Udsatterådet - 06-12-2023

Referat
Udvalg:
Dato:
Onsdag, 6 december, 2023 - 16:00
Hent som fil:
44. Godkendelse af dagsorden

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen.

Sagsfremstilling

Udsatterådet skal godkende dagsordenen.


Der er afsat 5 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Punkt 45, Orientering om Borgerrådgiverensårsrapport 2022, rykkes til sidst på mødet.

Godkendt.


Fraværende: Michelle Frese, Hanne Wiingaard og Jette Kock (orlov).45. Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2022

Resume

Formanden for Udsatterådet har bedt om en orientering om borgerrådgiverens rapport på socialområdet.


Borgerrådgiver Anne Thielemann deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren aflægger én gang årligt rapport til byrådet, for at støtte byrådet i dets tilsyn med den kommunale forvaltning. Borgerrådgiveren giver kommunens politikere og ledelse viden om den del af den kommunale praksis, der ikke fungerer efer hensigten og kommer med forslag til, hvordan sagsbehandlingen kan forbedres. Formanden for Handicaprådet har i denne forbindelse ønsket en orientering om borgerrådgiverens rapport på handicapområdet.


Årsrapporten indeholder beskrivelser af udvalgte forvaltningsretlige emner, der har betydning for sagsbehandlingen, som belyses ved hjælp af konkrete sager, der i årets løb har ført til forandring, eller som har givet stof til eftertanke. Efter hvert afsnit har borgerrådgiveren formuleret nogle anbefalinger. Derudover er der formuleret nogle mere overordnede anbefalinger. Rapporten indeholder ligeledes nogle anbefalinger inden for specifikke sagstyper samt fremadrettede fokuspunkter:


Alle centre: Opmærksomhed på 10 dages fristen (arbejdsdage) for besvarelse af henvendelser.


Center for Social, Sundhed & Pleje:

 • Der bør ved ”systemtræk” afdækkes, om de offentliggjorte frister for sagsbehandlingstid, reelt er realistiske og retvisende i forhold til at oplyse borgerne om kommunens serviceniveau.
 • Fokus på kvitteringsbreve, screening af sager ved modtagelse og skriftlig tilbagemelding til ansøgere, hvis sagsbehandlingsfrister ikke kan overholdes.


Center for Børn, Unge & Familie:

 • Der bør fortsat være fokus på krav om skriftlige afgørelser med klagevejledning ved beslutning om opstart af børnefaglig undersøgelse og ved beslutning om foranstaltninger efter servicelovens § 52, stk. 3. Forinden afgørelse om foranstaltning(er) bør der udarbejdes en klar og tydelig handleplan – ikke bare af hensyn til de berørte parter (børn/forældremyndighed), men også af hensyn til eventuelle leverandører, der skal stå for udførelsen af det faktiske arbejde med børn/forældremyndighed. Der bør ligeledes være fokus på handleplansopfølgning.
 • Der bør være fokus på registrering af fravær på skoleområdet. I den forbindelse vil jeg anbefale, at alle skoleledere arbejder ud fra ensartede regler for registrering af fravær.

Opfølgning skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning og der bør udarbejdes referater/notater som dokumentation herfor på den enkelte elevs sag.


Borgerrådgiverens årsrapport er vedhæftet som bilag 1.


Der er afsat 30 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet vil gerne opfordre områdelederne til at invitere borgerrådgiveren ud, så hun kan understøtte opdatering af viden om relevant lovgivning.


Udsatterådet afventer handleplaner fra fagcentrene på baggrund af borgerrådgiverens årsrapport.


Udsatterådet vil gerne opfordre til kulturændring og gensidig respekt mellem borgere og medarbejdere, i at forventningsafstemme og få den rette kommunikation.


Fraværende: Hanne Wiingaard og Jette Kock (orlov).46. Høring vedr. samlet katalog for kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde

Resume

Udsatterådet får hermed samlet katalog for kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde i høring, med frist for høringssvar den 18. december 2023.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har revideret kommunens kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde. Høringen omfatter følgende kvalitetsstandarder:


 • Socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 85
 • Borgerstyret personlig assistance jf. servicelovens § 96
 • Ledsagelse jf. servicelovens § 97
 • Særlig kontaktperson for døvblinde jf. servicelovens § 98
 • Kontaktperson jf. servicelovens § 99
 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter jf. servicelovens § 102
 • Beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104
 • Længerevarende botilbud jf. almenboliglovens § 105
 • Midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107
 • Længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108
 • Ophold på kvindekrisecenter jf. servicelovens § 109
 • Midlertidigt ophold på herberg og forsorgshjem til personer med særlige sociale problemer jf. servicelovens § 110


Der er ikke ændret i serviceniveauet efter revidering af kvalitetsstandarderne og der vil altid være tale om individuel vurdering af borgerens konkrete situation.


