Teknik & Miljøudvalget - 30-10-2019

Referat
Dato:
Onsdag, 30 oktober, 2019 - 17:00
Hent som fil:
137. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Der er afbud fra Region Sjælland. Sag 138 udsættes til et senere møde.


Sag 146 tilbagesendes og kommer på dagsorden til næstkommende møde, hvor der er en sagsfremstilling, der beskriver indholdet og konsekvenser af undersøgelsen.


Fraværende: Michael Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.


138. Temamøde med Region Sjælland om råstofindvinding

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget har inviteret Region Sjælland til dialogmøde om råstofindvindingen i Faxe Kommune med fokus på Bjerrede graveområde.


Fra Region Sjælland deltager formand for Udvalget for Regional Udvikling Peter Jacobsen og direktør for Regional Udvikling Carsten Krabbe.

Lovgrundlag

Råstofloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Der er afbud fra Region Sjælland. Sag 138 udsættes til et senere møde.


Fraværende: Michael Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.


139. Bjerrede råstofindvinding - Tilladelse til grundvandssænkning

Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustrier A/S har på vegne af ejerne af Bjerredevej 22 søgt Region Sjælland om tilladelse til råstofindvinding på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev.

Det er Region Sjælland der er myndighed på råstofloven og skal udarbejde den endelige gravetilladelse. Råstofindvinding på landjorden reguleres ikke kun af råstofloven, men også af en række andre love, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for ud fra særlige hensyn helt at kunne hindre den påtænkte indvinding eller gennem vilkår for tilladelsen at kunne begrænse eventuelle skadevirkninger som følge af indvindingen. Faxe Kommune skal behandle de sager, som de er myndighed på.  Faxe Kommunes sagsbehandling vil herefter indgå i den endelige gravetilladelse, som Region Sjælland skal udarbejde.

I forbindelse med råstofgravningen ved Bjerrede skal Faxe Kommune tage stilling til følgende tilladelser.

 1. Tilladelse til grundvandssænkning
 2. Dispensation til nedlæggelse af dige
 3. Dispensation til nedlæggelse af § 3 beskyttede lokaliteter

Endvidere vil udvalget blive forelagt en vurdering af, om der er ændrede trafikale forudsætninger for adgang til området i forlængelse af den fremsendte miljøvurdering. 

Tilladelsen til grundvandssænkning er den første sag, som Faxe Kommune skal tage stilling til. Resten af sagerne forventes at blive behandlet på Teknik & Miljøudvalgets møde i november 2019. Tilladelse til grundvandssænkning gives for en periode på 5 år fra den dato, tilladelsen træder i kraft.

Der er ansøgt om at indvinde 250.000 m3 sten og grus pr. år, og heraf kan der udvindes 100.000 m3 pr. år under grundvandsspejlet.

Det ansøgte forudsætter tilladelse til grundvandssænkning for gravning under grundvandsspejlet.

Center for Plan & Miljø har udarbejdet et udkast til en tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med udvinding af råstoffer på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev.

Rambøll har for Faxe Kommune lavet kontrolberegninger og vurderet grundvandssænkningens indflydelse på nærliggende miljø. Beregninger og vurderinger indgår i udkastet til tilladelsen.

Vurderingen er, at der kun er en begrænset hydraulisk kontakt eller slet ingen hydraulisk kontakt mellem sænkningen i grusgraven og de nærliggende vandløb, naturområder og vandindvindinger, og at der derfor kun er begrænset risiko for påvirkning af disse.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Råstofloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes og sendes i partshøring.

Beslutning

Eli Jacobi Nielsen (O) stiller følgende ændringsforslag:

Der gives afslag på ansøgningen med henvisning til det nærliggende Natura 2000 område og de store vandindvindingsområder. Faxe Kommune ønsker at bevare den nuværende tilstand for hydrologi og kvalitet af grundvand og vil derfor ikke tillade aktiviteter, der indebærer risici for påvirkning af disse faktorer. 


