Referat
til
mødet i Byrådet
den 10. oktober 2019 kl. 18:30
i Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev


Pkt. Tekst
148 Godkendelse af dagsorden
149 Beslutning om udtrædelse og nyt medlem i byrådet
150 Spørgetid
151 Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2019
152 Godkendelse af låneomlægning og regaranti for Andelsboligforeningen Andelsgården Østfløjen
153 Godkendelse af projektforslag for fjernvarme - Jens Chr. Skous Vej 8-14 og Peter Panums Vej, Haslev
154 Ændring af vejforløb ved St Elmuevej
155 Forslag til høring: Kommuneplantillæg og lokalplan for et Fjernvarmeanlæg i Haslev
156 Godkendelse af privat donation til renovering af faglokaler på Midtskolen afd. Møllevang
157 Beslutning om justering af Folkeskolens styrelsesvedtægt
158 Beslutning om klubstruktur i Ungdomsskolen
159 Beslutning om rammer og økonomi for pasning af egne børn jf. Dagtilbudsloven
160 Udtalelse til Ankestyrelsen i mulig tilsynssag om instruktionsbeføjelse
161 Møde i KKR Sjælland 10. september 2019
162 Sag fra Lars Folmann (O) vedr. bevillingssager om alkoholbevilling
163 Meddelelser
164 Personalesag
165 Meddelelser

148. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-35-18 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Lars Folmann (O) bemærkede, at der ikke var vedhæftet bilag på sag 162, og at disse er sendt til byrådets orientering før mødet.

 

Dagsordenen godkendt.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).149. Beslutning om udtrædelse og nyt medlem i byrådet

Sagsnr: 00.22.02-A30-4-19 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Tanja Larsson, Socialdemokratiet, har meddelt, at hun ønsker at blive fritaget for sit hverv i byrådet på grund af arbejdsrelaterede forhold.

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for fritagelse er tilstede.

Hvis byrådet godkender Tanja Larssons fritagelse, skal vedkommende stedfortræder Inger Andersen indtræde i byrådet.

Jens Hvidemose er herefter 1. stedfortræder for Socialdemokratiet.

Når stedfortræderen indtræder i byrådet, indtræder den pågældende ikke automatisk i det tidligere medlems udvalgspladser og andre hverv.
Det er den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg, som bestemmer om og i givet fald, hvordan disse hverv skal besættes.

Tanja Larsson er valgt til følgende poster:

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Plan & Kulturudvalget
 • Faxe Forsyning Holding A/S
 • Styregruppen for Business Faxe
 • KL's delegeretmøde - stedfortræder for Knud Erik Hansen

 

 • Herudover er Tanja Larsson udpeget til Advisory Board - Visit Sydsjælland Møn A/S. Tanja Larsson har meddelt, at hun ønsker at fortsætte i denne post.

 

Valggruppen har meddelt, at Lars Christensen indtræder i Faxe Forsyning Holding A/S

Lovgrundlag

Den kommunale valglov og styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Tanja Larsson (A) fritages for sit hverv i byrådet,
 2. at stedfortræder Inger Andersen (A) er rette stedfortræder og valgbar og indsættes i byrådet,
 3. at Jens Hvidemose (A) herefter er 1. stedfortræder for Socialdemokratiet,
 4. at Lars Christensen indtræder i bestyrelsen for Faxe Forsyning Holding A/S,
 5. at Inger Andersen indtræder i Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Plan & Kulturudvalget,
 6. at valggruppen meddeler, hvorledes posten i styregruppen for Business Faxe besættes, og
 7. at valggruppen meddeler, hvem der bliver stedfortræder for Knud Erik Hansen på KL's delegeretmøde.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Indstillingspunkterne 1-5 godkendt.

Ad 6) Finn Hansen (A) indtræder i styregruppen for Business Faxe.

Ad 7) Inger Andersen (A) bliver stedfortræder.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

Tanja Larsson (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.150. Spørgetid

Sagsnr: 00.22.02-G01-5-18 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Der blev stillet spørgsmål til:

 • Oplysningspligt og rådgivningspligt i kommunens jobcenter og en dårlig harmoni mellem psykiatriområdet og jobcenteret.
 • Manglende rettidig svar til borgere på deres henvendelser. Og et ønske om mere personlighed i sagsbehandlingen.
 • Retningslinjer for Solceller i det åbne land og byrådsmedlemmernes holdning til respektlinje for afstand mellem solceller og naboer.
 • Afslag på tilskud til Haslev Efterskole.
 • Socialpsykiatrisk rehabiliteringscenter og deres tilbud til socialt samvær.
 • Hvilket udvalg der laver tilsyn med alment boligselskab.
 • Jobcenteret, deres sagsbehandling og manglende forståelse for folk med sårbarhed.
 • Virksomhedskulturen og sygefravær i Faxe Kommune.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).151. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2019

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-10-19 Sagsansvarlig: Morten Hansen

Sagsfremstilling

 

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2019

 

Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):

 

sep. 2018

okt. 2018

nov. 2018

dec. 2018

jan. 2019

feb. 2019

mar. 2019

apr. 2019

maj 2019

jun. 2019

jul. 2019

aug. 2019

sep. 2019

3 mdr.

140,7

155,0

155,4

130,9

95,1

78,7

91,1

116,9

118,6

108,9

83,2

79,2

90,8

12 mdr.

144,1

145,1

145,5

143,1

138,4

135,4

130,6

128,1

122,9

118,1

112,5

108,0

105,5

 

Ultimo september kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 90,8 mio. kr. Det er en stigning på 11,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo august. I samme periode i 2018 steg 3 mdrs. likviditeten med 2,5 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 49,9 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo september 2018.


12 mdrs. likviditeten viser et fald 2,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo august 2019 og et fald på 38,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo september 2018.

Følgende særlige bevægelser på kassebeholdningen, har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet:

 • Salg af Hovedgaden 1, Faxe Ladeplads (1,5 mio. kr.)
 • Løft af ældreområdet (4,4 mio. kr.)
  I 2018 modtoges indtægten i august.

 

Derudover er der deponeret i alt 26,5 mio. kr. fra salg af jord til erhvervsformål, som er momspligtig, og vil alene medføre en positiv netto påvirkning af likviditeten på 21,4 mio. kr.

Fortsat gældende er, at betalingen til SEAS/NVE (47,2 mio. kr.) i december 2018 medfører at det generelle niveau på 3 mdrs. likviditeten lavere end sidste år ligesom niveauet på 12 mdrs. likviditeten generelt er faldende over året.

