Uddannelsesudvalget - 22-09-2015

Referat
Dato:
Tirsdag, 22 september, 2015 - 17:30
Hent som fil:
71. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning

Godkendt.

 

Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen

72. Tjenestetid på lærerområdet

Sagsfremstilling

Byrådet traf den 12. december 2013 beslutning om, at en del af Folkeskolereformen finansieres ved omlægning af lærernes arbejdstid således, at lærerne bruger mere tid på undervisning og mindre tidl på andre opgaver. Byrådet besluttede, at følge KL´s anbefaling hvorved lærerne i gennemsnit underviser to klokketimer mere om ugen.

Som en del af beslutningen indgår Faxe Kommune ikke lokalaftale med de faglige organisationer på skoleområdet. (Bilag 1)

 

Efterfølgende er det besluttet (ØK den 27. januar 2015), at nedsætte lærernes gennemsnitlige ugentlige undervisningstid med en lektion, svarende til 45 min. Der undervises derfor 1,25 klokketime mere om ugen og ikke som KL anbefalede 2 klokketimer. Denne ændring finansieres af pulje til omkostninger til folkeskolereformen i skoleåret 2015/2016 og 2016/2017. (Bilag 2)

Tillige blev det besluttet, at der sker en ændring af tilstedeværelsespligten for lærerne omkring sommerferien med 1 uge således de 37 timer/49,3 lektioner, kan anvendes til øget forberedelse i løbet af skoleårets 40 undervisningsuger.

 

Udvalget har ønsket, at Center for Børn & Undervisning til Uddannelsesudvalgets møde den 22. september 2015, har undersøgt, hvilke rammer der er for lærernes tilstedeværelse i kommunerne omkring Faxe Kommune - herunder om der er indgået aftaler med lærernes faglige forening om tilstedeværelsen. Center for Børn & Undervisning har forespurgt i Næstved, Ringsted, Køge, Stevns og Vordingborg kommuner.

Konkret har Center for Børn og undervisning bedt kommunerne svare på 4 spørgsmål:

 

• Har kommunen indgået en aftale med den lokale kreds om tilstedeværelse på skolen?

• Hvilke rammer er der lagt for lærernes tilstedeværelse?

• Oplever kommunen rekrutteringsproblemer når ledige lærerstillinger skal besættes?

• Har Kommunen gjort særlige tiltag i forhold til rekruttering af lærere?

 

Det fremgår af besvarelserne at i alle kommuner er den fulde tilstedeværelse udgangspunktet, men lokalt er der mulighed for at opgaver efter aftale kan løses udenfor skolens matrikel.

(se bilag 3 for komplet oversigt over svar)

 

Administrationsgrundlag for Faxe Kommunes Folkeskoler er vedlagt sagen (Bilag 4). 

Skolernes fælles aftale med lærerforeningen er vedlagt (bilag 5)

 

 

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at sagen drøftes på ovenstående baggrund.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at sagen drøftes

Beslutning

 

Drøftet idet skolelederne opfordres til at udnytte de muligheder for fleksibilitet der eksisterer indenfor det gældende administrationsgrundlag.

Udvalget drøfter sagen igen senest oktober 2016.

 

Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen.

 

73. Ungdomsklub i Ungdomsskoleregi

Sagsfremstilling

Med virkning pr. 1. august 2015 er fritidsklubber og juniorklubber ophørt. I stedet er skolernes SFO'er udvidet til at omfatte SFO II og SFO III.

De tidligere ungdomsklubber er på tilsvarende vis ophørt og i stedet er der nu ungdomsklub i Faxe Ungdomsskoles regi.

Ungdomsklubberne var tidligere et tilbud uden brugerbetaling til unge, som var fyldt 14 år eller gik i 8. klasse.

Faxe Ungdomsskole er normalt et tilbud, som henvender sig til unge i Faxe Kommune fra 7. klasse og Ungdomsskolen ønsker derfor, at klubtilbuddet også kan tilbydes de unge i Faxe Kommune fra dette klassetrin.

 

SFO´er er på tilsvarende vis et tilbud til elever i 6. og 7. klasse, hvor der er tilbud om aktiviteter både eftermiddag og aften. SFO tilbudddet dækker således over både et pasningstilbud efter skoletid og et egentlig klubtilbud placeret på aftener. SFO tilbuddet er omfattet af brugerbetaling.

 

Ved klubtilbud drevet efter dagtilbudsloven foretages der ikke registrering af fremmøde og der foreligger derfor ikke nogle opgørelser over fremmøde til eftermiddagsaktiviteter og aftenaktiviteter. Det vides således heller ikke om de tilmeldte børn primært benytter SFO III tilbuddet på grund af et pasningsbehov om eftermiddagen eller fordi de er tiltrukket af aftentilbuddet.

Det vides, at der på nuværende tidspunkt i SFO III er tilmeldt 64 elever fra 6. klasse og 68 elever fra 7. klasse.

De 2 klassetrin er således nogenlunde ligeligt repræsenteret. Såfremt eleverne i 7. klasse fravælger SFO III som konsekvens af at de får adgang til Ungdomsklub forsvinder det økonomiske grundlag for at drive aftentilbud i SFO regi.

 

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at der i en forsøgsperiode bliver åbnet op for, at elever på 7. klassetrin vil kunne benytte ungdomssklubbernes tilbud. Forsøgsperioden, som forslås at vare fra 1. oktober 2015 og frem til 1. juli 2016, skal bruges til at kortlægge og registrere brugen af de 2 klubtilbud og derved skabe et grundlag for beslutning om fremtidig struktur.

