Teknik & Miljøudvalget - 25-06-2020

Referat
Dato:
Torsdag, 25 juni, 2020 - 08:00
Hent som fil:
82. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Lars Folmann (O) ønsker et ekstra punkt på dagsordenen om beskyttelse af badevande nær forsyningsselskabets udledning i forbindelse med styrtregn og skybrud.

Der er enighed om at sætte punktet på dagsordenen.


Godkendt.


Fraværende: Ingen.

83. Dialogmøde med CenterMED udvalg om budget 2021 - Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget holder dialogmøde vedrørende budget 2021 med centerudvalg for Center for Plan & Miljø og centerudvalg for Center for Ejendomme jævnfør budgetvejledningen for 2021. Der er afsat 30 minutter til dialogen.

Centerudvalgene møder kl. 8.00. 

Lovgrundlag

Budgetvejledningen for 2021.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

84. Beslutning om tillægsbevilling til anlæg af tunnel- og stianlæg i Karise

Sagsfremstilling

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til tillægsbevilling efter resultatet af den offentlige licitation 9. juni 2020. De samlede merudgifter i forhold til budgettet efter forhandlinger af besparelser med lavestbydende andrager 3.907.038 kr. ekskl. moms.


Der er 9. juni 2020 afholdt licitation, hvor tre entreprenørfirmaer afgav tilbud på opgaven. Alle tilbud var konditionsmæssige.

Lavestbydende var entreprenørfirmaet Jorton A/S, hvis bud lød på 9.852.000 kr. ekskl. moms.


Efter foreslåede besparelser (stihældningen øges på østsiden til 9,8 % - svarende til stihældningen på vestsiden) kan entreprenørudgiften reduceres til 8.939.710 kr. ekskl. moms. Til de nævnte entreprenørudgifter skal lægges ekspropriationserstatninger, udgifter til sporspærring, byggeledelse med videre, hvorefter den samlede anlægsudgift er beregnet til 12.307.038 kr. ekskl. moms. Heraf er der på nuværende tidspunkt er afholdt 1.434.898 kr. ekskl. moms til projektering, afholdelse af licitationer og udgifter i forbindelse med ekspropriationer.

Se bilag med økonomioversigt - udarbejdet på grundlag af licitationsresultatet og efterfølgende forhandlinger med lavestbydende.


Uanset de opnåede besparelser er der ikke budgetmæssig dækning for de nævnte anlægsudgifter, idet der kun er givet anlægsbevilling på i alt 8.400.000 kr., hvoraf der som nævnt er brugt ca. 1,4 millioner kr.

Se bilag med oversigt over forbrug - opgjort pr. 17. juni 2020.


Gennemførelse af projektet på grundlag af ovennævnte tilbud med de angivne besparelser vil derfor kræve en tillægsbevilling på 3.907.038 kr. ekskl. moms.


Tidsplan for gennemførelsen kan ikke oplyses, før der er opnået tilladelse til sporspærring fra Østbanen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er i 2018, 2019 og 2020 givet anlægsbevillinger på i alt 8.400.000 kr. Der er afholdt udgifter på ca.1,4 mio. kr.

Gennemførelse af projektet vil, på baggrund af den afholdte licitation koste 12.307.038 kr. inkl. de afholdte udgifter.

Gennemførelse af anlæg af stitunnel i Karise vil således kræve en tillægsbevilling på 3.907.038 kr.  


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at der gives tillægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3.907.038 kr. finansieret fra kommunens kassebeholdning til betaling af merudgifterne til stitunnel i Karise.

Beslutning

For indstillingen stemte Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Erik Rasmussen (V) og Henrik Aakast (V).

Imod indstillingen stemte Finn Hansen (A), Christina Birkemose (A) og Michael Christensen (C).


Anbefales.


Fraværende: Ingen.

85. Beslutning om yderligere asfalteringer af stier (fremrykket anlæg)

Sagsfremstilling

I denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til yderligere asfalteringer af stier (fremrykket anlæg), da priserne var lavere end beregnet. Der er således mulighed for at prioritere nye strækninger for 1 mio. kr. Der er udarbejdet forslag til yderligere strækninger, som forventes også at kunne udføres indenfor den samlede afsatte økonomi.


Sagen hænger sammen med Teknik & Miljøudvalgets fremrykning af anlæg, som blev behandlet 29. april 2020 pkt. 43, hvor der blev fremrykket 2 mio. kr. til nye stibelægninger på eksisterende stier.


Strækningerne er prioriteret ud fra tilstanden (hvor meget trænger de?) og hvor mange trafikanter, der antages at benytte strækningerne. Strækninger med tilhørende billeder fremgår af bilaget.


Følgende stier foreslås asfalteret:


Terslev

1. Cykelsti fra Årløsevej til Storgårdsvej i Terslev


Dalby

1. Cykelsti fra Lucernevænget til Syrenvænget i Dalby


Rønnede

1. Cykelsti Ny Næstvedvej fra Vordingborgvej til motorvejen

2. Cykelsti fra Grunderupvej til Mosevej


Haslev

1. Cykel lommer Ringstedvej + cykelsti til Hørvænget

2. Cykelsti Ringstedvej fra Førslev til kommunegrænse

3. Cykelsti fra Ringstedvej til Simmendrup By

4. Themstrupstien


Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet der på anlægsbudgettet er afsat 2 mio. kr. til nye belægninger på stier fremrykket fra 2021 til 2020. 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje. 


Økonomi

Igen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at følgende stier asfalteres:


Terslev

1. Cykelsti fra Årløsevej til Storgårdsvej i Terslev


Dalby

1. Cykelsti fra Lucernevænget til Syrenvænget i Dalby


Rønnede

1. Cykelsti Ny Næstvedvej fra Vordingborgvej til motorvejen

2. Cykelsti fra Grunderupvej til Mosevej


Haslev

1. Cykel lommer Ringstedvej + cykelsti til Hørvænget

2. Cykelsti Ringstedvej fra Førslev til kommunegrænse

3. Cykelsti fra Ringstedvej til Simmendrup By

4. Themstrupstien


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

86. Beslutning om mulighed for stadepladser på Faxe Ladeplads Havn

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i løbet af det seneste år modtaget en række henvendelser med ønske om at opstille salgsvogne på forskellige lokaliteter langs kysten ved Faxe Ladeplads. I denne sag skal der tages stilling til, om der skal være stadepladser på Faxe Ladeplads Havn til brug for salgsvogne, der sælger is, kaffe, fisk, udlejer strandudstyr eller lignende.  

Beskrivelse af ejer- og lejeforhold på Faxe Ladeplads Havn

Faxe Kommune ejer Faxe Ladeplads Havn og udlejer arealerne til blandt andet Faxe Ladeplads Lystbådehavn, Faxe Ladeplads Fiskerihavn og til ejer af restaurantbygningen. Derudover er der en række brugere af havnen og af de forskellige bygninger på havnen, som er med til at præge havnens liv.

