Teknik & Miljøudvalget - 25-09-2019

118. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

119. Besigtigelse brorenovering Strandhovedvej Faxe Ladeplads

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besigtiger de igangværende broarbejder på Strandhovedvej. Mødetid kl. 17.00. Se bilag, hvor broen er angivet på oversigtskort med "125". Parkering er mulig på Strandvejen.


Kommunens tekniske rådgiver gennemgår brorenoveringen og besvarer tekniske spørgsmål desangående.


Udgiften til brorenoveringen er beregnet til 1,6 millioner kr. på baggrund af udbuddet. Den reelle udgift forventes at blive 1,4 millioner kr.

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat anlægsmidler i 2019 til brorenoveringen.

Efter besigtigelsen fortsætter Teknik & Miljøudvalgets møde på Postvej 6 i Faxe Ladeplads.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at Teknik & Miljøudvalget besigtiger brorenoveringen på Strandhovedvej i Faxe Ladeplads.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

120. Ændring af vejforløb ved St Elmuevej

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til en mindre forlægning af St Elmuevej. I forbindelse med landføringen af gasledningen Baltic Pipe umiddelbart nord for Feddet skal Energinet etablere en midlertidig arbejdsplads på en privat matrikel samt etablere en midlertidig adgang til St Elmuevej. I forbindelse med forhandlinger med lodsejeren om etablering af arbejdspladsen har Energinet tilbudt lodsejeren at betale for at flytte den offentlige vej St Elmuevej omkring dennes ejendom som anført på bilag 1.

Forlægningen af St Elmuevej er et ønske fra grundejeren, som ønsker at flytte vejen længere væk fra boligen for at reducere trafikstøjen. Flytningen af St Elmuevej tjener ingen konkrete kommunale eller almene interesser og har ingen betydning for trafikafviklingen. 

Ved forlægningen vil der dog kunne opnås en forbedring af trafiksikkerheden, hvis der i forbindelse med godkendelsen af vejprojektet stilles skærpede krav om forbedring af oversigtsforholdene, hvor Skansestien krydser St Elmuevej.

Ved flytning af vejen kræves vejens tværprofil fastholdt i hele forløbet, og vejens opbygning skal ske efter gældende normer og forskrifter. Alle udgifter forbundet med projektet herunder flytning af matrikelskel og tinglysning af oversigtsarealer afholdes af grundejerne af St Elmuevej nr. 2.

Inden kommunen kan træffe afgørelse, skal en påtænkt beslutning offentliggøres og meddeles til grundejere, der kan blive berørt af beslutningen. Der skal gives en frist på mindst otte uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget om forlægning af St Elmuevej imødekommes, og at forslaget sendes i otte ugers høring.  

Beslutning

Anbefales, med følgende bemærkning:

Teknik & Miljøudvalget anbefaler, at byrådet delegerer kompetencen til at godkende mindre vejforlægninger til Teknik & Miljøudvalget.


Fraværende: Ingen.

121. Midlertidig adgang til St Elmuevej og forlægning af Skansestien

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til en ansøgning om midlertidig adgang til St Elmuevej 15. I forbindelse med Projektet Baltic Pipe og landføringen af gasledningen umiddelbart nord for Feddet i Faxe Kommune skal Energinet etablere en midlertidig arbejdsplads på en privat matrikel. Arbejdspladsen skal benyttes i forbindelse med tunnelboring ved gasledningens overgang fra land til vand. Etableringen af arbejdspladsen omfatter en ansøgning om midlertidig adgang til St Elmuevej og som en konsekvens heraf en midlertidig forlægning af Skansestien.

Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

Tidshorisonten
Den midlertidige adgang og midlertidige forlægning af stien omfatter hele anlægsperioden for Baltic Pipe projektet, som strækker sig fra slutningen af 2020 til efteråret 2022. Når anlægsarbejderne med gasledningen er afsluttet i 2022, nedlægges arbejdspladsen, og Skansestien reetableres i sin nuværende linjeføring og i sin nuværende bredde og opbygning.

Midlertidig forlægning af Skansestien
I forbindelse med forhandlinger med lodsejeren - bosiddende St Elmuevej 2 - om etablering af arbejdspladsen på dennes ejendom har Energinet indgået aftale med lodsejeren om at etablere vejadgang via Skansestien som vist på bilag 1.