Ændringerne i kvalitetsstandarderne er sket på baggrund af bemærkninger fra Ankestyrelsens Taskforce, som er tilknyttet Visitation Handicap og Psykiatri. Taskforcens formål er bl.a. at bidrage til at styrke sagsbehandlingen.


Kvalitetsstandarderne i det samlede katalog for 2023 bestod af to dele. Den første del rettede sig imod borgere og pårørende, anden del rettede sig

primært til sagsbehandlerne. Anden del af standarderne er taget ud af kataloget for 2024, da de primært har funktion af arbejdsgangsbeskrivelser

for sagsbehandlerne.


Desuden er der tilføjet en kvalitetsstandard for § 99.


Se vedhæftede bilag 1 Høringsbrev, bilag 2 Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne, samt bilag 3 Samlet katalog over kvalitetsstandarder for 2024, hvor ændringerne er fremhævet.


Høringsfrist

Høringssvar sendes til monpe@faxekommune.dk senest mandag d. 18. december 2023 kl. 9.00


Der er afsat 40 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet udarbejder et høringssvar.

Beslutning

Høringssvar:

Ros fra Udsatterådet for, at administrationen har lyttet til tidligere høringssvar.

Udsatterådet savner, at kunne læse i dybden, i den del der er taget ud.


Kirsten Kaxe svar på sp.

 • Hvis der fremover ændres i kvalitetsstandarderne ændres der i den borgerrettede del og tilsvarende i medarbejderdelen.
 • Hvis borger søger aktindsigt for sig selv behøver man kun at søge ét sted.


Fraværende: Hanne Wiingaard og Jette Kock (orlov).47. Godkendelse af mødeplan for 2024

Resume

Udsatterådet får med dette punkt udkast til mødeplan for 2024 til godkendelse.

Sagsfremstilling

I følge Udsatterådets forretningsorden afholder Udsatterådet møder efter behov, dog mindst 6 ordinære møder om årligt. Rådet kan også holde møde, hvis formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af rådets medlemmer ønsker det. På denne baggrund fremlægger administrationen en plan for afholdelse af tre møder i første halvår 2024 og tre møder i andet halvår 2024:


 • Tirsdag den 16. januar 2024, kl. 16
 • Torsdag den 14. marts 2024, kl. 16
 • Tirsdag den 14. maj 2024, kl. 16


 • Torsdag den 15. august 2024, kl. 16
 • Torsdag den 24. oktober 2024, kl. 16
 • Torsdag den 12. december 2024, kl. 16


Her ud over forventes Udsatterådet, sammen med Handicaprådet, at blive inviteret til dialogmøde med Socialudvalget i juni 2024.


Der er afsat 10 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet godkender møderækken.

Beslutning

Tirsdag den 16. januar 2024 ændres til:

Tirsdag den 23. januar 2024

Torsdag den 14. marts 2024

Tirsdag den 14. maj 2024

Torsdag den 15. august 2024

Torsdag den 24. oktober 2024 ændres til:

Tirsdag den 22. oktober 2024

Torsdag den 12. december 2024 ændres til:

Onsdag den 4. december

Godkendt.


Fraværende: Hanne Wiingaard og Jette Kock (orlov).48. Temaer for møderne i 2024

Resume

Udsatterådet drøfter ønsker til temaer/punkter for arbejdet i 2024.

Sagsfremstilling

Udsatterådets dagsordener består af sager udefra, f.eks. høringer rådet bedes at give sit input til. Men de består i høj grad også af ideer og ønsker fra Udsatterådet, nogle planlagte og andre aktuelt opstået.


Hvilke ønsker har Udsatterådet for møderne i 2024?


Ønsker rådet at fokusere på ét tema for 2024? Eller ikke?


Ønsker rådet oplæg/besøg? Eller ikke?