For ændringsforslaget stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Henrik Aakast (V), Erik Rasmussen (V).


Imod ændringsforslaget stemte: Finn Hansen (A), Michael Christensen (C); Christina Birkemose (A).


Ændringsforslaget er godkendt.


Fraværende: Ingen.

140. Trafikbestilling 2019 - Bestilling af lokale busruter

Sagsfremstilling

Kommunen skal én gang om året bestille lokale busruter hos Movia. Hidtil er dette sket 1. maj, men under hensyntagen til kommunernes budgetprocedure er bestillingstidspunktet rykket til 1. november. Udvalget skal derfor tage stilling til dette års trafikbestilling. 

Administrationen indstiller, at de fleste ruter genbestilles uændret, men at der foretages justeringer på linje 265 og 266.


Der er 10 lokale busruter i kommunen. Fem af disse er skolebusruter, mens de resterende fem er lokale ruter, der udover skoleelever også betjener andre passagerer. Administrationen vurderer, at der er behov for at videreføre alle ruter, og det er i øvrigt ikke muligt at reducere i kørslen uden af skulle betale bod til de operatører, der betjener ruterne.


I december 2018 blev ruterne i og omkring Haslev omlagt. Der blev indsat en ny servicebus i den nordvestlige del af Haslev med betjening af Peberkildevej og de nye områder ved Lysholm og Troelstrup alle hverdage mellem kl. 9 og 14. Endvidere blev der indført betjening af Terslev og Dalby alle hverdage frem til kl. 22. Endelig blev bybussen i Faxe by forsøgsvis omlagt i skolesommerferien, så hele strandvejsområdet i Faxe Ladeplads blev busbetjent én gang i timen alle ugedage. 

Det tager tid at indkøre nye ruter, og det er derfor for tidligt at vurdere effekten af disse nye tiltag, men administrationen vil hen over efteråret gentage den annoncering, der var ved opstarten af den nye rute i og ved Haslev og følge op efter nytår.


Linje 266 Haslev-Teestrup-Skuderløse-Bråby-Haslev har en vigtig rolle som skolebus, mens det resten af dagen er småt med andre passagerer. En årsag kan være, at den rute, der køres i tidsrummet kl. 8-14, er en ringrute, så det tager uforholdsmæssig lang tid at komme til, fra og rundt i Haslev. Administrationen foreslår derfor, at ruten deles op i en kort by-rute, der til og fra stationen betjener Grøndalscentret--Køgevej-Københavnsvej samt en længere oplands-rute via Troelstrup-Bråby-Skuderløse og Teestrup. Hermed forkortes den relative transporttid til og fra bycentrum. Præcis rute og afgangstider skal fastlægges i samarbejde med Movia.


Linje 265 kører i tidsrummet kl. 8.00-14.00 kun strækningen Haslev-Terslev. Ruten har tidligere kørt via Ørslev, og nu har Ringsted Kommune rettet henvendelse om atter at få ruten lagt forbi. Under forudsætning af at ruten fortsat kan nå sine forpligtelser i Faxe Kommune, støtter administrationen forslaget, som vil give Ørslev-borgerne kortere til indkøb og tog til og fra Køge/København og Næstved. Endvidere vil prisen pr. køreplantime fælles med Ringsted blive 20 % billigere. Dette svarer til en årlig besparelse på 50.000-100.000 kr., som kan indgå i den samlede portefølje og medvirke til at imødegå stigende udgifter til Flextrafik.

En eventuel aftale skal konfirmeres med Ringsted Kommune og Movia.


Sommerbussen i Faxe/Faxe Ladeplads havde passagertal på linje med tallene resten af året. Bussen gik fra halvtimedrift i Faxe by til timedrift på den ny strækning, men administrationen modtog ikke en eneste klage fra passagerer i Faxe, hvorfor ordningen foreslås gjort permanent, og administrationen vil bredt annoncere før sommerferien 2020. 