Da adgangen foreslås etableret via Skansestien, vil det være en betingelse for adgangstilladelsen, at Skansestien flyttes midlertidigt. Flytningen af Skansestien sker af hensyn til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Energinet og lodsejeren er blevet enige om et forslag til en midlertidig forlægning af Skansestien, som er vist på bilag 4. Det midlertidige stiforløb medfører, at stiens linjeføring forlænges langs kystlinjen syd for Skansen således, at brugere af stien ikke bliver trafikalt berørt af arbejdskørslen.

Skansestien er en offentlig sti, og den midlertidige forlægning af stien kræver derfor særskilt tilladelse fra kommunen både i forhold til vejloven og i forhold til naturbeskyttelsesloven. Herudover forudsætter linjeføringen langs kystlinjen endvidere tilladelse fra Kystdirektoratet. Da der er tale om en midlertidig forlægning, er der ikke krav om høring, men beslutningen skal offentliggøres.

Beskrivelse af kørselsbehov
Energinet oplyser, at de forskellige aktiviteter i forbindelse med anlægsarbejdet vil generere et behov for ca. 12.000 køretøjer svarende til 24.000 kørsler (tur/retur) i forbindelse med de forskellige anlægsaktiviteter. Kørslen dækker over en variation af køretøjsarter herunder personbiler, varebiler, lastbiler (varierende størrelser) og enkelte særtransporter. Hovedparten af det samlede antal køretøjer er personbiler, som udgør 22.000 kørsler (tur/retur). Lastbiler genererer ca. 2.000 kørsler (tur/ retur). De daglige kørsler vil variere i takt med omfanget af anlægsaktiviteterne, men i de mest intensive perioder (i løbet af 2021), hvor præfabrikerede tunnelelementer skal transporteres til stedet, og jord fra tunneludgravning skal transporteres væk fra arbejdspladsen, kan der være op til ca. 40 lastbiltransporter (tur/retur) dagligt.

I nedenstående tabel har Energinet udarbejdet nogle gennemsnitslige trafikbelastningstal for hele anlægsperioden.

Køretøjsart/Periode

4. kvartal 2020

2021

1. – 3. kvartal 2022

Personbiler pr. dag (t/r)

15

15

15

Lastbiler pr. dag (t/r)

1

18

1

Energinet oplyser, at transporterne primært gennemføres på hverdage i dagtimerne mellem 7.00 – 18.00, men der vil være risiko for et mindre antal transporter aften og nat. Dette skyldes blandt andet, at det udborede materiale fra tunneleringen, som nødvendigvis må foregå i døgndrift, løbende skal fjernes fra området, da der er begrænset oplagsplads på arbejdspladsen.

Tvangsrute
Center for Plan & Miljø foreslår, at der indarbejdes betingelser om brug af tvangsruter for den tunge kørsel fra motorvej til arbejdspladsen. Center for Plan & Miljø vurderer, at der er tre reelle ruter, som kan benyttes som adgang til arbejdspladsen. Disse ruter er angivet i bilag 2 og omfatter dels en rute via Roholte og Vindbyholt, dels en rute via Orup og dels en rute via Faxe Ladeplads. Center for Plan & Miljø har i samarbejde med Park & Vej gennemgået ruterne. Med udgangspunkt i den eksisterende vejinfrastruktur herunder vejkryds, vejbredder og vejenes bæreevne anbefales ruten via Faxe Ladeplads, som er angivet med rødt i bilag 2. Denne rute er ca. 2 km. længere end ruterne via Vindbyholt, Roholte og Orup, men vejene på denne rute vurderes at have større bredde og bedre bæreevne.

Kommunen har ikke hjemmel til at stille krav om brug af tvangsruter, men Energinet er villig til at indarbejde en tvangsrute i kørselskontrakterne. Energinet har endvidere tilkendegivet, at eventuelle skader på vejene udbedres løbende af selskabet således, at der ikke opstår udfordringer med trafikafviklingen og trafiksikkerheden. 

