Byrådets spørgetid

Faxe Byråd holder hver måned byrådsmøde, og du har som borger i kommunen mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

Spørgetiden ligger i starten af byrådsmødet og bortfalder, hvis der ikke er spørgsmål, når mødet går i gang.

Forretningsorden for spørgetid:

 • Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt i Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på 1/2 time.
 • Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt således, at spørgsmålet oplæses af borgmesteren og derefter besvares.
 • Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner - heller ikke om personen selv.
 • Spørgsmål rettes til borgmesteren, der herefter træffer afgørelse om, hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelsen gives af forvaltningen.
 • Spørgsmål skal være korte, være afgivet indenfor 2 minutter og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 • Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsorden, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af det pågældende punkt på dagsorden.
 • Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen, afvises.
 • Det tilkommer borgmesteren at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 • Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 • Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Husk at du kan se og gense byrådsmøder, hvor du også kan høre spørgsmål og svar fra spørgetiden.

Borgernes spørgsmål og administrationens eventuelle svar fremgå herunder (gældende for byrådsmøder fra 1. januar 2018).

Byrådsmøde 18. januar 2018

Pia Paaske, sektorformand i FOA Sydsjælland:

Kommunebiler til dækning af kørselsbehov samt kørselsgodtgørelse til kommunens medarbejdere.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Jimmi Andreasen, næstformand Radikale Venstre Faxe:

Statens udflytning af statslige arbejdspladser – hvad har Faxe Kommune gjort for påvirkning.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Borgmester Ole Vive (V) redegjorde på mødet for Faxe Kommunes indsatser for tiltrækning af statslige arbejdspladser.

Lis Pedersen, Kulturforeningen UpArt:

Tilskud til Musik- og Kulturfestival 2018 i Faxe Ladeplads.

René Tuekær (L), formand for Plan & Kulturudvalget, svarede på mødet.

Mogens Hallenberg, Frederiksmindevej og
Lis Pedersen, Frederiksmindevej:

Lokalplanen til Royal Unibrew.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Der blev givet et mundtligt svar til borgerne på mødet. Svaret er ligeledes fremsendt skriftligt.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Jens Dandanell, Gisselfeldvej:
Etablering af Baltic Pipe

Eli Jacobi Nielsen (O), formand for Teknik & Miljøudvalget, svarede på mødet, at spørgsmålene behandles sammen med punkt 6 på byrådets møde.

Byrådsmøde 8. februar 2018

Pia Paaske, sektorformand i FOA Sydsjælland:
Kørselsbehov i kommunale biler kontra lavt kørselsgodtgørelse

Borgmester Ole Vive (V) svarede på mødet, at Økonomiudvalget på deres møde den 30. januar 2018 har anmodet administrationen om en sag til politisk behandling omhandlende økonomiske beregninger om kommunale biler kontra kørselsgodtgørelse samt en opgørelse over de faktisk afholdte udgifter til kørselsgodtgørelse.

Jette Elbrønd, Nymarksvej
Dobbeltsidig parkering forbudt zone på Nymarksvej i Rønnede.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Eli Jacobi Nielsen (O), formand for Teknik & Miljøudvalget, svarede på mødet.

Niels Peter Mogensen
Kantforstærkning og huller i vejen, specielt Dalby i Haslev, og elevantallet i Ungdomsskolen.

Der blev givet et mundtlig svar på mødet.

I skoleåret 2016-2017 var der 1.058 elever i fritidsundervisningen. Herudover var der ca. 250 tilmeldte unge i klubberne.

Nikolaj Lund Jensen, Radikale Venstre:
Udviklingspuljen og brugen heraf.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Borgmester Ole Vive (V) gav et mundtlig svar på mødet. Der er ligeledes sendt en skriftligt svar.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Jimmi Andreasen, næstformand Radikale Venstre Faxe:
Økonomiudvalgets beslutning om behovsanalyse vedr. Lejerbos forslag om opførelse af almene boliger på Jens Chr. Skous Vej.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Der blev givet svar på mødet, at spørgsmålene behandles sammen med punkt 17 på byrådets møde.

Byrådsmøde 15. marts 2018

Ole Rahbek, Poppelvej
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 500-84 for boliger ved Nordskovvej.

Der blev givet svar på mødet, at spørgsmålene behandles sammen med punkt 30 og 31 på byrådets møde.

Mona Thomsen, på vegne af ansatte på Grøndalcenteret Rehabilitering i Haslev

Spørgsmål til driftsreduktion i budgettet 2018 på Grøndalcenteret Rehabilitering.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Der blev givet mundtligt svar på mødet.