De lokaliteter, som der kan være mulighed for at etablere stadepladser på, er vist på det vedlagte kortbilag. Område 1 er jollepladsen, som Faxe Ladeplads Lystbådehavn lejer og bruger, mens område 2 er fiskerihavnen, og område 3 er pælepladsen. Område 2 og 3 lejes af Faxe Ladeplads Fiskerihavn. Anvendelse af arealerne til mulige stadepladser skal derfor ske efter aftale og i samarbejde med arealernes nuværende lejere og med eventuel tilretning af gældende lejekontrakter med de nævnte lejere.

Den aktuelle situation på Faxe Ladeplads Havn

Restaurantbygningen er lige nu til salg eller til eventuel forpagtning. Der er derfor pt. ingen muligheder for at købe en is eller noget at spise, når man gæster havnen. I kontrakten for restaurantbygningen forpligter ejer/forpagter sig til at holde åbent dagligt i sejlersæsonen 1. maj til 1. september og i denne periode at "drive restauration og iskiosk til betjening af havnen". Udenfor sæsonen kan ejer/forpagter frit vælge, om der skal drives kiosk, café og /eller restaurant. Den gældende lokalplan udlægger havnen til rekreative fritidsformål, fiskerihavn og lystbådehavn med tilknyttede faciliteter som blandt andet mindre butikker, restauranter, kiosker til betjening af havnens brugere og besøgende samt lignende, der understøtter anvendelsen. Der er således mulighed for at etablere mere end en restaurant på havnen.


Salgsvogne, der sælger is, kaffe, friske fisk, strandudstyr eller lignende, er derfor i overensstemmelse med anvendelsen og kan være med til at fremme og understøtte havnens funktion som udflugtssted og være attraktiv for gæstesejlere og turister.


Mulighed 1 - Jollepladsen

Efter aftale med Faxe Ladeplads Lystbådehavn er der mulighed for max. 3 stadepladser til små salgsvogne på jollepladsen (område 1). Salgsvogne på jollepladsen er under forudsætning af, at der fortsat kan isættes både og parkeres bådtrailere på jollepladsen, så den daglige funktion ikke generes. Salgsvogne skal fjernes på daglig basis og skal selv have adgang til el og vand og må ikke have lagercontainere, oplag eller andet, der fylder på jollepladsen. Der er mulighed for salg af is, kaffe, fastfood og lignende, der ikke kræver egentlig udeservering. Der er også mulighed for udlejning af udstyr til vandaktiviteter eller andet, der relaterer sig til strand og havneaktiviteter. Salg af fisk, ost og lignende typer salgsvogne henvises til stadepladser på fiskerihavnen. Lokaliteten egner sig primært til sommersæsonen, og vil derfor kun kunne lejes i perioden fra april til oktober.


Mulighed 2 - Fiskerihavnen

Efter aftale med Faxe Ladeplads Fiskerihavn er der mulighed for max. 3 stadepladser til salgsvogne på fiskerihavnen (område 2). Salgsvogne på fiskerihavnen er under forudsætning af, at der fortsat kan isættes både, og at det ikke er til gene for aktiviteter omkring slæbestedet. Salgsvogne skal fjernes på daglig basis og skal selv have adgang til el og vand og må ikke have lagercontainere, oplag eller andet, der fylder på fiskerihavnen. Der er mulighed for salg af is, kaffe, fastfood og lignende, der ikke kræver egentlig udeservering, ligesom der er mulighed for salg af fisk, ost eller lignende. Der er også mulighed for udlejning af udstyr til vandaktiviteter eller andet, der relaterer sig til strand og havneaktiviteter. Lokaliteten kan i princippet anvendes hele året, men det er aftalt at starte op med, at den kun kan lejes i perioden fra april til oktober.


Mulighed 3 - Pælepladsen

Efter aftale med Faxe Ladeplads Fiskerihavn er denne lokalitet (område 3) mest egnet til, når der afholdes arrangementer eller events i og omkring havnen, hvor den kan bruges til opstille borde/bænke, udstillinger eller andet. Brug af dette areal til arrangementer og events aftales fra gang til gang mellem de aktuelle parter, og pælepladsen er derfor ikke en mulighed til stadepladser på nuværende tidspunkt.

Den videre proces

Det er svært at vide, hvad behovet for stadepladser er, og hvor mange stadeholdere der er interesseret i at stå på Faxe Ladeplads Havn, og hvad de vil sælge. Det er også svært at vide, hvor mange kunder der er, og hvor balancen mellem udbud og efterspørgsel skal være, så der er gode forhold for alle. For at afprøve interessen og kundegrundlaget er det aftalt med de nuværende lejere, at stadepladserne testes i den form, som beskrevet ovenfor, og at formen evalueres sidst på året og eventuelt tilrettes om nødvendigt til sæsonen for 2021.

Center for Plan & Miljø foreslår, at der arbejdes videre med at gøre det muligt at etablere stadepladser på jollepladsen og fiskerihavnen i en form, som aftalt med de nuværende lejere. Det betyder, at der udarbejdes en standard lejekontrakt for de to lokaliteter på Faxe Ladeplads Havn, som kan bruges, når vi modtager en ansøgning om stadeplads. Det foreslås, at stadepladserne annonceres på kommunens hjemmeside og udlejes efter princippet "først til mølle".  

Center for Ejendomme har netop nu en ansøgning liggende med et ønske om at få tilladelse til at opstille en salgsvogn på Faxe Ladeplads Havn med salg af is, kaffe, frugt med mere.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller,

 1. at der kan arbejdes videre med at etablere stadepladser på Jollepladsen på Faxe Ladeplads Havn under forudsætning af, at det sker i samarbejde med havnens nuværende lejere,
 2. at der kan arbejdes videre med at etablere stadepladser på Fiskerihavnen på Faxe Ladeplads Havn under forudsætning af, at det sker i samarbejde med havnens nuværende lejere,
 3. at stadepladserne vil kunne lejes i sommerhalvåret fra april til oktober, og salgsvogne skal flyttes på daglig basis. De skal selv have adgang til vand og el, og der må ikke ske oplag, og
 4. at erfaringerne fra sæson 2020 evalueres sammen med havnens nuværende lejere og stadeholderne efter endt sæson og danner grundlag for en eventuel tilretning af stadepladser og kontrakter for sæson 2021.

Beslutning

Socialdemokratiet foreslår, at der tillades et antal stadepladser for 2020. Der fremlægges en udviklingsplan for Faxe Ladeplads Havn og strandområdet, med behørig dialog og inddragelse af interessenter.


Forslaget blev godkendt.


Indstillingen blev godkendt.


Fraværende: Ingen.

87. Beslutning om lovliggørelse af privat vandløb og fastsættelse af vedligeholdelsespligt

Sagsfremstilling

Det tidligere Storstrøms Amt udførte i 2005/2006 en genslyngning af Tryggevælde Å (st. 14.500 - 16.536) lige inden sammenløbet med Stevns Å. Efterfølgende er der opstået problemer med en rørledning, som blev anlagt i forbindelse med projektet. Center for Plan & Miljø kan konstatere, at de gamle projekttilladelser er mangelfulde i forhold til beskrivelse af denne rørledning, og hvem der har den fremtidige vedligeholdelsespligt. Center for Plan & Miljø ønsker derfor at træffe afgørelse om rørledningen og dennes vedligeholdelse.