Der er afsat 10 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at Udsatterådet drøfter ønsker til temaer til næste års møder.

Beslutning

Udsatterådet besluttede at udsætte afholdelse af workshop fra 2024 til 2025.


Udsatterådet ønske ikke at besøge steder, men at få gæste oplæg, dog ikke for mange pr møde, da der skal være god tid til drøftelser.


Temaideer:

 • Boligudgifter i Faxe Kommune/nye billige boliger/alternative boformer;
 • Opfølgning på workshop 2023;
 • Vilkår for børn med udfordringer;
 • Besøg af ny børn- unge og familiechef;
 • Specialklassens placering;
 • Bekæmpelse af ensomhed (løftes af kommende § 17,4 udvalg)


Fraværende: Hanne Wiingaard og Jette Kock (orlov).49. Opfølgning på Udsatterådets bekymringsskrivelse vedr. lægevalg i Haslev Lægecenter

Resume

Alle borgere tilknyttet Haslev lægecenter skal aktivt vælge læge på ny. Der vil ikke være kapacitet til alle nuværende tilknyttede borgere, da der er to læger som stopper og der ikke er kommet nye til. Til gengæld åbner en ny lægepraksis i Haslev. For at stille alle borgere lige har Haslev Lægecenter valgt, at alle tilknyttede borgere skal vælge læge på ny, efter først til mølle princippet. Udsatterådet er bekymrede for udsatte borgere i denne forbindelse.


Sagsfremstilling

Udsatterådet drøftede på mødet tirsdag den 14. november 2023 nyheden om det kommende og tidsbegrænsede aktive lægevalg for alle borgere tilknyttet Haslev Lægecenter og deres bekymring for udsatte borgere i denne forbindelse. Udsatterådet drøftede hvordan de kunne give udtryk for deres bekymring, på en måde så det kunne gøre en forskel. Beslutningen blev at sende denne bekymringsudtalelse til Senior og Sundhedsudvalget og Plan og Kulturudvalget:


”Udsatterådet ønsker at gøre Senior og Sundhedsudvalget og Plan og Kulturudvalget opmærksomme på, at Udsatterådet er bekymret i forhold til udmeldingen om nyt lægevalg i Haslev Lægecenter. Det vil være svært særligt for ældre og udsatte, at skulle forholde sig til en ny læge og i endnu højere grad at få valgt en ny læge på egen hånd via MitID eller med hjælp fra Borgerservice. Det kan betyde, at der er borgere, som kommer til at stå uden læge efter den 1. januar 2023. Udsatterådet opfordrer til, at borgerservice planlægger efter nødbemanding i perioden, for at kunne hjælpe så mange borgere som muligt.”


Administrationen har fulgt op på Udsatterådets bekymring og har følgende tilbagemeldinger til Udsatterådet:

 • Banebryderne er orienteret og forberedt på et ekstra behov for hjælp ifm. hjælp til udsatte borgere.
 • Borgerservice er orienteret og forberedt på ryk ind i perioden 29. november – 13. december ifm. borgere der skal skifte læge.
 • Ingen borgere kommer til at stå uden læge. Er der borgere som ikke får valgt læge i den nævnte periode, tildeler Borgerservice borgerne en læge.


Der er afsat 10 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Pressen har vist interesse for sagen og både formand og næstformand har været interviewet. Systemerne brød sammen og der skal nu vælges læge fra den 12. december. Udsatterådet anbefaler at Borgerservice holder åbent for personlig henvendelse denne gang, frem for udelukkende at være tilgængelig pr telefon.


Fraværende: Hanne Wiingaard og Jette Kock (orlov).50. Meddelelser

Resume

Meddelelser.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune får nyt dagsordenssystem pr. 1. januar 2024. Det betyder at Udsatterådets dagsordener fremover kommer til at se lidt anderledes ud. "Beslutning" flyttes op under "Resume" så det bliver lettere at få et overblik over referaterne. Ændringen sker på baggrund af arbejdet med bedre tilgængelighed for kommunens dokumenter på hjemmesiden og på FirstAgenda.


Der er afsat 10 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Hanne Wiingaard og Jette Kock (orlov).51. Godkendelse af referat

Resume

Udsatterådet skal godkende referatet.

Sagsfremstilling

Udsatterådet skal godkende referatet.


Der er afsat 5 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet godkender referatet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Hanne Wiingaard og Jette Kock (orlov).