Referat
til
mødet i Børn & Læringsudvalget
den 8. december 2022 kl. 16:30
i Udvalgslokale 3, Søndergade 12, Haslev

 


Pkt. Tekst
130 Godkendelse af dagsorden
131 Godkendelse af udvidelse af børnetal i den private daginstitution Svalebækgård
132 Drøftelse af kapacitet på dagtilbudsområdet 2023 ud fra oplæg
133 Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier
134 Beslutning om kompensation for stigende energipriser til daginstitutionen Kridthuset
135 Orientering om analyse af samlokation i Søndergade
136 Godkendelse af opfølgning på indsatser i Sundhedspolitik 2021-2025
137 Initiativsag Ivan Flændsdal (F) vedr. afholdelse af Mini Skills i Faxe Kommune
138 Meddelelser
139 Meddelelser - lukket
140 Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d.8. december 2022

130. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A21-8-21 Sagsansvarlig: Katrine Lichinger

Økonomi

  Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 8. december 2022

Godkendt.


Fraværende: Ingen.131. Godkendelse af udvidelse af børnetal i den private daginstitution Svalebækgård

Sagsnr: 28.00.00-P19-2-22 Sagsansvarlig: Eydna Gudmundsson

Sagsresume

Landbørnehaven Svalebækgård blev, af den daværende Haslev Kommune i 2005, godkendt som privat dagtilbud, med et maksimalt børnetal på 25. For at sikre plads til flere børn, ønsker Svalebækgård at udvide det maksimale børnetal til 35, med et gennemsnit på 32 børn. Børn & Læringsudvalget er godkendende myndighed og skal derfor tage stilling til ansøgningen.


Sagsfremstilling

Ansøgning om udvidelse af børnetal.

I 2005 godkendte Haslev Kommune oprettelse af den private landbørnehave Svalebækgård, som et dagtilbud med fokus på dyr og udeliv med masser af udearealer. Det fremgår, at godkendelsen gælder for 25 børn i alderen 3 år til skolestart. Svalebækgård modtager primært børn fra Faxe Kommune, men også i mindre grad fra Næstved Kommune grundet beliggenheden tæt på kommunegrænsen. For at der er plads til så mange børn som muligt, som søger plads i børnehaven, ansøges om at udvide børnetallet til et gennemsnit på 32 og et maximalt periodisk børnetal på 35.


Svalebækgård fungerer primært som en udebørnehave med dyr og aktiviteter planlagt i udemiljøet. Administrationen mener, at ændringen kan gennemføres, uden at det går ud over den nuværende gode pædagogiske kvalitet. Der er ca. 110 m2 indendørs til rådighed for børnene, hvilket betyder, at der ved et gennemsnit på 32 børn vil være 3,45 m2 pr. barn. Lovkravet er på 2,0 m2 pr. barn og Faxe Kommunes ønskede niveau ligger på 3,5 m2 pr barn.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender udvidelsen.


Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 8. december 2022

Godkendt.


Fraværende: Ingen.132. Drøftelse af kapacitet på dagtilbudsområdet 2023 ud fra oplæg

Sagsnr: 28.00.00-A26-3-22 Sagsansvarlig: Stine Knudsen

Sagsresume

Befolkningsprognosen og pladsanvisningens kapacitetsanalyse viser, at der forventeligt vil mangle 79 pladser til børn på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune allerede i 2023.


Der ønskes en indledende drøftelse af, hvilke spor der foretrækkes for, at optimere pladserne på dagtilbudsområdet i 2023 og frem, for at kunne skabe den nødvendige kapacitet og sikre overholdelse af pladsgarantien med bedst mulige kvalitetsniveau.


Dagtilbudschef Stine Knudsen deltager under punktet.


Sagsfremstilling

Der mangler 79 pladser på dagtilbudsområdet i 2023. Det er henholdsvis 52 vuggestuepladser og 27 børnehavepladser i områderne Haslev, Dalby og Faxe, hvor der forventeligt er for lidt kapacitet. Se bilag 1.

I disse tal og i kapacitetsanalysen for området i bilag 1, er også medregnet den kapacitet vi har til rådighed i de selvejende og private institutioner. Indregnet er også det kendte antal børn, der lige nu bliver passet hjemme med tilskud eller i private pasningsordninger. De seneste forøgelser af kapaciteten i Den integrerede skovinstitution Permatotten og i HDMI Troelstrupgård samt mulighed for at have flere børn i Svalebækgård Landbørnehave, er også indregnet.