Forslag til afgørelse
Center for Plan & Miljø anbefaler, at ansøgningen om midlertidig adgang imødekommes, og at der i forbindelse med tilladelsen stilles følgende betingelser:

 1. At der ved tilslutningen til den offentlige vej udlægges et bærelag i asfalt i adgangens fulde bredde samt i en længde af mindst 5 meter fra tilslutningen til den offentlige vej.
 2. At adgangen til St Elmuevej etableres således, at vejreglernes bestemmelser om oversigt opretholdes.
 3. At der etableres B13 Stop afmærkning ved adgangen til St Elmuevej.
 4. At der i projektperioden etableres en hastighedsbegrænsning på 60 km/t på St Elmuevej.
 5. At der anlægges to vigepladser på St Elmuevej på strækningen mellem Dyrehavevej og adgangen til arbejdspladsen.
 6. At Skansestien forlægges som anført i bilag 4, og at der opnås godkendelse hertil fra Kystdirektoratet inden ibrugtagning af den midlertidige adgang.
 7. At der i forbindelse med indgåelse af aftaler/kontrakter med vognmænd stilles krav om brug af tvangsruter ved kørsel til og fra arbejdspladsen.
 8. At den tunge trafikbelastning søges afviklet indenfor tidsrummet 06:00 – 18:00.
 9. At de berørte veje løbende renholdes og eventuelle skader udbedres.   

Samtlige udgifter til etablering af adgangen med videre afholdes af ansøger.

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

122. Ændret adgang til Vordingborgvej 517 - Meny

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har modtaget en ansøgning om at flytte adgangen til dagligvarebutikken Meny, beliggende Vordingborgvej 517 i Rønnede.

Udvalget skal beslutte, om denne ændring kan godkendes.

Ejeren af Vordingborgvej 517 har købt naboejendommen Vordingborgvej 515 med henblik på at benytte arealet til parkeringspladser. De har derfor søgt om at ændre adgangsforholdene til Meny, så adgangen fremover sker hen over eksisterende adgang til Vordingborgvej 513, som i dag er tankstation. Ved den løsning kan der etableres flest antal parkeringspladser til fordel for forbedret kapacitet.

Trafikken på Vordingborgvej har en årsdøgnstrafik på ca. 5800 køretøjer og en timetrafik på op til ca. 650 køretøjer.

Den eksisterende adgang til tanken er i forvejen godkendt til erhverv. Afstanden mellem den nuværende adgang til Meny og det signalregulerede kryds ved Faxevej er ca. 50 meter. Ved at flytte adgangen længere mod nord til den eksisterende adgang ved tanken, øges afstanden til krydset. Det vil være med til at mindske ophobning af trafikken bagud i krydset, når der er meget højresvingende trafik til Meny.

Der er en eksisterende venstresvingsbane ind til tanken, som har god kapacitet for bilister, som skal afvente venstresving.  Vi vurderer derfor, at den øgede venstresvingende trafik til tanken/Meny ikke vil være til gene for afvikling af den øvrige trafik på Vordingborgvej.

Bilister i sydgående retning på Vordingborgvej skal i dag gennem det signalregulerede kryds Vordingborgvej/Faxevej og via Industrivej for at komme til Meny. Ved at tillade venstresving fra Vordingborgvej til Meny, vil den venstresvingende trafik i det signalregulerede kryds Faxevej/Vordingborgvej mindskes og derved kunne afvikles hurtigere.

Ved at tillade Meny adgang via tankstationens sydlige adgang samtidig med, at den nuværende adgang til Meny lukkes, bliver det eksisterende antal adgange til Vordingborgvej reduceret, hvilket er i overensstemmelse med Kommuneplanens retningslinjer for adgange: ”For gennemfartsveje og trafikveje har fremkommelighed høj prioritet. Adgangsbegrænsede strækninger i disse vejklasser skal i videst muligt omfang bibeholdes som facadeløse veje. Hvor det kan lade sig gøre, skal eksisterende overkørsler fjernes”.

Der er ikke registreret uheld i forbindelse med til og frakørsel ved tanken, og Center for Plan & Miljø vurderer, at en tilladelse til at flytte adgangen til Meny samlet set ikke vil få negative trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser.

Vordingborgvej 515 er i dag anvendt ved beboelse. Ændret anvendelse af ejendommen til parkeringsareal ligger uden for lokalplanområdet og er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen benyttes jævnfør fremsendt situationsplan
 • Der bliver tinglyst adgangsret og en fordelingsnøgle for vedligeholdelse for adgangsvejen, herunder snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af asfaltbelægning
 • Eksisterende adgang ved højresvingsbanen skal lukkes, og alle udgifter forbundet hermed skal afholds af ansøger herunder også ændret afmærkning på Vordingborgvej
 • Faxe Kommune sørger for at fjerne afmærkning til højresvingsbane, men for ansøgers regning
 • Omkostninger til eventuel ny afmærkning af kørebaner skal også afholdes af ansøger 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 49.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

123. Godkendelse af projektforslag for fjernvarme - Jens Chr. Skous Vej 8-14 og Peter Panums Vej, Haslev

Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme har fremsendt ansøgning om godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af ejendommene Jens Chr. Skous Vej 8, 10, 12 og14. Ejendommen Jens Chr. Skous Vej 10 er under udstykning og vil fremover have adressen Peter Panums Vej. Projektområdet er for nuværende udlagt til gasforsyning.