Kort beskrivelse af projektet og drænledningens funktion:

Før projektet lå Tryggevælde Å primært i kommunegrænsen mellem Faxe og Stevns Kommuner. Med projektet blev vandløbet genslynget på matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise, som er beliggende i Faxe Kommune. For at sikre afvandingen fra matrikel 1g, Ll. Linde By, Hårlev, der er beliggende i Stevns Kommune, blev der anlagt et mindre drænsystem på marken, se bilag. Drænsystemet afleder vandet gennem en tæt rørledning tværs gennem matrikel 1a med udløb i Tryggevælde Å ca. 1 km nedstrøms ved Køgevej. På grund af vandløbsbundens højde var det ikke muligt at lave udløbet tættere på matrikel 1g.


I projektbeskrivelsen står der, at "dræn anlægges på matrikel 1g Ll. Linde. Samtidig tinglyses ret til tæt ledning med udløb til Tryggevælde Å, da ejendommen efter genslyngningen ikke vil have afløb direkte til vandløbet". Tinglysningen er aldrig blevet udført. Tilladelsen til projektet beskriver ikke drænet eller dettes vedligeholdelse, men det fremgår af tilladelsen, at projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen. Drænet er en såkaldt blød ledning med en diameter på 110 mm.


Muligheder for fremtidig vedligeholdelse:


 • Rørledningen vedligeholdes af grundejer. Ifølge vandløbslovens § 35 påhviler vedligeholdelse af private vandløb grundejeren, med mindre der er truffet anden afgørelse.

I dette tilfælde har ejeren ingen gavn eller interesse i rørledningen. Ejer har ingen tilslutninger på rørledningen, og ledningen er en tæt ledning, som dermed ikke har en drænende effekt på ejers ejendom.


 • Rørledningen vedligeholdes af ejer af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev. Ifølge vandløbslovens § 22 afholdes udgifter ved anlæg af nye vandløb af de grundejere, som ønsker vandløbet, samt de grundejere som ønsker at benytte vandløbet. Ejer af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev er den eneste, der benytter rørledningen, og derfor har en interesse i ledningens eksistens.

 • Rørledningen vedligeholdes af Faxe Kommune. Offentlige vandløb vedligeholdelses af kommunen. Den omtalte drænledning er et privat vandløb, men ifølge vandløbslovens § 10 kan kommunen omklassificere vandløbet. Ved en opklassificering til offentligt vandløb kan kommunen overtage vedligeholdelsespligten af rørledningen.

Det er Center for Plan & Miljøs vurdering, at rørledningen bør vedligeholdes af ejer af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev. Det er denne ejer, som er den eneste benytter af ledningen, og dermed er den eneste, som har en interesse i ledningens funktion. I projektbeskrivelsen beskrives det ikke hvem, der skal have en tinglyst ret til ledningen, og hvad denne ret skulle indebære. Eftersom at tinglysningen argumenteres med, at matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev ikke vil have en direkte adgang til Tryggevælde Å efter genslyngningen, er det administrationens vurdering, at tinglysningen var tiltænkt netop denne ejendom, så ejeren fremover havde ret til at færdes på andens mands jord (matrikel 1a Tryggevælde Hgd., Karise) for at vedligeholde rørledningen i fremtiden.


Offentlige vandløb i Faxe Kommune er generelt vandløb, som har store afvandingsmæssige interesser, har en væsentlig offentlig interesse eller store miljømæssige interesser. Center for Plan & Miljø vurderer, at en Ø110 mm rørledning, som kun en enkelt lodsejer har interesse i, ikke falder under de kriterier, hvor man normalt vil opklassificere et vandløb som offentligt.


Center for Plan & Miljø har rådført sig med NIRAS vedrørende de forskellige muligheder efter vandløbslovens bestemmelser. NIRAS vurderer, at rørledningen bør vedligeholdes af benytteren i henhold til vandløbslovens § 22. NIRAS har ligeledes vurderet, at drænet og dets vedligeholdelse er så mangelfuldt beskrevet i amtets projektbeskrivelse og projekttilladelse, at de anbefaler Faxe Kommune at træffe en ny afgørelse om rørledningen, og hvem der har vedligeholdelsespligten.


NIRAS har udarbejdet et udkast til en afgørelse, hvor rørledningen lovliggøres, og vedligeholdelsen pålægges ejer af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev. Center for Plan & Miljø ønsker at sende dette udkast i fire ugers offentlig høring.

Lovgrundlag

Vandløbsloven.

Bekendtgørelse for vandløbsregulering og -restaurering mv.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse om lovliggørelse af dræn samt pålæggelse af vedligeholdelsespligt til ejer af matrikel 1g Ll. Linde By, Hårlev sendes i fire ugers offentlig høring.  

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

88. Godkendelse af CO2-regnskab 2019 for kommunen som virksomhed

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i 2009 underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Aftalen indebærer, at Faxe Kommune som virksomhed har fastsat et mål om at reducere klimagasudledningen med 2 % om året. Årligt skal der offentliggøres en opgørelse om reduktionen af CO2-udledningen.


Opgørelsen for 2019 viser, at der i forhold til 2018 er sket en samlet reduktion på 3 % af CO2-udledningen - fordelt med en uændret udledning for kommunale bygninger, en reduktion for brændstofkøb på 16 % og en forøgelse på 8 % for tjenestekørsel i private biler. Målet om en samlet reduktion på 2 % er nået for 2019. Dette skyldes, at der er sket et stort fald for dieselforbruget fra 2018 til 2019.


Generelt siden 2009 har CO2-udledningen haft en faldende tendens for kommunale bygninger og tjenestekørsel i private biler. Brændstofforbruget i forbindelse med kommunens tjenestebiler, traktorer, maskiner og redskaber varierer fra år til år afhængig af især kørselsbehovet hos Center for Sundhed & Pleje samt Park & Vej, der står for en stor del af kommunens forbrug af henholdsvis benzin og diesel.


Tjenestekørsel i private biler steg dog fra 2018 til 2019 - i modsætning til tidligere år, hvor der har været en tendens til, at kommunens personale i øget udstrækning kørte i de kommunale tjenestebiler.


Energiforbruget i de kommunale bygninger har haft en faldende tendens grundet en kombination mellem gennemførelse af ejendomsstrategien (nedrivning og frasalg af ejendomme og bygninger) og gennemførelse af energibesparende indsatser.


Klimakommuneaftalens reduktionsmål på 2 % er et absolut mål, som ikke skal korrigeres for kommunens ændringer i aktivitetsniveau, befolkningstal, bygningsmasse eller andre udviklinger. Endvidere skal reduktionsmålet opfyldes hvert år uanset tidligere års reduktioner.


I Faxe Kommune er befolkningstal og aktivitetsniveau stigende, hvorfor brugen af de nuværende bygninger øges blandt andet henover døgnet for at give fritidsbrugere mulighed for fritidsaktiviteter. De kommende år forventes ikke nedrevet og frasolgt ejendomme og bygninger i samme omfang som tidligere, hvorfor der i øget omfang skal gennemføres energibesparende indsatser for den nuværende bygningsmasse for at nå målet om årligt at reducere CO2-udledningen med 2 %.


Lovgrundlag

Intet. 


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø indstiller, at CO2-regnskab 2019 for kommunens som virksomhed godkendes. 