En anden medvirkende årsag til det lavere likviditetsniveau ultimo september 2019 i forhold til sidste år er, at det samlede forbrug (drift og anlæg – netto i løbende priser) i år ligger 45,4 mio. højere.
Det betyder imidlertid ikke, at de samlede udgifter i perioden januar – august 2019 er større end finansieringen (bloktilskud, udligning, skatter m.v.) i samme periode. Blot er differencen (”overskuddet”) samlet – pr ultimo september - mindre end den var på samme tidspunkt i 2018.Drift


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

75,0

 

 

 

 

 

Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.

 

Teknik & Miljøudvalget

144.773

95.155

65,7

-9,3

 

Plan & Kulturudvalget

49.276

34.881

70,8

-4,2

 

Økonomiudvalget

272.054

189.130

69,5

-5,5

 

Senior & Sundhedsudvalget

480.652

346.319

72,1

-2,9

*)**)

Beskæftigelse & Integrationsudvalget

520.339

394.773

75,9

0,9

 

Socialudvalget

297.812

232.830

78,2

3,2

**)

Børn & Læringsudvalget

432.111

344.131

79,6

4,6

**)

Faxe Kommune i alt

2.197.017

1.637.219

74,5

-0,5

 

 Forbrug 2018: 1.582,8 mio. kr.
*): Ses der bort fra den kommunale medfinansiering, kan forbrugsprocenten opgøres til 79,3
**): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg.
     Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.


Den samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo september på 74,5 % svarende til 0,5 procentpoint under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent.
Ultimo august lå forbrugsprocenten 0,5, point over den gennemsnitlige.
Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 74,5 og for 2017 71,4.
Som det fremgår af tabel 2. er der særlig fokus på budgetoverholdelse indenfor følgende fagudvalg:

 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Socialudvalget
 • Børn & Læringsudvalget

 


Anlæg

Forbruget pr. ultimo september (netto - løbende priser):


2018: 15,2 mio. kr. (Udgifter: 27,4 mio. kr., indtægter: 12,2 mio. kr.).

2019: 6,1 mio. kr. (Udgifter: 31,4 mio. kr., indtægter: 25,3 mio. kr.).

Bemærk:

 • Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/ rådighedsbeløb i 2019.

 

Bilag 1:

 • Afsnit 1- likviditet
 • Afsnit 2 – drift
 • Afsnit 3 – anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & II indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Godkendt.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).152. Godkendelse af låneomlægning og regaranti for Andelsboligforeningen Andelsgården Østfløjen

Sagsnr: 03.00.00-P07-1-19 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Andelsgården Østfløjen (AAØ) på Energivej i Haslev anmoder Faxe Kommune om at godkende omlægningen af deres to 30-årige kreditforeningslån og stille regaranti for to nye 30-årige kreditforeningslån. Faxe Kommune har stillet garanti på 16,649% af obligationsrestgælden på 27.516.082. Den nye garanti udløber i 2024.

 

Ved at omlægge de nuværende lån, kan AAØ fastholde den nuværende boligafgift.

 

Hvis foreningen skal afdrage på begge lån fra 1/1 2020 stiger den årlige boligafgift med et beløb på mellem 19.000 og 26.000 kr. for en andelsbolig. Dette svarer til en årlig huslejestigning pr. m2 på mellem 211 og 311 kr. Der er vedhæftet notat, som viser den årlige stigning for den enkelte bolig.

 

Den forventede stigning i boligafgiften, betyder at andelshaverne har problemer med at sælge deres boliger. Foreningen har derfor overtaget 6 af foreningens 19 boliger. Boligerne udlejes på sædvanlige uopsigelige lejekontrakter.  

 

Da 11 af de 13 andelshavere er pensionister, frygter AAØ, at foreningen kommer i økonomiske vanskeligheder, hvis de nuværende lån ikke omlægges.

 

AAØ ønsker derfor at tage imod kreditforeningens tilbud om omlægning:

 

 

Nuværende lån 1

Nuværende lån 2

Nyt lån 1

Nyt lån 2

Hovedstol

14.834.000

14.841.000

18.455.000

9.100.100

Restløbetid

25 år

25 år

30 år

30 år

Lånetype

F5 Rentetilpasningslån

F5 Rentetilpasningslån

1,5% Kontantlån  

F5 rentetilpasningslån

Afdragsfrihed

nej

udløber 31/12 19

nej

10 år

 

Den reelle garanti er 4.537.000 kr. for de nuværende lån og 4.587.630 kr. for de nye lån.

 

AAØ er opført med støtte i 2005. Den kommunale andel af støtten er 536.382,00 kr. svarende til 33% af det samlede støttet beløb på 1.625.400. Den endelige anskaffelsessum på 38.000.000 blev godkendt af Haslev Byråd den 8. august 2006. Den ustøttede del af anskaffelsessummen blev finansieret med to realkreditlån. Haslev Byråd stillede garanti for 7.125.000 kr. Garantien bortfalder når de samlede restgæld på kreditforeningslånene er på 65% af anskaffelsessummen.

 

AAØ blev nødlidende i 2009 pga. finanskrisen. For at redde økonomien omlagde foreningen kreditforeningslånene i 2010 og 2015. Efter omlægning af lånene i 2015 har foreningen ikke haft problemer med at få drift og likviditet til at hænge sammen. Dette har bl.a. vist sig ved en stigning i andelskronen. Denne udvikling kan nemt vende, hvis foreningen må overtage flere boliger til udlejning pga. øget udgifter til kreditforeningslån.

 

Hvis foreningen pga. låneomlægning kan fortsætte de senere års stabile drift og likviditet må det forventes, at foreningen fortsat kan afdrage på sine kreditforeningslån. Der er en reel risiko for, at dette ikke kan lade sig gøre uden låneomlægning. En godkendelse af låneomlægningen og beslutning om at stille regaranti nedbringer således risikoen for at skulle indfri garantien.

Den reelle garanti for de nye lån vil blive ca. 50.000 kr. højere end for de nuværende lån.

Lovgrundlag

Almenboligloven kap 11a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • at omlægning af de 2 lån godkendes, og
 • at Faxe kommune stiller regaranti for de nye lån på 16,649% af de rangsidste kroner. Den reelle garanti svarer til et beløb på 4.587.630 kr. Garantien reduceres i takt med afdragene og bortfalder i 2024, når restgælden udgør 65% af den oprindelige anskaffelsessum på 38.000.000.Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 196:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Godkendt.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).

