Teknik & Miljøudvalget - 28-09-2022

Referat
Dato:
Onsdag, 28 september, 2022 - 16:00
Hent som fil:
153. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Lisette Lind Larsen (A).

Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

154. Beslutning om energibesparende tiltag i Faxe Kommune

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til energibesparende tiltag, som medvirker til at reducere kommunens samlede energiforbrug, så samfundet kan komme igennem vinteren uden at afbryde el og gas som følge af energikrisen.


Administrationen foreslår følgende tiltag, som nedsætter varmeforbruget og strømforbruget yderligere:

 • Sænke temperaturen i kommunens bygninger til 19 gader.
 • Sænke temperaturen i haller og gymnastiksale til 17 grader.
 • Slukke for saunaer.
 • Slukke for interaktive tavler i skolerne.
 • Lukke for det varme vand til håndvaske.
 • Forkorte fyringssæsonen.
 • Reducere driftstid for varme og ventilation.
 • Slukke for alt brugermedbragt hvidevarer.
 • Slukke udendørs belysning ved bygninger og anlæg, hvor det er muligt.
 • Begrænse julebelysningen.
 • Informere medarbejdere om tiltagene ved at anvende Energistyrelsens kampagnemateriale.


Sagsfremstilling

Begrænsede gasleverancer fra Rusland har udfordret energisituationen i Europa. Derfor opfordrer Energistyrelsen alle landets arbejdspladser til at spare på energien over vinteren, så vi kommer sikkert igennem energikrisen.


Nedenfor er en kort beskrivelse af de energispareforslag, som administrationen foreslår bliver indført hurtigst muligt på kommunens arealer.
For alle forslag gælder, at de skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet samt lokale forhold. Opvarmning til 19 grader bygninger er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledning om temperatur i arbejdsrum på faste arbejdspladser, hvor temperaturen ikke bør komme under 18 grader for stillesiddende og stillestående arbejde.


Sænke temperaturen i kommunens bygninger til 19 gader

Forslaget indebærer, at opvarmningen bliver reduceret til 19 grader celsius i de kommunale bygninger, hvor det er teknisk muligt, og hvor administrationen vurderer, at det er muligt i forhold til brugerne. Dette gælder ikke for plejecentre/botilbud, vuggestuer og lignende, hvor administrationen af hensyn til børn og beboere vurderer, at der er behov for en lidt højere temperatur.


Sænke temperaturen i haller og gymnastiksale til 17 grader

Forslaget indebærer, at temperaturen bliver reduceret til 17 grader celsius i haller og gymnastiksale, hvor det er teknisk muligt.


Slukke for saunaer

Forslaget indebærer, at saunaer bliver slukket i svømmehallen.


Slukke for interaktive tavler i skolerne

Forslaget indebærer, at interaktive tavler på skolerne bliver slukket helt, når de ikke er i brug, så forbrug af standby-strøm bliver undgået.


Lukke for det varme vand til håndvaske

Forslaget indebærer, at der bliver lukket for fremføring af varmt vand til håndvaske, hvor det er muligt. Undtaget er plejecentre/botilbud, daginstitutioner og lignende.


Forkorte fyringssæsonen

Forslaget indebærer, at der først bliver tændt for varmeanlægget, når temperaturen ikke kan holdes på 19 grader uden opvarmning.


Reducere driftstid for varme og ventilation

Forslaget indebærer, at bygningernes driftstid for varme og ventilation bliver reduceret ved at slukke eller sænke driftstiden, hvor det er teknisk muligt.


Slukke for alle brugermedbragte hvidevarer

Forslaget indebærer, at der bliver slukket for alle brugermedbragte hvidevarer, fx køleskabe, kaffemaskiner, kogekander og microovne.


Slukke udendørs belysning ved bygninger og anlæg, hvor det er muligt

Forslaget indebærer, at belysning på parkeringsarealer ved kommunens bygninger bliver slukket om natten, og at boldbanebelysning bliver begrænset mest muligt.


Begrænse julebelysningen

Julebelysning bliver begrænset til lyskæder på de store juletræer rundt i byerne og enkelte lyskæder ved juletræerne. Alt er med natslukning.


Informere medarbejdere om tiltagene ved at anvende Energistyrelsens kampagnemateriale fra SparEnergi.dk

Administrationen sætter informationsmateriale op rundt omkring i kommunens bygninger om, hvordan alle kan være med til at spare på energien.


Slukke gadelamper

Flere kommuner vælger at slukke gadelamper. Administrationen anbefaler, at Faxe Kommune fortsætter med den nuværende belysning, da kommunens 7.300 gadelamper generelt er dæmpede mellem kl. 22 og kl. 6 med 50-65 procent, hvilket svarer til en natslukning mellem 4 og 5,2 timer pr. nat. Der er enkelte lamper i kryds, rundkørsler, tunneller og lignende, der ikke har dæmpning.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede energisparetiltag vil reducere det forventede merforbrug til el og varme i kommunens bygninger.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at Teknik & Miljøudvalget godkender, at:

 1. Sænke temperaturen i kommunens bygninger til 19 gader.
 2. Sænke temperaturen i haller og gymnastiksale til 17 grader.
 3. Slukke for saunaer.
 4. Slukke for interaktive tavler i skolerne.
 5. Lukke for det varme vand til håndvaske.
 6. Forkorte fyringssæsonen.
 7. Reducere driftstid for varme og ventilation.
 8. Slukke for alle brugermedbragte hvidevarer.
 9. Slukke udendørs belysning ved bygninger og anlæg, hvor det er muligt.
 10. Begrænse julebelysningen.
 11. Informere medarbejdere om tiltagene ved at anvende Energistyrelsens kampagnemateriale.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker at få sagen forelagt igen i april 2023 med henblik på en status og en genbehandling.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

155. Beslutning om tidsplan, tilsyn og renovering af kommunens vejafvandingssystemer

Resume

Teknik & Miljøudvalget besluttede den 8. marts 2022 i forbindelse med en orientering om en oversvømmelse ved Vordingborgvej/Egedevej, at administrationen skulle fremlægge en sag om ”tidsplan for tilsyn og renovering” af kommunens vejafvandingssystemer i åbent land. Dette præsenterer administrationen i denne sag.


Administrationen præsenterer også beskrivelser af den løbende vedligeholdelse, som foregår på kommunens vejafvandingssystemer og en oversigt med de investeringer, som er foretaget de senere år, for afsatte driftsmidler.


Endvidere præsenterer administrationen en problemstilling om uafklarede ejerskaber af ledninger.


