Teknik & Miljøudvalget - 29-05-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 29 maj, 2019 - 17:00
Hent som fil:
77. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) og Christina Birkemose (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

78. Forslag til mødeplan for 2020 for Teknik & Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2020 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

 • Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:
  Mandag:
  Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 16.00 og Socialudvalget kl. 19.00
  Tirsdag:
  Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 og Plan & Kulturudvalget kl. 16.00
  Onsdag:
  Børn & Læringsudvalget kl. 16.00 og Teknik & Miljøudvalget kl. 17.00
 • Økonomiudvalget holdes onsdag i ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.30
 • Byrådet holdes torsdag i ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Teknik & Miljøudvalget foreslås:

 • at udvalget holder sine møder på onsdage,
 • at møderne begynder kl. 17.00, og
 • at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev

Byrådet og fagudvalgene har behandlet mødeplanen på møder i maj 2019.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til mødeplan for 2020 for Teknik & Miljøudvalget godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) og Christina Birkemose (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


79. Forslag til nyt vejnavn Peter Panums Vej i Haslev

Sagsfremstilling

Ejeren af Jens Chr. Skous Vej 10, 4690 Haslev – matr.nr. 21gi Haslev By, Haslev ønsker at anlægge en ny vej og i første omgang opføre fire boliger med adresse til vejen. Vejen længde og antallet af fremtidige boliger (ca. 8) gør, at vejen bør have sit eget vejnavn.

Administrationen har sendt forslag til vejnavne til ejeren. De øvrige vejnavne i området er efter ønske fra Teknik- og Miljøudvalget i forhenværende Haslev Kommune hovedsagelig opkaldt efter afdøde danske forskere og videnskabsmænd. Det synes umiddelbart som en god ide at fortsætte med denne praksis. Administrationen har foreslået følgende vejnavne til ejeren af Jens Chr. Skous Vej 10:

August Kroghs Vej

Johannes Fibigers Vej

Frederik Bajers Vej

Vilhelm Hellesens Vej

Inge Lehmanns Vej

Niels Steensens Vej

Peter Panums Vej

Ejeren foretrækker vejnavnet Peter Panums Vej.

Som bilag til sagen er en beskrivelse af de foreslåede personer og et oversigtskort, der viser det nye vejforløb.

Lovgrundlag

Adresseloven.

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at vejnavnet Peter Panums Vej, 4690 Haslev godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) og Christina Birkemose (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


80. Ansøgning om ændret adgang til offentlig vej - Ebbeskovvej 3

Sagsfremstilling

Ejendommen Ebbeskovvej 3, 4640 Faxe benyttes ikke længere til landbrugsdrift, og indehaveren har derfor planer om at ombygge lader til lagerhotel.


Der er i den forbindelse søgt om tilladelse til ændret anvendelse af adgangene til offentlig vej. Der er fra matriklen adgang til såvel Ebbeskovvej som Holteskovvej. Ansøger angiver, at der vil være tale om ca. 50 personbiler samt en lastvogn ugentlig.


Kommunens byggesagsafdeling er sindet at giver tilladelse til etablering af lagerhotel.


Trafikafdelingen vurderer, at der ikke vil være tale om væsentlige ændringer af trafikbelastningen ved den fremtidige anvendelse, og oversigtsforholdene skønnes også tilstrækkelige, hvorfor en tilladelse anbefales.


Vejmyndigheden vurderer ændret anvendelse af eksisterende adgange i henhold til Lov om offentlige veje § 50. I særlige tilfælde, hvor der konstateres en markant ændring i benyttelsen af adgangen, uden at ejendommen er ændret matrikulært, kan vejmyndigheden træffe nye bestemmelser om benyttelse af eksisterende adgange.


Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, samt at der stilles følgende vilkår:


 • Adgangene godkendes til brug ved ud- og indkørsel til lagerhallerne
 • Adgangenes bredde i skel ændres ikke

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl i forbindelse med sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 50.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) og Christina Birkemose (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

81. Ansøgning om ændret adgang til offentlig vej - Holteskovvej 3

Sagsfremstilling

Ejendommen Holteskovvej 3, 4640 Faxe benyttes ikke længere til landbrugsdrift, og indehaveren har derfor planer om at ombygge lader til lagerhotel.


