Teknik & Miljøudvalget - 28-08-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 28 august, 2019 - 17:00
Hent som fil:
104. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

105. Temadrøftelse om revidering af trafikhandlingsplan

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget har på mødet i februar 2019 besluttet at revidere kommunens trafikhandlingsplan i 2019, og Center for Plan & Miljø vil igangsætte processen i efteråret, hvor opgaven udbydes til tre rådgivervirksomheder.

Administrationen lægger op til en temadrøftelse i Teknik & Miljøudvalget, hvor forventningerne til en ny trafikhandlingsplan kan drøftes. Formålet med temadrøftelsen er at inddrage udvalget i arbejdet med at fastsætte rammerne for udpegning af nye tiltag i den nye trafikhandlingsplan herunder at præcisere trafikhandlingsplanens fokuspunkter.

Center for Plan & Miljø foreslår, at temadrøftelsen tager udgangspunkt i procesplanen, som blev fremlagt under punktet meddelelser på mødet i maj måned. Procesplanen er vedhæftet som bilag 1 og omfatter en detaljeret beskrivelse af processen for udarbejdelse af en samlet traditionel kommunal trafikhandlingsplan. Med det foreliggende reducerede budgetoplæg til revidering af trafikhandlingsplanen vil det dog ikke være muligt at medtage alle detaljerne som bekrevet i procesplanen. Administrationen foreslår dog at nedenstående fokuspunkter bør tillægges betydning i forbindelse med udarbejdelse af den nye trafikhandlingsplan.

 1. Fokus på konkret uheldsbekæmpelse således, at Faxe Kommune forsat bidrager til at nå Færdselssikkerhedskommissionens målsætninger om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Det vil være nødvendigt at lave en uheldsanalyse, udpege de uheldsbelastede lokaliteter samt gennemgå disse og udarbejde forslag til forbedringer.
 2. Fokus på at borgerhenvendelser, som er vedhæftet i bilag 2, inddrages i arbejdet med at revidere trafikhandlingsplanen således, at tiltagene i en ny trafikhandlingsplan afspejler de udfordringer, som borgerne oplever på kommunens veje og stier. Det vil være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af borgerhenvendelserne og gennemgå lokaliteterne med henblik på at vurdere behovet for forbedringer og eventuelt udpege konkrete tiltag.  
 3. Fokus på sikker skolevej herunder trafiksikkerhed og tryghed omkring skolerne. Mange børn bliver i dag kørt i skole af forældre, fordi skolevejen opleves utryg og trafikfarlig. Dette medfører en voldsom trafikbelastning omkring skolerne i spidsbelastningstimerne. Ved at fokusere på trafiksikkerheden i skolernes nærmiljø kan vi bidrage til at gøre flere børn selvtransporterende i en tidlig alder og reducere antallet af biler omkring skolerne. For at nå dette mål er der behov for et tæt samarbejde med skoler, forældre og skolebørn. Men der er også behov for at forbedre infrastrukturen for de bløde trafikanter. Der bliver allerede arbejdet på at forbedre stierne i kommunen, men vi bør ligeledes have fokus på forbedringer af infrastrukturen omkring skolerne også internt på skolernes matrikler. Der er behov for en overordnet vurdering af elevernes skolevej helt frem til skolens hoveddør.

Det reducerede budgetoplæg til revidering af trafikhandlingsplanen blev besluttet på mødet i Teknik & Miljøudvalget i februar 2019, hvor Center for Plan & Miljø fremlagde trafikhandlingsplanens anlægsplan for 2019. Anlægsplanen omfattede et forslag om at afsætte 350.000 kr. til revidering af trafikhandlingsplanen. På mødet besluttede udvalget, at budgettet til at revidere trafikhandlingsplanen tillige skal dække omkostningerne til etablering af fem sæt præfabrikerede pudebump på Egedevej i Rode by. I forbindelse med beslutningen blev prisen for etablering af fem præfabrikerede bump anslået til 60.000 kr. Etableringen af fem sæt pudebump koster imidlertid ca. 120.000 kr., og restbeløbet til revidering af trafikhandlingsplanen er således begrænset til 230.000 kr. Udarbejdelsen af en ny trafikhandlingsplan koster erfaringsmæssigt ca. 350.000 kr., og der er derfor behov for at begrænse omfanget af den nye trafikhandlingsplan svarende til budgetrammen.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at temadrøftelsen tages til efterretning,
 2. at Center for Plan & Miljø udarbejder en revideret procesplan, som svare til budgetrammen og til udvalgets forventninger, og
 3. at opgaven herefter sendes i udbud.

