Pkt. Tekst
50 Godkendelse af dagsorden
51 Dialogmøde med Midtskolens bestyrelse
52 Præsentation af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
53 Orientering om Ankestatistik år 2021
54 Orientering om deltagelse i Ankestyrelsens børnesagsbarometer
55 Godkendelse af nyt tilsynskoncept på dagtilbudsområdet
56 Beslutning om udvidelse af daginstitutionen Møllen - pavillon og tilbygning
57 Godkendelse udkast til høring Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes folkeskoler
58 Drøftelse af budget 2023-2026
59 Orientering om økonomisk konsekvens af krigen i Ukraine
60 Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier
61 Orientering om status på Fælles om Forebyggelse
62 Initiativsag fra Christina Birkemose (A) vedr. behandling af eksisterende kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse (servicelovens §50)
63 Meddelelser
64
65 Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d.12. maj 2022

50. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A21-8-21 Sagsansvarlig: Johan Kulas Gad

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: ingen.
51. Dialogmøde med Midtskolens bestyrelse

Sagsnr: 17.01.00-G20-1-22 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsresume

Midtskolens bestyrelse er inviteret til dialogmøde kl. 16.30.Sagsfremstilling

 • Skal investeringerne i inklusion fortsætte?
  • Vi har som kommune investeret i at leve op til de mål, der bliver stillet, så vi kan ramme noget der ligner et nationalt niveau. Vi lægger en stor lokal indsats for at opnå en høj inklusionskvalitet, men sidder også med en fornemmelse af, at området generelt udvikler sig i negativ retning – jf. nyligt udgivet VIVE-rapport om inklusion. Er det overhovedet realistisk, at investeringerne skal nedtrappes/tilbagebetales? Kalder området ikke på flere ressourcer i fremtiden?


 • Udskillelse af specialskoler.
  • Fremtidigt samarbejde.


 • Frihedsgrader.
  • Vi følger og arbejder ind i de nye tiltag, der bliver lagt op til fra regeringen, og hvor skole og forældre er med i forhandlingerne. Øvelsen er allerede afprøvet som følge af Corona.
  • Vi får god brug for tæt samarbejde med BLU, for at sætte fælles retning.


 • Prioritering af folkeskolen.
  • Vi kæmper for at blive mere attraktive ift. Privatskoler. Vi søger at fortælle den gode historie, og synliggøre den.


Alt dette og mere til, ser vi frem til at drøfte med BLU og i ”sammen om skolen”.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Godkendt.Fraværende: ingen.
52. Præsentation af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sagsnr: 00.22.04-A00-12-21 Sagsansvarlig: Kirsten Pugdahl Torp

Sagsresume

I sagen præsenteres Børn & Læringsudvalget for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Præsentationen er en del af det samlede introduktionsprogram for det nye Børn & Læringsudvalg.


Leder af PPR deltager på udvalgsmødet og uddyber denne præsentation.


Sagsfremstilling

Hvad er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)?

PPR er en kommunal rådgivnings- og vejledningsinstans under Center for Børn, Unge & Familier. I PPR er der ansat talehøre-konsulenter, ergoterapeuter, specialpædagoger, specialpædagogiske konsulenter og psykologer samt en leder.


PPR rådgiver og vejleder dagtilbud, skoler og forældre med henblik på at understøtte udvikling og læring hos børn og unge i alderen 0-17 år. Både dagtilbud, skoler, forældre og børn kan henvende sig, hvis de oplever udfordringer og/eller mistrivsel. Det kan eksempelvis dreje sig om vanskeligheder med hensyn til indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse eller motorik.


PPR har et tæt samarbejde med bl.a. institutioner, Sundhedsplejen og sagsbehandlere. Samtidig udbyder PPR angstbehandling og fraværsindsats. PPRs arbejde er tæt forbundet med de strategiske indsatsspor i centeret, særligt indsatssporene Fælles om Forebyggelse (forebyggende indsatser) og Børn i Fællesskaber (inklusionsindsatser).


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: ingen.
53. Orientering om Ankestatistik år 2021

Sagsnr: 00.01.00-A00-6-22 Sagsansvarlig: Vibeke Peulicke Sørensen

Sagsresume

Ankestyrelsens statistikker fremlægges én gang årligt for udvalget med tilknyttet gennemgang af årsagerne til hjemvisninger og ændringer inklusive handlinger herpå.

Sagen fremlægges af Faxe Kommunes juridiske konsulent.Sagsfremstilling

Ankestyrelsens afgørelser for år 2021 fremlægges for Børn & Læringsudvalget vedrørende Faxe Kommunes afgørelser for børn og unge under 18 år på Socialområdet. Afgørelserne opdeles mellem Beskæftigelse & Integrationsudvalget, Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget alt efter hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til.


Bilag 1: årsstatistik for 2021.


Bemærk at tallene i skemaet nedenfor ikke er lig med Ankestyrelsens udsendte statistik i bilaget, i det Ankestyrelsens statistik også indeholder områder som i Faxe kommune behandles af Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget. Det er første år hvor børn- og ungesagerne inden for servicelovsområdet er udskilt til Børn & Læringsudvalget, hvorfor der ikke foreligger direkte sammenligningsgrundlag med tidligere år.Sagsudfald

Afvist

Hjemvist

Stadfæstet

Ændret

I alt

Serviceloven inden for Børn & Læringsudvalgets område

3

3

13

3

22

Serviceloven i alt i Faxe kommune

6

11

42

4

63


Ankestyrelsen har truffet i alt 63 afgørelser inden for Servicelovens områder.

Inden for Børn & Læringsudvalgets område, er der behandlet i alt 22 sager, hvoraf 3 sager er afvist fordi der er klaget for sent, 3 sager er hjemvist, 3 sager er ændret og 13 sager er stadfæstet. På side 2 i bilaget forklares begreberne, afvist, hjemvist, stadfæstet og ændret.

På landsplan er omgørelsesprocenten, det vil sige de ændrede og hjemviste sager, på 32 % og i Faxe kommune er det 26 %.
De afviste sager tæller ikke med i opgørelsen over omgjorte sager. Procenten beregnes ud fra de hjemviste, ændrede og stadfæstede sager.

Tendenserne i sagerne gennemgås mundtligt på mødet.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Der indstilles til, at orienteringen tages til efterretning.

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen om Ankestyrelsens årsstatistik tages til efterretning.


Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Godkendt.Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.54. Orientering om deltagelse i Ankestyrelsens børnesagsbarometer

Sagsnr: 27.00.00-P07-1-22 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsresume

Hvert år gennemfører Ankestyrelsen en undersøgelse af kommunernes sagsbehandling. Alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år, og Faxe Kommune har således deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført i 2021. Da der har været afholdt gennemgang af resultaterne med Ankestyrelsen, sendes børnesagsbarometeret til orientering i Børn & Læringsudvalget.