Kommunens forsyningsforpligtelse i forhold til at overholde pasningsgarantien for alle kommunens børn betyder i denne sammenhæng, at Faxe Kommune skal kunne stille pladser til rådighed for de børn, som er indskrevet i private institutioner, private pasningsordninger eller som passes hjemme med tilskud, skulle det blive nødvendigt eller ønsket af de pågældende familier.

Læsevejledning:

Med sporet "kvalitetsniveau i forhold til arealudnyttelse", der gennemgås i bilag 2 forstås, hvor mange børn der fysisk indskrives pr. m2 i de respektive huse. Dette berører ikke normeringen pr. barn, da denne følger børnetallet, uanfægtet hvor mange eller få m2, der er til rådighed. Hvis der indskrives flere børn, vil der tilsvarende skulle være flere medarbejdere.

Når der drøftes kvalitetsparametre i forhold til "høj kvalitet i dagtilbud", er det ud fra en forsknings- og evidensbaseret viden om, hvad fysisk plads og de fysiske rammer betyder for mulighederne for at bedrive god pædagogik.

Der ønskes en drøftelse af, hvilke spor Børn & Læringsudvalget ønsker at lægge i løsningen af denne kapacitetsmangel, inden der fremlægges en beslutningssag på et kommende møde.

Bilag til sagen:

Bilag 1: Oversigt over kapaciteten i kommunens dagtilbud

Bilag 2: Liste over mulige spor samt beskrivelse af fordele og ulemper


Sporene der ønskes drøftet, uddybes og forklares i bilag 2 og er listet op herunder:


 1. Kvalitetsniveau i forhold til arealudnyttelse
 2. Nye institutionstyper og muligt samarbejde med lokale aktører
 3. Udbygning, tilbygning og nybyg
 4. Indretning af eksisterende m2 til dagtilbudslokaler
 5. Omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser
 6. Privat pasning og tilskud til pasning af egne børn.


Perspektiver der kan indgå i drøftelserne af de fremlagte spor i bilag 2:

- Faxe Kommune er en pendler kommune med mange familier, der flytter til kommunen fra København og forstadsbyerne. Familierne har som udgangspunkt et ønske om, at kunne få en dagtilbudsplads i det område af kommunen hvor de bor, og hvor barnet efterfølgende skal gå i skole. For pendlerfamilierne har åbningstiderne i dagtilbuddene også en stor betydning.

- Dagtilbudsområdet har fremlagt en plan om høj kvalitet på dagtilbudsområdet ud fra de 3 kvalitetsparametre: Strukturel kvalitet, proces kvalitet og resultat kvalitet. Både den strukturelle kvalitet og proces kvaliteten kommer under pres, når der er få m2 til mange børn og voksne. Inklusionsarbejde, sprogarbejde og muligheden for en struktureret hverdagspædagogik, hvor der arbejdes i små grupper, kræver ekstra rum og m2.

- Der er en sundhedsmæssig risiko for både børn og voksne, når mange er samlet på få m2. Smitterisikoen ved virussygdomme bliver større, støjniveauet hæves, og der er generelt en risiko for et forværret arbejds- og børnemiljø samt et forhøjet fravær.

- Der kan være behov for at pege på løsninger, der kan opfylde behovet for øget kapacitet på kort sigt samtidig med, at der lægges strategier for langtidsplanlægning af kapacitetsforøgelse i det kommende år.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Der vil være økonomiske konsekvenser i forbindelse med kapacitetsudvidelsen. Omfanget heraf vil afhænge af hvilke/hvilket spor, der arbejdes videre i - og som besluttes efter beslutningssagen.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Børn & Læringsudvalget beslutter, hvilke spor administrationen skal gå videre med, inden beslutningssagen fremlægges på kommende udvalgsmøde.


Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 8. december 2022

Godkendt med den tilføjelse at udvalget ønsker bred inddragelse i udarbejdelse af kommende løsningsforslag, der fremlægges på februar mødet.


Fraværende: Ingen.133. Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

Sagsnr: 00.30.04-G01-1-22 Sagsansvarlig: Katrine Lichinger

Sagsresume

Børn & Læringsudvalget orienteres med sagen om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. Der præsenteres tal for de enkelte måneder i perioden februar til oktober 2022 samt gennemsnitspriser for samme periode.


