Byrådets spørgetid

Faxe Byråd holder hver måned byrådsmøde, og du har som borger i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Spørgetiden ligger i starten af byrådsmødet og bortfalder, hvis der ikke er spørgsmål, når mødet går i gang.

Forretningsorden for spørgetid:

 • Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt i Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på 1/2 time.
 • Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt således, at spørgsmålet oplæses af borgmesteren og derefter besvares.
 • Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner - heller ikke om personen selv.
 • Spørgsmål rettes til borgmesteren, der herefter træffer afgørelse om, hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelsen gives af forvaltningen.
 • Spørgsmål skal være korte, være afgivet indenfor 2 minutter og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 • Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsorden, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af det pågældende punkt på dagsorden.
 • Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen, afvises.
 • Det tilkommer borgmesteren at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 • Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 • Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Husk at du kan se og gense byrådsmøder, hvor du også kan høre spørgsmål og svar fra spørgetiden.

Borgernes spørgsmål og administrationens eventuelle svar fremgå herunder (gældende for byrådsmøder fra 1. januar 2018).

Byrådsmøde 12. september 2019

Christine Strøm, næstformand i Dagplejens Bestyrelse
Stillede spørgsmål til gennemsigtigheden i den demokratiske procesm, herunder høringsprocessen i forbindelse med en lukket legestue i foråret og i forbindelse med budget 2020-2023. Samt manglende orientering om den udskudte budgetproces.

Borgmester Ole Vive (V) gav et mundtligt svar på mødet.

Svend Aage Hansen
Stillede spørgsmål om byrådet eller de enkelte byrådsgrupper vil gå med om at fremme et projekt om en vejforbindelse fra Faxe Allé til Ulsevej samt ramper ved motorvejen.

Borgmester Ole Vive (V) opfordrede byrådsmedlemmerne til at svare borgeren direkte.

Byrådsmøde 22. august 2019

Kaj Christensen, formand for Ældrerådet
Spørgsmål til Faxe Ældreråds lovpligt som høringsberettiget i forhold om ældres vilkår, og med en samtidig invitation til et møde mellem Ældrerådet og relevante udvalg, som Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

Borgmester Ole Vive opfordrede relevante udvalg til at tage imod invitationen om møde.

Tim Buhr Larsen
Spørgsmål om kommunen har notatpligt ved samtaler med kommunen – både telefoniske og ved møder.
Spørgsmål til overgangen fra barn til voksen. Er det lovligt når voksenteamet tager over fra børneteamet og sletter alle oplysninger.

Borgmester Ole Vive bekræftede at kommunen har notatpligt. og lovede at administrationen følger op på de helt konkrete spørgsmål med et skriftligt svar.

Læs administrationens skriftlige svar til Tim Buhr Larsen under bilag.

Tanja Hestkjær Kristensen, repræsenterer gruppen verden set fra os med psykisk sårbarhed og handicap
Spørgsmål til omgjorte sager i Ankestyrelsen, herunder sagsbehandlernes sagsniveau og sagsbehandlingen på børn og ungeområdet.

Borgmester Ole Vive lovede at administrationen følger op på spørgsmål med et skriftligt svar.

Læs administrationens skriftlige svar til Tanja Hestkjær Kristensen under bilag.

Kjeld Nielsen
Spørgsmål til området ved stationen i Haslev og drøftelser om nedrivning af posthuset, planer om en busterminal, og ønsker til toiletforhold og overdækning til de ventende.

Borgmester Ole Vive orienterede om, at der ikke er truffet beslutning om nedrivning af posthuset og at de nævnte ønsker for området er bemærket.

Mette Petersen
Spørgsmål til sagsbehandlingen på børn og ungeområdet, hvor der blandt andet opleves stave-, og formuleringsfejl i korrespondance.

Borgmester Ole Vive orienterede om at der er igangsat målrettede kurser på det relevante område.

Læs administrationens skriftlige svar til Mette Petersen under bilag.

Torunn Laksafoss
Dialog, læringsstrategi og SKAL-paragraffer foreslås indarbejdet i forslaget om strategi til Fælles om forebyggelse.

Borgmester Ole Vive gav et mundtligt svar på mødet.

Læs administrationens skriftlige svar til Torunn Laksafoss under bilag.

