Teknik & Miljøudvalget - 26-06-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 26 juni, 2019 - 17:00
Hent som fil:
92. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt. 


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

93. Besøg af direktør fra Faxe Forsyning

Sagsfremstilling

Direktør for Faxe Forsyning, Marianne Almindsø Andersen kommer kl. 17.00 - 17.30.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at besøget godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

94. Dialogmøde med centerMED udvalg om budget 2020 - Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget holder dialogmøde vedrørende budget 2020 med centerudvalg for Center for Plan & Miljø og centerudvalgene under Center for Ejendomme jævnfør budgetvejledningen for 2020. Der er afsat 30 minutter til dialogen.

Centerudvalgene møder kl. 17.30.

Lovgrundlag

Budgetvejledningen for 2020.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

95. Budget 2020 - 2023 - Budgetforslag

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for budget 2020-2023 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslagene, som er sendt i høring pr. 1. juni, og som behandles på 1. budgettemadag den 27. juni.


Primo marts 2019 blev de første budgetrammer for 2020 forelagt Økonomiudvalget. Direktionen, Chefforum og en bredere kreds af medarbejdere har til budgettemadagen udarbejdet en række budgetforslag, som behandles på 1. budgettemadag. Der er tale om besparelses- og effektiviseringsforslag på driften, samt forslag som reducerer anlægsbudgettet.


Da budgettemadagen følger efter fagudvalgsmøderne i juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.


På grund af de forsinkede forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020 og dermed manglende indsigt i Faxe Kommunes indtægter i 2020 er det sandsynligt, at den første budgettemadag udskydes.


Budgetforslagene indgår efter fagudvalgsbehandlingen i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.


Alle budgetforslag kan tilgås i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Link hertil:

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b...


Budgetforslagene indgår ikke som særskilte forslag, men som samlefiler med dertil hørende oversigter – dét betyder at fagudvalgene både bliver berørt af forslag under de enkelte fagudvalg, forslag der går på tværs af de 6 fagudvalg samt forslag under Økonomiudvalget.


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.


Faxe Kommunes budgetvejledning for budget 2020-2023.

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. at de udarbejdede budgetforslag drøftes,
 2. at de udarbejdede budgetforslag og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde, og
 3. at sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.

Beslutning

Godkendt. 


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

96. Midlertidig ændret anvendelse af adgang til jordkørsel - Ny Strandvej 9, Faxe

Sagsfremstilling

I forbindelse med udjævning af græsplæne ønsker vognmanden at benytte den eksisterende adgang til Ny Strandvej 9 til jordkørsel.


Adgangen ønskes benyttet i en periode på seks måneder efter godkendelse og afstedkommer en kørsel på ca. 5-6 transporter tur/retur på daglig basis med 7-akslede biler. Ruten for jordkørslen vil være fra Faxe Havnevej til Ny Strandvej 9.

Trafikafdelingen vurderer, at den pågældende kørsel vil kunne afvikles uden at have negativ indflydelse på trafiksikkerheden på Ny Strandvej.

Vejmyndigheden vurderer ændring af benyttelse af eksisterende adgange jf. Lov om offentlige veje § 50. Ved væsentlig ændringer i adgangens benyttelse eller stigning i trafiktallet kan vejmyndigheden træffe nye bestemmelser om benyttelsen af en eksisterende adgang. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelsen stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

Administrationen anbefaler, at der gives adgangstilladelse, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for jordkørsel i ovennævnte periode.
 • Udbedring af eventuelle skader på offentligt vejareal i umiddelbar nærhed af adgangen, herunder både rabat og kørebane, retableres straks efter endt projekt.
 • Ca. 50 meter før adgangen i begge retninger opsættes vejskilte A99+UA31,2. Ansøger fører tilsyn med de opsatte skilte to gange dagligt jf. bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder § 19. Eventuelle fejl skal udbedres straks.
 • Kørebanen skal fejes dagligt på det offentlige vejareal således, at vejen til enhver tid er farbar for øvrige trafikanter.