Samlet set ses en løbende stigning i aktivitet på de tre hovedområder: Anbringelser, forebyggende foranstaltninger og handicapkompenserende foranstaltninger i løbet af 2022. Samtidig ses udsving i gennemsnitspriserne hen over året. Dette har sammenhæng med den igangværende dataoprydning.


Sagsfremstilling

Opgørelsen over aktivitet og gennemsnitspriser for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier omfatter tal fra februar til og med oktober 2022 og tager udgangspunkt i det aktuelle antal indsatser i de enkelte måneder. Det betyder også, at opgørelsen kan omfatte aktiviteter, som er igangsat i 2021. Der er i opgørelsen regnet med helårspersoner.


Det bemærkes, at aktivitetstallene og gennemsnitspriserne er baseret på aktuel viden, herunder påvirkes af den løbende oprydning og kvalificering af data. Der kan derfor være risiko for fejlbehæftede data. På baggrund heraf arbejder administrationen med såvel kortsigtede som langsigtede tiltag til et forbedret datagrundlag.


Af bilaget ses flere udsving i aktiviteten hen over månederne i 2022, og i oktober måned ses en stigning i alle aktiviteterne på et overordnet niveau. Det er vurderingen, at dette er udtryk for den fortsatte dataoprydning og alene i begrænset omfang udtryk for en reel stigning i aktiviteten. Det bemærkes i den forbindelse, at det vurderes, at ca. 70 pct. af alle data i 2022 nu er gennemgået. De faktiske og gennemgåede data vil blive anvendt som input i de kommende systemer, DUBU og Calibra, jf. nedenfor.


Forvaltningen vil med indførelsen af DUBU og Calibra over tid kunne fastsætte mere præcise gennemsnitspriser på de enkelte områder.


Det er undersøgt om der i opgørelsen, jf. bilaget, kan indsættes data fra 2021. Dette har på nuværende tidspunkt ikke været muligt, da disse data bør valideres, før der kan vises en reel sammenligning over tid. Dette forventes muligt i forbindelse med nøgletalssagen primo januar 2023.


Som ved forelæggelsen af tidligere nøgletalssager er der stor usikkerhed omkring de grundlæggende dataregistreringer for aktivitet og priser på området.


Set i lyset af kvaliteten af de eksisterende data på området i 2022, er der fra 2023 sat ind med anvendelse af bl.a. DUBU og Calibra, jf. ovenfor. Dette skal sikre bedre og mere præcise prognoser for såvel aktivitet som økonomi. Det forventes, at datakvaliteten i de nye systemer vil blive løbende bedre undervejs som implementeringen af systemerne løber af stablen i 2023. Der kan dog også i løbet af 2023 fremkomme særligt dyre enkeltsager og foranstaltninger, som kan have stor betydning for det kommende års økonomiske resultater. Det gælder såvel mer- som mindreforbrug.


I forhold til forventet regnskab 3 (FR3) forventes fortsat et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 3,2 mio. kr. på det specialiserede børne- og ungeområde. Ændringerne i data ses således ikke umiddelbart at slå fuldt ud igennem økonomisk. Dette kan skyldes, at den økonomiske opgørelse i FR3 er baseret på faktiske afregnede betalinger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 8. december 2022

Godkendt.


Fraværende: Ingen.134. Beslutning om kompensation for stigende energipriser til daginstitutionen Kridthuset

Sagsnr: 28.00.00-Ø00-5-21 Sagsansvarlig: Rasmus Christensen

Sagsresume

Denne sag omhandler kompensation til den selvejende daginstitution Kridthuset ifm. stigende energipriser.


Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. november 2022 Børn & Læringsudvalgets indstilling om 1) at kompensere den selvejende daginstition Troelstrupgård for stigende energipriser, og 2) at undersøge de forventede tilsvarende ekstraordinære udgifter hos Kridthuset.


Kridthuset har fjernvarme som varmekilde i modsætning til Troelstrupgård, som har naturgas. Derfor er de forventede ekstraordinære udgifter også betydelig lavere. Administrationen har modtaget fakturaer for el og fjernvarme i 2021 og 2022 fra Kridthuset, og den forventede udgift i 2022 er ca. 12.000 kr. højere end udgiften i 2021. Dette svarer til en stigning på 20 pct. Hvis Kridthuset skal kompenseres på lige vilkår som Troelstrupgård, skal Kridthuset således have et ekstraordinært tilskud på 12.000 kr. i 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det ekstraordinære tilskud på 12.000 kr. indstilles til at blive finansieret indenfor rammerne af Børn & Læringsudvalget og findes i de centrale puljer i administration i 2022.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Kridthuset får udbetalt et ekstraordinært driftstilskud på 12.000 kr., der finansieres indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 8. december 2022

Godkendt.


