Verdensmål Udvalget - 19-11-2020

Referat
Dato:
Torsdag, 19 november, 2020 - 16:00
Hent som fil:
1. Velkomst

Sagsfremstilling

Formanden byder velkommen.


I dagens møde deltager to gæster med punkter på dagsordenen:

 1. Anette Maria Syska, projektleder på Kystprojektet, deltager fra klokken 16.00
 2. Suzanne Darmer fra Permatopia, deltager fra klokken 16.45


Formanden vil under punktet orientere om et møde med to repræsentanter fra gruppen "Grøn Kirke Haslev" afholdt den 2. oktober. På mødet fortalte de to repræsentanter om, hvorledes man i kirkeverdenen og lokalt arbejder aktivt med nogle af FNs verdensmål.

Formanden vil her anbefale, at Verdensmål Udvalget dagsordensætter "Grøn Kirke Haslev" på sit møde den 10. december.


Faxe Byråd har , på foranledning af Verdensmål Udvalget , skrevet til ministeren for Klima, Energi og Forsyning med kritik af gældende regler og vilkår for opsætning af solcelleanlæg. Ministerens svar er lagt på sagen som bilag til udvalgets orientering.


Indstilling

Formanden indstiller orienteringen tages til efterretning

Beslutning

René Tuekær bød velkommen til mødet. Han bød særligt velkommen til dagens første gæst, Anette Maria Syska, der deltog fra mødets start.


René Tuekær kommenterede kort dagens møde og dagsorden.

Han fortalte herefter om sit møde med repræsentanterne fra projekt Grøn Kirke i Haslev.


Pressemeddelelser udsendes fortsat.


Ib Østergaard Rasmussen fortalte, at en tidligere gæst i udvalget, Jannik Egelund fra RUC havde kontaktet ham.

2. Perspektiv på Kystprojektet

Sagsfremstilling

Kystprojektet er et projekt støttet økonomisk af Faxe kommune og iværksat af erhvervsforeningen Business Faxe. Medlem af Verdensmål Udvalget, Gregers Münter foreslog på Verdensmål Udvalgets møde i september, at den nyansatte projektleder inviteres til at møde Verdensmål Udvalget for en dialog om projektet.

Projektleder på Kystprojektet er Anette Maria Syska.

Under punktet vil Anette Maria Syska fremlægge projektets ide og formål og lægge op til en dialog med Verdensmål Udvalget. Dette med henblik på at undersøge, om der er indsatsområder, hvor Verdensmål Udvalget og Kystprojektet kan forstørre og forstærke hinandens arbejde.

Et at sporene i Kystprojektet er at arbejde med bæredygtighed. Det sker ud fra tre parametre:

 1. De menneskelige
 2. De økonomiske, og
 3. De miljømæssige.

Den overordnende tankegang i projektet er vækst i balance. Anette Maria Syska ser det som en mulighed, at Kystprojektet kan være med til at aktivere og realisere udvalgte, konkrete indsatser, som Vedensmål Udvalget kan overveje at anbefale til Økonomiudvalget, når Verdensmål Udvalget når til anbefalingsfasen i 2021.

Kystprojektet læner sig i det hele taget ind i 2030-visonen for Faxe Kommune, og har fokus på bosætning, infrastruktur (bæredygtig transport) og i det hele taget, at gæster i området, inspireres til ferie, bosætning og bæredygtige getaways.

Der finder pt. en dialog sted om følgende, konkrete indsatsområder:

 • Transport
 • Biosfære
 • Arbejdsmarked
 • Lokale fødevarer


Vedhæftet punktet er idéoplægget til Kystprojektet.

Indstilling

Formanden indstiller

-At Verdensmål Udvalget orienteres om Kystprojektet

-At Verdensmål Udvalget drøfter projektet med projektleder Anette Maria Syska.

Beslutning

Anette Marie Syska introducerede baggrunden for Kystprojektet.