Sagsfremstilling

På vegne af Social- og Ældreministeriet undersøger Ankestyrelsen årligt kommunernes sagsbehandling på området udsatte børn og unge. Undersøgelsen, der har navnet Børnesagsbarometret.

Hvert år er undersøgelsen baseret på sager fra ca. en tredjedel af landets kommuner. Børnesagsbarometret 2021 er baseret på i alt 708 sager fra 27 kommuner, hvoraf Faxe Kommune bidrager med 13 sager. Undersøgelsen er vedlagt som bilag.

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse enten om familiebehandling eller om anbringelse efter servicelovens § 52. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder, det svarer til Social- og Indenrigsministeriets pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen: 1)Faglig udredning, 2) Inddragelse, 3)Valg af relevant indsats og 4)Opfølgning.

Derudover handler årets undersøgelse også om kommunernes håndtering af underretninger.

Ankestyrelsen gør opmærksom på, at der er en række begrænsninger i undersøgelsen:

 • Undersøgelsen fokuserer alene på den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Den belyser ikke den socialfaglige kvalitet.
 • Stikprøven af sager fra hver enkelt kommune er for lille til, at resultaterne for hver kommune kan generaliseres til alle kommunens sager inden for de udvalgte sagstyper. For hver kommune giver undersøgelsen indblik i den juridiske kvalitet i de konkrete sager, som Ankestyrelsen har gennemgået.
 • Undersøgelsen er baseret på de sagsakter, kommunerne har sendt ind. Eventuelle handlinger, der ikke er dokumenteret i sagsakterne, er derfor ikke en del af grundlaget for Ankestyrelsens vurderinger. Det samme gælder handlinger som først har fundet sted efter den periode, som sagsgennemgangen vedrører.


Faxe Kommunes resultater i undersøgelsen

1. Faglig udredning:

I 7 ud af 13 sager er der ikke dokumenteret, at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse eller en opdatering, der vedrører de aktuelle forhold. Faxe Kommunes børne- og ungemyndighed oplyser, at det ikke kan ses i Ankestyrelsens undersøgelse, om der mangler en børnefaglig undersøgelse, eller om det er opdateringen, som mangler. Ledelsestilsyn viser en generel problematik omkring opdatering af undersøgelser – en udfordring, som der nu er en særlig opmærksomhed på.

I 2 ud af 4 sager er tidsfristen på 4 måneder for den børnefaglige undersøgelse ikke overholdt. Faxe Kommunes børne- og ungemyndighed vurderer, at dette ikke opleves som et generelt problem, men der er sager, hvor en undersøgelse kan trække ud på grund af udfordringer f.eks. med hensyn til at få familien i tale eller indhente oplysninger fra samarbejdspartnere


2. Inddragelse:

I 6 ud af 13 sager er kravet om børnesamtale forud for afgørelsen ikke overholdt. Faxe Kommunes børne- og ungemyndighed oplyser, at der er et stort fokus på afholdelse af børnesamtalen. Der har været et specifikt læringsforløb i samarbejde med Børns Vilkår i forhold til at afholde en børnesamtale. Samtidig må det erkendes, at der er et udviklingspunkt i forbindelse med tidspunkt for afholdelse af samtalen. Som det anføres i undersøgelsen skal der afholdes en børnesamtale forud for at en afgørelse træffes, og dette er ikke sket i tilstrækkeligt omfang jf. undersøgelsen, hvor samtalen med barnet først er afholdt på et senere tidspunkt. Faxe Kommunes børne- og ungemyndighed vil tage skridt til en sikring af, at denne praksis fremadrettet sker. Det undersøges pt., om det er muligt at lave en digital understøttelse af børnesamtalen, som også kan generere ledelsesinformation herom.


3. Valg af relevant indsats:

Dette undersøgelsespunkt har ikke givet anledning til kommentarer.


4. Opfølgning:

I 2 ud af 2 sager er kravet om opfølgning inden for de første 3 måneder efter iværksættelse af en foranstaltning ikke overholdt. I 1 ud af 1 sag er kravet om opfølgning med højst 6 måneders mellemrum ikke overholdt. Faxe Kommunes børne- og ungemyndighed har allerede fokus på hyppigere opfølgning i sager både i kraft af Fælles om Forebyggelse samt det handlekatalog, der arbejdes med ud fra et økonomisk perspektiv. I Fælles om Forebyggelse er en af grundstenene i forhold til iværksatte foranstaltninger netop den hyppige opfølgning.

Konkret arbejder Faxe Kommunes børne- og ungemyndighed for tiden på en strukturering af den hyppige opfølgning i forhold til forebyggende foranstaltninger samt i anbringelsessagerne. Implementering heraf forventes igangsat og med et særligt fokus i ledelsestilsynet fra 3. kvartal 2022.


Underretninger:

I 11 ud af 13 underretninger er der ikke foretaget en 24 timers vurdering af den seneste underretning før der er truffet afgørelse i sagen. I 1 ud af 3 sager er der ikke foretaget en 24 timers vurdering af den første underretning efter afgørelsen.

Faxe Kommunes børne- og ungemyndighed gør opmærksom på, at der er sket en fejl i forbindelse med indberetningen til Ankestyrelsen. I det elektroniske sags-system SB SYS skal der foretages en handling, som dokumenterer 24 timers- screening, men oplysninger herom fremgår ikke af dokumenterne, der er sendt til Ankestyrelsen. Det fremgår herimod af kommunens eget datasæt om underretninger. Af de 1029 underretninger, der er modtaget I 2020, er de 972 vurderet inden for 24 timer. Der er således kun 57 underretninger, der ikke er vurderet inden for 24 timer. Dette skyldes som oftest, at underretningen ikke er modtaget hos rette modtager med det samme. Enten pga. procedurer, der ikke følges eller fordi teknikken fejler (systemfejl). Underretningerne er vurderet umiddelbart efter de 24 timer. Så snart en underretning er modtaget i en indbakke, der ender på faxekommune.dk anses underretningen for modtaget af kommunen, og det er fra dette tidspunkt, der er 24 timer til at vurdere den. Det er derfor en udfordring, når underretningen ikke sendes til rette indbakke med det samme. Der er indgået dialog med IT afdelingen om muligheder for tekniske løsninger, ligesom kommunens øverste ledelse er orienteret om udfordringerne i forhold til selve registreringen af modtagelsen. Der er ligeledes genfremsendt procedurebeskrivelser til samarbejdsparter internt i kommunen for at understrege vigtigheden af, at underretninger sendes til rette modtager med det samme.