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at busdrift i uændret omfang genbestilles hos Movia,
 2. at linje 266 omlægges til én kort samt én lang rute, og
 3. at linje 265 forlænges til Ørslev i det omfang, det er muligt uden, at forpligtelserne i Faxe Kommune svigtes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

141. Status på udførelse af cykelstrategiprojekter

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler status og revurdering af de projekter fra Cykelstrategien, som Teknik & Miljøudvalget godkendte 27. februar 2019.


Maglemosevej, Haslev

Der er blevet afholdt dialogmøde om projektet 29. august 2019, hvor de fremmødte borgere blev orienteret om baggrunden samt udførelsen af projektet. Borgerne fik samtidig mulighed for at udpege hvilke udfordringer, de oplever på strækningen, hvilket tages til efterretning i detailprojekteringen af cykelstierne.

Ekspropriationsforretningen er gået i gang, og det forventes, at anlægsarbejdet kan gå i gang primo 2020.


Boldbanen, Faxe

Stien er blevet asfalteret medio oktober, og belysningen kommer på medio november.


Præstøvej, Faxe

Ved en nærmere undersøgelse af løsningen med 2 minus 1 vej og parkeringsforbud på Præstøvej fra Rådhusvej til syd for Rosenvænget vurderes ulemperne ved disse tiltag at overstige fordelene. For at 2 minus 1 vejen skal have den ønskede trafiksikkerhedsmæssige effekt, hvor cyklisterne kan benytte de brede kantbaner, skal der etableres et parkeringsforbud. Dette er ikke nødvendigt, når man laver 2 minus 1 vej uden for tættere bebyggede områder, da behovet for parkerings langs vejen er begrænset. Men her på Præstøvej i Faxe by ses i dag en del parkerede biler langs vejen, og der vurderes derfor at være et betydeligt behov for parkering langs vejen. Erfaringerne viser, at parkeringsforbud generelt overskrides i kommunen, hvor behovet for parkering er stort. Såfremt der holder parkerede biler i kantbanerne på en 2 minus 1 vej, tvinges cyklisterne ud på vejen med risiko for frontalkollision med modkørende trafik.


Derfor anbefaler administrationen, at der ikke etableres 2 minus 1 vej på denne delstrækning, og at de 91.000 kr., der var afsat til dette projekt, tilbageføres til cykelstipuljen. Det anbefales endvidere, at trafiksikkerheden på denne del af Præstøvej vurderes i forbindelse med revideringen af trafikhandlingsplanen, hvor der eventuelt kan udpeges og prioriteres konkrete tiltag, som tilgodeser de bløde trafikanter.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at orienteringen tages til efterretning, og
 • at 2 minus 1 vej på Præstøvej ikke udføres.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
142. Nyt vejnavn Skovtårnsvej til sidevej til Denderupvej

Sagsfremstilling

Ejer af Camp Adventure ApS, Denderupvej 9A, Vester Egede, 4683 Rønnede har sendt ansøgning om, at den private adgangsvej fra den offentlige vej Denderupvej til receptionsområdet ved Camp Adventure får sit eget vejnavn. Der ønskes vejnavnet Skovtårnsvej.


Selve adgangsvejen er ikke en naturlig del af Denderupvej men er en sidevej, der går vinkelret fra Denderupvej mod øst.


Ejer begrunder ansøgningen med, at mange besøgende ofte har problemer med at finde vej til Camp Adventure og i stedet ender på Denderupvej i Vester Egede, hvilket er til gene for både besøgende og beboere i Vester Egede.


Navnet Skovtårnsvej er valgt, fordi Skovtårnet siden åbningen er blevet et populært udflugtsmål med mange besøgende.


Vejnavnet Skovtårnsvej er godkendt af ejer af matriklen og af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).


Det er praksis i Faxe Kommune, at kommunen betaler for vejnavneskilte, der opstilles, hvor private veje tilsluttes offentlige veje. Et vejnavneskilt inkl. opstilling koster ca. 3.000 kr. Beløbet kan findes indenfor budgettet.