Beslutning

Godkendt.


Der vedhæftes referatet et bilag fra Lars Folmann (O).


Fraværende: Ingen.

106. Udbud af lokale busruter med start 2022 - Trafikselskabet Movia

Sagsfremstilling

Trafikselskabet Movia opererer i øjeblikket 10 lokale busruter i Faxe Kommune.


Tre ruter i Haslevområdet køres af Kruse A/S på en kontrakt, der udløber i 2024, mens de resterende syv ruter, der kører i den øvrige del af kommunen, køres af DitoBus på en kontrakt, der udløber i juni 2022. Movia står for udbud af ruterne, der er en del af et stort udbud på knapt 700.000 køreplantimer og ca. 225 busser fordelt på 79 linjer, der kører i kommuner og regioner. Udbuddet omfatter også linjerne 102A, 263, 440R og 630R, som kører i Faxe Kommune og drives af Region Sjælland.


Planlægning og udbudsproces for så stort et udbud tager sin tid, og Movia ønsker derfor kommunernes bestilling for den en ny kontraktperiode med udgangen af oktober 2019.


I forbindelse med udbuddet skal kommunerne også tage stilling til, om de ønsker den ny kontrakt fortsat skal køres med konventionelle busser på fossilfri drivmidler, eller om kommunen vil stille krav om nulemission. Da de nuværende erfaringer med eldrevne busser er få, ikke gennemtestede og kun køres i storbyer, anbefaler Movia, at der udbydes kontrakt om kørsel med konventionelle busser for en periode på fem år med mulighed for to års forlængelse, hvilket er fem år kortere end den nuværende kontrakt.

Movia forventer i den forbindelse en meromkostning på mellem 0,1 og 0,3 millioner kr. pr. rute pr. år svarende til 1,0 millioner kr. årligt. Der er dog begrænsede erfaringer med kontrakter af denne længde, så tallene skal tages med forbehold. Administrationen støtter Movias anbefaling af udbud med konventionelle busser.


Movia har jævnfør "Lov om Trafikselskaber" monopol på at drive den lokale kollektive trafik, og kommunerne kan derfor ikke selv oprette og drive lokale ruter. En undtagelse er dog ruter oprettet og drevet af kommunen med henblik på at transportere uddannelsessøgende. Disse ruter skal målrettes skolernes møde- og sluttider og kan efter udvalgsbeslutning medtage andre passagerer på ruten. Disse må ikke opkræves betaling. De få "øvrige passagerer" på skolebusruterne kan således stadig benytte busserne.


Følgende ruter er omfattet af den kontrakt, der nu skal genudbydes:


 • Linje 261 - Bybus i Faxe by, der betjener Faxe Bystation, Faxe Sundhedscenter, Faxe Syd Station samt Bibliotek og Borgerservice alle hverdage i tidsrummet 6.00-18.30. 
 • Linje 264 - Landrute der forbinder Haslev og Karise. Ruten kører strækningen alle hverdage i tidsrummet 6.00-18.00. Mellem 18.00 og 22.00 køres mellem Haslev og Dalby. 
 • Linje 281 - Skolebus der betjener Møllevangskolen. Der er kørsel på skoledage, én afgang om morgenen og tre om eftermiddagen
 • Linje 282 - Skolebus der betjener Møllevangskolen og Bavneskolen. Der er kørsel på skoledage, én afgang om morgenen og tre om eftermiddagen
 • Linje 283 - Skolebus der betjener Karise Skole. Der er kørsel på skoledage, én afgang om morgenen og tre om eftermiddagen
 • Linje 285 - Skolebus der betjener Hylleholt Skole. Der er kørsel på skoledage, én afgang om morgenen og tre om eftermiddagen
 • Linje 287 - Skolebus der betjener Rolloskolen. Der er kørsel på skoledage, én afgang om morgenen og to om eftermiddagen

Linje 264 er af afgørende betydning for sammenhængen i kommunen og forventes i 2019 at transportere ca. 70.000 passager. Linje 261 har væsentligt færre passagerer - ca. 22.000 på årsbasis - men betjener som tidligere nævnt Sundhedscenter og Bibliotek/Borgerservice.