Ankestyrelsen tilbyder besøg af styrelsens læringsteam i de kommuner, som har fremsendt sager. Faxe Kommunes børne- og ungemyndighed vil med afsæt i rapporten afklare besøg af læringsteamet, når familiechefen er tiltrådt. Selvom antallet af undersøgte sager kun udgør 13 for Faxe Kommunes vedkommende, har administrationen en kritisk opmærksomhed på resultaterne af undersøgelsen. Administrationen er undervejs med at afdække kvaliteten i sagsbehandlingen på området. Resultatet heraf forventes at være klar senere i 2022, og dette vil danne afsæt for en handleplan på området. I juni præsenteres Børn & Læringsudvalget for området, og her vil tiltag til at imødekomme ovenstående resultater tages op.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Godkendt med den bemærkning, at udvalget har en klar forventning om, at lovkrav om børnesamtaler overholdes fremadrettet.


Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
55. Godkendelse af nyt tilsynskoncept på dagtilbudsområdet

Sagsnr: 28.03.04-K09-1-22 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsresume

Som følge af central lovaftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 er det besluttet, at indføre nye lovkrav med minimumstandarder til det kommunale tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud. De nye lovkrav er trådt i kraft 1. januar 2022.


Faxe Kommune overholder allerede størstedelen af kravene i den nye lovgivning, men for at sikre en ensartet tilgang, systematik, transparens og professionalisme i tilgangen, også fremadrettet, ønskes et nyt styringsværktøj, som ramme for dette arbejde.


Værktøjet, der anbefales, er tilsynskonceptet fra ”Hjernen & Hjertet” der leveres af Rambøll, og som også har udarbejdet de sprogvurderinger, ressourcevurderinger og det overgangsmateriale, som 0 – 6 års området i Faxe Kommune benytter. På denne måder bliver der mulighed for et datatræk på tværs af disse områder, som sikrer en bedre målstyring og et helhedsblik på den pædagogiske kvalitet i Faxe Kommunes dagtilbud.

Sagsfremstilling

Den nye lovgivningen indebærer blandt andet krav om brug af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, observationer, uvildighed, dokumentation, skærpede tilsyn og udarbejdelse af handleplaner. Derudover er det nu ved lov besluttet at beskrive og offentliggøre kommunens tilsynspraksis og at offentliggøre tilsynsrapporterne (bilag 3).

Faxe Kommune overholder allerede størstedelen af kravene i den nye lovgivning, men for at sikre en ensartet tilgang, systematik, transparens og professionalisme i tilgangen, også fremadrettet, ønskes et nyt styringsværktøj, som ramme for dette arbejde.


Hjernen & Hjertets tilsynskoncept (bilag 1) efterlever de nye retningslinjer fra KL omkring kommunal tilsynspraksis. Det nye lovforslag fordrer behov for et systematisk og målrettet koncept, som samtidig dækker EVA’s (Danmarks Evalueringsinstitut) tre aspekter af kvalitet; strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet.

Konceptet kan tilpasses kommunens indsatsområder og understøtter både gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn samt løbende og opfølgende tilsyn. Det er desuden muligt at føre tilsyn ved skærpende omstændigheder og udfylde handleplaner struktureret efter indholdet i lovforslaget. Observationer, interne som eksterne, kan let indarbejdes og vedhæftes direkte i systemet og sikrer uvildighed.

Konkret kan Hjernen & Hjertet designe lige præcis det indhold, som er relevant for Børn & Læringsudvalget og administrationen, med netop de delelementer, som der ønskes at føre tilsyn med.

Tilsynet rummer mulighed for:

 • Adgang til forskellige tilsynstyper, som på forskellig vis rækker ud mod praksis, og som kan deles med institutionsledere og dagplejen direkte i systemet. Tilsynene kan tage sig forskelligt ud, afhængig af om det er kommunale institutioner, private, selvejende, dagplejen mv. Hjernen & Hjertet er behjælpelige med at opsætte forskellige typer/skabeloner med det indhold, som der ønskes ført tilsyn på baggrund af i Faxe kommune.
 • Tilsynsrammen kan deles direkte i systemet, så det er muligt at skabe overblik over, hvor langt man er i processen, og hvilke forhold der er gældende for den enkelte institution.
 • Der kan inddrages interne og eksterne observationer.
 • Der kan afvikles forskellige læringsmiljøvurderinger til bl.a. at belyse Proceskvaliteten, forud for tilsynet, hvor data kan trækkes direkte ind i tilsynsrammen.
  • Pædagogisk Læringsmiljøvurdering, baseret på ministeriets og EVA’s materialer, hvor ledere, medarbejdere og eksterne observatører kan adspørges.
  • Forældretilfredshed efter KL’s spørgeramme.
  • Børneperspektivet gennem et interaktivt og talende spørgeskema, Spørge Børge, som gennemføres via IPad for de ældste børn.
 • Der kan inddrages resultater direkte fra Hjernen & Hjertet, som eksempelvis sprogresultater eller andre ønskelige kommunale datakilder, til blandt andet at belyse resultatkvaliteten.
 • Adgang til en bruttoliste af tilsynsspørgsmål som frit kan inddrages og som omhandler normering, organisering af børnegruppe og en række fysiske forhold som legepladssikkerhed, bygninger og vedligehold, brandsikkerhed mv. Spørgsmålene har til formål at belyse den strukturelle kvalitet.
 • Selve mødet, og andre løbende udviklingsdialoger med institutionen og dagplejen, kan noteres direkte i systemet med dagsordener og referater. Derudover er det muligt at skabe overblik og sammenhænge mellem opfølgning og evaluering med udviklingsplaner.
 • Anmærkninger eller skærpende omstændigheder kan noteres og konkrete handleplaner, struktureret efter modellen fra lovforslaget, kan nedfældes.
 • Mulighed for at indarbejde og vedhæfte tidligere tilsynsrapporter, eksterne observationer udført med andre redskaber, billeder og eller videoer, så det hele er let at genfinde.


Hjernen & Hjertet tilbyder således at samle alle tilsynsrundens elementer og handlinger et sted, så det er let at have overblik over fokusområder - også ved udskiftning af ledelse eller tilsynsførende.

Tilsynsrapporterne dannes direkte i systemet og er tilgængelige for de relevante parter. Rapporten kan let distribueres til de relevante hjemmesider, hvor de skal offentliggøres.Konceptets muligheder og begrænsninger:

Som ethvert andet måle og datainstrument der bruges på 0 – 6 års området, kan dette koncept og disse måleinstrumenter ikke stå alene. Det er en hjælp til det pædagogiske personale for at sikre, at de får set på alle børns kompetencer og udfordringer og at det foregår professionelt og systematisk.