Fraværende: Ingen.135. Orientering om analyse af samlokation i Søndergade

Sagsnr: 82.00.00-G01-4-22 Sagsansvarlig: Kirsten Pugdahl Torp

Sagsresume

I denne sag orienteres udvalget om proces for analyse af mulig samlokation for medarbejdere på Søndergade i Haslev. Analysen er en del af en større analyse på tværs af centre, hvori samlokation i Søndergade indgår. Den skal danne grundlag for, at der kan træffes endelig politisk beslutning herom. Administrationen indstiller i denne sag til, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af budget 2020-23 blev strategien Fælles om Forebyggelse vedtaget i oktober 2019. I den efterfølgende tilrettelæggelsesproces blev det drøftet, at alle eller dele af medarbejdere knyttet til dette strategiarbejde skulle samlokaliseres i Søndergade i Haslev.


Forholdet om samlokation er aktuelt, fordi der er et politisk ønske om at afdække behov og muligheder: Dels drøftede Børn & Læringsudvalget samlokation på udvalgsmødet 13. juni 2022 og ønskede på baggrund heraf genoptagelse af spørgsmålet inden udgangen af 2022. Og dels er der i den kommunale budgetaftale for 2023-2026 indskrevet, at drøftelse af samlokation skal genoptages.


Proces for afdækning af behov og muligheder

Der igangsættes derfor en større analyse på tværs af centre, hvori samlokation i Søndergade indgår. Analysen skal danne grundlag for, at der kan træffes endelig politisk beslutning om samlokation. Analysen vil indeholde en bred involvering af flere centre, idet en eventuel samlokation på Søndergade vil påvirke og afhænge af forhold i de øvrige centre.


Processen indeholder overordnet en række proceselementer:

 • Afdækning og vurdering af kapacitetsbehov i Center for Børn, Unge & Familier
 • Bygningsmæssig analyse af kollegiebygningen i Søndergade med henblik på mulig indretning til formålet
 • Bygningsmæssig analyse og konsekvensberegning af, hvad en samlokation i Søndergade vil have af konsekvenser for øvrige medarbejdergrupper og øvrig bygningsanvendelse
 • Økonomi - dels omkostning til eventuel ombygning og dels driftmæssige vedlighold efterfølgende


Processen igangsættes primo 2023 og resultater præsenteres for Børn & Læringsudvalget forventeligt marts 2023.


Når der foreligger reelle foreslag, vil der ske inddragelse af medarbejderes og lederes ønsker og behov.Opmærksomhedspunkter i analysen

Administrationen gør opmærksom på, at der er flere væsentlige opmærksomhedspunkter for såvel analyse som beslutning:

 • Det er væsentligt at afdække medarbejdernes ønsker og behov bredt - derfor vil der lægges vægt på at indsamle og involvere mange og bredt i denne afdækning
 • Center for Børn, Unge & Familier er generelt udfordret i forhold til kapacitet. Dels grundet et stigende børnetal i Faxe Kommune og dels fordi der hjemtages flere børn til kommunale skoler fra specialiserede skoletilbud
 • Bygningerne i Søndergade rummer aktuelt medarbejdere fra flere forskellige centre, hvorfor Center for Børn, Unge & Familier ikke alene råder over bygningerne - der vil derfor ved en evt. samlokation være brug for at afstemme mellem og konsekvensberegne for andre centerområder
 • Bygningerne i Søndergade rummer aktuelt ukrainske flygtningefamilier - disse vil skulle genhuses andetsteds og må betegnes som en større opgave såvel økonomisk, administrativt som for de enkelte familier
 • Ved en beregning af udgifter til ombygning må påregnes en vis usikkerhed grundet de generelle prisstigninger og den høje inflation.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle fremtidige økonomiske konsekvenser vil afhænge af de politiske beslutninger, som skal tages på et senere tidspunkt. 