Sagsfremstilling

Oplæg til en 5-årig tidsplan for tilsyn og renovering af vejafvandingssystemer i åbent land


Administrationen foreslår, at der over en femårig periode bliver gennemført en systematisk inspektion af kommunens vandafvandingsledninger i det åbne land, og at udgifterne til inspektionerne bliver finansieret af driftsmidler. I forslaget lægger administrationen op til, at de lavninger med størst risiko for oversvømmelser bliver inspiceret først.


Akutte renoveringsbehov bliver iværksat med det samme, og de udgifter, der er forbundet med det, bliver finansieret af driftsmidler. Der er her tale om en lokal reparation eller en fuld renovering afhængig af størrelsen og økonomien på renoveringsbehovet. Ikke akutte renoveringsbehov eller reparerede ledninger med fortsat renoveringsbehov bliver identificeret og beregnet med henblik på at lave en plan for renoveringen.


I tilfælde af, at renoveringer ikke kan afholdes inden for driftsbudgettet, bliver der udarbejdet forslag til anlægsbevillinger.


Inspektionerne af vandafvandingsledningerne bliver foretaget ved tv-inspektion eller om nødvendigt ved prøveopgravninger. Systematisk inspektion og efterfølgende analyse af udvalgte ledninger, forventer administrationen, vil koste 3,4 mio. kr. for 40 ugers inspektion med efterfølgende analyser af 1.200 timers tv-materiale. Det er dette arbejde, som administrationen foreslår, bliver fordelt over fem år. Der bliver anvendt eksterne leverandører til at foretage tv-inspektionerne. Opgaven vil være tilbagevendende, og den skal på baggrund af analyserne gentages efter fx fem år i de ledninger, som har skader, men som ikke bliver vurderet til at skulle renoveres i første omgang.


Der er også muligt at få analyseret, om kapaciteten i ledningerne er tilstrækkelige til at håndtere nedbøren i dag og i fremtiden. På baggrund af analysen kan administrationen komme med forslag til, hvordan store regnskyl mest hensigtigsmæssigt bliver håndteret fremover. Der kan fx blive udpeget lavninger i landskabet, hvor man planlægger at ekstremregn skal opstuve (samles) for at friholde andre steder. Der er også muligt at etablere bassiner og traditionelle rørføringer i større dimensioner. Dog er der en opmærksomhed på, at meget vandafledning løber over både offentlige og private ledninger.


En eventuel opgradering af kapaciteten kræver en del myndighedsarbejde og aktivitet fra alle de lodsejere, som afleder vand til systemet. De udgifter, der er forbundet med opgraderingerne, vil blive fordelt forholdsmæssigt til lodsejerne ud fra hvor meget vand, den enkelte fører til systemet.


Se bilag om fordeling af opgaver om ledninger i det åbne land.


Oplægget betyder, at der fremover anvendes flere ressourcer til systematiske tilsyn. Midlerne hertil finansieres fra driften, hvor også driftsopgaver, vedligehold, renoveringer og reparationer af afvandingssystemerne betales fra.


Vejafvandingssystemer og driftsopgaver

Drift af brønde og ledninger omfatter drift af vejens eget afvandingsanlæg med tømning af sandfang og nødvendige spulinger af ledninger mm., Drift ved åbne og lukkede vandløb, der krydser vejene skal løbende friholdes for grene og andet, der kan stoppe passagen under vejen. Oprensning af grøfter og trug samt drift for at sikre kapaciteten og vandafledningsevnen. Pumpeanlæg ved tunneller driftes løbene for at sikre afvanding. Se mere uddybende beskrivelse i vedlagte bilag.


Tilstoppede ledninger og renoveringer foretaget i de senere år

Hvis ledninger stopper til eller der bliver konstateret en begrænset gennemstrømning, bliver den kommunale ledning renset ved spuling, rodskæring eller lignende, og eventuelt efterfulgt med renovering af beskadiget ledning. Renoveringsbehovet kan fx opstå akut, fx på grund af opstuvning/oversvømmelse eller sætninger. Den type problemer kræver ofte en her og nu løsning.


Renoveringsmetoder kan være strømpeforing (nyt rør inde i det gamle), rørsprængning, foring med sammensvejste rør, fræsning af forhindringer/rodfræsning, gennempresning/underboring eller traditionel opgravning og lægning. Disse renoveringsopgaver bliver løst for driftsmidler i vejafdelingen.


Se vedlagte bilag med de senere års renoveringer og eksempel på endnu ikke udført renoveringsbehov.


Områder med uafklarede ejerforhold af ledninger

I forbindelse spildevandskloakrenoveringer i en række mindre byer, henligger den gamle fælleskloakledning, uden egentlig ejer. Er det Faxe Forsynings eller er det kommunens. Disse gamle ledninger håndterede spildevand, men også overfladevand fra veje og andre overflader hos byernes beboere.

Hvis der opstår sammenfald eller andre skader på disse gamle ledninger, kan det give afvandingsproblemer i byerne, fx i Olstrup, Alslev, St. Torøje, Ll. Torøje og Spjellerup. Det er vanskeligt at løse afvandingsproblemerne, fordi ejerforholdene er uafklarede.


Problemstillingen bliver drøftet med Faxe Forsyning, og der bliver arbejdet på at identificere modeller for, hvordan ejerforholdene kan blive afklaret/besluttet og for de tilhørende økonomibehov i forbindelse med vedligehold af de gamle ledninger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Administrationen skønner, at en systematisk tv-inspektion af alle væsentlige kommunale vejafvandingsledninger i åbent land koster 3,4 mio. kr., som kan afholdes over 5 år indenfor driftsbevillingerne.

Efterfølgende renoveringsbehov, som ikke kan afholdes af driftsbudgettet, bliver identificeret og beregnet, og de bliver forelagt som forslag til kommende anlægsbudgetter.

Hvis kommunen i forbindelse med afklaring af ejerforhold af ledninger bliver ejer af yderligere ledninger, vil det medføre øgede driftsudgifter.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at Teknik & Miljøudvalget godkender, at:

 1. Der foretages en systematisk inspektion af kommunens vandafvandingsledninger i det åbne land over en 5-årig periode.
 2. Udgifterne til inspektionerne finansieres af driftsbudgettet.
 3. Efterfølgende renoveringsbehov af afvandingssystemerne, som ikke kan afholdes af driftsbudgettet, bliver identificeret og beregnet og forelægges som forslag til kommende anlægsbudgetter.
 4. Udvalget orienteres om afklaringen af ejerforhold af gamle fælles kloakledninger i en række mindre byer, når denne foreligger.Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

156. Orientering om status for arbejdet med nordvendte motorvejsramper ved Ulse

Resume

Med denne sag bliver Teknik & Miljøudvalget orienteret om status på arbejdet med de nordvendte motorvejsramper ved Ulse.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget blev på udvalgsmødet den 8. juni 2022 orienteret om status på arbejdet med etablering af nordvendte motorvejsramper ved Ulse og administrationens forventning til en proces for det videre arbejde. På mødet blev ansøgningsmaterialet til Vejdirektoratet ligeledes præsenteret for udvalget.