Lovgrundlag

Adresseloven.

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at den private vej fra offentlige vej Denderupvej til receptionsområdet ved Camp Adventure får navnet Skovtårnsvej.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

143. Beslutning om vedtagelse af nyt tømningsregulativ for bundfældningstanke

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har en tømningsordning for bundfældningstanke. Regulativet for tømningsordningen blev sidst revideret i 2009.

Administrationen har derfor i samarbejde med Faxe Forsyning udarbejdet et nyt regulativ til godkendelse i Teknik & Miljøudvalget.


Formålet med regulativet for tømningsordning i Faxe Kommune er at sikre, at bundfældningstanke bliver kontrolleret og tømt i overensstemmelse med gældende anbefalinger. Ordningen har til formål at mindske udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og kystnære farvande – og mindske nedsivning af forurenende stoffer til jord og grundvand.


Regulativet omfatter alle ejendomme i Faxe Kommune, hvor der i forbindelse med afløbssystemet er en bundfældningstank, herunder septiktanke og flerkammertanke. Regulativet sikrer, at slamsugere med flere kan udføre deres arbejde under forhold, der lever op til nuværende vejledninger om arbejdsmiljø.

Regulativet beskriver desuden arbejdsfordelingen mellem Faxe Forsyning og Faxe Kommune i forbindelse med tømningsordningen.

Afgiften for de faste tømninger opkræves af Faxe Forsyning hos ejendommens ejer via forbrugsafregning. Ekstratømning (ved bestilling), forgæves kørsel, samt for tungt dæksel pålignes årsafregningen.


Væsentlige ændringer i forhold til gældende regulativ for tømningsordning:

- Samletanke er ikke længere en del af tømningsordningen.

- Der opkræves et gebyr ved for tungt dæksel på bundfældningstanken (dækslet må max veje 25 kg, i det gældende regulativ er det 30 kg).

- Der er lavet en specificering af, hvordan adgangsforholdene skal være for slamsugeren under tømning,

- herunder hvilke forpligtelser grundejer har i forbindelse med tømning (§§ 5-7 i regulativet).

- Der er indskrevet regler for dispensation for tømningsordningen (§ 8 i regulativet).


Udkast til regulativet for tømningsordning er vedhæftet som bilag. Derudover er gældende regulativ for tømningsordning fra 2009 også vedhæftet.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen §§ 57-61, BEK nr. 951 af 13. september 2019.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at regulativet godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget forventer, at der laves en informationsindsats og dialog med de berørte borgere i Faxe Kommune.


Fraværende: Ingen.

144. Godkendelse af projektforslag for elkedel på Haslev Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme har fremsendt ansøgning om godkendelse af projektforslag for installation af 10 MW elkedel på Haslev Kraftvarmeværk, Energivej 35, 4690 Haslev. Elkedlen skal bruges som reservelast til produktion af fjernvarme i stedet for eksisterende gasfyrede kedler.


Kommunen skal godkende projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og skal ved godkendelsen blandt andet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af varmeplanlægningen, projektbekendtgørelsens bestemmelser, de samfundsøkonomiske analyser og indkomne høringsbemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.


Projektforslaget har været i høring i fire uger. I høringsperioden indkom der høringssvar fra Dansk Gas Distribution. Dansk Gas Distribution har ingen bemærkninger til projektforslaget.


Elkedlen skal erstatte de nuværende gaskedler, der producerer ca. 2,7 % af Haslev Fjernvarmes samlede varmeproduktion. Gaskedlerne bruges typisk i perioder, hvor halmkedlen er under planlagt revision, og hvor solvarmeanlægget er i drift. I disse perioder kan der være behov for reservelast fra elkedlen til opladning af akkumuleringstankene. I projektforslaget er anført, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at installere en elkedel i forhold til en gaskedel. Den samfundsøkonomiske gevinst er beregnet til ca. 1,2 millioner kr. for perioden 2019-2039. Over en 20 årig periode giver projektet en besparelse på godt 9.200 tons CO2.