Der er i den forbindelse søgt om tilladelse til ændret anvendelse af adgangen til offentlig vej. Ansøger angiver, at der vil være tale om ca. 5 personbiler samt en lastvogn ugentlig.


Kommunens byggesagsafdeling er sindet at giver tilladelse til etablering af lagerhotel.


Trafikafdelingen vurderer, at der ikke vil være tale om væsentlige ændringer af trafikbelastningen ved den fremtidige anvendelse, og oversigtsforholdene skønnes også tilstrækkelige, hvorfor en tilladelse anbefales.


Vejmyndigheden vurderer ændret anvendelse af eksisterende adgange i henhold til Lov om offentlige veje § 50. I særlige tilfælde, hvor der konstateres en markant ændring i benyttelsen af adgangen, uden at ejendommen er ændret matrikulært, kan vejmyndigheden træffe nye bestemmelser om benyttelse af eksisterende adgange.


Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, samt at der stilles følgende vilkår:


 • Adgangen godkendes til brug ved ud- og indkørsel til lagerhallerne
 • Adgangens bredde i skel ændres ikke

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes at der er begået procedurefejl i forbindelse med sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 50.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) og Christina Birkemose (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

82. Etablering af ny adgang - Spjellerup Friskole

Sagsfremstilling

Spjellerup Friskolen, Spjellerupvej 33, 4640 Faxe har oplevet stor elevtilgang og har derfor problemer med en sikker afvikling af trafikken, når forældre kører elever til og fra skolen. Skolen ønsker derfor at etablere en ny adgang til skolens parkeringsplads, så trafikken på matriklen kan ensrettes.


Trafikafdelingen vurderer, at der ikke vil være tale om ændringer af trafikbelastningen, men om en forbedret afvikling af trafikken. Oversigtsforholdene skønnes også tilstrækkelige, hvorfor en tilladelse anbefales.


Vejmyndigheden vurderer ændret anvendelse af eksisterende adgange i henhold til Lov om offentlige veje § 50. I særlige tilfælde, hvor der konstateres en markant ændring i benyttelsen af adgangen, uden at ejendommen er ændret matrikulært, kan vejmyndigheden træffe nye bestemmelser om benyttelse af eksisterende adgange.


Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, samt at der stilles følgende vilkår:


 • Adgangen godkendes til brug ved udkørsel fra skolen
 • Adgangen etableres i en bredde af 4,0 meter i vejskel 

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl i forbindelse med sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige vej § 50.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) og Christina Birkemose (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

83. Justering af tracé for offentlig sti - Thornfjeldstien

Sagsfremstilling

Faxe Kalk fik i juni 2018 byrådets tilladelse til at omlægge den offentlige sti Thornfjeldstien nord for Faxe By. Et vilkår var og er, at Faxe Kalk skal anlægge en ny sti i et tracé, som var angivet i tilladelsen.


Faxe Kalk ønsker nu at justere tracéet, så det bliver lagt på den sidste del af den offentlige vej Nordhjemsvej samt videre over den kommunalt ejede matrikel, der fører frem til gokartbanen.


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice administrer den kommunalt ejede matrikel og har ingen bemærkninger til ønsket, ligesom Center for Ejendomme ikke ser problemer med den ny linjeføring.


Center for Plan & Miljø anbefaler derfor, at der gives tilladelse til den justerede linjeføring på uændrede vilkår.


Nuværende besluttede stiforløb samt ønsket ny linjeføring ses som bilag.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der gives tilladelse til justering af tracé ved omlægning af Thornfjeldstien.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

84. Retningslinjer for genanvendelse af knust asfalt, sorteret uforurenet byggeaffald og rent jord der ikke kræver tilladelse fra Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø foreslår følgende retningslinjer for genanvendelse af knust asfalt, sorteret uforurenet byggeaffald og rent jord, der ikke kræver tilladelse fra Faxe Kommune.

I Danmark producerer vi årligt over 4 millioner tons byggeaffald, og en stor del af det kan genanvendes i andre bygge- og anlægsprojekter. En stor del af det som for eksempel beton og tegl kan bruges som erstatning for grus og sten materiale, bundsikring af veje og etablering af pladser. Derudover flyttes der 10-12 millioner tons jord, som enten bliver genanvendt i forskellige projekter eller bliver deponeret på godkendte anlæg.