I umiddelbar forlængelse af udvalgsmødet den 8. juni 2022 sendte administrationen ansøgningen til Vejdirektoratet. Administrationen har i forlængelse heraf været i løbende dialog med Vejdirektoratet og har bl.a. holdt et møde den 27. juni 2022, hvor Vejdirektoratet gav udtryk for, at de ud fra en vejteknisk vurdering er positivt indstillet over for kommunens ønske.

Kommunens ansøgning er dog fortsat under behandling i Vejdirektoratet, og administrationen afventer derfor Vejdirektoratets endelige stillingtagen og formelle godkendelse af skitseprojektet.

Når Vejdirektoratet har færdigbehandlet kommunens ansøgning, fremlægger administrationen Vejdirektoratets afgørelse for udvalget. Administrationen fremlægger i den forbindelse også en konkret plan for den videre proces.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

157. Godkendelse af adgangsforhold til en matrikel ved Turebyholmvej 3-5, Tureby

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget godkende, at Bregentved får en tilladelse til midlertidigt at ændre anvendelsen af en adgang til Turebyholmvej 3-5. Adgangen til området skal benyttes i forbindelse med jordforbedring af en matrikel.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning fra Bregentved om at få tilladelse til at ændre anvendelsen af vejadgangen til Turebyholmvej 3-5, 4682 Tureby.


Bregentved ønsker at benytte den eksisterende vejadgang i forbindelse med jordforbedring af matrikel 1a, Turebyholm Hgd, Tureby. Arbejdet med jordforbedringen indebærer op til 25 daglige sættevognstransporter fra mandag til lørdag i perioden fra den 5. oktober 2022 til den 31. maj 2024. Årsagen til periodens længde er, at der på grund af vejret vil være perioder, hvor det ikke er muligt at køre jord til området.


Det er vejmyndigheden i Faxe Kommune, der skal vurdere ændringer af adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse til tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgers regning.


Turebyholmvej er en bivej i åbent land, der fra vest og nord forbinder Turebyholm med Vordingborgvej. Vejen er relativ smal, men bliver benyttet almindeligvis til kørsel til og fra godsets jorder. Der er to små vejbroer, hvor broen over den øst-vestgående del af Turebyholmvej ikke vil kunne tåle længerevarende belastning med tunge køretøjer. Det er derfor aftalt med ansøger, at tilkørsel af jord foregår via Rødestræde. Rødestræde er bredere og uden broer, og den løber få hundrede meter længere mod syd. Ligeledes er det aftalt med ansøger, at tomkørsel foregår via den nordlige gren af Turebyholmvej, hvor broen har en bedre bæreevne.


Samtlige matrikler langs vejen tilhører Bregentved, og kun tre ejendomme vil opleve den øgede trafik. Der er en anslået årsdøgnstrafik på under 300 køretøjer og Vejmyndigheden ser ingen trafiksikkerhedsmæssige udfordringer ved at give tilladelsen.


Administrationen anbefaler, at ansøger får tilladelse som ansøgt og på følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for jordflytning/jordforbedring
 • Adgangstilladelsen er midlertidig og gælder i perioden fra den 5. oktober 2022 til og med den 31. maj 2024
 • Adgangen anlægges med op til 10 meters bredde i vejskel
 • Ved TILKØRSEL af jord benyttes Rødestræde / Turebyholmvej
 • Ved KØRSEL FRA matriklen benyttes Turebyholmvej i nordgående retning
 • I perioder med jordkørsel skal opsættes advarselstavler A99, ”Anden fare” med undertavle ”Jordkørsel” ved Vordingborgvejs indkørsler til Rødestræde og Turebyholmvej ved nordlig udkørsel
 • Af hensyn til trafiksikkerhed og tilgængelighed skal der i fornødent omfang udlægges jernplader og foretages løbende udbedring af skader på veje og rabatter
 • Af hensyn til trafiksikkerhed og tilgængelighed skal der ligeledes foretages renhold af veje, som skal udføres mindst 1 gang dagligt samt efter yderligere behov


Samtlige udgifter i forbindelse med etablering af adgangen, opsætning af vejtavler, udbedring af skader, renhold af veje samt udlægning af jernplader bliver afholdt af ansøgeren.

Ansøgeren kan klage over afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis vedkommende vurderer, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men ansøger kan ikke klage over kommunens skøn.


Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiskekonsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at tilladelsen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

158. Godkendelse af adgangsforhold til en matrikel ved Lystrup Hgd, Kongsted

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget godkende, at Agrovi får en tilladelse til en midlertidig adgang fra Faxevej til en privat fællesvej over matrikel 1æ Lystrup Hgd, Kongsted. Adgangen til området skal benyttes til jordkørsel i forbindelse med en terrænregulering og forbedring af den landbrugsmæssige drift af matriklen.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune har via miljøafdelingen modtaget en ansøgning fra Agrovi om at få tilladelse til at benytte den private fællesvej over matrikel 1æ, Lystrup Hgd, Kongsted1æ, Lystrup Hgd, Kongsted.

I forbindelse med forbedring af den landbrugsmæssige drift på dele af matrikel 1æ, Lystrup Hgd, Kongsted (Nymarksengen) er det nødvendigt at udlægge overskudsjord. Der er tale om en større terrænregulering, hvor det er vurderet, at der skal tilføres ca. 75.000 – 100.000 m3 ren jord. Det svarer til ca. 4.500 – 6.000 lastbiler som skal køre jord til matriklen.

Det er vejmyndigheden i Faxe Kommune, der skal vurdere ændringer af adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse til tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgers regning.

Adgang til området vil ske af den eksisterende private fællesvej, som giver adgang til markerne og Faxevej 64, Faxe. Adgangen har gode oversigtsforhold, og der er dialog om privatretlige aftaler om at benytte den private fællesvej, som er den bedst egnede adgang til området. Adgangen fremgår af bilag 1.

Arbejdet vil finde sted over en periode på ca. 6 måneder, og ansøger ønsker at gå i gang med jordudlægningen, når alle tilladelser er godkendt, herunder VVM screening og miljøgodkendelse.