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Christina Birkemose deltog ikke i behandlingen af punktet.

89. Godkendelse af adgang til erhverv i landzone - Lysholm Alle 104

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om ændret anvendelse samt udvidelse af adgang til Lysholm Alle 104. Ansøger ønsker at indrette kontormiljø og opbevaring til sin virksomhed i den tidligere stald på ejendommen. Ansøger oplyser, at der er syv til ni medarbejdere tilknyttet virksomheden, og at de ikke vil have deres daglige gang på ejendommen men primært køre rundt mellem kunder.

Den nuværende adgang ønskes udvidet til 7 meter og rykket en smule mod øst, se kortbilag.

Vejmyndigheden vurderer ændringer af adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49 og § 50. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

Lysholm Alle 104 er beliggende vest for Vestre Ringvej på en langt lige strækning med gode oversigtsforhold.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for erhverv
 • Adgangen placeres jf. fremsendt situationsplan
 • Adgangen anlægges med 7 meters bredde i vejskel
 • Adgangen forstærkes med 1,0 meter bred asfaltkant fra kørebanekant hele adgangens bredde langs vejskel
 • Overfladevand opsamles på egen grund

Samtlige udgifter til etablering af adgangen med videre afholdes af ejeren af ovenstående ejendom.

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn. 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Christina Birkemose deltog ikke i behandlingen af punktet.

90. Godkendelse af ændrede vilkår for ansøgning om vejadgang til erhverv - Jernbanegade 57

Sagsfremstilling

På Teknik & Miljøudvalgets møde 28. maj 2020 gav udvalget tilladelse til etablering af adgang til ejendommen Jernbanegade 57 via to parkeringspladser i Passagen. Et vilkår i tilladelsen til at etablere adgang til Passagen var, at den eksisterende adgang til Jernbanegade skulle nedlægges.

Ansøger har efterfølgende ønsket at bevare den eksisterende adgang til Jernbanegade.

Ansøger gør opmærksom på, at han fortsat har behov for adgangen til Jernbanegade, da han anvender denne i forbindelse med motorcykel undervisning. Motorcyklerne er parkeret i garagen dér, og der foregår også praktisk undervisning.

Administrationen ser ingen trafikale problemer hermed og anbefaler derfor, at kravet om nedlæggelse af adgangen til Jernbanegade frafaldes. 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at kravet om at nedlægge adgangen til Jernbanegade fra Jernbanegade 57 frafaldes. 


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

91. Godkendelse af Trafikhandlingsplan 2021 - 2024

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til den endelige godkendelse af vedhæftet udkast til Trafikhandlingsplan 2021 – 2024, som også blev præsenteret for udvalget på mødet 29. april 2020. Trafikhandlingsplan 2021 - 2024 er vedhæftet som bilag 1.

Forslaget til den nye trafikhandlingsplan har været i høring i perioden fra 6. maj 2020 til og med 29. maj 2020. I høringsperioden er der modtaget fire høringssvar, som kan læses i den vedhæftede hvidbog med tilhørende bilag. I hvidbogen fremgår også administrationens bemærkninger til høringssvarene. Høringssvarene udtrykker generelt opbakning til handleplanen men omhandler også en række konkrete ønsker.

Det var oprindeligt planlagt at afvikle et borgermøde i løbet af høringsperioden i maj måned. Men borgermødet blev ikke afviklet grundet nedlukning af alle møder i forbindelse med Corona-krisen.

Høringssvarene er alle behandlet i hvidbogen, og høringssvarene har ikke givet anledning til ændrede prioriteringer i det foreliggende udkast til Trafikhandlingsplan 2021 – 2024. Dette skyldes, at flere af ønskerne allerede er omfattet af trafikhandlingsplanens prioriteringer, og andre forhold udbedres i forbindelse med den almindelige vejdrift. I forhold til konkrete ønsker om at fremskynde nogle tiltag på bekostning af andre, anbefaler Center for Plan & Miljø at fastholde prioriteringerne. Den prioriteringsmodel, som er benyttet til at prioritere tiltagene i trafikhandlingsplanen, er netop med til at sikre, at indsatsen målrettes, hvor behovet for forbedringer er størst. 

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at Trafikhandlingsplan 2021 – 2024 vedtages endeligt, og
 • at der i forbindelse med gennemførelse af planen og med udgangspunkt i planens prioriteringer udarbejdes en konkret anlægsplan for de enkelte budgetår i planperioden, som forelægges for Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Godkendt, idet beslutningen fra udvalgsmøde 29. april 2020 punkt 39 implementeres i handlingsplanen. 


Fraværende: Ingen.

92. Beslutning om placering af sti på Græsvej, Karise

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget har på udvalgsmødet 26. februar 2020 taget beslutning om etablering af dobbeltrettet fællessti i vestsiden af Græsvej i Karise. Der er nu opstået et politisk ønske om at få belyst andre stiløsninger på Græsvej.

I denne sag belyses tre løsningsforslag:

1)  Dobbeltrettet fællessti i vestsiden

2)  Dobbeltrettet fællessti i østsiden

3)  Enkeltrettede fællesstier i hver side af vejen.


I bilaget er de tre løsninger skitseret, og i skemaet nedenfor kan de sammenlignes:1) Dobbeltrettet fællessti i vestsiden

3 m sti + 1m skillerabat

2) Dobbeltrettet fællessti i østsiden

3 m sti + 1m skillerabat

3) Enkeltrettet fællessti i hver side

2*1,8 m sti

Strækningen Permatopia-Lucernevej

Kræver dispensation fra lokalplan. 4 m vold og beplantning fjernes.

Kræver fjernelse af træer og hæk ved plejecenteret og ekspropriation af ca. 75 m2 jord.

Kræver sætning af kantsten og dispensation fra lokalplan, da 1,8 m af beplantningsbæltet skal fjernes.

Strækningen Lucernevej-Solagervej

Kræver ekspropriation Fra to erhvervsgrunde, ca. 300 m².

Kræver fjernelse af fortov i venstre side og centerforskydning af vej samt autoværn eller steler til adskillelse af vej og sti.

Kræver mindre ekspropriation fra en erhvervsgrund, ca. 20 m².

Kræver mindre ekspropriation fra to erhvervsgrunde, ca. 40 m².

Ekstra tiltag

To fodgængerfelter ved Solagervej.

Et fodgængerfelt ved Solagervej.

Krydsningshelle ved Permatopia + mindre vejudvidelse.

To fodgængerfelter ved Solagervej.

Krydsningshelle ved Permatopia + mindre vejudvidelse.

Fordele

Børn skal ikke krydse Græsvej ved Permatopia.

Mindre indgribende for beplantning ved plejecenter.

Adskilt fra kørebanen på hele strækningen.

Vil også kunne benyttes af plejecenteret uden krydsning af Græsvej.

Bedre sammenhæng til eksisterende sti nord for Solagervej.

Kræver ikke skillerabat.

Børn til Permatopia skal ikke krydse Græsvej i sydgående retning.

Vil også kunne benyttes af plejecenteret uden krydsning af Græsvej i nordgående retning.

Ulemper

Kræver nedlæggelse af 4 ud af 6 m beplantningsbælte.

