Referat
til
mødet i Beskæftigelses & Integrationsudvalget
den 10. maj 2021 kl. 16:00
i Byrådssalen, Søndergade 12, 4690 Haslev

 


Pkt. Tekst
54 Godkendelse af dagsorden
55 Orientering om ankestatistik for år 2020
56 Beslutning om de politiske pejlemærker for beskæftigelsesområdet i 2021
57 Drøftelse af budget 2022-2025
58 Beslutning om investeringsforslag på fleksjobområdet
59 Beslutning om investeringsforslag om etablering af ergoterapeutisk indsats
60 Beslutning om investeringsforslag - forebyggende indsats efter Lov om social service kapitel 15 a
61 Beslutning om Årsrapport 2020 for boligsocialt projekt i Frøgården
62 Status på mål i Beskæftigelsesplan 2020-2021
63 Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021
64 Orientering om udvikling i udvalgte nøgletal på beskæftigelsesområdet
65 Orientering om status og økonomi for FGU
66 Orientering om SIRI tilbagemelding vedr. tilsyn med danskuddannelse
67 Orientering om beskæftigelsesindsatsen under COVID-19 – maj 2021
68 Meddelelser
69 Meddelelser - Lukket punkt
70 Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat d. 10. maj 2021

54. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.00.00-A00-36-20 Sagsansvarlig: Camilla Gotthardt Jensen

Økonomi


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I)

Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.
55. Orientering om ankestatistik for år 2020

Sagsnr: 00.01.10-K03-1-20 Sagsansvarlig: Vibeke Peulicke Sørensen

Sagsresume

Med sagen orienteres udvalget om Ankestyrelsens afgørelser for år 2020 vedrørende Faxe Kommunes afgørelser på beskæftigelses og integrationsområdet.


Center for Familie, Social & Beskæftigelses fagjurist deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges Ankestyrelsens afgørelser for år 2020 vedrørende Faxe Kommunes afgørelser på beskæftigelses og integrationsområdet. De omgjorte afgørelser gennemgås mundtligt. Heri er indeholdt en beskrivelse af juristens arbejdsfunktioner, som danner grundlag for en dialog med udvalget

Ankestyrelsen har fremsendt en statistik for år 2020. Denne fremgår af bilag I.

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområde

Ankestyrelsens afgørelser på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område


Sagsudfald

Beskæftigelses- og Integrationsloven

Aktivloven

Pensions loven

Sygedagpenge loven

I alt

Afvist

2

4

1

3

10

Hjemvisning

0

4

1

1

6

Stadfæstelse

21

22

8

18

69

Ændring

1

8*

3*

4

16

I alt

24

38*

13*

26

101


Der er behandlet 101 sager i hele året, heraf 45 i andet halvår 2020. 69 sager er stadfæstet, 16 sager er ændret, 6 sager er hjemvist og 10 sager er afvist fordi borger har klaget for sent.
6 af de angivne sager er behandlet i Borgerservice, hvoraf de 5 sager er stadfæstede og 1 sag er hjemvist.

*Ud af de 8 ændrede sager under Aktivloven, er 2 af afgørelserne senere ophævet af Ankestyrelsen, begrundet i fejl i ankestyrelsens første afgørelse. Der er derfor alene tale om 6 ændrede afgørelser på området. Ligeledes er en af de 3 ændrede afgørelser under pensionsloven også senere blevet ændret, til en stadfæstelse af kommunens afgørelse. Det fremgår ikke af tabellen, idet stadfæstelserne er sket i år 2021.

Omgørelsesprocenten for hele år 2020 var 23%. Det vil sige, at andelen af sager der enten blev ændret eller hjemvist var 23%.
Nedenstående graf viser udviklingen i andelen af henholdsvis stadfæstelser, ændringer, hjemvisninger og afvisninger.
Der gives en overordnet redegørelse vedrørende sagerne på udvalgsmødet.


Faxe Kommune sammenlignet med hele landet

For at sammenligne niveauet for omgørelsesprocenten i Faxe Kommune med landsgennemsnittet er nedenstående tabel tilføjet. Tabellen viser omgørelsesprocenten inden for de forskellige lovgivninger, som Faxe Kommune som helhed træffer afgørelser efter.


Det er Ankestyrelsens statistik for hele 2020, der er opgjort vedrørende landsgennemsnittet.


Procentvise omgørelser år 2020

Hele landet

Faxe Kommune

Serviceloven (SEL)

36 %

35 %

Lov om sygedagpenge (SYDPL)

18 %

22 %

Lov om socialpension (SPL)

17 %

33 %

Aktivloven (LAS)

29 %

35 %

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

19 %

5 %


Ankestatistikken for år 2020, listen over ankesager på Beskæftigelses- & Integrationsudvalgets område samt sammenligning af nære kommer samt hele landet er vedlagt som Bilag

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).56. Beslutning om de politiske pejlemærker for beskæftigelsesområdet i 2021

Sagsnr: 15.00.00-A00-5-21 Sagsansvarlig: Camilla Gotthardt Jensen

Sagsresume

Med denne sag skal udvalget beslutte hvilke politiske pejlemærker, som administrationen skal prioritere i beskæftigelsesindsatsen i andet halvår af 2021.


Sagen er en fortsættelse af de drøftelser, som blev igangsat på temadrøftelsen om de politiske pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen, som blev afholdt umiddelbart inden dette udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses & Integrationsudvalget har umiddelbart inden dette møde afholdt en temadrøftelse, hvor forskellige indsatsområdet blev gennemgået og drøftet. Med udgangspunkt i denne temadrøftelse, skal udvalget beslutte hvilke indsatsområder de vil have præsenteret beslutningsoplæg omkring.


Indsatsområder

 • Samarbejde med Den sociale investeringsfond og Klar til Start
 • Udvidelse af målgruppe for tildeling af kontaktperson i den Kommunale Ungeindsats (KUI)
 • Opkvalificering af ledige
 • Hvad er god virksomhedsservice?
 • Oprettelse af EGU-praktikpladser internt i Faxe Kommune
 • Revalidering
 • Hvor opsøgende skal Faxe Kommune være på sygedagpengeområdet?
 • Fritidsjob til unge fra 13 - 17 år
 • Opkvalificering og samarbejde omkring rekruttering til SOSU-området
 • Wildcard: Har udvalget et ønske om en særlig prioritering i 2021?


Uddybning af indsatsområderne er vedhæftet sagen som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger, af hvilke indsatser udvalget ønsker administrationen skal prioritere i beskæftigelsesindsatsen i andet halvår af 2021.