Administrationen anbefaler, at ansøger får tilladelse som ansøgt og på følgende vilkår:


 • Den eksisterede adgang fra Faxevej godkendes til brug for jordkørsel for en periode på ca. 6 måneder
 • Adgangen skal midlertidig udvides med 2 meter i rabatarealet mellem kørebane og dobbeltrettet cykelsti og skal etableres i asfalt
 • Ca. 50 meter før adgangen skal der i begge retninger opsættes advarselstavle om jordkørsel (A99+UA31,2) og der skal opsættes foranstaltninger på cykelsti, som skal sikre krydsning mellem cyklister og tung trafik
 • Udbedring af eventuelle skader på offentligt vejareal i umiddelbar nærhed af adgangen, herunder både rabat, kørebane og cykelsti, retableres umiddelbart efter endt projekt eller straks hvis det er til ulempe for trafiksikkerheden
 • Af hensyn til trafiksikkerhed og tilgængelighed skal renhold af veje udføres mindst 1 gang dagligt og efter behov


Tilladelsen er en offentligretlig tilladelse. Det betyder, at vejmyndigheden ikke modsætter sig brug af den privat fællesvej som midlertidig anvendelse til jordkørsel.

Om den offentligretlige tilladelse kan udnyttes vil være et privatretligt spørgsmål mellem vejejer og grundejer og som ved uenighed kun kan afgøres af domstolene.


Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at tilladelsen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

159. Godkendelse af vej- og stiløsninger i området ved Dalbyhuse

Resume

I forbindelse med lokalplanlægning for et nyt tæt-lav boligområde ved Dalbyhuse i Dalby har Center for Plan & Miljø været i dialog med LejNyt og Grundejerforeningen Nygård (GF Nygård) om at etable en ny fællessti over grundejerforeningens areal. Herudover har LejNyt tilbudt at indgå en udbygningsaftale om at etablere fartdæmpende foranstaltninger på Karisevej.


Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til, om Center for Plan & Miljø kan arbejde videre med de valgte løsninger.

Sagsfremstilling

LejNyt arbejder i øjeblikket på en lokalplan for et nyt tæt-lav boligområde med op til 80 boliger i den østlige del af Dalby, nord for Karisevej. I den forbindelse er der behov for:

 1. at etablere nye fartdæmpende foranstaltninger på Karisevej
 2. at skabe gode og trygge stiforbindelser mellem det nye boligområde og den eksisterende by.


Center for Plan & Miljø har været i dialog med nabo-grundejerforeningen GF Nygård og med Lejnyt om udformning, finansiering mv. af henholdsvis en stiforbindelse og fartdæmpende tiltag.


Det er Teknik & Miljøudvalget, der har beslutningskompetencen i forhold til drift og vedligeholdelse af kommunens veje og stier samt ændringer af disse.


Tilbud om udbygningsaftale om nyt vejbump mv. på Karisevej

ViaTrafik har i foråret 2022 udarbejdet en trafikanalyse af den planlagte byudvikling i Dalby. Her anbefales det (side 11), at det nye boligområde ved Dalbyhuse bliver trafikbetjent fra Karisevej og tilsluttet i et vigepligtsreguleret T-kryds. På den baggrund er vejtilslutningen til det nye boligområde placeret længst mod øst – øst for det eksisterende vejbump og byskilt.

Karisevej fremstår facadeløs frem til den nye vejtilslutning, og den maksimalt tilladte hastighed på strækningen er 70 km/t. Der er derfor behov for at flytte byskiltet og at etablere nye fartdæmpende foranstaltninger, som sænker hastigheden på Karisevej frem til den nye vejtilslutning.


Faxe Kommune har været i dialog med Lejnyt om problematikken. LejNyt har tilbudt at indgå en udbygningsaftale om infrastruktur, jf. planlovens kap. 5a. Med aftalen vil LejNyt påtage sig omkostningerne til etablering af et vejbump med belysning, flytning af byskilte mv. samt ændring af belægning ved det eksisterende vejbump. Sidstnævnte er med henblik på at skabe en sammenhængende stiforbindelse mellem boligområderne nord for Karisevej og hundeskoven, legepladsen og stisystemet langs Freerslev å.


Ændringerne på/ved Karisevej er vist som et princip på vedlagte illustrationsplan.

Med udvalgets godkendelse vil der blive udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale om nævnte anlæg. Aftaleudkastet vil blive politisk behandlet i forbindelse med byrådets behandling af lokalplanforslaget. Først ved den endelige vedtagelse af lokalplanen skal byrådet godkende og underskrive aftalen.


Aftale om sti på Grundejerforeningen Nygårds fællesareal

I skolevejsanalysen fra 2016 er Karisevej udpeget som utryg strækning. På den østlige strækning gennem Dalby har vejen ingen cykelfaciliteter, og på lange stræk er der intet fortov eller kun fortov mod syd. På den baggrund har Faxe Kommune været i dialog med grundejerforeningen GF Nygård og LejNyt om mulighederne for at skabe en sikker stiforbindelse til skole, sport og indkøb over grundejerforeningens fællesareal.


Der er opnået enighed om, at stien skal etableres efter princippet, vist på vedlagte illustrationsplan – det vil sige, at stien bliver placeret midt på fællesarealet og anlagt i 3 m bredde, og at der bliver etableret en spærrebom i begge ender af stien. Der er ligeledes enighed om følgende model for deling af udgifter:

 • GF Nygård stiller det nødvendige areal til rådighed
 • LejNyt anlægger stien, herunder stibomme, belysning og reetablering af areal efter anlæg – sår græs o.lign.
 • Faxe Kommune står for fremtidig drift og vedligehold af stien på matrikel 1cd, herunder snerydning, saltning og vedligehold af belægning.


Faxe Kommune udarbejder en servitut med følgende hovedindhold:

 • at fællessti over matrikel 1cd Jenstrup By, Sdr. Dalby ikke må spærres eller nedlægges
 • at Faxe Kommune påtager sig fremtidig drift og vedligehold af stien herunder snerydning, saltning og vedligehold af belægning.


Servitutten bliver underskrevet af GF Nygård og Faxe Kommune, og den bliver tinglyst på matrikel 1cd Jenstrup By, Sdr. Dalby.


Stiforbindelse mellem Heeringvej og Bavnestræde

I trafikanalysen fra 2022 har ViaTrafik illustreret (side 14), hvordan stiforbindelserne mellem skole/fritidsanlæg og boligområderne mod øst kan blive udbygget og forbedret. Den eksisterende sti mellem Heeringvej og Bavnestræde er befæstet i 2 m bredde, og den er udført med stibelysning.