Skolebuslinjerne har derimod kun godt fire køreplantimer pr. rute, og prisen er derfor endog meget høj, godt 1.100 kr. pr. køreplantime, hvor linjerne 261 og 264 koster henholdsvis 800 kr. og 540 kr. pr. køreplantime. Endvidere kan skolebusruterne ikke ændre afgangstider, når der er emneuge, idrætsdag eller sidste skoledag. Disse dage må der bestilles ekstrakørsel hos Ørslev Turisttrafik, og Movias busser kører tomme rundt om eftermiddagen.


Kommunen har derfor inden for den igangværende kontraktperiode hjemtaget tre skolebusruter, der nu køres af Ørslev Turisttrafik via den kontrakt, der er på kørsel af visiterede borgere. Her er prisen ca. 725 kr. pr. køreplantime, og ruter og afgangstider kan ændres med dags varsel. 


Administrationen foreslår derfor, at kun linjerne 261 og 264 videreføres i Movia-regi og således genbestilles i det ny udbud. Skolebusruterne foreslås hjemtaget fra Movia ved kontraktudløb således, at ruterne fremadrettet kan køres af den private virksomhed, der står for kørsel med visiterede borgere - pt. Ørslev Turisttrafik. Genudbud af denne kørsel kan koordineres, så en ny kontraktholder står klar til at overtage kørsel af visiterede borgere og skolebusruterne i juni 2022, når den igangværende Movia-kontrakt udløber.


Fravalg af skolebusruterne i Movia-regi kan muligvis betyde, at timepriserne på linje 261 og 264 stiger en anelse, men sammen med besparelsen ved at hjemtage de øvrige ruter forventer administrationen en besparelse på ca. 0,9 millioner kr. årligt.

Hertil kommer, at Center for Børn & Undervisning i skoleåret 2018-2019 har betalt Movia godt 600.000 kr. for skolebuskort til elever. Movia har ikke kunnet forklare hvor stor en del af dette beløb, der er sendt retur til kommunen i form af billetindtægt, så administrationen vurderer, at hele beløbet er gået til administration i Movia.


Sidst men ikke mindst vil skolebusruterne fremadrettet kunne justeres og ændres løbende i tilfælde af ændrede ringetider eller klasse- eller skoleomlægninger.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi

En hjemtagelse af de nævnte skolebusruter forventes at kunne give en besparelse på 0,9 millioner kr. indenfor kollektiv trafik samt 600.000 kr. indenfor Børn & Undervisning, i alt 1,5 millioner kr. årligt.

Videreførelse af samtlige ruter i Movia-regi forventes at ville kræve en tilførsel til området kollektiv trafik på ca. 1 millioner kr. årligt.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at kun ruterne 261 og 264 genbestilles hos Movia, mens skolebusruterne hjemtages og efter kontraktudløb køres under kommunens kontrakt for visiteret kørsel, og
 • at der fortsat udbydes drift med konventionelle busser.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

107. Kørsel med visiterede borgere 2016-2020 - kontraktforlængelse

Sagsfremstilling

Faxe Kommune udbød i foråret 2016 transport af borgere visiteret til diverse kommunale dag- og undervisningstilbud.


Transporten blev på dette tidspunkt varetaget af kommunens egen kørselsafdeling "Busenheden", men i forbindelse med udløb af busenhedens leasingkontrakter på køretøjer ønskede Byrådet kørslen konkurrenceudsat. Busenheden deltog også i udbuddet og bød den laveste pris, marginalt billigere end Ørslev Turisttrafik, men da kommunen i udbuddet også vægtede andre parametre, valgte man Ørslev Turisttrafik med et tilbud på 9,5 millioner kr. årligt - En besparelse på 3 millioner kr. i forhold til tidligere. Kontraktperioden lød på fire år med option på yderligere tre gange et års forlængelse.