De af udvalget prioriteret forslag, der har direkte konsekvenser for budget 2022-2025 vil blive uddybet yderligere på udvalgsmødet i juni 2021. Øvrige prioriteret forslag vil tilgå udvalget i andet halvår af 2021.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at udvalget beslutter hvilke politiske pejlemærker, som administrationen skal prioritere i beskæftigelsesindsatsen i andet halvår af 2021.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt med følgende bemærkning: administrationen skal prioritere følgende pejlemærker i beskæftigelsesindsatsen i andet halvår af 2021:

 • Fritidsjob til unge fra 13-17 år
 • Oprettelse af EGU-praktikpladser internt i Faxe Kommune
 • Opkvalificering og samarbejde omkring rekruttering til SOSU-området
 • Hvad er god virksomhedsservice?


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).57. Drøftelse af budget 2022-2025

Sagsnr: 00.30.00-S00-1-21 Sagsansvarlig: Anita Ponikowski

Sagsresume

Udvalget fortsætter drøftelserne om budget 2022-2025. På mødet præsenteres udvalget for nye kendte forudsætninger som kan ændre udvalgets budgetbehov, og udkast til endelige besparelsesforslag på udvalgets område drøftes.


Sagsfremstilling

I budgetvejledningen for udarbejdelse af budget 2022-2025 indgår det nye tiltag i processen, at udvalgene igennem foråret arbejder med tiltag der bidrager til budgettet.

I marts blev udvalget præsenteret for dets budgetramme, og en præsentation af udvalgets oprindelige budget. I april drøftede udvalget udfordringer for budgettet og de overordnede forslag til temaer for at finde løsninger på udfordringerne.

På dette møde drøftes budgetbehovet, som er genberegnet med afsæt i; nye forventninger til prisudvikling og aktiviteter på baggrund af de første opfølgninger i 2021, konsekvenser af den nye befolkningsprognose, ny lovgivning mv.

I det omfang beregningerne øger udvalgets budgetramme, skal der præsenteres løsninger der kan sørge for, at udvalgets budget kommer i balance.

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område er udvalget tidligere blevet præsenteret for nedenstående opmærksomhedspunkter. Siden sidste udvalgsdrøftelse er temaerne for løsningsforslag nu konkretiseret til udkast til de endelige besparelsesforslag på udvalgets område.


Der er udarbejdet udkast til skemaerne for følgende forslag:

 • Sygedagpengeområdet
  • Investeringsforslag ved ansættelse af en ergoterapeut i jobcentret
 • Fleksjobområdet
  • Investeringsforslag om afklaring til pension.
 • Senior- og førtidspension
  • Beskrivelse af forventning til budget 2022-2025
  • Beskrivelse af forskel på seniorpension, førtidspension og tidlig pension
 • Implementering af nyt ydelsessystem
  • Besparelsesforslag på administrativ medarbejder


Udkast til forslagene samt beskrivelser af forventningerne til aktivitetsudviklingen til budget 2022-2025 for nævnte områder er vedhæftet sagen som bilag.


Dette er næstsidste udvalgsdrøftelse af budgetbidraget inden det skal overleveres til budgetforhandlingerne efter juni-mødet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af hvilke beslutninger og prioriteringer, der foretages i udvalget.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at udvalget drøfter deres bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område.


Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt.Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

58. Beslutning om investeringsforslag på fleksjobområdet

Sagsnr: 15.20.00-P05-1-21 Sagsansvarlig: Camilla Gotthardt Jensen

Sagsresume

Med sagen følges der op på udvalgets beslutning fra mødet d. 12. april 2021. Her besluttede udvalget, at administrationen skulle udarbejde investeringsforslag på fleksjobområdet, som kan indgå i budgetprocessen for budget 2022-2025. Med denne sag fremlægges to investeringsforslag. Et forslag omkring afklaring af borgere på ledighedsydelse med en arbejdsevne på op til 5 timer (mikro-fleksjob) til pension og et forslag omkring yderligere nedbringelse af ledighedsprocenten fra 18 % til 15 %.

Sagsfremstilling

Med den nuværende sagsmængde er det gennemsnitlige antal sager pr medarbejder ca. 100 borgere ansat i fleksjob og 15-20 sager med borgere på ledighedsydelse. Det er administrationens erfaring, at hvis antal ledighedsydelsesmodtagere pr. medarbejder overstiger 20 samtidig med sagsmængde på ca. 100 borgere i fleksjob, så bliver indsatsen minimeret til i bedste fald at kunne overholde de lovmæssige proceskrav.


Antallet af borgere på ledighedsydelse menes at kunne reduceres ved intensiv indsats med jobformidling og tæt opfølgning eller ved at borgere med meget begrænset arbejdsevne afklares til pension.


Investeringsforslag fra mikro-fleksjob til pension.

En person, hvis arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og hvor det vurderes, at personen aktuelt har en meget lille arbejdsevne, kan blive visiteret til et fleksjob, hvis der er mulighed for, at borgers arbejdsevne kan øges inden for en rimelig periode. Hvis arbejdsevnen ikke vurderes at kunne forbedres, og den pågældende kun kan arbejde få timer om ugen, skal kommunen vurdere, om der skal indledes en sag om førtidspension. Personer, hvis arbejdsevne permanent er meget begrænset, eller personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at arbejdsevnen ikke vil kunne forbedres, vil kunne tilkendes førtidspension.


Investeringsforslaget resulterer i, at borgere med en arbejdsevne på op til 5 timer ugentligt (mikro-fleksjob) fremadrettet skal afklares til pension, ud fra en konkret og individuel vurdering af borgers sag og med hensynstagen til borgers eget ønske. Administrationen vurderer, at der aktuelt er 20 borgere på ledighedsydelse i denne målgruppe. Disse sager vil kunne færdiggøres til behandling i rehabiliteringsteamet med henblik på pension i 2022 og starten af 2023.


I 2021 er gennemsnitsudgiften til en borger på ledighedsydelse godt 30.000 kr. om årret mere end for en borger på førtidspension. Afklaring af 20 borgere til pension således resultere i en mindreudgift på 600.000 kr.


Den midlertidige COVID-19 opnormering på en medarbejder på området udløber pr. 31.12.2021. Administrationen vurderer, at der efterfølgende ikke vil være ressourcer til at færdiggøre de 20 sager til behandling i rehabiliteringsteamet med henblik på pension, uden at påvirke afdelingens mulighed for at yde en intensiveret indsats til de resterende borgere på ledighedsydelse. Investeringsforslaget indeholder derfor en opnormering på en medarbejder i 6 måneder, svarende til en merudgift på 250.000 kr. i 2022. Dertil kommer engangsomkostninger til lægeerklæringer og ekstra møder i rehabiliteringsteamet. Der vurderes således at være en besparelse på 50.000 kr. i 2022.