Det er vigtigt, at det pædagogfaglige personale fortsat bruger deres faglighed til at se barnet i et helhedsperspektiv og at forældrene ikke oplever at det er børnene der bliver målt, men snarere at det pædagogiske læringsmiljø og børnemiljøet bliver målt for at sikre alle børn lige deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet.

Konceptet kan bruges som et stillads i tilsynsarbejdet for at sikre den systematiske og professionelle tilgang, men det kan ikke stå alene i vurderingen af de enkelte børns kompetencer og behov, dette skal gøres i dialog og refleksion imellem dagtilbud og forældre.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen idet Hjernen & Hjertet finansieres af central pulje i administrationen og derfor ikke har konsekvens for Børn og Læringsudvalgets ramme. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Der indstilles til godkendelse af Rambølls Hjernen & Hjertets tilsynskoncept som Faxe Kommunes nye tilsynskoncept jf. den nye lov om styrket tilsyn på dagtilbudsområdet pr. 1.1.2022.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Godkendt.


Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
56. Beslutning om udvidelse af daginstitutionen Møllen - pavillon og tilbygning

Sagsnr: 00.01.00-A00-78-22 Sagsansvarlig: Marianne Hoff Andersen

Sagsresume

Rønnede/Kongstedområdet mangler pladser til flere børn på grund af øget tilflytning og succes med Faxe Kommunes bosætningsstrategi. For at kunne løse en pædagogisk udfordring såvel som en kapacitetsudfordring, er der brug for ekstra plads i daginstitutionen Møllen.

En løsning vil være at etablere en ny pavillon til 20 børn fra efteråret 2022, så der kan tilbydes flere børnehavepladser indtil den planlagte udbygning står færdig i løbet af 2023. Møllen har arbejdet med en ny pædagogisk arbejdsform med en naturgruppe til den kommende børnegruppe i den nye pavillon.

Børn & Læringsudvalget skal under dette punkt anbefale etablering og placering af en ny pavillon til Teknik & Miljøudvalget, der træffer den endelige beslutning herom, da finansiering her til ligger i Teknik & Miljøudvalget.

I august 2022 forelægges et punkt med alternative forslag til udbygning af daginstitutionen Møllen.


Sagsfremstilling

Ny pavillon i efteråret 2022 - mulighed for at arbejde med en naturgruppe

Rønnede/Kongsted området kommer til at mangle daginstitutionspladser de næste år, og har akut brug for flere pladser i efteråret 2022 og i 2023.

Daginstitutionen Møllen har arbejdet med muligheden for at etablere en ny pavillon i 2022, og i den anledning benytte lejligheden til at etablere en naturgruppe, for en udvalgt gruppe af børnehavebørnene med henblik på at arbejde med et særligt fokus på:

  • Sproglig opmærksomhed
  • Alderssvarende kognitive færdigheder
  • Alderssvarende sociale kompetencer
  • Med det formål at forbedre muligheden glæde ved læring og for en alderssvarende skoleparathed for en udfordret gruppe børn

Der arbejdes ud fra en pavillon svarende til den nuværende vuggestuepavillon, og naturgruppen kan etableres uanset hvilken model der vælges. Forældregruppen har været inddraget i forslaget til en ny naturgruppe.


Administrationen anbefaler, at der købes en pavillon frem for at leje, da prisen er cirka den samme. Se vedlagte bilag med priseksempler.


Prisen for en pavillon på ca. 140 kvadratmeter er ca. 1.290.000 kr. Hertil skal lægges etableringsomkostninger, som fremgår af nedennævnte to alternative modeller.


Der er to muligheder i forhold til placering af pavillonen. Bemærk, at der er forskel i anlægsomkostninger ift. placeringen:

Model 1: Placeret på den nedlagte grus-fodboldbane, med adgang direkte til Møllens ’skov og natur’ område. Markeret med nr. 3 på kortet. Udgift til belægning, hegn, rørføring ialt ca. 508.000 kr. Ialt ca. 1.798.000 kr.

Model 2: Placeret ved siden af den nuværende pavillon. Markeret med nr. 2 på kortet. Udgift til belægning, hegn, rørføring ialt ca. 258.000 kr. Ialt ca.1.548.000 kr.

Finansiering af en ny pavillon

Center for Ejendomme har i indeværende budgetår finansiering ift. til indkøb og anlæggelse af pavillon efter model 2. Ca. 1,2 mio.kr. fra anlægsbudgettet samt 348.000 kr. fra vedligeholdelsesbudgettet. Såfremt der skal etableres model 1, kan der ikke umiddelbart anvises finansiering til det resterende beløb på ialt 250.000 kr.

Tilbygning til daginstitutionen Møllen

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2022 indlagt en anlægsbevilling på 14,5 mio.kr. til tilbygning og udvidelse af Møllen på ca. 14,5 mio.kr. Børn & Læringsudvalget og Teknik & Miljøudvalget vil på augustmøderne få forelagt alternative forslag til udvidelse af Møllen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, hvis model 2 vælges.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:


1. Der etableres en ny pavillon med model 2 ved daginstitutionen Møllen.

2. Pavillonen finansieres af midler afsat til institutioner på anlægsbudget for 2022, ca. 1,548 mio.kr.

3. Der på udvalgenes augustmøde fremlægges forslag til udvidelse af daginstitutionen Møllen i 2023.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Ad 1: Udvalget peger på model 1.

Ad 2: Anbefales idet de yderligere 250.000 kr. finansieres af anlægsbudgettet for 2022.

Ad 3: Godkendt.


Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
57. Godkendelse udkast til høring Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes folkeskoler

Sagsnr: 17.01.00-A00-2-22 Sagsansvarlig: Kirsten Pugdahl Torp

Sagsresume

I denne sag fremlægger administrationen udkast til ændrede Styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler til godkendelse. De ændrede Styrelsesvedtægter skal sendes i høring. Efter høringen fremlægges styrelsesvedtægten igen for Børn & Læringsudvalget til anbefaling og endelig beslutning i Byrådet.


Styrelsesvedtægten skal revideres grundet politiske beslutninger og opdateres som følge af ændrede lovmæssige rammer for folkeskolerne.

Sagsfremstilling

Det er lovpligtigt at fastlægge vedtægter for folkeskolernes styrelse. Det fremgår af folkeskolelovens paragraf 41.


Styrelsesvedtægterne for Faxe Kommunes folkeskoler beskriver de overordnede rammer for organisering og drift af folkeskolerne i Faxe Kommune. De gældende Styrelsesvedtægter er godkendt oktober 2019.