Der var kontraktstart i oktober 2016, og der var i den indledende periode diverse forventelige indkøringsvanskeligheder. Enkelte pårørende, primært forældre til børn der blev transporteret til specialinstitutioner, havde været vant til et meget højt serviceniveau, idet der tidligere ikke havde været en beskrevet forretningsgang i forbindelse med visitering og kørselsplanlægning.

Dette blev udførligt beskrevet i forbindelse med udbuddet, og en kombination af revisitering samt stram kørselsplanlægning indebar, at udgiften til kørsel i det første hele kontraktår 2017 landede på præcis 9,5 millioner kr.


I løbet af 2018 er udgifterne til transport til og fra fire specialinstitutioner samt et antal familie- og aflastningsenheder steget udsædvanlig meget, en udvikling Center for Plan & Miljø som kontraktholder gentagne gange har gjort de respektive centre opmærksom på, men udviklingen er desværre ikke ændret i 2019.

Stigningen skyldes i en vis grad, at der er visiteret flere elever, uden at transportbudgettet er forhøjet, men navnlig at der er sket et skred i visiteringen, så der overfor Ørslev Turisttrafik stilles krav om specielle afhentningstidspunkter, som ikke kan honoreres i forbindelse med en effektiv kørselsplanlægning. Dette har medført stigende udgifter til transport af enkelte borgere.


Center for Plan & Miljø fører stikprøvekontrol med Ørslevs kørselsplanlægning og vurderer, at der ikke er tegn på, at der udføres et ringere planlægningsarbejde. Årsagen til merforbruget ligger altså entydigt hos de visiterende centre.

 

Den nuværende kontrakt med Ørslev Turisttrafik udløber i oktober 2020, og der er mulighed for at forlænge kontrakten med op til tre gange et år. Hvis opgaven skal udbydes til udløb af den nuværende kontrakt i 2020, bør det forberedende arbejde påbegyndes ultimo 2019, men det er administrationens vurdering, at der er tale om en velfungerende kontrakt, som bør forlænges. I 2022 udløber kommunens nuværende kontrakt med Trafikselskabet Movia på en række skolebusruter, og det er administrationens anbefaling, at Ørslev-kontrakten forlænges til udløb samtidig med udløb af Movia-kontrakten.

På den måde kan der foretage et nyt udbud indeholdende kørsel med kommunens visiterede borger og skolebusruter. Et samlet udbud af denne størrelse vil efter administrationens vurdering resultere i en god pris samt give en stor fleksibilitet i planlægning af de samlede kommunale transportopgaver. Forarbejdet at dette udbud bør påbegyndes primo 2021, altså ét år før kontraktstart.


Center for Plan & Miljø har spurgt de tre øvrige kundecenter, Børn & Undervisning, Sundhed & Pleje samt Familie, Social & Beskæftigelse om deres tilfredshed med den nuværende kontrakt. Center for Børn & Undervisning har ønsker om justeringer, hvilket der samles op på primo september. Det er ikke muligt at ændre i en igangværende kontrakt, men der kan og vil blive foretaget tilpasning af forventninger i samarbejde med transportøren. Dette gælder naturligvis i forhold til alle centre, og ønsker og erfaringer herfra vil danne grundlag for et velforberedt udbud i 2021.


Der er budgetmæssige konsekvenser, idet et eventuelt merforbrug skal afholdes af de respektive centre indenfor deres budget.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at igangværende kontrakt med Ørslev Turisttrafik forlænges til medio 2022, og
 • at der i 2021 foretages et samlet udbud af transport af visiterede borgere og skolebusruter med henblik på opstart medio 2022.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

108. Ansøgning om midlertidig adgang til jordtip på Præstøvej ved Orup

Sagsfremstilling

I forbindelse med forbedrende arbejder ønsker entreprenøren tilladelse til at etablere en midlertidig adgang til matrikel nr. 3an Orup By, Roholte beliggende ved Præstøvej lige udenfor Orup by. Jordforbedrende arbejder kræver ikke tilladelse fra kommunens miljøafdeling.

Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

Præstøvej er en gennemfartsvej på landet med begrænset omend hurtigkørende trafik, men Trafikafdelingen vurderer, at den forventede kørsel vil kunne afvikles uden at have negativ indflydelse på trafiksikkerheden på strækningen, idet der er udmærkede oversigtsforhold.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for til- og frakørsel i forbindelse med jordforbedrende arbejder på matriklen
 • Adgangen placeres jævnfør fremsendt situationsplan
 • Adgangen etableres i en bredde af 10 meter i vejskel
 • Rabatten sikres med jernplader i hele sin bredde
 • Udbedring af eventuelle skader på offentligt vejareal i umiddelbar nærhed af adgangen, herunder såvel rabat som kørebane, retableres straks efter projektets ophør - Dog umiddelbart, hvis det er til gene for trafiksikkerheden
 • 100 meter før adgangen opsættes i begge retninger vejtavlerne A99 med undertavle UA31,2. Ansøger fører tilsyn med de opsatte tavler to gange dagligt jf. bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder § 19. Kørebanen skal fejes dagligt på det offentlige vejareal således, at vejen til enhver tid er farbar for øvrige trafikanter.

Samtlige udgifter til etablering af adgangen med videre afholdes af ansøger.

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn. 

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

109. Ansøgning om adgang - Førslev Møllevej 17, Haslev

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgning om etablering af to nye adgange på adressen Førslev Møllevej 17, 4690 Haslev, der ønskes benyttet som henholdsvis ind- og udkørsel til nyt museumsprojekt.

Der forventes 10-30 personbiler om dagen de seks til otte gange om året, hvor der holdes åbent samt en til to turistbusser ved større arrangementer fire gange årligt.


Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.


Det er administrationens vurdering, at adgangen kan etableres uden, at det vil have negativ indflydelse på trafiksikkerheden for Førslev Møllevej. Der er fine oversigtsforhold og en begrænset mængde ind og udkørsler til museumsområdet.


Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt og at der stilles følgende vilkår:


 • Adgangene godkendes til brug for museumsområde
 • Adgangene placeres jf. fremsendt situationsplan
 • Adgangene anlægges med 4,5 meters bredde i vejskel
 • Adgangene etableres med 1 meter bred asfaltkant i hele adgangens bredde
 • Overfladevand opsamles på egen grund

Samtlige udgifter til etablering af adgangen med videre afholdes af ejeren af ovenstående ejendom.


Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 49.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

110. Ansøgning om adgang - Dalbyvej 18, Karise

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning om etablering af en ekstra adgang i forbindelse med opførelse af ny hal. Ansøger oplyser, at der vil være kørsel med varebiler ca. en gang om ugen samt vareleverance ca. hver 14. dag.


Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.


Det er Faxe Kommunes vurdering, at adgangen kan etableres uden, at det vil have negativ indflydelse på trafiksikkerheden for Dalbyvej. Denne del af Dalbyvej er en sidevej til den overordnede Dalbyvej, trafikmængden forventes derfor at være begrænset, og der er fine oversigtsforhold.


Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:


 • Adgangen godkendes til brug for erhverv
 • Adgangen placeres jævnfør fremsendt situationsplan
 • Adgangen etableres i en bredde af 9 meter i vejskel
 • Adgangen etableres med 2,0 meter bred asfaltkant i hele adgangens bredde
 • Overfladevand opsamles på egen grund

Samtlige udgifter til etablering af adgangen med videre afholdes af ejeren af ovenstående ejendom.

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 49.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

111. Orientering om CO2-regnskab 2018 for kommunen som virksomhed

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i 2009 underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Aftalen indebærer, at Faxe Kommune som virksomhed har fastsat et mål om at reducere klimagasudledningen med 2 % om året. Årligt skal der offentliggøres en opgørelse om reduktionen af CO2- udledningen.


Opgørelsen for 2018 viser, at der i forhold til 2017 er sket en samlet reduktion på 1 % af CO2-udledningen - fordelt med en reduktion på 6 % for kommunale bygninger, en forøgelse for brændstofkøb på 24 % og en reduktion på 7 % for tjenestekørsel i private biler. Målet om en samlet reduktion på 2 % er ikke nået for 2018. Dette skyldes, at der er sket en stor stigning af brændstofforbruget fra 2017 til 2018, da der var et lavt brændstofforbrug i 2017.