Det er ikke en optimal løsning i forhold til eksisterende sti nord for Solagervej som fortsætter øst for boligvejen.

Kræver krydsning af Græsvej ved Permatopia.

Plejecenteret mister alle sine træer ud til vejen.

Ikke nok plads til at lave skillerabat nord for Lucernevej. Derfor autoværn eller steler.

Kræver krydsning af Græsvej ved Permatopia i nordgående retning.


Anlægsoverslag

1.648.000 kr. ekskl. moms.

1.667.023 kr. ekskl. moms

1.507.688 kr. ekskl. moms.

Tilvalgsmuligheder

Flytning af eksisterende sti nord for Solagervej for at skabe sammenhæng til sti i vestsiden.

Pris: 430.000 kr.


Græsrabat mellem vej og sti i stedet for kantsten på strækningen Permatopia-Lucernevej. Kræver at der tages lidt mere af beplantningen.

Besparelse: 200.000 kr.


Det oprindelige projektforslag med dobbeltrettet fællessti i vestsiden havde fokus på de bløde trafikanter til og fra Permatopia.


På baggrund af ovenstående analyse anbefaler administrationen, at der etableres enkeltrettede stier i begge sider af Græsvej, såfremt udvalget ikke fastholder sin beslutning fra 26. februar 2020, da det tilgodeser de bløde trafikanter fra både Permatopia og plejecenteret (samt Ærtevænget). Samtidig kræver løsningen ikke store indgreb i naturen og erhvervsgrundene.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at beslutning om dobbeltrettet fællessti på vestsiden opretholdes, eller
 2. at der tages beslutning om en dobbeltrettet fællessti på østsiden, eller
 3. at der laves enkeltrettede fællesstier i begge sider af Græsvej. 

Beslutning

Indstillingens punkt 2 godkendes.

Indstillingens punkt 1 og 3 godkendes ikke. 


Fraværende: Ingen.

93. Behandling af påbud ud fra handlerum på baggrund af sporstofundersøgelse

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 12. december 2019 procedure for sporstofundersøgelser. Et flertal i Teknik & Miljøudvalget besluttede på mødet den 28. maj 2020 at tilføje følgende ordlyd til procedurens pkt. 5:


"Sporstofundersøgelser bruges til kortlægning af afløbsforhold, drænsystem med mere, samt afklaring af hvorvidt ejendommens udledning når frem til den målsatte recipient. Såfremt dette ikke er tilfældet, tilbagekaldes påbuddet, med henvisning til Spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 2”

Administrationen oplyste under mødet, at en ændring i myndigheds praksis vil blive underlagt en juridisk vurdering af konsekvenser ved ændringen. Grundet sagens kompleksitet har administrationen indhentet en ekstern juridisk vurdering. 

Status

Advokatfirmaet Energi & Miljø har vurderet følgende:

En juridisk vurdering af hvilke konklusioner der kan drages af gennemførte sporstofundersøgelser

Resultatet af en sporstofundersøgelse må umiddelbart forstås således:

 1. Hvis undersøgelsen påviser, at sporstof vil nå frem til det målsatte vandområde, kan resultatet lægges umiddelbart til grund som forudsætning for et påbud.
 2. Hvis undersøgelsen ikke påviser sporstof i det målsatte vandområde, kan sporstofundersøgelsen ikke anvendes til at klarlægge ejendommens afløbsforhold i fuldt udstrækning. En hydrologisk forbindelse imellem ejendommens afløbsinstallationer og det målsatte vandområde kan i dette tilfælde ikke afvises ved undersøgelsen – forbindelsen er blot ikke påvist ved sporstof.

En sporstofundersøgelse bør således indgå i påbudssagens oplysningsgrundlag på samme måde som øvrige faktiske oplysninger – fx BBR-oplysninger samt drænkort, hydrologiske kort med videre.

Sporstofundersøgelsens resultat kan ligeledes anvendes til at supplere de øvrige oplysninger – fx ved at kortlægge dele af spildevandets forløb – også i tilfælde, hvor undersøgelsen ikke har kunnet påvise sporstof helt frem til vandområdet (nr. 2 ovenfor). I tilfælde, hvor sporstof ikke er påvist i det målsatte vandområde, bør undersøgelsen dog ikke her tillægges større selvstændig værdi, end sagens øvrige oplysninger.

Er der juridisk belæg for, at sporstofundersøgelser bruges til at aflyse påbud, hvis sporstoffet ikke kan ses i målsat vandløb?

Sammenfattende beror resultatet af genoptagelsen således på en vurdering af, om det ved den konkrete sporstofundersøgelse må anses for påvist, at der trods den oprindelige dokumentation i sagen ikke er den nødvendige hydrologisk forbindelse imellem ejendommens afløb og det målsatte vandområde alligevel.

Om den konkrete sporstofundersøgelse er egnet til at udelukke en sådan forbindelse beror i vidt omfang på den metode og de omstændigheder, hvorunder sporstofundersøgelsen er foretaget.

Kun hvis sporstofundersøgelsen er foretaget på en sådan måde, at en hydrologisk forbindelse trods den oprindelige dokumentation i sagen må vurderes ikke være til stede, vil der efter vores vurdering således være grundlag for at annullere afgørelsen som truffet på et forkert faktisk grundlag.

Hvad skal der til for at trække et påbud om forbedret spildevand tilbage?

Faxe Kommune er retligt forpligtet til at gennemføre forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i det omfang, det følger af kommunens egen spildevandsplanlægning og de statsligt vedtagne indsatsprogrammer, som er fastsat ved bekendtgørelse i henhold til lov om vandplanlægning.

De konkrete indsatser overfor ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse er nærmere fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Af Miljøstyrelsens vejledning fra juli 2017 til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (s. 24) fremgår det, at indsatsen gennemføres, hvor udledninger fra enkeltejendomme er årsag eller medvirkende årsag til manglende målopfyldelse i nedstrøms beliggende vandområde.

Indsatsen skal ifølge vejledningen dermed sikre, at spildevandsbelastningen fra ejendomme i oplande til disse vandområder reduceres i et omfang, der sikrer, at udledningerne ikke er til hinder for, at der kan opnås målopfyldelse i vandområderne.

De afgrænsninger af renseklasseoplande, der fremgår af bekendtgørelsen, er vejledende, og det er kommunerne, der efter en konkret vurdering af den enkelte udledning afgør, om en ejendom skal meddeles påbud om forbedret spildevandsrensning.

Alle fastlagte indsatser overfor ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse, som fremgår af bekendtgørelsen, skal dog som udgangspunkt gennemføres. Kommunens forpligtelser kan således kun fraviges i en række særligt angive tilfælde efter bekendtgørelsens §§ 4-7, hvor Miljøstyrelsens tilladelse i øvrigt er påkrævet.

Samlet set vil det efter vores vurdering herefter kræve ganske tungtvejende og konkrete grunde at tilbagekalde et i øvrigt gyldigt påbud om forbedret spildevandsrensning.

Behandling af konkret sag beliggende på Bonderødvej 30

På baggrund af Faxe Kommunes administrationsgrundlag for spildevand i det åbne land, vedtaget af Byrådet 13. september 2018, er der foretaget en sporstofundersøgelse på en ejendom beliggende på Bonderød 30. Farven fra bundfældningstanken ledes via dræn til et mindre skovvandløb. Skovvandløbet løber ifølge kort ud i Vivede Mølleå, som er et målsat vandløb.