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 50.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

97. Midlertidig anvendelse af adgang til jordkørsel og depot - Skolegade 15, Karise

Sagsfremstilling

I forbindelse med separatkloakering af Karise etape II i 2019 har entreprenøren behov for at etablere et midlertidigt jord-, asfalt og materieldepot i perioden juni til november 2019. Det påtænkte depot ønskes placeret på matrikel 10af i Karise By. Herfra er der en eksisterende adgang til den private fællesvej Skolegade, som er en stikvej til den offentlige vej Skolegade.

Ansøger angiver, at der vil være ca. 9-13 kørsler til og fra pladsen dagligt mandag til fredag.

Anvendelse af matriklen er betinget af, at der opnås tilladelse fra ejer, og brug af den private fællesvej kræver vejejers accept.

Kommunens miljøafdeling er sindet at give tilladelse til etablering af depot.

Trafikafdelingen vurderer, at den pågældende kørsel vil kunne afvikles uden at have negativ indflydelse på trafiksikkerheden på Skolegade.

Vejmyndigheden vurderer ændring af benyttelse af eksisterende adgange jf. Lov om offentlige veje §, 50 samt Bekendtgørelse af lov om private fællesveje § 63. Ved væsentlige ændringer i adgangens benyttelse eller stigning i trafiktallet kan vejmyndigheden træffe nye bestemmelser om benyttelsen af en eksisterende adgang. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelsen stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

Administrationen anbefaler, at der gives adgangstilladelse, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangene godkendes til brug for kørsel til og fra jord-, asfalt- og materieldepot i ovennævnte periode.
 • Adgangenes bredde i vejskel ændres ikke.
 • At fortovet om nødvendigt bliver forstærket langs adgangen til adgangsvejen.
 • Udbedring af eventuelle skader på offentligt vejareal i umiddelbar nærhed af adgangen, herunder både rabat og kørebane, retableres straks efter endt projekt.
 • Ca. 50 meter før adgangen til adgangsvejen i begge retninger opsættes vejskilte A99+UA31,2. Ansøger fører tilsyn med de opsatte skilte to gange dagligt jf. bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder § 19. Eventuelle fejl skal udbedres straks.
 • Kørebanen skal fejes dagligt på det offentlige vejareal således, at vejen til enhver tid er farbar for øvrige trafikanter.

Samtlige udgifter til etablering af adgangen afholdes af ansøgeren.

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 50.

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje § 63.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

98. Landsbypulje - kriterier for tildeling af støtte fremadrettet

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 26. september 2018 blev det besluttet, at man inden en ny ansøgningsrunde ville drøfte hvilke kriterier, der fremadrettet skal ligge til grund for brug af landsbypuljemidler.

Inden borgerne kan søge om støtte fra landsbypulje 2019 til deres projekter, skal Teknik & Miljøudvalget derfor tage stilling til, hvor meget kommunen ønsker at yde af støtte til henholdsvis istandsættelser, nedrivning og fjernelse af skrot og affald. Herudover skal udvalget drøfte, hvordan projekterne skal prioriteres.

Faxe Kommune har hidtil støttet istandsættelser med 25 % for istandsættelse af bygninger, der ikke er bevaringsværdige, 33 % for istandsættelse af bygninger, der er bevaringsværdige og 100 % til nedrivninger af både boliger og udhuse samt fjernelse af skrot og affald.

Center for Plan & Miljø foreslår, at man fremadrettet:

1.  Ændrer støtten til istandsættelse af bevaringsværdige boliger og erhvervsbygninger fra 33 % til 50 % (SAVE 1-4). Støtten tildeles i nedenstående prioriterede rækkefølge:

 • Istandsættelse af bevaringsværdige boliger, forsamlingshuse og erhvervsbygninger i landsbyer og byer under 4000 indbyggere
 • Istandsættelse af bevaringsværdige boliger i det åbne land
 • Istandsættelse af boliger og erhvervsbygninger, der ikke er bevaringsværdige

2.  Ændrer støtten til nedrivninger og fjernelse af skrot og affald fra 100 % til 50 %.