I 2023 og frem vurderes det muligt for afdelingen at kunne administrere indsatsen med den faste bemanding. Det forventes, at der alt andet lige vil være 20 borgere færre på ledighedsydelse ved denne omlægning. Indsatsen forventes dermed at resultere i en mindreudgift på 600.000 kr. i 2023 og frem.


Administrationen anbefaler derfor, at dette investeringsforslag indarbejdes i budget 2022-2025.


Investeringsforslag om intensiveret indsats på fleksjobområdet

Såfremt indsatsen på fleksjobområdet fortsat skal omfatte borgerne med en arbejdsevne på op til 5 timer ugentligt, vurderes der at være behov for en permanent opnormering til området, svarende til 500.000 kr. årligt, hvis udvalget ønsker at sænke ledighedsprocenten permanent til maximalt15 %. Dette da det kræver en intensiv indsats at arbejde med borgere med meget lille arbejdsevne.


Administrationens beregninger viser, at det vil kræve en sænkning af ledighedsprocenten til 14 %, hvis investeringsforslaget skal resultere i en større besparelse. Administrationen vurderer ikke, at dette er muligt hvis indsatsen på fleksjobområdet fortsat skal omfatte borgerne med en arbejdsevne på op til 5 timer ugentligt. Dertil kommer en forventet stigning i antal fleksjobvisiterede, bl.a. som følge af et nystartet projekt, finansieret af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Her skal der ske afklaring af aktivitetsparate borgere på kontanthjælp – og en del af disse vurderes på nuværende tidspunkt at blive visiteret til fleksjob.


Administrationen anbefaler derfor ikke, at dette investeringsforslag indarbejdes i budget 2022-2025.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Hvis udvalget godkender administrationens indstilling bliver investeringsforslaget indarbejdet i budgetprocessen for budget 2022-2025, hvor der indarbejdes en besparelse på 50.000 kr. i 2022 og 600.000 kr. i 2023 og frem.


En uddybning af besparelsespotentialet er vedhæftet sagen som bilag.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at investeringsforslaget omkring afklaring til pension indarbejdes i budget 2022-2025.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).
59. Beslutning om investeringsforslag om etablering af ergoterapeutisk indsats

Sagsnr: 15.00.00-P05-6-21 Sagsansvarlig: Camilla Gotthardt Jensen

Sagsresume

Med sagen følges der op på udvalgets beslutning fra mødet d. 12. april 2021. Her besluttede udvalget, at administrationen skulle udarbejde et investeringsforslag etablering af ergoterapeutisk indsats i jobrehabiliteringsafdelingen, som kunne indgå i budgetprocessen for budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Formålet med en investering i ergoterapeutisk faglighed i beskæftigelsesindsatsen er at forkorte sygedagpengeforløb og fastholde borgere i arbejde. Erfaringer fra fra andre jobcentre i Danmark viser, at dette er muligt. Investeringsforslaget understøtter således indsatsen på sygedagpengeområdet, som blev godkendt af udvalget d. 12. april 2021.


Formålet med lov om sygedagpenge er blandt andet at medvirke til, at den sygemeldte borger genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Derudover er der fokus på at understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. Ved at sende en ergoterapeut ud som en del af indsatsen for borgeres tilbagevenden til arbejdspladsen, investeres der i at hjælpe og støtte borger tilbage til arbejde, samt give arbejdsgiver mulighed for i højere grad at blive inddraget i planen om tilbagevenden. Ligeledes får arbejdsgiver vejledning om hvilke krav der er til arbejdspladsen, samt hvad kommunen kan tilbyde af hjælp og støtte i processen.


En ergoterapeutisk funktion i afdeling jobrehabilitering vil have to spor.

 • Brug af ergoterapeutiske faglighed i fastholdelsesarbejdet, når Jobcentret i samarbejde med borger og arbejdsgiver arbejder målrettet med fastholdelse af medarbejdere under en sygemelding og i forlængelse af en sygemelding.
 • Målrettet styring af hjælpemidler.


Når en borger sygemeldes med baggrund i muskel/skelet lidelser, vurderes det meget relevant med inddragelse af fagligheden fra en ergoterapeut. Arbejdsredskaber, arbejdsstillinger, anbefaling af øvelser i løbet af arbejdsdagen og kvalificeret sparring for virksomheden og borger i brugen af pauser er nogle af de emner en ergoterapeut fagligt vil kunne spille ind i dette samarbejde.


Hjælpemiddelområdet er i hastig forandring og kræver specialiserede sundhedsfaglig viden. For at kunne vurdere behov for det rette hjælpemiddel kræver viden om kroppens anatomi og fysiologi. Ved en bevilling af f.eks. en kontorstol ses et spænd på udgifter fra 1.810 kr. til 49.000 kr. Investeringsforslaget indebærer derfor ansættelse af en ergoterapeut i Jobcenter Faxe. Med indsatsen skal der derudover etableres styring af udlån af hjælpemidler, og derved sikre overblik af allerede indkøbte ledige hjælpemidler. Dette understøttes med ansættelse af en administrativ medarbejder i 19 timer om ugen.


Den sundhedsfaglige baggrund med kobling til arbejdsmarkedsperspektivet skal styrke den tværfaglige og koordinerede indsats i Jobcenter Faxe mhp. at forkorte sygedagpengeforløb og fastholde borgere i arbejde, samt sikre en målrettet styring af bevillingen af hjælpemidler og arbejdsredskaber.


Jobcenter Faxe vurderer, at ansættelsen af ergoterapeutisk faglighed vil kvalificere fastholdelsesindsatsen, samt være med til at øge mængden af delvise og fuldtids raskmeldinger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Investeringsforslaget forventes at resultere i en samlet besparelse på 168.000 kr. i 2022 og 576.000 kr. i 2023 og frem.


Denne besparelse er udelukkende beregnet ud fra en indsats på sygedagpengeområdet. På sigt er det hensigten at udbrede brugen er ergoterapeutisk viden på tværs af Jobcenter Faxe, hvilket forventes at give en yderligere besparelse.


En uddybning af besparelsespotentialet er vedhæftet sagen som bilag.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at opprioriteringsforslaget indarbejdes i Budget 2022-2025.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).60. Beslutning om investeringsforslag - forebyggende indsats efter Lov om social service kapitel 15 a

Sagsnr: 27.12.00-A00-2-19 Sagsansvarlig: Kit Vinberg

Sagsresume

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om Faxe Kommune skal igangsætte tilbud om tidlig forebyggende indsats efter Lov om social service (SEL) kapitel 15 a.

På tværs af Center for Familie, Social & Beskæftigelses to fagområder er der udarbejdet en sag om investeringsforslag om forebyggende indsats med henblik på en fælles finansiering af henholdsvis Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.


Derudover skal udvalgene beslutte, om udgiften til indsatsen skal finansieres inden for rammerne for henholdsvis beskæftigelses- og socialområdet eller indgå i budgetprocessen 2022 - 2025.


