Udvalget til analyse for kommunal sagsbehandling - 18-08-2020

Dagsorden
Dato:
Tirsdag, 18 august, 2020 - 17:00
Hent som fil:
19. Velkomst

Sagsfremstilling

Formanden byder velkommen.


Der vil være mulighed for at følge op på drøftelserne på sidste møde og det udsendte referat.


Centerleder i center for familie, Social & Beskæftigelse, Stine Stougård Drøschler deltager med et punkt på dagsordenen. Der er forberedt en særskilt sag. Hun deltager fra klokken 17.00 til og med sit dagsordenspunkt. Der er sat maks. 45 minutter af til hendes fremlæggelse og de opfølgende spørgsmål.


Anders Guldhammer, borger i Faxe kommune er inviteret til at deltage med et punkt på dagsordenen og har forberedt en sag. Han deltager i mødet fra klokken 17.00 til og med sit dagsordenspunkt. Der er sat maks. 45 minutter af til hans fremlæggelse og de opfølgende spørgsmål.


Lovgrundlag

 Intet

Økonomi

Intet 


Sagen afgøres af

ØK

Indstilling

Formanden indstiller punktet drøftes.


20. Konkrete eksempler på ressourceforløb

Sagsfremstilling

Baggrund:


På udvalgets møde i juni måned 2020 drøftede man flere gange emnet "Ressourceforløb" og indholdet i disse.

Spørgsmålene og svarene til emnet var generelle og der opstod i udvalget et ønske om at få gennemået konkrete eksempler.


Under punktet får udvalget fremlagt konkrete, anonymiserede eksempler på gennemførte ressourceforløb i Faxe kommune. Det mere generelle indtryk gøres dermed konkret.


Stine Stougård Drøschler fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse fremlægger punktet og bidrager med de konkrete eksempler.


Facts:

Et ressourceforløb er som bekendt et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Indsatsen i et ressourceforløb skal være tværfagligt og sammenhængende og skal hjælpe borgeren på vej mod et job eller en uddannelse. Det er principielt kommunen, der træffer afgørelse om tildeling af ressourceforløb og det sker efter en indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Borgeren får i forløbet én, gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som skal hjælpe borgeren igennem ressourceforløbet. Sagsbehandleren har ansvaret for at varetage borgerens sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder.

Et ressourceforløb kan vare fra ét til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov. Det er kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam, som bl.a. behandler sager om ressourceforløb. Stine Stougård Drøschler er mødeleder i Faxe kommunes rehabiliteringsteam.


Formål:

Formålet med punktet er at sikre udvalget en øget, faglig indsigt med henblik på eventuelle, senere anbefalinger af tiltag eller ændringer.


Lovgivning

Serviceloven, og

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 19


Økonomi

Intet

Indstilling

 Formanden indstiller,

- at udvalget får en gennemgang af konkrete, anonymiserede ressourceforløb,

- at sagen herefter drøftes, og

- at der konkluderes.

21. De eksterne medlemmer tager ordet

Sagsfremstilling

Under punktet tages på ny en runde med de eksterne medlemmer af udvalget.

De eksterne medlemmer forventes at fortælle og orientere på skift om, hvad de siden sidste møde har tænkt, at der bør sættes fokus på i udvalgets drøftelser.

Rækkefølgen er således:

  1. Kaj Christensen, Ældrerådet
  2. Dennis Boye Petersen, Udsatterådet, og
  3. Claus Bo Hansen, Handicaprådet

Der kan under runden desuden stilles forslag til emner til behandling på kommende møder.


Mål:

Formålet med punktet er at sikre udvalget viden om væsentlige borgeroplevelser af kommunens sagsbehandling.


Lovgivning.

Intet


Økonomi.

Intet

Indstilling

 Formanden indstiller der finder en drøftelse sted.


22. Borgeroplæg til drøftelse af Jobcentres sagsbehandling

Sagsfremstilling

Formanden har inviteret Anders Guldhammer (borger i Faxe kommune) til at deltage i udvalgets møde med et punkt på dagsordenen.

Under punktet giver Anders Guldhammer et oplæg til drøftelse i udvalget.


Det er aftalt med Anders Guldhammer, at han sætter fokus på jobcenteret som en kommunal enhed.

Anders Guldhammer fortæller under sin fremlæggelse om


  • Hvordan han opfatter kvalitet i sagsbehandling
  • Hvordan han ser muligheder og begrænsninger i jobcentres sagsbehandling, og
  • Hvordan han mener det ideelle jobcenter bør arbejde.

Oplægget fra Anders Guldhammer gives i en form, der lægger op til en efterfølgende drøftelse og debat i udvalget.


Anders Guldhammer medbringer sine Power Point Præsentationer i print til uddeling.