Center for Plan & Miljø vurderer, at de anvendte forudsætninger er rimelige, og at installation af elkedel samfundsøkonomisk er mere fordelagtig end installation af gaskedel. Endvidere vurderer administrationen, at projektet også er fordelagtigt vurderet på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi.


På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger og at Dansk Gas Distribution ikke har indvendinger mod gennemførelse af projektforslaget, vurderer Center for Plan & Miljø samlet set, at det vil være fordelagtigt at installere en elkedel som reservelast til produktion af fjernvarme.  


Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslag for installation af elkedel på Haslev Kraftvarmeværk godkendes.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

145. Forskrift for nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejder i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har udarbejdet et forslag til en forskrift med miljøvilkår for midlertidige støjende og støvende bygge- og anlægsaktiviteter, herunder også nedrivning og bygningsfacadebehandling. Formålet med forskriften er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter i Faxe Kommune.

I dag skal en bygherre anmelde midlertidige støjende og støvende nedrivnings-, bygge- og anlægsaktivitet senest 14 dage inden opstart. Kommunen kvitterer efterfølgende for anmeldelsen og har mulighed for at fastsætte miljøvilkår for aktiviteten eller nedlægge forbud mod den.

I praksis er der dog kun få bygherrer, der anmelder midlertidige støjende og støvende nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter, og kommunen bliver ofte først opmærksom på de uanmeldte sager, når der modtages klager over gener fra aktiviteten.

Med forskriften vil der være ens miljøvilkår for alle nedrivning-, bygge- og anlægsaktiviteter i kommunen, og bygherre vil på forhånd kunne slå miljøvilkårene op.

Midlertidige støjende og støvende aktiviteter, der ikke er omfattet af forskriften, skal forsat anmeldes, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 2. Ved nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter, hvor miljøvilkårene i forskriften ikke kan overholdes, for eksempel for arbejdstider, skal der søges om dispensation fra forskriften.

Center for Plan & Miljø vurderer, at den foreslåede forskrift vil effektivisere kommunens sagsbehandling i forbindelse med midlertidige aktiviteter og samtidig gøre reglerne mere overskuelige for de bygherrer, der arbejder i kommunen. Kommunens reaktionstid vil samtidig være hurtigere ved eventuelle klagesager til større tilfredshed for de berørte naboer.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkastet til forskrift for nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejder i Faxe Kommune godkendes således, at det træder i kraft 1. januar 2020.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

146. Orientering om undersøgelse af terrænregulering på Slettehavevej

Sagsfremstilling

På Teknik & Miljøudvalgets møde 26. juni 2019 blev det besluttet, at der skulle udtages yderligere jordprøver fra fyldlaget af den terrænregulering, som er blevet foretaget på matrikel 10e Nielstrup By, Ulse.


Center for Plan & Miljø bad Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) om at undersøge den tilkørte jord. DMR har udfærdiget et notat, som beskriver resultatet af undersøgelsen.


Notat fra DMR og Jordklassifikation Slettehavevej er bilagt sagen.


Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Jordforureningsloven.

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sag 146 tilbagesendes og kommer på dagsorden til næstkommende møde, hvor der er en sagsfremstilling, der beskriver indholdet og konsekvenser af undersøgelsen.


Fraværende: Michael Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.


147. Orientering om procedure for sporstofundersøgelser

Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelse om procedure for sporstofundersøgelser på Faxe Vandrådsmøde 3. oktober 2019 har udvalgsformand Eli Jacobi Nielsen anmodet om, at "Procedure for sporstofundersøgelser" fremlægges for Teknik & Miljøudvalget.

Teknik & Miljøudvalget fik på møde den 29. maj 2019 følgende orientering om status på spildevand i det åbne land og sporstofundersøgelser. Der har ikke været foretaget sporstofundersøgelser i sommerperioden.