Sagsfremstilling

Sagen fremlægges enslydende for Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget på møderne den 10. maj 2021.


Baggrund

1. januar 2018 trådte en række ændringer af lov om social service (SEL) i kraft, herunder muligheder for en tidlig forebyggende indsats på voksenområdet, jf. SEL kapitel 15 a, §§ 82 a-d:

 • § 82 a - Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte
 • § 82 b - Tilbud om tidsbegrænset individuel socialpædagogisk hjælp og støtte
 • § 82 c - Sociale akuttilbud
 • § 82 d - Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige


Faxe Kommune har ikke benyttet disse muligheder hidtil.


Tilgang til SEL § 85

Socialcentret har medio april 2021 udarbejdet en redegørelse over modtagne ansøgninger af SEL § 85 sager for 1. kvartal 2021 sammenholdt med modtagne sager i 4. kvartal i 2019 (se bilag 1 samt nedenstående tabel).


Modtagne ansøgninger om SEL § 85

Hvor kommer ansøgningerne fra?

4. kvartal 2019

1. kvartal 2021

B&U

1

6

Jobcenter

4


Jobcenter over 30 år


11

Jobrehabilitering


6

Ungevejen


4

Visitation Pleje - Center for Sundhed & Pleje

1

9

Henvendelse fra borger selv, pårørende eller værge

16

9

Distriktspsykiatrien/Fjorden – Region Sjælland

2

5

Øvrige

1

8

I alt

25

58


Redegørelsen viser en stor tilgang til SEL § 85 området, hvoraf 36 % er henvist fra beskæftigelsesområdet.

Jobcentret har gennem de sidste to år modtaget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til gennemgang af borgere på kontanthjælp, som har været ledige igennem flere år, og som ikke er berettiget til pension. Disse borgere har ved denne gennemgang vist sig at være udsatte og i flere tilfælde hjemløse og har derved ikke kunne blive afklaret.


Indsats efter SEL kapitel 15 a i Faxe Kommune

For at håndtere denne udfordring anbefaler administrationen, at Faxe Kommune etablerer et forebyggende og mindre omfattende tilbud, jf. SEL kapitel 15 a, hvor borgerne bliver grebet tidligt i deres forløb og får hjælp i en tidsafgrænset periode. Konsulentfirmaet Implement har i forbindelse med deres undersøgelse af socialområdet i 2020 anbefalet, at Faxe Kommune opretter tilbud, jf. §§ 82 a+b.


Center for Familie, Social & Beskæftigelse ønsker i et samarbejde på tværs af centrets to fagområder at etablere et fælles fremskudt tilbud efter SEL kapitel 15 a. Et tilbud som begge områder kan henvise til, og hvor borgere med fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger kan henvende sig for hurtig råd, vejledning og støtte i en tidsbegrænset periode.


Uddybende beskrivelse og erfaringer fra andre kommuner er vedlagt som bilag 2, 3 og 4.


Serviceændringer

Der er tale om en serviceudvidelse for de borgere, som ikke er målgruppen for SEL § 85, men som har behov for en tidligere og forebyggende indsats, da de fremadrettet kan bliver tilbudt en ydelse efter SEL kapitel 15 a.


Derudover vil en etablering af tilbud efter SEL kapitel 15 a sikre en tidlig og en hurtig indsat for borgere i risiko for langvarig ledighed grundet nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Borgerne vil dermed opleve en hurtigere adgang til støttende indsats med et beskæftigelsesrettet perspektiv.


Faxe Kommune vil desuden med tidligere og forebyggende indsatser efter SEL kapitel 15 a bidrage til en styrkelse af borgernes mentale sundhed.


Økonomi og aktivitetstal

Hvis udviklingen for henvisninger til SEL § 85 fortsætter med at vækste, som beskrevet ovenfor, forventer administrationen, at ca. 200 borgere bliver henvist til § 85 i 2021.


Administrationen anslår, at 15-20 % af de aktuelle SEL § 85 borgere kan blive revisiteret til et mindre omfattende tilbud, fx et internt gruppeforløb, jf. SEL § 82a.


Administrationen forventer endvidere, at der vil være en mindre gennemsnitsudgift pr. borger pr. år på 7.000 kr., hvis 150 borgere bliver visiteret til en tidlig og forbyggende indsats, jf. SEL kapitel 15 a fremfor tilbud efter SEL § 85 i 2022 priser. En mindre gennemsnitsudgift pr. borger pr. år på 13.700 kr. kan også forventes, hvis 200 borgere bliver visiteret til en tidlig og forbyggende indsats, jf. SEL kapitel 15 a fremfor tilbud efter SEL § 85 i 2022 priser.


Årlig gennemsnitsudgift pr. borger i 2022 priser

181 borgere i § 85 i 2020 (se bilag 5)

150 borgere årligt - Tidlig og forebyggende indsats.

Finansiering 4 mio. kr. årligt

200 borgere årligt - Tidlig og forebyggende indsats Finansiering på 4 mio. kr. årligt

33.700kr

26.667kr

20.000kr


Derudover forventer administrationen, at væksten for SEL § 85 vil blive bremset betydeligt ved at gøre brug af en tidligere og forebyggende indsats, og der på sigt vil være en faldende tilgang til SEL § 85.

Økonomi

Udgiften til tilbuddet bliver fordelt ligeligt mellem social- og beskæftigelsesområdet og bliver afholdt med 2 mio. kr. indenfor rammen i indeværende år.

Udgiften på 4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem kan enten holdes inden for rammerne for social- og beskæftigelsesområdet eller inddrages i budgetprocessen 2022 - 2025.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Indsats efter SEL kapitel 15 a bliver igangsat
 2. Indsatsen bliver finansieret i 2021 inden for udvalgets ramme
 3. Udgiften til indsatsen i 2022 og frem indgår i budgetprocessen for 2022 - 2025.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).
61. Beslutning om Årsrapport 2020 for boligsocialt projekt i Frøgården

Sagsnr: 15.04.00-A00-1-21 Sagsansvarlig: Camilla Gotthardt Jensen

Sagsresume

Med denne sag skal udvalget godkende årsrapporten fra 2020 for det boligsociale projekt i Frøgården.


Formålet med den boligsociale indsats er at stimulere boligområdets ressourcer og potentialer, så flere bliver aktive og i stand til at tage hånd om eget liv og tage ansvar for hinanden og boligområdet.

Sagsfremstilling

Beboersammensætning

Antallet af beboere med anden etnisk baggrund end dansk er højere i Frøgården end for de øvrige almene boligafdelinger i kommunen og for kommunen som helhed. I 2020 var andelen af etniske danske beboere således nede på 54,5 % i Frøgården. Til sammenligning er andelen af etniske danskere i Faxe Kommune 91,5 % og i de øvrige almene boligafdelinger 81 %. Der bor 22 forskellige nationaliteter i Frøgården.