Sporstoffet blev ved første undersøgelse set i skovvandløbet, og der blev derefter doseret farve i vandløbet, hvor dette sidst var blevet set, for at kortlægge vandets løb og hvor spildevandet ledes videre hen. Der blev doseret farve i vandløbet i alt fire gange efter den oprindelige sporstofundersøgelse. Det viste sig, at vandet fra skovvandløbet løber til Vivede Mølleå. Undersøgelsen blev foretaget efter tidligere procedure for sporstofundersøgelser.


Der blev foretaget endnu en sporstofundersøgelse på ejendommen. Undersøgelsen blev foretaget med proceduren vedtaget 12. december 2019 af Byrådet. Her kom farven også ude til skovvandløbet. Ved denne undersøgelse var det på dag nr. 2 ikke muligt at se farven i skovvandløbet med det blotte øje, fordi doseringen skulle stemme overens med, hvad der sidst var set på dette sted. Den fulde kortlægning kunne dog ikke laves ved denne undersøgelse.


Vurdering

Begge sporstofundersøgelser har ikke bidraget med nye eller andre faktiske oplysninger i forhold til revurderingsbesøget, der giver grundlag for at genoptage sagen. Begge undersøgelser underbygger blot, at ejendommens spildevand udledes til skovvandløbet og til Vivede Mølleå, som er et målsat vandløb.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019).

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019).


Økonomi

Økonomien afhænger af det videre sagsforløb.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

 Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at udvalget tager juridisk vurdering af handlerum i forbindelse med sporstofundersøgelser til efterretning, og
 • at udvalget tager stilling til behandling af det konkrete påbud.

Beslutning

Notat af 22. juni 2020 fra Advokatfirmaet Energi & Miljø er inden mødet fremsendt til udvalgets medlemmer. Notatet lægges på som bilag til punktet.


Michael Christensen (C), Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A) stiller følgende ændringsforslag: Udvalget tager den juridiske redegørelse til efterretning og annullerer den tidligere beslutning om ændring af administrationsgrundlaget hvad angår sporstofsundersøgelser.


For ændringsforslaget stemte: Michael Christensen (C), Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A).

Imod ændringsforslaget stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Henrik Aakast (V) og Erik Rasmussen (V).


Ændringsforslaget blev ikke godkendt.


Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Henrik Aakast (V) og Erik Rasmussen (V) stiller følgende ændringsforslag:

Stillingtagen til det juridiske notat afventer forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsens tilsyn. 

Det konkrete påbud sættes i bero, til forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsens tilsyn foreligger. 


For ændringsforslaget stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Henrik Aakast (V) og Erik Rasmussen (V).

Imod ændringsforslaget stemte: Michael Christensen (C), Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A).


Ændringsforslaget blev godkendt.


Michael Christensen (C), Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A) har følgende mindretalsudtalelse:

I kraft af vores ændringsforslag mener vi, at det pågældende påbud ikke skal behandles politisk, men fagligt af administration ud fra gældende lovgivning og administrationsgrundlaget.

Vi mener, at det juridiske notat ikke er relevant for Tilsynets behandling, idet det er udfærdiget efterfølgende.


Michael Christensen (C), Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A) ønsker at benytte standsningsretten og løfter flertalsbeslutningen til byrådet.


Fraværende: Ingen.

94. Beslutning om hvem der godkender igangværende sager om IE husdyrbrug

Sagsfremstilling


I forlængelse af udvalgets beslutning den 28. maj 2020 om at tilbagetage delegering af godkendelse af IE husdyrbrug har administrationen udarbejdet en oversigt over igangværende godkendelsesprocesser med et estimat af konsekvenser for processen.


Grunderupvej 17: Har i forvejen en miljøgodkendelse. Der søges om udvidelse af drægtighedsstalden men ikke om flere dyr eller andet. Udkast til godkendelse er pt. i høring. Høringen slutter 26. juni, hvor efter eventuelle høringssvar skal behandles. Ved administrativ godkendelse forventes det, at der kan gives endelig godkendelse primo juli, hvorefter der vil være 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Skal sagen godkendes af Teknik & Miljøudvalget, vil dette tidligst kunne ske efter Teknik & Miljøudvalgets møde 26. august, hvorefter der vil være 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævenet. Ansøger må gerne udnytte sin godkendelse under klagefristen. Ejer har oplyst, at han har bestilt håndværkere til primo juli og forventer at påbegynde byggeriet, ligeså snart han har sin godkendelse. Hvis godkendelsen først gives efter 26. august, vil byggeriet altså tidligst kunne gennemføres primo september.


Da processen er på et sådant stadie, at det vil forsinke ansøger anlægsproces anbefaler administrationen at der gives mulighed for at godkendelsen sker administrativt.


Ny Ulsevej 3: Har i forvejen en § 12 miljøgodkendelse efter den gamle godkendelseslov. Ansøger søgte om ny miljøgodkendelse til udvidelse af dyreholdet samt opførelse af en ny stald og en gyllebeholder efter husdyrgodkendelselovens § 12 inden 1. august 2017, hvor ny lovgivning trådte i kraft. I 2018 fik han ny miljøgodkendelse efter reglerne i husdyrgodkendelsesloven. Miljøgodkendelsen blev derefter påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I slutningen af 2019 afgjorde klagenævnet, at sagen skulle hjemsendes til fornyet behandling i Faxe Kommune, da der skulle gives en bedre begrundelse for accept af en mindre overskridelse af ammoniakemissions kravet.

I januar 2020 genindsendte ansøger sin ansøgning om § 12 miljøgodkendelse, hvor der var rettet i forhold til BAT for ammoniak samt øvrige klagepunkter, landmanden ønskede at imødekomme, men som klagenævnet ikke havde forholdt sig til. Pt. er et revideret udkast til § 12 miljøgodkendelse i høring. Denne høring slutter 23. juni.


Ved administrativ godkendelse forventes det at kunne give miljøgodkendelsen ultimo juni/primo juli, hvorefter der er 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Skal sagen godkendes af Teknik & Miljøudvalget, vil dette tidligst kunne ske efter Teknik & Miljøudvalgets møde 26. august, hvorefter der er de 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Ansøger må ikke udnytte godkendelsen og dermed bygge den nye stald, før klageperioden er udløbet. Det betyder, at ansøger ved administrativ godkendelse kan påbegynde byggeriet primo august og ved godkendelse af Teknik & Miljøudvalget kan påbegynde sit byggeri primo oktober.


Der er tale om en udvidelse, men da sagen har været længe undervejs, anbefaler administrationen at der gives en administrativ godkendelse 


Herudover har kommunen på nuværende tidspunkt tre øvrige ansøgninger i proces, som beskrevet nedenfor. Disse forventes alle at blive fremlagt til udvalgets beslutning på næstkommende møde.