Kommunen skal godkende projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og skal ved godkendelsen blandt andet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af varmeplanlægningen, projektbekendtgørelsens bestemmelser, de samfundsøkonomiske analyser og indkomne høringsbemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.


Projektorslaget har været i høring i fire uger. I høringsperioden indkom der bemærkninger fra Dansk Gas Distribution. På baggrund af bemærkningerne udarbejdede Haslev Fjernvarme et notat, som blev sendt til Dansk Gas Distribution til yderligere kommentering. Som opfølgning herpå anfører Dansk Gas Distribution, at Dansk Gas Distribution ikke har indvendinger mod gennemførelse af projektforslaget.

 

Jens Chr. Skous Vej 8, 12 og14 og Peter Panums Vej er ejendomme omfattet af lokalplan 500-61A. I projektforslaget er anført, at der planlægges opført 64 boliger. Bygherren, der skal gennemføre de første etaper, ønsker, at området forsynes med fjernvarme.


I projektforslaget er endvidere anført, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at etablere fjernvarme frem for individuel forsyning med naturgas eller varmepumper. Den samfundsøkonomiske gevinst i forhold til naturgas og varmepumper er beregnet til henholdsvis 2,1 millioner kr. og 3,4 millioner kr. Desuden er der miljømæssige fordele ved fjernvarmen i modsætning til de individuelle løsninger med hensyn til støj og pladskrav, ligesom fjernvarmen er vigtig for at kunne udfase de fossile brændsler på længere sigt.


Center for Plan & Miljø vurderer, at de anvendte forudsætninger er rimelige, og at fjernvarmeforsyning af området er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end individuel forsyning via naturgasfyr og varmepumper. Endvidere vurderer administrationen, at projektet også er fordelagtigt vurderet på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi.


På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger, og at Dansk Gas Distribution ikke har indvendinger mod gennemførelse af projektforslaget, vurderer Center for Plan & Miljø samlet set, at det vil være fordelagtigt at ændre varmeplanlægningen fra gas- til fjernvarmeforsyning af området.


I forbindelse med projektforslaget har Haslev Fjernvarme fremsendt forslag og bemærkninger vedrørende ajourføring med mere af nogle områdeafgrænsninger, for eksempel er området ved Tycho Brahes Vej allerede fjernvarmeforsynet men er fortsat udlagt som gasområde. Dansk Gas Distribution er enig i de foreslåede rettelser. På baggrund heraf ajourføres det digitale kortsystem Plandata.dk.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslag for fjernvarmeforsyning af ejendommene Jens Chr. Skous Vej 8, 12 og14 og Peter Panums Vej godkendes.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

124. Orientering om godkendte takstblade for 2019 - vandværker i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

I henhold til Delegations- og kompetenceplan for Teknik- og Miljøudvalgets område 2018-2021orienterer administrationen hermed om, at Faxe Kommune i 2019 har godkendt takstblade for i alt 12 fælles, private vandværker: Dalby-Rode, Egedevejens, Fakse Ladeplads, Faxe, Karise, Leestrup, Nielstrup, Mosebølle, Leestrup, Orup, Rønnede, Skuderløse, St. Torøje-Smerup og Karise Permatopia Vandværker. Takstbladene kan ses på vandværkernes hjemmeside.


Taksterne er uændrede i forhold til 2018. Afgiften til vandværker pr. ejendom ligger mellem 3,00 - 10,80 kr./m³ (ekskl. moms), den statslige afgift ligger fast på 6,37 kr./m³. Tilslutningsbidrag for nye ejendomme ligger mellem 12.700 - 63.368 kr.