Beskæftigelse & uddannelse

Kravet om, at tilflyttere skal være i arbejde, har slået igennem således, at procentsatsen for beboere i beskæftigelse er steget fra 48 % til 53 % fra 2016 - 2019. Hvis man ser nærmere på tallene, er antallet af etnisk danske i arbejde dog faldet fra 36 % til 32 %. Det er således beboere med anden etnisk oprindelse end dansk, der har stået for stigningen. De er gået fra 12 % til 21 % med fast tilknytning til arbejdsmarkedet.


Tryghed, Kriminalitet & Hærværk

Langt de fleste beboere oplever, at det er trygt at bo i Frøgården. I 2020 er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne. 83 % svarede, at de var trygge ved at bo i Frøgården, og 86 % svarede, at de var trygge ved at færdes i Frøgården.

Når vi ser på kriminalitet, er det glædeligt, at alle tallene i Frøgården har været faldende i perioden 2015-2020.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at årsrapporten godkendes.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).62. Status på mål i Beskæftigelsesplan 2020-2021

Sagsnr: 15.00.15-P22-2-19 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsresume

Udvalget bliver med denne sag orienteret om status for Beskæftigelsesministeriets ministermål i april 2021, som er indskrevet i Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2020-2021.

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse har, på baggrund af Beskæftigelsesministeriets ministermål, udarbejdet en handleplan for, hvordan Faxe Kommune vil arbejde med ministermålene i 2020-2021.

Beskæftigelsesministeriets fem mål og de indsatser, der er igangsat og sat fokus på for at understøtte indsatsen for at nå ministermålene ses nedenfor. En uddybende gennemgang af målene og den tilhørende status er vedhæftet sagen som bilag.


 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 • Første borgertilfredshedsundersøgelse er gennemført med positive resultater
 • Processen for borgerpanelet er sat i gang. De første undersøgelser forventes gennemført efter sommerferien, såfremt COVID-19 restriktioner tillader det
 1. Flere ledige skal opkvalificeres
 • Der er i foråret og tidlig sommer fokus på uddannelsesløft og Jobcenteret iværksætter kampagner i samarbejde med uddannelsesambassadør, skoler og arbejdsgivere inden for udvalgte brancher
 • Der er indgået samarbejde med ZBC om, at visitere 60 borgere til realkompetence-afklaring (RKA) og realkompetencevurdering (RKV)
 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • "Online med virksomheder" blev afholdt d. 7.4.2021 med succes
 • Der er tæt samarbejde med Erhvervsplaymakeren ift. styrkelse af samspillet mellem folkeskolen og erhvervslivet, også ift. ideudvikling af brug af IT-platforme
 • I perioden 1.1.2021 til 14.4.2021 er der godkendt 14 voksenlærlingebevillinger heraf 6 ledige og 8 beskæftigede.
 1. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • I seneste opgørelse fra december 2020 var andelen af beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge i Faxe Kommune på 49,7 % (kilde: jobindsats.dk)
 • Der er etableret 14 fritidsjob siden IBA projektets opstart i 2018, og det forventes at flere unge vil komme i gang efter seneste genåbning af skolerne
 1. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 • Den seneste opgørelse fra jobindsats fra marts 2021 viser at 15,3 % af fleksjobvisiterede, var på ledighedsydelse (fuldtidspersoner, Jobindsats.dk)
 • Planlagt kampagne ifm. den internationale handicap uge (uge 49 2020) blev udfordret grundet nedlukning. I stedet gennemførtes en oplysningskampagne via kommunens 2 infoskærme ved indfaldsvejene

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).63. Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-21 Sagsansvarlig: Stine Weber

Sagsresume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på budget og forbrugstal pr. 31. marts 2021. Dette gælder både for drift, anlæg og forventningen til kassepåvirkningen.


Byrådet har på det seneste møde besluttet hvilke restbudgetter fra 2020, som skal overføres til 2021, og det skal derfor præciseres at denne opfølgning endnu ikke indeholder budgetter og skøn fra overførselssagen.


I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.


I både trykprøvningen og forventet regnskab pr. 28. februar kunne det ses, at udfordringen i 2021 primært ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter også dette.


Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes dels den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19 og dels en markant øget tilgang af borgere på pensionsområdet.

Der er vedhæftet et bilag som viser tendensen for beskæftigelsesområdet.


Med de tidlige forventninger, ser det ud til at vi ender 2021 med en overskridelse på vores serviceudgifter med 16,8 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på børne- og ungeområdet under Socialudvalget, herunder anbringelser og andre forebyggende foranstaltninger. Samt på Teknik & Miljøudvalget som grundet den kolde vinter skønner en overskridelse på Vintertjenesten.


Både serviceudgifter og overførselsudgifter er også i 2021 påvirket af Covid-19. Indeholdt i serviceudgifterne, er afholdte Covid-19 udgifter i 1. kvartal på cirka 2 mio. kr. Også en del af merforbruget på forsørgelsesudgifter er relateret til Covid-19. Det er ikke vores forventning, at vi bliver kompenseret for vores merudgifter. Det skyldes, at kommunerne som helhed, for så vidt angår forsørgelsesudgifter, har fået en ramme som på landsplan dækker merudgifterne i 2021. I Faxe Kommune er budgetterne til forsøgerselsudgifterne ikke tilstrækkelige til at rumme den oplevede vækst på ledighedsydelser og pensionsområdet. Administrationen er med ekstern bistand i færd med en gennemgribende analyse af arbejdsmarkedsområdet og forsørgelsesudgifterne, og der fremlægges på juni-møderne en sag herom, hvilket også skal ses i relation til Byrådets beslutning d. 29. april om en redegørelse for den forventede negative udvikling i kommunens likviditet.


I forhold til serviceudgifter er der en del kommuner som i 2020 havde store mindreforbrug på servicerammen og det stiller kommunerne i en dårlig forhandlingsposition i forhold til at blive kompenseret for merudgifter i 2021. Covid -19 udgifter indgår i de igangværende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller, at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens økonomi. Opfølgningen pr. 31. marts er foretaget for alle kommunens udgifter og indtægter for at danne et overblik over årets kassepåvirkning.


Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

Ved gennemgangen her i april, altså på data til og med marts, viser forventningen at udfordringerne stadig er på Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.


Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.


Graf 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.


Tabel 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.


Ca. 2/3 af det forventede merforbrug ligger på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens ca. 1/3 ses på serviceområderne under Teknik & Miljøudvalget samt Socialudvalget.


Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

Faxe Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter er baseret på kommunens vedtaget budget for 2021, det vil sige 1.698,4 mio. kr.

