Udsatterådet - 13-06-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 13 juni, 2019 - 17:00
Hent som fil:
27. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Helen Schulze deltog ikke i mødet.

28. Skæve boliger

Sagsfremstilling

Udsatterådet havde d. 9. maj 2019 et punkt om skæve boliger på dagsorden, pkt. 19. Gadeteamsmedarbejder Jørgen Olsen blev bedt om at undersøge behovet for skæve boliger.


Jørgen har undersøgt, hvorvidt Socialcenteret vurderer, at der er behov for skæve boliger. Det mener man ikke, der er udover den ene skæve bolig, der findes i dag. Det skyldes blandt andet, at der tidligere har været to boliger, men den ene måtte afvikles, fordi man ikke kunne genbesætte pladsen. Der vurderes ikke at være nogle yderligere personer på nuværende tidspunkt, der kunne have behov for lige netop dén slags bolig.


Men Center for Familie, Social & Beskæftigelse har i længere tid undersøgt, om der er mulighed og behov for andre slags boliger for udsatte borgere, og vil fortsat arbejde med det.


Jørgen Olsen og Centerchef Johnny Holst vil uddybe problematikken nærmere på Udsatterådsmødet den 13. juni 2019.


Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.
Der pointeres, at der er behov for centralt beliggende billige boliger.


Helen Schulze deltog ikke i mødet.


29. Pjece om Udsatterådet

Sagsfremstilling

Udsatterådet har tidligere arbejdet på informationsmateriale om rådets arbejde, der kan deles ud til arrangementer med mere.

Arbejdet skal færdiggøres, så der kan uddeles flyers på Haslev Kulturnat i september.


Der vedhæftes det nuværende udkast, og det gennemgås på mødet.


Indstilling

Formandskabet indstiller, at pjecen om Udsatterådet gennemarbejdes og færdiggøres på mødet.

Beslutning

Pjecen er blevet redigeret på mødet. Sekretariatet sætter pjecen op og rundsender herefter pjecen til Udsatterådet til godkendelse.


Helen Schulze deltog ikke i mødet.

30. Faxe Kommunes Budget 2020

Sagsfremstilling

Materialet for Faxe Kommunes Budget 2020 er sendt i høring, og centerchef Johnny Holst vil gennemgå de budgetforslag, der er særlig relevant for Udsatterådet.

Budgetmaterialet offentliggøres den 1. juni 2019 på Faxe Kommunes hjemmeside: https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b...


Udsatterådet kan efter gennemgangen vælge at udarbejde et høringssvar til Budget 2020.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Udsatterådet drøfter de relevante budgetforslag og udarbejder et høringssvar til Budget 2020.

Beslutning

Udsatterådet har drøftet budgetforslagene med Centerchef Johnny Holst. Udsatterådet er bevidst om, at der er høringsfrist den 1. august og ønsker at udarbejde et høringssvar.


Helen Schulze deltog ikke i mødet.

31. Forslag til workshop

Sagsfremstilling

Udsatterådet ønsker at afholde en intern workshop. Jf. pkt. 20 på mødet den 9. maj 2019 kunne workshoppen bestå af følgende emner:

- kommunikation i rådet

- effektive og fokuserede møder

- roller

- rettigheder og pligter

- mødeledelse

- Kommunikationen fra rådet udadtil

- hvordan punkter fremsættes


Sekretariatet har ikke haft mulighed for at udarbejde forslag til en workshop endnu, men er i gang med at undersøge forskellige muligheder og konkrete forslag til, hvordan en workshop ville kunne sammensættes.


Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning og punktet derfor udskydes til august-mødet.

Beslutning

Taget til efterretning.


Helen Schulze deltog ikke i mødet.


32. Psykiater/Psykolog på P86

Sagsfremstilling

Udsatterådet har på mødet den 9. maj 2019 foreslået, at der drøftes, hvorvidt der er mulighed for ansættelse af en psykolog/psykiater på P86, Faxe Kommunes midlertidige socialpsykiatriske døgntilbud.


Sekretariatet er i gang med at undersøge problemstillingen nærmere.


Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Helen Schulze deltog ikke i mødet.


33. Forslag til næste møde

Sagsfremstilling

Hvis Udsatterådets medlemmer allerede nu ønsker at få drøftet særlige emner, kan de foreslås til drøftelse til næste møde.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at punkter til næste møde foreslåes under dette punkt.

Beslutning

  • Planlægning af Kulturnatten
  • Opfølgning på det sociale frikort
  • Workshop for Udsatterådet
  • Opfølgning på undersøgelse om mentorordningen

Helen Schulze deltog ikke i mødet.


34. Eventuelt

Sagsfremstilling

  • Ledige pladser i Udsatterådet
  • Dialogmøde om en ny Kultur- og Fritidspolitik

Beslutning

  • Der er fundet en repræsentant for de hjemløse til Udsatterådet. Der er fortsat en ledig plads for Røde Kors.
  • Udsatterådet er inviteret til dialogmøde om Kultur- og Fritidspolitikken tirsdag d. 18. juni kl. 16 -17.

Helen Schulze deltog ikke i mødet.


35. Godkendelse af referat

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Helen Schulze deltog ikke i mødet.