Høring, borgermøde og klage

Høring, borgermøde og klage

Info om høring, borgermøde og klagevejledning.

Høring

Den 29. april har byrådet godkendt forslag til kommuneplan 2021-2033 med tilhørende miljøvurdering. Planen er i høring frem til 1. august 2021. Du har i denne periode mulighed for at indkomme med bemærkninger og forslag. Det kan for eksempel være forslag til områder til ny byudvikling eller lignende.

Bemærkninger og kommentarer må sendes til kommuneplan@faxekommune.dk senest den 1. august ved dagens afslutning.

Borgermøder

Der er afholdt to borgermøder - ét fysisk og et digitalt.

Præsentationen fra borgermøderne kan hentes her (PDF).

 

Klagevejledning

Klage

Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Der er sideløbende med nærværende kommuneplanplanproces udarbejdet miljøscreening jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), hvorefter Faxe Kommune har vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

I forlængelse af ovenstående, kan der ikke klages over miljøvurderingen, mens planforslaget er i offentlig høring. Først ved den endelige vedtagelse af kommuneplanen kan miljøvurderingen påklages til Planklagenævnet.

Klagevejledning

Efter Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplanen, kan enhver med retlig interesse i afgørelsen klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

På samme måde, kan der klages over den endelige afgørelse om miljøvurdering til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen ( retlige spørgsmål).

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på https://kpo.naevneneshus.dk

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 16.06.2021 - 14:56