En stor del af bygge- og anlægsaffaldet og jorden kan genanvendes uden tilladelse fra Kommunen. Dette gælder for brugen af knust asfalt, sorteret uforurenet byggeaffald og rent jord, der ikke stammer fra områder, der er kortlagte som forurenede, eller områder, der er kortlagt som lettere forurenede.

Center for Plan og Miljø har udarbejdet nedenstående retningslinjer for brug af knust asfalt, sorteret uforurenet byggeaffald og ren jord uden tilladelse fra Faxe Kommune. Alt bygge- og anlægsarbejder skal derudover følge den til enhver tid gældende lovgivning og retningslinjer på området.

Knust asfalt

Genanvendelse af knust asfalt uden tilladelse er reguleret af Miljøstyrelsens cirkulære fra 1985 samt vejledende udtalelser om fortolkningen af cirkuleret. Ifølge cirkulæret kræver det ikke tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven at bruge opbrudt asfalt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, herunder vejbygning med videre. Ifølge Miljøstyrelsens vejledende udtalelse af 13. august 2010 skal bygge- og anlægsarbejde forstås som bundsikring og befæstelse (øverste udækkede lag) af veje. Veje skal i denne forbindelse forstås snævert, og knust asfalt må ikke anvendes på stier, i parker, på marker og lignende. Genanvendelsen må derfor kun ske på egentlige vejanlæg.

Asfalt indeholder tjære, olie og nogen gange tungmetaller, der kan være skadelige for mennesker og miljø. Jorden omkring veje med knust asfalt er derfor i risiko for at blive forurenet med PAH og kulbrinter. På den baggrund kan Region Sjælland kortlægge arealer, hvor der er brugt knust asfalt, som forurenede på vidensniveau 2. Faxe Kommune indsender projekter med knust asfalt til Region Sjælland, der vurderer, om området skal kortlægges som forurenet.

Center for Plan & Miljø vurderer, at den miljømæssigt bedste genanvendelse af asfalt er til produktion af ny asfalt. Ved forespørgsel om anvisning af affald vil Faxe Kommune derfor anvise knust asfalt til produktion af nyt asfalt.

Ved forespørgsel om genanvendelse i vejbygningsprojekter vil Center for Plan & Miljø vejlede om reglerne for fri genanvendelse og samtidig vejlede om miljøkonsekvenser og om, at området vil blive kortlagt som forurenet.

 • Knust asfalt må kun anvendes i egentlige vejanlæg og pladser i tilknytning til egentlige vejanlæg.
 • Knust asfalt må ikke anvendes på stier, parker, marker, skove og lignende.

Terrænreguleringer med ren jord i landzonen

Terrænreguleringer i landzonen er reguleret af Planloven og Jordflytningsbekendtgørelsen.

I henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen skal jord, der flyttes fra områder, der er forurenet, kortlagt som forurenet, offentlige vejarealer, og områder der er områdeklassificeret som lettere forurenet, anmeldes til kommunen. I forbindelse med anmeldelse er der krav om prøvetagning, der viser, om jorden er forurenet.

Jord fra områder, der ikke er kortlagt som lettere forurenede eller jord uden kendte forureninger, regnes som udgangspunkt for at være ren jord. Det kan derfor frit flyttes uden at anmelde det til kommunen. Hvis man i forbindelse med arbejdet støder på forurening, skal man anmelde det til Kommunen.

Ved forespørgsel om terrænreguleringer vurderer Faxe Kommune, om projektet kræver landzonetilladelse.

Jord fra udstykninger, terrænreguleringer og andre jordprojekter kan derfor i vidt omfang flyttes uden, at kommunen er involveret. Jorden skal dog overholde følgende.

 • Jord, der skal placeres på udyrkede arealer eller på landbrugsjord, skal overholde kravene til klasse 0 jord.
 • Jorden må ikke indeholde affald.
 • Beskyttede naturområder må ikke terrænreguleres.

Hvis der ved modtagelse af jorden observeres, at den for eksempel indeholder affald som for eksempel jern, plastik, porcelæn, må jorden ikke anvendes i terrænreguleringen, før affaldet er bortsorteret.