 153. Godkendelse af projektforslag for fjernvarme - Jens Chr. Skous Vej 8-14 og Peter Panums Vej, Haslev

Sagsnr: 13.03.18-P16-2-19 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Haslev Fjernvarme har fremsendt ansøgning om godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af ejendommene Jens Chr. Skous Vej 8, 10, 12 og14. Ejendommen Jens Chr. Skous Vej 10 er under udstykning og vil fremover have adressen Peter Panums Vej. Projektområdet er for nuværende udlagt til gasforsyning.

 

Kommunen skal godkende projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven og skal ved godkendelsen blandt andet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af varmeplanlægningen, projektbekendtgørelsens bestemmelser, de samfundsøkonomiske analyser og indkomne høringsbemærkninger. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

 

Projektorslaget har været i høring i fire uger. I høringsperioden indkom der bemærkninger fra Dansk Gas Distribution. På baggrund af bemærkningerne udarbejdede Haslev Fjernvarme et notat, som blev sendt til Dansk Gas Distribution til yderligere kommentering. Som opfølgning herpå anfører Dansk Gas Distribution, at Dansk Gas Distribution ikke har indvendinger mod gennemførelse af projektforslaget.

  

Jens Chr. Skous Vej 8, 12 og14 og Peter Panums Vej er ejendomme omfattet af lokalplan 500-61A. I projektforslaget er anført, at der planlægges opført 64 boliger. Bygherren, der skal gennemføre de første etaper, ønsker, at området forsynes med fjernvarme.

 

I projektforslaget er endvidere anført, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at etablere fjernvarme frem for individuel forsyning med naturgas eller varmepumper. Den samfundsøkonomiske gevinst i forhold til naturgas og varmepumper er beregnet til henholdsvis 2,1 millioner kr. og 3,4 millioner kr. Desuden er der miljømæssige fordele ved fjernvarmen i modsætning til de individuelle løsninger med hensyn til støj og pladskrav, ligesom fjernvarmen er vigtig for at kunne udfase de fossile brændsler på længere sigt.

 

Center for Plan & Miljø vurderer, at de anvendte forudsætninger er rimelige, og at fjernvarmeforsyning af området er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end individuel forsyning via naturgasfyr og varmepumper. Endvidere vurderer administrationen, at projektet også er fordelagtigt vurderet på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi.

 

På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger, og at Dansk Gas Distribution ikke har indvendinger mod gennemførelse af projektforslaget, vurderer Center for Plan & Miljø samlet set, at det vil være fordelagtigt at ændre varmeplanlægningen fra gas- til fjernvarmeforsyning af området.

 

I forbindelse med projektforslaget har Haslev Fjernvarme fremsendt forslag og bemærkninger vedrørende ajourføring med mere af nogle områdeafgrænsninger, for eksempel er området ved Tycho Brahes Vej allerede fjernvarmeforsynet men er fortsat udlagt som gasområde. Dansk Gas Distribution er enig i de foreslåede rettelser. På baggrund heraf ajourføres det digitale kortsystem Plandata.dk.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at projektforslag for fjernvarmeforsyning af ejendommene Jens Chr. Skous Vej 8, 12 og14 og Peter Panums Vej godkendes.Teknik & Miljøudvalget, 25. september 2019, pkt. 123:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 197:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Godkendt.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).154. Ændring af vejforløb ved St Elmuevej

Sagsnr: 05.01.02-P19-3-19 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget skal tage stilling til en mindre forlægning af St Elmuevej. I forbindelse med landføringen af gasledningen Baltic Pipe umiddelbart nord for Feddet skal Energinet etablere en midlertidig arbejdsplads på en privat matrikel samt etablere en midlertidig adgang til St Elmuevej. I forbindelse med forhandlinger med lodsejeren om etablering af arbejdspladsen har Energinet tilbudt lodsejeren at betale for at flytte den offentlige vej St Elmuevej omkring dennes ejendom som anført på bilag 1.

Forlægningen af St Elmuevej er et ønske fra grundejeren, som ønsker at flytte vejen længere væk fra boligen for at reducere trafikstøjen. Flytningen af St Elmuevej tjener ingen konkrete kommunale eller almene interesser og har ingen betydning for trafikafviklingen. 

Ved forlægningen vil der dog kunne opnås en forbedring af trafiksikkerheden, hvis der i forbindelse med godkendelsen af vejprojektet stilles skærpede krav om forbedring af oversigtsforholdene, hvor Skansestien krydser St Elmuevej.

Ved flytning af vejen kræves vejens tværprofil fastholdt i hele forløbet, og vejens opbygning skal ske efter gældende normer og forskrifter. Alle udgifter forbundet med projektet herunder flytning af matrikelskel og tinglysning af oversigtsarealer afholdes af grundejerne af St Elmuevej nr. 2.

Inden kommunen kan træffe afgørelse, skal en påtænkt beslutning offentliggøres og meddeles til grundejere, der kan blive berørt af beslutningen. Der skal gives en frist på mindst otte uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslaget om forlægning af St Elmuevej imødekommes, og at forslaget sendes i otte ugers høring.  Teknik & Miljøudvalget, 25. september 2019, pkt. 120:

Anbefales, med følgende bemærkning:

Teknik & Miljøudvalget anbefaler, at byrådet delegerer kompetencen til at godkende mindre vejforlægninger til Teknik & Miljøudvalget.

 

Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 198:

Økonomiudvalget anbefaler Teknik & Miljøudvalgets indstilling.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).155. Forslag til høring: Kommuneplantillæg og lokalplan for et Fjernvarmeanlæg i Haslev

Sagsnr: 01.02.05-P16-7-19 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et fjernvarmeanlæg i Haslev, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Haslev Fjernvarme som ønsker, at opføre et nyt flisfyret varmeværk til erstatning for det eksisterende kraftvarmeværk. Planområdet udnyttes således allerede til fjernvarmeproduktion og det nye anlæg vil være en væsentlig forbedring i forhold til økonomi, energiudnyttelse, miljø og nabogener. Faxe Kommune har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne. Byrådet skal nu tages stilling til, at sende planerne i offentlig høring.

 

Baggrund

Haslev Fjernvarme producerer i dag varme og el på et halmfyret kraftvarmeværk fra 1989. Anlægget som helhed er dog udtjent og en renovering er ikke økonomisk fordelagtigt. Desuden er kedlen fyringsteknisk forældet da den betjener sig af teknikken med ”cigarfyring” der medfører høje emissioner af kvælstofoxider. Haslev fjernvarme ønsker derfor, at nedlægge det halmfyrede kraftvarmeværk og erstatte det med et nyt varmeværk.