Byrådsmøde 20. juni 2019

Jesper Markmann Reitz
Mangel på ledige parcelhusgrunde i Faxe By.

Borgmester Ole Vive gav et mundtligt svar på mødet.

Michael Kranker
Pkt. 115 på byrådets dagsorden om Facilitetsprojekt.

Borgmester Ole Vive svarede, at spørgsmålet behandles sammen med punktet på dagsordenen.

Tanja Hestkjær Kristensen
Børn & ungeområdet i Faxe Kommune og læren i forhold til omgåelse af Ankestyrelsens afgørelser.

Borgmester Ole Vive lovede at administrationen følger op på spørgsmålet med et skriftligt svar.

Læs svaret til Tanja Hestkjær Kristensen i bilag.

Lene Maarth
Pkt. 116 på byrådets dagsorden om Status på spildevand i det åbne land og sporstofundersøgelser.

Borgmester Ole Vive svarede, at spørgsmålet behandles sammen med punktet på dagsordenen.

Torunn Laksafoss
Byrådets holdning til sagsbehandlingen omkring socialpædagogisk støtte.

Borgmester Ole Vive lovede at administrationen følger op på spørgsmålet med et skriftligt svar.

Læs svaret til Torun Laksafoss i bilag.

Byrådsmøde 23. maj 2019

Henrik Pommergaard
Punkt 92 på dagsordenen - Mulig jordforureningssag.

Borgmester Ole Vive svarede, at spørgsmålet indgår i den senere behandling af punktet.

Pia Paaske, sektorformand i FOA Sydsjælland
Rehabiliteringens udekørende gruppe og omlægning af rehabiliteringstid.

Borgmester Ole Vive lovede et skriftligt svar fra administrationen.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift til Pia Paaske i bilag.

BilagStørrelse
svar_til_pia_paaske.pdf45 KB

Byrådsmøde 11. april 2019

Flemming Olsen
Lagerbygning som bruges til beboelse.

Borgmester Ole Vive (V) gav et mundligt svar på mødet.

Svend Aage Hansen
Punkt 73 på dagsordenen - Stitunnel i Karise - ændrede økonomioverslag.

Borgmester Ole Vive (V) svarede at spørgsmålet behandles sammen med punktet på mødet.

Byrådsmøde 14. marts 2019

Svend Aage Hansen
Punkt 27 på dagsordenen - Garantistillelse Faxe Affald A/S.

Borgmester Ole Vive (V) svarede at spørgsmålet behandles sammen med punktet på mødet.

Morten Rasmussen, Teestrup
Punkt 28 på dagsordenen - kollektiv trafik og bevarelse af lokale busruter.

Borgmester Ole Vive (V) svarede at spørgsmålet behandles sammen med punktet på mødet.

Byrådsmøde 7. februar 2019

Svend Aage Hansen

Spørgsmål til Faxe Forsyning.

Borgmester Ole Vive henviste spørger til at rette henvendelse til virksomheden.

Morten Egelund Rasmussen

Refererede til Teknik & Miljøudvalgets møde 23/1 vedr. punkt om kollektiv trafik og bevarelse af busrute 266.

Spørger afleverede samtidig et åbent brev til Teknik & Miljøudvalget, som du finder herunder. Brevet er videregivet til Teknik & Miljøudvalgets orientering.

Henning Palm

Spørgsmål til busrute 266.

Borgmester Ole Vive bemærkede at spørgsmålene vedr. busrute 266 videregives til Teknik & Miljøudvalget.

Byrådsmøde 13. december 2018

Peter Christensen

Spørgsmål til sag 201 på dagsordenen "Bevilling fra puljen ”Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens". Hvordan vil kommunen finde frem til berørte borgere, hvis de ikke har kontakt med kommunen.

Spørgsmålet blev behandlet sammen med sagens behandling.

Svend Aage Hansen

Adgangsvejene til og fra Permatopia.

Østskolen, afdeling Karise – om borgerne i Permatopia har førsteret til opskrivning i 0. klasser?

Borgmester Ole Vive lovede at administrationen følger op på spørgsmålet med et skriftligt svar.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Spørgsmål til sag 211 – Garantistillelse Faxe Forsyning - med opfordring til at byrådet får undersøgt de samlede garantistillelser til Faxe Forsyning.

Spørgsmålet blev behandlet sammen med sagens behandling.

