Udsatterådet - 14-11-2023

Referat
Udvalg:
Dato:
Tirsdag, 14 november, 2023 - 16:00
Hent som fil:
38. Godkendelse af dagsorden

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsorden.

Sagsfremstilling

Udsatterådet skal godkende dagsorden.


Der er afsat 5 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Hanne Wiingaard, Jeanet Stochholm, Varny Kruse og Jette Kock (orlov).

39. Høring: Pårørendepolitik

Resume

Udsatterådet har fået pårørendepolitik for Faxe kommune i høring. Der er høringsfrist den 20. november 2023.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune sender hermed udkast til pårørendepolitik i høring, se bilag 1 Pårørendepolitik høringsudkast. Høringssvar skal sendes til amkrs@faxekommune.dk senest: Mandag den 20. november 2023 kl. 12.00


Pårørendepolitikken skal være et værdifuldt fundament for det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og medarbejdere i Faxe Kommune. Den skal medvirke til at:

  • styrke netværket omkring borgeren
  • erfaringer, viden og ressourcer inddrages
  • pårørende bliver mødt der, hvor de er
  • skabe respekt og forståelse for hinandens roller
  • støtte pårørende


For at skabe en vedkommende politik for dem det handler om, nemlig de pårørende, inviterede Faxe Kommune til dialogmøde onsdag den 30. august 2023. Her mødtes et bredt udsnit af pårørenderepræsentanter for, at drøfte indhold til politikken. I mødet deltog pårørenderepræsentanter fra Dagtilbud, Specialskole, Jobcenterets Borgerpanel, Veterancenteret, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterådet og Frivilligrådet med Socialudvalget og Pårørendevejlederen. Det er på baggrund af input fra dette møde, at politikken har taget form.


Efter end høring forelægges høringssvarene det politiske niveau, sammen med udkast til politik.


Der er afsat 45 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Udsatterådet indgiver et høringssvar.

Beslutning

Udsatterådet roser pårørendepolitikken, det er et godt og velskrevet dokument. Dialogmødet afspejles tydeligt i politikken.


Bekymringer:

Hvordan når vi de ikke digitale borgere (boksen side 7).

Hvordan holdes balancen mellem at hjælpe et barn der er pårørende, uden at det ender som en underretning (sidste tekstboks side 8).

Hvordan fastholdes børn som pårørende, som nærtstående, ikke som samarbejdspartnere.


Fraværende: Hanne Wiingaard, Jeanet Stochholm, Varny Kruse og Jette Kock (orlov).

40. Høring vedr. skolestruktur i Faxe Kommune

Resume

Udsatterådet har fået forslag til ny skolestruktur i høring. Der er høringsfrist den 8. december 2023.

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget sender hermed, på baggrund af vedtagelse af budget 2024-27, forslag til skolestruktur i Faxe Kommune i høring, jf. bilag 1 Høringsbrev.


Om modeller for ny skolestruktur

Der er udarbejdet to modeller. Derudover er der udarbejdet to modeller for fordeling af elever på skolerne i Ny-Vest. Beskrivelse af modeller og elevfordeling findes i vedlagte bilag 2 Høringsmateriale.


Det er afgørende for Børn & Læringsudvalget, at høringsparterne tager særskilt stilling til:

  1. klasseoptimering i Ny-Vest
  2. klasseoptimering og samlet udskolingsskole i Ny-Vest, bl.a. gennem følgende spørgsmål:

1. Hvilke fordele og ulemper vil der være ved at foretage en klasseoptimering i Ny-Vest, herunder for anvendelsen af skolerne, klassekvotienter, elevernes relationsdannelse, trafik m.v.

2. Hvilke fordele og ulemper vil der være ved både at foretage klasseoptimering og lave udskolingsskole i Ny-Vest, herunder fx for et fælles ungemiljø m.v.


Afgivelse af høringssvar

Høringsperiode: 13. oktober 2023 til 8. december 2023 kl. 12.

Høringssvar sendes til: Skolestrukturhoring@faxekommune.dk.


Høringssvar fra høringsberettigede parter (skolebestyrelser, MED-organisation, faglige organisationer, råd og nævn) offentliggøres efter afsluttet høringsperiode på Faxe Kommunes hjemmeside.


Proces

I høringsperioden afholdes 3 borgermøder. Her præsenteres modeller til ny skolestruktur, og der er mulighed for spørgsmål og dialog. Møderne afholdes 20., 22. og 28. november 2023 – invitationer vil snarest fremgå af kommunens hjemmeside og AULA. Byrådet træffer beslutning om ny skolestruktur efter indstilling fra Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget. Dette forventes at ske d. 31. januar 2024. Hvis beslutningen betyder ændringer i skolestrukturen, vil disse gælde fra skoleåret 2024/2025.