Sorteret uforurenet byggeaffald

Ifølge restproduktbekendtgørelsen kan natursten, uglaseret tegl, beton og blandinger af materiale fra natursten, uglaseret tegl og beton uden tilladelse og efter forarbejdning, herunder nedknusning, anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder. Der er et generelt krav om affaldssortering i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Det må derfor ikke indeholde andre materialer som for eksempel jern eller plastik.

 • Affaldet skal være sorteret.
 • Anvendes som erstatning for et primært råstof som for eksempel grus eller sand.
 • Affaldet skal være forarbejdet for eksempel nedknust.

Hvis der ved modtagelse af restprodukterne observeres, at det ikke er tilstrækkeligt sorteret og for eksempel indeholder jern, plastik, porcelæn med mere, må produktet ikke anvendes i anlægsarbejdet, før det er blevet sorteret yderligere.

Videre arbejde

Retningslinjerne vil fremgå af kommunes hjemmeside og af en folder til download samt sendes direkte til relevante aktører i kommunen. 


Lovgrundlag

Planloven.

Jordflytningsbekendtgørelsen.

Restproduktbekendtgørelsen.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at "Retningslinjer for genanvendelse af knust asfalt, sorteret uforurenet byggeaffald og rent jord der ikke kræver tilladelse fra Faxe Kommune" godkendes.

Beslutning

Godkendt med følgende ændring: Afsnittet "Hvis der ved modtagelse af jorden observeres, at den for eksempel indeholder affald som for eksempel jern, plastik, porcelæn, må jorden ikke anvendes i terrænreguleringen, før affaldet er bortsorteret." udskiftes med "Hvis der ved modtagelse af jorden observeres, at den for eksempel indeholder affald som for eksempel jern, plastik, porcelæn, skal jorden fjernes af ejer."

Der skal inden opstart af jordflytning og terrænregulering indsendes en anmeldelse til Faxe Kommune.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

85. Bevilling til landsbypulje 2019

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har siden 2014 fået andel i den statslige pulje til istandsættelse af bygninger samt nedrivning og fjernelse af skrot og affald (landsbyfornyelse). Mange private har gjort brug af muligheden for istandsættelse og nedrivning, og også Faxe Kommune har prioriteret at opkøbe og nedrive gamle faldefærdige huse til gavn for lokalområderne.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2019 tildelt Faxe Kommune 1.141.966 kr. Beløbet kan udgøre maksimalt 60 % af støtten til landsbyfornyelse i landsbypulje 2019.

Der er i budget 2019 har afsat 1.054.470 kr. til medfinansiering af støtte til landsbyfornyelse. Kommunens andel af støtten skal som minimum svare til 40 % svarende til 761.311 kr. Med den tildelte bevilling vil landsbypulje 2019 herefter kunne bestå af statens 60 % svarende til 1.141.966 kr., kommunens medfinansiering på 761.311 kr. Restbeløbet i budget 2019 på 293.159 kr. vil kunne indgå i landsbypuljen som 100 % kommunal medfinansiering. Dette giver et samlet beløb til landsbypulje 2019 på 2.196.436 kr.

Det foreslås derfor, at der gives en bevilling på 1.141.966 kr. til statens medfinansiering af landsbypulje 2019. Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, da sagen både rummer en indtægtsbevilling i 2019 på 1.141.966 kr. og en udgiftsbevilling på 1.141.966 kr.  

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2019 på driften gives en indtægtsbevilling på 1.141.966 kr. og en udgiftsbevilling på 1.141.966 kr. til landsbypulje 2019.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.


86. Landsbypulje - kriterier for tildeling af støtte fremadrettet

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 26. september 2018 blev det besluttet, at man inden en ny ansøgningsrunde ville drøfte hvilke kriterier, der fremadrettet skal ligge til grund for brug af landsbypuljemidler.

Inden borgerne kan søge om støtte fra landsbypulje 2019 til deres projekter, skal Teknik & Miljøudvalget derfor tage stilling til, hvor meget kommunen ønsker at yde af støtte til henholdsvis istandsættelser, nedrivning og fjernelse af skrot og affald. Herudover skal udvalget drøfte, hvordan projekterne skal prioriteres.