Ideer blev udvekslet. Mulighederne for et samspillet mellem Kystprojektet og Verdensmål Udvalget blev drøftet.

3. Drøftelse af verdensmål med en repræsentant fra Permatopia

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 9. september blev det aftalt, at en repræsentant fra boligprojektet Permatopia inviteres på besøg i udvalget.

Fra Permatopia deltager Suzanne Darmer, tidligere bestyrelsesformand for Permatopia og nuværende beboer i Permatopia.


Formålet med punktet er, at få en dialog med en repræsentant for Permatopia og få indsigt i deres syn på mulighederne i FNs 17 verdensmål.


Under punktet vil der være lejlighed til en dialog om, hvordan beboerne i Permatopia praktiserer bæredygtighed og ser lokale muligheder for at arbejde med nogle af verdensmålene i Faxe kommune.


Permatopias lokalisering i kommunen: Adressen for de 90 rækkehuse og gården er Permatopia 1-91, 4653 Karise


Permatopia beskriver sig selv i en vision således (klip fra www.permatopia.dk ):


Idéen bag Karise Permatopia: At skabe et selvforsynende, meningsfuldt og moderne bofællesskab, der både sikrer lave leveomkostninger og miljømæssig bæredygtighed baseret på ideen om et
permakulturelt resursekredsløb. Dette økosamfund realiseres ved at skabe et gensidigt berigende samspil mellem boliger og landbrug ved hjælp af beboerinvolvering i driften og et forsyningsanlæg baseret på vedvarende energi og resursekredsløb.

Hvad er permakultur:
Permakultur er ikke en specifik metode eller teknik, men et tankesæt. Permakultur kommer af vedvarende eller permanent og kultur
– altså et vedvarende kultursystem.

Dette er en anerkendelse af, at vi som mennesker ikke kan overleve på planeten uden et kulturlandskab eller system. Men for at vi kan blive ved med at opretholde dette system
– være bæredygtige
– må det være en forudsætning, at dette kultursystem ikke påvirker omgivelserne, således at disse ikke til stadighed kan opretholde kultursystemet.

For eksempel transporteres fødevarer i vores nuværende kultursystem over store afstande ved hjælp af fossile brændstoffer. Disse udleder CO2, som påvirker omgivelserne i form af klimaforandringer, således at omgivelserne på et tidspunkt ikke længere kan opretholde fødevareproduktionen. Derfor er landbruget og boligerne placeret sammen i Permatopia. Hele designet af forsyningssystemet, samspillet mellem bofælleskab og landbrug samt ressourcekredsløbet skal ses i dette lys.

Det er vores håb, at Karise Permatopia derfor vil danne rammen om et stærkt og meningsfuldt fælleskab, da et levende fælleskab netop kræver noget at være fælles om.


Se desuden overblikket i sagens bilag.


Indstilling

Formanden indstiller:

-at Suzanne Darmer fremlægger og beskriver Permatopia jævnfør sagsfremstillingen.

-at der finder en drøftelse sted med respræsentanten fra Permatopia.

-at det ud fra drøftelserne konkluderes, om der er eventuelle anbefalinger til fremsendelse til Økonomiudvalget i 2021.

Beslutning

Suzanne Darmer fremlagde forhistorien bag Permatopias etablering. Hun fortalte om successer og forhindringer i processen frem til i dag.

Permatopia står som et lysende eksempel på, at borgere kan skaber bæredygtighed i Faxe kommune.

Enclosures: 
4. Verdensmål fremlægges

Sagsfremstilling

På udvalgets møde i oktober blev det aftalt, at udvalgsmedlem Lotte Nygaard får et punkt på dagsordenen til dette møde. I lighed med Mads Nielsens tidligere fremlæggelse af et verdensmål har Lotte valgt et af verdensmålene, hun finder relevant at fremlægge og tale om.

Lotte har forlods oplyst, at hun vil fremlægge verdensmål nr. 3.


