Udsatterådet - 08-09-2021

Referat
Udvalg:
Dato:
Onsdag, 8 september, 2021 - 16:00
Hent som fil:
33. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Som aftalt på Udsatterådsmødet den 29. august 2019 vil der her være mulighed for at stille eventuelle spørgsmål til dagsorden.

Beslutning

Godkendt

34. Bordet rundt

Sagsfremstilling

Alle medlemmer får mulighed for at fortælle, hvad der fylder hos dem og de mennesker, de repræsenterer.


Beslutning

Preben Lund oplyser, at han stopper i Udsatterådet ved udgangen af 2021.


35. Sagsbehandlingstider Servicelovens § 114

Sagsfremstilling

Formandskabet ønsker en drøftelse af sagsbehandlingstider efter Servicelovens §114. Denne lov omhandler støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.


Center for Sundhed og Pleje deltager på mødet og redegør for sagsbehandlingstider efter Servicelovens § 114. Derefter har Udsatterådet mulighed for at stille spørgsmål til emnet.


Indstilling

Administrationen indstiller, at udsatterådet drøfter sagsbehandlingstider efter Servicelovens § 114.

Beslutning

Sundhed og Pleje forklarer proceduren om sagsbehandlingen af støtte til køb af bil. For tiden er der en længere sagsbehandlingstid til støtte til køb af bil. Der er en forventning om, at ventetiden igen bliver bragt ned. Udsatterådet anbefaler, at sagsbehandlingstiden på 12-15 måneder forkortes.


36. Samarbejde om retssikkerhed med Rådet for Socialt Udsatte

Sagsfremstilling

Den 26. juni afholdte medlemmer af Udsatterådet og Rådet for Socialt Udsatte et møde om et samarbejde vedrørende retssikkerhed for socialt udsatte. Rådet for Socialt Udsatte har tilbudt Udsatterådet at afholde en workshop og et dialogmøde om emnet. Formålet er sammen at identificere relevante problemstillinger og mulige løsninger. Udsatterådet drøfter, hvilke grupper der skal involveres, samt hvornår de to begivenheder skal afholdes.

De seneste år har der været stor debat om retssikkerheden på det sociale område. Særligt på handicapområdet har bevægelsen "en million stemmer" sat fokus på hjemvisningsprocenter i Ankestyrelsen. Men også på udsatteområdet har Rådet for Socialt Udsatte, i undersøgelsen af sociale udsattes brug af klagesystemet, identificeret udfordringer. Eksempelvis forstår socialt udsatte ikke altid, hvorfor de får afslag på ansøgninger. Formålet med samarbejdet med Rådet for Social Udsatte er at identificere problemstillinger og løsninger og løfte en generel politisk problemstilling. Herunder hvordan Udsatterådet konstruktivt kan bruge deres viden og erfaringer til at forbedre forholdene.


Udsatterådet skal drøfte, hvem der skal deltage i workshoppen og dialogmødet om retssikkerhed og hvornår den skal afholdes.
Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet drøfter, hvem der skal deltage i workshoppen og dialogmødet om retssikkerhed og hvornår de skal afholdes.Beslutning

Dennis Boye Petersen har været i kontakt med Rådet for Socialt Udsatte, som foreslår at følgende grupper inviteres til workshoppen:


 • 2 medlemmer fra Handicaprådet
 • 3 borgere fra værestedet Paraplyen
 • 3 borgere fra hvert af Faxe Kommunes væresteder
 • 3 borgere fra P86, Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering
 • 3 borgere der er i beskyttet beskæftigelse(§ 103)
 • 3 borgere i aktivitets - og samværstilbud (§104)Administrationen samarbejder med Rådet for Socialt Udsatte omkring planlægning af workshoppen til afholdelse i oktober 2021fra kl. 16.00-19.00. Der er ikke fastsat et tidspunkt for dialogmøde, dette drøftes videre med Rådet for Socialt Udsatte.37. Orientering om ændring af centerstrukturen i Faxe Kommune

Sagsfremstilling


Denne sag er til orientering om processen for ændring af centerstrukturen i Faxe Kommune. Høringsperioden er planlagt den 13. september til 27. september 2021.