Faxe Kommune har hidtil støttet istandsættelser med 25 % for istandsættelse af bygninger, der ikke er bevaringsværdige, 33 % for istandsættelse af bygninger, der er bevaringsværdige og 100 % til nedrivninger af både boliger og udhuse samt fjernelse af skrot og affald.

Center for Plan & Miljø foreslår, at man fremadrettet:

1.  Ændrer støtten til istandsættelse af bevaringsværdige boliger og erhvervsbygninger fra 33 % til 50 % (SAVE 1-4). Støtten tildeles i nedenstående prioriterede rækkefølge:

 • Istandsættelse af bevaringsværdige boliger, forsamlingshuse og erhvervsbygninger i landsbyer og byer under 4000 indbyggere
 • Istandsættelse af bevaringsværdige boliger i det åbne land
 • Istandsættelse af boliger og erhvervsbygninger, der ikke er bevaringsværdige

2.  Ændrer støtten til nedrivninger og fjernelse af skrot og affald fra 100 % til 50 %.

3.  Forbedrer den skriftlige vejledning, herunder pjece, hjemmesidetekst og ansøgningsskema for at sikre gennemskuelighed.

Punkt 1 foreslås for at gøre puljen attraktiv for flere borgere. Ved at hæve tilskuddet med 17 procent, kan det økonomiske incitament styrkes, og den enkelte borgers lavere udgift kan være med til at sikre finansieringen i banken.

Punkt 2 foreslås, da der har været en nedgang i antallet af ansøgninger til nedrivninger og skrot over de sidste år (fra 17 nedrivninger og skrot i 2014 til fem i 2018), selvom tilskuddet i hele perioden har været 100 %. Ved at sænke kommunens tilskud til nedrivninger og skrot, kan der gennemføres flere projekter til istandsættelse til gavn for flere borgere og lokalsamfund.

Punkt 3 skal sikre, at borgerne får indgående kendskab til muligheder og begrænsninger i puljen og ved, hvad kommunen har brug for af dokumentation og bilag for at kunne udbetale støtte. Herved mindskes administrationen af puljen forventeligt også.
Center for Plan & Miljø vil, på baggrund af udvalgets drøftelse, udarbejde pjece, hjemmesidetekst og ansøgningsskema.

Kriterier
Generelle kriterier er fastsat i byfornyelsesloven og kan ses i bilag 1. Herudover foreslår Center for Plan & Miljø at:

Følgende kriterier opstilles for projekter, hvor der søges om støtte til istandsættelse:

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synligt fra offentlig vej

eller at

 • projektet skal være en del af et kulturmiljø eller vurderes at have en kulturhistorisk værdi, og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.
 • Derudover kan der gives støtte til istandsættelse af forsamlingshuse, da disse har stor betydning for livet i lokalsamfundene

Følgende kriterier opstilles for projekter, hvor der søges om støtte til nedrivning og oprydning på boliggrunde med affald og skrot:

 • Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synligt fra offentlig vej

eller at

 • bygningen, der søges om støtte til nedrivning af, skal have en negativ visuel effekt på omgivelserne.
 • Der gives som udgangspunkt ikke støtte til nedrivning af bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige, selvom en nedrivning er begrundet i bygningens fysisk dårlige tilstand.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven).

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at de opstillede kriterier for landsbypuljen godkendes.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling for undersøgelse af anvendelsesområderne indenfor loven.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Enclosures: 
87. Status på spildevand i det åbne land og sporstofundersøgelser

Sagsfremstilling

I forlængelse af administrationsgrundlaget for spildevandsrensningen i det åbne land, revideret af Byrådet 13. september 2018, er der blevet foretaget sporstofundersøgelser på 33 ejendomme i Faxe Kommune.

Vi har i forbindelse med sporstofundersøgelserne fået hjælp fra Orbicon og fra Ringsted Slam.