Verdensmål nr. 3 beskriver vigtigheden af borgernes sundhed og trivsel.


Lotte har forlods givet udtryk for, at en spændende vinkel i hendes gennemgang kunne være, at have mest fokus på den mentale sundhed.

Den mentale sundhed er et område, som hun finder oftest er et tabuiseret og i følge hende et overset emne, når det kommer til borgernes sundhed.

Lotte går således i dybden med dele af verdensmål nr. 3 og vil her også komme ind på et ASU-projekt, som hun har arbejdet med.


Efter Lottes oplæg finder der en drøftelse af det valgte verdensmål sted.


Indstilling

Formanden indstiller:

At Lotte Nygaard fremlægger verdensmål nummer 3

At udvalget herefter drøfter dette og i en dialog søger at dele verdensmålet op i relevante delmål.

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

Enclosures: 
5. Mødedatoer 2021

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 8. oktober besluttet at forlænge funktionsperioden for begge de to nedsatte §17.4. udvalg.

Begrundelsen herfor er den forsinkede opstart af udvalgene på grund af Covid-19 pandemien.

Bekymringen var, at en reduceret funktionsperiode ville komme til at påvirke de to udvalgs opgaveløsning jævnfør de vedtagne kommissorier.


Efter ønske fra udvalgenes formænd besluttede byrådet derfor at forlænge funktionsperioden frem til og med juni måned 2021.


Formanden foreslår på denne baggrund følgende mødekalender for udvalget i 2021:

27.1. 2021 klokken 16.00 (erstatter det aftalte møde den 26.1., idet byrådet denne dag holder TEMA-møde)

24.2. 2021 klokken 16.00

23.3. 2021 klokken 16.00

22.4. 2021 klokken 15.30 (bemærk mødestart !!)

20.5. 2021 klokken 16.00

23.6. 2021 klokken 16.00

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

intetIndstilling

Formanden indstiller, at forslaget til mødekalender for 2021 godkendes.


Beslutning

(Lotte Nygaard deltog ikke under punktet)


Forslaget til mødedatoer blev godkendt, dog således at den 23. juni udskiftes med den 21. juni i stedet.

6. Opfølgning på mødet med formandskaberne

Resume

Sagen er en opsamling på mødet med formandskaberne, hvor Verdensmål Udvalget sammen med formandskaberne gjorde status på arbejdet med aktiviteter rettet mod FNs verdensmål i de politiske udvalg.

Under punktet stilles der forslag til den videre proces, herunder et forslag til en ansvars- og opgavefordeling samt en tidsplan.


Sagsfremstilling

Den 6. oktober mødtes Verdensmål Udvalget med formandskaberne for kommunens politiske udvalg. Forslaget om at afvikle et sådant møde var blandt andet en erfaring gjort i Lyngby-Taarbæk kommune.


Som forberedelse til mødet havde alle de politiske udvalg gjort status på udvalgenes arbejde med aktiviteter, der kan relateres til verdensmålene. Der blev fra flere af udvalgene desuden peget på initiativer, tiltag og nye ideer til at komme videre i arbejdet med de enkelte verdensmål.


Til forberedelsen af mødet var der udarbejdet en skabelon. Skabelonen rummer udvalgenes tilbagemeldinger. Dialogen omkring de gennemførte aktiviteter var konstruktiv og grundig. Der blev fra flere mødedeltagere udtrykt et ønske om, at den del af skabelonens kolonner med plads til beskrivelser af nye ideer og aktiviteter bør være mere i fokus i Verdensmål Udvalgets videre arbejde.


En yderligere erfaring i Lyngby-Taarbæk kommune er, at det er vigtigt med inddragelse af borgere, foreninger og andre i arbejdet med verdensmålene. Dette for at kvalificere debatten og udbrede ejerskabet til verdensmålsarbejdet. Den samme anbefaling fik udvalget af en forsker fra Roskilde Universitetscenter, RUC på et tidligere møde.