Administrationen har evalueret den nuværende centerorganisering i kommunen og anbefaler, at centerstrukturen i forhold til socialområdet bliver ændret med henblik på stærkere og tidligere forebyggelse og de rette indsatser for borgerne.

Med en ny centerstruktur bliver dette muligt, da der bliver skabt en bedre sammenhæng og fagligt fællesskab mellem almen- og specialområdet i kommunen. Derudover giver det mulighed for et entydigt budgetansvar på det samlede børne- unge og familieområde.

Forslag til ny centerstruktur

Anbefalingen fra administrationen er, at strukturen omkring socialområdet bliver ændret således, at hele børne-, unge- og familieområdet bliver samlet i ét center, Center for Børn, Unge og Familier, og det specialiserede voksenområde bliver samlet med områderne under Center for Sundhed og Pleje i Center for Social, Sundhed og Pleje. Job- og beskæftigelsesområdet fortsætter i sin nuværende form i et selvstændigt center, Center for Beskæftigelse og Integration.

Ændringen medfører, at antallet af centerchefer bliver reduceret fra otte til syv. Administrationen anbefaler, at den afledte effekt i forhold til frigivne ressourcer bliver anvendt til at styrke ledelsesniveauet i Center for Børn, Unge og Familier og Center for Social, Sundhed og Pleje.

I Center for Børn, Unge og Familier bliver ledelsen blandt andet styrket gennem en styrket koordinering og dermed ledelseskraft, og i Center for Social, Sundhed og Pleje bliver ledelsen styrket med en udfører-/tilbudschef, der skal varetage den direkte ledelse af lederne på de fysiske bo- og aktivitetstilbud og plejecentre på social- og ældreområdet. Den præcise opgaveafgrænsning skal fastsættes i samarbejde med ledere og medarbejdere. De udegående funktioner (hjemmeplejedistrikter og hjemmesygeplejen) er allerede besluttet samlet under én leder. Udfører-/tilbudschef og leder af den samlede hjemme- og sygepleje referer til centerchefen.


Organisationsmodeller - sammenhænge og samarbejder

På landsplan er der generelt to hovedtyper af modeller for organisering af socialområdet med hver deres fordele og ulemper. De to modeller er nogenlunde antalsmæssigt lige anvendt i de 98 kommuner, dog med forskellige varianter og tilpasninger i de enkelte kommuner.


Socialområdet i Faxe Kommune er i dag organiseret i en model (model 1) med et samlet specialiseret socialområde, hvor hovedparten af kommunens specialiserede ydelser efter Lov om Social Service er samlet i ét center, der dækker fra fødsel til død.


Indsatserne på området dækker over indsatser til borgere med rusmiddelproblemer, handicap, psykiatriske udfordringer og social udsathed. Indsatserne indeholder foranstaltninger i hjemmet, botilbud, frivillige anbringelser, tvangsanbringelser, beskæftigelsestilbud mv.


Den anden model, som bliver anvendt i flere kommuner, er model 2. Her er organiseringen opdelt i et børneområde og et voksenområde. På børneområdet er der ofte tale om et samlet område med både almene og specialiserede foranstaltninger, hvor voksenområdet kan være organiseret enten selvstændigt eller sammen med beskæftigelse eller sundhed/ældre.


Der er fordele og ulemper ved begge modeller.


Model 1

Fordele:

 • Bedre mulighed for at skabe sammenhæng i indsatserne i hele borgerens levetid
 • Udjævning af 18-årssnitfladen
 • Fagligt fællesskab mellem børne- og voksenområde
 • Entydigt budgetansvar på hele det specialiserede socialområde
 • Kan være vækstreducerende på voksenområdet
 • Fælles ledelsesmæssigt blik på det specialiserede børne- og voksenområde


Ulemper:

 • Mange svære snitflader til almenområdet
  • Sundhedsindsatser
  • § 83/85
  • Brugerstyret Personlig Assistent – BPA-ordninger
  • Hjælpemidler
  • § 100
  • Beskæftigelsesområdet
 • Vandring af borgere i dagtilbud og skoler fra almenområdet til specialområdet
 • Manglende entydigt budgetansvar på børne-, unge- og familieområdet
 • Svært at få borgere tilbage til almenområdet, når de først er kommet over på specialområdet


Model 2

Fordele:

 • Bedre sammenhæng mellem almene og specialiserede indsatser
 • Fagligt fællesskab mellem almen- og specialområde
 • Entydigt budgetansvar på det samlede børne-, unge- og familieområde
 • Kan være vækstreducerende på det specialiserede børne-, unge og familieområde
 • Fælles ledelsesmæssigt blik på det samlede børne-, unge-, og familieområde


Ulemper:

 • Manglende sammenhæng mellem børne- og voksenområde på det specialiserede område
 • Uhensigtsmæssig 18-årssnitflade
 • Vækst på voksenområdet


Faxe Kommune er organiseret ud fra model 1, og administrationen vurderer, at det er tydeligt at genkende både fordele og ulemper ved modellen.


Status for socialområdet i Faxe Kommune er, at der er store udfordringer. Nogle er lokale og andre gør sig også gældende i andre kommuner.


Udfordringer/potentialer:

 • Stadig meget høj aktivitets-/økonomisk vækst på socialområdet, som primært er båret af børne-, unge- og familieområdet
 • Praktiske og økonomiske incitamentsstrukturer omkring henvisning af borgere fra almen til specialområde opleves som bidragende til væksten på det specialiserede børne-, unge- og familieområde (mange underretninger/henvisninger, mange foranstaltninger, høj segregeringsgrad (adskillelse))
 • Kultur på både almen og specialområde, der understøtter eksklusion og brug af vidtgående foranstaltninger
 • ”Vi sidder mellem to stole”-problem – mangel på sammenhæng og indsatser mellem almendel og specialdel – Fælles om Forebyggelse og Børn i Fællesskaber er væsentlige veje ud af dette, men kunne det gå hurtigere, hvis indsatserne understøttes af struktur og kultur
 • Mulighed for styrket ledelseskraft i flere led på socialområdet
 • Store udfordringer i institutionsdriften på voksenområdet – lille driftsområde
 • Udfordringer med sundhedsaspektet på socialområdet
  • Medicinhåndtering
  • Somatisk pleje på bostederne
  • Generelt sundhedsperspektiv i forhold til borgerne på socialområdet
 • Mulighed for faglige sammenhænge på en række voksenparagraffer mellem socialområde og sundhed/ældre (BPA, §§ 83/85, hjælpemidler, § 100)


Den tydeligste udfordring er lige nu aktivitets-/udgiftsvæksten på det specialiserede børne-, unge- og familieområde. Der er allerede iværksat en lang række initiativer med henblik på at arbejde med vækst og udgiftsniveau – Børn i Fællesskaber, Fælles om Forebyggelse, handleplanskatalog på socialområdet osv.


Det er administrationens vurdering, at initiativerne stadig er relevante, at implementeringen er godt i gang, og at effekter af de forskellige tiltag allerede kan ses. Men samtidigt vurderer administrationen, at der er økonomiske incitamentsstrukturer og en henvisnings-/foranstaltningskultur på både almen- og specialområdet, som kraftigt øger implementeringstiden, og som nogle steder virker direkte kontraproduktivt på at få markant effekt af de igangsatte initiativer. Det er der ikke noget unormalt i, men udfordringen i Faxe Kommune er, at der er voldsomt pres på tid/penge.


Organisationsændringer er bestemt ikke altid løsningen på udfordringer, men det er administrationens vurdering, at der er behov for lidt kraftigere tiltag, der kan bryde med de incitamentsstrukturer og kulturer, der rammer Faxe Kommune nu i forhold til de igangsatte initiativer. Så med udgangspunkt i aktivitets-/udgiftsvæksten og de øvrige ovenstående udfordringer, anbefaler administrationen, at organiseringen af området bliver ændret fra model 1 til model 2.


Med den nuværende model (model 1) i Faxe Kommune er der mange sammenhænge og samarbejder, som skal fortsætte uændret, fx Ungevejen, der bliver fastholdt som en eksisterende netværksorganisation mellem afdelingerne Børn og Unge, Handicap og Psykiatri og Jobcentret.


Politisk betjening af udvalg

Serviceringen og betjeningen af de politiske udvalg fortsætter også i sin nuværende form via centrene. Administrationen anbefaler, at Byrådet i forbindelse med den nye byrådsperiode og behandling af styrelsesvedtægten tager stilling til en blivende udvalgsstruktur.