Gennemført sporstofundersøgelse på 33 ejendomme:

 • 4 påbud trækkes tilbage
  • 2 da de leder ud af renseklasse
  • 1 da de leder spildevand ud på jorden og dermed har uhygiejnisk forhold, som de skal udbedre
  • 1 da der er et ulovligt forhold på ejendommen, men der skal etablere en renseløsning ved ejerskifte eller ved ændring i spildevandsforholdene
 • 20 påbud opretholdes
 • 4 ejendomme, skal der foretages yderligere undersøgeler
 • 5 ejendomme har fået sat påbuddet i bero, indtil der laves ændringer i afløbsforholdene eller senest ved ejerskifte, hvor der skal etableres en ny renseløsning.

Der er ca. 8 ejendomme, der pt. er planlagt til at skulle have en sporstofundersøgelse, når forholdene igen er til det.

Administrationen følger denne procedure, når de gennemfører sporstofundersøgelse hos borger i det åbne land:

 1. Inden sporstofundersøgelse er der foretaget en besigtigelse på ejendommen, hvor bundfældningstank, brønde med mere lokaliseres. På den måde er man godt forberedt, når man har slamsuger med ude.
 2. Sporstofundersøgelse: farvestoffet doseres (ca. 1 spsk.) i udløb af bundfældningstank eller i en efterfølgende gennemløbsbrønd, hvis det er dokumenteret, at spildevand fra bundfældningstanken ledes dertil. Fordelen ved at doseres farven i en gennemløbsbrønd er, at man dermed undgår unødig udledning af spildevandslam, som både forurener og gør det sværere at se farven.
 3. Sammen med farven doseres vand fra tankvognen. Mængden af vand varierer men ca. 750 liter pr. ejendom.
 4. Herefter kigger man i potentielle brønde, farven kan komme i, og følger denne.
 5. I drænsystemer med MEGET vand og lavt fald eller vandløb med lidt vand og lavt fald kan det tage lang tid for farven at nå videre i systemet. Dette kan betyde, at man ikke kan følge farven hele vejen på den samme dag, og man derfor er nødt til at komme tilbage en anden dag og dosere yderligere farve. Farven vil blive doseret, hvor man sidst så farven. Herefter følger man igen farven.
 6. Hvis farven skal meget langt, kan det også blive mere og mere opløst, så det er nødvendigt at dosere yderligere farve for at kunne se farven med det blotte øje og følge denne videre.
 7. Sporstofundersøgelser bruges udelukkende til kortlægning af afløbsforhold, drænsystem med mere og kan ikke sige noget om, hvor meget der forurenes.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1469 af 12. december 2017.

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 241 af 13. marts 2019.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Udvalget ønsker en sag på et kommende møde om at tilrette procedure for sporstofundersøgelse hos borgere i det åbne land således:

1.  Inden sporstofundersøgelse er der foretaget en besigtigelse på ejendommen, hvor bundfældningstank, brønde med mere lokaliseres. På den måde er man godt forberedt, når man har slamsuger med ude.

2.  Sporstofundersøgelse: farvestoffet doseres (ca. 1 spsk.) i udløb af bundfældningstank eller i en efterfølgende gennemløbsbrønd, hvis det er dokumenteret, at spildevand fra bundfældningstanken ledes dertil. Fordelen ved at doseres farven i en gennemløbsbrønd er, at man dermed undgår unødig udledning af spildevandsslam, som både forurener og gør det sværere at se farven.

3.  Sammen med farven doseres vand fra tankvognen. Mængden af vand varierer men ca. 750 liter pr. ejendom.

4.  Herefter kigger man i potentielle brønde, farven kan komme i, og følger denne, hvis synlig, frem til den målsatte recipient.

5.  Sporstofundersøgelser bruges til kortlægning af afløbsforhold, drænsystem med mere, samt afklaring af hvorvidt ejendommens udledning når frem til den målsatte recipient.