Ib Østergaard Rasmussen har på denne baggrund, og for at sikre et endnu bredere ejerskab til udvalgets arbejde, udarbejdet det efterfølgende forslag til en proces.


Forslag til proces.


Kick-off: På sagen er der lagt 8 filer. Disse gennemgås på mødet af Ib Østergaard Rasmussen.

Hver fil repræsenterer 1 af de 8 verdensmål Verdensmål Udvalget tidligere har besluttet at arbejde med.

I hver fil er der

-en ganske kort beskrivelse af verdensmålet inklusiv en eventuel kommentar til verdensmålet fra Kommunernes Landsforening, KL,

-den modtagne status fra formandskaberne til netop dette verdensmål,

-en samlet beskrivelse af ideer til nye aktiviteter afleveret af formandskaberne samt de løbende anbefalinger fra møder i Verdensmål Udvalget.


Opgave- og ansvarsoverdragelse: Hvert medlem af Verdensmål Udvalget vælger 1 af de 8 filer at arbejde videre med.

Opgaven for medlemmet er herefter, at kvalitetsudvikle og tydeliggøre indholdet i filens "Kolonne D".

Det sker ved, at man tager ansvaret for at inddrage sit bagland (en forening, et parti, en skole, en NGO eller lignende) i en diskussion af bilaget og med fokus på udfyldningen af "Kolonne D". man beslutter selv hvem man vil inddrage og hvordan.

På de kommende møder i Verdensmål Udvalget meldes der tilbage på resultatet af inddragelsen. Det sker konkret ved, at hvert enkelt medlems tilbagemeldinger dagsordensættes og der konkluderes i fællesskab.


Mål: Verdensmål Udvalget forventes med denne proces, at kunne klargøre sig til at arbejde med et forslag til en egentlig "Bæredygtighedsstrategi" i foråret 2021. Ønsket om en bæredygtighedsstrategi har tidligere være italesat.


Tidsplan: På Verdensmål Udvalgets møder i januar, februar og marts måned 2021fremlægger medlemmerne af Verdensmål Udvalget på skift resultatet af den beskrevne opgave- og ansvarsoverdragelse.

Næste skridt er afviklingen af et temamøde. Verdensmål Udvalget har foreslået, at der planlægges et temamøde med byrådet.

I maj eller juni måned sigtes efter afvikling af et sådant, hvor

 • Verdensmål Udvalget rapporterer over sit arbejde,
 • Verdensmål Udvalget afleverer sine anbefalinger,
 • Verdensmål Udvalget fremlægger et forslag til en bæredygtighedsstrategi.Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Regeringens handleplan for arbejdet med FNs verdensmål

Økonomi

Intet


Indstilling

Formanden indstiller, at sagen drøftes og den skitserede proces for det videre arbejde godkendes.

Beslutning

(Lotte Nygaard deltog ikke under punktet)

Forslaget godkendt.

De enkelte medlemmer af udvalget styrer selv tidspunktet for deres tilbagemeldinger henover de tre første måneder i 2021.

Fordelingen af de 8 Verdensmål blev:

•  VM 17 Gregers

•  VM 15 Arne

•  VM 13 Michael

•  VM 12 Inger 

•  VM 11 Berit

•  VM 7  René

•  VM 4  Mads

•  VM 3  Lotte

Ib Østergaard Rasmussen gjorde opmærksom på, at udvalgets medlemmer altid er velkommen til at kontakte ham, hvis der dukker spørgsmål eller behov for print og lignende op til processen.

7. Næste møde

Sagsfremstilling


Under punktet drøfter udvalget emner og forslag til dagsordenen for de kommende møder.


Indstilling

Formanden indstiller at sagen drøftes.


Beslutning

(Lotte Nygaard deltog ikke under punktet)


Ib Østergaard Rasmussen kommenterede kort referatskrivningen fremadrettet.


Lotte Nygaards oplæg kommer på dagsordenen næste gang.