Proces- og tidsplan

Administrationen anbefaler, at processen bliver gennemført således, at Byrådet træffer en endelig beslutning om strukturændringen den 14. oktober 2021 med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2022.Tidsplan

Politikere

AdministrationFase 1

Uge 33

Udsendelse af forslag til organisationsændring med henblik på behandling i Økonomiudvalget

Præsentation i organisationen – ledere medarbejdere og Hovedudvalg/CenterMED

Uge 34

Behandling i Økonomiudvalget

Forslag til ændret centerstruktur

Uge 35

Behandling i Byrådet

Inddragelsesperiode (2/9-8/9)

(relevante medarbejdere og ledere)
Fase 2

Uge 37


Høringsperiode (13/9-27/9)

(relevante medarbejdere, ledere, råd, nævn, bestyrelser, HovedMED, CenterMED)

Uge 40

Behandling i Økonomiudvalget

(videre proces og endelig beslutning)

Endeligt forslag til en ny centerstruktur, inkl. fordeling af opgaveområder

Uge 41

Behandling i Byrådet


Uge 1


Fuld opstart – organisering og økonomi


Inddragelses- og høringsproces

Hovedudvalget, de tre berørte centerudvalg og relevante råd, nævn og bestyrelser bliver inddraget og hørt i processen, lige som de involverede ledere og medarbejdere bliver inddraget.


I inddragelsesprocessen forud for selve høringen har de involverede parter mulighed for at bidrage til at kvalificere og udfolde den overordnede model for centerstrukturen. Herunder er der mulighed for også at få belyst og uddybet specifikke elementer, fx i forhold til præcisering af opgaver og normeringer, og dels at få skabt forståelse og opbakning til den nye organisering.


Høringer og inddragelse finder sted, så de indkomne bemærkninger og høringssvar kan indgå i Økonomiudvalgets og Byrådets endelige behandling af sagen på møderne henholdsvis den 6. oktober 2021 og den 14. oktober 2021.


Parallelt med offentliggørelsen af denne sagsfremstilling (ultimo uge 33) præsenterede direktionen forslaget om en ny centerstruktur, som beskrevet ovenfor for ledere, medarbejdere, Hovedudvalg og CenterMED (præsentationen er vedhæftet som bilag).


Når sagen er behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet, finder inddragelsesperioden sted, og høringsmaterialet bliver udarbejdet og udsendt til høringsparterne.


I uge 40 fremlægger administrationen et endeligt forslag til en ny centerstruktur, inklusiv en fordeling af opgaveområder til politisk behandling således, at der kan ske en fuld opstart i en ny organisering den 1. januar 2022.
Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet tager orienteringen til efterretning og har ingen kommentarer til et høringssvar.

38. Godkendelse af udsatterådets årsrapport 2020

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med formandsskabet udarbejdet udsatterådets årsrapport for 2020. Udsatterådets medlemmer bedes tage stilling til, om der flere pointer eller emner de gerne vil have ind i rapporten. Rapporten fremgår af bilaget.Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet kommer med input til årsrapporten, som herefter sendes til godkendelse i Socialudvalget.


Beslutning

Udsatterådet har ingen ændringer til årsrapporten.

39. Høring vedr. budget 2022

Sagsfremstilling

Direktør Thomas Knudsen præsenterer budgetforslagene for 2022.


Høringsmaterialet til Budget 2022 blev offentliggjort den 26. august på kommunens hjemmeside og kan læses her: https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b.... Høringsperioden er fra den 26. august til den 10. september 2021.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at Udsatterådet udarbejder et høringssvar til Budget 2022.


Beslutning

Efter drøftelse af Budget 2022 har Udsatterådet ingen kommentarer til høringssvar.40. Meddelelser

Sagsfremstilling

Centeradministrationen giver relevante meddelelser til Udsatterådet.


 • Orientering om §85/§82 tiltag
Beslutning

Thomas Knudsen orienterede om kommende tiltag på området. Orienteringen tages til efterretning.

41. Forslag til næste møde

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udsatterådet får mulighed for at fremsætte ønsker om emner til fremtidige møder.


Beslutning

.

42. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling


Formålet med sagen er, at Udsatterådet godkender referatet, som bliver gennemgået løbende på mødet.
Beslutning

Godkendt