Der gøres dog indledningsvist opmærksom på, at der ikke er afsat budgetmidler til en evt. ombygning af kollegiebygningen i Søndergade eller andetsteds.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 8. december 2022

Godkendt med de bemærkninger at samlokation ift. Fælles om Forebyggelse skal undersøges på flere lokationer end Søndergade og at der i forbindelse med undersøgelsen er en opmærksomhed på forskellen mellem myndighedsfunktion og fremskudte funktioner.


Fraværende: Ingen.136. Godkendelse af opfølgning på indsatser i Sundhedspolitik 2021-2025

Sagsnr: 29.00.00-P20-1-22 Sagsansvarlig: Amanda Mai Hovmand Willems

Sagsresume

I november 2021 godkendte Byrådet Faxe Kommunes Sundhedspolitik, Jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203. Der er efterfølgende udarbejdet en status og opfølgning for alle fagudvalgsområdernes indsatser, som fagudvalgene skal godkende. Opfølgning skal sikre, at Sundhedspolitikken indtænkes på alle områder og bredt understøtter sundheden i Faxe Kommune.

Med denne sag skal fagudvalgene godkende de separate opfølgninger for indsatser i Sundhedspolitikken på deres områder. De respektive udvalg skal forholde sig til et fagudvalgsspecifikt bilag vedlagt denne sag.


Sagsfremstilling

I perioden 5.-8. december skal fagudvalgene drøfte status på udfoldelsen af Sundhedspolitikken på deres områder og behandle mulige justeringer af politikkens indsatser for hver deres områder.

Denne sag ligger identisk på fagudvalgenes dagsordener fra den 5.-8. december. Der er vedhæftet bilag for hvert fagudvalg, som de skal behandle.

Bilagene indeholder både en status og opfølgning på indsatserne og eventuelle justeringer af politikken for fagudvalgenes områder. Desuden er Sundhedspolitikken 2021-2025 og den tværgående opfølgning og status ved lagt som bilag.


Sundhedspolitikken 2021-2025
Sundhedspolitikken indeholder seks overordnede mål for en bedre sundhed i Faxe Kommune. Fagudvalgene har ikke nødvendigvis indsatser inden for alle temaer.

De overordnede mål i Sundhedspolitikken er som følger:

 1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus
 2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære
 3. Mindre alkohol og nul stoffer
 4. Styrket mental sundhed
 5. Mad og gode måltider
 6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats


Status på centrenes indsatser i 2022
Byrådets vision er at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats. Sundhedspolitikken indeholder mål for borgernes sundhed, som skal være med til at gøre de sunde valg nemmere i dagligdagen og igennem hele livet. For eksempel ved at skabe sunde rammer i nærmiljøet ved anlæggelse af cykelstier, legepladser, indførelse af røgfri udearealer, adgang til sund mad og meget mere. Med dette udgangspunkt fremhæves følgende succeser og udfordringer i indsatserne i 2022:


Eksempler på succeser

 • Øget brug af naturen til mere bevægelse, foreningsaktiviteter mv. Fra august 2022 er der i større grad blevet adgang til Haslev Orned/Nordskoven. I alt ca. 170 hektar skov er nu yderligere til rådighed, hvilket kan blive til stor glæde og gavn for mange flere borgere, foreningsfolk mv. end dem der allerede bruger skoven/naturen.
 • Børne- og ungeområdet har et gennemgående fokus på bevægelsesglæde og sociale fællesskaber i både dagtilbud og skoleregi. Der er flere institutioner, som er DGI-certificerede, og der er flere steder etableret nye udendørs aktivitetsredskaber.
 • Udsatte borgeres mentale sundhed styrkes ved bl.a. tiltag for fastholdelse af borgerne på arbejdsmarkedet og nedbringelse af sygefravær for borgerne. Det understøtter trivselsfremmende miljøer med fokus på jobgenerhvervelse og social færdighedstræning i fællesskaber.
 • Lige adgang til sundhedstilbud for alle understøttes ved bl.a. én indgang til Sundhed og Forebyggelses tilbud. Det giver flere henvendelser fra både borgere og internt i organisationen. Der opleves herved bl.a. en større faglighed i visitationsprocessen.
 • Røgfri arbejdstid er fuldt implementeret.
 • Alkohol- og Rusmiddelpolitikken er udarbejdet og forventes godkendt i Byrådet den 31. januar 2023.