På strækningen langs Dalby Børnehus er stien udlagt i 2,5 m bredde, idet stien er indrammet med trådhegn på begge sider. Stien er først og fremmest egnet som gangsti, idet kravet for fællesstier er et udlæg på 4 m, og at stien bliver befæstet i 3 m bredde, så modkørende cyklister kan passere problemfrit mv. Skolebørn på cykel er således henvist til enten at køre ad Karisevej, hvor der ikke er cykelsti eller den nævnte sti, som ikke er dimensioneret til formålet. Administrationen anbefaler derfor, at byrådet afsætter et budget til at udvide stien mellem Heeringvej og Bavnestræde.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune vil fremover have udgifter til drift og vedligeholdelse af den ca. 35 m lange fællessti på Grundejerforeningen Nygårds fællesareal.

Administrationen anbefaler desuden, at byrådet afsætter et budget til at udvide den eksisterende sti mellem Heeringvej og Bavnevej til en 3 m bred fællessti og derved opnår en god og tryg stiforbindelse mellem byen boligområder mod øst og byens skole, idrætsanlæg mv.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Teknik & Miljøudvalget godkender, at

 1. løsningsmodel vedrørende stiforbindelse over GF Nygårds areal godkendes
 2. der indgåes en udbygningsaftale med LejNyt om en etablering af et vejbump med belysning, flytning af skilte og ændring af eksisterende vejbump på Karisevej.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

160. Godkendelse af Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler

Resume

Med denne sag skal byrådet godkende Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler. Forslaget til strategien har været i høring i fem uger, og der er modtaget seks høringssvar. Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til at ændre strategien, men at de er relevante i forbindelse med opfølgning på strategien.


Sagsfremstilling

Forslag til Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler har været i høring i fem uger, og der er modtaget seks høringssvar.


Høringssvarene handler om bl.a. arbejder i nærheden af jernbaner, behov for lynladere, opladning ved Haslev-Hallerne og Grønlandsgade, opladning i forbindelse med flextrafik og opladning ved plejehjem og ved handicap p-pladser.


Høringssvarene og administrationens bemærkninger til høringssvarene er samlet i en hvidbog, der er vedhæftet som bilag.


Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til at ændre strategien, men at de er relevante i forbindelse med opfølgning på strategien, så der bliver etableret ladestandere, der opfylder brugernes efterspørgsel, herunder placering, type og antal.


Administrationen vurderer, at høringssvarene understreger, at strategiens formuleringer om samarbejde og koordinering med de mange forskellige elbil- og ladestanderinteressenter - og jævnlig opfølgning på status for etablering af ladestandere i kommunen - skal prioriteres højt i forsøget på at have en ladeinfrastruktur, der til enhver tid opfylder brugernes behov.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Strategi for ladeinfrastruktur for elbiler godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

161. Orientering om status på varmeforsyningsplanlægning

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om kommunens opfølgning på aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om en fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne.


Sagsfremstilling

Ved aftale af 29. juni 2022 om en fremskyndet planlægning af udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne er regeringen og Kommunernes Landsforening enige om følgende:


 • Kommunerne gennemfører i 2022 en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.


 • Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder får inden udgangen af 2022 klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning, f.eks. en varmepumpe.


 • Kommunerne gennemfører planlægning, og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt med henblik på, at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023. Der bliver gennemført en indsats for at understøtte planlægningsprocessen og udarbejdet projektforslag gennem forenklede procedurer, rådgivning, gennemgang af tilskudspuljer, vejledninger og undersøgelse af muligheden for standardskabeloner for projektforslag.


 • I områder, hvor fjernvarmen ikke bliver udrullet, kan der være behov for at understøtte etablering af en fælles varmeforsyning i mindre målestok.


I de områder, hvor kommunerne udlægger til fjernvarme, skal ejendomsejere med gas- og oliefyr have klar besked på en af to følgende måder:


 1. Ejendomsejerne bliver oplyst om, at der er godkendt et fjernvarmeprojekt for deres område. Ejendomsejerne bliver oplyst om, at de vil få mulighed for at få et tilbud om tilslutning til fjernvarme og om, hvornår de vil modtage et tilbud.


 1. Ejendomsejerne bliver oplyst om, at der bliver udarbejdet et fjernvarmeprojektforslag for deres område, og at ejendomsejerne kan ønske mere information om tilslutning ved at trykke på et link. Samtidig bliver de oplyst om, at de efter ønske vil få tilsendt et tilbud om tilslutning fra fjernvarmeselskabet, når projektet er godkendt og om, hvornår dette vil ske.


I områder, som kommunen ikke udlægger til fjernvarme, skal borgerne have besked om, at der ikke kommer fjernvarme og de skal have information om støttemuligheder og vejledning.


Som opfølgning på aftalen har Energistyrelsen udarbejdet et udkast til en cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse. Cirkulæreskrivelsen forventes at træde i kraft den 24. oktober 2022, og den omfatter krav til og målsætninger om varmeplan, projektgodkendelse, udrulning af fjernvarme og klar besked til ejendomsejere med gas- eller oliefyr. For varmeplan er bl. a. anført, at den samlede varmeplan skal:

 1. medtage alle områder i kommunen, der har status som gasforsynede områder, herunder også ejendomme i gasforsynede områder, som har et oliefyr,
 2. fastlægge områder, der forventes at blive fjernvarmeforsynet, herunder en forventet tidshorisont herfor, samt hvilke områder, der fremover forventes individuelt forsynet med vedvarende energi, og
 3. udarbejdes og godkendes af kommunalbestyrelsen i 2022.


Planlægning

Inden aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening blev indgået, havde Center for Plan & Miljø iværksat en udarbejdelse af screening af fjernvarmepotentiale i de nuværende gasområder. Screeningen peger på følgende muligheder:


 • Fjernvarme meget sandsynlig: Faxe og Haslev.
 • Fjernvarme sandsynlig, hvis området optimeres og med lokal opbakning: Dalby, Faxe Ladeplads, Karise og Rønnede.
 • Fjernvarme ikke sandsynlig: Olstrup.


Efterfølgende har Center for Plan & Miljø iværksat en udarbejdelse af mere detaljerede vurderinger og en kommunal varmeplan.


Administrationen forventer, at forslaget til en varmeplan bliver behandlet i Teknik & Miljøudvalget den 8. november 2022 og i byrådet den 24. november 2022.