 

Faxe Byråd har den 13. december 2018 godkendt et projektforslag for et nyt flisfyret varmeværk ved Haslev Fjernvarme. Projektet omfatter et nyt varmeværk med kedelhal, flislager, askerum, kedelanlæg, røggasvaskere, varmepumpe og tilhørende folkebygning. Der er valgt en anlægsydelse på 16 MW (megawatt), der passer bedre til varmegrundlaget. Til sammenligning har det eksisterende værk en effekt på 13 MW.

 

Det nye varmeværk ønskes opført på et areal der ligger i landzone og som ikke er omfattet af den gældende lokalplan for værket. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for projektet. Faxe Kommune har i den forbindelse besluttet, at der skal udarbejdes lokalplan for hele ejendommen for at fremtidssikre virksomheden. På nuværende tidspunkt er det uafklaret om det udtjente kraftvarmeværk nedrives.

 

Lokalplan

Lokalplan 500-90 omfatter alene Haslev Fjernvarmes ejendom – matrikel 11if Haslev By, Haslev. Planområdet deles i to delområde.

 

 • Delområde A udlægges til varmeværk, solenergianlæg med tilhørende funktioner.
 • Delområde B reserveres til en fremtidig forlængelse af Energivej og underføring under jernbanen. Vejens udformning og øvrige anlæg skal dog fastlægges i en ny lokalplan for det samlede anlæg.

 

Delområde A udlægges med to byggefelter. Indenfor byggefelt 1 må der opføres byggeri med en højde på op til 22 m, dog må akkumuleringstanke opføres i en højde op til 30 m og skorstene i en højde op til 50 m.

I byggefelt 2 må der opføres byggeri med en højde op til 8,5 m. Byggefelt 2 er udlagt med en minimumsafstand på 10 m fra Orned Bæk og 4 m fra et beskyttet dige. Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen omkring Nordskoven. I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse vil Faxe Kommune ansøge Miljøstyrelsen om at ophæve skovbyggelinjen indenfor planområdet.

 

Kommuneplantillæg

I Kommuneplan 2013 er arealerne nærmest byen omfattet af rammeområde H-E1 som udlægger området til erhvervsformål og fremtidig byzone. Arealerne nærmest Nordskoven er omfattet af rammeområde H-T1, som udlægger området til tekniske anlæg (solenergianlæg) og fremtidig landzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 28 udvider rammområde H-T1 så det omfatter hele matrikel 11if Haslev by, Haslev. Bestemmelserne for rammeområde H-T1 justeres, så det åbner mulighed for, at der kan planlægges for et fjernvarmeanlæg i området.

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

 • Området allerede er udlagt til og udnyttes til fjernvarmeproduktion
 • Det eksisterende halm fyrede kraftvarmeværk nedlægges og det nye flisfyrede varmeværk vil være en væsentlig forbedring i forhold til økonomi, energi effektivitet samt røg, støj og møg.

 

Offentlig høring

Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Medio november viI der blive afholdt et offentligt borgermøde. Tid og sted vil fremgå af kommunes hjemmeside, ligesom det bliver annonceret i ugeavisen og på Facebook.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og forslag til lokalplan 500-90 godkendes og sendes i offentlig høring i 8. uger.Plan & Kulturudvalget, 24. september 2019, pkt. 117:

Anbefales.

 

Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 199:

Anbefales. Borgermøde afholdes den 19. november 2019.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Godkendt.

Borgermøde afholdes den 19. november 2019.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).156. Godkendelse af privat donation til renovering af faglokaler på Midtskolen afd. Møllevang

Sagsnr: 00.05.10-Ø34-1-19 Sagsansvarlig: Morten Hansen

Sagsfremstilling

En fond under Lystrup og Jomfruens Egede godser ønsker at donere et beløb til den lokale folkeskole – Midtskolen, Afd. Møllevang.
Afd. Møllevang ønsker at anvende donationen til renovering af faglokaler.
Der indstilles derfor om en driftsbevilling på 89.200 kr. som henholdsvis udgifts- og indtægtsbevilling. Det vil sige netto en samlet bevilling på 0 kr.

Projekt beskrivelse (baggrund for projektet fremgår af bilag 1)

Afd. Møllevang ønsker at opgradere/lovliggøre Håndværk og Design lokalet således

Anvendelse

Beløb excl. moms

Opgradering af udsugning

43.400 kr.

Etablering af nødstop m.v.

20.000 kr.

Båndsav og søjleboremaskine

13.300 kr.

Diverse løst inventar bl.a. udstyr til opbevaring af elevarbejder *)

Ca. 12.500 kr.

Projektudgifter i alt

89.200 kr.

*):Gennemføres ikke som et samlet indkøb, hvorfor der ikke er indhentet tilbud.

Tilbud på håndværker- og materialepriser fremgår af bilag 2

Arbejdet ønskes iværksat snarest og forventes afsluttet medio december 2019.
Projektansvarlig: Anders Lind Thrane, afdelingsleder Afd. Møllevang

Donation (bilag 3)

En fond under Lystrup og Jomfruens Egede godser vil donere Afd. Møllevang et beløb svarende til udgiften til den nødvendige opgradering af Håndværk og Design lokalet.
Fonden ønsker at donere 108.121,20 kr. (jf. bilag 3) svarende til brutto donationen, idet der skal afløftes 17,5 % moms af donationer fra private virksomheder, fonde m.v. Netto giver det således 89.200 kr.

Bilag:
1. Projekt baggrund

2. Tilbud på håndværker- og materialepriser

3. Tilsagnsbrev (mail)

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet nettodriftsbevillingen på servicerammen udgør 0 kr.
En anlægsbevilling ville alene have påvirket udgiftssiden og dermed kommunens anlægsramme. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

1. at der gives indtægtsbevilling på kr. 89.200,00 i 2019
2. at der gives udgiftsbevilling på kr. 89.200,00 i 2019

 Børn & Læringsudvalget, 25. september 2019, pkt. 91:

Anbefales.

 

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A)

 Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 200:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Godkendt.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).157. Beslutning om justering af Folkeskolens styrelsesvedtægt

Sagsnr: 17.01.00-A00-3-19 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Forslag til justering af styrelsesvedtægten har været sendt i høring ved de høringsberettigede skolebestyrelser og medudvalg i perioden 01.07.2019 til 31.08.2019.

Bilag 1 og 2 indeholder forslag til styrelsesvedtægt og bilag til styrelsesvedtægt, med justeringer. I bilag 3 er gældende styrelsesvedtægt og forslag til ændringer af styrelsesvedtægt fremlagt og tydeliggjort.