3.  Forbedrer den skriftlige vejledning, herunder pjece, hjemmesidetekst og ansøgningsskema for at sikre gennemskuelighed.

Punkt 1 foreslås for at gøre puljen attraktiv for flere borgere. Ved at hæve tilskuddet med 17 procent, kan det økonomiske incitament styrkes, og den enkelte borgers lavere udgift kan være med til at sikre finansieringen i banken.

Punkt 2 foreslås, da der har været en nedgang i antallet af ansøgninger til nedrivninger og skrot over de sidste år (fra 17 nedrivninger og skrot i 2014 til fem i 2018), selvom tilskuddet i hele perioden har været 100 %. Ved at sænke kommunens tilskud til nedrivninger og skrot, kan der gennemføres flere projekter til istandsættelse til gavn for flere borgere og lokalsamfund.

Punkt 3 skal sikre, at borgerne får indgående kendskab til muligheder og begrænsninger i puljen og ved, hvad kommunen har brug for af dokumentation og bilag for at kunne udbetale støtte. Herved mindskes administrationen af puljen forventeligt også.
Center for Plan & Miljø vil, på baggrund af udvalgets drøftelse, udarbejde pjece, hjemmesidetekst og ansøgningsskema.

Kriterier
Generelle kriterier er fastsat i byfornyelsesloven og kan ses i bilag 1. Herudover foreslår Center for Plan & Miljø at:

Følgende kriterier opstilles for projekter, hvor der søges om støtte til istandsættelse:

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synligt fra offentlig vej

eller at

 • projektet skal være en del af et kulturmiljø eller vurderes at have en kulturhistorisk værdi, og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.
 • Derudover kan der gives støtte til istandsættelse af forsamlingshuse, da disse har stor betydning for livet i lokalsamfundene

Følgende kriterier opstilles for projekter, hvor der søges om støtte til nedrivning og oprydning på boliggrunde med affald og skrot:

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synligt fra offentlig vej

eller at

 • bygningen, der søges om støtte til nedrivning af, skal have en negativ visuel effekt på omgivelserne.
 • Der gives som udgangspunkt ikke støtte til nedrivning af bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige, selvom en nedrivning er begrundet i bygningens fysisk dårlige tilstand.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven).

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at de opstillede kriterier for landsbypuljen godkendes.


Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. maj 2019

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling for undersøgelse af anvendelsesområderne indenfor loven.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Supplerende sagsfremstilling til den 26. juni 2019


Supplerende til mulighederne for at tildele støtte til bygninger i byer med mindre end 4.000 indbyggere og i det åbne land kan det oplyses, at landsbypuljemidler vil kunne anvendes til blandt andet byrum i følgende tilfælde:


 • Områdefornyelse i henhold til byfornyelseslovens Kapitel 2 for nedslidte byområder med væsentligt behov for bymæssig udvikling og med en flerhed af væsentlige problemer. Beslutningen skal gå ud på at iværksætte og koordinere foranstaltninger, der fremmer udviklingen i området. Beslutningen træffes på baggrund af et program for områdefornyelse, der er tilknyttet et krav om et forpligtende samarbejde med de parter, der måtte blive berørt af beslutningen. Områdefornyelsen kan afholde udgifter til: Programudarbejdelse, etablering og forbedring af torve, pladser, opholdsarealer med videre, kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger herunder etablering af lokaler, særlige trafikale foranstaltninger, klimatilpasning samt lokalforankring.

 • Herudover kan der efter lovens kapitel 4 om Bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger, § 22 stk. 1 nr. 6, ydes støtte til indretning af offentligt tilgængelige byrum, hvor byrådet giver eller har givet støtte til nedrivning af en bygning efter lov om byfornyelse (landsbypuljen).

Center for Plan & Miljø indstiller, at de opstillede kriterier for landsbypuljen godkendes.


Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at bilag rettes til i forhold til supplerende muligheder for byrum med mere.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Enclosures: 
99. Ekspropriation til anlæg af cykelsti og fortov ved Maglemosevej i Haslev

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at afsætte midler til forbedring af trafiksikkerheden for bløde trafikanter på Maglemosevej i Haslev. I den forbindelse skal Byrådet beslutte arealerhvervelse ved ekspropriation.