Siden 2009 har CO2-udledningen haft en faldende tendens for kommunale bygninger og tjenestekørsel i private biler. Brændstofforbruget i forbindelse med kommunens tjenestebiler, traktorer, maskiner og redskaber varierer fra år til år afhængig af især kørselsbehovet hos Center for Sundhed & Pleje samt Park & Vej, der står for en stor del af kommunens forbrug af henholdsvis benzin og diesel.


Tjenestekørsel i private biler har haft en faldende tendens; hovedsageligt da der i stedet køres i de kommunale tjenestebiler.


Energiforbruget i de kommunale bygninger har haft en faldende tendens grundet en kombination mellem gennemførelse af ejendomsstrategien (nedrivning og frasalg af ejendomme og bygninger) og gennemførelse af energibesparende indsatser.


Klimakommuneaftalens reduktionsmål på 2 % er et absolut mål, som ikke skal korrigeres for kommunens ændringer i aktivitetsniveau, befolkningstal, bygningsmasse eller andre udviklinger. Endvidere skal reduktionsmålet opfyldes hvert år uanset tidligere års reduktioner.


I Faxe Kommune er befolkningstal og aktivitetsniveau stigende, hvorfor brugen af de nuværende bygninger øges blandt andet henover døgnet for at give fritidsbrugere mulighed for fritidsaktiviteter. De kommende år forventes ikke nedrevet og frasolgt ejendomme og bygninger i samme omfang som tidligere, hvorfor der i øget omfang skal gennemføres energibesparende indsatser for den nuværende bygningsmasse for at nå målet om årligt at reducere CO2-udledningen med 2 %.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt. Der vedhæftes nyt bilag til punktet.


Fraværende: Ingen.  

112. Ansøgning, projektforslag for fjernvarme - Præstøvej 69 med flere

Sagsfremstilling

Faxe Fjernvarmeselskab har fremsendt ansøgning om godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af ejendommene Præstøvej 63, 69, 73, 80 og 82.


Ejendommene er for nuværende beliggende i udlagt gasområde. Ejendommen Præstøvej 69 har været naturgasforsynet men er afkoblet fra gasforsyning og opvarmes for tiden ved træpillefyr. Ifølge BBR forsynes ejendommene 63 og 80 med naturgas, og ejendommene 73 og 82 med olie.

Baggrunden for ansøgningen er, at der på ejendommen Præstøvej 69 ønskes opført 18 boligenheder (ejerlejligheder), og ejer ønsker at få etableret fjernvarmeforsyning til ejendommen. I forbindelse med eventuel forsyning af ejendommen Præstøvej 69 ønsker Faxe Fjernvarmeselskab også at forsyne ejendommene Præstøvej 63, 73, 80 og 82.

I henhold til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal kommunen skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber og grundejere om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunen inden fire uger.


Efterfølgende skal kommunen vurdere projektforslaget og træffe afgørelse i sagen, blandt andet på baggrund af de samfundsøkonomiske analyser og de indkomne bemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslaget sendes i fire ugers høring.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

113. Høring om tre mulige nye gravearealer i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Region Sjælland er ved at udarbejde Råstofplan 2020. I den forbindelse er indkommet tre nye forslag til graveområder i Faxe Kommune.

1. Bjerrede.

Nymølle Stenindustrier ønsker at få udlagt et graverområde ved Bjerrede. Det ansøgte graveområde er allerede på nuværende tidspunkt inddraget i den kommende miljøkonsekvensrapport, der skal danne baggrund for den nuværende ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i Bjerrede.

 2. Faxe.

Lhoist Faxe Kalk har søgt om, at Klostergårds- og Smededæmningerne ved Faxe Kalk udlægges som graveområder. Dæmningerne består at overskudmateriale, som man tidligere ikke kunne anvende i produktionen.

3. Vester Egede.

Gisselfeld har søgt om, at et område øst for Vester Egede udlægges som graveområde.

Region Sjælland skal i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020 lave en miljøvurdering af forslag til nye graveområder for at vurdere, om udpegning af graveområder har en væsentlig påvirkning af miljøet. I den forbindelse har Region Sjælland anmodet Faxe Kommune om bemærkninger og forslag til yderligere miljøparametre, emner eller andre forhold, som bør medtages i miljøvurderingen. Region Sjælland understreger, at der endnu ikke er taget endeligt stilling til, om områderne skal medtages i forslag til råstofplanen eller til den nærmere arealafgrænsning.