Der er aktuelt behov for justering og opdatering grundet

 • Politiske beslutninger omkring folkeskolerne i Faxe Kommune, bl.a. beslutningen om skolestruktur november 2021
 • Ændrede lovgivningsmæssige rammer for folkeskolerne i Faxe Kommune, bl.a. ny timetalsplan og mulighed for
  øgede frihedsgrader for folkeskolerne


Udover gennemskrivning med fokus på at klargøre formuleringer er de væsentligste ændringer

 • I styrelsesvedtægterne er justeret i paragraf 14, så det fremgår, at forældre- og elevrepræsentanter modtager vederlag for skolebestyrelsesarbejdet
 • I styrelsesvedtægterne er tilføjet paragraf 23, Ungdomsforum
 • I bilag 2 er skoleoversigten opdateret med tilføjelse af specialskolen
 • I bilag 3 er indskrevet skolegaranti for tilflyttere
 • I bilag 7 er teksten reduceret og opdateret ud fra gældende lovgivning på området for specialpædagogisk bistand
 • I bilag 9 er tilføjet specialskole i oversigten over rammer for skolebestyrelserne


I bilag 1 er fremstillet forslag til ny Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes folkeskoler. Denne version sendes i høring i de høringsberettigede skolebestyrelser og MED-udvalg på henholdsvis Østskolen, Midtskolen, Vestskolen og Specialskolen. Høringsperioden foreslås at gå fra d. 16. maj 2022 til d. 10. juni 2022.


I bilag 2 er fremstillet udkast til høringsbrev.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til

 • At høringsversion af Styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler godkendes og sendes i høring

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Godkendt med følgende ændringer:

 • at der ved § 1 findes en bestyrelsessammensætning for specialskolen med et passende antal repræsentanter i alle kategorier.
 • at § 23 om Ungdomsforum udgår, med ønske om, at Ungdomsforum i stedet organiseres under Plan & Kulturudvalget.
 • at der i bilag 2 under organisering benyttes betegnelsen specialskolen.
 • at § 40 a slettes da kvalitetsrapporter er afskaffet.
 • at Ungdomsskolen indgår som høringsberettiget.Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
58. Drøftelse af budget 2023-2026

Sagsnr: 00.30.00-S00-1-22 Sagsansvarlig: Anita Ponikowski

Sagsresume

Fagudvalgene behandler på forårets møder deres bidrag til det kommende budget 2023-2026.  

Den tredje drøftelse af udvalgets budget bruges til en yderligere status på og konkretisering af de budgetforslag, der skal indgå i udvalgets budgetbidrag.

Forslag til budgetreduktioner, effektiviseringer, investeringer og opprioriteringer drøftes, og i det omfang der er nye forudsætninger på udvalgets område, der har betydning for udvalgets kommende budget, fremlægges dette også til mødet. 

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har i marts og april drøftet budgettemaer, der kan konkretiseres og udmøntes i egentlige budgetforslag, der skal indgå i dette års budgetproces.

På dette tredje møde skal budgettemaerne konkretiseres yderligere, således at der til den sidste budgetdrøftelse i juni kan forelægge færdige forslag. Denne drøftelse er således den sidste forventningsafstemning inden der i juni vil blive sendt et budgetforslag for udvalgets område videre i budgetprocessen.

Børn & Læringsudvalget arbejder videre med 14 forslag, som er nærmere beskrevet i bilag 'BLU Budgetforslag 2023-2026, maj 2022'. Forslagene er kategoriseret under områderne Skoler, Dagtilbud og Socialområdet. Herudover er der for hvert forslag opgjort, om der er tale om et effektivisereringsforslag eller reduktionsforslag. Indholdet af hvert forslag er kort beskrevet i bilaget. Samlet beløber forslagene sig til -8,5 mio. kr. i 2023 og -10,6 mio. kr. i følgende år.

Siden budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2023-2026 blev vedtaget i februar, har de økonomiske forudsætninger for landets kommuner ændret sig markant som følge af krigen i Ukraine. Konsekvenserne heraf er, at der er stor usikkerhed om de økonomiske rammer for udarbejdelsen af det kommende budget.

Krigen har medført stadigt stigende priser på energi og råvarer, og en flygtningestrøm der i høj grad skal håndteres i kommunerne. Samtidig har Finansministeriet nedjusteret forventningerne til den økonomiske vækst i samfundet generelt, ligesom det nationale kompromis om stigende udgifter til forsvaret, kan komme til at betyde, at aftaleniveauerne for service- og anlægsudgifterne for kommunerne under et i 2023 vil være på et forholdsvist lavt niveau.

Det forventes således, at der vil være snævre rammer for mulighederne for at øge de kommunale udgifter i de kommende år, og det understreger nødvendigheden af prioritering af kommunens drifts- og anlægsudgifter, og behovet for at arbejde med et råderumskatalog og andre tiltag, der kan bidrage til at skabe balance i budget 2023-2026.


Administrationen forventer, at den kommende kommuneaftale vil risikere at sætte kommunernes økonomi under pres. Det skyldes særligt prioriteringen af udvidelse af forsvarsbudgettet og investeringer i grøn omstilling.


På den baggrund har administrationen siden versionen på aprilmødet dels ændret budgetforslagene på det specialiserede børne- og ungeområde, dels øget katalogets mulige reduktionssum både i 2023 og i overslagsårene. Derudover arbejder administrationen frem mod juni måned på en række overordnede forslag, som kan bringes ind i budgetprocessen i år eller i 2023

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Børn & Læringsudvalget drøfter budget 2023-2026 på udvalgets område.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Punktet videreføres til junimødet.


Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
59. Orientering om økonomisk konsekvens af krigen i Ukraine

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-22 Sagsansvarlig: Stine Weber

Sagsresume

I denne sag orienteres fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet om de overordnede og samlede økonomiske konsekvenser af den ændrede økonomiske situation som følge af krigen i Ukraine og de afledte økonomiske udfordringer i 2022, men som også vil påvirke økonomien i 2023 og frem.


Sagsfremstilling

De økonomiske udsigter i den globale økonomi er, med Ruslands invasion i Ukraine den 24. februar 2022, gået fra en grundlæggende optimisme ovenpå Covid-19 til dystre økonomiske udsigter med blandt andet stigende energipriser, stigende inflation samt lavere økonomisk vækst. Både de stigende energipriser og stigende inflation har allerede sat sig i den danske økonomi. Og således også i Faxe Kommune. Som andre danske kommuner, arbejdes der også i Faxe Kommune med at sikre, at de flygtninge som kommer til Faxe Kommune får de bedste forudsætninger for at komme godt fra start her i vores kommune. Dét betyder både at sikre dem boligforhold, penge til at klare sig for, opstart i daginstitution eller skole, arbejde og meget mere.