Der blev senere givet skriftlig svar, som findes herunder:

Byrådsmøde 11. april 2018

Jørgen Eberhardt

Eventuelle sparede midler ved en evt. konflikt.

Der blev givet mundtligt svar på mødet.

Majbritt Egelund Rasmussen, Formand Radikale Venstre

Normeringer på daginstitutionsområdet.

Der blev givet mundtligt svar på mødet.

Byrådsmøde 15. maj 2018

Helle Olsen

Spørgsmål til uoverensstemmelse mellem Vejdirektoratets og Faxe Kommunes oplysninger om veje og stier i kommunen.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Eli Jacobi Nielsen (O), Formand for Teknik & Miljøudvalget, gav et mundtligt svar på mødet.

Erling Hugger Jacobsen

Lokalplan for området ved Håndværkerhøjskolen i Haslev.

René Tuekær (L), Formand for Plan & Kulturudvalget, gav et mundtligt svar på mødet.

Byrådsmøde 13. juni 2018

Finn Hansen

Grusgrav i Bjerrede og tilkørsels-/adgangsvej til Bjerredevej.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Byrådsmøde 23. august 2018

Torunn Laksafoss

Efterspurgte møde med kommunens topniveau omkring personsag.

Der er aftalt møde mellem direktør og centerchef fra relevant fagområde og borgere.

Tim Buhr Larsen

Spørgsmål omkring personsag og overgange fra børn til voksen.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Byrådsmøde 13. september 2018

Anders Guldhammer

Spørgsmål til byrådets overvejelser og holdning til at modregne i anbragte børns lønindtægt.

Du finder spørgers skriftlige spørgsmål herunder:

Borgmester Ole Vive (V) udtrykte sin forventning til, at Socialudvalget vil drøfte forholdet i den kommende tid.

Spørgsmål til de politiske partiers holdning til kommunens image i forhold til en politikers udtalelser i medierne.

Borgmester Ole Vive (V) opfordrede spørger til at stille spørgsmålet som et læserbrev i medierne, og her kan politikerne vælge at give tilkendegive deres holdning.

Svend Aage Hansen

Spørgsmål til tre sager på dagsordenen med vandområde-projekter (sagerne 132, 133, 134) der ønskes oplyst hvad omkostninger til arbejdstimer og anden administration ifm. projekternes forberedelse udgør.

Du finder Faxe Kommunes svarskrift herunder:

Byrådsmøde 11. oktober 2018

Der var ingen spørgsmål i spørgetiden på dagens byrådsmøde.

Byrådsmøde 15. november 2018

Susanne Henriksen

Hvilke trafikanter der ønskes i byerne - og henviser til nyasfalterede veje i kommunen, hvor vejenes hvide striber er kommet tættere på cykelstier og rabatter.

Lastvognsparkering på den gamle Grøndalsgrund i Haslev.

Eli Jacobi Nielsen (O), formand for Teknik & Miljøudvalget, svarede på mødet.

Svend Christiansen

Parkeringsinddragelse på Søndergade og Troelstrupvej pga. etablering af cykelsti, og indgav samtidig en klage over, at kommunen har sendt brev herom med et meget kort varsel. Spørgsmålet relaterer sig til pkt. 173 på dagsordenen.

Borgmester Ole Vive svarede, at spørgsmålet behandles med punkt 173 på byrådets møde.

Flemming Olsen

Dagsordenens pkt. 194 om akutpladser på Lindevejscenteret og sundhedsfagligt personale.

Der blev givet svar, at spørgsmålet behandles med punkt 194 på byrådets møde.

Erling Hugger

Hvilken dato byrådet har besluttet, at der skal være cykelsti på Søndergade og Troelstrupvej. Spørgsmålet relaterer sig til pkt. 173 på dagsordenen.

Eli Jacobi Nielsen, formand for Teknik & Miljøudvalget, svarede under punkt 173, at sagen er behandlet i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018, i Økonomiudvalget den 6. marts 2018 og endeligt godkendt i Byrådet den 15. marts 2018.

Svend Aage Hansen

Hvornår det kan forventes at der laves gode adgangsveje til Permatopia, og med en samtidig opfordring til at inddrage lokalbefolkningen i Karise. Spørgsmålet relaterer sig til pkt. 175 på dagsordenen.

Der blev givet svar, at spørgsmålet behandles med punkt 175 på byrådets møde.

Byrådsmøde 13. december 2018

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 16.11.2018 - 12:19