Teknik & Miljøudvalget prioriterede stianlægget på mødet 27. februar 2019 pkt. 20.


Projektet omfatter anlæg af nyt fortov og cykelsti i vejens vestside samt afmærkning af en cykelsti i vejens østside.


For at gennemføre projektet vil det være nødvendigt at erhverve areal fra otte ejendomme beliggende ved den vestlige side af Maglemosevej.

Der påregnes erhvervet et areal i en bredde på ca. 1,5 m på hele strækningen. (Vist med en blå linje på vedhæftet oversigtskort.)


Center for Ejendomme indstiller, at arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation med hjemmel i Lov om offentlige veje, § 96. Åstedsforretning foreslås afholdt i perioden 26. september til 11. oktober 2019.


Der skal udpeges et medlem af Byrådet til at lede mødet.

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser, da anlægget er prioriteret af cykelpuljen med tilskud fra staten på 1,1 millioner kr. og med en samlet skønnet anlægsudgift på 2,61 millioner kr. herunder udgifter til ekspropriation.

Center for Plan & Miljø har ved brev af 15. marts 2019 orienteret grundejerne ved Maglemosevej om projektet. Herudover afholdes et offentligt møde i august - september 2019 for yderligere information.

Lovgrundlag

Vejloven.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at arealerne erhverves ved ekspropriation,
 2. at der udpeges et medlem af Teknik & Miljøudvalget til at lede åstedsmødet,
 3. at der fastsættes en dato for åstedsmødet, og
 4. at kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Anbefales. Eli Jacobi Nielsen (O) anbefales som leder af åstedsforretningen. Den 3. oktober 2019 anbefales som dato for åstedsforretningen.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

100. Orientering om resultat af radon undersøgelse - ingen bygninger overskrider grænseværdierne

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede på mødet 30. maj 2018 pkt. 77, at kommunens skoler og daginstitutioner undersøges for radon da der er risiko for udvikling af lungekræft ved en livslang påvirkning fra radon, særligt rygere har øget risiko. Sagen giver orientering om resultatet af undersøgelserne for radon.


Undersøgelse for radon er foretaget med bistand fra ekstern rådgiver, som konkluderer, at alle de undersøgte lokationer overholder kravet i kapitel 13 i bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Se i øvrigt bilagt notat fra ekstern rådgiver.


Gennemsnittet ligger for alle lokationer under 100 Bq/m³. Resultaterne af enkeltmålingerne er i meget stor udstrækning under eller moderat over 100 Bq/m³. På nogle af de undersøgte lokationer registreres lokalt over 100 Bq/m³, og på ganske få også over 200 Bq/m³. I de lokaler, hvor målinger har vist over 100 Bq/m³, er der igangsat radonsikring med bistand fra den eksterne rådgiver.


Ved vurdering af radonniveau ses på gennemsnit for en given lokation. Forudsat at brugerne opholder sig relativt jævnt rundt i bygningsmassen, vil det beregnede gennemsnit derfor være repræsentativt for den radonudsættelse, de enkelte brugere udsættes for.


Kort information om radon:

Den radioaktive ædelgas radon findes naturligt i luft, vand og jord. Radon i boliger stammer især fra jordlagene under og omkring husene, og finder vej ind i husene via revner og sprækker omkring gulv, fundamenter og gennembrydninger for installationer. Radon måles i enheden [Bq/m³].


