Teknik & Miljøudvalget - 18-01-2022

Referat
Dato:
Tirsdag, 18 januar, 2022 - 14:00
Hent som fil:
Lokation:
16. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A)

17. Høringssvar om VVM-screening af Østbanen

Sagsfremstilling

Baggrund for høringssvar til Miljøstyrelsen om VVM-screening af projekt om renovering af Østbanen


Hvorfor skal projektet om renovering af Østbanen VVM-screenes

Inden der gives tilladelse til at gemmenføre f.eks. anlægsprojekter, der potentielt kan påvirke det omgivende miljø herunder natur, overfladevand, landskab m.v. skal der udarbejdes en vurdering af, om projektet har en påvirkning.


Ved mindre projekter er det kommunen, der VVM-screener det enkelte projekt, inden der udarbejdes en tilladelse til det ansøgte. VVM-screeningen fører så til en afgørelse, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Der skal træffes afgørelse i forhold til VVM, inden der eventuelt meddeles tilladelse til det ansøgte projekt.


Ved større projekter skal der ske en samlet vurdering i forhold til VVM. Det sikrer, at det samlede projekts eventuelle miljøvurdering er vurderet under ét. Dermed er der taget højde for en eventuel synergieffekt fra hvert delelement i projektet.


Hvis projektet vedrører flere kommuner, udarbejder Miljøstyrelsen VVM-vurderingen, igen for at sikre, at miljøvurderingen tager højde for det samlede projekts eventuelle påvirkning af miljøet, hvilket er tilfældet i sagen om renoveringen af Østbanen.


Proces ved miljøvurdering og hvad høringen går ud på

Normalt begynder en sag om VVM med en screening af projektet. Denne screening har til formål at afgøre, om der skal udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensvurdering.


Inden der træffes afgørelse i en sag om VVM, skal berørte parter høres. Dette sker for at sikre, at alle vinkler i sagen er belyst og alt viden er bragt i spil.


Den aktuelle høring af Miljøstyrelsens VVM-screeningsafgørelse sker dermed for at sikre, at den viden de enkelte parter i sagen ligger inde med, bliver bragt i spil, og at Miljøstyrelsen ikke har overset elementer i projektet.


I forbindelse med høringen kan parterne også gøre opmærksom på, hvis de er uenige i VVM-screeningsafgørelsen. Dette er dog ikke tilfældet i nærværende sag, hvor Faxe Kommune blot ønsker at bidrage til viden til arbejdet med VVM-screeningsafgørelsen.


Når høringen af VVM-afgørelsen (VVM-screeningsafgørelsen eller Miljøkonsekvensrapporten) er færdig, indarbejdes eventuelle hørringssvar og input til afgørelsen, hvorefter der træffes endelig afgørelse i sagen.


Faxe Kommunes interesse i VVM-screeningen af renovering af Østbanen

Faxe Kommune er part i sagen om VVM-screening af Østbanen, fordi en stor del af renoveringen skal ske i Faxe Kommune og det er Faxe Kommune, der skal meddele de nødvendige tilladelser til at gennemføre projektet.


Faxe Kommunes tilladelser til f.eks. at etablere arbejdspladser i forbindelse med en renovering af Østbanen skal altså udarbejdes på baggrund af vurderingerne i Miljøstyrelsens VVM-afgørelse. Det betyder, at hvis Miljøstyrelsen f.eks. har overset et naturområde i Faxe Kommune, og derfor ikke har det med i deres VVM-screening, så risikerer Faxe Kommune, at Faxe Kommunes tilladelser til f.eks. en arbejdsplads ikke er gyldig.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

  1. at høringssvar om screening af Østbanen tages til efterretning
  2. at Faxe Kommune erklærer sig enig i VVM-screeningen
  3. at høringssvaret fremsendes til Miljøstyrelsen d.d. (den 18. januar 2022)


Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at Faxe Kommune præciserer, at kommunen ikke har indvendinger til screeningsafgørelsen.


Teknik- og Miljøudvalget foreslår, at der i høringssvaret skrives, at Faxe Kommune finder anledning til at kommentere, at 14 dages høringsfrist er meget kort tid, det omfattende materiale taget i betragtning.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A)


18. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat den 18. januar 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Teknik & Miljøudvalgets ekstraordinære møde den 18. januar 2022.

Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i FirstAgenda.Beslutning

.