6.  I drænsystemer med MEGET vand og lavt fald eller vandløb med lidt vand og lavt fald kan det tage lang tid for farven at nå videre i systemet. Dette kan betyde, at man ikke kan følge farven hele vejen på den samme dag.  I sådanne tilfælde aftales tidspunkt for fortsættelse af undersøgelsen med berørte lodsejer, således denne har mulighed for at følge det fortsatte forløb. Efter aftale med lodsejer kan der tilsættes yderligere sporstof hvor farven sidst er observeret. Dette sporstof doseres så det anslåelsesmæssigt tilsvarer den tidligere observerede mængde på stedet.


Fraværende: Ingen.

148. Orientering om boringsnære beskyttelsesområder

Sagsfremstilling

Denne sag handler om orientering om en kommende ny bekendtgørelse, der pålægger kommunerne i løbet af 2020-2023 at sikre pesticidfri dyrkning i udvalgte områder


Faxe Kommune skal i løbet af 2020-2023 gennemgå samtlige boringsnære beskyttelsesområder (de såkaldte BNBO'er) og arbejde for, at der fremover ikke bruges pesticider i udvalgte BNBO'er. Kommuner skal årligt afrapportere fremdriften i opgaven til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil i 2023 danne sig et overblik over resultatet af kommunens indsats. Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod forurening med pesticider i BNBO'er, vil der følge et lovbestemt sprøjteforbud i BNBO. Forbuddet vil udløse kompensation.


Ophør af brugen af pesticider skal ske først og fremmest gennem frivillige aftaler med de berørte lodsejere om for eksempel pesticidfri dyrkning, økologisk drift, dyrkningsfri brug af området eller opkøb af jord. Hvis det ikke lykkes at indgå frivillige aftaler, så skal kommunen bestemme sig for, hvordan et forbud mod brug af pesticider i de berørte områder skal gennemføres. Landmændene kompenseres med et engangsbeløb, og det er de respektive vandværker, der skal betale kompensationen. I Faxe Kommune har vi 57 vandværksboringer, hvor der er udpeget BNBO. Det drejer sig om 17 almene vandværker (43 boringer) og 2 offentlige vandværker (14 boringer). Indsatsen med øget beskyttelse i BNBO'er er en del af indsatsen med at beskytte grundvandet, der skal bruges til fremtidig drikkevandsforsyning.


Ny lovgivning er på vej

Pr. 1. januar 2020 træder en ny bekendtgørelse om kommunens indsats med bedre beskyttelse ind BNBO i kraft. Bekendtgørelsen er endnu ikke vedtaget og bliver førstegangsbehandlet efter efterårsferien.

Opgaven vil have 2 faser:

Fase 1. Udpegning af de vandværker, som vil være en del af den fremtidige vandforsyningsstruktur i Faxe Kommune samt udelukkelse af vandboringer, der indenfor en tidshorisont på op til 5 år skal nedlægges. Beskyttelsesbehovet skal vurderes ud fra en analyse af de hydrogeologiske forhold i de enkelte BNBO'er, og de områder, der dyrkes erhvervsmæssigt i de relevante BNBO'er, skal registreres. Kommunen understøtter en proces, hvor der indgås frivillige aftaler med de berørte landmænd, der bruger pesticid i dyrkning af arealer i de BNBO'er, hvor kommunen har vurderet, at en øget beskyttelse er nødvendig. Kommunen skal facilitere, at der indgås aftale mellem landmand og vandværk. Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler, skal kommunen vælge, hvordan et forbud mod brug af pesticider i relevante BNBO'er skal gennemføres.


Fase 2. Staten vurderer, om kommunernes indsats har været tilstrækkelig, og hvis ikke, vil staten antageligt vedtage forbud mod brugen af pesticider i udvalgte BNBO'er.