Nye fjernvarmeområder bliver udlagt, hvis de eksisterende fjernvarmeselskaber har projektforslag herfor. Andre områder bliver ikke udlagt til fjernvarme, da der ikke er et aktuelt grundlag - men nogle områder bliver vurderet til at have et potentiale for fjernvarme. Om der kommer fjernvarme, herunder hvornår, kræver yderligere undersøgelser og beslutninger.


Der er tre eksisterende fjernvarmeselskaber og eksisterende fjernvarmeområder i Faxe, Haslev og Terslev - henholdsvis selskaberne Faxe Fjernvarmeselskab (forbrugerejet), Haslev Fjernvarme (forbrugerejet) og E.ON (privat energiselskab). Terslev er udlagt til fjernvarmeområde, og der er ikke udlagt gasområder, hvorfor der ikke er behov for at gennemføre yderligere planlægning i Terslev for nuværende.


Breve til ejendomsejere med gas- eller oliefyr

I december 2022 bliver der udsendt breve til alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i de nuværende gasområder.


Ud over ovennævnte to punkter om konkrete fjernvarmeprojekter skal ejendomsejerne som udgangspunkt oplyses om:

 • Hvordan ejendomsejeren i givet fald bliver tilkoblet til fjernvarme, og hvornår ejendomsejeren skal beslutte sig.
 • Information om fjernvarme og forudsætninger for realisering af fjernvarme i borgernes område.
 • Mulighed for vejledning om en midlertidig løsning, hvis fjernvarmen ikke kan udrulles hurtigt.
 • Brevet vil informere om grønne varmeforsyningsmuligheder
 • Information om støttemuligheder og yderligere vejledning.


Brevet indeholder dels standardformuleringer, der bliver udarbejdet i samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, dels specifikke oplysninger, som bliver tilpasset af kommune og fjernvarmeselskaber.


Ejendomsejere i Faxe og Haslev bliver orienteret om, hvorvidt Faxe Fjernvarmeselskab og Haslev Fjernvarme har fået godkendt et fjernvarmeprojekt eller påtænker at udarbejde et fjernvarmeprojektforslag for området, hvor ejendomsejerne bor.


For områder med potentiale for fjernvarme, bl.a. i Dalby, Faxe Ladeplads, Karise og Rønnede bliver ejendomsejerne orienteret om, at der er potentiale for fjernvarme, men at det skal undersøges nærmere, herunder om der bliver etableret et kommunalt ejet varmeforsyningsselskab, eller om fjernvarmeforsyning forudsætter, at ejendomsejerne etablerer et forbrugerejet fjernvarmeselskab.


Generelt er der ikke mulighed for en hurtig udrulning af fjernvarme i Faxe Kommune, fordi de nuværende fjernvarmeselskaber skal have vurderet i hvilken udstrækning, de har interesse i at udbrede fjernvarme. Endvidere skal det besluttes, om der skal etableres nye fjernvarmeselskaber, herunder om ejerformen er kommunalt ejet eller forbrugerejet. I klimaaftalen af 25. juni 2022 om grøn strøm og varme 2022 er anført, at det er den politiske ambition, at der ikke skal anvendes gas til rumvarme i danske husstande fra 2035. Center for Plan & Miljø vurderer, at 2035 kan være et mål for en eventuel udbredelse af fjernvarme i Faxe Kommune.


Kommunalt ejet varmeforsyningsselskab

Økonomiudvalget besluttede den 18. maj 2022, at det skal afklares, om der skal etableres et kommunalt ejet varmeforsyningsselskab. Afklaringen bør ske i 2022, så borgere og erhvervsdrivende ved, om der etableres et kommunalt varmeselskab - eller om borgere og erhvervsdrivende f.eks. skal undersøge muligheden for at etablere et forbrugerejet varmeværk.


Center for Plan & Miljø og Faxe Forsyning har drøftet sagen og aftalt, at Teknik & Miljøudvalget og forsyningens bestyrelse henholdsvis den 28. september 2022 og den 4. oktober 2022 får en status.


Center for Plan & Miljø foreslår, at der på byrådets møde den 24. november 2022 bliver drøftet og truffet en principbeslutning om, hvorvidt byrådet ønsker at etablere et kommunalt ejet varmeselskab. Principbeslutningen kan anføres i brevet til borgerne, som derved får klarhed over, om kommunen ønsker at etablere et varmeselskab, eller om borgerne selv skal undersøge mulighederne for et forbrugerejet selskab.


Opfordring til klima-, energi- og forsyningsministeren

Center for Plan & Miljø foreslår, at Teknik & Miljøudvalget sender et brev til klima-, energi- og forsyningsministeren med en opfordring om snarest at udarbejde bedre rammevilkår for fjernvarme.


Hvis der ikke skal anvendes gas til rumvarme i husstande fra 2035 - uanset om der er tale om naturgas, biogas eller kunstigt fremstillet gas - er det afgørende for kommunens udvikling, at rammevilkårene for fjernvarme bliver forbedret.


I Faxe Kommune er der ca. 3.000 fritliggende enfamiliehuse, ca. 2.000 boliger i række-, kæde- eller dobbelthuse og ca. 450 lejligheder i etageboligbebyggelser, der bliver opvarmet med naturgas.


Fjernvarme er i samlede bebyggelser en bedre opvarmningsform end individuelle alternativer som varmepumpe og pillefyr. Det er afgørende for at udbrede fjernvarme - både for samfundet og den enkelte husstand - at prisen for fjernvarme ikke er for høj. Derfor bør rammevilkårene blive forbedret.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelsen af varmeplanen er der en udgift til konsulentbistand på ca. 500.000 kr., som bliver finansieret af Center for Plan & Miljøs driftsbudget.

En dannelse at et kommunalt ejet varmeforsyningsselskab vil medføre udgifter til etablering af et nyt datterselskab i Faxe Forsyning. Udgifterne er ikke estimeret, og de er ikke indarbejdet i budget 2023.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

162. Orientering om CO2-regnskab 2021 for Faxe Kommune som virksomhed

Resume

Med denne sag orienterer adminisrationen Teknik & Miljøudvalget om CO2-regnskab 2021 for Faxe Kommune som virksomhed.

I forhold til 2020 er den samlede CO2-udledning steget med 2,7 procent.


Sagsfremstilling

Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø har udarbejdet et CO2-regnskab 2021 for Faxe Kommune som virksomhed. Regnskabet er opbygget på samme måde som tidligere år, så opgørelserne er direkte sammenlignelige.