De fælles, private vandværker fastsætter selv taksterne, og Faxe Kommune skal godkende taksterne. Det enkelte vandværks seneste årsregnskab samt budget ligger til grund for Faxe Kommunes godkendelse af taksterne. Faxe Kommune skal sikre, at taksterne er fastsat i forhold til vandværkerne regnskab, og at regnskabet hverken er over- eller underfinansieret.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

125. Proces for spildevandsplan 2022-2026

Sagsfremstilling

Baggrund

Faxe Kommune, Byrådet har 14. marts 2017 vedtaget kommunens Spildevandsplan 2016-2021. Derfor skal kommunen have godkendt en ny spildevandsplan inden den 1. januar 2022. For at sikre rum og tid til at drøfte hvilke temaer der skal revurderes i den nye spildevandsplan, anbefaler administrationen, at Teknik & Miljøudvalget allerede nu tager stilling til indledende proces for udarbejdelse af Spildevandsplan 2022-2025.

Sagens indhold

Spildevandsplan 2022-2025 skal beskrive, hvordan kommunen håndterer spildevand i de fem år, planen er gældende. Planen indeholder generelt planlagte indsatser, der skal forbedre kvaliteten af kommunens vandløb, søer og kystvande, herunder badevand. Herudover kan planen også bidrage til at løse prioriterede indsatser, der understøtter kommunens klimaindsats.

Det forventes, at den næste spildevandsplan vil komme til at afspejle miljømålene i den kommende vandområdeplan (VP3), der gælder fra 2021-2027. Udkast til miljømål for vandløbsindsatserne og tidsramme bliver meldt ud i efteråret 2019. Miljøstyrelsen har den 10. september meddelt, at miljømålene primært kommer til at dreje sig om rensegrad fra forsyningsselskabernes renseanlæg og overløb.

Herudover pågår et arbejde med at opdatere PULS (landsdækkende indberetningssystem til udledning- og spildevandsdata). Vi forventer, at dette arbejde vil medføre krav fra Miljøstyrelsen om, at der sløjfes overløb i både Faxe og Karise, hvilket sandsynligvis skal løses ved separatkloakering.

Der er forventeligt en række temaer, som kan overvejes behandlet i Spildevandsplan 2022-2025. Derfor anbefaler administrationen, at udvalget fra januar 2020 drøfter temaer, der skal/kan optages i spildevandsplanen, samt temaer, som har relevans for indholdet i spildevandsplanen. Sidstnævnte tema kunne for eksempel være afklaring af ejerforhold af matrikler, dræn og spildevandsledninger med Faxe Forsyning med henblik på at styrke adskillelsen mellem myndighed og drift.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at arbejdet med Spildevandsplan 2022-2025 startes op med temamøder om indhold i januar 2020, og
 • at udvalget kommer med forslag til temaer, som ønskes drøftet som temaer i løbet af 2020.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkning, at spildevandsplanen følger vandplanens periode 2022-2027.

Der ønskes følgende temaer:

 1. Regnvandsbetingede udløb.
 2. Nedsivning - regnvand.
 3. Nødoverløb.
 4. Fælleskloakering.
 5. Separatkloakering.
 6. Det åbne land.
 7. Centrale regler og bestemmelser.
 8. Besigtigelsestur af spildevandsanlæg - planlægges.
 9. Klima, miljø og natur.

Fraværende: Ingen.

126. Beslutning om at nedklassificere en strækning af de offentlige vandløb Slimminge Å og Turøgårdløbet

Sagsfremstilling

Resume

Center for Plan & Miljø har 27. august 2019 modtaget to partshøringer fra Køge Kommune. Partshøringerne handler om at nedklassificere delstrækninger af de offentlige vandløb Slimminge Å og Turøgårdløbet. De løber på kommunegrænsen og kræver derfor godkendelse af Faxe Kommune.


Baggrund for sagen

Baggrunden for denne sag er, at Køge Kommune har besluttet at nedklassificere følgende strækninger af offentlige vandløb:

 • Slimminge Å, 242 meter fra station 955 til station 1.197
 • Turøgårdløbet, 136 meter fra station 1.490 til station 1.626

Herudover ønsker Center for Plan & Miljø, at nedklassificere en supplerende strækning af Turøgårdløbet (85 meter, fra station 1.626 til station 1.711). Denne strækning ligger nedstrøms den fælleskommunale strækning og opfylder kriterierne for at blive nedklassificeret.


Kommunerne ”afleverer” vandløbene i vedligeholdt stand, som beskrevet i vandløbsregulativet.


Som følge af en gammel aftale om betalingsfordeling på vandløbsstrækningerne afholder Køge Kommune udgiften for at "aflevere" Slimminge Å strækningen i vedligeholdt stand. Der er en mulig engangsudgift for Faxe Kommune i forbindelse med "aflevering" af Turøgårdløbet.