Problematikker

Det er usikkert, om der er interesse fra landbrugets side til at indgå frivillige aftaler om ændring af den hidtidige dyrkning. Eventuelle påbud vil antageligt blive påklaget af landmanden. Det er usikkert, om samtlige lodsejere indenfor et givent BNBO vil indgå en aftale. For mange af vandværkerne vil indsatsen antageligt medføre en stigning af afregning for vandforbrug, som må forventes ikke at være populær. Der er også usikkerhed omkring, hvordan staten vil vurdere, om kommunen har gjort nok for at afsøge vilje til frivillighed og i det hele taget er kommet i mål med opgaven.


Statens Pesticidstategi

Pesticidfri dyrkning i udvalgte BNBO'er er en del af Tillægsaftale af 11. januar 2019 til Pesticidstrategien 2017-2021 og omfatter blandt andet kommunens indsats i forhold til bedre beskyttelse i BNBO'er. Statens Pesticidstrategi 2017-2021er en del af bestræbelserne på at beskytte det grundvand, som bruges til drikkevand. Statens Pesticidstrategi 2017-2021 og Tillægsaftalen er vedhæftet som bilag.


Hvad er et BNBO?

Et BNBO er en beregning af sænkningstragten omkring en vandværksboring:

Indenfor et BNBO vil der være kortere transporttid af grundvand til boringen. Den kortere transporttid medfører en mindre omsætning af et eventuelt nedsivende pesticid, før det pumpes op gennem boringen til vandværket men også en mindre fortynding af et eventuelt nedsivende pesticid samt kortere tid til at lave en afværgeforanstaltning. Derfor er det vigtigt at etablere øget beskyttelse mod forurening af pesticider i form af regelret brug af pesticider eller uheld i forbindelse med brugen i BNBO'er omkring vandboringer, der fra naturens side ikke er godt beskyttet.


Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

149. Orientering om VVM-screeningsafgørelse i 2018 og 1. halvdel af 2019

Sagsfremstilling

En lang række projekter herunder virksomheder og anlæg er omfattet af Miljøvurderingsloven.

Projekter på miljøvurderingslovens bilag 1 skal inden projektstart gennemføres miljøvurderingsprocedure.

Projekter på bilag 2 er screeningspligtige. Screening af et konkret projekt er en forhåndsvurdering af, om projektet kan forventes at påvirke miljøet væsentligt. Screeningen foretages ud fra projektets karakteristika, placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet og tager udgangspunkt i ansøgers anmeldelse. Hvis projektet forventes at påvirke miljø væsentligt, skal der foretages miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis projektet ikke forventes at påvirke miljø væsentlig, træffer kommunen afgørelse om ikke VVM-pligt.

Center for Plan & Miljø har samlet en oversigt over de VVM-screeninger, der er lavet i 2018. Se vedlagte bilag 1. Vi har i 2018 screenet og truffet afgørelse for 26 projekter. I 2018 var der en del afgørelser på vandindvindingsområdet, da vandværkerne skulle have fornyet deres indvindingstilladelse. Derudover var der en del projekter omkring restaurering eller genåbning af vandløb samt etablering af solcelleparker.

I 1. halvdel af 2019 har Center for Plan & Miljø screenet og truffet afgørelse for 8 projekter. Se vedlagte bilag 2. Afgørelserne omfatter blandt andet etablering af en haveaffaldsplads i Haslev, midlertidigt oplag af MGP-affald fra Faxe Forsynings indsamling, boretilladelse og skovrejsning.

Ingen af projekterne i 2018 eller 1. halvdel af 2019 blev vurderet til at påvirke miljøet så væsentligt, at der skulle foretages en miljøvurdering. Vi har derfor i alle sagerne truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

Fremadrettet forventes orienteringen omkring VVM-screeningsafgørelse at foreligge hvert halve år.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

150. Meddelelser

Beslutning

Der blev givet meddelelse om følgende:

 • Afgørelse fra Nævnenes Hus - medhold i afgørelse vedrørende sommerhus på Rosendalvænget.
 • Trafiktællinger i Haslev.
 • Nedrivning af kommunal ejendom på Bavnestræde.

Fraværende: Ingen.

151. Meddelelser (Lukket)