 

Af hensynet til driften af SFO III garanteres de nuværende SFO III tilbud et beløb svarende til de nuværende 68 børn fra 7. klasse. Ungdomsskolen må inden for egen ramme klare eventuelle omkostninger, der er forbundet med en større benyttelse af tilbuddet. Forsøgsordningen kan således håndteres inden for Uddannelsesudvalgets samlede ramme.

 

 

 

Lovgrundlag

Lov om Folkeskole

Lov om Ungdomsskole

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser. Finansieres indenfor Uddannelsesudvalgets ramme.

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller:

  • At Ungdomsklubberne i Ungdomsskolens regi i perioden fra 1. oktober 2015 til 1. juli 2016 åbnes for elever fra 7. klasse
  • At eventuelle merudgifter Ungdomsklub afholdes inden for Ungdomsskolens samlede ramme i perioden
  • At nuværende SFO III tilbud garanteres indtægter svarende til de nuværende 68 SFO III børn
  • At SFO III´s og Ungdomsklubben i perioden registrerer fremmødet. For SFO III vedkommende både fremmøde eftermiddag og aften.

Beslutning

Godkendt.

Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen

 

74. Orientering vedrørende Taleinstituttets ophør pr. 31. december 2015

Sagsfremstilling

 

Jf. Folkeskolelovens § 4 og bekendtgørelse om Folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen (BEK 356 af 24/4 2006), tilbydes førskolebørn med svære sprog-, tale- eller hørevanskeligheder undervisning.

 

Denne undervisning foreståes indtil 31. december 2015 af Taleinstituttet i Guldborgsund Kommune. Taleinstituttet har de seneste år fungeret i samarbejde mellem Guldborgsund Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune og Faxe Kommune. Tidligere var to andre kommuner ligeledes en del af samarbejdet.

 

Stevns Kommune og Faxe Kommune bliver betjent fra Taleinstituttets afdeling på Faxe Sundhedscenter.

 

Flere af samabejdskommunerne har valgt at opsige aftalen med Taleinstituttet og det er derfor ikke længere muligt at drive Taleinstituttet. Taleinstituttet lukker med udgangen af 2015.

 

Opgaven med undervisning af førskolebørn virksomhedsoverdrages derfor til Stevns Kommune og Faxe Kommune.

 

 

I forbindelse med lukning af Taleinstituttet i Guldborgssund, er der lavet aftale om virksomhedsoverdragelse af personale.

Der overdrages to medarbejdere til Faxe Kommune, idet det er aftalt med Stevns Kommune, at Faxe Kommune bliver ansættende myndighed pr. 1. januar 2016. Ansættelsen bliver i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Center for Børn & Undervisning.

 

En samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Faxe Kommune er under udarbejdelse, herunder aftale om konkret samarbejde, fordeling og finansiering.

Stevns Kommunes forpligtelse til at medfinansiere virksomhedsoverdragelsen bortfalder, når en af de to virksomhedsoverdragede medarbejdere fratræder.

 

Undervisningen af førskolebørn vil fortsat være et tilbud til børn i de to kommuner fra 2016 og være 2 selvstændige tilbud, da ingen af kommunerne ønsker at børn skal transporteres på tværs af kommunerne. Faxe Kommune fortsætter sprogarbejdet i grupper, hvor Stevns kommune har valgt at bruge ressourcer til opkvalificering af eksisterende sproggrupper.

 

I perioden frem til 31. december 2015, inviteres medarbejderne til relevante møder og arrangementer i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

 

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 4

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen

 

75. Takster og brugerbetaling på Uddannelsesudvalgets område

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2016-2019 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

 

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2015 for at have virkning fra 1. januar 2016.

 

Det er tidligere besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2016.

 

Det samlede takstblad for 2016 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i henholdsvis september og oktober 2015.

 

Byrådet har endvidere besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

 

Budget for 2016 godkendes først på Byrådets møde den 8. oktober 2015. Derfor er der i beregningen af taksterne taget udgangspunkt i budget 2016 på baggrund af budgetforliget den 17. september 2015.

 

Takstbilaget udsendes senere eller uddeles på mødet.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2016-2019.

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at taksterne på Uddannelsesudvalgets område for 2016 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen

 

76. Faxe Kommune har købt daginstitutionen Frøen, institutionen kan derfor forblive i Frøgården

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 9. juni 2015 i sag 85, Ejendomsstrategi projekt 1 - Haslev/Sofiendal blandt andet, at Frøens endelige placering afventer afklaring af de økonomiske/finansielle forhold. Dette er nu afklaret.

Byrådet besluttede den 10. september 2015 at købe daginstitutionen Frøen for 7,15 millioner kr. , og derfor er der ikke behov for, at daginstitutionen Frøen indgår i bygningsfællesskab på Midtskolen afd. Sofiendal.

Med købet af Frøen kan den derfor udgå af ejendomsstrategiens spor 1. De øvrige beslutninger i spor 1, hvor Øen forbliver på afd. Sofiendal, Skolen ved Skoven flyttes ind på selve afd. Sofiendal og Klub Tingvej flytter ind på afd. Sofiendal er stadig gældende og følger den overordnede tidsplan, som Byrådet besluttede på møde den 20. august 2015 pkt. 126.

Sagen bliver ligeledes behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

  • At daginstitutionen Frøen ikke indgår i Ejendomsstrategiens spor 1, men forbliver i bygningen Frøgården.


 

Beslutning

Anbefales.

Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen

 

77. Meddelelser

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om:

Fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget tirsdag den 24. november fra kl. 12, ” Temadag om Børne- og Ungepolitik i Faxe Kommune”. Forslag til program for eftermiddagen er vedhæftet som bilag.

Revideret tidsplan for "evaluering af skolestruktur og indhold i Faxe Kommunes folkeskole"

 

Økonomi

 Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning

Meddelelser blev givet.

Steen Andersen deltog istedet for Finn Hansen