Som bilag er vedhæftet Region Sjællands brev til Faxe Kommune samt Region Sjællands udkast til miljøvurdering og udkast til Faxe Kommunes bemærkninger.

Lovgrundlag

Råstofloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvar godkendes.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger.

Udvalget ønsker følgende tilføjelse til høringssvar vedrørende Vester Egede, at inden tilladelsen gives tages højde for det statslige udlagte vejudlæg til motorvej.

Udvalget ønsker følgende tilføjelse til høringssvar vedrørende Bjerrede, at der ikke må tilføres materialer udefra til behandling indenfor området.


Fraværende: Ingen.

114. Kvalitetsstandarder

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget opfordrer fagudvalget til at tage en konkret drøftelse i udvalget omkring behov og ønsker for udarbejdelse af kvalitetsstandarder under Teknik & Miljøudvalgets område. Udvalget skal nu drøfte kvalitetsstandarder og omfang heraf med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

 • Hvad ønsker udvalget at synliggøre overfor borgerne omkring udvalgets besluttede serviceniveau?
 • Kan udvalget med en kvalitetsstandard eller lignende bedre tage ansvar for og formidle den borgerrettede service – i forhold til kvalitetsniveau, omfang, frekvens og sagsbehandlingstid på det givne serviceområde?

Baggrund
Økonomiudvalget har i løbet af foråret 2019 arbejdet med en fælles tilgang og håndtering af kommunens arbejde med kvalitetsstandarder og det generelle politiske arbejde med serviceniveauer. Det er meget vanskeligt at få sat alle udvalg og opgaver ind i en fælles ramme. På den baggrund har Økonomiudvalget besluttet at sende opgaven videre til de enkelte fagudvalg, som nu skal drøfte, om der er behov for kvalitetsstandarder og servicedeklarationer for de opgaver, udvalget løser, og i så fald omfanget heraf.

Nuværende praksis på området
På nuværende tidspunkt findes en række standarder på udvalgets område. For eksempel er kommunens veje klassificeret, ligesom der er statslige krav til en række myndighedsområder, såsom byggesagsbehandling husdyrbruggodkendelser etc.

Lovgrundlag

Hovedparten af al lovgivning indenfor miljø, veje, byggesagsbehandling og natur.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme indstiller, at udvalget drøfter behov for og omfang af kvalitetsstandarder for de opgaver, udvalget løser.

Beslutning

Der benyttes samme procedure som i Socialudvalget.


Sagen ønskes genoptaget på kommende møde med yderligere information om Socialudvalgets og andre udvalgs metoder.


Fraværende: Ingen.

115. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.177,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.197,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,6 mio. kr., fordelt med 10,2 mio. kr. på serviceområderne og 9,4 mio. kr. på overførselsudgifter og ej-serviceområder.Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2018 og P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst. På grund af folketingsvalget og den manglende forhandling om kommunernes økonomi har KL ikke kunnet udsende pris- og lønskøn for juni. Dette anvendes til at beregne, hvor stor del af P/L-puljen, der skal frigives, og dette vil først ske til budgetopfølgningen pr. 31. august. De anførte mer-/mindreforbrug for de enkelte udvalg er opgjort med forudsætning om, at PL-puljen frigives fuldt ud til områderne.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 5,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Plan & Miljø skyldes mindreforbruget dels Landsbypuljemidler, som ventes overført til 2020, samt et budget til uforudsete ændringer vedr. kollektiv trafik. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

Der forventes ikke udfordringer med at overholde budgettet.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 10,9 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på ca. 4,0 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler.

For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter fortsat forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 7,6 mio. kr. Dette skyldes primært negativ efterreguleringer af Kommunal Medfinansiering for aktiviteten i 2018 på 10 mio. kr., som skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget, hvorfor der på den øvrige del af driften skønnes et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget, vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb vedrørende medfinansieringen.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse har stort fokus på indsatsen 'fra ledighedsydelse til fleksjob' samt indsats omkring omlægning af aktivering under driftsloftet til mere virksomhedsrettede tiltag.


Socialudvalget

Som følge af stigende udgifter på flere områder har Center for Familie, Social & Beskæftigelse iværksat flere tiltag med henblik på at reducere driftsudgifterne. På baggrund af de iværksatte tiltag på Socialudvalgets område forventes budgettet overholdt.


