Grundlisteudvalg

Grundlisteudvalget udpeger personer til grundlister. Nævninge udtages fra disse grundlister og det sker ved lodtrækning

For hver nævningekreds vælges et antal personer for en periode på 4 år, der anses for egnede til at virke som nævninge eller domsmænd.

Listen over disse personer hedder grundlisten. Der skal udarbejdes en ny grundliste til Østre Landsret i foråret 2019, som dækker perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

 

Grundlisteudvalgets medlemmer

Grundlisteudvalgets medlemmer kan være medlem af byrådet, men behøver ikke at være det.

Grundlisteudvalget består af følgende medlemmer:

Peter Kiær (udpeget af byrådet)

René Tuekær (byrådsmedlem)

Jørgen Egede Johannessen (udpeget af byrådet)

Steen Andersen (byrådsmedlem)

Lars Christensen (udpeget af byrådet)

Grundlisteudvalget skal sikre, at de personer, der udpeges til grundlisten udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af befolkningen i Faxe Kommune for så vidt angår alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og erhvervsmæssig status

Krav til optagelse på grundlisten

For at blive optaget på grundlisten skal du:

  • Have valgret til Folketinget, altså være fyldt 18 år og være dansk statsborger
  • Ikke være fyldt 75 år den 31. december 2023
  • Have en ren straffeattest (Landsretten indhenter straffeattest)
  • Ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog.
  • Ikke høre til følgende persongrupper: ministre, advokater, advokatfuldmægtige eller ansattte ved centraladministrationen, domstolene, anklagemyndigheden, overøvrigheden, politiet og fængselsvæsenet, eller gejstlige ved Folkekirken eller andet anerkendt trossamfund.

For at blive optaget på grundlisten i Faxe Kommune, skal du desuden bo i Faxe Kommune.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud - det betyder at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det, og du opfylder ovenstående betingelser.

Læs mere om det at være lægdommer/nævning

Hvad er der særligt brug for ?

Faxe Kommune har især brug for unge i alderen 18-30 år og personer med anden etnisk baggrund end dansk.

Frist for tilmelding

Fristen for tilmelding vil blive specificeret her på siden, når der åbnes op for tilmelding. Alle interesserede kan rette henvendelse til Direktionssekretariatet på kommunen@faxekommune.dk, hvis der er spørgsmål. Du skal være opmærksom på, at ikke alle interesserede kan være sikre på at blive udtaget til grundlisten. Ikke alle på den udarbejdede grundliste vil blive udtaget som lægdommere af Østre Landsret, idet der trækkes lod blandt personerne på grundlisten. De personer, der bliver udtrukket til at være lægdommere, får direkte besked af Østre Landsret. Hvis du optages på grundlisten, vil oplysninger om navn, personnummer, adresse og stilling blive videregivet til præsidenten for Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret vil herefter indhente en udtalelse i Kriminialregisteret og vurdere, hvilke straffe der medfører, at en person ikke kan siges at være uberygtet.

Opdateringsdato: 06.11.2018 - 14:31