Der er afsat 45 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet udarbejder et høringssvar.

Beslutning

Udsatterådet forholder sig primært til børn med særlige behov, der benytter specialskole. Udsatterådet er bekymret for, at disse børn ikke får frit skolevalg, men fastlåses i at benytte Faxe Kommunes tilbud og ikke nødvendigvis tilbud, der ligger tæt på hvor de bor. Den deraf kommende lange transporttid kan være særligt udfordrende for børn med særlige behov.


Udsatterådet anbefaler at Sofiendalskolen bliver en småbørnsskole (indskoling) og Nordskovskolen bliver en storbørnsskole (udskoling). Dette valg tages for at bryde med en bestemt opfattelse af Sofiendalskolen, som nogen har. Inklusionsklasserne følger samme mønster, med indskoling på Sofiendalskolen og udskoling på Nordskovskolen. Udsatterådet opfordrer Børn og Læringsudvalget til at se på hvordan inklusion i Faxe Kommune foregår. Udsatterådet mener ikke, at inklusionen er velfungerende i praksis.


For Udsatterådet er det vigtigste at kvaliteten og fagligheden er i orden på Faxe Kommunes tilbud. Udsatterådet hører flere gode historier fra de private specialiserede skole tilbud, ikke fra de kommunale, og vil derfor opfordre til, at de kommunale tilbud tager ved lære af de private. Særligt i forhold til struktur, sociale færdigheder og det at se børnene som de er og med de behov de har.


Udsatterådet vil desuden foreslå, at Terslev bliver en mindre boglig profilskole, med fokus på f.eks. sport eller håndværk.


Fraværende: Hanne Wiingaard, Jeanet Stochholm, Varny Kruse og Jette Kock (orlov).

41. Julefrokost 2023

Resume

Udsatterådet skal beslutte, om det ordinære møde den 6. december 2023 skal holdes på rådhuset med juleforplejning fra kantinen, eller på Danhostel Faxe Vandrerhjem, men juleforplejning der.

Sagsfremstilling

Formanden foreslår at Udsatterådet holder sit ordinære møde den 6. december 2023 på Danhostel Faxe Vandrerhjem, med juleforplejning der.


I 2022 holdt Udsatterådet, efter eget ønske, decembermødet på rådhuset med forplejning fra kantinen.


Administrationen indhenter tilbud fra begge steder.


Der er afsat 10 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Udsatterådet skal beslutte hvor de helst vil holde ordinært møde i december med juleforplejning.

Beslutning

Administrationen har, siden dagsordenen blev sendt afsted, modtaget følgende tilbud til Udsatterådets julefrokost:


  1. Danhostel Faxe Vandrerhjem tilbyder ”flæskesteg med det hele” til 225 kr.
  2. Faxe Kommunes Kantine tilbyder ”lille platte” til 155 kr. eller ”stor platte” til 175 kr.


Udsatterådet beslutter, at sige ja tak til Faxe Kommunes store platte.


Fraværende: Hanne Wiingaard, Jeanet Stochholm, Varny Kruse og Jette Kock (orlov).


42. Meddelelser

Resume

Meddelelser.

Sagsfremstilling

Troels Permin orienterer om budgetaftalen for 2024-2027.


Der er afsat 10 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udsatterådet tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Troels Permin orienterede om budgetaftale 2024-2027, Udsatterådet drøftede aftalens betydning for udsatte borgere i Faxe Kommune.


Udsatterådet ønsker at gøre Senior og Sundhedsudvalget og Plan og Kulturudvalget opmærksomme på at Udsatterådet er bekymret i forhold til udmeldingen om nyt lægevalg i Haslev lægecenter. Det vil være svært særligt for ældre og udsatte, at skulle forholde sig til en ny læge og i endnu højere grad at få valgt en ny læge på egen hånd via MitID eller med hjælp fra Borgerservice. Det kan betyde, at der er borgere som kommer til at stå uden læge efter den 1. januar 2023. Udsatterådet opfordrer til at borgerservice planlægger efter nødbemanding i perioden, for at kunne hjælpe så mange borgere som muligt.


Fraværende: Hanne Wiingaard, Jeanet Stochholm, Varny Kruse og Jette Kock (orlov).

43. Godkendelse af referat

Resume

Udsatterådet skal godkende referat.

Sagsfremstilling

Udsatterådet skal godkende referat.


Der er afsat 5 minutter til dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomsike konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Administrationene indstiller, at Udsatterådet godkender referatet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Hanne Wiingaard, Jeanet Stochholm, Varny Kruse og Jette Kock (orlov).