Konsekvens for bredejerne

Ved overgangen fra offentlig til privat vedligehold vil de berørte bredejere være forpligtiget til at vedligeholde vandløbene i overensstemmelse med Vandløbsloven og ”Vejledning om vedligeholdelse af private vandløb”.

Processen for nedklassificering vil indebære en høring.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandløb § 10.

Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb § 3.

Fællesregulativ for Slimminge Å, kvl. nr. 142 m. tilløb 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,  

 1. at Slimminge Å nedklassificeres fra station 955 til station 1.197,
 2. at Turøgårdløbet nedklassificeres fra station 1.490 til station 1.626,
 3. at Turøgårdløbet nedklassificeres fra station 1.626 til station 1.711, og
 4. at processen for nedklassificering igangsættes. 

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

127. Orientering om opdatering af Faxe Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes affaldsordning og gældende Regulativ for husholdningsaffald blev efter endt høring endeligt godkendt på Teknik & Miljøudvalgets møde 31. maj 2017. Der er efterfølgende kommet en ny elektronikaffaldsbekendtgørelse, og der er etableret haveaffaldspladser i Karise og Haslev.

Center for Plan og Miljø har derfor, i henhold til § 7 om bemyndigelse, foretaget mindre tekniske og redaktionelle ændringer i regulativet.

 • §19 om Elektronikaffald er opdateret med sorterings krav fra den nye elektronikaffaldsbekendtgørelse.
 • §15 og § 22 om haveaffaldspladser og genbrugspladser er opdateret med haveaffaldspladserne i Karise og Haslev.
 • Andre mindre redaktionelle ændringer.

Regulativet blev administrativt godkendt 20. august 2019 med ikrafttrædelse den 2. september 2019

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsaktørbekendtgørelsen.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der til organisk husholdningsaffald skal benyttes de af renovatøren udleverede poser.


Fraværende: Ingen.

128. Kvalitetsstandard - Teknik & Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Denne sag belyser Socialudvalgets og andre udvalgs metoder og beslutninger vedrørende kvalitetsstandarder og synliggørelse overfor borgerne omkring udvalgets besluttede serviceniveau.


Teknik & Miljøudvalget behandlede på møde 28. august 2019 pkt. 114 sag om kvalitetsstandarder for Teknik & Miljøudvalgets borgerrettede områder.


Sagen var startet i Økonomiudvalget, som havde bedt fagudvalgene om at tage stilling til følgende:

 • Hvad ønsker udvalget at synliggøre overfor borgerne omkring udvalgets besluttede serviceniveau?
 • Kan udvalget med en kvalitetsstandard eller lignende bedre tage ansvar for og formidle den borgerrettede service – i forhold til kvalitetsniveau, omfang, frekvens og sagsbehandlingstid på det givne serviceområde?

Teknik & Miljøudvalget besluttede, at sagen genoptages på kommende møde med yderligere information om Socialudvalgets og andre udvalgs metoder vedrørende kvalitetsstandarder og synliggørelse overfor borgerne omkring udvalgets besluttede serviceniveau.


Skemaoversigt visende fagudvalgenes synliggørelse af udvalgets besluttede serviceniveau overfor borgerne

Socialudvalget

Udvalget har besluttet at:

 • Kvalitetsstandarder fremlægges for udvalget med administrationens forslag til eventuelle ændringer af kvalitetsstandarden.
 • Udvalget kommer med input til kvalitetsstandarder.
 • Administrationen tilretter kvalitetsstandarder med de politiske input og sender kvalitetsstandarden i høring.
 • Efter høring fremsættes kvalitetsstandarden til endelig godkendelse i udvalget.

Eksempel på kvalitetsstandard er bilagt sagen.

Plan & Kulturudvalget

Udvalget ønsker beskrivelser/procesbeskrivelser af opgavevaretagelsen på kulturopgaver, borgerserviceopgaver og planopgaver.

Børn & Læringsudvalget


Der arbejdes med borgernære kvalitetsstandarder som befordring mellem hjem og skole, skoleudsættelse og omgængere. Disse standarder vil løbende blive forelagt Børn & Læringsudvalget, og processen med at udarbejde og revurdere alle områdets kvalitetsstandarder, forventes afsluttet 2020.

Udvalget ønsker, at kvalitetsstandarder for de borgernære områder, herunder de specialiserede tilbud, behandles som foreslået.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Emnet behandles på møde 23. september 2019.