Der er modtaget høringssvar fra følgende høringsberettigede organer:

 • Midtskolen: bestyrelse og MED-udvalg
 • Vestskolen: bestyrelse og MED-udvalg
 • Østskolen: MED-udvalg

Der er i bilag 4 udarbejdet en oversigt over alle høringssvarene i forhold til styrelsesvedtægtens paragraffer og bilag.

Høringssvarene omhandler:

 • Styrelsesvedtægtens § 1 om skolebestyrelsernes sammensætning
 • Styrelsesvedtægtens § 2 stk. 3 om valg af medarbejder
 • Styrelsesvedtægtens § 19 om skolebestyrelsernes mulighed for at mødes med kommunen
 • Styrelsesvedtægtens bilag 2.1 om ændring af navne for skoleafdelinger
 • Styrelsesvedtægtens bilag 2.2 om justering af skoledistriktsgrænserne
 • Styrelsesvedtægtens bilag 3 pkt. 3.2 om klasseoptimering
 • Styrelsesvedtægtens bilag 3 pkt. 2.2 om plads til modtageelever i klasserne

Høringssvarene er med den fulde ordlyd vedlagt som bilag nr. 5 – 9.

Høringssvarene vedr. ændring af skolernes navne samt ændring af skoledistriktsgrænserne behandles i selvstændige sager under henholdsvis dagsordenspunkt 85 og 86.

De øvrige høringssvar er taget til efterretning og giver ikke anledning til ændringer i høringsmaterialet vedr. forslag til styrelsesvedtægt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at justeringer af Folkeskolens styrelsesvedtægt godkendes.Børn & Læringsudvalget, 25. september 2019, pkt. 87:

Anbefales med den tilføjelse, at ændringen af skoleafdelingernes navne også indgår i den anbefalede styrelsesvedtægt, jf. bilag 3A

 

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A) Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 201:

Økonomiudvalget anbefaler Børn & Læringsudvalgets indstilling.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).158. Beslutning om klubstruktur i Ungdomsskolen

Sagsnr: 28.06.00-A00-2-18 Sagsansvarlig: Simon Bjerrum

Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på Børn & Læringsudvalgets møde d. 26. juni 2019, hvor det blev besluttet at sende 4 modeller for klubstruktur i høring. Modellerne har til formål at løse de udfordringer, der opleves i nuværende struktur, hvor fordelingen af medarbejdertimer og åbningstid i de seks lokale klubber ikke er svarende til det behov, som Ungdomsskolens ledelse vurderer, der er blandt de unge.

Med denne sag lægges der op til, at Børn & læringsudvalget drøfter høringssvarene og anbefaler en model for klubstrukturen til beslutning i Byrådet.

 

Udfordring med at imødekomme de unges behov (uddybes i bilag 1)

Ungdomsskolens ledelse vurderer, at det inden for nuværende rammer er vanskeligt at imødekomme de unges behov i forhold til følgende:

 • Nogle lokale klubber har næsten ingen fremmøde af unge, og der bruges derfor mange medarbejdertimer på ”tomme lokaler”. Omvendt er der i andre lokale klubber et større behov for at kunne anvende disse medarbejdertimer, da der her er et stort fremmøde.
 • I nogle lokale klubber er de unge mere selvkørende, hvorimod de unge i andre lokale klubber har flere sociale udfordringer, som der ikke er tilstrækkelige medarbejdertimer til at løfte.     
 • 4 af de lokale klubber deler lokaler med SFO, hvilket gør det vanskeligt at skabe attraktive ungemiljøer.

 

Fire mulige modeller (uddybes i bilag 2)

1.       Fastholde nuværende struktur
Her fortsætter aktiviteten i de 6 nuværende lokationer med 2 ugentlige åbningsdage.
Med denne løsning vil det ikke være muligt at løse de opstillede udfordringer, men til gengæld bevares de lokale klubber i de unges nærmiljø. Hvis de opstillede udfordringer skal løses inden for rammerne af denne model, vil det kræve en tilførelse af økonomisk ressourcer til flere medarbejdere i klubregi.

2.       Fastholde nuværende struktur, men ændre åbningstiden
Her fortsætter aktiviteten i de 6 nuværende lokationer, men Ungdomsskolens ledelse justerer åbningstid og fordeling af medarbejdere efter det aktuelle behov blandt de unge.
Med denne løsning bevares de lokale klubber i nogen grad i de unges nærmiljø, og de opstillede udfordringer kan nemmere håndteres, men i de lokale klubber, hvor fremmødet er lavt, vil klubaktiviteten til gengæld også blive lav.

3.       Én klub pr. skoledistrikt
Her ændres klubstrukturen til at bestå af 3 lokale klubber, som følger skoledistrikterne. Planlægning af åbningstider og fordelingen af medarbejdertimer vil blive justeret løbende efter socioøkonomisk analyse og sammenligning af skoledistrikter, ligesom der vil blive taget højde for lokale behov.
Med denne løsning vil det være nemmere at udvikle ungemiljøer og aktiviteter, men til gengæld vil nogle unge få væsentligt længere til et klubtilbud, og der kan opstå udfordringer med besværlig transport.

4.       Én klub i Haslev, Faxe By og Faxe Ladeplads
Her ændres klubstrukturen til at bestå af 3 lokale klubber, som placeres der, hvor fremmødet blandt unge generelt set er højest. Planlægning af åbningstider og fordelingen af medarbejdertimer vil blive justeret løbende efter socioøkonomisk analyse og sammenligning af skoledistrikter, ligesom der vil blive taget højde for lokale behov.
Med denne løsning vil det være nemmere at udvikle ungemiljøer og aktiviteter, men til gengæld vil nogle unge få væsentligt længere til et klubtilbud, og der kan opstå udfordringer med besværlig transport.

 

Ingen af ovenstående modeller har budgetmæssige konsekvenser. Der er udelukkende fokus på omfordeling af nuværende ressourcer.

 

Høringssvarene peger i mange retninger (jf. de enkelte høringssvar i bilag 3)

Der er i alt modtaget seks høringssvar. Det bemærkes dog, at nogle høringssvar er sendt fra MED-udvalg, bestyrelse, m.m. alene, mens andre er samskrevet. I alt nævnes derfor ni høringsparter i de seks høringssvar.

 

I samtlige høringssvar anbefales en eller flere modeller. Model 2 anbefales tre gange. Model 1 og 4 anbefales to gange, og model 3 anbefales en gang.

