Teknik & Miljøudvalget - 21-10-2019

Referat
Dato:
Mandag, 21 oktober, 2019 - 17:30
Hent som fil:
133. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

134. Godkendelse af takster og brugerbetaling på Teknik & Miljøudvalgets område for 2020

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2020-2023 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Taksterne er fastsat ud fra lovgivningen eller med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2019 for at have virkning fra 1. januar 2020.


Taksterne fremlægges til behandling i fagudvalgene/Økonomiudvalget/Byrådet, og indgår i det samlede takstblad for 2020.


Takstbladet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 2. behandling og dermed budgetforliget.


Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2020-2023.


Ændringerne i taksterne fra 2019 til 2020 er anført med rødt i takstbladet.


Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme indstiller, at taksterne på Teknik & Miljøudvalgets område for 2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.


Bilaget "Takster 2020 TMU - Forsyning" udskiftes med det tilrettede takstblad.


Fraværende: Ingen.

135. Meddelelser

Beslutning

Der blev ikke givet nogen meddelelser.


Fraværende: Ingen.

136. Meddelelser - Lukket (Lukket)