Administrationens samlede skøn på serviceområderne udgør 1.715,1 mio. kr. og ligger således 16,4 mio. kr. over budgettet.


Tabel 2: Service - budget og skøn pr. 31. marts 2021.


Afvigelser for udvalgene, i tabellen ovenfor, er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet. På alle udvalgsområder arbejdes der med konkrete handlinger til at imødegå de forventede overskridelser og dermed sikre bedre budgetoverholdelse.


I bilagene præsenteres grafmateriale, og administrationen har sat fokus på at dele delområder under de enkelte centre i service og ej service, og dermed kan det give et overblik over hvilke budgetter, som er omfattet af sigtepunktet og udviklingen i årets skøn.


Hvordan ser det ud på de områder, som ikke ligger under service?

Budgettet til forsørgelse samt øvrige områder, der ikke er omfattet af servicesigtepunktet, udgør 662,4 mio. kr.

Skønnet viser et samlet udgiftsbehov på 711,1 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 48,6 mio. kr.


Det er sandsynligt at en stor del af merforbruget på beskæftigelsesområdet skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at kommunen har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtagere af sygedagpenge rammer kommunen højt, fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger, og at kommunerne med økonomiaftalen for 2021 har fået udmeldt en økonomisk ramme, som sammenlagt kan indeholde også de øgede udgifter som følge af Covid-19. Den anden store forklaring på det store merforbrug på beskæftigelsesområdet er en markant stigning i tilgangen af borgere på seniorpension og førtidspension. Der er igangsat en gennemgribende analyse af området.


På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet overordnede betragtninger på hvert udvalg - disse betragtninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.


 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget:

Beskæftigelsesområdet er forsat påvirket af Covid-19 situationen i Danmark og det forventede regnskab er derfor meget usikkert.

Sygedagpengeområdet er fortsat presset – og dette øges yderligere af, at retten til sygedagpenge nu er varslet forlænget til udgangen af juni 2021. Det skønnes dog at indsatsen, som blev vedtaget ved sidste udvalgsmøde og som bygger på BDOs anbefalinger fortsat, vil vise sig at få effekt allerede henover sommeren.


Der ses desuden en større tilgang til pensionsområdet end forventet, dette er særligt på området for seniorpensioner. Dette bekræftes af Seniorpensionsenheden under ATP, som oplever at modtage flere ansøgninger end forventet på landsplan.

Sidste år fik kommunerne, under ét, et løft til finansiering af beskæftigelsens merudgifter som følge af Covid-19. Løftet var en del større end kommunernes faktiske forbrug - både når det gælder områder med budgetgaranti og de forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet). Den seneste melding fra KL, tyder derfor på at der ikke kommer yderligere finansiering i 2021 som følge af Covid-19. Dette fordi, det antages at kommunerne allerede har fået midlerne i budgetterne.


 • Børn & Læringsudvalget:

Forventet regnskab marts tegner fortsat et billede af, at der styr på aktiviteter og budget. Vi har fortsat særlig opmærksomhed rettet mod blandt andet Børn i Fællesskaber og udmøntningen af lønbudgettet på dagtilbudsområde Vest, Midt og Øst. Det er min vurdering, at vi med fortsat hånd på styringen, og med videreudvikling af vores aktivitetsstyring vil kunne fastholde balancen.


 • Plan & Kulturudvalget:

Overordnet set forventes det på nuværende tidspunkt at buget og regnskab vil balancere.

Bag denne betragtning ligger der en forventning om at midlerne til de ekstern finansieret projekt bliver overført fra 2020 til 2021. Mindre indtægten, for i alt 224.000 kr., vedrørende elevbetaling til Musikskolen og billetsalg/salg til private institutioner i Haslev Svømmehal dækkes indenfor Plan- og Kulturudvalgets samlede budgetramme. De manglende indtægter tilskrives en konsekvens af diverse Corona restriktioner. Svømmehallen har været helt lukket, og der er sket tilbagebetaling af aflyst undervisning på Musikskolen.


 • Senior & Sundhedsudvalget:

Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Resultatet af denne gennemgang, vil fremgå af forventet regnskab pr. 30/4, som behandles på udvalgets møde i juni. Hvis der efter gennemgangen fortsat ses udfordringer i samme størrelsesorden, vil administrationen til mødet forelægge forslag til kompenserende besparelser for 2021.


Hjemmeplejen og plejecentrenes budgetter forventes fortsat overholdt i 2021. Der er dog som tidligere nævnt en væsentlig usikkerhed forbundet med hjemmeplejens budget i 2021.


 • Socialudvalget:

Merforbruget er baseret på et vækstskøn på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser og forebyggende foranstaltninger. For at risici ikke skal betyde yderligere vækst, skal den administrative og politiske styring være stram. Udvalget præsenteres for yderligere kompenserende handlinger som en del af budgetprocessen i løbet af foråret.


 • Teknik & Miljøudvalget:

Hos center for Ejendomme er der skønnet ekstra covidrelaterede udgifter på ca. 3,3 mio. kr. som følge af ekstra rengøring i kommunens bygninger, transport af værnemidler og testkit samt håndtering og service omkring test- og vaccinestederne som ligger i kommunens bygninger og der er manglende indtægter i kommunens kantiner grundet nedlukning. Der disponeres pt. ikke med at Faxe Kommune kompenseres for covidrelaterede udgifter.


Der er skønnet merforbrug til vintertjeneste på 3,3 mio. kr. som følge af vinterens omfang i den første del af året. Dette har byrådet delvist kompenseret ved at overføre mindreforbruget på vintertjenesten i 2020 på 1,7 mio. kr. til vinterkontoen 2021.


Der iværksættes kompenserende handlinger som imødegår det forventede merforbrug på samlet 4,9 mio. kr.

Dette betyder reduktion i bygningsvedligeholdelse samt tilknyttet personale/arrangementservicering for 2,2 mio. kr.

Dette betyder reduktion på Park- og vejområdet for 2,7 mio. kr. mindre


Hos Center for Plan & Miljø skyldes merforbruget hovedsageligt en forskydning på eksternt finansierede projekter i udgifts og indtægts budgetter henover årene. Dette vil udbedres med de automatiske overførsler, hvor udgiftsbudgetterne bliver rykket. Projekterne er blevet forsinket et år.


 • Økonomiudvalget:

Intet at bemærke.


Anlæg

Kommunens samlede anlægsskøn udgør 84,2 mio. kr., hvilket ligger 15,2 mio. kr. under anlægsbudgettet. På anlægssiden er der heller ikke taget højde for budgetter eller skøn, som er besluttet med overførselssagen d. 29. april.


Tabel 3: Anlæg - budget og skøn pr. 31. marts 2021.