Måleresultater for alle lokationer

 


Resultater [Bq/m3]Lokation


Antal

målesteder


<100Bq/m3


100-200Bq/m3


>200Bq/m3

Gennemsnit*
Bq/m3

Dalby Børnehus

6

5

1

0

40

Frøen

7

7

0

0

50

Heimdal

5

5

0

0

>30

Karise Børnehus

6

6

0

0

40

Lillebo

5

5

0

0

<30

Maglegården

5

5

0

0

60

Mælkevejen

7

7

0

0

<30

Møllen

8

8

0

0

40

Regnbuen

5

5

0

0

40

Småfolket

5

5

0

0

30

Terslev Børnehus

7

5

1

1

90

Valmuen

5

5

0

0

30

Terslev Skole

15

15

0

0

50

Nordskov Skolen

36

35

1

0

40

Vibeeng

22

22

0

0

30

Sofiendalskolen

37

35

2

0

50

Bavneskolen

30

30

0

0

30

Karise Skole

38

36

2

0

40

Rolloskolen

43

37

5

1

60

Hylleholt

21

20

1

0

40

Møllevang Skolen

22

22

0

0

30

Skolen ved Skoven

5

5

0

0

<30

*De angivne gennemsnit er middelværdien af de udførte målinger, rum der besøges meget lidt(sikringsrum og lign.)er udeladt.


De mest retvisende målinger opnås i fyringssæsonen mellem 1. oktober og 30. april, hvor opvarmningen skaber et undertryk i boligen, og hvor udluftning erfaringsmæssigt er mindre. Målerne er opsat på forskellige tidspunkter i tidsrummet fra den 29. januar til den 11. april 2019.

Udgifterne til den igangsatte radonsikring afholdes indenfor driftsbudget til bygningsvedligeholdelse under Teknik & Miljøudvalget. 

Lovgrundlag

Byggelovgivning.

Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse, nr. 84 af 02-02-2018.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der lægges et nyt bilag på sagen.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

101. Sag fra Lars Folmann, Dansk Folkeparti - Jordforurening

Sagsfremstilling

Lars Folmann stiller forslag om at kommunalbestyrelsen afgør, at der i henhold til miljøstyrelsens vejledning udtages fornyede jordprøver på matrikel 10e  Nielstrup By, Ulse.


Der er over en årrække tilført op til ca. 100 tusind tons ikke deklareret " jord" på en nævnte matrikel, som er konstateret indeholdende store mængder byggeaffald.


På trods af krav om anmeldelse til Faxe kommune ved tilførsel af jord, er dette ikke sket ved opfyldningens start og der er således ikke på noget tidspunkt sket landzonesagsbehandling eller givet en egentlig tilladelse til deponeringen.


Der er tidligere ved forvaltningens foranstaltning, udtaget jordprøver til analyse på nævnte matrikel,  grundet bekymring for jordforurening.


Disse jordprøver blev dog udtaget i det øverste jordlag og analysen er således ikke udført på det tilførte jord med byggeaffald. 


Denne analyse viste ikke tegn på forurening, men som beskrevet, var den altså heller ikke udtaget i det tilførte "jord-materiale", men udtaget i det øverste rene muldlag, som det tilførte materiale senere var blevet dækket med da opfyldningen var afsluttet.


Jeg håber at byrådet vil støtte mit forslag, således vi kan få sikkerhed for at der ikke er nogen risiko for vandmiljøet i Øvre Suså, grundvandet og det lokale vandværk, samt få fjernet de bekymringer de omboende borgere har for denne deponering.

Lovgrundlag

-

Økonomi

-


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.


Beslutning i Byrådet den 23. maj 2019


Lars Folmann (O) foreslår, at byrådet beslutter at der foretages nye jordprøver på ejendommen.


For forslaget stemte 5 - Dansk Folkeparti (4), Liberal Alliance (1).

Imod stemte 19 - Venstre (7), Borgerlisten (2), Det Konservative Folkeparti (1), Socialistisk Folkeparti (1), Enhedslisten (1), Knud Erik Hansen (A), Tanja Larsson (A), Anne Camilla Meyer (A), Inger Andersen (A), Per Thomsen (A), Steen Andersen (A), Laura Vestina Andréa (A).

Christina Birkemose (A) undlod at stemme.


Forslaget bortfaldet.


Michael Rosendahl (V) foreslår, at sagen sendes til drøftelse på et senere møde i Teknik & Miljøudvalget.


For forslaget stemte 24 - Venstre (7), Borgerlisten (2), Liberal Alliance (1), Det Konservative Folkeparti (1), Socialistisk Folkeparti (1), Enhedslisten (1), Socialdemokratiet (8), Eli Jacobi Nielsen (O), Bente Abrahamsen (O), Steen Petersen (O).