Børn & Læringsudvalget

Merforbruget på Børn & Læringsudvalgets område skyldes først og fremmest en stigning i elever visiteret til støttetimer og specialtilbud samt befordring af elever i specialtilbud m.v.

Børn & Læringsudvalget vedtog på sit møde den 26. juni 2019 en handleplan med kompenserende tiltag for 5,6 mio. kr., hvorefter området forventes at overholde budgettet for 2019. Konsekvensen af den vedtagne handleplan vil være synlig i beregninger og tabeller ved budgetopfølgningen pr. 31. august.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget og udgør 1.534,2 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der forventes forbrug på serviceområderne på 1.538,6 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 4,4 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme. (I dette tal er dog ikke medregnet handlingsplanen som vedtaget af BLU på juni-mødet, som reducerer serviceudgifter med 5,6 mio. kr.)

Der vil ske ændring af servicerammen i 2019 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer, men det må forventes, at kommunen under et er udfordret i forhold til at overholde servicerammen.


Demografimidler i budget 2019

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der til Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget beregnet budgetmidler som følge af demografitildelinger. For Børn & Læringsudvalget var opgørelsen negativ og skulle udmøntes direkte. For Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget var opgørelserne positive, og aktivitetsopgørelserne viser nu, at de låste demografimidler bør frigives. Demografimidlerne indgår i de korrigerede budgetter.


Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 70,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært overførte igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018 til budget 2019.

 

 


Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige bruttoanlægsbudget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. (brutto udgift på 34,1 mio. kr. og indtægt på 26,1 mio. kr.) Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskydelse af anlægsprojekter til 2020 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet negativ efterregulering af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Denne udgift er reduceret i skønnet på Center for Sundhed og Pleje, idet regeringen har givet kommunerne budgetsikkerhed på KMF. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr.

Endvidere forventes mindreudgift på 0,7 mio. kr. til renter og afdrag grundet merindtægt som følge af omlægning fra obligationer til aktier.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten, som i henhold til lånebekendtgørelsen opgøres som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. maj 2019 var den faldet til 122,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.365 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. Likviditeten skønnes pr. ultimo 2019 at ligge i niveauet 105-110 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 4,4 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 9,4 mio. kr. under det korrigerede budget.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne skønnes at udgøre 88,6 mio. kr., og der må dermed forventes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning,
 2. At centrene fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse,

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

116. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Matrikulære sager behandlet i 2. kvartal 2019.
 • Endelig VVM-tilladelse til Baltic Pipe-projektet.
 • Vemmetofte Vandværk.
 • Karise Haveaffaldsplads.
 • Bus 630R.
 • Svar fra Affald Plus om bioposer.
 • Danmark Planter Træer – projektmateriale for Haslev Folkeskov.

Beslutning

Under punkt 6 på AffaldPlus bestyrelsesmøde 30. august 2019 pålægger Teknik & Miljøudvalget Faxe Kommunes repræsentanter i AffaldPlus at fremføre, at Faxe Kommune ønsker, at direktørstillingen i AffaldPlus slås åbent op. Dette jævnfør instruktionsbeføjelsen.


Der blev endvidere givet meddelelse om følgende:

 • Der er udsendt invitationer til borgermøde om cykelsti langs Maglemosevej, møde i Faxe Naturråd og Faxe Vandløbsråd.
 • Forslag om at næste udvalgsmøde starter ved Strandhovedvej i Faxe Ladeplads og at mødet holdes et andet sted end sædvanligt.
 • Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om drænledning ved Lysholm Alle.
 • Afgørelse fra Planklagenævnet om landzonetilladelse til indretning af otte lejligheder i eksisterende bygning på Vemmetoftevej.
 • Status på dom i sag om byggetilladelse.
 • Status på sag om ulovlig opført veranda.
 • Status på virksomhed - Skuderløse Indelukke - autoophug.
 • Ros for projekter med opretning af kantsten i kommunen.
 • Orientering om sag på Fredensvej.
 • Affald på ejendom på Terslev Bygade.

Fraværende: Ingen.


117. Meddelelser - Lukket (Lukket)