Facts:

Et jobcenter ejes af kommunen hvor i det er placeret. Jobcentrets vigtigste opgave er at hjælpe ledige i job og hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere


Formål:

Formålet med punktet er, at udvalget skaffer sig yderligere, faglig viden og indsigt, så udvalget kan afklare eventuelle forbedringsmuligheder i jobcenterets sagsbehandling.


Indstilling

 Formanden indstiller

-at der gives et oplæg for udvalget

-at sagen herefter drøftes, og

-at der konkluderes


23. Viden om klagesager: Ankestatistik

Sagsfremstilling

I denne sag ser udvalget på Ankestyrelsens udsendte data for antal klager og afgørelser for året 2019 på Social- og Beskæftigelsesområdet i Faxe kommune.

På udvalgets møde i juni måned 2020 blev der efterlyst sådanne data.


Ankestyrelsen er et statsligt, uafhængigt organ under Økonomi- og Indenrigsministeriet, der fungerer som landets øverste klageinstans og praksiskoordinerende myndighed på velfærdsområdet. Styrelsen har omkring 600 ansatte, hvoraf hovedparten er jurister. 

Ankestyrelsen udsender løbende sine oversigter. De data der er i oversigten er kategoriseret i forhold til den lovgivning de kan henføres til.

Se de på sagen lagte bilag.


Bilagene:

Bemærk særligt, at Ankestyrelsens opgørelse i bilaget dækker Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget.

Nederst i et af bilagene ses hvilken lovgivning de oplyste data henvises til.


Som en supplerende uddybning har Beskæftigelsesområdet lavet en manuel gennemgang på cpr. nr. niveau af sit eget område .

I oversigtsform ser uddybningen sådan ud:


Sagsudfald

1. halvår

2. halvår

Hele år 2019

Afvist

4

4

8

Hjemvist

10

2

12

Stadfæstede

13

10

23

Ændret

3

4

7

I alt

30

20

50


Bemærk at tallene i skemae ikke er lig med Ankestyrelsens udsendte statistik, idet Ankestyrelsens statistik også indeholder områder som i Faxe kommune behandles af centeret for Sundhed og Pleje.


Kommunens Socialudvalg har drøftet ankesager og deres antal.

Følgende oversigt med kommentarer er fremlagt for Socialudvalg den 27. april 2020. 

Oversigt:

Kilde: www.ast.statistikbank.dk


Kommentarer:

Ankestyrelsen har i år 2019 afgjort i alt 187 sager fra Faxe kommune.  

Der er i 2. halvår 2019 afgjort 86 sager, hvoraf 20 sager er på Socialudvalgets ansvarsområde. Heraf er 10 sager stadfæstet, fire sager er ændret, to sager er hjemvist, og fire sager er afvist. I tre sager er der klaget for sent, og en klage er trukket af borger. Sidstnævnte sager kaldes for ”afvisning/henvisning” af Ankestyrelsen,

Omgørelsesprocenten i 2. halvår 2019 var 38 % på Socialudvalgets ansvarsområde. Det vil sige, at andelen af sager, der enten blev ændret eller hjemvist var 38 %. Omgørelsesprocenten indeholder ikke de sager der blevet afvist, da de ikke er realitetsbehandlet i Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten er ændret fra 1. halvår 2019 fra 50 % til 38 % på Socialudvalgets ansvarsområde.

For hele år 2019, er der behandlet 50 sager på Socialudvalgets ansvarsområde. Der er 46 % stadfæstede, 24 % hjemviste samt 14 % ændrede afgørelser.

Til sammenligning var omgørelsesprocenten 44 % for 1. halvår 2018 og 54 % for 2. halvår 2018. Grafen viser udviklingen i omgørelsesprocenten de seneste 3 år på Socialudvalgets ansvarsområde.


Formål:

Fagområdet oplyser, at man er meget opmærksomme på behovet for forbedringer i forhold til borgerne.

Der er derfor udarbejdet en administrativ handleplan herfor.

Handleplanen er lagt på sagen som bilag.

Formålet med punktet er at sikre udvalget indsigt i området.

De fremlagte data er et bidrag her til og er til udvalgets drøftelse.


Lovgivning

Serviceloven


Økonomi

Intet


Indstilling

  Formanden indstiller at sagen drøftes og konkluderes

24. Afslutning og næste møde

Sagsfremstilling

Under punktet evalueres dagens møde og formidlingen af mødets indhold drøftes.


Dagsordenen for næste møde drøftes ligeledes. 


Ib Østergaard Rasmussen beder om udvalgets tilkendegivelse af, om det tidligere udsendte papir "Noter fra møder mm" findes relevant og fortsat ønskes udsendt.


Indstilling

Formanden indstiller at udvalget drøfter dagens møde, herunder om der er forslag til emner til de kommende møder