Susanne Henriksen

Parkering på cykelstierne og politiets manglende bødeudskrivning.

Borgmesteren svarede at politiet er opfordret til at udskrive parkeringsbøder.

Er der planer i Faxe Kommune om at bygge særligt indrettede boliger til astma- og allergiramte.

Borgmester Ole Vive lovede at administrationen følger op på spørgsmålet med et skriftligt svar.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift om særligt indrettede boliger herunder.

 

BilagStørrelse
Svar til Svend Aage Hansen473.15 KB
Svar til Susanne Henriksen92.3 KB

Byrådsmøde 15. november 2018

Susanne Henriksen

Hvilke trafikanter der ønskes i byerne - og henviser til nyasfalterede veje i kommunen, hvor vejenes hvide striber er kommet tættere på cykelstier og rabatter.

Lastvognsparkering på den gamle Grøndalsgrund i Haslev.

Eli Jacobi Nielsen (O), formand for Teknik & Miljøudvalget, svarede på mødet.

Sven Christiansen

Parkeringsinddragelse på Søndergade og Troelstrupvej pga. etablering af cykelsti, og indgav samtidig en klage over, at kommunen har sendt brev herom med et meget kort varsel. Spørgsmålet relaterer sig til pkt. 173 på dagsordenen.

Borgmester Ole Vive svarede, at spørgsmålet behandles med punkt 173 på byrådets møde.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift til Sven Christiansen i bilag.

Flemming Olsen

Dagsordenens pkt. 194 om akutpladser på Lindevejscenteret og sundhedsfagligt personale.

Der blev givet svar, at spørgsmålet behandles med punkt 194 på byrådets møde.

Erling Hugger

Hvilken dato byrådet har besluttet, at der skal være cykelsti på Søndergade og Troelstrupvej. Spørgsmålet relaterer sig til pkt. 173 på dagsordenen.

Eli Jacobi Nielsen, formand for Teknik & Miljøudvalget, svarede under punkt 173, at sagen er behandlet i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018, i Økonomiudvalget den 6. marts 2018 og endeligt godkendt i Byrådet den 15. marts 2018.

Svend Aage Hansen

Hvornår det kan forventes at der laves gode adgangsveje til Permatopia, og med en samtidig opfordring til at inddrage lokalbefolkningen i Karise. Spørgsmålet relaterer sig til pkt. 175 på dagsordenen.

Der blev givet svar, at spørgsmålet behandles med punkt 175 på byrådets møde.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift til Svend Aage Hansen i bilag.

BilagStørrelse
Svar til Sven Christiansen203.86 KB
Svar til Svend Aage Hansen91.18 KB

Byrådsmøde 11. oktober 2018

Der var ingen spørgsmål i spørgetiden på dagens byrådsmøde.

Byrådsmøde 13. september 2018

Anders Guldhammer

Spørgsmål til byrådets overvejelser og holdning til at modregne i anbragte børns lønindtægt.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Borgmester Ole Vive (V) udtrykte sin forventning til, at Socialudvalget vil drøfte forholdet i den kommende tid.

Spørgsmål til de politiske partiers holdning til kommunens image i forhold til en politikers udtalelser i medierne.

Borgmester Ole Vive (V) opfordrede spørger til at stille spørgsmålet som et læserbrev i medierne, og her kan politikerne vælge at give tilkendegive deres holdning.

Svend Aage Hansen

Spørgsmål til tre sager på dagsordenen med vandområde-projekter (sagerne 132, 133, 134) der ønskes oplyst hvad omkostninger til arbejdstimer og anden administration ifm. projekternes forberedelse udgør.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Byrådsmøde 23. august 2018

Torunn Laksafoss

Efterspurgte møde med kommunens topniveau omkring personsag.

Der er aftalt møde mellem direktør og centerchef fra relevant fagområde og borgere.

Tim Buhr Larsen

Spørgsmål omkring personsag og overgange fra børn til voksen.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Byrådsmøde 13. juni 2018

Finn Hansen

Grusgrav i Bjerrede og tilkørsels-/adgangsvej til Bjerredevej.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Byrådsmøde 15. maj 2018

Helle Olsen

Spørgsmål til uoverensstemmelse mellem Vejdirektoratets og Faxe Kommunes oplysninger om veje og stier i kommunen.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Eli Jacobi Nielsen (O), Formand for Teknik & Miljøudvalget, gav et mundtligt svar på mødet.