Under Teknik & Miljøudvalget skønnes et stort mindreforbrug som primært henfører sig til korrekt periodisering af anlægget "Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej i Haslev", samt at der endnu ikke er planer om byggemodning, da disse skal prioriteres politisk.Kommunes kassebeholdning påvirkes af årets udgifts- og indtægtsniveau

Pr. 31. marts skønnes udgiftsniveauet samlet set at udgøre 41,5 mio. kr. mere end vi forventer af de samlede indtægter, og er således årets første opgørelse af kassepåvirkningen. Heraf er der hensat 20 mio. kr. på balanceforskydninger vedrørende opsparing til svømmehal.

På indtægtssiden er forventningen, at kommunen bliver reguleret negativt med 11,8 mio. kr. for beskæftigelsestilskuddet i 2020. Dette er seneste udmelding fra KL.


Tabel 4: Finansiering 2021 (i mio. kr.)

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Anbefalet.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

64. Orientering om udvikling i udvalgte nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr: 15.00.00-P05-11-20 Sagsansvarlig: Camilla Gotthardt Jensen

Sagsresume

Med denne sag orienteres udvalget om udviklingen i de nøgletal, som blev udvalgt på mødet den 26. oktober 2020.


Faxe Kommune har en ledighedsprocent på 4,6 % fuldtidsledige, sammenlignet med 4,7 % i Region Sjælland og 5 % i hele landet.


Sagsfremstilling

Nøgletallene giver et billede af Faxe Kommunes udvikling og performance på de forskellige områder i beskæftigelsesindsatsen. Herudover viser nøgletallene, hvor udgiftstunge de enkelte områder er.


Benchmark

På målepunktet "progression blandt borgere i små fleksjob" ses en negativ udvikling i benchmarken. Dette skal dog ses i sammenhæng med det efterfølgende punkt "andel af personer i fleksjob skal øges", som har en positiv udvikling. Baggrunden er, at Jobcenter Faxe har formået at fastholde borgerne i fleksjob under COVID-19, ved at sænke deres timeantal og samtidig også etablere nye fleksjob.


Herudover er de fleste måltal uændrede grundet den delvise nedlukning af beskæftigelsesindsatsen.


Ledighed

Faxe Kommune har en ledighedsprocent på 4,6 % fuldtidsledige, sammenlignet med 4,7 % i Region Sjælland og 5 % i hele landet.


Sygedagpengeområdet

Faxe Kommune ligger fortsat højt på sygedagpengeområdet sammenlignet med omkringliggende kommuner, dog med et fald den seneste periode. Effekten af den tidlige indsats på området kan anes ved, at faldet er en smule større i Faxe Kommune end i nabokommunerne.


Pensionsområdet

På udvalgets forespørgsel på mødet d. 12. april, har administrationen udarbejdet en ekstra oversigt, som viser andelen af seniorpensionister pr. 10.000 indbyggere, sammenlignet med de omkringliggende kommuner. Faxe Kommune ligger med gennemsnitlig 8 personer pr. 10.000 indbyggere. Der er dog store udsving året igennem, hvilket skal ses i lyset af, at der er tale om en ny ordning, og at en sag kan tage op til 6 måneder fra ansøgningstidspunkt til bevilling. Tallene vurderes derfor, at blive mere valide, når tallene for 2021 bliver tilgængelige.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).
65. Orientering om status og økonomi for FGU

Sagsnr: 00.13.06-A50-5-21 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsresume

Udvalget har ønsket en løbende status på elevtal og økonomi pr. elevtal for Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Med denne sag orienteres udvalget om status pr. 21. april 2021.

Sagsfremstilling

Status på elevtal

I perioden fra d. 15. august 2019 til d. 21 april 2021 har 204 unge været indskrevet på en FGU institution. 88 elever er pr. 21. april 2021 i gang med FGU. Tabellen viser fordelingen af elever på FGU institutioner, samt hvilket spor de går på:

FGU Institution


Antal elever

FGU

(spor ikke oplyst)


FGU – afsøg-ningsforløb

FGU - AGU


FGU - Basis


FGU - EGU

FGU - PGU

FGU Midt- og Østsjælland

79

1


19

17

3

39

FGU Syd- og Vestsjælland

5
1

1

3

FGU skolen Øst

2
2FGU Nordvestsjælland

1


1

FGU Nordsjælland

11
I alt

88

1

1

20

20

4

42

Kilde: Ungedatabasen

Forklaring af tabellen: AGU = Almen grunduddannelse, Basis = Basis anvendes ved optagelse ud over de to fastlagte tidspunkter i august og januar, PGU = Produktionsgrunduddannelse, EGU = Erhvervsgrunduddannelse.

I perioden 1. august 2019 til 21. april 2021 har 116 unge afsluttet deres FGU forløb. Tabellen neden for viser hvilken aktivitet unge, der har afbrudt/afsluttet FGU er i gang med pr. 21. april 2021

Aktivitet efter FGU forløb

Antal unge

Andre ungdomsuddannelser

5

Erhvervsuddannelser

34

Forberedende og udviklende aktiviteter *

34

Grundskolen

1

Gymnasiale uddannelser

4

Midlertidige aktiviteter **

29

Ikke i aktivitet ***

9

Hovedtotal

116

*Forberedende og udviklende aktiviteter (arbejde, VUC, afventer afklaring i andet regi m.v.)
** Midlertidige aktiviteter (afsoning, orlov, offentlig forsørgelse (udd.hjælp m.v.), sygdom)
*** Ikke i aktivitet (unge der har afbrudt uddannelse, tilflyttere. UU er i dialog med de unge)


Status på økonomi

Kommunerne skal bidrage til statsfinansieringen af FGU gennem to bidrag; kommunalt bidrag til drift og en skoleydelse pr. årselev til elever, der har bopæl i kommunen. De kommunale bidragssatser fastsat til:


Kommunalt bidrag pr. elev

2020

2021

Bidrag til drift, kr.

68.340

71.000

Bidrag til skoleydelse, kr.

28.720

33.320

I alt

97.060

104.320


Aktiviteten for FGU afregnes en gang årligt. Bemærk at de to kommunale bidrag anført under 2020 anvendes til afregning i 2021 for aktiviteten i 2020. Hvis "Peter" f.eks. har gået på FGU i 2020, vil Faxe Kommune først skulle betale det kommunale bidrag for dette i 2021.


På baggrund af den seneste opgørelse af årselever forventes det, at antallet af helårselever i 2020 var 114,25 elever. Udgiften til FGU i 2020 kan på den baggrund estimeres til 11.089.105 kr.