Imod forslaget stemte 1 - Lars Folmann (O).


Forslaget godkendt.


Inger Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).
Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou Aakast (V).

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).


Supplerende sagsfremstilling til Teknik & Miljøudvalgets møde 26. juni 2019


Sagen omhandler en terrænregulering på Slettehavevej, som fandt sted fra den 2014 til sommeren 2017.


Center for Plan & Miljø har udarbejdet et notat om sagen. Notatet beskriver forløbet fra kommunen blev opmærksom på sagen i 2016 til sommeren 2017, hvor kommunen stiller krav om, at der skal gives landzonetilladelse, hvis aktivteten skal fortsætte. Endvidere beskriver notatet processen som følge af naboklager efter sommeren 2017. Notatet har fokus på lovgivning, sagsforløb, tilsyn, udført jordundersøgelse samt mulighed for yderligere undersøgelser.


Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.


Beslutning

Et flertal i udvalget bestående af Lars Folmann (O), Eli Jacobi Nielsen (O), Christina Birkemose (A), Erik Rasmussen (V) og Henrik Aakast (V) besluttede følgende:


Grundet den ekstraordinære langstrakte proces og usikkerheden omkring  mængder og indhold i tilførte jordmængder til arealet ønskes undersøgt, med yderligere jordprøvetagning til oprindelig terræn kote, i henhold til miljøstyrelsens vejledninger.


Finn Hansen (A) ønsker ikke, at der foretages yderligere i sagen ud fra det forelagte notat.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

102. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Plusturordningen blev besluttet på udvalgsmødet 27. marts 2019. Med ordningen kan man via Rejseplanen bestille en plustur i forbindelse med en rejse med tog eller bus, hvor begyndelses- eller slutdestinationen ikke rutebetjenes. Ordningen startes op ultimo august 2019, og Movia har anbefalet, at der af hensyn til en god dækning vil være skiftesteder på Faxe Bystation, Karise Station, Faxe Ladeplads Station og Haslev Station.
 • På mødet 25. april 2018 godkendte udvalget en ny busplan for Faxe Kommune. Et af de nye tiltag var en sommerferierute i Faxe - Faxe Ladeplads, men grundet Movias bestillingsfrister kunne ruten ikke iværksættes i 2018. Det sker nu med start søndag 30. juni 2019, og der køres alle ugedage i tidsrummet 8.00-20.00 med afgang én gang i timen på ruten Faxe Bystation-Faxe Sundhedscenter-Faxe Syd Station-Store Favrby-Hovedgaden-Faxe Ladeplads Station-Strandvejen til Faxe Ladeplads Efterskole. Herfra retur på samme rute. Sidste driftsdag er søndag 11. august. I perioden er den normale drift på ruterne 261 i Faxe By og 287 Faxe Mosebølle indstillet.
 • På mødet 2. maj 2019 behandlede udvalget en sag om ændring af indstillingerne på de to nordligste vindmøller ved Turebylille. Efterfølgende har Faxe Kommune modtaget dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde de støjgrænser, der er fastsat i "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller". På den baggrund har Center for Plan & Miljø udarbejdet et udkast til svar, som er vedlagt dette punkt.
 • Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger med videre.
 • Møde med godser om øget adgang til naturen.
 • Møde med Region Sjælland om videre proces om grusgrav i Bjerrede.

Beslutning

Der blev endvidere givet meddelelse om følgende:

 • Plusturordningen starter 1. juli 2019. Med ordningen kan man via Rejseplanen bestille en plustur i forbindelse med en rejse med tog eller bus, hvor begyndelses- eller slutdestinationen ikke rutebetjenes.
 • Redegørelse fra AffaldPlus om bioposer. Der vedhæftes bilag med supplerende spørgsmål fra Faxe Kommune til AffaldPlus.
 • Adgang til Sneholmgårdsvej.
 • Slåning af græs ved vejkryds.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

103. Meddelelser - Lukket (Lukket)