Erling Hugger Jacobsen

Lokalplan for området ved Håndværkerhøjskolen i Haslev.

René Tuekær (L), Formand for Plan & Kulturudvalget, gav et mundtligt svar på mødet.

Byrådsmøde 11. april 2018

Jørgen Eberhardt

Eventuelle sparede midler ved en evt. konflikt.

Der blev givet mundtligt svar på mødet.

Majbritt Egelund Rasmussen, Formand Radikale Venstre

Normeringer på daginstitutionsområdet.

Der blev givet mundtligt svar på mødet.

Byrådsmøde 15. marts 2018

Ole Rahbek, Poppelvej
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 500-84 for boliger ved Nordskovvej.

Der blev givet svar på mødet, at spørgsmålene behandles sammen med punkt 30 og 31 på byrådets møde.

Mona Thomsen, på vegne af ansatte på Grøndalcenteret Rehabilitering i Haslev

Spørgsmål til driftsreduktion i budgettet 2018 på Grøndalcenteret Rehabilitering.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Der blev givet mundtligt svar på mødet.

Der blev senere givet skriftlig svar, som findes herunder:

Byrådsmøde 8. februar 2018

Pia Paaske, sektorformand i FOA Sydsjælland:
Kørselsbehov i kommunale biler kontra lavt kørselsgodtgørelse

Borgmester Ole Vive (V) svarede på mødet, at Økonomiudvalget på deres møde den 30. januar 2018 har anmodet administrationen om en sag til politisk behandling omhandlende økonomiske beregninger om kommunale biler kontra kørselsgodtgørelse samt en opgørelse over de faktisk afholdte udgifter til kørselsgodtgørelse.

Jette Elbrønd, Nymarksvej
Dobbeltsidig parkering forbudt zone på Nymarksvej i Rønnede.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Eli Jacobi Nielsen (O), formand for Teknik & Miljøudvalget, svarede på mødet.

Niels Peter Mogensen
Kantforstærkning og huller i vejen, specielt Dalby i Haslev, og elevantallet i Ungdomsskolen.

Der blev givet et mundtlig svar på mødet.

I skoleåret 2016-2017 var der 1.058 elever i fritidsundervisningen. Herudover var der ca. 250 tilmeldte unge i klubberne.

Nikolaj Lund Jensen, Radikale Venstre:
Udviklingspuljen og brugen heraf.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Borgmester Ole Vive (V) gav et mundtlig svar på mødet. Der er ligeledes sendt en skriftligt svar.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Jimmi Andreasen, næstformand Radikale Venstre Faxe:
Økonomiudvalgets beslutning om behovsanalyse vedr. Lejerbos forslag om opførelse af almene boliger på Jens Chr. Skous Vej.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Der blev givet svar på mødet, at spørgsmålene behandles sammen med punkt 17 på byrådets møde.

Byrådsmøde 18. januar 2018

Pia Paaske, sektorformand i FOA Sydsjælland:

Kommunebiler til dækning af kørselsbehov samt kørselsgodtgørelse til kommunens medarbejdere.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Jimmi Andreasen, næstformand Radikale Venstre Faxe:

Statens udflytning af statslige arbejdspladser – hvad har Faxe Kommune gjort for påvirkning.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Borgmester Ole Vive (V) redegjorde på mødet for Faxe Kommunes indsatser for tiltrækning af statslige arbejdspladser.

Lis Pedersen, Kulturforeningen UpArt:

Tilskud til Musik- og Kulturfestival 2018 i Faxe Ladeplads.

René Tuekær (L), formand for Plan & Kulturudvalget, svarede på mødet.

Mogens Hallenberg, Frederiksmindevej og
Lis Pedersen, Frederiksmindevej:

Lokalplanen til Royal Unibrew.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Der blev givet et mundtligt svar til borgerne på mødet. Svaret er ligeledes fremsendt skriftligt.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Jens Dandanell, Gisselfeldvej:
Etablering af Baltic Pipe

Eli Jacobi Nielsen (O), formand for Teknik & Miljøudvalget, svarede på mødet, at spørgsmålene behandles sammen med punkt 6 på byrådets møde.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 13.09.2019 - 13:41