Ved anbefalingerne af model 2 nævnes dog hver gang et forbehold. Her peges der på, at der skal ske en bedre oplysning om klubtilbud, at der bør ske en yderligere professionalisering af klubområdet, og at det ikke bør være muligt at flytte åbningstider og medarbejdere væk fra et skoledistrikt, således at alt aktiviteten ender med at centrerer sig til ét sted i kommunen.

Derudover nævnes følgende i høringssvarene:

 • Klubberne bør blive mere synlige i oplysningen om deres tilbud
 • Klubberne bør lave flere strukturerede aktiviteter
 • Klubberne bør bevares i nærmiljøet
 • Det bør prioriteres at lave større og bedre ungemiljøer
 • De unge ønsker mere inddragelse og flere aktiviteter
 • Længere transporttid vil skabe udfordringer  

 

Administrationen anbefaler model 3, da det vurderes, at de faglige argumenter vedr. bedre udnyttelse af ressourcer i denne model bør vægtes højest. Det er ikke ønsket, at der skal ses bort fra de øvrige perspektiver i høringssvarene, og derfor anbefales det, at model 3 implementeres for en et-årig periode, hvorefter der gennemføres en evaluering, som fremlægges for Børn & Læringsudvalget, for at belyse, om klubstrukturen har løst de fremlagte udfordringer.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

1. at model 3 godkendes

2. at strukturen evalueres af brugerne og i klubberne efter 1 år.Børn & Læringsudvalget, 25. september 2019, pkt. 89:

 

Mikkel Dam (I), Henrik Friis (F), Per Thomsen (A), Laura Vestina Andréa (A), Steen Andersen (A) og Steen Petersen (O) anbefaler model 4 med med en prøveperiode på et år.

 

Der skal være fokus på at lave opsøgende arbejde i byerne Rønnede, Dalby og Karise med henblik på mulighed for genetablering af klubberne på de tre steder.

 

Der forelægges en evaluering for Børn & Læringsudvalget efter et år.

 

Dorthe Egede Borg (V) og Marianne Ørgaard (L) anbefaler model 1.

 

Dorthe Adelsbech (V) undlader at stemme.

 

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A)

 Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 202:

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O), Knud Erik Hansen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) anbefaler Børn & Læringsudvalgets flertals indstilling.

 

René Tuekær (L) anbefaler model 1.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

For Økonomiudvalgets flertals indstilling stemte 20, Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Liberal Alliance (1), Socialistisk Folkeparti (1), Knud Erik Hansen (A), Inger Andersen (A), Christina Birkemose (A), Anne Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A), Steen Andersen (A), Laura Vestina Andréa (A).

 

Imod stemte 5, Borgerlisten (2), Enhedslisten (1), Det Konservative Folkeparti (1) og Finn Hansen (A), idet de ønsker model 1.

Borgerlisten, Enhedslisten og Finn Hansen (A) finder at sagen er fremlagt uden et retvisende dokumentationsgrundlag, eksempelvis en fremmødestatestik.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).159. Beslutning om rammer og økonomi for pasning af egne børn jf. Dagtilbudsloven

Sagsnr: 28.00.00-A00-90-19 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Belysning og indhold af og økonomi for pasnings af egne børn § 19 og 21 og § 86 og 91

På Børn & Læringsudvalgets møde den 26. juni 2019 blev det besluttet, at administrationen skal belyse indhold og økonomi i forskellige løsningsmuligheder for pasning af egne børn i henhold til Dagtilbudsloven § 19 og 21 og §§ 86 – 91 – pasning af egne børn.  

Den lovgivningsmæssige ramme for pasning af egne børn

Ifølge Dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsen, der afgør om kommunen giver tilskud til pasning af egne børn. Det er ligeledes den enkelte kommune, der fastsætter tilskuddets størrelse og hvilken aldersgruppe, der kan modtage tilskud. Kommunen kan give forældre et tilskud til at passe deres egne børn mellem 24 uger og op til skolestart i stedet for at få en plads i et dagtilbud. Der er en række betingelser for at få tilskud til pasning af egne børn. Blandt andet må ansøgeren ikke samtidig modtage offentlig overførelsesindkomst eller have anden arbejdsindtægt samtidig.  

Den 11. august 2008 besluttede Byrådet i Faxe Kommune, at afskaffe tilskuddet til pasning af egne børn i Faxe Kommune som omfattede børn fra 24 uger og frem til den måned barnets fylder 3 år jf. bilag 1. For uddybning af den lovgivningsmæssige ramme for pasning af egne børn se bilag 1. 

Erfaringer fra øvrige kommuner

På landsplan er der 42 kommuner som giver tilskud til pasning af egne børn og 56 kommuner gør ikke. Af vores nabokommuner så er det kun Ringsted som giver tilskud til pasning af egne børn. I Ringsted Kommune er der for nuværende i alt 26 børn der er omfattet af tilskuddet og det er primært børn i alderen fra 0 – 2 år og ganske få børn i alderen fra 3 – 6 år. Forældre kan få tilskud på 6.540 kr. pr. mdr. til børn under 2 år og 10 måneder og 3.848 kr. pr. mdr., hvis barnet er over 2 år og 10 måneder og indtil skolestart i Ringsted Kommune. 

Økonomi og opgaver i forbindelse med pasning af egne børn

Det økonomiske tilskud kan gives i minimum 8 uger og maximalt 1 år pr. barn. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Tilskuddet kan højst udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. I Faxe Kommune vil det være dagpleje og børnehave, der danner grundlag for beregning af tilskuddet.

Af nedenstående tabel fremgår udgiften pr. måned ved hhv. 25 %, 50 % eller 85 % ved 10,20 eller 30 børn. Tallene er beregnet på baggrund af nettodriftsudgifterne i 2019:

Pasning af egne børn – månedlig udgift for Faxe Kommune for børn i alderen fra 24 uger og til den måned barnet fylder 3 år

Tilskud i %

Beløb ved tilskud til 10 børn

Beløb ved tilskud til 20 børn

Beløb ved tilskud til 30 børn

Tilskud til forældre

25 %

19.905

39.810

59.715

1990,5

50 %

39.810

79.620

119.430

3981

85 %

67.677

135.354

203.031

6767,7

Pasning af egne børn – månedlig udgift for Faxe Kommune for børn i alderen fra 3 og frem til skolestart

Tilskud i %

Beløb ved tilskud til 10 børn

Beløb ved tilskud til 20 børn

Beløb ved tilskud til 30 børn

Tilskud til forældre

25 %

13.328

26.655

39.983

1332,8

50 %

26.655

53.310

79.965

2665,5

85 %

45.314

90.627

135.941

4531,4

 

Budget til drift af vuggestue eller børnehave tildeles og reguleres efter antal af indskrevne børn. Budgettets opbygning består af løn til leder og medabejdere, budget til vikarer og driftsbudget til øvrige udgifter, f.eks. uddannelse, legeplads, øvrige personaleudgifter, it, inventar, materialer, administration mm.