Vordingborgvej 337: Har i forvejen en miljøgodkendelse § 12 i husdyrgodkendelseloven (gl. lov). Der søges om at kommer over på nye regler § 16 a stk. 2 i Husdyrbrugloven (ny lov). Udkast til godkendelse har været i høring. Høringen sluttede 14. maj, hvorefter høringssvar skal behandles. Ansøger må gerne udnytte sin godkendelse under klagefristen. Skal sagen godkendes af Teknik & Miljøudvalget, vil dette tidligst kunne ske på mødet 26. august, hvorefter der vil være 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævenet. Konsekvensen ved godkendelse af Teknik & Miljøudvalget er, at indtil godkendelsen er trådt i kraft, vil husdyrbruget køre efter gamle regler og blive reguleret efter § 12 herunder DE (dyreenhed), antal, vægt på slagtesvin, som bortfalder ved en § 16 a stk. 2.


Langesnogvej 5: Har i forvejen en miljøgodkendelse § 12 i husdyrgodkendelsesloven (gl. lov). Der søges om at kommer over på nye regler § 16 a stk. 2 i Husdyrbrugloven (ny lov). Udkast til godkendelse har været i høring. Høringen sluttede den 4. juni, hvorefter høringssvar skal behandles. Ansøger må gerne udnytte sin godkendelse under klagefristen. Skal sagen godkendes af Teknik & Miljøudvalget, vil dette tidligst kunne ske på mødet 26. august, hvorefter der vil være 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævenet. Konsekvensen ved godkendelse af Teknik & Miljøudvalget er, at indtil godkendelsen er trådt i kraft, vil husdyrbruget kører efter gamle regler og blive reguleret efter § 12 herunder DE, antal, vægt på slagtesvin, som bortfalder ved en § 16 a stk. 2.


Freerslev Overdrevsvej 2A: Har i forvejen en miljøgodkendelse § 12 i husdyrgodkendelsesloven (gl. lov). Der søges om at kommer over på nye regler § 16 a stk. 2 i Husdyrbrugloven (ny lov). Ansøger må gerne udnytte sin godkendelse under klagefristen. Skal sagen godkendes af Teknik & Miljøudvalget, vil dette tidligst kunne ske på mødet 26. august, hvorefter der vil være 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævenet. Konsekvensen ved godkendelse Teknik & Miljøudvalget er, at indtil godkendelsen er trådt i kraft, vil husdyrbruget kører efter gamle regler og blive reguleret efter § 12 herunder DE, antal, vægt på slagtesvin, som bortfalder ved en § 16 a stk. 2.

Lovgrundlag

Lov nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (gl. lov kaldet Husdyrgodkendelsesloven).

Lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (ny lov kaldet Husdyrbrugloven).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller,

 • at miljøgodkendelse af Grunderupvej 17 uddelegeres til administrationen, og
 • at miljøgodkendelse af Ny Ulsevej 3 uddelegeres til administrationen.

Beslutning

Godkendt. 


Fraværende: Ingen.

95. Orientering om IE-husdyrbruggodkendelser

Sagsfremstilling

Udvalget ønsker en juridisk redegørelse for, hvorfor der blev truffet beslutning om ikke at betragte de tre ansøgningerne fra Bregentved Gods som en samlet ansøgning. Der orienteres herudover om de funktionelle og strukturelle forhold i forhold til at betragte ansøgningerne som et projekt.

Baggrund

I 2014 søgte Bregentved Gods om tre stk. § 12 godkendelser efter daværende lovgivning jf. bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelserne blev søgt og udarbejdet enkeltvis, det vil sige, at der blev udarbejdet tre selvstændige godkendelser. Grunden til at udarbejde tre selvstændige godkendelser var, at de tre ønskede placeringer ikke levede op til den daværende lovgivning om, at de tre godkendelser kunne ses som en fælles godkendelse.

Hvis de tre godkendelser skulle kunne vurderes som en samlet godkendelse, skulle de kunne leve op til følgende:

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 13: Indgår der i bedriften flere ejendomme med tilhørende anlæg, og er den ejendoms anlæg, som der ansøges om etablering, udvidelse eller ændring af, teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en anden ejendoms anlæg, skal de pågældende anlæg tillades eller godkendes samlet.

Nuværende situation

I 2019 søgte Bregentved Gods om nye godkendelser til de tre husdyrbrug efter nuværende regler i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 fra 1. maj 2019

Hvis der nu skulle gives en samlet godkendelse for de tre husdyrbrug, skal de leve op til følgende:

Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning § 16 c "Hvis et husdyrbrug, der er omfattet af godkendelses- eller tilladelsespligten efter §§ 16 a eller 16 b, er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet."

Kravet for forureningsmæssigt at vurdere husdyrbrugene som et samlet husdyrbrug er, at de ligger så tæt på hinanden, at man ikke kan adskille forureningen fra det ene husdyrbrug fra forureningen fra det andet (lugt, emission af ammoniak). Det kunne også være, at anlæggene samtidig var så teknisk forbundet, for eksempel med et fælles foderanlæg til de to husdyrbrug, at det ene husdyrbrug ikke kan drives uden det andet. Man skal altså vurdere, om der er en så tæt samdrift, at det gør, at husdyrbrugene ikke kan vurderes selvstændigt, og der derved er mulighed for at få en samlet godkendelse.

Med udgangspunkt i bekendtgørelsens tidligere retningslinje § 13 og den gældende § 16 c, er Bregentved Gods tre husdyrbrug derfor ikke godkendt samlet, da de ikke er både teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med hinanden, og de dermed vurderes at drives selvstændigt. De tre husdyrbrug skal altså have hver deres godkendelse. De tre husdyrproduktioner har også selvstændige cvr. nre. og ligger ikke på samme matrikelnummer, hvilket også indgår i vurderingen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 fra 1. maj 2019.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

96. Orientering om dispensation fra lokalplan 500-81 - Boliger på Engen i Haslev

Sagsfremstilling

Heegaard ejendomsmægler har efter aftale med ejeren af lokalplanområdet Engen i Haslev ansøgt om dispensation fra enkelte af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanens § 8. I overensstemmelse med delegationsplanen orienteres Teknik & Miljøudvalget om administrationens vurdering af sagen.


Baggrund

Lokalplanen blev endeligt vedtaget i juni 2015. Den er efter initiativ fra ejer udformet som et boligområde til energioptimeret forsøgsbyggeri fordelt på tre klynger med mulighed for etablering af sokkelgrunde og nogle meget detaljerede bestemmelser for bebyggelsens udformning, der primært sigter mod, at der opføres en moderniseret variant af byggestilen "Funkis" fra perioden 1920 - 1950. Denne byggestil er blandt andet karakteriseret ved flade tage. Samtidig går facade og tag ud i et uden synligt tagudhæng. Et sådant byggeri vurderes primært at være realiserbart som samlede klynger af huse opført af den samme bygherre.


Ejer har gennem længere tid søgt at afhænde området til den byggeform, der detailbeskrives i lokalplanen. Dette har vist sig ikke at være muligt i det nuværende marked, og ejer har derfor valgt i stedet for sokkelgrunde at udstykke området til klassiske parcelhusgrunde. Dette er muligt efter lokalplanens § 4.02 og kortbilag 2b. Området har herefter været sat til salg, og der har løbende være dialog mellem administrationen og ejer omkring dispensationsmuligheder i forbindelse med henvendelser fra potentielle købere. Dette har dog ikke ført til, at området er blevet mere salgbart, og status er, at der kun er opført et enkelt hus i området igen på initiativ fra ejer.