Næste orientering om økonomi for FGU forventes ultimo 2021.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).66. Orientering om SIRI tilbagemelding vedr. tilsyn med danskuddannelse

Sagsnr: 15.40.00-K08-1-21 Sagsansvarlig: Camilla Gotthardt Jensen

Sagsresume

Med denne sag orienteres udvalget om Styrelsen for International Rekruttering og Integrations tilbagemelding på Tilsyn med Danskuddannelsen 2020.


Det er Styrelsens overordnede vurdering, at tilsynet føres meget tilfredsstillende.

Sagsfremstilling

Styrelsens bemærkninger

Det er styrelsen vurdering, at redegørelsen fra Faxe Kommunes tilsyn med A2B Faxe vidner om et udførligt tilrettelagt tilsyn, hvad angår alle tre temaer. Det fremgår af tilsynsrapporten, at der har været konkrete opmærksomhedspunkter fra tilsynet i 2019, som der er blevet fulgt op på i tilsynsrapporten for 2020. Der redegøres dog ikke for, hvad denne tilsynsrapport har indeholdt.


Samlet set vidner rapporten om et tilsyn, som inddrager relevante metoder og kompetencer, og hvor der endvidere er valgt aktuelle temaer og fokusområder både hvad angår det administrative og det pædagogiske tilsyn. Det skal desuden positivt bemærkes, at tilsynet finder og fremhæver flere alvorlige bekymringspunkter bl.a. omkring undervisningens tilrettelæggelse, herunder særligt online undervisningen generelt og på DU1.


Derudover bemærkes forhold omkring Covid-19-administrativt modulskifte samt sammenhængen mellem karaktergennemsnit og gennemførselshastighed, som kan være et udtryk for, at kursister sprogligt vurderes for højt eller modulskiftes for hurtigt. Det fremgår ikke af tilsynsrapporten, hvordan kommunen vil følge op på disse bekymringspunkter.


Faxe Kommunes opfølgning til SIRI

Faxe Kommune har i forbindelse med SIRIs tilbagemelding på tilsyn med Danskuddannelse fremsendt handleplanen for, hvordan Faxe Kommune vil håndtere de bekymringspunkter, der nævnes i tilsynsrapporten. SIRI har kvitteret for modtagelsen af handleplanen.


Udvalget fik fremlagt Tilsynsrapport for 2020 og handleplanen for tilsynet med Danskuddannelse for voksne udlændinge m.m. på udvalgsmødet d. 11. januar 2021.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).67. Orientering om beskæftigelsesindsatsen under COVID-19 – maj 2021

Sagsnr: 15.00.00-P05-10-20 Sagsansvarlig: Camilla Gotthardt Jensen

Sagsresume

Beskæftigelsesindsatsen er fortsat påvirket af Covid-19. Dette ses primært på områderne for A-dagpenge, jobklare på kontanthjælp samt sygedagpenge. Med rammeaftalen om genåbning blev hjælpepakkerne generelt forlænget til 30. juni 2021. Pr. 15/4 2021 blev der igen åbnet op for den virksomhedsrettede indsats, opkvalificering og vejledning, nytteindsat m.m

Sagsfremstilling

Generelt

Beskæftigelsesindsatsen er delvis åbnet. Det betyder, at der igen er gang i virksomhedspraktikker, nytteindsats m.m. Borgerne står fuldt til rådighed – og kan igen sanktioneres.

Jobcentret skal dog ved etablering af tilbud vurdere, hvorvidt den enkelte ledige er i risikogruppen for covid-19 eller har pårørende i risikogruppen forud for afgivelse af tilbud. Der skal her tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke personer der er i risikogruppen for covid-19.

Tidspunkterne for, hvornår der senest skal gives ret-og pligttilbud, er fortsat suspenderet. Det vil sige at der fortsat er en fravigelse af reglerne om kadencer for, hvornår der senest skal gives tilbud, og hvornår borgeren senest har ret til disse tilbud.


Jobcenterets medarbejdere arbejder dog fortsat primært hjemmefra og Jobcenteret er lukket ned. Samtaler foregår derfor primært virtuelt, men udsatte borgere tilbydes efter behov fysiske samtaler.


Status for Faxe Kommune

Faxe Kommune har oplevet et fald i antal ledige på 13 borgere den sidste uge. Faxe Kommune har dog fortsat et højt antal ledige i 2021, sammenholdt med gennemsnittet for de tilsvarende uger i 2015-2019.
Udviklingen på sygedagpengeområdet

Faxe Kommune har set et fald på 77 fuldtidspersoner på sygedagpengeområdet i perioden fra januar 2021 til februar 2021. I perioden januar 2020-januar 2021 har Faxe Kommune set en stigning på 205 fuldtidspersoner, der modtager sygedagpenge.


Arbejdsfordelinger
Faxe Kommune har 5 midlertidige arbejdsfordelinger med i alt 40 medarbejdere


Test på sprogcentre
Sprogcenteret er åbnet fysisk op og eleverne modtager undervisning som en blanding af virtuel og fysisk undervisning. Der er fysisk fremmøde i 50 % af tiden. Borgerne skal fremvise coronapas, for at møde fysisk op til undervisning.


Lovforslag

Regeringen har fremsat lovforslag om forlængelse af hjælpepakkerne på sygedagpengeområdet til 30/6 2021. Forlængelse af A-dagpenge samt 225-timers reglen for borgere på offentlig ydelse.
Loven forventes at træde i kraft den 14/5 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Godkendt.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).68. Meddelelser

Sagsnr: 00.00.00-A00-38-20 Sagsansvarlig: Camilla Gotthardt Jensen

Sagsfremstilling

 • Orientering fra råd, nævn og bestyrelser
 • Erhvervshus Sjælland kvartalsvis rapport udviklingstendenser i jobskabelsen i Faxe Kommune
 • KKR Sjælland inviterer til politisk dialogmøde vedrørende beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne i KKR Sjælland d. 3. juni kl. 15.00-17.00Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

Centerchef Vibeke Dyhr orienterede om Erhvervshus Sjælland kvartalsvis rapport udviklingstendenser i jobskabelsen i Faxe Kommune.


Per Thomsen (A) deltager i KKR Sjællands politiske dialogmøde vedrørende beskæftigelsesindsatsen d. 3. juni 2021.


Inger Andersen (A) spurgte ind til Corona-pas ved politiske møder.69. Meddelelser - Lukket punkt

Sagsnr: 00.00.00-A00-37-20 Sagsansvarlig: Camilla Gotthardt Jensen70. Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat d. 10. maj 2021

Sagsnr: 00.00.00-A00-34-20 Sagsansvarlig: Camilla Gotthardt Jensen

Sagsresume

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.

Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Socialudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 10. maj 2021

.Underskrifter

Nellie Bradsted
Marianne Ørgaard
Finn Hansen
Per Thomsen
Bente Abrahamsen
Inger Andersen
Mikkel Dam