Forældrebetalingen, der udgør 25 % af bruttodriftsudgiften, er henholdsvis for vuggestue og børnehave, kr.  3.121,00 og 1.777,00 pr. måned pr. barn. Bruttodriftsudgiften dækker udover ovenstående udgifter til driften også udgifter til fx tilsyn, forbrug af el, vand og varme, PPR mm.

Af bilag 3 fremgår det, at tilskud på hhv. 6.769 kr. til børn i alderen fra 24 uger til 3 år og 3.193 kr. til børn i alderen fra 3 år og frem til skolestart forventes at udgøre samme udgift som ved et alderssvarende tilbud i kommunens daginstitutioner.  

For børn i alderen fra 24 uger til 3 år betyder det at tilskud på 85% er udgiftsneutralt for kommunen. For børn fra 3 år og frem til skolestart betyder det, at 60% i tilskud vil være udgiftsneutralt for kommunen.  

Tilskuddets størrelse

Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige dagpengemaksimum jf. Dagtilbudsloven. Det betyder f.eks. at ved ansøgning om tilskud til tre børn under 3 år vil det samlede tilskud udgøre kr. 20.303,- pr. måned, hvilket overstiger dagpengemaksimum på ca. kr.18.800,00 ved tilskud svarende til 85 %. 

Administration i forbindelse med tilskud til pasning af egne børn

Der vil i forbindelse med udbetaling af tilskud til pasning af egne børn være en øget administration alt afhængig af antallet af ansøgere. Nedenstående redegøres for et estimeret forbrug af administration i forbindelse med modtagelse af ansøgning og ved månedlig opfølgning før udbetaling af tilskuddet.

 

Estimeret sagsbehandlingstid

Tid

Aktivitet

Ved modtagelse af ansøgning

30 minutter

 • Undersøge om tilskudsmodtager har tilstrækkelige danskkundskaber
 • Ikke modtager offentlige overførselsindkomst eller arbejdsindtægt
 • Ikke er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik
 • Har opholdt sig i riget 7 ud af de seneste 8 år. Dog kan denne fragives jf. EF-forordning 883/2004 og EF-forordning 492/11

 

Månedlig opfølgning på den enkelte sag inden udbetaling af tilskud

Hvis ansøger har anden indkomst vil administration af reguleringen udgøre ca. 30 minutter

 • Opfølgning på bopæl og modtagelse af evt. anden indkomst – 5 minutter
 • Regulering af tilskud ved anden indkomst/udsendelse af regning/regulering af skat op
 • Samt afregning samlet til SKAT

 

I alt

Ca. 1 time

 

 

Tilsyn

Der er ikke lovmæssige krav om tilsyn med pasningsordningen oprettet under § 86 tilskud til pasning af egne børn.  Ifølge Serviceloven § 146 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de forhold herunder børn og unge under 18 år samt vordende forældre i kommunen lever. Ifølge Vejledningen om dagtilbud punkt 793 fremgår følgende:

”Kommunalbestyrelses tilsynsforpligtelse følger af servicelovens § 146, hvor efter kommunalbestyrelsen har generel forpligtelse til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn i kommunen lever”. 

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at der ved godkendelse af tilskud til pasning af egne børn er et tilsyn pr. tilskudsmodtagere indenfor 2 måneder efter opstart af ordningen. Et tilsyn er estimeret til 3 timer inkl. kørsel.

Øvrige konsekvenser

Ved indførelse af ordningen vil det få betydning for den samlede kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet for 0 - 6 år alt afhængig af, hvilken aldersgruppe der kan benytte tilbuddet. Der vil i forbindelse med tilbuddet skulle udarbejdes arbejdsprocedure samt kvalitetsstandard for tilskud til pasning af egne børn samt for tilsyn.

Det er ikke muligt, at angive en ændret mindreindtægt i form af manglende forældrebetaling eller en mindreudgift i forbindelse med evt. økonomisk friplads eller socialpædagogisk friplads, da omfanget af ordningen ikke kendes.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling:

Center for Børn & Undervisning indstiller,

1. at der tages stilling til om der skal gives tilskud til pasning af egne børn herunder tilskuddets størrelse og aldersgruppe

2. at en evt. ordning evalueres efter 1 år i forhold til administrativt ressourceforbrug og efterspørgsel.

 Børn & Læringsudvalget, 25. september 2019, pkt. 90:

 

ad 1) Mikkel Dam (I), Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V), Marianne Ørgaard (L) og Steen Petersen (O) anbefaler modellen med 85% tilskud fra barnets 24. uge til det fyldte 3. år.

 

ad 2) Mikkel Dam (I), Dorthe Adelsbech (V), Dorthe Egede Borg (V), Marianne Ørgaard (L) og Steen Petersen (O) anbefaler indstillingen med den tilføjelse at evalueringen også indeholder tilsyn. Der sikres tilstrækkelig danskkundskaber jf. § 87 i Dagtilbudsloven.

 

Henrik Friis (F), Per Thomsen (A), Laura Vestina Andréa (A) og Steen Andersen (A) kan ikke anbefale indstillingerne.

 

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A)

 Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 203:

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), René Tuekær (L) og Eli Jacobi Nielsen (O) anbefaler Børn & Læringsudvalgets flertals indstilling.

 

Knud Erik Hansen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

For Økonomiudvalgets flertals indstilling stemte 15, Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Borgerlisten (2), Liberal Alliance (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

 

Imod stemte 10, Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1) og Socialistisk Folkeparti (1).

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).160. Udtalelse til Ankestyrelsen i mulig tilsynssag om instruktionsbeføjelse

Sagsnr: 00.22.00-K02-1-19 Sagsansvarlig: Randi Kynde

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har instrueret kommunens to repræsentanter i AffaldPlus I/S. Den ene har bedt Ankestyrelsen om at tage stilling til, om det er sket på rette måde. Byrådet skal afgive en udtalelse herom.

Ankestyrelsen fører tilsyn med, om kommunerne overholder den lovgivning, som særligt gælder for offentlige myndigheder. I vedlagte brev beder Ankestyrelsen om byrådets udtalelse. Endvidere beder de om at få tilsendt byrådets kompetence- og delegationsplan. Byrådet har ikke en sådan plan. Det er kun udvalgene, som har det. Byrådet har delegeret opgaver til udvalgene i styrelsesvedtægten.