Tidligere blev regnskabet udarbejdet på baggrund af en klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Klimakommune-aftalen har Danmarks Naturfredningsforening ophævet, da mange kommuner udarbejder klimaplaner i regi af DK2020 (klimaplan for hele Danmark) og dermed følger udviklingen og dokumenterer indsatsen i den forbindelse.


Opgørelsen for 2021 viser, at der i forhold til 2020 samlet er sket en forøgelse af CO2-udledningen på 2,7 procent - fordelt med en forøget udledning for kommunale bygninger på 1,8 procent, en forøgelse for brændstofkøb på 16 procent, en reduktion på 5,6 procent for tjenestekørsel i private biler, og en reduktion på 26 procent for vejbelysning.


Generelt siden 2009 har CO2-udledningen haft en faldende tendens for kommunale bygninger og tjenestekørsel i private biler.


Energiforbruget i de kommunale bygninger har haft en faldende tendens på grund af effekter af ejendomsstrategien (nedrivning og frasalg af ejendomme og bygninger) og energibesparende indsatser. Varmeforbruget har de seneste år været konstant/lidt stigende. Elforbruget har derimod været faldende, hvilket skyldes de elbesparende indsatser, som har været mulige at genemføre for de bevilligede beløb de senere år på 2 mio. kr. årligt.


Tjenestekørsel i private biler har haft en faldende tendens, bl.a. fordi kørsel skal ske til lav takst. I 2020 og 2021 er der sket et markant fald på grund af corona-situationen.


Brændstofforbruget i forbindelse med kommunens tjenestebiler, traktorer, maskiner og redskaber varierer fra år til år afhængig af især kørselsbehovet hos Center for Sundhed & Pleje og Park & Vej, der står for en stor del af kommunens forbrug af henholdsvis benzin og diesel. Der er en stigning i brændstofforbruget på 16 procent fra 2020 til 2021. Benzinforbruget er stort set uændret og dieselforbruget er steget med 31 procent.


Data for vejbelysning er inddraget i CO2-regnskabet. Her er der sket et markant fald på 40 procent fra 2019 til 2021. Årsagen til det markante fald er udskiftningen til LED-belysning, som blev muligt at udføre for de bevilligede beløb de senere år på 4 mio. kr. årligt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

163. Godkendelse af en ansøgning om at oprette et kystvandråd

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til, om Faxe Kommune skal søge om at få oprettet et kystvandråd.


Miljøstyrelsen har åbnet for, at kommunerne kan søge om at oprette et kystvandråd. Det overordnede formål med kystvandrådsarbejdet er at bringe lokal viden i spil. Kystvandrådet kan udarbejde analyser af kystvandenes væsentligste udfordringer og forslag til indsatsprogrammer, der skal understøtte de mål, som gælder for kystvandene.Sagsfremstilling

Med Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 blev det vedtaget, at indsatsbehovet og håndteringen af de resterende indsatsbehov i forhold til at fjerne kvælstof bliver revurderet. I den forbindelse er det blevet besluttet, at kommunerne kan søge om at nedsætte et kystvandråd, som skal afdække, om der er andre muligheder for at opnå målene for udvalgte kystvande.

De kommunale myndigheder kan på vegne af partnerskaber med en eller flere interessenter i vandplanarbejdet søge om at deltage i arbejdet. Center for Plan & Miljø har derfor sendt en orientering til Faxe Vandløbsråd om muligheden for at oprette et kystvandråd, og at ansøgningsrunden er åben nu.

Ansøgningsfristen for at oprette et kystvandråd er den 7. oktober 2022. Faxe Kommune er endnu ikke blevet opfordret af interessenter til at søge om at oprette et kystvandråd.


Kystvandrådenes opgave

Kystvandrådenes opgave er at analysere kystvandets væsentligste udfordringer og at udarbejde kvalificerede forslag til et alternativt indsatsprogram, som sikrer målopfyldelse i det kystvand, som kystvandrådet arbejder inden for rammerne af.

Opfyldelse af målet om god økologisk tilstand i kystvande forudsætter bl.a., at den samlede kvælstoftilførsel bliver reduceret yderligere. Næringsstofferne tilføres kystvandet fra både diffuse kilder som landbrug og fra punktkilder, som kan være f.eks. udledning af spildevand fra rensningsanlæg og regnbetingede udløb.

Kystvandrådene skal hyre ekspertbistand fra en eller flere anerkendte rådgivere til at hjælpe med at løse opgaven. Ekspertbistand kan være dansk eller international bistand fra f.eks. en forskningsinstitution eller en konsulentvirksomhed med dokumenteret indsigt i danske forhold på området.

Kystvandrådene arbejder indtil den 30. september 2023, hvor en samlet analyse og evaluering af projektet skal sendes til Miljøstyrelsen.

Kystvandrådene kan dække ét eller flere kystvande og geografisk sprede sig over flere kommuner. Disse kommuner varetager sekretariatsbetjeningen af rådene.

Sekretariatskommunerne har det administrative ansvar i forhold til ansøgningsprocessen, er ansvarlige for gennemførelsen af projektet og varetager sekretariatsbetjeningen af kystvandrådene. Sekretariatskommunerne sikrer, at kystvandrådene bliver inddraget i arbejdet og diskussionen af de leverancer, som sendes til Miljøstyrelsen samt indhenter ekspertise fra Miljøstyrelsen, forskningsinstitutioner eller anden ekspertbisstand ved behov. Det er sekretariatskommunen, der overordnet har ansvaret for de lokalt funderede analyser, men det er kystvandrådet der forestår projektet.

Sekretariatskommunen kan vælge at sætte en kommunalt ansat til at stå i spidsen for arbejdet i hvert kystvandråd, eller at hyre ekstern konsulent, hvor vedkommende skal agere som mødeleder og som sekretariatsbetjener for kystvandrådet.

Ligesom ved tidligere natur- og vandråd kan kystvandrådet bestå af op til 20 medlemmer med ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftsinteresser og erhvervsinteresser.

Til kystvandrådenes arbejde er der i alt afsat 13 mio. kr. som fordeles i henhold til deres budget i ansøgningen om nedsættelse af kystvandråd. Sekretariatskommunerne kan søge om tilskud til kystvandrådets arbejde her i blandt:

 • Konsulenter, dog til en timepris på maksimalt 1.200 kr. Deltagende kommuner, som ikke er den projektansvarlige kommune, skal opgøre deres udgifter til personaleløn, overhead og rejseudgifter som udgifter til konsulenter.
 • Direkte lønudgifter til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med arbejdet.
 • Møder, information, rejser og kørsel.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Opgaven bliver finansieret af tilskudsmidler fra Miljøstyrelsen.