Senior & Sundhedsudvalget


I følge serviceloven skal kvalitetsstandarderne på plejeområdet forelægges det politiske niveau en gang årligt til godkendelse.


Senior & Sundhedsudvalget besluttede i 2018, at sagen fremadrettet skal fremlægges i starten af året.


Indholdet i kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser samt det politisk godkendte serviceniveau. De indeholder en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente indenfor nedenstående områder, såfremt de visiteres hertil.


Som udgangspunkt bliver kataloget med kvalitetsstandarderne fremlagt en gang årligt dog således, at hvis der for eksempel foretages lovændringer, der påvirker serviceniveauet i løbet af året, vil ændringer i standarderne blive forelagt det politiske niveau til godkendelse.


Kvalitetstandarderne offentliggøres på Faxe Kommunes hjemmeside.


Kataloget omfatter kvalitetsstandarder for:

 • personlig pleje
 • praktisk hjælp
 • madservice for hjemmeboende borgere
 • madservice i plejeboliger
 • rehabiliteringsforløb
 • genoptræning
 • vedligeholdende træning
 • forebyggende hjemmebesøg

Teknik & Miljøudvalget

Emnet behandles på møde 25. september 2019.

Der er vedtagne standarder for:

Vintertjeneste og renholdelse ved regulativ og tilhørende bilag. (Bilagt sagen).

Sagsbehandlingstider i Plan og Miljø. (Bilagt sagen)


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme indstiller, at udvalget tager stilling til, hvad og hvordan Teknik & Miljøudvalget ønsker at synliggøre overfor borgerne omkring udvalgets besluttede serviceniveau?


Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at sagsbehandlingstiden beskrives som op til og ikke som intervaller. Der oplyses endvidere om høringer i andre instanser.


Fraværende: Ingen.

129. Teknik & Miljøudvalgets håndtering af instruks til medlemmer i § 60 selskabet AffaldPlus

Sagsfremstilling

I forbindelse med Teknik & Miljøudvalgets møde den 28. august 2019 blev der fra udvalgets side givet en instruks til de to af udvalget udpegede medlemmer af § 60 selskabet AffaldPlus, omkring en konkret sag på selskabets dagsorden.


Nærværende sag skal afklare Teknik & Miljøudvalgets håndtering af, at udvalgets instruks ikke blev fulgt af begge udpegede medlemmer i § 60 selskabet.


Tidsmæssigt forløb i sagen:

 • Dagsorden til mødet i Teknik & Miljøudvalget blev offentliggjort den 21. august 2019.
 • Dagsorden til mødet i § 60 selskabet blev offentliggjort den 22. august 2019.
 • Mødet i Teknik & Miljøudvalget blev afholdt den 28. august 2019.
 • Dialog mellem administrationen og den ene repræsentant i selskabet den 29. august 2019 omkring rådgivning i den konkrete situation. (Følg instruksen og fremsend eventuel efterfølgende klage til ankestyrelsen).
 • Der er udsendt juridisk vurdering af sagen fra kommunens administration omkring den konkrete håndtering af sagen på Teknik & Miljøudvalgets møde den 29. august 2019.
 • Mødet i § 60 selskabet blev afholdt den 30. august 2019.
 • Det ene udpegede medlem til § 60 selskabet meddeler udvalget, at instruktionen ikke er blevet fulgt, eftersom han mener, at det alene er byrådet, der kan afgive instruks til medlemmer af et § 60 selskab, samt at det skete under punktet meddelelser på udvalgsmødet.  
 • Referatet fra mødet i § 60 selskabet blev offentliggjort den 4. september 2019, https://www.affaldplus.dk/2019-08-30.

Formanden for Teknik & Miljøudvalget har aftalt med medlemmet, at der tages en konkret sag op på det først kommende møde i Teknik & Miljøudvalget, der skal afklare forholdene og det videre forløb.


Baggrund

Udpegningen af medlemmer til AffaldPlus skete konkret på Teknik & Miljøudvalgets møde den 24. januar 2018 som følge af det konstituerende møde i byrådet, der bestemte, at der skulle udpeges to medlemmer af Teknik & Miljøudvalget til kommunens to pladser i AffaldPlus.

Alle opgaver og funktioner omkring affaldsområdet, genbrugspladser med videre er i henhold til Styrelsesvedtægten for Faxe Kommune henlagt til Teknik & Miljøudvalget. Den seneste behandling af styrelsesvedtægten skete på byrådsmødet den 8. februar 2018, punkt 11.