Udtalelsen skal tage stilling til, hvorvidt Teknik- og Miljøudvalget har beføjelse til at instruere kommunens repræsentanter i AffaldPlus, og om det kunne ske under punktet "Meddelelser".

Teknik & Miljøudvalget protokollerede følgende på møde den 28. august 2019 under punkt 116 ”Meddelelser”:

”Under punkt 6 på AffaldPlus bestyrelsesmøde 30. august 2019 pålægger Teknik & Miljøudvalget Faxe Kommunes repræsentanter i AffaldPlus at fremføre, at Faxe Kommune ønsker, at direktørstillingen i AffaldPlus slås åbent op. Dette jævnfør instruktionsbeføjelsen.”

Tidsmæssigt forløb i sagen:

 • Dagsorden til mødet i Teknik & Miljøudvalget blev offentliggjort den 21. august 2019.
 • Dagsorden til mødet i § 60 selskabet blev offentliggjort den 22. august 2019.
 • Møde i Teknik & Miljøudvalget blev afholdt den 28. august 2019.
 • Dialog mellem administrationen og den ene repræsentant i selskabet den 29. august 2019 omkring rådgivning i den konkrete situation. (Følg instruksen og fremsend eventuel efterfølgende klage til Ankestyrelsen).
 • Der er den 29. august 2019 udsendt juridisk vurdering af sagen fra kommunens administration omkring den konkrete håndtering af sagen på Teknik & Miljøudvalgets møde.
 • Møde i § 60 selskabet blev afholdt den 30. august 2019.
 • Det ene udpegede medlem til § 60 selskabet meddeler udvalget, at instruktionen ikke er blevet fulgt, da han mener, at det alene er byrådet, der kan afgive instruks til medlemmer af et § 60 selskab, og fordi det skete under punktet meddelelser på udvalgsmødet.
 • Referat fra mødet i § 60 selskabet blev offentliggjort den 4. september 2019, https://www.affaldplus.dk/2019-08-30.

 

Administrationens notat af 5. september 2019 om instruktionsbeføjelse vedlægges.

 

Endvidere vedlægges forslag til udtalelse fra byrådet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 48.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til udtalelse godkendes.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

For indstillingen stemte 14, Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Borgerlisten (2), Liberal Alliance (1). Og med en enkelt konsekvensrettelse til en dato.

 

Imod indstillingen stemte 11, Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1), Det Konservative Folkeparti (1) og Socialistisk Folkeparti (1).

 

Socialdemokratiet stemmer imod, da Byrådet antageligvis ikke kan delegere sin instruktionsbeføjelse til et stående udvalg, og fordi det er vores overbevisning, at instruktionen givet under ”Meddelelser” næppe er lovlig, da beslutninger, herunder instruktioner, kun kan træffes på et formelt møde under et godkendt punkt på dagsordenen.

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti tilsluttede sig denne bemærkning.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).161. Møde i KKR Sjælland 10. september 2019

Sagsnr: 00.17.00-A00-25-18 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i KKR Sjælland den 10. september 2019.

 

Referat med bilag er vedhæftet.

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Godkendt.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).162. Sag fra Lars Folmann (O) vedr. bevillingssager om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G00-1-19 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Faxe Kommune som er "bevillingsmyndighed" modtager jævnligt ansøgninger omkring alkoholbevilling, der i henhold til styrelsesvedtætgen afgøres i Plan & Kulturudvalget.

Afgørelser skal udstedes i henhold til "Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling" og efter indstilling fra den stedlige politimyndighed.

 

Der er grundlæggende nogle helt objektive regler og bestemmelser der skal overholdes fra ansøgers side for at opnå alkoholbevilling, herunder blandt andet størrelsen på den gæld man evt. har til det offentlige.

Der skal indhentes og tages højde for politiets vurderinger i de konkrete sager, hvilket giver god mening, eftersom det ofte er politiet der skal håndtere sagen efterfølgende.

 

Der er i 2017 kommet nu lovgivning på området, hvilket skulle være medvirkende til, at sagerne kan blive mere ensartede og der er givet mulighed for, at bevillingernes længde kunne bliver op til 8 år, i stedet for de hidtidige 4 år.

Hvis bevillingsmyndigheden vurderer, at bevillingen skal tildeles for en kortere periode end 8 år, eller at bevillingen skal betinges af vilkår, skal bevillingsmyndigheden overholde forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning. 

 

Faxe Kommune har tidligere udarbejdet en gangske god og tilgængelig beskrivelse af hvorledes man som ansøger skulle forholde til samt hvilket regler der fandtes på området, men vejledningen er ikke iht. lovgivningen og er snar 10 år gammel.

https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/restaurationsplan_0.pdf

 

Det må vi kunne gøre bedre og hurtigere.

 

Hvordan skal vores erhvervsdrivende kunne få vejledning og rådgivning på dette område hvis vi ikke engang kan finde opdaterede vejledninger hos myndigheden – altså Faxe Kommune.

 

Indstilling

Byrådet pålægger, Plan & Kulturudvalget,

At, der skal udarbejdes et nyt og opdateret materiale til ansøgere.

At, fremtidige behandlinger af alkoholbevillinger alene forholder sig til denne konkrete lovgivning og politiets indstilling.

At, hvis bevillingen tildeles for en kortere periode end 8 år, eller at bevillingen betinges af vilkår, skal afgørelsen overholde forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning og vilkår i allerede udstedte bevillinger, bortfalder såfremt disse forhold ikke er overholdt.

 

Bilag:

Faxe kommunes forældede restaurations-plan

Vejledning om "Restaurationslovens" regler om ansøgning om alkoholbevilling

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Per Thomsen (A) stillede følgende forslag: At sagen oversendes til behandling i Plan & Kulturudvalget.

 

For forslaget stemte 21, Venstre (7), Borgerlisten (2), Liberal Alliance (1), Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1), Socialistisk Folkeparti (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

 

Imod forslaget stemte 4, Dansk Folkeparti.

 

Bilag til sagen vedhæftes referat.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).163. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-35-18 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

 

Ankestyrelsens henvendelse om solcelleanlæg

Brev fra Ankestyrelsen af 30. september 2019 vedrørende en henvendelse fra Energistyrelsen om solcelleanlæg på Skolegade 39, Karise er vedhæftet til orientering.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10. oktober 2019

Der var ikke yderligere meddelelser.

 

Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).164. Personalesag

Sagsnr: 81.03.00-A00-1-19 Sagsansvarlig: Lene Fransson165. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-35-18 Sagsansvarlig: Lene Fransson