Resultater på sporstofundersøgelserne:

Ud af 33 ejendomme:

 • Fire påbud bliver trukket tilbage - to ejendomme, da spildevandet ledes ud af renseklasseområde, en ejendom, hvor påbuddet trækkes tilbage, men de får et nyt påbud om at lave en renseløsning på grund af uhygiejniske forhold, en ejendom, hvor der er et ulovligt forhold på ejendommen, som skal udbedres senest ved ejerskifte eller ændringer i afløbsforholdene
 • 19 ejendomme opretholdes påbuddet
 • På fem ejendomme skal der foretages yderligere undersøgelser
 • Fem ejendomme har fået sat påbuddet i bero, indtil der laves ændringer i afløbsforholdene eller senest ved ejerskifte, hvor der skal etableres en ny renseløsning.

Udgifter:

Orbicon + Ringsted Slam = 143.405 kr. = 4.345,50 kr. pr. ejendom

Derudover er der brugt ca. 520 medarbejdertimer, i gennemsnit 15,75 timer pr. ejendom.

Som bilag findes desuden en status på spildevandsrensningen i det åbne land generelt.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1469 af 12. december 2017.

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 241 af 13. marts 2019.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning

Lars Folmann (O) løfter sagen til Byrådet, idet han ønsker, at alle politianmeldelser trækkes tilbage. Der fastsættes en frist til fredag 7. juni 2019 kl. 12.00 til at fremsende et notat til sagen fra Lars Folmann (O).


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

88. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningerne pr. marts og maj behandles politisk, men budgetopfølgningen pr. august er en administrativ budgetopfølgning. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - Dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.167,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.186,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, fordelt med 7,9 mio. kr. på serviceudgifter og 11,1 mio. kr. på overførselsudgifter. I forhold til servicerammen forventes merforbrug på 0,6 mio. kr. ekskl. overførsler.Det bemærkes, at overførsler fra 2018 til 2019 ikke fremgår af korrigeret budget, da overførselssagen endnu ikke er politisk færdigbehandlet. De korrigerede budgetter vil dog være tilrettet med vedtagen budgetoverførsler i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.


Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2018, men inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 1,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

På Plan & Kulturudvalgets område forventes budgettet overholdt, idet merudgifterne skyldes områder, hvor der er eksternt finansierede projekter. Budgettet forventes tilført efter behandling af overførselssagen.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 12,5 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på 4,1 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler. For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter primært forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 10,6 mio. kr. Regeringen har i foråret givet budgetgaranti til kommunerne vedrørende Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, grundet stor debat og kritik omkring afregningsopgørelser. Den samlede budgetgaranti fra regeringen svarer til det budget, der er afsat i kommunen. For Faxe Kommune udgør dette 143 mio. kr., som er afsat under Senior & Sundhedsudvalget. Af de 143 mio. kr. skal afholdes 133 mio. kr. på fagudvalgets driftsbudget og 10 mio. kr. på finansielle konti under Økonomiudvalget. De 10 mio. kr. er efterregulering af Kommunal Medfinansiering af sundhedsområdet for 2018.

Dermed er hovedårsagen til den forventede mindreudgift, at de 10 mio. kr. skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Dette skyldes primært forsørgelsesudgifter som sygedagpenge, kontanthjælp og forsikrede ledige og er forårsaget af generel konjunktur samt indsats på området.


Socialudvalget

På Socialudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet underskud på børn og ungeområdet på 5 mio. kr., som dog opvejes af et næsten tilsvarende mindreforbrug på voksenområdet.


Børn & Læringsudvalget

På Børn & Læringsudvalgets område forventes en merudgift på 9,3 mio. kr. i 2019. Dette skyldes først og fremmest forventet merforbrug på specialskoleområdet og modtageundervisningen, befordring til visiterede specialtilbud samt et forventet merforbrug på tilskud til private pasningsordninger samt fripladser til dagtilbud. På fagudvalgets møde vil der blive fremlagt handleplan med forslag til kompenserende besparelser, så budgettet for 2019 kan overholdes.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 svarer til det oprindelige budget og udgør 1.534,1 mio. kr. Efter budgetvedtagelsen er der sket budgettilretninger således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 1.542,6 mio. kr. Budgettilretningerne er forårsaget af tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. vedrørende eksternt finansieret projekt: Frontrunner 'Flere skal med II. Herudover er der sket budgettilretning ved omplaceringer fra "ej-service"-udgifter til serviceudgifter på 6,3 mio. kr. pr. 31. marts.


Når regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2020 bliver kendt justeres servicerammen for 2019, idet der kompenseres for blandt andet ændrede P/L-skøn fra KL samt DUT-sager.