Der foreligger ikke en konkret tekst eller beslutning om delegering af instruktionsbeføjelsen til Teknik & Miljøudvalget omkring AffaldPlus, men det er administrationens opfattelse, at der er tale om delegation til udvalget i forbindelse med styrelsesvedtægtens anden behandling den 8. februar 2018. Der er i lovgivningen direkte konstateret, at der ikke kan ske delegation fra Byrådet ved ændringer af vedtægter med videre for § 60 selskaber, da der er tale om afgivelse af kompetence/direkte indflydelse fra byrådet. Der er i lovgivningen direkte anført, at der i § 60 selskaber er tale om instruktionsbeføjelser som en mulighed for at følge op på den kompetence, der tidligere er afgivet fra byrådet.


Behandlingen i Teknik & Miljøudvalget.

Drøftelsen og stillingtagen til den konkrete sag på dagsordenen i AffaldPlus skete under punktet "Meddelelser". Der kan ikke træffes beslutninger under meddelelser, hvilket der ikke er uklarhed omkring fra hverken det politiske eller administrative niveau. Det er administrationens vurdering, at der ikke er tale om en beslutning, men en stillingtagen fra udvalgets side omkring et fuldt belyst emne på en dagsorden i et § 60 selskab, hvilket blev debatteret og drøftet og meddelt som et bundet mandat til de to medlemmer i § 60 selskabet.


Teknik & Miljøudvalget har på møde den 28. august 2019 under punkt 116 ”Meddelelser” protokolleret følgende:

 • ”Under punkt 6 på AffaldPlus bestyrelsesmøde 30. august 2019 pålægger Teknik & Miljøudvalget Faxe Kommunes repræsentanter i AffaldPlus at fremføre, at Faxe Kommune ønsker, at direktørstillingen i AffaldPlus slås åbent op. Dette jævnfør instruktionsbeføjelsen.”

Afprøvning af håndteringen i Teknik & Miljøudvalget.

Det er uholdbart for alle parter i sagen, at der ikke er en klar og entydig retspraksis på området, som giver entydigt svar på instruktionsbeføjelsen over for medlemmerne af et § 60-selskab.

Forholdene skal derfor fastlægges klart og entydigt, således eventuelle fremtidige ønsker om instruktion til udpegede medlemmer i § 60-selskaber ikke skaber tvivl.


Bilag:

Udtræk af protokol fra Teknik & Miljø Udvalget referat af 28. august 2019.

Notat om instruktionsbeføjelse § 60-selskaber – 5. september 2019.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknik & Miljøudvalget anmoder Ankestyrelsen om afgørelse på følgende forhold:

 1. Er kommunens to repræsentanter i § 60 selskabet forpligtet til at følge udvalgets instruktion, i den konkrete situation?
 2. Er § 60 selskaber forpligtet til, at oplyse hvorledes de enkelte medlemmer har stemt på/ved en given sag?
 3. Kan Byrådet delegere instruktionsbeføjelsen til et stående udvalg, hvor der ikke er tale om ændrede vedtægter for § 60 selskabet?
 4. Hvad er konsekvensen ved den manglende efterlevelse af instruksen?

Beslutning

Godkendt.


For indstillingen stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Erik Rasmussen (V), Michael Christensen (C) og Henrik Aakast (V).

Imod indstilingen stemte: Finn Hansen (A) og Christina Birkemose (A). 


Fraværende: Ingen.

130. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Dispensationer fra lokalplaner i perioden 8. januar 2019 - 10. september 2019.
 • Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om ophævelse og hjemvisning af miljøgodkendelse til udvidelse af slagtesvineproduktion.

Beslutning

Der blev endvidere givet meddelelse om følgende:

 • Afgørelse fra Planklagenævnet om ændring af landzonetilladelse til opstilling af et flytbart og delbart drivhus på Nielstrupvej, Haslev til et afslag.
 • Henrik Aakast (V) spurgte ind til sag angående Nordhøjvej 9.
 • Trafikulykke på Ringstedvej.
 • Møde i Naturrådet 17. september 2019.
 • Henvendelse fra Camp Adventure.
 • Prøveresultater fra haveaffaldspladsen i Karise.
 • Henvendelse om møde i Trafiksikkerhedsrådet.

Fraværende: Ingen.

131. Orientering om funktionskontrakt (Lukket)
132. Meddelelser - Lukket (Lukket)