Den ansøgte bebyggelse og forhold til den gældende lokalplan

Det hus, som den interesserede køber ønsker at opføre, er et klassisk typehus i rødbrune sten med matsort valmtag med ca. 20 graders taghældning. Det ansøgte byggeri kræver, at der meddeles dispensation fra lokalplanen § 8.07 om, at 75 % af tagfladen skal fremstå med "fladt tag", samt lokalplanens § 8.08 om, at tage skal udføres uden udhæng udover bredden på en tagrende.


Det er administrationens vurdering, at den ansøgte dispensation kan meddeles indenfor rammerne af den gældende lokalplan, men at det dog vil være en "synlig" afvigelse fra de helt oprindelige tanker for området. Endvidere vil dispensationen få betydning for udformningen af de øvrige bygninger i den boligklynge, hvor den opføres. Dette har baggrund i, at lokalplanens § 8.01 foreskriver, at boligerne i den enkelte boligklynge skal være ens med hensyn til form, farver og materialevalg.


Mægleren anfører i sin begrundelse for at give dispensation, at potentielle købere af de attraktivt beliggende grunde i et naturskønt bynært område har en naturlig forventning om at kunne opføre deres drømmehus, og at dette ikke er muligt inden for de meget detaljerede bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanens § 8. Administrationen har derfor foreslået ejer og dennes mægler at ansøge Plan & Kulturudvalget om at få ændret på dette gennem en opdateret lokalplan. Dette vil blive behandlet på Plan & Kulturudvalgets junimøde.


Samlet set vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt at dispensere til det konkrete hus, og at dette så frem til der eventuelt udarbejdes en opdateret lokalplan vil betyde, at yderligere huse i samme klynge må tilpasses dette.

Lovgrundlag

Lokalplan 500-81.

Planloven.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orientering om dispensation for lokalplan 500-81 for boliger på Engen i Haslev tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at afløbsforhold i lokalplanen også opdateres.


Fraværende: Ingen.

97. Orientering om Trafikselskabet Movia - Økonomi i forbindelse med Covid-19

Sagsfremstilling

I forbindelse med Covid19-krisen har Trafikselskabet Movia søgt staten om kompensation for de ekstraordinære udgifter, der har været og stadig er i forbindelse med opretholdelse af drift af den kollektive trafik. De ekstraordinære udgifter har betydet, at Movias økonomi er under maksimalt pres, hvorfor der er behov for at fremrykke kommunernes aconto betalinger.

Udvalget skal her orienteres om de beslutninger, Movias bestyrelse i den sammenhæng har godkendt 26. maj 2020.

Rutekørsel

Movia vurderer, at der indtil videre har været en samlet meromkostning på ca. 787 millioner kr. Movias kassekredit på 330 millioner kr. er derfor opbrugt, og der er behov for en hurtig kapitaltilførsel. Normalt vil reguleringer ske det efterfølgende regnskabsår, men med disse ekstraordinære store beløb kan en regulering ikke udskydes.

Normalt betaler Faxe Kommune driften i 12 enslydende rater, men Movias bestyrelse har besluttet at fremrykke indbetalingen, så 2. halvår 2020 betales i tre rater henholdsvis 1. juli, 1. august og 1. september. Der er således tale om en fremrykket betaling og ikke en ekstrabetaling, da Transportministeren tidligere har givet tilsagn om at betale ekstraudgifterne forbundet med Covid-19. Den fremrykkede udgift kan derfor afholdes indenfor eksisterende budget.

Hvis forhandlingerne om en statslig kompensationsmodel ikke indebærer fuld kompensation, vil det få budgetmæssige konsekvenser, men hvis en fuldt dækkende aftale indgås, vil de fremskudte aconto betalinger stoppe.

Movia vil løbende opdatere forventningerne til indtægter og udgifter i 2020 i takt med regeringens udmeldinger og udstedelse af regler og retningslinjer.

Flextrafik

Covid-19 har også betydet et voldsomt fald i brugen af alle typer Flextrafik.

Det indebærer, at kommunen har betydeligt færre udgifter, men også at Movia får færre indtægter til dækning af driftsudgifter. Movias bestyrelse har derfor besluttet at hæve den administrationsafgift, der følger hver enkelt turbestilling, ganske drastisk fra 1. juli frem til nytår. Det fremgår ikke af orienteringsskrivelsen, men også denne beslutning er godkendt af Movias bestyrelse den 26. maj. Ekstraudgifterne til administration vil ikke have budgetmæssige konsekvenser, idet der er modsvarende færre udgifter til betaling for udført kørsel.

Før og nu taksterne fremgår af nedenstående tabel. Beløbene angiver udgiften i kr. og ører pr. bestilt kørsel.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

98. Orientering om status på spildevand i det åbne land

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på sit møde den 28. maj, at administrationen skulle fremlægge en status på sporstofundersøgelser og de afledte konsekvenser.


Det er givet i alt ca. 1400 påbud, og der er ca. 900 ejendomme, der mangler at etablere en renseløsning.


Der er udført i alt ca. 127 revurderinger, hvoraf 48 er endt med en sporstofundersøgelse.

- Der er 13, der venter på at få foretaget en revurdering, hvoraf der er aftalt et besøg med 7 af disse.

- Der er 11 ejendomme, der afventer en sporstofundersøgelse.


Der er foretaget 48 sporstofundersøgelser.

- 35 påbud opretholdes.

- 4 påbud er trukket tilbage - 2 leder ud af renseklasse, 1 har uhygiejniske forhold og får i stedet et sådant påbud, 1 på grund af udledning til sivebrønd.

- 5 påbud er i bero - ødelagte spildevandsledninger eller dræn er skyld i opstuvning, og sporstoffet var derfor ikke at finde.

- 3 steder skal der foretages yderligere undersøgelser.

- 1 sted skal ejer foretage forbedringer af spildevandsledning.


I bilag ses anonymiseret liste over ejedommene og eventuelle problematikker.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

 Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

99. Orientering om budgetforslag til budget 2021-2024

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for budget 2021 fremgår det, at der er mulighed for dialogmøder om budgetforslag i høring mellem fagudvalg og CenterMed i perioden 22. til 24. juni.

De samme budgetforslag præsenteres på 1. budgettemadag den 25. juni, hvor vi også foreslår, at næstformænd for CenterMed deltager.

 

Alle budgetforslag kan tilgås i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Link hertil:


https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b...


Fagudvalgene både kan blive berørt af forslag under eget fagudvalg og forslag, der går på tværs af de 6 fagudvalg, samt forslag under Økonomiudvalget.


Anlægsinvesteringer præsenteres på 1. Budgettemadag.


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning for budget 2021.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • at de udarbejdede budgetforslag drøftes, og
 • at sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

100. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Ændring i delegation af beslutningskompetencen i forhold til IE husdyrbrug.
 • Informationsmøde om overordnede trafikale løsninger ved Haslev afholdes tirsdag 8. september 2020, kl. 19:00.

Beslutning

Borgermødet afholdes før budgetforhandlingerne går i gang.


Fraværende : Ingen.

101. Meddelelser - lukket (Lukket)