Der er i budgetopfølgningen skønnet et forbrug på serviceudgifter på 1.534,7 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 0,6 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme.


Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 68,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 62,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2018 til 2019 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018.

Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.


Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet forbrug på baggrund af forventninger til overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018 til 2019.


 


Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 76,3 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved at udskyde anlægsprojekter til 2020 eller flytte udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet efterregulering/merbetaling af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som følge af den 2-årige overgangsordning, udmeldt af Økonomi & Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr. i 2019 og 2020.

Endvidere forventes mindreudgift på 1,2 mio. kr. til renter og afdrag.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 10,4 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. marts 2019 var den faldet til 130,6 mio. kr., hvilket svarer til 3.578 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. 12 måneders likviditeten skønnes ved udgangen af 2019 at ligge i niveauet 115-120 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2018.

Heraf udgør serviceudgifterne 7,9 mio. kr., mens overførselsudgifter udgør 11,1 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes merforbrug på 0,6 mio. kr.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 76,3 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 


Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.


Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 10,4 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på ca. 6,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne nettobudget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 76,3 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov. 

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning.
 2. At udvalg fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse.Direktionen, 14. maj 2019, pkt. 81:

Tilrettet sagsfremstilling behandles på direktionens møde den 21/5 2019.Direktionen, 21. maj 2019, pkt. 88:


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

89. Gøgsmosen - muligheder for øget græsslåning

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget besluttede på mødet 2. maj 2019 pkt. 74, at der for området Gøgsmosen i Rønnede udarbejdes en sag til belysning af de økonomiske, biologiske og juridiske muligheder for og konsekvenser af en øget græsslåningsfrekvens på de kommunale arealer, hvoraf en del er beskyttet natur (§ 3-område). 

Bynær natur og adgang til den påvirker såvel livskvalitet som ejendomsværdi positivt.

Græsarealerne tættest på boligområdet er beskyttet eng, som tidligere blev slået som parkgræs hver 14. dag. Fra 2016 blev praksis ændret, så der klippes hyppigt omkring stien, og der slås spor ud i engarealet for at bevare tilgængeligheden. Det øvrige græs klippes to gange årligt.

Der er græsarealer tæt på boligområdet, som ikke er beskyttet; her kan der uden videre ændres slåningspraksis.

De beskyttede arealer tæt på boligområdet er vist på kortbilaget. Her er det ikke tilladt at forringe naturkvaliteten. Det er arealer, som i mange år og frem til 2016 har været klippet som parkgræs. Der kan ikke gives en entydig vurdering af, om naturkvaliteten forringes ved at gå tilbage til den tidligere slåningspraksis. En pragmatisk løsning kunne være, at der for det beskyttede område ændres praksis, så græsset syd for stien - som tidligere - klippes som parkgræs, men nu kun i et ca. 9 m bredt bælte.

Der er ingen væsentlig økonomisk forskel på, om der her skal slå et smalt spor eller det bredere bælte.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at græsslåningspraksis ændres tilbage til parkgræs i et 9 m bredt bælte fra stien og mod syd.

Beslutning

Godkendt, idet det præciseres, at klipningen starter syd for Musvitvej 12.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

90. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Revidering af trafikhandlingsplanen.
  Teknik & Miljøudvalget besluttede på mødet i februar 2019, at revidere kommunens trafikhandlingsplan, og processen påbegyndes i efteråret 2019. I forbindelse med opstarten vil Center for Plan & Miljø præsentere en temadrøftelse på et kommende møde i Teknik & Miljøudvalget. Her vil et forslag til procesplan for revideringen af trafikhandlingsplanen blive forelagt til drøftelse i udvalget. I bilag 1 er der udarbejdet et forslag til, hvordan en procesplan for revidering af trafikhandlingsplanen kan se ud.
 • Brug af bioposer til madaffald.
 • Borgermøde 21. maj 2019 om strategi og handleplan for øget adgang til naturoplevelser.
 • Invitation til særskilt møde for kommunens godser og herregårde onsdag 12. juni 2019.
 • Regnvandsbassin i Dalby.

Beslutning

Der blev ikke givet flere meddelelser. 


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

91. Meddelelser - Lukket (Lukket)