs af de gamle kommunegrænser. Denne harmonisering bør igangsættes. Opgaven inkluderer en analyse af oplandets ejerforhold og karakter for at kunne drage en ensartet grænse mellem private - og offentligt vedligeholdte vandløb i hele kommunen. Derudover udstikker statens vandområdeplaner nogle rammer for hvilke vandløb, der skal være offentligt vedligeholdte, da kommunen ikke kan foretage indsatser i henhold til vandområdeplanerne i de private vandløb. Dette hensyn går på tværs af ovenstående datagrundlag.

Vandløbsadministration

I ådalene vil det være muligt at komme med et bud på hvilke arealer, der kan forventes at være oversvømmede årligt, hvert 5. år eller hvert 10. år. Sådanne kortbilag kan være konstruktive at frembringe i myndighedens dialog med lodsejere, når det skal vurderes, om en oversvømmelse er usædvanlig/uventet eller ej, og derfor om det er noget, vi som myndighed kan påvirke ved tiltag eller ej.

I den daglige vandløbsadministration kan sagsbehandlingen gå noget hurtigere, når disse tekniske færdigheder er i huset fremfor, hvis der først skal indgås aftale med en ekstern konsulent (efter indhentning af tilbud fra flere).

Lovgrundlag

Vandløbsloven og Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

5. Orientering om nye affaldsgebyrer 2021

Sagsfremstilling

Den 7. december 2020 blev der vedtaget en række ændringer til affaldsaktørbekendtgørelsen, som træder i kraft 1. januar 2021. Af bekendtgørelsen fremgår det, at der skal indføres en række nye gebyrer for affald.

I § 18, der omhandler, at Kommunens har pligt til at oprette gebyrer for dagrenovationslignende, forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald, er der tilført to nye gebyrer i henholdsvis § 18 stk. 4 og 5.


Konkrete anvisninger

Af stk. 4. fremgår det, at der skal fastsættes og opkræves gebyr hos virksomheder, for hvilke kommunen foretager konkrete anvisninger af erhvervsaffald. Konkrete anvisninger er, hvor affaldet ikke anvises efter kommunens faste regulativer.

Det er Center for Plan & Miljøs vurdering, at der kun er ganske få konkrete anvisninger af affald om året.


Jordflytninger

Af stk. 5. fremgår det, at der skal fastsættes og opkræves gebyr for virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald.

I 2020 er der godkendt cirka 150 jordflytninger, hvoraf de fleste er fra erhverv, hvorfra der vil kunne opkræves gebyr for jordflytningen.


Videre forløb

På grund af den korte frist er det urealistisk at kunne have en gebyrstruktur klar til 1. januar 2021. Problematikken er gældende for samtlige kommuner i Danmark.

Center for Plan & Miljø anbefaler, at Faxe Kommune i samarbejde med andre kommuner udarbejder et forslag til gebyrer. Faxe Kommune arbejder på affaldsområdet i udgangspunktet sammen med Vordingborg, Næstved, Sorø, Ringsted og Slagelse Kommune.

Gebyrerne vil herefter blive politisk behandlet.

Lovgrundlag

Affaldsaktørbekendtgørelsen.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).

6. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Matrikulære sager behandlet 2. halvår 2020. Oversigt er vedhæftet.
 • Orientering om Planklagenævnets afgørelse – De hvide dronninger.
 • Afgørelse den 17. december 2020 fra Planklagenævnet vedrørende lovliggørende landzonetilladelse til jordvold på Kirkestien, Karise er stadfæstet.
 • Status på henvendelser til Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet angående mulig støjvold ved Nielstrup.

Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Der blev endvidere givet meddelelse om følgende:

 • Henrik Aakast (V) orienterede om mail fra AffaldPlus om varmeanlægget i Slagelse.
 • KL’s kommunalpolitiske konference på teknik- og miljøområdet, TEKNIK & MILJØ ’21 afholdes virtuelt den 16. april 2021. Program for konferencen vil blive offentliggjort i starten af februar, hvor tilmelding desuden åbner. Konferencens arbejdstitel er TM’21 – Kommunalvalg: Borger, by og bæredygtighed.
 • Lars Folmann (O) orienterede om, at gylletank ved Langesnage er blevet renoveret.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).


7. Lukket meddelelser (Lukket)
8. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat 18. januar 2021

Sagsfremstilling

Under punktet godkendes referatet af dagens møde.


Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i FirstAgenda.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Christina Birkemose (A).