Eksempler på udfordringer

 • Sundhedsprofilen 2021 viser, at særligt borgernes mentale sundhed er udfordret på flere parametre. Det aktualiserer behovet for arbejdet med indsatserne i Sundhedspolitikken.
 • Visse målsætninger er ikke fuldt opfyldt af flere årsager, bl.a. grundet igangværende processer og manglende kompetencer, f.eks. i forhold til fuld udnyttelse af naturen som sundhedsfremmende element.
 • Det seneste skovareal i Haslev Orned/Nordskoven, som borgere og foreningsliv nu har fået brugsret over, er endnu ikke etableret fuldt ud, så det fulde potentiale for brug af skoven er opnået. Processen er påbegyndt i efteråret 2022 og fortsætter fremadrettet.


Videre politisk proces
Som koordinationsudvalg har Senior og Sundhedsudvalget det politiske ansvar for den tværgående udmøntning af Sundhedspolitikken. Når alle fagudvalg har godkendt deres handleplaner til Sundhedspolitikken samt eventuelle revideringer af deres indsatser, samles disse til en tværgående handleplan. Den tværgående handleplan præsenteres for Senior og Sundhedsudvalget den 16. januar forud for Byrådets endelige godkendelse den 31. januar.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

 • Socialudvalget den 5. december
 • Beskæftigelses- & Integrationsudvalget den 5. december
 • Plan & Kulturudvalget den 6. december
 • Teknik & Miljøudvalget den 6. december
 • Senior & Sundhedsudvalget den 7. december
 • Børn & Læringsudvalget den 8. december

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller indstiller, at

 1. Udvalget godkender opfølgningerne på indsatserne på udvalgets områder.
 2. Udvalget godkender eventuelle forslag til justeringer i indsatser og mål på udvalgets områder.Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 8. december 2022

Godkendt med den bemærkning at problematik omkring nikotinposer indgår i handleplanen.


Udvalget tilslutter sig Senior & Sundhedsudvalgets forslag om et fælles møde omkring evidensbaseret tilgang til forebyggende indsats for børn og unges mentale sundhed.


Fraværende: Ingen.137. Initiativsag Ivan Flændsdal (F) vedr. afholdelse af Mini Skills i Faxe Kommune

Sagsnr: 17.02.24-A00-4-22 Sagsansvarlig: Kirsten Pugdahl Torp

Sagsresume

Ivan Flændsdal (F) ønsker at fremlægge initiativsag om afholdelse af Mini Skills i Faxe Kommune behandlet i Børn & Læringsudvalget.


Sagsfremstilling

"I SF mener vi, det er vigtigt, at man allerede i folkeskolen stifter bekendtskab med de forskellige erhvervsuddannelser, og ser derfor gerne at Mini skills arrangeres i Faxe Kommune.


Som inspiration henvises til:

Ballerup Kommune: Mini Skills Ballerup Kommune

Helsingør Kommune: Mini Skills Helsingør Kommune


Her lidt info fra Skills Danmarks egen hjemmeside omkring afholdende af Mini Skills: Mini Skills - info fra Skills Denmark"


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Sagen fremstilles uden administrativ indstilling.


Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 8. december 2022

Udvalget bakker op om, at sagen fremstilles med en administrativ indstilling.


Fraværende: Ingen.138. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A21-8-21 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

 • Centerchefen orienterer om sag til kommende udvalgsmøde vedrørende opfølgning af Faxe Kommunes praksis ift. visitation på baggrund af Kammeradvokatens rapport fra Rudersdal.


 • Centerchefen orienterer om kommende sag vedrørende befordring med Dito Bus.


 • På grund af manglende mulighed for deltagelse i KL mødet den 23. november 2022 orienterer Centerchefen om ændringer i den oprindelig planlagte proces vedr. Sammen om Skolen. Den endelige procesplan vil blive forelagt på et senere udvalgsmøde.


 • Centerchefen orienterer om Barnets Lov.


 • Opdateret status på ansatte ledere. Centerchefen giver løbende en status om evt. udskiftninger på ledelsesfunktioner i centeret. Der er ca. 60 ledelsesfunktioner i Center for Børn, Unge og Familier, og der må derfor forventes forandringer løbende. BLU orienteres herom, når det er relevant.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 8. december 2022

.

Fraværende: Ingen.139. Meddelelser - lukket

Sagsnr: 00.01.00-A21-8-21 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott140. Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d.8. december 2022

Sagsnr: 00.01.00-A21-8-21 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsresume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.


Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde den 8. december 2022.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 8. december 2022

.

Fraværende: Ingen.