Udsatterådet - 29-08-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 29 august, 2019 - 16:30
Hent som fil:
36. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formandskabet indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Jette Kock deltog ikke i mødet.

37. Forslag til workshop

Sagsfremstilling

Sekretariatet har undersøgt muligheder for målrettet undervisning. Mulighederne er ikke mange når midlerne ikke er store. Rådet for Socialt Udsatte har ikke ressourcer til at undervise, og Udsatterådet falder sandsynligvis (er forespurgt) udenfor målgruppen for fx Center for Frivilligt Socialt Arbejde eller lignende, og andre relevante kurser er oftest dyre.

I Faxe Kommune står Frivilligrådet dog for en række gratis kurser, pjecen for 2019 vedhæftes.  

Udover det, så har Udsatterådet fået det fremragende tilbud, at Kim Hald-Sørensen Rydahl, der er bestyrelsesmedlem af Gadens Stemmer og Næstformand for Hus Forbi, er selvstændig konsulent og til daglig er konstitueret teamleder i Faxe Sociale Udviklingscenter, gerne vil stå for et mindre workshopforløb med Udsatterådet.

Derfor gæster Kim mødet, så han kan drøfte med rådet, hvad en sådan workshop skal fokusere på.

De mere formelle rammer kan sekretæren for Udsatterådet ved behov gennemgå til decembermødet.  


Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Udsatterådet drøfter workshoppens indhold med Kim Rydahl.

Beslutning

Udsatterådet beslutter, at der i første omgang afholdes en workshop om principper for Udsatterådet med Kim Rydahl i ca. 3 timer på et særskilt møde i efteråret 2019, og ønsker at invitere sekretariatet med.


Jette Kock deltog ikke i mødet.


38. Udsatterådets regnskab og budget

Sagsfremstilling

Udsatterådets regnskab ser ud som følgende:Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt er en rest på 17.346 kr., men at sekretariatet estimerer, at resten i slutningen af året er ved ca. 10.000 kr.

Der skal dog bemærkes, at der ikke er indgået regninger fra Faxe Kommunes kantine endnu, så møderne i administrationsbygningerne fremgår ikke af regnskabet, og selvsagt afhænger det overskydende budget af, hvor mange møder der holdes, og hvilke udgifter der ellers opstår.


Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at det foreløbige regnskab tages til efterretning og prioriteringerne drøftes.

Beslutning

Budgettet er blevet drøftet. Der pointeres, at der også skal bruges penge på at afholde workshops, så det er uklart, hvor mange penge der kommer til at være i overskud.


Jette Kock deltog ikke i mødet.


39. Høring vedr. tema i værdighedspolitikken om ensomhed

Sagsfremstilling

Center for Sundhed & Pleje takker for rådenes inputs og kommentarer til det nye tema om ensomhed i værdighedspolitikken.


I vedhæftede høringsudkast er de forskellige inputs til forslag til tre overordnede målsætninger samlet.


Der er ligeledes vedhæftet værdighedspolitikken med de nuværende seks temaer, hvor ”Ensomhed” vil blive indsat som det syvende tema efter

høringsperiodens udløb. Derudover er der blevet udarbejdet tre forslag til indsatser for de 700.000 kr., som Center for Sundhed & Pleje skønner, at Faxe Kommune tildeles.


Høringsperioden for råd og nævn er den 18. september 2019. Herefter indarbejdes høringssvarerne og materialet sendes til godkendelse i Senior &Sundhedsudvalget i september og derefter i Byrådet i oktober.


Materialet er sendt til høring i Socialudvalget, Ældreråd, Handicapråd, Frivilligråd, Udsatteråd og Bruger-pårørenderåd.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at der udarbejdes et høringssvar til forslagene til indsatser mod ensomhed i forbindelse med værdighedspolitikken.

Beslutning

Udsatterådet støtter Socialudvalgets høringssvar. Udover det opfordrer Udsatterådet til, at værestederne fokuserer på aktiviteter, der inddrager de mennesker, der ikke nødvendigvis i forvejen er brugere i værestederne, men også er fleksible og opsøger borgerne i eget hjem for at forebygge ensomhed.


Jette Kock deltog ikke i mødet.


40. Opfølgning på det Sociale Frikort

Sagsfremstilling

Udsatterådet har efterlyst en status på brugen af det Sociale Frikort i Faxe Kommune.  De ansvarlige afdelinger i Faxe Kommune oplyser, at der i Faxe Kommune er blevet bevilliget seks sociale frikort - men samtidig er alle ansøgninger også blevet bevilliget.


Det vurderes, at medarbejderne har meget godt kendskab til, hvilke borgere der er i målgruppe for det sociale frikort, og hvem der kan have gavn af ordningen.

Sådan som reglerne om frikortet er, vurderes det også at det er et rimeligt antal i forhold til kommunens størrelse.


Borgeren skal opnå øget tilknytning til arbejdsmarkedet, og der skal også være en arbejdsgiver, der reelt er villig til at betale for det udførte arbejde - ellers er der ikke nogen gevinst i det for borgeren.


Centerchef Johnny Holst vil kunne uddybe og fortælle om en case til Udsatterådsmødet.


Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen om status på det Sociale Frikort tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.


Jette Kock deltog ikke i mødet.


