Grundlisteudvalget

Her finder du information om grundlisteudvalget.

 

Faxe Kommune har lukket for ansøgning om optagelse på Nævninge- og domsmandsgrundlisten for denne gang. Grundlisten for perioden 1.1.2024 - 31.12.2027 er udarbejdet og sendt til Østre Landsret. Alle optagne på grundlisten har fået brev i e-boks. 

Vi forventer, at det igen ultimo 2026/primo 2027 vil blive muligt at ansøge om optagelse for perioden 01.01.2028 – 31.12.2031.

Hvis du i mellemtiden ønsker at blive klogere på, hvad hvervet er for noget, hvem der kan blive udpeget og så videre, kan du se mere herom nedenfor.

 

 

 

Interesseret i at blive nævning eller domsmand ?

Ansøgningsmuligheden er nu afsluttet pr. 27. februar 2023

 

Nævninger og domsmænd kaldes under et for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det. Udgangspunktet er, at man udtages til at være lægdommer for en periode på minimum 4 år.


Nævninger og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunernes grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender dem til landsretten.
Til grundlisten skal udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning. For at blive lægdommer skal man være dansk statsborger.

Faxe Kommunes grundlisteudvalg er begyndt på at udarbejde kommunens grundliste og opfordrer personer, der er interesserede i at komme på grundlisten, til at henvende sig til grundlisteudvalget, for på denne måde at hjælpe grundlisteudvalget med at opfylde kravene om en alsidig og repræsentativ grundliste.


Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. I Faxe Kommune er der særlig behov for personer under 30 år eller personer med anden etnisk herkomst end dansk til grundlisten, hvorfor særligt disse persongrupper opfordres til at rette henvendelse til grundlisteudvalget.

Alle opfordres til at rette henvendelse, men alle interesserede kan ikke være sikre på at komme på grundlisten.

 

 

Grundlisteudvalget

Hver kommune nedsætter et grundlisteudvalg, der på baggrund af kommunens indbyggertal og sammensætning udtager et antal personer til grundlisten. Du kan som borger søge om at blive optaget på grundlisten, og dermed stå til rådighed, når der er brug for nævninge og domsmænd i retssager. I Faxe Kommune skal udpeges 124 borgere heraf skal 13 være af anden etnisk herkomst. 

Alle landets kommuner skal udarbejde en ny grundliste for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2027, som skal indsendes til landsretterne. Listen skal være udarbejdet og sendt senest 1. april 2023. Der vil snarest muligt blive lagt en ansøgningsformular ud her på siden. 

 

Grundlisteudvalgets medlemmer

Grundlisteudvalgets opgave er at vælge egnede personer som lægdommere, der kan indkaldes til diverse retssager som nævninge eller domsmænd.

Grundlisteudvalget består af følgende 5 medlemmer: 

Stefan Laursen
Annette Melgaard
Jørgen Egede Johannessen
Steen Andersen (medlem af byrådet)
Mogens Stilhoff

 

Grundlistens alderssammensætning

Grundlisten skal afspejle den aldersmæssige sammensætning i kommunen. Fordelingen på aldersgrupper vil optimalt være: 

18-19 år 7 personer (heraf 1 af anden etnisk herkomst)
20-29 år 16 personer (heraf 2 af anden etnisk herkomst)
30-39 år 19 personer (heraf 2 af anden etnisk herkomst)
40-49 år  21 personer (heraf 2 af anden etnisk herkomst)
50-59 år  25 personer (heraf 3 af anden etnisk herkomst)
60-69 år 22 personer (heraf 2 af anden etnisk herkomst)
70-75 år 14 personer (heraf 1 af anden etnisk herkomst)

 

Kan jeg blive nævning eller domsmand

Det følger af retsplejelovens §§ 68-70 hvem, der kan blive nævninge og domsmænd. Det betyder, at personer, der skal udtages på grundlisten i Faxe Kommune:

  • skal være danske statsborgere
  • skal have valgret til Folketinget
  • skal være mindst 18 år senest den 1. januar 2024, og må ikke fylde 80 år inden den 31. december 2027
  • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • skal bo i Faxe Kommune
  • skal være uberygtede
  • ikke må være ministre, ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende myndigheder
  • ikke må være ansat ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område
  • ikke må være advokater og advokatfuldmægtige
  • ikke må være præster i folkekirken eller andre trossamfund

Landsretten trækker lod

Selvom du bliver optaget på grundlisten er det ikke ensbetydende med at du så bliver domsmand. Østre Landsret udarbejder nævninge- og domsmandslister på baggrund af kommunernes grundlister. Dette sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne.

Bliver du godkendt af Østre Landsret, vil du få direkte besked fra retten.

Faxe Kommune får ikke at vide, hvilke personer, der kommer i betragtning.

Information fra domstolene til dig der ønsker at blive lægdommer

Her finder du information fra domstolene om det at være og blive lægdommer: 

 

 https://www.domstol.dk/til-dig-der-er/laegdommer/

Du kan også prøve domsmandsspillet: 

https://www.domstol.dk/om-os/spil/domsmandsspillet/

 

Behandling af dine personoplysninger ved ansøgning om optagelse på grundlisten

I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det .

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens forpligtelse til at sammensætte en grundliste over nævninge og domsmænd.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra g samt Retsplejeloven med tilhørende bekendtgørelser.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger jf. artikel 6, oplysninger om politisk tilhørsforhold og i visse tilfælde helbredsmæssige forhold jf. artikel 9.

Hvis du bliver optaget på grundlisten videregiver vi dine personoplysninger til Østre Landsret.

Vi bevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for arbejdet med at sammensætte grundlisten, hvilket som udgangspunkt vil være i højst fem år efter, at grundlisten er oversendt til Østre Landsret.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkomne til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På telefon: 29 26 11 26

Skriv sikkert digitalt via Digital Post til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO)”

Ved brev: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, att: Databeskyttelsesrådgiver (”DPO”) Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Faxe Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger

Opdateringsdato: 03.04.2023 - 14:36