Følger vi de seneste udmeldinger fra Regeringen og KL, må det forventes at de kommende års økonomiske råderum vil blive mindre end det vi i de senere år har vænnet os til. Det betyder, at Faxe Kommune, som andre kommuner, ikke umiddelbart kan forvente økonomisk hjælp udefra. Det betyder, at vi i grove træk selv skal finde økonomien til både kendte og endnu ukendte udfordringer. Som det dog fremgår af vedlagte bilag, har Regeringen udmeldt en delvis finansiering af de direkte omkostninger ved modtagelse og håndtering af de flygtninge der under særloven kommer til Faxe Kommune.


Som følge af de ændrede økonomiske udsigter har administrationen iværksat en screening af afledte økonomiske udfordringer kommunen. Formålet med screeningen er så rettidigt som muligt at orientere fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet om de ændrede økonomiske grundvilkårs betydning for Faxe Kommune, herunder påbegynde en proces mod imødegåelse af de økonomiske udfordringer.


Det er vigtigt at understrege at screeningen er baseret på senest kendt og bedste viden samt at de grundlæggende vilkår kan ændres hurtigt.

Screeningen viser følgende udfordringer på Børn & Læringsudvalgets område:

På dagtilbuds- og skoleområdet er der allerede nu uforudsete engangsudgifter i forbindelse med klargøring af tilbuddet Solsikken på knap 0,2 mio. kr. Derudover har der siden ultimo marts været løbende driftsudgifter til samme tilbud på månedligt knap 0,4 mio. kr. Estimeret årsudgift: ca. 2,7 mio. kr., hvor der gives et niveau og en service som er sammenlignelig med almen området, herunder fx et undervisningstimetal svarende til det pågældende skoletrin i almenskolen. Der vil derfor i løbet af de kommende måneder arbejdes hen mod en normalisering af tilbuddet i Solsikken.

Administrationen overgik pr. medio april til næste fase, fase 2, som led i en løbende udvidelse af dag- og skoletilbud til ukrainske flygtninge. Fase 2 omfatter klargøring til og drift af dagtilbud og skoletilbud til i alt 120 børn/elever. Pr. 20 april 2022 var der samlet 19 ukrainske børn med opholdstilladelse og fem børn som afventer opholdstilladelse. Driftsudgifterne i fase 2 vil omfatte udgifter til pædagogisk personale, administration og øvrige driftsudgifter ifm. udvidelsen. Der er her taget udgangspunkt i omkostningerne til modtagerklasser og serviceniveauet heri. Estimeret årlig udgift: ca. 9-9,5 mio. kr. Udgifterne vil være helt afhængig af antallet af børn, der indgår i fase 2, samt fordelingen mellem dagtilbudsbørn og skolebørn.

Administrationen ønsker allerede nu at gøre Børn & Læringsudvalget opmærksomme på, at eftersom fase 2 lægger beslag på ledige lokaler på skolerne, vil en afledt konsekvens kunne være, at skolerne ikke får mulighed for at oprette mellemformer i det omfang, som er planlagt i strategien Børn i Fællesskaber. Dette kan få afledte konsekvenser for økonomimodellen i Børn i Fællesskaber 2026. Det betyder konkret, at de planlagte reduktioner i årene 2023-2026 kan blive helt eller delvist vanskeliggjort. Det er endnu for tidligt at give en estimering på denne afledte risiko.

Det vil være muligt at imødegå udgiftsniveauet ved at sænke kvalitetsstandarderne i hhv. dagtilbud og i modtagerklasserne på skolerne.

 • På dagtilbudsområdet kan det omfatte en merindskrivning i institutionerne uden at hæve normeringen tilsvarende, hvilket vil betyde en dårligere normering generelt for alle børn i dagtilbud i Faxe Kommune og med risiko for, at man ikke kan overholde minimumsnormeringerne.
 • I henhold til bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, kan antallet af elever i modtagerklasserne have op til 18 elever i klassen, hvis eleverne overvejende har samme sproglige behov og øvrige fælles forudsætninger (§ 4, stk. 4), hvilket er situationen i forhold til de ukrainske flygtningebørn. Der er i dag ca. 12 børn i modtagerklasserne i gennemsnit. Med 18 elever i klasserne vil udgifterne ved 120 elever kunne nedbringes med ca. 1,25 mio. kr. årligt, set i forhold til 12 elever i klassen, dog under hensyntagen til, at antallet af elever på de enkelte klassetrin ikke må overstige 3 klassetrin, jf. samme bekendtgørelse.
 • Det kan overvejes at eleverne fra Ukraine i højere grad og fx for de ældste elever indgår i de almene klasser, hvor der kan kommunikeres på engelsk, hvis muligt.
 • Der ses ukrainske flygtningeelever som undervises på nettet fra Ukraine. Dette kan eventuelt anvendes som en kombination, hvor der undervises via fjernundervisning på nettet 2 dage om ugen og i modtagerklasser 3 dage om ugen. Det vil kunne mindske omkostningerne med 30-40%, idet der potentielt vil være omkostninger til opkoblinger, betaling for fjernundervisning m.v. Fordelen ved en sådan model, vil være at eleverne bevare tilknytningen til det ukrainske sprog og undervisningsform og der leves op til kravene til undervisningstimer.
 • På sigt kan det overvejes om Solsikken skal opretholdes og børn og elever i stedet går direkte ind i dagtilbud og skole i takt med at der indhentes erfaringer med håndtering af ukrainske flygtninge. Det vil medføre en årlig besparelse på ca. 5,6 mio. kr. Det kan dog medføre, at nogle flygtninge får en sværere opstart ind i et dansk børne- og ungeliv.
 • I forhold til ejendomsstrategien fra 2015 er der i forbindelse med de ukrainske flygtninge anvendt lokaler på Sofiendalskolen med tilhørende udgifter til rengøring, varme m.v., som i forhold til ejendomsstrategien var besluttet taget ud af brug.


I sagerne om Forventet Regnskab som kommer til behandling på møderne i juni, vil administrationen dels søge at præcisere udfordringernes betydning i både tekst og tal samt også komme med tiltag som kan imødekomme udgiftspresset.


Der forventes vedtaget en særlov vedr. ukrainske flygtninge på børne- og ungeområdet, som giver flere muligheder for at oprette tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet. Loven forventes vedtaget primo juni 2022. Børn & Læringsudvalget vil blive forelagt en sag med mulige modeller for tilbud på udvalgets juni møde.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,


 1. at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning, og
 2. at orienteringen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Godkendt.


Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
60. Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

Sagsnr: 00.30.04-A00-1-22 Sagsansvarlig: Henrik Uhrenfeldt Lück

Sagsresume

Børn & Læringsudvalget orienteres med sagen om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. I det følgende præsenteres tal for 2022 for februar og marts måned.

Tallene tager udgangspunkt i det aktuelle antal indsatser i den pågældende måned og kan omfatte indsatser som er igangsat fx i 2021. For at skabe et grundlag for sammenligning på sigt på tværs af år og fx i forhold til andre kommuner m.v., er aktivitetstallene i de enkelte måneder omregnet svarende til helårspersoner. Har et barn fx alene en forebyggende indsats i 3 måneder, vil omregningen betyde, at barnet i tallene tæller som en fjerdedel helårsindsats.

Der præsenteres endvidere de gennemsnitlige omkostninger for de enkelte indsatser ved omkostningen for fx et gennemsnitligt aflastningsforløb.

Samlet set ses en lille stigning i aktiviteterne fra februar måned til marts måned. Det dækker over forskelligt rettede bevægelser indenfor indsatsområderne. Der ses en stigning i aktiviteten på det samlede anbringelsesområde, men herunder ses bl.a. et fald i antallet af børn og unge på døgninstitutioner. Der ses endvidere mindre stigninger samlet set på både de forebyggende og handicapkompenserende foranstaltninger.

Fremadrettet vil den månedsvise oversigt give et mere præcist billede af udviklingen efterhånden som der er flere måneder præsenteret og på sigt på tværs af år. Samtidig hermed arbejdes i administration på både en validering af datagrundlaget samt mulighederne for at forfine opgørelserne og fremstillingen. Heri indgår også et arbejde med at se på tidspunkterne for registrering, idet der for nærværende kan være efterregistrering af aktivitet. Det betyder, at de tidligere præsenterede tal på udvalgets forrige møde for februar ikke nødvendigvis stemmer overens med tallene de nedenfor præsenterede tal for februar 2022.

Som bilag er vedlagt dels en opgørelse over antallet af underretninger og en opgørelse over antallet af bl.a. forebyggende foranstaltning, før og efter anbringelser m.v. Bilagene indeholder svar på de spørgsmål, der blev stillet under Børn & Læringsudvalgets møde i april under sagen om nøgletal.

Sagsfremstilling

Af nedenstående tabel ses aktiviteten på de specialiserede socialområde for børn, unge og familier fordelt på hovedkategorier. Tallene er baseret på den faktiske aktivitet i hhv. februar og marts måned 2022 og omregnet til helårspersoner med henblik på – på sigt, at kunne foretage sammenligninger på tværs af måneder, år og eventuelt andre kommuner. Omregningen betyder, at indsatser som fx alene er foretaget i få måneder udgør en andel af en helårsaktivitet. Der kan derfor være tale om flere aktiviteter samlet set, hvis der tages et tværsnit på aktiviteterne på et givent tidspunkt. Samtidig kan der være tale om at børn og unge får mere end én aktivitet både på et givent tidspunkt og hen over et år.

Overordnet ses en lille stigning i aktiviteten fra februar til marts 2022. Stigningen ses på alle hovedkategorierne; anbringelser, forebyggende og handicapkompenserende foranstaltninger, jf. tabel 1-3. Bag tallene ses mindre bevægelser i både opad- og nedadgående retninger. Fx er aktiviteten i forhold til døgninstitutioner faldet marginalt, mens antallet af kontaktpersoner er steget en anelse.

Hvis der skal tolkes med forsigtighed på baggrund af tallene kan der måske anes en mindre bevægelse fra døgninstitution mod plejefamilier og netværksplejefamilier, hvilket er i overensstemmelse med handleplanen på det specialiserede sociale områder for børn, unge og familier. Her arbejdes bl.a. med standarder for opfølgning på anbringelser (pkt. 1.4), som på sigt kan medvirke til et andet niveau i antallet af anbringelser og hvilke typer af anbringelser som tages i brug, jf. også de gennemsnitlige omkostninger ved bl.a. anbringelsestyper, jf. tabel 1.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om små forskydninger på et tidligt tidspunkt af året.

I tabellerne ses også de gennemsnitlige omkostninger på årsplan ved fx én netværksplejefamilie eller én forebyggende indsats. Her ses bl.a. at valg af indsats er helt afgørende for det samlede omkostningsniveau.


Tabel 1. Oversigt over antal anbringelser m.v. i februar og marts 2022 samt den gennemsnitlige pris for ét tilbud i de forskellige aktiviteter

Tabel 2. Oversigt over antal forebyggende foranstaltninger m.v. i februar og marts 2022 samt den gennemsnitlige pris for ét tilbud i de forskellige aktiviteter

Tabel 3. Oversigt over antal forebyggende foranstaltninger m.v. i februar og marts 2022 samt den gennemsnitlige pris for ét tilbud i de forskellige aktiviteter


Fremadrettet vil administrationen arbejde videre med såvel validering af registreringer og datakørsler samt arbejde med at præsentere data og sammentælling på en mere effektiv og sammenlignelig måde, bl.a. med sammenkørsel af aktivitet og økonomi.

Der er vedlagt to bilag til sagen, som viser hhv. antallet af underretninger i 2021, fordelt på hovedkategorier for, hvem der foretog underretningen samt et bilag med en meget foreløbig opgørelse over bl.a. forebyggende foranstaltninger før og efter anbringelser, jf. Børn og Læringsudvalgets drøftelser på seneste udvalgsmøde.

Til sidstnævnte er det væsentligt at pointere, at opgørelsen hviler på et meget spinkelt datagrundlag (to sammenlignelige kvartaler), og at procentandelene derfor kan ændre sig når der kommer flere kvartaler til. Dette skyldes bl.a. en dataomlægning ved årsskiftet 2021 og der kan ikke trækkes data længere tid tilbage.

Opgørelsen over underretninger viser, jf. bilag, at det samlede antal underretninger er faldet både fra 2019 til 2020 igen fra 2020 til 2021. Det bemærkes, at covid-19 nedlukningerne kan have haft indflydelse herpå.

I bilag er det forsøgt at svare på udvalgets spørgsmål om sammenligning af data med indsatser fra 1. kvartal 2021 med data fra 1. kvartal 2022. Det skal bemærkes, at der er tale om et spinkelt datasæt, som følge af en omlægning af data på området i starten af 2021. Det er derfor vanskeligt, at konkludere på baggrund af tallene og det anbefales, at datatrækkene gentages når der er tale om hele år, fx i starten af 2023. Dette giver også mulighed for at validere data bedre.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Det samles op på de økonomiske konsekvenser, som følge af udviklingen i aktiviteterne, ved det kommende Forventet Regnskab.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretninger.


Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Godkendt.


Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
61. Orientering om status på Fælles om Forebyggelse

Sagsnr: 00.01.00-A00-76-22 Sagsansvarlig: Simon Bjerrum

Sagsresume

Med denne sag gives en orientering om arbejdet med Fælles om Forebyggelse. I sagen gives der en status på arbejdet med at organisere Fælles om Forebyggelse i den nye centerstruktur.

Sagsfremstilling

Flere aktiviteter i Fælles om Forebyggelse havde til formål at udvikle lederfællesskaber på tværs af de to tidligere centerområder Center for Børn & Undervisning samt Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Med centerfusionen pr. januar 2022 blev dette lederfællesskab imidlertid forenet i det nye Center for Børn, Unge & Familier, hvilket blandt andet betyder, at indsatsen Fælles om Forebyggelse nu er forankret på ét centerområde og ikke længere skal koordineres på tværs af centerledergrupper på forskellige centerområder. Der arbejdes derfor med at skabe et overblik efter centerfusionen og bodelingen, herunder hvilken betydning denne har for organiseringen af Fælles om Forebyggelse.


Den nye centerstruktur har imidlertid gjort det muligt at samle ledelsen af de strategiske spor på børne- og ungeområdet i ét samlet spor. Der vil på denne baggrund ikke blive ansat en ny centerleder af Fælles om Forebyggelse. Ledelsen vil derimod blive forankret hos den strategiske leder i Center for Børn, Unge & Familier, hvor også ledelsen af Børn i Fællesskaber og Literacy er forankret. Det ledelsesmæssige fokus i Fælles om Forebyggelse vil fremadrettet blive målrettet en tydelig definition af forventninger til ledelse og opfyldelse af mål, der hvor økonomien er udmøntet.


Centerledergruppen i Center for Børn, Unge & Familier har i forlængelse af ovenstående været inddraget i drøftelser om organiseringen af aktiviteter i Fælles om Forebyggelse. Dette er sket som et led i de månedlige centerledermøder samt ved en afholdt workshop for centerledergruppen og de 5 teamledere i Børn & Unge afdelingen og Familie- & Ungeindsatsen. Formålet med workshoppen var at samle input til, hvordan de nuværende investeringer og prioriteringer i Fælles om Forebyggelse fortsat skal understøttes og implementeres på børne- og ungeområdet, samt hvilke prioriteringer, der kan foretages for Fælles om Forebyggelse fremover. Efterfølgende er bodelingens betydning for de økonomiske prioriteringer i Fælles om Forebyggelse blevet kendt viden, og dette kalder på en ændret strategi fremadrettet, idet prioriteringsmulighederne har ændret sig. Centeret arbejder frem mod sommerferien på at skabe fuldt indblik i allerede disponeret økonomi og fremadrettede prioriteringsmuligheder. Derfra vil aktiviteter og målsætninger blive skrevet ind i en forandringsmodel, som fremlægges for Børn & Læringsudvalget til deres møde i august 2022. Denne forandringsmodel vil fremadrettet virke som evalueringsramme, hvor der gives overblik og følges op på de forskellige aktiviteter og mål i Fælles om Forebyggelse.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Godkendt.


Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
62. Initiativsag fra Christina Birkemose (A) vedr. behandling af eksisterende kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse (servicelovens §50)

Sagsnr: 00.01.00-G01-6067-22 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsresume

Det ønskes, at den eksisterende kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse tages op til politisk behandling.


Sagsfremstilling

Christina Birkmose (A) foreslår, at Børn & Læringsudvalget på næste møde behandler kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse (servicelovens §50) vedtaget den 26. august 2019 i det tidligere Socialudvalg.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Ingen administrativ indstilling.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Udvalget vedtog, at der på junimødet fremlægges et punkt om kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse (§ 50).


Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
63. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A21-8-21 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

Under punktet er der mulighed for korte orienteringer.


 • Der arbejdes på at fremstille et årshjul for sager til Børn & Læringsudvalget, der indeholder de sager, der er fastlagt til politisk behandling. Årshjulet skal give overblik over kommende sager, og skal vedlægges hvert Børn & Læringsmøde under punktet meddelelser.


 • I maj startes proces for gennemgang af nuværende kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde, herunder udpegning af lovområder, hvor der pt. ikke er en kvalitetsstandard. Kvalitietsstandarderne vil i denne proces blive skrevet ind i den skabelon for kvalitetsstandarder, der er godkendt af Ankestyrelsen i forbindelse med voksen socialområdets deltagelse i et Task Force forløb. Arbejdet med kvalitietsstandarder knyttes ligeledes til arbejde med data på området. Kvalitetsstandarderne forelægges herefter politisk.


 • Opfølgning på planlægning af KL´s Børne- og Ungetopmøde i Aalborg i maj.


 • Orientering om praksis omkring prøver på særlige vilkår, Midtskolen sommeren 2022 (behov for fremadrettet at sikre, at praksis efterlever gældende lovgivning)


 • Udskyldelse af opstart af frokostordninger i Terslev Børnehus, Mælkevejens Børnehus og Børnehuset Lillebo. Center for Ejendomme været på køkkeninspektion i de tre dagtilbud og gennemgangen har vist betydelige mangler i de eksisterende køkkener, som skal udbedres før der på forsvarlig vis kan sikres den korrekte hygiejne samt arbejdsforhold for de kommende køkkenmedarbejdere. Center for Ejendomme har estimeret, at det vil koste ca. 300.000 kroner i gennemsnit pr. dagtilbudskøkken for at gøre disse klar til ibrugtagning som anretterkøkken. Det er betydelige ombygninger og indkøb, der skal skabes tid og resurser til og på den baggrund ser administrationen sig nødsaget til at lave opstart af levering af madordning fra Fru Hansens Kælder til 1.2.2023.

Forældrene besluttede ved afstemning i februar 2022, at der skulle indføres sunde frokostmåltider leveret af Fru Hansens Kælder i de tre dagtilbud pr. 1.september 2022.

I første gennemgang af børnehusenes køkkener i samarbejde med Fru Hansens Kælder var estimatet, at det var lave omkostninger ved at omlægge til anretterkøkken i de tre dagtilbud. Estimatet var få indkøb af ekstra hårde hvidevarer samt køkkenservice for at kunne opstarte anretterkøkken i de tre dagtilbud.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
64.

Sagsnr: 00.01.00-A21-8-21 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott65. Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d.12. maj 2022

Sagsnr: 00.01.00-A21-8-21 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsresume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.


Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde den 7. april 2022.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022

.Bilag