41. Opfølgning på undersøgelse om mentorordningen

Sagsfremstilling

Med baggrund i Udsatterådets forslag til Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget om inddragelse af brugerperspektiv i evalueringen af Faxe Kommunes mentorindsats på social- og beskæftigelsesområdet, er der igangsat flere borgerinterviews om mentorstøtte. Formandskabet for Udsatterådet har medvirket til at tilpasse den spørgeguide, som bruges til alle interviews.

Interviewene afholdes som fokusgruppeinterviews, der er såkaldt semistrukturerede, dvs. at intervieweren vil stille åbne spørgsmål og uddybende spørgsmål på baggrund af spørgeguiden.

I forhold til den første planlægning, hvor der skulle udvælges i alt 6 borgere, som er i gang med et mentorforløb inden for Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og Serviceloven, er det blevet besluttet, at der skal interviewes minimum 6 tilfældigt udvalgte borgere fra hvert lovområde, idet borgerperspektivet tillægges stor vægt. Antallet af borgere, der interviewes fordobles dermed. Det tilstræbes at udvælge borgere, der henholdsvis er over og under 30 år.

Der har indtil videre været afholdt 3 fokusgruppeinterviews, og det er planlagt, at der skal afholdes endnu et.

Planlægning, indkaldelse af borgerne samt afholdelse af fokusgruppeinterviewene har vist sig at tage længere tid end først beregnet, hvorfor den afsluttende rapport, der samler op på borgerperspektivet først forventes at være færdig i oktober 2019.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen om undersøgelsen af mentorordningen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.


Jette Kock deltog ikke i mødet.


42. Fællesmøde med SSP og PSP

Sagsfremstilling

I handleplanen for Udsattepolitikken fremgår følgende punkter:


"Kriminalitet blandt unge

Færre 15-17-årige udsatte unge skal modtage en fældende strafferetlig afgørelse


I 2019 afholdes et temamøde mellem Udsatterådet og SSP om unges kriminalitet i kommunen, og hvordan man kan sikre, at færre unge modtager en fældende strafferetlig afgørelse. På mødet drøftes indsatser, som kan understøtte dette arbejde.


Hjemløshed

Færre skal være hjemløse


I 2019 afholdes et temamøde mellem Udsatterådet, SSP og PSP omkring hjemløshed i kommunen, og hvordan man kan sikre, at færre borgere i Faxe Kommune er hjemløs. På mødet drøftes indsatser, som kan understøtte dette arbejde."


Der er foreslået, at begge temadrøftelser slås sammen, da der er stor sammenfald, og både PSP og SSP har indsigt i begge problemstillinger. Derfor inviteres der til et fællesmøde mellem Udsatterådet, SSP styregruppen og PSP gruppen d. 7. november kl. 15.30-17.30, hvor indsatser til begge punkter drøftes.


Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Udsatterådet beslutter, hvad de ønsker at drøfte til fællesmødet indenfor emnerne hjemløshed og ungdomskriminalitet.

Beslutning

Udsatterådets emneforslag er:

Kriminalitet blandt unge - Alternative fællesskaber for unge og at skabe anerkendelse, fx gennem aktiviteter som en cross-bane

Hjemløshed - Boligsituationen i Faxe Kommune; er der egnede, trygge boliger?


Udsatterådet vil også gerne få inspiration på den boligsociale konference i Frøgården den 13. september 2019.


 Jette Kock deltog ikke i mødet.


43. Planlægning af Udsatterådets synlighed på Kulturnatten

Sagsfremstilling

Der skal aftales, hvem der repræsenterer Udsatterådet på Kulturnatten i Haslev den 27. september 2019.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at der aftales, hvem der deltager til Haslev Kulturnat.

Beslutning

Klaus Duelund, Claus Cubbin og Jeannie Thorving Hansen vil deltage i Kulturnatten. Sekretariatet tilbyder at printe pjecerne.


Jette Kock deltog ikke i mødet.


44. Udsatterådets pjece

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast for en pjece for Udsatterådet. Indhold og form drøftes før endelig tryk og videreformidling.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at pjecen gennemgås på mødet.

Beslutning

Udsatterådet vil bede kommunens kommunikationsafdeling om at gennemgå pjecen og at gøre sproget simplere.


Jette Kock deltog ikke i mødet.


45. Tidspunkt for næste møde

Sagsfremstilling

Formandskabet foreslår, at det møde, der var planlagt den 3. oktober, aflyses. Der er planlagt et yderligere møde den 5. december or rådet deltager i fællesmødet med SSP og PSP i starten af november.


Indstilling

Formandskabet foreslår, at mødet den 3. oktober aflyses.

Beslutning

Godkendt.


Jette Kock deltog ikke i mødet.


46. Forslag til næste møde

Sagsfremstilling

Hvis Udsatterådets medlemmer allerede nu ønsker at få drøftet særlige emner, kan de foreslås til drøftelse til næste møde.


Punktet om Aktivitetspuljer til Værestederne bedes uddybet.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at forslag til emner til næste møde drøftes.

Beslutning

Der foreslås, at der i starten af møderne skal være mulighed for at stille forståelsesspørgsmål til punkterne.


Jette Kock deltog ikke i mødet.


47. Eventuelt

Beslutning

  • Der drøftes et punkt som er blevet forelagt Udsatterådet af en borger
  • Klaus Duelund ønsker ikke længere at være næstformand, det tages op til næste møde.

Jette Kock deltog ikke i mødet.


48. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendt.


Jette Kock deltog ikke i mødet.