Sagen afgøres af

Teknik & MIljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Faxe Kommune ansøger om at nedsætte et kystvandråd, hvis kommunen bliver opfordret af lokale interessenter til at indgå et partnerskab om dette.Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

164. Orientering om takster på affaldsområdet 2023

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om Faxe Kommunes affaldsordningers udvikling og økonomi.


Et flertal i Folketinget har truffet beslutning om nye regler for sortering af affald i alle kommuner, der skal træde i kraft senest ved udgangen af 2022. I Faxe Kommune er de nye ordninger indført, og de har medført stigende affaldstakster for borgerne.


Sagsfremstilling

På baggrund af Folketingets beslutning om nye regler for sortering af affald i kommunerne er der i 2022 indført flere nye affaldsordninger i Faxe Kommune.


De nye regler og ordninger medfører stigende affaldstakster for Faxe Kommunes borgere. For en almindelig husstand sker der en stigning fra 3.761 kr. til 4.565 kr. pr. år inkl. moms, hvilket er en stigning på i alt 804 kr.

De forskellige affaldsordninger skal hvile i sig selv hver især. Det betyder, at hvis der opkræves mere i taksten for et år, end der er blevet afholdt af omkostninger i samme år, vil der være en overdækning. Denne overdækning repræsenterer et beløb, som er opkrævet for meget hos borgerne. Dette beløb skal betales tilbage til borgerne i form af tilsvarende lavere takster i de efterfølgende år. På samme måde sker det, at hvis der er opkrævet for lidt hos borgerne, vil der være en underdækning. Denne skal så opkræves sammen med taksterne i de efterfølgende år.

Administrationen vurderer, at de nye takster overholder "hvile i sig selv princippet".

I de vedlagte bilag er der en nærmere uddybning af grundlaget for budgettet og takstberegningen.

Det er byrådet, der træffer den endelige beslutning om affaldstaksterne. Beslutningen bliver truffet i november 2022 i forbindelse med byrådets godkendelse af takster og brugerbetaling for 2023.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet har følgende kommentar til punktet: "Stigningen på 804 kr. er en stor stigning og en belastning".Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).


165. Beslutning om "Gymnasiebussen - rute 90" må indgå i beregning af transporttid

Resume

Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget tage stilling til en anmodning fra Midtsjællands Gymnasium om, at ”Gymnasiebussen” – Rute 90 mellem Faxe Ladeplads og Haslev – må indgå i ministeriets/regionens beregning af transporttid til og fra gymnasiale uddannelser.


Sagsfremstilling

Fordeling af pladser på gymnasier tager udgangspunkt i ansøgers uddannelsesønsker OG et krav om maksimalt 45 minutters transporttid fra ansøgers bopæl.

Rute 90 er en kommunal rute, der kører én gang om morgenen fra Faxe Ladeplads til Gymnasiet i Haslev og én gang den modsatte vej om eftermiddagen. Ruten er en såkaldt lukket rute, som ikke kan ses på "dinoffentligetransport" og "Rejseplanen", og Midtsjællands Gymnasium har derfor anmodet kommunen om at ruten må indgå i ministeriets/regionens beregning.

Ruten har eksisteret i mere end 10 år, og den overholder kravet om maksimalt 45 minutters transporttid. Den er derfor vigtig for gymnasiet at kunne formidle til ministerie og region.


Rute- og køreplan er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives tilladelse til, at Midtsjællands Gymnasium kan anmode ministerie og region om at kunne inddrage Rute 90 i beregning af transporttid til og fra gymnasiet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

166. Godkendelse af en handleplan til Integrationspolitikken

Resume

I marts 2022 godkendte byrådet Faxe Kommunes Integrationspolitik. På baggrund af flere administrative workshops er der efterfølgende udarbejdet handleplaner på alle fagudvalgsområderne. Indsatserne i handleplanerne understøtter, at integrationsopgaven tænkes ind i mødet med borgerne på tværs af kommunen.


Med denne sag skal Teknik & Miljøudvalget godkende handleplanen til Integrationspolitikken på udvalgets eget område.


Sagsfremstilling

Integrationspolitikken indeholder seks pejlemærker for integrationsindsatsen. Alle udvalg vil ikke nødvendigvis have indsatser for alle pejlemærker. Pejlemærkerne er som følger:


- Vi vil arbejde helhedsorienteret
- Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne

- Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet

- Vi vil arbejde for at understøtte integranter i at blive selvforsørgende

- Vi vil samarbejde med erhvervslivet og tror på, at virkeligheden virker

- Vi vil vejlede om repatriering (frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland)


Integrationsindsatsen kræver koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen. Derfor er der udarbejdet tre indsatser, som er en del af alle fagudvalgenes handleplaner. Det drejer sig om indsatser under følgende pejlemærker:


Vi vil arbejde helhedsorienteret

 • Oprette en fælles koordinationsgruppe med fokus på udbrede viden om indsatser og arbejdsgange på tværs af fagcentrene.
 • Undersøge muligheden for at samle alt relevant information for borgerne i målgruppen på en fælles platform, som er nem at tilgå.


Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne

 • En styrkelse af sprogindsatsen, hvor alle centre forpligter sig til at motivere og understøtte målgruppen i at tilegne sig det danske sprog og den danske kultur.Center for Ejendomme har i udviklingen af indsatser til handleplanen særligt fokus på beskæftigelse.


Integrationspolitikken og handleplanen til integrationspolitikken på Teknik & Miljøudvalgets område er vedlagt som bilag.


Videre proces

Når alle fagudvalg har godkendt deres handleplaner til integrationspolitikken, samles disse til en fælles handleplan, som præsenteres for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for ejendomme indstiller, at handleplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

167. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering om kloakseparering i Dalby, etape 4 og i Karise, etape 3.

Økonomi

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om:


 • At Anlægget: ”Støjværn Vestre Ringvej V Rosenvænget” bliver dyrere end budgetteret. Sagen bliver forelagt Teknik & Miljøudvalget på udvalgsmødet i november 2022.
 • En henvendelse fra Faxe Forsyning om kloakseparering i Dalby, etape 4 og i Karise, etape 3.
 • En henvendelse fra embedslægen om skum fra brandvæsenet.Fraværende: Michael Christensen (C) deltog i stedet for Allan Tirsgaard (C).

168. Lukkede meddelelser (Lukket)
169. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat den 28. september 2022

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Teknik & Miljøudvalgets møde den 28. september 2022.

Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i FirstAgenda.Beslutning

.